• Kwalifikowany typ rozboju. Aspekty prawnokarne, kryminologiczne i kryminalistyczne

Kwalifikowany typ rozboju. Aspekty prawnokarne, kryminologiczne i kryminalistyczne

 • Autor: Arkadiusz Tomczyk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-341-6
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 232/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 53.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia stanowi kompleksową analizę zbrodni rozboju kwalifikowanego z art. 280 § 2 k.k. Ujmuje zarówno problematykę prawnokarną wskazanego przestępstwa z uwzględnieniem orzecznictwa i poglądów doktryny oraz kryminalistyczne opisy elementów kwalifikujących, m.in. przedmiotów, którymi sprawcy posługują się przy dokonywaniu tego typu czynu zabronionego. Ponadto w pracy poświęcono uwagę kryminologicznym aspektom zjawiska, głównie w odniesieniu do struktury społecznej sprawców i pokrzywdzonych, a także okoliczności towarzyszących popełnionym rozbojom.

Patronat: 

Spis treści:

Wykaz najważniejszych skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka przestępstwa rozboju w typie kwalifikowanym


1.1. Uwagi wprowadzające w problematykę rozboju
1.2. Rozmiary i dynamika zjawiska
1.3. Rys historyczny
1.3.1. I Rzeczpospolita
1.3.2. Okres zaborów
1.3.3. II Rzeczpospolita
1.3.4. Polska Rzeczpospolita Ludowa

Rozdział 2. Prawnokarne aspekty przestępstwa rozboju

2.1. Istota przestępstwa rozboju
2.2. Znamiona przestępstwa rozboju
2.2.1. Przedmiot przestępstwa
2.2.2. Przedmiot czynności wykonawczej
2.2.3. Strona przedmiotowa
2.2.4. Podmiot i strona podmiotowa
2.3. Ustawowy wymiar kary. Problematyka zbiegu przestępstw i ciągu przestępstw. Zbieg przepisów ustawy i kara łączna
2.4. Formy stadialne i przestępne współdziałanie przy popełnieniu rozboju kwalifikowanego
2.4.1. Przygotowanie i usiłowanie jako elementy pochodu przestępstwa rozboju kwalifikowanego
2.4.2. Formy przestępnego współdziałania

Rozdział 3. Znamiona kwalifikujące

3.1. Charakterystyka znamion kwalifikujących
3.2. Inny, podobnie niebezpieczny przedmiot lub środek obezwładniający – analiza pojęcia i znaczenie jako znamion strony przedmiotowej czynu
3.3. Częstotliwość występowania znamion kwalifikujących

Rozdział 4. Sądowy wymiar kary

4.1. Istota kary
4.2. Sądowy wymiar kary i jego istota
4.3. Dyrektywy wymiaru kary
4.4. Sądowy a ustawowy wymiar kary – ujęcie statystyczne

Rozdział 5. Kryminologiczne aspekty przestępstwa rozboju w typie kwalifikowanym


5.1. Okoliczności popełnienia czynu zabronionego
5.1.1. Miejsce popełnienia przestępstwa
5.1.2. Czas popełnienia przestępstwa
5.2. Charakterystyka osoby sprawcy rozboju kwalifikowanego
5.2.1. Cel badań osoby sprawcy
5.2.2. Płeć
5.2.3. Wiek
5.2.4. Miejsce zamieszkania
5.2.5. Wykształcenie
5.2.6. Źródło utrzymania
5.2.7. Sytuacja rodzinna i osobista
5.2.8. Dotychczasowa karalność
5.2.9. Sytuacja zdrowotna. Uzależnienia
5.2.10. Modus operandi sprawcy rozboju
5.2.11. Motywacja sprawcy
5.3. Charakterystyka pokrzywdzonego rozbojem w typie kwalifikowanym

Wnioski końcowe
Bibliografia
Spis tabel
Aneks
Sygnatury akt spraw karnych przyjętych do badań aktowych
Wzór formularza ankiety badawczej

dr hab. Kamil Frąckowiak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie:

(...) Książkę można polecić nie tylko środowiskom naukowym, lecz również prawnikom praktykom, a w szczególności sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym i funkcjonariuszom służb mundurowych, którzy w swej działalności zawodowej stykają się ze sprawami dotyczącymi szeroko rozumianych zagadnień związanych z przestępstwem rozboju.

