• Analiza typologiczna sprawców zabójstw i ich ofiar

Analiza typologiczna sprawców zabójstw i ich ofiar

 • Autor: Agnieszka Nowotka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-052-7
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 354/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  67.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 67.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Autorka podjęła próbę analizy przyczyn zbrodni przeciwko życiu ludzkiemu oraz działań przyczyniających się do ograniczenia tego zjawiska. Przedstawionym w niniejszym opracowaniu analizom przyświecał cel umożliwienia dokonywania dalszych analiz porównawczych tego zjawiska na terenie Polski.

Przedstawiono sylwetkę psychospołeczną zabójcy działającego pojedynczo, jak i z udziałem innych osób. Ponadto, podjęto próbę analizy więzi zachodzących między poszczególnymi sprawcami dokonującymi zabójstw wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami. Następnie dokonano charakterystyki zabójców, uwzględniając społeczne i sytuacyjne uwarunkowania ich działania. Starano się również wyjaśnić przyczyny powstawania najcięższych zbrodni skierowanych przeciwko człowiekowi zarówno z perspektywy sprawcy, jak i ofiary z uwzględnieniem ich funkcjonowania środowiskowego i psychospołecznego. Obok opisu warunków socjalizacji w rodzinach pochodzenia sprawców, dokonano identyfikacji ich stanu cywilnego oraz struktury rodziny prokreacyjnej pod kątem zmiennych zwiększających prawdopodobieństwo dokonania zbrodni przeciwko życiu człowieka.

Tradycyjną analizę otoczenia rodzinnego rozszerzono o szczegółową ocenę oddziaływania wzorców wyniesionych z ognisk domowych na dorosłe życie sprawców oraz założonych przez nich rodzin. Dokonano również charakterystyki ich sytuacji socjalno-bytowej. W trakcie poszukiwania odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie dopuszczają się zabójstw, nie bez znaczenia okazały się kwestie odnoszące się do zaburzeń osobowości, niedostosowania społecznego oraz relacji panujących w rodzinach pochodzenia i prokreacyjnych sprawców zabójstw.

Niezwykle ważnym zadaniem okazało się omówienie tła motywacyjnego zabójstw z uwzględnieniem relacji panujących między sprawcą a ofiarą oraz bezpośredniej sytuacji, w jakiej znalazł się zabójca. W tym aspekcie zwrócono szczególną uwagę na cechy osobowości i poziom inteligencji zabójcy, przebieg jego socjalizacji oraz rodzaj bodźców uruchamiających zachowanie agresywne. Dokonano również próby oceny zachowań sprawców zarówno w trakcie, jak i po dokonaniu zabójstwa oraz ich wpływu na wysokość wymierzanych im kar pozbawienia wolności.

Wnikliwa analiza czynników warunkujących dokonanie tak agresywnego czynu, jakim jest zabójstwo, powinna posłużyć wskazaniu kierunku skutecznych rozwiązań prewencyjnych. Książka jest skierowana do wszystkich tych, którzy dążą do prawdy i dla których prawo do życia i jego ochrona nie są obojętne.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Przestępstwo zabójstwa i jego sprawcy


1. Przestępstwo zabójstwa w świetle prawa karnego w Polsce
2. Statystyczny obraz przestępstwa zabójstwa
3. Dysproporcja płci wśród sprawców zabójstw
4. Ogólna charakterystyka sprawców zabójstw

Rozdział 2. Środowisko rodzinne sprawców zabójstw


1. Wpływ rodziny pochodzenia na osobowość sprawców zabójstw
2. Atmosfera domu rodzinnego zabójców
3. Stan cywilny i sytuacja rodziny prokreacyjnej sprawców zabójstw
4. Warunki mieszkaniowe sprawców zabójstw i ich rodzin

Rozdział 3. Sytuacja społeczno-zawodowa sprawców zabójstw

1. Poziom wykształcenia sprawców zabójstw
2. Pozycja zawodowa zabójców
3. Bezrobocie wśród sprawców zabójstw
4. Aktywność zawodowa zabójców

Rozdział 4. Sylwetka psychologiczna sprawców zabójstw

1. Zaburzenia osobowości w rozwoju ontogenetycznym zabójców
2. Poziom inteligencji zabójców
3. Agresja w etiologii przestępstwa zabójstwa
4. Objawy niedostosowania społecznego zabójców

Rozdział 5. Charakterystyka procesu motywacyjnego zabójców


1. Pojęcie „motywu czynu” jako zasada kwalifikacji zabójstw
2. Klasyfikacja motywów zabójstw
3. Motywy zabójstw a charakterystyka sprawców pojedynczych
4. Charakterystyka współsprawców zabójstw

Rozdział 6. Wiktymologiczne aspekty zabójstw

1. Charakterystyka ofiar zabójstw
2. Rodzaje więzi łączących sprawców z ofiarami
3. Rola ofiary w genezie zabójstwa
4. Ofiary a motywy zabójstw

Rozdział 7. Substancje psychoaktywne a przestępstwo zabójstwa

1. Rola substancji psychoaktywnych w genezie zabójstw
2. Wpływ alkoholu i środków odurzających na zachowanie zabójców
3. Alkohol w rodzinach pochodzenia sprawców zabójstw
4. Alkohol jako czynnik wiktymogenny w przestępstwie zabójstwa

