Prawo monografie

Wybrane problemy nauk prawnych

Wybrane problemy nauk prawnych

Wybrane problemy nauk prawnych

Monografia jest efektem pracy zespołu nauczycieli akademickich Instytutu Nauk Prawnych UKSW o różnorodnych zainteresowaniach badawczych. Celem publikacji było przedstawienie aktualnych problemów różnych dyscyplin prawoznawstwa i ukazanie szerokiego spektrum funkcjonowania prawa jako zjawiska społecznego. Książka dotyczy wybranych problemów nauk prawnych...

0.00 zł Cena netto: 0.00 zł

Tak zwany Interpol. Studium uwarunkowań skuteczności zwalczania przestępczości transgranicznej i terroryzmu w ramach globalnej współpracy policyjnej

Tak zwany Interpol. Studium uwarunk...

Tak zwany Interpol. Studium uwarunkowań skuteczności zwalczania przest...

Prezentowana książka jest pierwszym na świecie opracowaniem poświęconym uwarunkowaniom skuteczności zwalczania zagrożeń transgranicznych w ramach globalnej współpracy policyjnej. Wkładem do nauk o bezpieczeństwie oraz kryminalistyki są przede wszystkim:- interdyscyplinarne przedstawienie uwarunkowań skuteczności globalnej współpracy policyjnej w przeciwdziałaniu przestępczości transgranicznej i terroryzmowi łączące wiedzę z obszarów nauk o bezpieczeństwie, prawa międzynarodowego, kryminalistyki,..

148.50 zł 165.00 zł Cena netto: 141.43 zł

Kobieta i prawo

Kobieta i prawo

Kobieta i prawo

Książka dotyczy szeroko pojętej problematyki kobiet regulowanej przez prawo. Autorzy zaprezentowali wiele aspektów dotyczących praw kobiet, wyzwań, jakie dla kobiet i ich praw stwarza współczesne prawo. Przedstawiono również tematy związane z aborcją, dyskryminacją, sytuacją rodzinną kobiety zarówno w kontekście jej relacji małżeńskiej, jak i relacji z dziećmi, kwestiami socjalnymi, prokreacyjnymi oraz medycznymi, przestępczością. Omówiono kwestie dotyczące kobiet jako sprawców przestępstw..

179.10 zł 199.00 zł Cena netto: 170.57 zł

Przestępczość zorganizowana. Aspekty prawne i kryminalno-kryminalistyczne

Przestępczość zorganizowana. Aspekt...

Przestępczość zorganizowana. Aspekty prawne i kryminalno-kryminalistyc...

Książka stanowi naukowo-praktyczne kompendium wiedzy z zakresu zarówno analitycznego, jak i obejmującego sferę kryminalistyczno-kryminologiczną przestępczości zorganizowanej. Zespół autorski ukazał i usystematyzował wiedzę z zakresu analizy problematyki mechanizmów przestępczych i metod działania sprawców. W publikacji zostały zawarte tematycznie elementy odnoszące się do identyfikacji, jak również do przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej, co stanowić może cenne źródło inform..

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Antykryminalistyka. Taktyka i technika działań kontrwykrywczych

Antykryminalistyka. Taktyka i techn...

Antykryminalistyka. Taktyka i technika działań kontrwykrywczych

Książka poświęcona jest zagadnieniom przeciwdziałania przez zorganizowane grupy przestępcze i organizacje terrorystyczne czynnościom operacyjno-rozpoznawczym i procesowym prowadzonym przez służby państw w celu ich rozbicia. Opracowanie przedstawia zasadnicze aspekty techniki przestępczej zmierzającej do ukrycia majątku związanego z przestępstwem. W publikacji scharakteryzowano możliwe sposoby działań przestępczych zmierzające do uniemożliwienia organom ścigania identyfikacji i lokalizacji mieni..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Analiza typologiczna sprawców zabójstw i ich ofiar

Analiza typologiczna sprawców zabój...

Analiza typologiczna sprawców zabójstw i ich ofiar

Autorka podjęła próbę analizy przyczyn zbrodni przeciwko życiu ludzkiemu oraz działań przyczyniających się do ograniczenia tego zjawiska. Przedstawionym w niniejszym opracowaniu analizom przyświecał cel umożliwienia dokonywania dalszych analiz porównawczych tego zjawiska na terenie Polski. Przedstawiono sylwetkę psychospołeczną zabójcy działającego pojedynczo, jak i z udziałem innych osób. Ponadto, podjęto próbę analizy więzi zachodzących między poszczególnymi sprawcami dokonującymi zabójstw w..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony dziedzictwa kultury pogranicza

Prawnokarne i kryminologiczne aspek...

Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony dziedzictwa kultury pogr...

Książka stanowi pierwsze naukowe spojrzenie na problematykę spuścizny kulturowej pogranicza w Prusach Wschodnich z perspektywy przedstawicieli nauk prawnych. Autorzy omawiają w niej kryminologiczne, prawnokarne i administracyjnoprawne zagadnienia związane z ochroną dziedzictwa kulturowego. W szczególności diagnozują przyczyny, przejawy i przeciwdziałanie patologiom związanym z przedmiotową tematyką. Publikacja jest pokłosiem grantu naukowego finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rze..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Definicja i zakres prawa służb specjalnych

Definicja i zakres prawa służb spec...