Arkadiusz Tomczyk
doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, autor publikacji dotyczących problematyki broni palnej, związanych z nią wykroczeń oraz prawa łowieckiego. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Książki tego autora

Piśmiennictwo
1.    Andrejew W., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973
2.    Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1987
3.    Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1971
4.    Balter Sac L., Zło na świecie, [w:] L. Balter Sac (red.), Zło na świecie, Poznań 1992
5.    Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, War-szawa 2005
6.    Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, War-szawa 2009
7.    Bieńkowska E., Wiktymologia, Warszawa 2018
8.    Bieńkowska E., Wiktymologia. Zarys wykładu, Warszawa 2000
9.    Biernaczyk Z., Rozbój w aspekcie kryminologicznym i kryminalistycznym, Warszawa 1977
10.    Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2007
11.    Bojarski T. [w:] T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz. Wyd. VII, Warszawa 2015
12.    Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2008
13.    Boryś W., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005
14.    Bralczyk J. (red.), Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Warszawa 2005
15.    Buchała K. (red.), Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, Warszawa 1994
16.    Buchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1980
17.    Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Warszawa 1995
18.    Burbelka R., Mechanoskopia, [w:] J. Widacki (red.), Kryminalistyka, Warszawa 2002
19.    Cekiera C., Ryzyko uzależnień, Lublin 2001
20.    Chodorowska A., Przestępstwo zgwałcenia. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Olsztyn 2015
21.    Chybiński O., Rozbój w kodeksie karnym z 1969 r., Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław 1973
22.    Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1990
23.    Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1994
24.    Cieślak M., Zasada humanizmu jako naczelna dyrektywa w sferze prawa karnego,
Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji UG, Gdańsk 1985
25.    Cieślak W., Nawiązka w polskim prawie karnym, Gdańsk 2006
26.    Cieślak W., Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady, Warszawa 2010
27.    Cieślak W., Przestępstwa rozbójnicze i ich wzajemne relacje (na tle kodeksu karnego z 1997 roku), Gdańskie Studia Prawnicze 2000, nr 7
28.    Cieślak W., Wymuszenie rozbójnicze, Kraków 2000
29.    Ćwiąkalski Z., O niektórych pojęciach związanych z wymiarem kary, Nowe Prawo 1989, nr 4
30.    Dajczak W., Giaro T., Longchamps de Bérier F., Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2014
31.    Dąbrowska-Kardas M., Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu karnego, Warszawa 2012
32.    Dąbrowska-Kardas M., Kardas P. [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 278–363, Zakamycze 1999
33.    Dąbrowska-Kardas M., Kardas P. [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 278–363, Warszawa 2016
34.    Derlatka M., Glosa do wyroku SN z dnia 21 czerwca 2012 r., III KK 148/12, Palestra 2013, nr 9–10
35.    Długosz-Kurczabowa K., Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, Warszawa 2008
36.    Duda M., Przestępstwa z nienawiści. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Olsztyn 2016
37.    Dukiet-Nagórska T. (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2014
38.    Dziadzio A., Malec D., Historia prawa. Prawo karne w świetle źródeł, Kraków 1997
39.    Frąckowiak K., O zasadności istnienia przestępstwa rozboju morskiego w polskim kodeksie karnym – przyczynek do dyskusji o granicach kryminalizacji, Studia Prawnoustrojowe 2014, nr 23
40.    Frydel A., Przestępstwo rozboju w świetle kryminalistyki i kryminologii, Warszawa 1974
41.    Gaberle A., Nierozłączna triada: Przestępczość, Przestępca, Przestępstwo, Gdańsk 2003
42.    Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2009
43.    Giezek J. [w:] J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Wyd. II, Warszawa 2012
44.    Gołębiowski J., Profilowanie kryminalne, Warszawa 2008
45.    Górniok O. [w:] O. Górniok (red.), Kodeks karny. Komentarz. Wyd. II, Warszawa 2006
46.    Grzegorczyk P., Wardak Z., Pojęcie broni palnej w prawie karnym, Prokuratura i Prawo 2017, nr 10
47.    Grzyb W., Realny zbieg przestępstw. Analiza dogmatyczna na tle Kodeksu karnego
z 1997 r., Warszawa 2013
48.    Guzik-Makaruk E.M., Pływaczewski E.W. [w:] M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz. Wyd. V, Warszawa 2016
49.    Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 2005
50.    Hanausek T., Modus operandi i alibi- ewolucja znaczenia pojęć, Studia Krymino-logiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne 1978, t. 8
51.    Hanausek T., Przemoc jako forma działania przestępnego, ZNUJ 1966, z. 24
52.    Hofmański P., Paprzycki L.K., Sakowicz A. [w:] M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz. Wyd. V, Warszawa 2016