Rozdział 8. Sytuacyjne korelaty zabójstw


1. Czas dokonania zabójstwa
2. Geografia zabójstw
3. Miejsce ataku i dokonania zabójstwa
4. Miejsce znalezienia i oględzin zwłok

Rozdział 9. Modus operandi sprawców zabójstw

1. Taktyka zbliżenia się zabójcy do ofiary w czasie zdarzenia
2. Sposoby pozbawiania życia ofiar i rodzaje użytych narzędzi
3. Obrażenia zwłok i przyczyny śmierci ofiar
4. Zachowania sprawców po dokonaniu zabójstwa

Rozdział 10. Prawnokarna reakcja wobec sprawców zabójstw

1. Zasady wymiaru kary
2. Przyznanie się sprawcy do czynu
3. Poczucie żalu i skruchy po dokonanym zabójstwie
4. Kary wymierzane sprawcom zabójstw

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Summary
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK:

[…] przygotowana przez Autorkę niniejsza monografia stanowi niezwykle szczegółowe i wnikliwe opracowanie zagadnienia w aspekcie kryminologicznym i wiktymologicznym, a także kryminalistycznym. Poza tym dotyczy ważnego społecznie problemu – zabójstwa, które niestety popełniane jest w zaciszu ogniska domowego, gdzie ofiarami stają się osoby najbliższe, sąsiedzi czy znajomi […]. Recenzowana praca będzie stanowiła istotne uzupełnienie publikacji już znajdujących się na rynku księgarskim oraz ich istotne wzbogacenie, ze względu na szerokie spektrum badań. Autorka bowiem przeprowadziła badania ex post facto, badania aktowe oraz uczestniczyła w rozprawach sądowych […]. Niezwykle istotnym są rozważania poświęcone aspektom psychologicznym i psychiatrycznym […] oraz niezwykle wnikliwa analiza zagadnień związanych z system motywacyjnym sprawców. Ważną część monografii stanowią rozważania kryminalistyczne, w szczególności te dotyczące modus operandi sprawców zabójstw. Opracowanie może być skierowane do szerszego kręgu odbiorców – psychologów, pedagogów i innych zainteresowanych osób, a nie tylko do prawników.

Agnieszka Nowotka
Adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie, doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Uczestniczka oraz prelegentka na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, autorka publikacji z zakresu prawa, kryminologii oraz kryminalistyki.

