Prawo monografie

Układy zbiorowe pracy. Od charakteru prawnego do wykładni

Układy zbiorowe pracy. Od charakter...

Układy zbiorowe pracy. Od charakteru prawnego do wykładni

Książka adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli doktryny, praktyki, a także prawodawców, którzy w przyszłości będą mieli wolę modyfikacji regulacji dotyczących przedmiotowej instytucji. Rozprawa stanowiąca podstawę niniejszej monografii otrzymała pierwszą nagrodę w prestiżowym konkursie na najlepszą pracę magisterską lub najlepszą rozprawę doktorską organizowanym przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne w Warszawie oraz redakcję miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”. Pub..

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Normatywny model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Wybrane zagadnienia

Normatywny model współpracy samorzą...

Normatywny model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami p...

Monografia przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące modelu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Autorzy, analizując obowiązujące rozwiązania prawne, próbują ocenić, czy istniejący model normatywny jest wystarczający, by jego uczestnicy mogli realizować zakładane cele. Wskazują wady i deficyty dotyczące prawnych podstaw współpracy i proponują kierunki zmian...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Zatory płatnicze w działalności gospodarczej

Zatory płatnicze w działalności gos...

Zatory płatnicze w działalności gospodarczej

Publikacja przedstawia korzyści płynące dla przedsiębiorców w związku z uchwaleniem nowej ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w walce z zatorami płatniczymi (wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.). Przyjęte rozwiązania zmierzają do ograniczenia zatorów płatniczych, czyli opóźnień w płaceniu kontrahentom. Główne rozwiązania ustawy to: skrócenie terminów zapłaty, uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania przedsiębiorstw generujących największe zatory, zobowiązanie naj..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Ogólne publicznoprawne uwarunkowania międzynarodowej turystyki lotniczej. Część 1

Ogólne publicznoprawne uwarunkowani...

Ogólne publicznoprawne uwarunkowania międzynarodowej turystyki lotnicz...

Publikacja jako pierwsza na rynku omawia ogólne zagadnienia dotyczące turystyki lotniczej w międzynarodowym obrocie i prawie. Przedstawiona jest w niej ewolucja w zakresie traktowania „obcych przybyszów” oraz w coraz szerszym określaniu i normowaniu statusu prawnego turystów, podróżnych i odwiedzających. Pokazany jest również wzrost znaczenia ekonomicznego turystyki i jej rozwój, w szczególności międzynarodowej i lotniczej. Głównym jednak przedmiotem analizy jest ogólny publicznopr..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Komentarz do Konstytucji RP Art. 3

Komentarz do Konstytucji RP Art. 3

Komentarz do Konstytucji RP Art. 3

Zadeklarowana w art. 3 Konstytucji zasada jednolitości państwa – częściej używa się określenia „państwo unitarne” – definiuje terytorialny ustrój RP, którego konkretniejszy model jest określony w, dotyczących samorządu terytorialnego, przepisach art. 15 i 16 oraz art. 163-172 Konstytucji, które są skomentowane w odrębnym tomie. Zgadzając się z ogólnie przyjętym stanowiskiem, zgodnie z którym określenie RP w art. 3 Konstytucji jako państwa jednolitego wykluc..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Tworzenie prawa gospodarczego w Polsce

Tworzenie prawa gospodarczego w Pol...

Tworzenie prawa gospodarczego w Polsce

Przedmiotem monografii są rozważania dotyczące zasad tworzenia prawa gospodarczego w Polsce, koncentrujące się na przedstawieniu całokształtu wyznaczonych normami prawnymi elementów oddziałujących i określających zasady oraz granice jego kreacji. Biorąc pod uwagę, iż autor opracowania wykonuje zawód radcy prawnego i legislatora, koncentrując się w swojej pracy zawodowej na praktycznych aspektach tworzenia i stosowania prawa, wskazać należy, iż przeprowadzone badania, które zaowocowały finalnym..

99.00 zł 110.00 zł Cena netto: 94.29 zł

Wybrane zagadnienia teorii i filozofii prawa

Wybrane zagadnienia teorii i filozo...

Wybrane zagadnienia teorii i filozofii prawa

Książka stanowi przeglądowy wykład podstawowych problemów współczesnej teorii i filozofii prawa. Opracowanie projektowane było nie tylko jako literatura akademicka, lecz także jako zbiór podstawowych zagadnień z dziedziny nauk ogólnych prawoznawstwa, które może zainteresować również praktyków prawa. Podczas prac nad książką autorom towarzyszyło przekonanie o konieczności zaktualizowania niektórych zagadnień albo ich poszerzenia z uwagi na zakładane zapotrz..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki. Komentarz

Stopnie naukowe i stopnie w zakresi...

Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki. Komentarz

Książka stanowi szczegółowe omówienie przepisów dotyczących nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W ramach opracowania poddano analizie – w kolejności przyjętej przez ustawodawcę – wszystkie zagadnienia dot. procedury nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego z licznymi odesłaniami do prawniczej literatury naukowej, orzecznictwa sądowego i innych źródeł. Książka jest skierowana przede wszystkim do..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Wieloaspektowość pojęcia plagiatu

Wieloaspektowość pojęcia plagiatu

Wieloaspektowość pojęcia plagiatu

Książka stanowi kompleksowe omówienie zjawiska plagiatu z perspektywy różnych dziedzin kultury i sztuki. Autorzy publikacji przedstawiają różne rodzaje plagiatów oraz przybliżają czytelnikom zagadnienia związane z prawnymi aspektami ich popełnienia. W monografii poruszane są tematy związane z kradzieżą własności intelektualnej w muzyce, filmie czy architekturze, ale również w takich dziedzinach, jak: informatyka czy reklama. Niniejsza publikacja stanowi kompendium wiedzy ..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Przestępczość gospodarcza. System zwalczania. Część 2

Przestępczość gospodarcza. System z...

Przestępczość gospodarcza. System zwalczania. Część 2

Monografia jest odzwierciedleniem najaktualniejszego stanu wiedzy na temat przestępczości ekonomiczno-gospodarczej, informacji w obszarze podatków oraz skali zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego. Przeznaczona jest dla profesjonalnego odbiorcy, jak i Czytelnika, który na kanwie prowadzonych dyskusji zechce poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie jako praktyk i teoretyk (funkcjonariusz, wolne zawody prawnicze, naukowiec)...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Pozycja prawna wierzyciela w egzekwowaniu obowiązków administracyjnoprawnych

Pozycja prawna wierzyciela w egzekw...

Pozycja prawna wierzyciela w egzekwowaniu obowiązków administracyjnopr...

Książka określa status prawny wierzyciela publicznoprawnego w aspekcie dochodzenia realizacji obowiązków o charakterze administracyjnoprawnym. Jest to pierwsza polska publikacja książkowa poświęcona temu tematowi. Waga podejmowanej problematyki jest tym bardziej istotna, że wyniki jej analizy mogą rodzić skutki natury praktycznej, w tym fiskalnej, dotyczące chociażby istnienia obowiązku uiszczania różnego rodzaju opłat publicznoprawnych (sądowych, skarbowych, ewidenc..

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Zakres ochrony prawa do zabezpieczenia społecznego z art. 67 Konstytucji RP

Zakres ochrony prawa do zabezpiecze...

Zakres ochrony prawa do zabezpieczenia społecznego z art. 67 Konstytuc...

Przedmiotem niniejszej książki jest konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego w kontekście zakresu jego ochrony prawnej na gruncie ustawy zasadniczej, gwarantowane przez wyrażający to prawo art. 67 Konstytucji RP. Książka stanowi pierwszą publikację, w której poddano szczegółowej analizie problematykę dopuszczalnych granic ingerencji ustawodawcy zwykłego w gwarantowane przez Konstytucję RP prawo do zabezpieczenia społecznego, w szczególności w kontekś..

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 72.86 zł

Iustitia nemini neganda w 20-lecie wejścia w życie kodeksu postępowania karnego

Iustitia nemini neganda w 20-lecie ...

Iustitia nemini neganda w 20-lecie wejścia w życie kodeksu postępowani...

Publikacja stanowi owoc zorganizowanej przez Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW I Ogólnopolskiej Konferencji Karnoprocesowej „Iustitia nemini neganda”, która odbyła się 23 listopada 2018 r. Książka jest zbiorem artykułów naukowych z zakresu problematyki związanej z prawem karnym procesowym i dotyczy istotnych problemów, które narodziły się w okresie 20 lat stosowania Kodeksu postępowania karnego z 1997 roku. Zawiera zestawienie spostrzeżeń oraz poszerzo..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Cywilizacje w aspekcie filozofii prawa

Cywilizacje w aspekcie filozofii pr...

Cywilizacje w aspekcie filozofii prawa

Książka zajmuje się nauką o cywilizacjach. Omówiono w niej koncepcje głównych badaczy cywilizacji (np. Konecznego, Toynbeego czy Huntingtona) oraz przedstawiono główne cywilizacje świata (np. zachodnią, chińską czy islamską) ze szczególnym uwzględnieniem ich odmiennych filozofii prawa oraz opisem ich współczesnych przemian politycznych, gospodarczych i społecznych. Autor porusza także temat mieszanek cywilizacyjnych, barbarzyństwa oraz globalizacji. Książka ..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Wybrane systemy prawnej i instytucjonalnej ochrony praw i interesów państwa

Wybrane systemy prawnej i instytucj...

Wybrane systemy prawnej i instytucjonalnej ochrony praw i interesów pa...

Monografia omawia siedem różnych współczesnych systemów ochrony praw i interesów państwa. Punktem wyjścia jest przedstawienie pierwowzoru dla współczesnych modeli, czyli advocatus fisci. Instytucja ta, powołana do życia przez cesarza Hadriana, pozwoliła na wyodrębnienie ze sfery imperium działań zaliczanych dzisiaj do sfery dominium. W konsekwencji stało się możliwe stworzenie koncepcji odpowiedzialności odszkodowawczej państwa. Obecnie systemy prawnej i instytuc..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Pokazuje 1 do 15 z 142 (10 Stron)