53.    Hołyst B., Kryminalistyka, Warszawa 1996
54.    Hołyst B., Kryminalistyka, Warszawa 2010
55.    Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 2004
56.    Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 2009
57.    Hołyst B., Narkomania. Problemy prawa i kryminologii, Warszawa 1996
58.    Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka, Warszawa 2018
59.    Hołyst B., Socjologia kryminalistyczna, t. 1, Warszawa 2007
60.    Hołyst B., Wiktymologia, Warszawa 2011
61.    Indecki K., Liszewska A., Prawo karne materialne. Nauka o przestępstwie, karze
i środkach penalnych, Warszawa 2002
62.    Janczukowicz K., Kwalifikacja prawna kradzieży rozbójniczej w połączeniu z rozbojem, SIP LEX
63.    Jeleń Z., Pojęcie broni palnej, Prokuratura i Prawo, 2002, nr 5
64.    Juszka K. [w:] D. Wilk (red.), Kryminalistyka. Przewodnik, Toruń 2013
65.    Kaczmarczyk Z., Leśnodorski B., Historia państwa i prawa Polski, t. 2, Warszawa 1968
66.    Kaczmarek T., Ogólne dyrektywy sądowego wymiaru kary, [w:] T. Kaczmarek (red.), System prawa karnego. Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, t. 5, Warszawa 2015
67.    Kaczmarek T., Ogólne dyrektywy wymiaru kary w teorii i praktyce sądowej, Wro-cław 1980
68.    Karolczak-Biernacka B., Ocena pojęcia przemocy, [w:] B. Hołyst (red.), Przemoc
w życiu codziennym, Warszawa 1997
69.    Kasprzak J., „Istotne części broni” – czyli istotne problemy z interpretacją prawa, [w:] E. Gruza, M. Goc, T. Tomaszewski (red.), Co nowego w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości, Warszawa 2010
70.    Kasprzak J., Broń obezwładniająca, Mińsk Mazowiecki 1991
71.    Kasprzak J., Niebezpieczne zabawki czy broń palna?, [w:] V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka (red.), Broń. Problematyka prawna i kryminalistyczna, Toruń 2013
72.    Kimera E., Przestępstwo czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariusza policji. Studium prawne i kryminologiczne,
Suwałki 2016
73.    Konarska-Wrzosek V. [w:] R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015
74.    Konarska-Wrzosek V., Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym, Toruń 2002
75.    Konieczniak P., Czyn jako podstawa odpowiedzialności w prawie karnym, Kraków 2002
76.    Kordiak A., Szybkość postępowania w sprawach o rozboje. Problematyka rozboju, Wrocław 1973
77.    Kowalewska-Łukuć M., Ogólne dyrektywy wymiaru kary, Prokuratura i Prawo 2016, nr 9
78.    Kozłowski Z., Chemiczne środki obezwładniające, http://isp.policja.pl/isp/e-czytelnia/1241,Chemiczne-srodki-obezwladniajace.html
79.    Kubala W., Znamię przemocy w ujęciu art. 123 k. k., Problemy Praworządności 1988, nr 8–9
80.    Kubec Z., Hołyst B., Bójka i pobicie. Problemy dogmatyki prawa, kryminologii i kryminalistyki, Warszawa 1962
81.    Kubiak K., Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i terroryzm morski, Warszawa 2009
82.    Kubicki L., Nowa kodyfikacja karna a Konstytucja RP, Państwo i Prawo 1998, z. 9–10,
83.    Kuć M., Kryminologia, Warszawa 2015
84.    Kulicki M., Kryminalistyka, Toruń 1994
85.    Kulicki M., Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 1994
86.    Kulicki M., Wybrane zagadnienia techniki kryminalistycznej, Toruń 1991
87.    Kulik M. [w:] M Mozgawa. (red.), Kodeks karny. Komentarz. Wyd. VII, SIP LEX
88.    Lach B., Profilowanie kryminalistyczne, Warszawa 2014
89.    Laskowska K., Niebezpieczeństwo dla życia człowieka jako obligatoryjna cecha środka obezwładniającego. Glosa do uchwały SN z dnia 24 stycznia 2001 r., I KZP 45/2000, Państwo i Prawo 2001, nr 4
90.    Lelental S., Wykład prawa karnego wykonawczego z elementami polityki kryminalnej, Łódź 1996
91.    Lernell L., Podstawowe zagadnienia penologii, Warszawa 1977
92.    Lesiński B., W. Rozwadowski, Historia prawa. Wyd. IV, Warszawa–Poznań 1985
93.    Linde S. B., Słownik języka polskiego, T. 2, Cz. 2, Warszawa 1811
94.    Lityński A., Historia prawa polski ludowej, Warszawa 2007
95.    Łabuda G. [w:] J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, War-szawa 2014
96.    Łagodziński S., Przestępstwa rozbójnicze w k. k., Prokuratura i Prawo 1999, nr 11–12
97.    Majewski J. [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I. Komentarz do art. 1–116 k.k., Warszawa 2012
98.    Majewski J., O różnicy i granicy między usiłowaniem a usiłowaniem nieudolnym, [w:] J. Majewski (red.), Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa, Toruń 2007
99.    Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932
100.    Makarewicz J., Prawo karne ogólne, Kraków 1914
101.    Makarewicz J., Zbrodnia i kara, Lwów 1922
102.    Makowski W., Kodeks karny 1932. Komentarz. Wyd. II, Warszawa 1933
103.    Malec J., Przestępczość – to ciekawe zjawisko. Kryminologia nieelitarna, Warszawa 2006
104.    Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Wyd. V, Warszawa 2010
105.    Marek A., Prawo karne, Warszawa 2009
106.    Marek A., Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1997
