Prawo monografie

Mediacje obligatoryjne

Mediacje obligatoryjne

Mediacje obligatoryjne

W książce przedstawiono różne aspekty mediacji obligatoryjnych z perspektywy prawniczej, psychologicznej, socjologiczno-kulturowej, międzynarodowej. Mediacje wzbudzają coraz większe zainteresowanie w Polsce i Europie, ale są jednocześnie w niewielkim stopniu wykorzystywane w celu rozwiązywania konfliktów. Publikacja, jako interdyscyplinarne opracowanie przedstawicieli polskiej i zagranicznej myśli w zakresie problematyki mediacji obligatoryjnych, ma na celu zmianę tego stanu. Wskazuje, jak duże ..

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 28.10 zł

Wpływ statusu funkcjonariusza pożarnictwa na zakres jego ochrony i odpowiedzialności karnej

Wpływ statusu funkcjonariusza pożar...

Wpływ statusu funkcjonariusza pożarnictwa na zakres jego ochrony i odp...

W książce przedstawiono całokształt uregulowań prawnych dotyczących funkcjonariuszy pożarnictwa oraz wskazano propozycje zmian w tym zakresie, jak również przybliżono poglądy doktryny na zagadnienia związane ze statusem prawnym strażaka oraz prowadzeniem działań ratowniczych przez pryzmat prawa karnego. Zaprezentowano analizy normatywne takich zagadnień, jak: podstawy prawne statusu funkcjonariusza publicznego, konsekwencje prowadzenia działań ratowniczych, odpowiedzialność kierującego działania..

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 28.10 zł

Internetowy system pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w Unii Europejskiej

Internetowy system pozasądowego roz...

Internetowy system pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w U...

Ustanowiona na szczeblu europejskim internetowa PLATFORMA ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między e-konsumentami i e-przedsiębiorcami. Choć instrument ten został wprowadzony przez unijne rozporządzenie nr 524/2013, to właściwy jest nie tylko dla sporów transgranicznych, ale też mających charakter wyłącznie wewnątrzkrajowy. Każdy przedsiębiorca sprzedający towary lub świadczący usługi przy wykorzystaniu Internetu ma obowiązek zamieścić na swojej stronie internetowej łącze elektronicz..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Sprowadzenie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przestępstwa i wykroczenia

Sprowadzenie niebezpieczeństwa w ru...

Sprowadzenie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przestępstwa i wykroc...

Sprowadzenie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, czyli to co poprzedzało o przysłowiowe ułamki sekund bądź było rozciągnięte nawet w dłuższym czasie - katastrofę, sprowadzenie jej bezpośredniego niebezpieczeństwa, wypadek drogowy, zagrożenie ruchu, wywołanie niebezpieczeństwa, wypadek drogowy, zagrożenie ruchu, wywołanie niebezpieczeństwa - umykało uwadze badaczy. Oddawana do rąk Czytelników książka analizuje ten problem od strony dogmatycznej, jurydycznej, empirycznej, nie zapominając o zaga..

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Dynamika zmian w prawie

Dynamika zmian w prawie

Dynamika zmian w prawie

Intensywne zmiany zachodzące w systemie prawnym przyczyniają się do podważenia zaufania obywateli do państwa, którego działania powinny mieć zawsze racjonalne uzasadnienie, stanowiące odpowiedź na oczekiwania społeczne i potrzeby obrotu gospodarczego. Powinny także uwzględniać wartości uznawane powszechnie za istotne i godne ochrony przez system prawny. Zakres i tempo zachodzących ostatnimi czasy zmian w prawie może rodzić pytanie, czy ustawodawca tworząc lub modyfikując normy poszczególnych dys..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Zeznania i wyjaśnienia. Badania nad oceną i psychologicznymi uwarunkowaniami

Zeznania i wyjaśnienia. Badania nad...

Zeznania i wyjaśnienia. Badania nad oceną i psychologicznymi uwarunkow...

W latach 2015-2016 grupa badaczy działających we współpracy z pracownikami Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przeprowadziła 19 eksperymentów badających wpływ czynników psychologicznych na treść zeznań i wyjaśnień oraz ocenę ich wiarygodności. Książka prezentuje wyniki przeprowadzonych badań. Podejście do omawianych zagadnień jest nowatorskie, a ustalenia badawcze niejednokrotnie zaskakujące. Najważniejszymi cechami wyróżniającymi przygotowane oprac..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Ustawowe znamiona czynów zabronionych w części wojskowej kodeksu karnego w tabelach

Ustawowe znamiona czynów zabroniony...

Ustawowe znamiona czynów zabronionych w części wojskowej kodeksu karne...

W książce przedstawione zostały w uproszczonej formie ustawowe znamiona przestępstw części wojskowej, a także wyjaśnione pojęcia, którymi ustawodawca posłużył się w przepisach części wojskowej kodeksu karnego. Opracowanie zainteresuje żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, żołnierzy wykonujących czynności związane z dyscypliną wojskową oraz studentów prawa i administracji...

22.00 zł 44.00 zł Cena netto: 20.95 zł

Działalność gospodarcza pośredników ubezpieczeniowych. Studium publicznoprawne

Działalność gospodarcza pośredników...

Działalność gospodarcza pośredników ubezpieczeniowych. Studium publicz...

