Procedury recenzji

                          Etapy  oceny/recenzji i przyjęcia do wydania publikacji naukowych w Wydawnictwie Difin


1. Recenzja wewnętrzna. Publikacje naukowe zgłoszone do wydawnictwa Difin podlegają wewnętrznej procedurze recenzji i oceny przez Kolegium Redakcyjne.


Kryteria oceny wewnętrznej wydawniczej dotyczą:


a) tematyki – praca powinna  mieć charakter naukowy, zwierać innowacyjne i nowatorskie metody badań, które wnoszą wkład w istniejący stan wiedzy, oceniana jest także ważność poruszanej tematyki dla rozwoju poszczególnych dziedzin nauki.

b) proponowany utwór powinien być przygotowany poprawnie zarówno pod względem metodycznym, jak i warsztatowym.

c) utwór powinien być oryginalny, a jego poziom nie powinien budzić wątpliwości.


Pozytywna recenzja Kolegium Redakcyjnego  kwalifikuje tytuł do wprowadzenia go do planu wydawniczego i rozpoczęcia dalszych procedur: 

    a) podpisanie umowy wydawniczej

    b) przyjęcia manuskryptu

    c) skierowania utworu do recenzji naukowej zewnętrznej


Przed przyjęciem utworu do planu wydawniczego Wydawnictwo może zobowiązać Autora do przekazania utworu do recenzji zewnętrznej/naukowej.


    2. Recenzja zewnętrzna  (Autor i recenzent znają swoje personalia)


Utwór może być recenzowany przez jednego lub dwóch recenzentów, pracowników naukowych niezatrudniających Autora, wyboru recenzenta dokonuje Wydawnictwo. Wynik zewnętrznej recenzji naukowej decyduje o: 

    • wydaniu publikacji bez poprawek

    • wydaniu publikacji z wymaganymi poprawkami, a Autor zobowiązany jest do ich wprowadzenia

    • odrzuceniu pracy, jeśli jedna lub dwie recenzje są negatywne


W szczególnych sytuacjach  Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość przesłania utworu recenzji naukowej (double blind review proces) gdzie Autor i recenzent nie znają swoich personaliów.W procedurze recenzowania Wydawnictwo kieruje się wskazówkami zawartymi w dokumencie „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, wydanym w 2011 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Wydawnictwo informuje Autora mailowo o wynikach recenzji i dalszych procedurach wydawniczych.