107.    Melezini M., Ustawowy a sądowy wymiar kary, [w:] T Kaczmarek. (red.), System prawa karnego. Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, t. 5, Warszawa 2015
108.    Migdał J., Raglewski J., Kara pozbawienia wolności. Zarys dziejów polskiej doktryny, prawa i praktyki penitencjarnej, Gdańsk 2005
109.    Mozgawa M. [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz. Wyd. VII, SIP LEX
110.    Nazar-Gutowska K., Groźba bezprawna w polskim prawie karnym, Warszawa 2012
111.    Niemcewicz J.U., O więzieniach publicznych czyli domach pokuty rzecz krótka, Warszawa 1818
112.    Nowicka I., Rozbój drogowy jako przejaw zorganizowanej działalności przestępczej, Kraków 2004
113.    Pływaczewski E.W. [w:] O. Górniok (red.), Kodeks karny. Komentarz. Wyd. II, Warszawa 2006
114.    Pływaczewski W., Kradzieże samochodów. Studium kryminologiczne, Szczytno 1996
115.    Przesławski T., Psychika, czyn, wina, Warszawa 2008
116.    Raglewski J., Usiłowanie nieudolne dokonania czynu zabronionego – analiza krytyczna, Prokuratura i Prawo 2003, nr 12
117.    Rejmaniak R., Pojęcie broni palnej, Prokuratura i Prawo 2018, nr 4
118.    Rosenblatt J., Ustawa karna o zbrodniach, występkach i przekroczeniach z dnia
27 maja 1852 r. Część pierwsza: O zbrodniach, Kraków 1900
119.    Rosenblatt J., Ustawa karna o zbrodniach, występkach i przekroczeniach z dnia
27 maja 1852 r.: razem z późniejszemi do niej się odnoszącemi ustawami i rozporządzeniami oraz orzeczeniami Trybunału Najwyższego. Cz. 1. O zbrodniach, Kraków 1914
120.    Rudniański J., Klasyfikacja, źródła i ocena przemocy w stosunkach międzyludzkich. Zarys ogólny, [w:] B. Hołyst (red.), Przemoc w życiu codziennym, Warszawa 1997
121.    Salmonowicz S., Prawo karne Oświeconego Absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu XVIII/XIX w., Toruń 1966
122.    Siemaszko A. (red.), Geografia występku i strachu. Polskie Badanie Przestępczości ’07, Warszawa 2008
123.    Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M., Atlas przestępczości w Polsce 4, Warszawa 2009
124.    Sławik K., Kryminalistyka w związku z procesem karnym, kryminologią i wiktymologią, Szczecin 2003
125.    Smardzewski W., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 stycznia 1991 r. II Akr 21/90, Palestra, 1991, z. 8–9
126.    Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 1993
127.    Sygit B., Historia prawa kryminalnego, Toruń 2007
128.    Szustakiewicz P., Kradzież i jej odmiany, Gazeta Prawnicza 1999, nr 9
129.    Szwarczyk M. [w:] T Bojarski. (red.), Kodeks karny. Komentarz. Wydanie VI, Warszawa 2013
130.    Świecki D., Wina w prawie karnym materialnym i procesowym, Prokuratura i Prawo 2009, nr 11–12
131.    Świtka J., Kara kryminalna na tle osobowości przestępcy, Rzeszów 2013
132.    Tyszkiewicz L. [w:] M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz. Wyd. V, Warszawa 2016
133.    Tyszkiewicz L., Kryminologia. Zarys systemu, Katowice 1986
134.    Utrat-Milecki J., Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokulturowa, Warszawa 2010
135.    Warylewski J., Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007
136.    Wąsik J., Kara dożywotniego więzienia w Polsce, Warszawa 1963
137.    Wiatrowski P., Typ podstawowy przestępstwa rozboju w doktrynie i orzecznictwie, Prokuratura i Prawo 2010, nr 3
138.    Widacki J., Badania broni i amunicji, [w:] J. Widacki (red.), Kryminalistyka, Warszawa 2002
139.    Wierzchowski T., Recenzja książki I. Nowickiej, Rozbój drogowy jako przejaw zorganizowanej działalności przestępczej, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004, s. 398, Prokuratura i Prawo 2006, nr 7–8
140.    Wnorowski J., Sposób działania jako środek identyfikacji sprawcy przestępstwa, Warszawa 1978
141.    Wojciechowski J., Ewolucja pojęcia przestępstwa kradzieży, AUMCS 1977, t. XXIV, Lublin 1977
142.    Wolter W., Buchała K., Wykład prawa karnego na podstawie Kodeksu karnego z 1969 r. Część I. Część ogólna. Zeszyt 1. Nauka o ustawie karnej i przestępstwie w opracowaniu W. Woltera, Kraków 1979
143.    Wolter W., Uwagi o łagodzeniu i zaostrzeniu kary, Państwo i Prawo 1973, z. 1
144.    Wójcik J.W., Kryminologia. Współczesne aspekty, Warszawa 2014
145.    Wronkowska S., System prawny a porządek prawny i ład społeczny, [w:] S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001
146.    Wróbel W., Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I, Część II. Komentarz do art. 53–116, wyd. V, Warszawa 2016
147.    Wysocki D., Pojęcie posiadania w prawie karnym, Prok. i Pr. 2000, nr 2
148.    Zdrójkowski Z., Ziemskie prawo karne, [w:] Z Kaczmarczyk., B. Leśnodorski (red.), Historia Państwa i Prawa Polski, t. 2., Warszawa 1966
149.    Zduński I., Zasady i dyrektywy wymiaru kary w k.k. z 1932 roku, [w:] Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea, t. VI., Bydgoszcz 2016
150.    Zębik A. [w:] J. Waszczyński (red.), Prawo karne w zarysie. Nauka o ustawie karnej
i przestępstwie, Łódź 1992
151.    Zgoliński I. [w:] V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018