Książki tego autora

Akerman j., Podstawy psychologii sądowej, Gdańsk 2005.
Andrejew  i.,  Kwalifikacja prawna czynu przestępnego ,  Wydawnictwo  prawnicze,  War-
szawa 1987.
Andrejew i., Polskie prawo w zarysie, Warszawa 1970.
Aronson e., Wilson t.D., Akert r.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, poznań 1997.
Augustyn j., Dojrzewanie do ojcostwa, [w:] Ojcostwo, Augustyn j. (red.), WAM, Kraków
1998.
Augustynek A., Różne oblicza agresji, [w:] Konflikty współczesnego świata , Borkowski r.
(red.), AGH, Kraków 2001.
Badura-Madej W., Dobrzańska-Masterhazy A., Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzy-
sowa i psychoterapia, Uniwersytet jagielloński, Kraków 2000.
Badźmirowska-Masłowska K., Młodociani sprawcy zabójstw w Polsce, Zakamycze 2000.
Bafia j., Wiktymologia - kryminologiczne spojrzenie na ofiarę przestępstwa , „ruch peniten-
cjarny, ekonomiczny i Społeczny” 1976, nr 4.
Bańka A., U źródeł psychopatologii pracy, politechnika poznańska, poznań 1990.
Baron r.A., richardson D.r., Human aggression, plenum press, New york 1994.
Batawia  S.,  Niepoprawność  przestępców  w  świetle  badań  nad  bliźniętami  kryminalnymi,
„Archiwum Kryminologiczne” 1939, t. iii, z. 1–2.
Batawia S., Wstęp do nauki o przestępcy. Zagadnienie skłonności przestępczych, Bibljoteka
polska, Warszawa 1933.
Bąkowska M., Przemoc w rodzinie a zaburzenia zachowania dziecka, „edukacja” 1998, nr 2.
Beccaria c., O przestępstwach i karach, Wydawnictwo prawnicze, Warszawa 1959.
Bednarski L., Oględziny miejsca zabójstwa. Analiza przypadków na podstawie akt sprawy,
„Biuletyn informacyjny” 2009, nr 123.
Benedikt  A.,  Motywowanie  pracowników  w  sytuacjach  kryzysowych,  Astrum,  Wrocław
2003.
Biel K., Przestępczość dziewcząt. Rodzaje i uwarunkowania, WAM, Kraków 2009.
Bieniek  M.,  Przestępstwo  kryminalne  i  czynniki  warunkujące  wykrywanie  jego  sprawcy,
Warszawa 1979.
Bieńkowska e., O koncepcjach współczesnej wiktymologii, „państwo i prawo” 1991, nr 11.326 Bibliografia
Bieńkowska e., Wiktymologia. Koncepcje, kierunki badań, perspektywy, Warszawa–Wro-
cław–Kraków 1992.
Binczycka-Anholcer M. (red.), Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne, polskie towarzy-
stwo Higieny psychicznej, Warszawa 2003.
Biszop G.D., Psychologia zdrowia, Wrocław 2000.
Blum D., Mózg i płeć. O biologicznych różnicach między kobietami i mężczyznami, War-
szawa 2000.
Blumstein A., Farrington D., Moitra S., Delinquency Careers: Innocents, Desisters and Per-
sisters, „crime and justice” 1995, nr 6.
Błachut j., Kobiety recydywistki w świetle badań kryminologicznych, Ossolineum, Wrocław
1981.
Błachut j., Niektóre koncepcje kryminologiczne a problem przestępczości kobiet, „Archiwum
Kryminologii”1989, t. XVi.
Błachut  j.,  Płeć  a  przestępczość,  [w:]  Nauka  wobec  przestępczości.  Księga  ku  czci  Prof.  
T. Hanauska, Błachut j., Szewczyk M., Wójcikiewicz j. (red.), Kraków 2001.
Błachut j., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2001.
Bodziak A., Oględziny miejsca znalezienia zwłok pod wodą, „prokuratura i prawo” 2005,
nr 6.
Bogdanowicz e., Hajdukiewicz D., Opinie sądowo-psychiatryczne po obserwacjach szpi-
talnych osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychiatrycznymi, „postępy psychiatrii
i Neurologii” 2000, z. 9.
Borawska-Kowalczyk U., Przemoc skąd się bierze i jak na nią reagujemy, „Dbam o Zdro-
wie. poradnik dla pacjentów Aptek” 2007, nr 8.
Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, pWN, Warszawa 1985.
Bowker L.H. (red.), Women and Crime in America, New york 1981.
Browne A., When Battered Women Kill, New york 1987.
Bryan e., robinson e., Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików, pArpA, Warszawa
1998.
Bryła M., Zabójstwa ciężkie w polskim kodeksie karnym, „prokuratura i prawo” 2001, nr 3.
Brzozowski  p.,  Postawy wychowawcze rodziców a agresywność dzieci,  [w:]  Z badań nad
postawami rodzicielskimi, pospiszyl K. (red.), UMcS, Lublin 1988.
Brzozowski p., Drwal r., Podręcznik do kwestionariusza osobowości (EPQ-R), pracownia
testów psychologicznych ptp, Warszawa 1995.
Buchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1998.
Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Warszawa 1995.
Budyn-Kulik M., Dyrektywy wymiaru kary w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
„prawo w Działaniu. Sprawy Karne” 2017, nr 30.
Budyn-Kulik M., Zabójstwo tyrana domowego: studium prawno karne i wiktymologiczne,
Verba, Warszawa 2005.327 Bibliografia
