Prawo monografie

Zeznania i wyjaśnienia. Badania nad oceną i psychologicznymi uwarunkowaniami

Zeznania i wyjaśnienia. Badania nad...

Zeznania i wyjaśnienia. Badania nad oceną i psychologicznymi uwarunkow...

W latach 2015-2016 grupa badaczy działających we współpracy z pracownikami Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przeprowadziła 19 eksperymentów badających wpływ czynników psychologicznych na treść zeznań i wyjaśnień oraz ocenę ich wiarygodności. Książka prezentuje wyniki przeprowadzonych badań. Podejście do omawianych zagadnień jest nowatorskie, a ustalenia badawcze niejednokrotnie zaskakujące. Najważniejszymi cechami wyróżniającymi przygotowane oprac..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Ustawowe znamiona czynów zabronionych w części wojskowej kodeksu karnego w tabelach

Ustawowe znamiona czynów zabroniony...

Ustawowe znamiona czynów zabronionych w części wojskowej kodeksu karne...

W książce przedstawione zostały w uproszczonej formie ustawowe znamiona przestępstw części wojskowej, a także wyjaśnione pojęcia, którymi ustawodawca posłużył się w przepisach części wojskowej kodeksu karnego. Opracowanie zainteresuje żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, żołnierzy wykonujących czynności związane z dyscypliną wojskową oraz studentów prawa i administracji...

9.68 zł 44.00 zł Cena netto: 9.22 zł

Działalność gospodarcza pośredników ubezpieczeniowych. Studium publicznoprawne

Działalność gospodarcza pośredników...

Działalność gospodarcza pośredników ubezpieczeniowych. Studium publicz...

Prezentowana monografia stanowi całościowe opracowanie problematyki publicznoprawnych aspektów podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez pośredników ubezpieczeniowych. Na aktualny charakter tematyki będącej przedmiotem monografii wskazuje rozpoczęty proces implementacji do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Poglądy wyrażone w monografii zawierają istotne propozycje dotyc..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Ochrona praw i interesów akcjonariuszy mniejszościowych w procesie łączenia się spółek akcyjnych w prawie polskim i amerykańskim

Ochrona praw i interesów akcjonariu...

Ochrona praw i interesów akcjonariuszy mniejszościowych w procesie łąc...

Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na lukę prawną w postaci braku efektywnych instrumentów ochrony prawnej akcjonariuszy mniejszościowych w procesie łączenia się spółek akcyjnych. Zasada rządów większości w spółce akcyjnej oraz towarzyszące procedurze łączenia się spółek metody wyceny spółek powodują, że akcjonariusze mniejszościowi są narażeni na niedoszacowanie wartości ich udziału w spółce (tzw. rozwodnienie). Dodatkowym problemem jest sama wycena wartości spółek – a dokładniej metoda wyce..

72.00 zł 80.00 zł Cena netto: 68.57 zł

Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokarna i kryminalistyczno-kryminologiczna

Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokar...

Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokarna i kryminalistyczno-kryminologicz...

Przygotowana monografia jest pracą zbiorową grona wielu autorów reprezentujących różne środowiska: naukowe, służb i organów państwowych, którzy opracowali kompendium wiedzy z zakresu handlu ludźmi w całym jego spektrum zjawiskowym...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Detektywistyka prawne i funkcjonalne aspekty działalności detektywistycznej w Polsce i na świecie

Detektywistyka prawne i funkcjonaln...

Detektywistyka prawne i funkcjonalne aspekty działalności detektywisty...

Książka adresowana do uczestników kursów detektywistycznych wymaganych dla uzyskania licencji detektywa oraz detektywów i przedsiębiorców świadczących usługi detektywistyczne. W sposób kompleksowy omawia wszystkie aspekty działalności detektywistycznej, nie tylko prawne ale również funkcjonalne, stanowiąc bez wątpienia przewodnik po zawodzie.Publikacja jest jedyną obecnie pozycją zawierającą aktualny stan prawny. Ponadto, jako jedyna, prawno-porównawczo odnosi się do działalności detektywistyczn..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Przestępczość socjalna z perspektywy prawa karnego i kryminologii

Przestępczość socjalna z perspektyw...

Przestępczość socjalna z perspektywy prawa karnego i kryminologii

Publikacja po raz pierwszy w polskim prawie (karnym i nie tylko) zwraca uwagę na występowanie zagrożeń we właściwym funkcjonowaniu szeroko pojmowanych wypłat świadczeń zasiłkowych w obszarze pomocy społecznej, świadczeń dla bezrobotnych oraz rent i emerytur z ubezpieczenia społecznego. Przeprowadzone wyniki badań pokazują, jak negatywne skutki dla systemu finansów państwa powodują wyłudzenia świadczeń przez obywateli. Pokazano metody działania sprawców, rodzaje wyłudzanych świadczeń, wskazano po..

15.00 zł 60.00 zł Cena netto: 14.29 zł

Charakter prawny umowy kompleksowej w prawie energetycznym

Charakter prawny umowy kompleksowej...