Orzecznictwo
Sąd Najwyższy
1.    Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2003 roku, sygn. V KK 89/03, SIP LEX nr 83786
2.    Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 października 2008 roku, sygn. akt IV KK 88/08, OSNWSK 2008, nr 1, poz. 1944
3.    Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2013 roku, sygn. III KK 347/12, SIP LEX nr 1312524
4.    Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 2009 roku, sygn. akt IV KK 35/09, SIP LEX nr 1746765
5.    Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2002 roku, sygn. V KKN 376/01, OSNKW 2003, nr 1–2, poz. 12
6.    Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2005 roku, sygn. V KK 370/04, OSNKW, nr 5, poz. 47
7.    Postanowienie SN z dnia 20 października 2017 roku, sygn. akt III KK 381/17, SIP LEX nr 2408304
8.    Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 1992 roku, sygn. akt I KZP 31/92, OSNKW 1992, nr 11–12, poz. 85
9.    Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2000 roku, sygn. akt I KZP 36/00, OSNKW 2001, z. 1–2, poz. 1
10.    Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2007 roku, I KZP 39/06, OSNKW 2007, nr 4, poz. 30
11.    Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2001 roku, sygn. akt I KZP 45/00, OSNKW 2001, nr 3–4, poz. 17
12.    Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2003 roku, sygn. I KZP 21/03, OSNKW 2004, nr 1, poz. 1
13.    Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2004 roku, sygn. I KZP 39/03, OSNKW, 2004, nr 2, poz. 13
14.    Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2008 roku, I KZP 10/08, OSNKW 2008, nr 7, poz. 53
15.    Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 października 2003 roku, sygn. IV KKN 318/01, SIP LEX 84460
16.    Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 1978 roku, sygn. akt I KR 89/78, KZS 1977, nr 8, poz. 255
17.    Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2011 roku, sygn. III KK 230/10, SIP LEX nr 785606
18.    Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 września 1971 roku, sygn. akt III KR 102/71, Biul. SN 1972, nr 1, poz. 11
19.    Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1989 roku, sygn. akt V KRN 99/89, SIP LEX nr 20373
20.    Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2002 roku, sygn. akt III KKN 329/01, SIP LEX nr 54412
21.    Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2012 roku, sygn. akt III KK 148/12, OSNKW 2012, nr 11, poz. 117
22.    Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 1987 roku, sygn. akt V KRN 252/85, OSNPG 1986, nr 2, poz. 19
23.    Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 1988 roku, sygn. akt III KR 73/88, OSNPG 1988, nr 12, poz. 133
24.    Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 1987 roku, sygn. akt I KR 135/87, OSNPG 1988, z. 10, poz. 103
25.    Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 1984 roku, sygn. akt II KR 260/84, OSNKW 1985, nr 7–8, poz. 64
26.    Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 1980 roku, sygn. akt I KR 556/79, KZS 1997, nr 8, poz. 159
27.    Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1973 roku, sygn. II KR 123/73, OSNKW 1974, nr 2, poz. 30
28.    Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1977 roku, sygn. akt V KR 190/77, OSNKW 1978, nr 4–5, poz. 44
29.    Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 1982 roku, sygn. akt. I KR 271/82, OSNKW 1983, nr 10–11, poz. 84