Burzycka–Sitkiewicz K., Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży,
Katowice 2010.
cabalski M., Kobiety jako sprawczynie przestępstw i aktów przemocy, „probacja” 2013, nr 3.
całkiewicz M., Modus operandi sprawców zabójstw, pOLteXt, Warszawa 2010.
całkiewicz M., Wykorzystanie wiedzy o modus operandi w postępowaniu karnym, „Kwartal-
nik prawno-Kryminalistyczny” 2014, nr 19.
cekiera  c.M.,  SDS,  Psychologiczne  i  aksjologiczne  aspekty  samobójstw,  „Suicydologia”
2005, t. 1, nr 1.
chlewiński Z., Wprowadzenie do teorii osobowości H.J. Eysencka, „roczniki Filozoficzne”
1963, t. 11, z. 4.
chrustowski t., Burchard A., Uwagi w kwestii zabójstw na podstawie analizy 30 spraw
z terenu Łodzi, „Służba Milicji Obywatelskiej” 1966, nr 2.
cichowicz j., Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży, WSp, Olsztyn 1992.
cieślak M., O węzłowych pojęciach związanych z sensem kary, „Nowe prawo” 1969, nr 2.
cieślak M., Spett K., Szymusik A., Wolter W., Psychiatria w procesie karnym, Warszawa
1991.
ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, pWN, Warszawa 2001.
czarnecki K.M., Źródła trudności i niepowodzeń uczniów klas początkowych w uczeniu się
pojęć szkolnych, [w:] Niepowodzenia szkolne, łysek j. (red.), impuls, Kraków 1998.
czeredecka B., Analiza pedagogiczna zaburzeń w zachowaniu dzieci w młodszym wieku
szkolnym, WSp, rzeszów 1994.
czerwiński A., Gradoń K., Seryjni mordercy, Muza, poznań 2001.
Domachowski  W.,  Tendencja  do  ujednolicenia  zachowań  jako  kryterium  orzecznictwa.
Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji pt. Współpraca psychologiczno-psychiatryczna
w ekspertyzach sądowych, Katowice 1983.
Doroszewski W. (red.), Słownik poprawnej polszczyzny, pWN, Warszawa 1994.
Dutton D.G., Przemoc w rodzinie, tłum. p. Kołyszko, Diogenes, Warszawa 2001.
Dyczewski L., Rodzina polska i kierunki jej przemian, Ośrodek Dokumentacji i Studiów
Społecznych, Warszawa 1981.
etinger  A.S.,  Zbrodniarz  w  świetle  antropologji  i  psychologji,  Księgarnia  F.  Hoesicka,
Warszawa 1924.
Falandysz L., O koncepcji tzw. „przestępstw bez ofiar”, „państwo i prawo” 1978, nr 8–9.
Falandysz L., Pokrzywdzony w prawie karnym i wiktymologii, Wydawnictwo prawnicze,
Warszawa 1980.
Falandysz L., Wiktymologia, Wiedza powszechna, Warszawa 1979.
Filipczuk H., Rodzina a rozwój psychiczny dziecka, Nasza Księgarnia, Warszawa 1981.
Filipczuk H., Zapobieganie trudnościom i niepowodzeniom szkolnym, iWZZ, Warszawa
1985.328 Bibliografia
Fleszar-Szumigajowa j., psarska D., Szybińska j., Analiza przypadków zabójstw w mate-
riale  sądowo-psychiatrycznym,  „Neurologia,  Neurochirurgia  i  psychiatria  polska”
1966, t. XVi, nr 10.
Frankowski S., Przestępstwa kierunkowe w teorii i praktyce, Warszawa 1970.
Frączek A., pufal-Struzik i., Agresja wśród dzieci i młodzieży, Kielce 1986.
Fromm e., Anatomia ludzkiej destrukcyjności, przeł. Karłowski j., rebis, poznań 1998.
Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2003.
Gawrzewski W., Sądowo-lekarska analiza materiału sekcyjnego z lat 1970–1972, „Archi-
wum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 1975, t. 25, nr 3.
Giannangelo  S.j.,  Psychopatologia  seryjnego  morderstwa.  Teoria  przemocy,  jeżeli  p  to  q,
poznań 2007.
Gierowski j.K., Motywacja zabójstw, Akademia Medyczna, Kraków 1988.
Gierowski  j.K.,  Motywacja  zabójstw,  rozprawa  habilitacyjna,  Akademia  Medyczna,
Kraków 1989.
Gierowski j.K., Osobowość i procesy motywacyjne sprawców zabójstw seksualnych, „Studia
Kryminologiczne, Kryminalistyczne i penitencjarne” 1979, t. 9.
Gierowski j.K., Psychiatryczne i psychologiczne problemy opiniowania w sprawach zabójstw,
[w:] Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie. Wybrane zagad-
nienia z psychiatrii, psychologii i seksuologii sądowej, Gierowski j.K., Szymusik A. (red.),
collegium Medicum, Kraków 1996.
Gierowski j.K., Wpływ typu i poziomu agresywności sprawcy na zachowanie homicydalne,
„psychiatria polska” 1995, nr 29.
Gierowski j.K., jaśkiewicz-Obydzyńska t., Niewykorzystane możliwości psychologii śled-
czej - rola psychologa w typowaniu sprawców przestępstw z użyciem przemocy, „prokura-
tura i prawo” 1995, nr 5.
Gierowski  j.K.,  jaśkiewicz-Obydzyńska  t.,  Psychologia w postępowaniu karnym,  Lexi-
sNexis, Warszawa 2010.
Gierowski j.K., jaśkiewicz-Obudzińska t. (red.), Zabójcy i ich ofiary. Psychologiczne pod -
stawy profilowania nieznanych sprawców zabójstw , instytut ekspertyz Sądowych, Kra-
ków 2002.
