Wskazówki edytorskie


1. TEKST MASZYNOPISU przyjmujemy w formacie Word (format doc. lub docx)

    • styl czcionki Times New Roman, wielkość czcionki tekstu 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, marginesy standardowe 2,5 cm. Wcięcie akapitowe powinno być wykonane pojedynczą tabulacją tj. 1,25 cm, tekst wyjustowany do lewej.

    • tekst powinien być wyczyszczony z podwójnych spacji, spacji twardych, podwójnych akapitów.

    • śródtytuły powinny być napisane czcionką Times New Roman, 12 pkt, z wytłuszczeniem, wyrównane do lewej. Wskazane uwzględnienie stopniowania tytułów.

    • cytaty w tekście – pismo tekstowe proste w cudzysłowie. Cytat w cytacie w «» - cudzysłów francuski

    • tytuły utworów, periodyków, audycji radiowych, filmów  przytaczane w tekście: pismo tekstowe, kursywa

    • terminologia obcojęzyczna w tekście: pismo tekstowe, kursywa.


2. PRZYPISY prosimy umieszczać na dole strony według numeracji ciągłej, zapis przypisów i bibliografii powinien być przede wszystkim ujednolicony.


Monografie


Pierwsza litera imienia (bądź imion), kropka, nazwisko, przecinek, tytuł dzieła kursywą, przecinek, nazwa wydawnictwa, przecinek, miejsce i rok wydania, przecinek, numer strony lub stron, kropka.

    • Przykład: A. Zienkiewicz, Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Difin, Warszawa 2007, s. 35.


Prace zbiorowe


Pierwsza litera imienia (bądź imion), kropka, nazwisko autora artykułu, przecinek, tytuł artykułu kursywą, przecinek, [w:] pierwsza litera imienia (imion), kropka, nazwisko redaktora, red., przecinek, tytuł książki kursywą, przecinek, tom, kropka, numer tomu, przecinek, nazwa wydawnictwa, przecinek, miejsce i rok wydania, przecinek, numer strony lub stron, kropka.

    • Przykład: D. Wójcik, Rola mediacji między pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa, [w:] A. Marek (red.), Zagadnienia ogólne. System prawa karnego, t. I, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 360-361.


Artykuły z czasopism naukowych


Pierwsza litera imienia (bądź imion), kropka, nazwisko, przecinek, tytuł artykułu kursywą, przecinek, tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok, przecinek, numer, przecinek, numer strony lub stron, kropka.

    • Przykład: M. Flaming, W. Kutzman, Pozakarne środki i uregulowania prawne oraz inne sposoby utrzymania dyscypliny w wojsku rzymskim, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1997, nr 2, s. 19-33.


Źródła internetowe


Pierwsza litera imienia (bądź imion), kropka, nazwisko, przecinek, tytuł dzieła kursywą, przecinek, link, przecinek, data dostępu w nawiasach wg formatu dd.mm.rr, kropka.

    • Przykład: M. Nytko, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako stymulanta rozwoju gospodarczego Polski, http://nytko.eu/publikacje/17_bezpośrednie_inwestycje_zagraniczne_jako_styumulanta_rozwoju_gospodarczego_polski.pdf [dostęp: 14.04.2009].


Skróty


    • należy stosować powszechnie przyjęte łacińskie skróty, typu: ibidem, idem, op. cit., cf. (nie stosując kursywy)

    • w przypadku odnoszenia się w tekście do dwóch lub więcej pozycji tego samego autora, nie należy używać skrótu op. cit., ale zamieszczać pełny bądź skrócony tytuł dzieła. 


3. BIBLIOGRAFIA


Monografie


Nazwisko, pierwsza litera imienia (bądź imion), przecinek, tytuł dzieła kursywą, przecinek, nazwa wydawnictwa, przecinek, miejsce i rok wydania, kropka. 

Uwaga: w bibliografii nie podajemy liczby stron.

    • Przykład: Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Difin, Warszawa 2007.


Prace zbiorowe


Nazwisko autora artykułu, pierwsza litera imienia (bądź imion), przecinek, tytuł artykułu kursywą, przecinek, [w:] nazwisko redaktora, pierwsza litera imienia (imion), (red.), przecinek, tytuł książki kursywą, tom, kropka, numer tomu, przecinek, nazwa wydawnictwa, przecinek, miejsce i rok wydania, kropka.

    • Przykład: Wójcik D., Rola mediacji między pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa, [w:] Marek A. (red.), Zagadnienia ogólne. System prawa karnego, t. I, C.H. Beck, Warszawa 2010.


Artykuły z czasopism naukowych


Nazwisko, pierwsza litera imienia (bądź imion), przecinek, tytuł artykułu kursywą, przecinek, tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok, przecinek, numer, kropka.

    • Przykład: Flaming M., Kutzman W., Pozakarne środki i uregulowania prawne oraz inne sposoby utrzymania dyscypliny w wojsku rzymskim, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1997, nr 2.


Źródła internetowe


Nazwisko, pierwsza litera imienia (bądź imion), przecinek, tytuł dzieła kursywą, przecinek, link, przecinek, data dostępu,  w nawiasach wg formatu dd.mm.rr, kropka.

    • Przykład: Nytko M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako stymulanta rozwoju gospodarczego Polski, http://nytko.eu/publikacje/17_bezpośrednie_inwestycje_zagraniczne_jako_styumulanta_rozwoju_gospodarczego_polski.pdf [dostęp: 14.04.2009].

Jeśli nie ma znamy autora artykułu internetowego, wpisać tylko tytuł (lub określić co jest źródłem):

    • Przykład: Komitety Wyborcze, Państwowa Komisja Wyborcza, http://wybory2011.pkw.gov.pl/kom/pl/komitety.html [dostęp: 11.05.2012].


4. TABELE, SCHEMATY, WZORY MATEMATYCZNE powinny być edytowalne i dostarczone w formie załączników w wersji

źródłowej. W tekście głównym należy zaznaczyć ich położenie, stosować numerację ciągłą (z wyłączeniem prac zbiorowych),

zapożyczone z innego źródła należy podać ich źródło.

5. ILUSTRACJE I GRAFIKI prosimy załączyć w formie plików TIF lub JPG dobrej rozdzielczości w szarościach. 

6. OBLICZANIE LICZBY ARKUSZY AUTORSKICH. 1 arkusz autorski = 40 tys. znaków ze spacjami, akapitami i przypisami. 1 arkusz

autorski = 3000 cm2 ilustracji (około 50 rysunków), 22 strony formatu A4.