Sądy Apelacyjne
1.    SA w Białymstoku sygn. akt II AKa 120/14, SIP LEX nr 1496351
2.    SA w Białymstoku sygn. akt II AKa 209/13, SIP LEX nr 1496363
3.    SA w Białymstoku sygn. akt II AKa 232/17, Portal Orzeczeń SA w Białymstoku
4.    SA w Białymstoku sygn. akt II AKa 280/03, OSAB 2005 nr 1, poz. 39
5.    SA w Gdańsku sygn. akt II AKa 274/12, SIP LEX nr 1254339
6.    SA w Gdańsku sygn. akt II AKa 301/01, OSAG 2001, nr 1, poz. 29
7.    SA w Katowicach sygn. akt II AKa 13/19, SIP LEX nr 2775722
8.    SA w Katowicach sygn. akt II AKa 192/115, SIP LEX nr 1985768
9.    SA w Katowicach sygn. akt II AKa 338/01, SIP LEX nr 1441569
10.    SA w Katowicach sygn. akt II AKa 340/99, Prok. i Pr. 2006, nr 2, wkł., s. 15
11.    SA w Katowicach sygn. akt II AKa 362/19, SIP LEX nr 2772907
12.    SA w Katowicach sygn. akt II AKa 381/05, OSA 2007, z. 8, poz. 36
13.    SA w Katowicach sygn. akt II AKa 415/17, SIP LEX nr 2728176
14.    SA w Katowicach sygn. akt II AKa 539/18, SIP LEX nr 2690778
15.    SA w Krakowie sygn. akt II AKa 165/98, SIP LEX nr 35260
16.    SA w Krakowie sygn. akt II AKa 166/04, KZS 2004, z. 11, poz. 11
17.    SA w Krakowie sygn. akt II AKa 210/98, SIP LEX nr 36633
18.    SA w Krakowie sygn. akt II AKa 227/97, SIP LEX nr 33319
19.    SA w Krakowie sygn. akt II AKa 250/99, SIP LEX nr 40085
20.    SA w Krakowie sygn. akt II AKa 255/2003, OSA 2005, nr 5, poz. 18
21.    SA w Krakowie sygn. akt II AKa 338/03, Prok. i Pr., wkł. 2004, nr 7–8, poz. 20
22.    SA w Krakowie sygn. akt II AKa 526/01, KZS 2002, z. 10, poz. 69
23.    SA w Krakowie sygn. akt II AKr 193/95, Prok. i Pr. wkł. 1996, nr 4, poz. 16
24.    SA w Lublinie sygn. akt II AKa 132/06, SIP LEX nr 212623
25.    SA w Lublinie sygn. akt II AKa 252/05, KZS 2006, z. 6, poz. 88
26.    SA w Lublinie sygn. akt II AKa 260/09, SIP LEX nr 577158
27.    SA w Lublinie sygn. akt II AKa 98/08, SIP LEX nr 453987
28.    SA w Szczecinie sygn. akt II AKa 36/13, SIP LEX nr 1313431
29.    SA w Warszawie sygn. akt II AKa 137/19, SIP LEX nr 2701233
30.    SA w Warszawie sygn. akt II AKa 163/15, SIP LEX nr 1966291
31.    SA w Warszawie sygn. akt II AKa 308/05, OSA 2006, z. 5, poz. 28
32.    SA we Wrocławiu sygn. akt II AKa 134/18, SIP LEX nr 2522796
33.    SA we Wrocławiu sygn. akt II AKa 150/07, SIP LEX nr 271935
34.    SA we Wrocławiu sygn. akt II AKa 178/18, SIP LEX nr 2567676
35.    SA we Wrocławiu sygn. akt II AKa 211/12, SIP LEX nr 1216438
36.    SA we Wrocławiu sygn. akt II AKa 33/12, SIP LEX nr 1162854
37.    SA we Wrocławiu sygn. akt II AKa 354/13, SIP LEX nr 1400526
38.    SA we Wrocławiu sygn. akt II AKa 376/12, SIP LEX nr 1289602
39.    SA we Wrocławiu sygn. akt II AKa 429/18, SIP LEX nr 2668957
40.    SA we Wrocławiu sygn. akt II AKa 87/18, SIP LEX nr 2567677