Gierowski j.K., Szymusik A., Psychiatryczne i psychologiczne problemy orzecznictwa w spra-
wach zabójstw, „problemy praworządności” 1983, nr 8–9.
Gillies H., Homicide in the west of Scotland, „Br j psychiatry” 1997, nr 128.
Glaser  S.,  Mogilnicki  A.,  Kodeks karny. Komentarz,  Księgarnia  powszechna,  Kraków
1934.
Gołębiewski  j.,  Profilowanie  kryminalne.  Wprowadzenie  do  sporządzania  charakterystyki
psychofizycznej nieznanych sprawców przestępstw , Logos, Warszawa 2008.
Gordon t., Milewska e., rutkowski r., Alkohol a przestępczość osób z nieprawidłową oso-
bowością, „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i penitencjarne” 1987, t. 18.
Góralski p., Związek przyczynowy w prawie karnym na tle orzecznictwa sądowego, „proku-
ratura i prawo” 2009, nr 6.329 Bibliografia
Górski S., Psychoterapia w wychowaniu, iWZZ, Warszawa 1986.
Gradoń K., Zabójstwo wielokrotne. Profilowanie kryminalne, Warszawa 2010.
Grochocińska r., Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Uni-
wersytet Gdański, Gdańsk 1999.
Grochocińska  r.,  Psychospołeczna  sytuacja  dzieci  w  rodzinach  rozbitych,  Uniwersytet
Gdański, Gdańsk 1990.
Grochocińska  r.,  Życie dziecka w warunkach tymczasowej i stałej separacji matki i ojca,
Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1992.
Gromska j., Anatomia przemocy. Przemoc a neurobiologia, „psychiatria w praktyce Ogól-
nolekarskiej” 2002, t. 2, nr 4.
Gruza e., Goc M., Moszczyński j., Kryminalistyka, czyli rzecz o metodach śledczych, Aka-
demickie i profesjonalne, Warszawa 2008.
Grzyb  M.,  Habzda-Siwek  e.,  Płeć  a  przestępczość.  O  problemie  dysproporcji  płci  wśród
sprawców przestępstw z użyciem przemocy, „Archiwum Kryminologii” 2013, t. XXXV.
Grzywo-Dąbrowski  W.,  Badanie zwłok i miejsca, gdzie były znalezione,  pZWL,  War-
szawa 1959.
Grzywo-Dąbrowski W., Podręcznik medycyny sądowej, pZWL, Warszawa 1958.
Gubiński A., Zabójstwo pod wpływem silnego wzruszenia, pWN, Warszawa 1961.
Gulla  B.,  Majchrzyk  Z.,  Atrybucje  przyczynowe  zachowań  dewiacyjnych  kobiet  w  środ-
kach masowego przekazu, [w:] Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet, pospiszyl i.,
Szczepanik r. (red.), AHe, łódź 2007.
Gurgul  j.,  Śledztwo  w  sprawach  o  zabójstwa,  Departament  Szkolenia  i  Doskonalenia
Zawodowego MSW, Warszawa 1977.
Gurgul j., Uwagi o wykrywalności i czynnościach śledczych w sprawach o zabójstwa, „pro-
meteusz” 2010.
Habzda-Siwek e., Opinia o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego. Aktualne problemy,
„czasopismo prawa Karnego i Nauk penalnych” 2006, z. 2.
Hall c.S., Lindzey G., Teorie osobowości, pMN, Warszawa 1990.
Hanausek t., Identyfikacja kryminalistyczna na podstawie badań modus operandi, „Studia
Kryminologiczne, Kryminalistyczne i penitencjarne” 1991, t. 21.
Hanausek t., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Zakamycze 1998.
Hanausek t., Modus operandi i alibi – ewolucja znaczenia pojęć, „Studia Kryminologiczne,
Kryminalistyczne i penitencjarne” 1978, Hołyst B. (red.), t. 8.
Hanausek t., Przemoc jako forma działania przestępnego, „Zeszyty Naukowe” 1996, nr 24.
Hanausek t., Zarys kryminalistycznej teorii wykrywania, cz. 1, Pojęcie i przedmiot wykry-
wania sprawców przestępstw, Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego
MSW, Warszawa 1978.
Hanausek t., Zarys taktyki kryminalistycznej, Dom Wydawniczy ABc, Warszawa 1994.
Hanausek  t.,  Leszczyński  j.,  Kryminologiczne  i  kryminalistyczne  problemy  zabójstw
z lubieżności, Dom Wydawniczy ABc, Warszawa 1995.330 Bibliografia
Heimer K., cumley S.r., Gender and Theories of Delinquency , [w:] The Oxford Handbook
of Criminolgical Theory , cullen F.t., Wilcox p. (red.), Oxford University press 2012.
Heitzman j., Stres w etiologii przestępstw agresywnych, Uniwersytet jagielloński, Kraków
2002.
Hertwig r., Davis j.N., Sulloway F.j., Parental Investment: How an Equity Motive Can
Produce Inequality, „psychological Bulletin” 2002, t. 128.
Herzberger S.D., Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej, przeł. e. Bielaw-
ska-Batorowicz, pArpA, Warszawa 2002.
Hofmański p. (red.), Sadzik e., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do
art. 1–296, t. i, c.H. Beck, Warszawa 2011.
Hołyst  B.,  Czynniki  kształtujące  podatność  wiktymologiczną,  „Studia  Kryminologiczne,
Kryminalistyczne i penitencjarne” 1979, t. 10.
Hołyst B., Kryminologia, LexisNexis, Warszawa 2007.
Hołyst B., Na granicy życia i śmierci, Wydawnictwo „69”, Warszawa 1996.