Charakter prawny umowy kompleksowej w prawie energetycznym

Praca stanowi całościowe przedstawienie problematyki umowy kompleksowej i charakteru obowiązku jej zawarcia. Poruszono w niej szereg zagadnień z zakresu prawa cywilnego i energetycznego. Zawarte w pracy rozważania dotyczące umowy kompleksowej i usługi kompleksowej są osadzone w ramach prawa krajowego i unijnych regulacji prawnych. Przyjęte zostało, iż jest to instytucja istotna dla funkcjonowania europejskiego rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Praca szeroko odnosi się również do orzecznic..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych i pracowników jako źródło mobilności zawodowej w świetle przepisów prawa pracy

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych...

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych i pracowników jako źr...

Opracowanie poświęcone zostało instytucjom związanym z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. W dobie przechodzenia do opartej na wiedzy gospodarki postindustrialnej, jest to zagadnienie o znaczeniu priorytetowym. Z jednej strony, potrzeba podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub niekiedy przekwalifikowania, jest kluczem do sukcesu na rynku pracy dla bezrobotnych oraz osób poszukujących zatrudnienia i pracowników. Z drugiej strony jednak – dyskusyjny jest sposób i efektywność inwestowania w rozwój..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych

Odpowiedzialność członków organów s...

Odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych

Książka stanowi aktualny i rzetelny przewodnik po zasadach odpowiedzialności osób zaangażowanych w funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Znaczną część niniejszej pracy poświęcono odpowiedzialności członków zarządu i organów nadzoru spółek kapitałowych. Jednocześnie dość szczegółowo omówiono także sytuację prawną wspólników i akcjonariuszy z podsumowaniem dorobku orzecznictwa i literatury dotyczącym doktryny piercing the corporate veil (tzw. „przebicia zasłony ..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Przestępstwa seksualne. Ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne

Przestępstwa seksualne. Ujęcie psyc...

Przestępstwa seksualne. Ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistycz...

W publikacji czytelnik znajdzie treści napisane przez psychologów, prawników, policjantów, pracowników laboratoriów kryminalistycznych, lekarzy, pedagoga i politologa. Zawarte zostały opracowania, w których przedstawiono zagadnienia dotyczące zapobiegania, wykrywania oraz udowadniania przestępstw seksualnych. Celem ich prezentacji jest zobrazowanie skali oraz charakteru działań pozostających w zainteresowaniu przedstawicieli środowisk naukowych oraz praktyków, którzy uczestniczyli w konferencji ..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. ...

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i...

Pranie pieniędzy to przestępstwo, które uderza w szerokie spektrum istotnych społecznie dóbr prawnych. Dzieje się tak dlatego, że jego zadaniem jest nadanie pozoru legalności korzyściom majątkowym pochodzącym z popełnienia dowolnego czynu zabronionego. Skuteczna walka z tym zjawiskiem równoznaczna jest zatem z ograniczeniem szerokiego katalogu przestępczości generującej korzyści majątkowe, czyniąc ich popełnianie nieopłacalnym. Niestety, czynność wykonawcza prania pieniędzy, w oderwaniu od bazow..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Mediacja jako forma dialogu w stosowaniu prawa

Mediacja jako forma dialogu w stoso...

Mediacja jako forma dialogu w stosowaniu prawa

Przedmiot publikacji stanowi zestawienie modelowych cech określających instytucję mediacji (w szczególności w zakresie jej celów, zasad, etapów oraz zadań mediatora) z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi oraz elementami dorobku filozofii prawa i filozofii społecznej, a także teoretyczno-prawny opis mechanizmu podejmowania decyzji w mediacji.O oryginalnym charakterze publikacji przesądza co najmniej kilka jej właściwości. Po pierwsze, refleksję nad tą tematyką podniesiono na poziom inter..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Przestępczy seks

Przestępczy seks

Przestępczy seks

Publikacja ta jest kompleksowym spojrzeniem przedstawicieli nauki oraz praktyków na tak złożone i wieloaspektowe zagadnienie, jakim jest przestępczość seksualna. Przedmiotem rozważań jest szeroki – począwszy od seksualnego wykorzystywania dzieci, poprzez zgwałcenia, kazirodztwo, aż do zabójstw na tle seksualnym. Nowatorski charakter tego przedsięwzięcia wydawniczego polega na możliwości wymiany doświadczeń i poglądów ekspertów reprezentujących różne dziedziny prawa: kryminalistyki, kryminologii,..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Dostęp do informacji publicznej jako kategoria ochrony interesu prawnego jednostki w regulacjach prawa administracyjnego

Dostęp do informacji publicznej jak...

Dostęp do informacji publicznej jako kategoria ochrony interesu prawne...

Tematyka publikacji w całości skupia się na omówieniu zagadnienia dostępu do informacji publicznej jako kategorii prawnej służącej  ochronie interesu prawnego  jednostki. Chodzi o wyróżnienie tych elementów, które w świetle uregulowań ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wypełniają znamiona instrumentów ochrony interesu informacyjnego jednostki. Podlegają one skonfrontowaniu z rozwiązaniami prawnymi występującymi na płaszczyźnie wybranych regulacji materialnego pr..

15.50 zł 62.00 zł Cena netto: 14.76 zł

Pokazuje 76 do 90 z 141 (10 Stron)