Akty prawne
1.    Księga ustaw na zbrodnie, i ciężkie policyjne przestępstwa. Cz. 1. O zbrodniach, Kraków 1804
2.    Kodex karzący dla Królestwa Polskiego: z dodaniem praw kryminalnych późniey uchwalonych, reiestru porządkowego i alfabetycznego, przypisków wskazuiących artykuły związek z sobą maiące, Warszawa 1830
3.    Kodeks kar głównych i poprawczych, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, War-szawa 1847
4.    Kodex karny dla państw pruskich z roku 1851. Ze zmianami, jakie przez ustawy
z dnia 9 marca 1853 r. z dnia 14 kwietnia 1856 r. i z dnia 30 maja 1859 r. poczy-nione w nim zostały tudzież Ustawa przechodnia, Kodex rzeczony wprowadzająca i Ustawy, takową uzupełniające, lub zmieniające niemniej Ustawy, z Kodexem Karnym
w związku będące, Warszawa 1862
5.    Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z dnia 15 maja 1871 roku z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami po rok 1918 wraz z ustawą wprowadczą do kodeksu karnego dla Związku Północno-Niemieckiego (Rzeszy Niemieckiej) z dnia 31 maja 1870 roku, przekł. urzędowy Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa B. Dzielnicy Pruskiej, Poznań 1920
6.    Kodeks karny z roku 1903: (przekład z rosyjskiego) z uwzględnieniem zmian i uzupełnień obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 maja 1921 roku, Warszawa 1922
7.    Przepisy przechodnie do kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny z roku 1903: (przekład z rosyjskiego) z uwzględnieniem zmian i uzupełnień obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 maja 1921 roku, Warszawa 1922
8.    Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 1932 roku Kodeks karny (Dz. U. z 1932 r. Nr 60, poz. 571)
9.    Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 roku – Kodeks karny (Dz. U. z 1969 r. Nr 13, poz. 94)
10.    Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525)
11.    Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 284)
12.    Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1600)
13.    Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 652)