Hołyst B., Ocena wykrywalności sprawców zabójstw w Polsce, „Nowe prawo”1964, nr 4.
Hołyst  B.,  Przestępczość  w  Polsce.  Studium  kryminologiczne,  Wydawnictwo  prawnicze,
Warszawa 1977.
Hołyst B., Przestępczość z perspektywy psychologii ewolucyjnej, „prokuratura i prawo” 2010,
nr 1–2.
Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2006.
Hołyst B., Rola ofiary w genezie zabójstwa , „państwo i prawo” 1964, nr 11.
Hołyst B., Wiktymologia, pWN, Warszawa 1990.
Hołyst B., Wykrywalność sprawców zabójstw, Wydawnictwo prawnicze, Warszawa 1967.
Hołyst B., Zabójstwo. Studium kryminalistyczne i kryminologiczne, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych, Warszawa 1970.
Horney K., Neurotyczna osobowość naszych czasów, pWN, Warszawa 1976.
Horoszowski p., Od zbrodni do kary, pWN, Warszawa 1963.
Horoszowski p., Zabójstwo z afektu, Wydawnictwo trzaska, evert i Michalski, War-
szawa 1947.
imieliński K., Zarys seksuologii i seksiatrii, Warszawa 1982.
jackiewicz A., Epidemiologia, następstwa kliniczne i wyniki leczenia chorych z obrażeniami
czaszkowo-mózgowymi, rozprawa doktorska, Akademia Medyczna, Gdańsk 2003.
jakliński A., Kobiela j.S., jaegermann K., Marek Z., tomaszewska Z., turowska B.,
Medycyna sądowa dla studentów medycyny, pZWL, Warszawa 1979.
jakubik A., Osobowość homilopatyczna, „Zeszyty Naukowe WSSM” 2001, nr 3.
jakubik A., Zaburzenia osobowości, pZWL, Warszawa 1997.
janica j., Dopierała t., jóźwik t., Załuski j., Sądowo-lekarskie i wiktymologiczne aspekty
zabójstw  na  podstawie  danych  Zakładu  Medycyny  Sądowej  AM  w  Białymstoku  z  lat
1955–1981, „problemy Kryminalistyki” 1983, nr 161.
janowska H., Zabójstwa i ich sprawcy. Analiza socjologiczna, pWN, Warszawa 1974.331 Bibliografia
jaśkiewicz-Obydzińska  t.,  Wach  e.,  The  influence  of  homicide  victims’  behavior  on  the
modus operandi of perpetrators, „problems of Forensis Sciense” 1999, nr 60.
jaśkiewicz-Obydzińska t., Wach e., Znaczenie informacji o ofierze zabójstwa dla sporzą -
dzenia psychologicznego profilu sprawcy , „Nowiny psychologiczne” 1999, nr 4.
jaśkiewicz-Obydzińska t., Wach e., Sprawczynie zabójstw, [w:] Zabójcy i ich ofiary. Psy -
chologiczne podstawy profilowania nieznanych sprawców zabójstw , Gierowski j.K., jaś-
kiewicz –Obydzińska t. (red.), instytut ekspertyz Sądowych Kraków 2002.
jaworski r., Przyznanie się niewinnego do zabójstwa, „prokuratura i prawo” 2006, nr 10.
jeżewska-Zychowicz M., pilska M., Zastosowanie teorii społecznego uczenia się do bada-
nia zachowań żywieniowych młodzieży i ich uwarunkowań, „Nowiny Lekarskie” 2005,  
nr 74.
jędrzejewski  Z.,  Wiernikowski  Z.,  Żółtek  S.,  Królikowski  M.  (red.),  Między  nauką
a praktyką prawa karnego: księga jubileuszowa prof. Lecha Gardockiego, Warszawa 2014.
johnson W., Bouchard t.j., McGue M., Segal N.L., tellegen A., Keyes M., Gottesman
i.i., Genetic and environment al influences on the verbal-perceptual-image rotation (VPR)
model of the structure of mental abilities in the Minnesota study of twins reared apart,
„inteligence” 2007, nr 35.
jundziłł i., Trudności wychowawcze w rodzinie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1989.
juszczak D., talarowska M., Charakterystyka sprawców przestępstw nadużywających alko-
holu w świetle analizy opinii sądowo-psychiatrycznych, „polski Merkuriusz Lekarski”
2009, t. 27, nr 159.
juszka K., Wersja kryminalistyczna, Zakamycze, Kraków 1997.
Kalandyk j., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu II Wydział Karny z dnia 13
grudnia 2012 r. (II Aka 256/12),  „czasopismo  prawa  Karnego  i  Nauk  penalnych”
2014, z. 2.
Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej, pWN, Warszawa 1982.
Kasprzak j., Młodziejowski B., Brzęk W., Moszczyński j. (red.), Kryminalistyka, Difin,
Warszawa 2006.
Kasprzycki j., Racje tworzenia typu kwalifikowanego przestępstwa zabójstwa , „prokuratura
i prawo” 2002, nr 9.
Kawula  S.,  Kształty  rodziny  współczesnej.  Szkice  familologiczne,  Wydawnictwo  Adam
Marszałek, toruń 2006.
Kawula S., Machel H. (red.), Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne, Wydaw-
nictwo Adam Marszałek, Gdańsk-toruń 1994.
Kędra e., Z problematyki motywów zabójstw, „problemy Kryminalistyki” 1978, nr 133–
134.
Kędra e., Zabójstwo rabunkowe w Polsce. Studium krymiologiczno-kryminalistyczne, Aka-
demia  Spraw  Wewnętrznych,  instytut  Kryminalistyki  i  Kryminologii,  Warszawa
1989.
Kirejczyk K., Upośledzenie umysłowe – pedagogika, pWN, Warszawa 1981.332 Bibliografia