Definicja i zakres prawa służb specjalnych

Monografia stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej kompendium wiedzy o służbach specjalnych. Od początku XXI wieku kwestia kompetencji oraz metod działania służb specjalnych ogniskuje wokół siebie coraz więcej problemów związanych z podstawami prawnymi działania służb specjalnych. Poszerzający się zakres ich uprawnień oraz wzrost liczebny przyczyniły się do powstania nowej dziedziny prawa – prawa służb specjalnych. Jej wyodrębnienie ma służyć opisaniu za pomocą metod prawnych ..

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Wpływ informatyzacji na system prawa. Wybrane zagadnienia

Wpływ informatyzacji na system praw...

Wpływ informatyzacji na system prawa. Wybrane zagadnienia

Publikacja zawiera teksty odnoszące się do szeroko pojmowanej problematyki informatyzacji i jej wpływu na kształt prawa. Problemy te ukazane zostały, począwszy od prawa rzymskiego, poprzez prawo globalne, aż do prawa nowych technologii. Autorzy skupili się na zagadnieniach związanych z kwestiami rodzinnymi, np.: modelami rodziny, pozycją kobiety w systemie prawa, obowiązkiem alimentacyjnym. Omówiono też różne formy przemocy związane z cyfryzacją oraz problemy dotyczące sytuacji kobiety w..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Sztuczna inteligencja w prawie międzynarodowym. Rekomendacje wybranych rozwiązań

Sztuczna inteligencja w prawie międ...

Sztuczna inteligencja w prawie międzynarodowym. Rekomendacje wybranych...

Monografia jest rezultatem prac badawczych poświęconych sztucznej inteligencji prowadzonych w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zawiera ocenę dotychczasowych międzynarodowych prac zmierzających do uregulowania sztucznej inteligencji oraz rekomendacje dla wybranych rozwiązań, w szczególności z zakresu odpowiedzialności prawnej, własności intelektualnej oraz jednolitego statutu dla sztucznej inteligencji. Z przeprowadzonej analizy ..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Status prawny kobiet żołnierzy w standardach Sojuszu Północnoatlantyckiego i w wybranych państwach członkowskich

Status prawny kobiet żołnierzy w st...

Status prawny kobiet żołnierzy w standardach Sojuszu Północnoatlantyck...

Książka porusza tematykę praw kobiet służących w siłach zbrojnych, ponadto ukazuje strukturę NATO oraz instytucje ONZ, UE i OBWE. Autorka koncentruje się na porównaniu statusu prawnego kobiet nie tylko na poziomie organizacji międzynarodowych, ale również na poziomie państw członkowskich. Rozróżnia ponadto prawa i obowiązki kobiet żołnierzy oraz wskazuje rodzaj praw kobiet uwzględnianych w aktach prawnych i regulacjach, poruszając tym samym kwestie praw człowieka. Podnosi również kwestie t..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Więzienie ten dom (mało) dobry. Oblicza i problemy współczesności

Więzienie ten dom (mało) dobry. Obl...

Więzienie ten dom (mało) dobry. Oblicza i problemy współczesności

Oryginalność i niezwykłość tej monografii polega na tym, że połączono w niej pogłębioną, interdyscyplinarną analizę naukową z narracją publicystyczną rodem z najlepszych reportaży. Autor proponuje bardzo ciekawą podróż przez cały szereg skomplikowanych problemów, związanych w przeszłości i obecnie z funkcjonowaniem kar opartych na izolacji. Ten swoisty rejs po wzburzonym oceanie współczesnej penitencjarystyki, pokazuje jak trudnym zadaniem jest skuteczne połączenie korekcyjnych funkcji więzi..

89.10 zł 99.00 zł Cena netto: 84.86 zł

Układy zbiorowe pracy. Od charakteru prawnego do wykładni

Układy zbiorowe pracy. Od charakter...

Układy zbiorowe pracy. Od charakteru prawnego do wykładni

Książka adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli doktryny, praktyki, a także prawodawców, którzy w przyszłości będą mieli wolę modyfikacji regulacji dotyczących przedmiotowej instytucji. Rozprawa stanowiąca podstawę niniejszej monografii otrzymała pierwszą nagrodę w prestiżowym konkursie na najlepszą pracę magisterską lub najlepszą rozprawę doktorską organizowanym przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne w Warszawie oraz redakcję miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”. Pub..

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Normatywny model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Wybrane zagadnienia

Normatywny model współpracy samorzą...

Normatywny model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami p...

Monografia przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące modelu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Autorzy, analizując obowiązujące rozwiązania prawne, próbują ocenić, czy istniejący model normatywny jest wystarczający, by jego uczestnicy mogli realizować zakładane cele. Wskazują wady i deficyty dotyczące prawnych podstaw współpracy i proponują kierunki zmian...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Zatory płatnicze w działalności gospodarczej

Zatory płatnicze w działalności gos...

Zatory płatnicze w działalności gospodarczej

Publikacja przedstawia korzyści płynące dla przedsiębiorców w związku z uchwaleniem nowej ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w walce z zatorami płatniczymi (wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.). Przyjęte rozwiązania zmierzają do ograniczenia zatorów płatniczych, czyli opóźnień w płaceniu kontrahentom. Główne rozwiązania ustawy to: skrócenie terminów zapłaty, uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania przedsiębiorstw generujących największe zatory, zobowiązanie naj..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Pokazuje 1 do 15 z 151 (11 Stron)