Prezentowana monografia stanowi całościowe opracowanie problematyki publicznoprawnych aspektów podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez pośredników ubezpieczeniowych. Na aktualny charakter tematyki będącej przedmiotem monografii wskazuje rozpoczęty proces implementacji do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Poglądy wyrażone w monografii zawierają istotne propozycje dotyc..

37.50 zł 75.00 zł Cena netto: 35.71 zł

Ochrona praw i interesów akcjonariuszy mniejszościowych w procesie łączenia się spółek akcyjnych w prawie polskim i amerykańskim

Ochrona praw i interesów akcjonariu...

Ochrona praw i interesów akcjonariuszy mniejszościowych w procesie łąc...

Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na lukę prawną w postaci braku efektywnych instrumentów ochrony prawnej akcjonariuszy mniejszościowych w procesie łączenia się spółek akcyjnych. Zasada rządów większości w spółce akcyjnej oraz towarzyszące procedurze łączenia się spółek metody wyceny spółek powodują, że akcjonariusze mniejszościowi są narażeni na niedoszacowanie wartości ich udziału w spółce (tzw. rozwodnienie). Dodatkowym problemem jest sama wycena wartości spółek – a dokładniej metoda wyce..

72.00 zł 80.00 zł Cena netto: 68.57 zł

Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokarna i kryminalistyczno-kryminologiczna

Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokar...

Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokarna i kryminalistyczno-kryminologicz...

Przygotowana monografia jest pracą zbiorową grona wielu autorów reprezentujących różne środowiska: naukowe, służb i organów państwowych, którzy opracowali kompendium wiedzy z zakresu handlu ludźmi w całym jego spektrum zjawiskowym...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Detektywistyka prawne i funkcjonalne aspekty działalności detektywistycznej w Polsce i na świecie

Detektywistyka prawne i funkcjonaln...

Detektywistyka prawne i funkcjonalne aspekty działalności detektywisty...

Książka adresowana do uczestników kursów detektywistycznych wymaganych dla uzyskania licencji detektywa oraz detektywów i przedsiębiorców świadczących usługi detektywistyczne. W sposób kompleksowy omawia wszystkie aspekty działalności detektywistycznej, nie tylko prawne ale również funkcjonalne, stanowiąc bez wątpienia przewodnik po zawodzie.Publikacja jest jedyną obecnie pozycją zawierającą aktualny stan prawny. Ponadto, jako jedyna, prawno-porównawczo odnosi się do działalności detektywistyczn..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Przestępczość socjalna z perspektywy prawa karnego i kryminologii

Przestępczość socjalna z perspektyw...

Przestępczość socjalna z perspektywy prawa karnego i kryminologii

Publikacja po raz pierwszy w polskim prawie (karnym i nie tylko) zwraca uwagę na występowanie zagrożeń we właściwym funkcjonowaniu szeroko pojmowanych wypłat świadczeń zasiłkowych w obszarze pomocy społecznej, świadczeń dla bezrobotnych oraz rent i emerytur z ubezpieczenia społecznego. Przeprowadzone wyniki badań pokazują, jak negatywne skutki dla systemu finansów państwa powodują wyłudzenia świadczeń przez obywateli. Pokazano metody działania sprawców, rodzaje wyłudzanych świadczeń, wskazano po..

30.00 zł 60.00 zł Cena netto: 28.57 zł

Charakter prawny umowy kompleksowej w prawie energetycznym

Charakter prawny umowy kompleksowej...

Charakter prawny umowy kompleksowej w prawie energetycznym

Praca stanowi całościowe przedstawienie problematyki umowy kompleksowej i charakteru obowiązku jej zawarcia. Poruszono w niej szereg zagadnień z zakresu prawa cywilnego i energetycznego. Zawarte w pracy rozważania dotyczące umowy kompleksowej i usługi kompleksowej są osadzone w ramach prawa krajowego i unijnych regulacji prawnych. Przyjęte zostało, iż jest to instytucja istotna dla funkcjonowania europejskiego rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Praca szeroko odnosi się również do orzecznic..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych i pracowników jako źródło mobilności zawodowej w świetle przepisów prawa pracy

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych...

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych i pracowników jako źr...

Opracowanie poświęcone zostało instytucjom związanym z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. W dobie przechodzenia do opartej na wiedzy gospodarki postindustrialnej, jest to zagadnienie o znaczeniu priorytetowym. Z jednej strony, potrzeba podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub niekiedy przekwalifikowania, jest kluczem do sukcesu na rynku pracy dla bezrobotnych oraz osób poszukujących zatrudnienia i pracowników. Z drugiej strony jednak – dyskusyjny jest sposób i efektywność inwestowania w rozwój..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych

Odpowiedzialność członków organów s...

Odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych

Książka stanowi aktualny i rzetelny przewodnik po zasadach odpowiedzialności osób zaangażowanych w funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Znaczną część niniejszej pracy poświęcono odpowiedzialności członków zarządu i organów nadzoru spółek kapitałowych. Jednocześnie dość szczegółowo omówiono także sytuację prawną wspólników i akcjonariuszy z podsumowaniem dorobku orzecznictwa i literatury dotyczącym doktryny piercing the corporate veil (tzw. „przebicia zasłony ..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Pokazuje 91 do 105 z 158 (11 Stron)