Kmiecik-Baran K., Młodzież i przemoc. Mechanizmy socjologiczno-psychologiczne, pWN,
Warszawa 1999.
Kmiecik-Baran K., Poczucie osamotnienia – charakterystyka zjawiska, „przegląd psycholo-
giczny” 1988, nr 4.
Kohnstamm r., Praktyczna psychologia dziecka, pZWL, Warszawa 1989.
Kokot r., Problematyka zabójstwa kwalifikowanego na tle nowej regulacji prawa karnego ,
[w:] Wybrane zagadnienie reformy prawa karnego, Sienkiewicz Z. (red.), Uniwersytet
Wrocławski, Wrocław 1997.
Kokot  r.,  Zabójstwo  ciężkie  (kwalifikowane)  w  nowym  kodeksie  karnym ,  „prokuratura
i prawo” 1997, nr 11.
Kokot r., Zabójstwo kwalifikowane, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2001.
Kołodziej  j.,  próchnicka  B.,  Tło  zabójstw  dokonanych  na  krewnych  i  spowinowaconych,
„Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 1987, nr 37.
Kołodziejczyk j., Agresja i przemoc w szkole, Kraków 2003.
Komorowska j. (red.), Dziecko we współczesnej Polsce, t. I i II, seria „postęp i regres”,
instytut polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1991.
Konopka G., The Adolescent Girl in Conflict, Englewood Cliffs , New york 1996.
Konopnicki j., Powodzenia i niepowodzenia szkolne, pZWS, Warszawa 1966.
Konopnicki j., Zaburzenia w zachowaniu się dzieci i środowisko, pWN, Warszawa 1957.
Kończyk S., Sałga M., Zabójstwo na tle rabunkowym, Warszawa 1979.
Kosek-Nity B., raś D., Kontakty z ludźmi „innymi” jako problem wychowania, opieki reso-
cjalizacji, Uniwersytet śląski, Katowice 2000.
Kosewski M., Agresywni przestępcy, Wiedza powszechna, Warszawa 1977.
Kosmalska j., Kobiety z artykułem 148, „przegląd tygodniowy” 1998, nr 42.
Kościelska M., Oblicza upośledzenia, pWN, Warszawa 1995.
Kowalczyk  M.H.,  Przestępcy  seksualni.  Zabójcy,  gwałciciele,  pedofile  i  ich  resocjalizacja ,
Wydawnictwo Naukowe UMK, toruń 2014.
Kowalczyk M.H., Zabójcy i mordercy. Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjali-
zacyjnych, Oficyna Wydawnicza „impuls”, Kraków 2010.
Kozak S., Sieroctwo społeczne. Psychologiczna analiza zaburzeń w zachowaniu się wycho-
wanków domów dziecka, pWN, Warszawa 1986.
Kozielecki j., Koncepcja transgresyjna człowieka, pWN, Warszawa 1987.
Koźmiński A.K., piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, pWN, Warszawa 1996.
Krahe B., Agresja, Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne, Gdańsk 2005.
Kubacka-jasiecka D., Funkcjonowanie społeczne osób agresywnych i samoagresywnych, pAN,
Warszawa 1975.
Kuć M., Wiktymologia, c.H. Beck, Warszawa 2010.
Kuhn-Dymecka  A.,  Występowanie  wybranych  zasobów  osobistych  u  osób  z  rozpoznaniem
schizofrenii, „psychiatria polska” 2012, nr 46.333 Bibliografia
Kulicki M., Kwiatkowska-Darul V., Stępka L., Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teo-
rii i praktyki śledczo-sądowej, Wydawnictwo Naukowe UMK, toruń 2005.
Kupisiewicz cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, pWN, Warszawa 1977.
Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 października
2006 r., sygn. IV KK 209/06, „prokuratura i prawo” 2009, nr 2.
Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Oględziny miejsca. Teoria i praktyka, Dom Organizatora,
toruń 2011.
Larson j.H., Thayne t.r., Marital attitudes and personal readiness for marriage of young
adult children of alcoholics, „Alcoholism treatment Quarterly”1998, nr 16.
Ledwoch B.M., Rozwój dziecka w rodzinie alkoholików - syndrom współuzależnienia, „pro-
blemy alkoholizmu” 1993, nr 5.
Lernell Z., Zarys kryminologii ogólnej, pWN, Warszawa 1973.
Leszczyński j., Sprawcy zabójstw na tle seksualnym: charakterystyka osobopoznawcza, „pale-
stra”1981, t. 25, nr 2(278).
Leszczyński j., Zabójstwa na tle seksualnym w Polsce. Studium kryminologiczne, Wydaw-
nictwo prawnicze, Warszawa 1992.
Lew-Starowicz Z., Przemoc seksualna, Santorski & company, Warszawa 1992.
Lew-Starowicz Z., Seksuologia sądowa, Warszawa 2013.
Lewczyk p., Wypadek mniejszej wagi w polskim kodeksie karnym (uwagi de lege lata i postu-
laty de lege ferenda), „prokuratura i prawo” 2008, nr 7–8.
Lewicki A., Psychologia kliniczna w zarysie, poznań 1968.
Lewicki A., Psychologia kliniczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Warszawa 1969.
Lewis D.O., pincus j.H., Feldman M., jackson L., Bard B., Psychiatric, neurological, and
psychoeducational charakteristics of 15 death row inmates in the United States, „Am j psy-
chiatry” 1986; nr 143(7).
Lipkowski O., Pedagogika specjalna, pWN, Warszawa 1984.
Lipowska-teutsch A., Rodzina a przemoc, państwowa Agencja rozwiązywania proble-