Źródła internetowe
1.    http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-16/63961-
,Kradziez-art-278.htm
2.    http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-16/63964-
,Rozboj-art-280.html
3.    http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-05-29/kuchenne-noze-sa-zbyt-ostre-angielski-sedzia-chce-zakazu-ich-sprzedazy/
4.    https://orzeczenia.ms.gov.pl/
5.    https://sjp.pwn.pl/sjp/noz;2491105.html
6.    https://sjp.pwn.pl/szukaj/kastet.html
7.    https://sjp.pwn.pl/szukaj/obezw%C5%82adnienie.html
8.    https://www.lradx.com/lrad_products/lrad-450xl/#
9.    https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/articles
10.    https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/napad-na-wlasciciela-kantoru-w-piszu-policja-szuka-sprawcow,815739.html
11.    Polskie Badanie Przestępczości 2017, http://bip.kgp.policja.gov.pl/download/18/
85912/OcenaPolicjipoczuciebezpieczenstwaPBP2007-2017.pdf
12.    Program Złodzieje, seria 2, odc. 3, https://player.pl/programy-online/zlodzieje-odcinki,4414/odcinek-3,S02E03,85256
Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Eksperyment procesowo-kryminalistyc...

11.50 zł 46.00 zł Cena netto: 10.95 zł

Kryminalistyka. Zarys systemu

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Prawne i kryminalistyczne aspekty w...

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Przestępstwa seksualne. Ujęcie psyc...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokar...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Ryzyko w czynnościach operacyjno-ro...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Czynności niepowtarzalne w sprawach...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Znachorstwo. Problematyka prawno-kr...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Poufne osobowe źródła informacji. A...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Przeszukanie. Problematyka prawna i...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Nielegalna imigracja w aspekcie kry...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Kryminologia

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Hans Gross. Podręcznik dla sędziego...

103.50 zł 115.00 zł Cena netto: 98.57 zł

Analiza typologiczna sprawców zabój...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Najczęściej kupowane