mów Alkoholowych, Warszawa 1993.
Lipowska-teutsch A., Wychować, wyleczyć, wyzwolić, państwowa Agencja rozwiązywa-
nia problemów Alkoholowych, Warszawa 1998.
Lisiecki  M.j.,  Metodyka  prowadzenia  oględzin  zwłok  w  miejscu  ich  znalezienia  (refleksje
i  wnioski  z  badań),  „problemy  Współczesnej  Kryminalistyki”,  ptK  UW  WpiA,
Katedra Kryminalistyki, Warszawa 2003, t. Vii, cz. 2.
Lisiecki M.j., Zabójstwa homoseksualne. Kryterium pojęcia w aspekcie kryminologiczno-kry-
minalistycznym, [w:] Wybrane problemy procesu karnego i kryminalistyki, Kasprzak j.,
Młodziejowski B. (red.), Olsztyn 2010.
Lombroso c., Człowiek - zbrodniarz w stosunku do antropologii, jurysprudencyi i dyscypliny
więziennej. Zbrodniarz urodzony. Obłąkaniec zmysłu moralnego, przeł. j.L. popławski,
t. i–iii, Wydawnictwo M. Wołowski, Warszawa 1891.
Lombroso c, Geniusz i obłąkanie, przeł. j.L. popławski, pWN, Warszawa 1987.334 Bibliografia
Lombroso c., Ferrero G., Kobiety jako zbrodniarki i prostytutki, Wydawnictwo Hiero-
nima cohna, Warszawa 1895.
łopatkowa  M.,  Samotność dziecka,  Wydawnictwa  Szkolne  i  pedagogiczne,  Warszawa
1989.
łoza B., Heitzman j., Kosmowski W., W kierunku nowej klasyfikacji zaburzeń psychicz -
nych – opinie polskich psychiatrów dotyczące projektu ICD-11, „psychiatria polska” 2011,
nr 45.
Majchrzyk Z., Motywacje zabójczyń. Alkohol i przemoc w rodzinie, państwowa Agencja
rozwiązywania problemów Alkoholowych, Warszawa 1995.
Makara-Studzińska M., Kołodziej S., tyrek r., Mężczyźni jako sprawcy przemocy, [w:]
Promocja zdrowia w hierarchii wartości, „Anales Universitatis Mariae curie-Skłodow-
ska, Medicina” 2005, vol. LX, Suplement XVi, nr 3.
Makowski A., Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja, pWN, Warszawa
1994.
Makowski W., Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo F. Hoesicka, Warszawa 1937.
Malik K., Zabójstwo w orzecznictwie sądowo-psychiatrycznym, „psychiatria polska” 1970,
t. 4, nr 5.
Małecka  e.,  Osińska  e.,  Ziemba  e.,  Analiza  opinii  sądowo–psychiatrycznych  kobiet  –
zabójczyń przebywających na obserwacji w Tworkach w latach 1979–1990,  [w:]  Stany
afektywne w opiniowaniu sądowym psychiatryczno – psychologicznym, Materiały IX Kra-
jowej Konferencji Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP, Majchrzyk Z., Gordon t., Milewska
e. (red.), Warszawa 1991.
Manczarski S., Medycyna sądowa w zarysie. Podręcznik dla studentów, pZWL, Warszawa
1954.
Marcinkiewicz p., Motywacja sprawcy czynu zabronionego jako przesłanka odpowiedzialno-
ści karnej, „prokuratura i prawo” 2011, nr 5.
Marcinkowski t., Medycyna sądowa dla prawników, wyd. iV, Wydawnictwo prawnicze,
poznań 2000, t. 1.
Marek A., Prawo karne, Warszawa 2009.
Marek A., Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach, toruń 1998.
Marek A., Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, c.H. Beck, Warszawa 1997.
Maroń G., Przeproszenie, przebaczenie i pojednanie w polskim prawie karnym – wybrane
aspekty, „prokuratura i prawo” 2020, nr 3.
Marusiewicz S., Psychologiczne uwarunkowania zabójstw, [w:] Stanik j.M. (red.), Z pro-
blematyki pracy biegłego sądowego psychologa, Stanik j.M. (red.), „prace Naukowe Uni-
wersytetu śląskiego” 1981, nr 470.
Marzec-Holka  K.,  Przemoc  seksualna  wobec  dziecka.  Studium  pedagogiczno-kryminolo-
giczne, impus, Kraków2011.
Matusewicz cz., Wpływ obecności innych na poziom wykonania czynności, „przegląd psy-
chologiczny”1974, nr 17.335 Bibliografia
Michoń F., Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie w świetle socjologii i psychologii
pracy, Książka i Wiedza, Warszawa 1981.
Mikrut A., Agresja młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Uwarunkowania i prze-
jawy, Wydawnictwo Naukowe Akademii pedagogicznej, Kraków 2005.
Миронов A.И. ,  Осмотр места прроисшествия по делам об убийствах ,  Москва
1958.
Młodziejowski B., iwaszkiewicz A., Kulczycki j., Rekonstrukcja zdarzenia na podstawie
śladów biologicznych, ASW, Warszawa 1983.
Moir A., jesel D., Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy między kobietą a mężczyzną, pań-
stwowy instytut Wydawniczy, Warszawa 2004.
Moir A., jesel D., Zbrodnia rodzi się w mózgu. Zagadka biologicznych uwarunkowań prze-
stępczości, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.
Mościcka  L.,  Przestępczość  nieletnich.  Podłoże,  geneza,  motywy,  Zakład  Narodowy  im.
Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970.
Mościskier A., Natura ludzka i problem przestępczości, ŻAK, Warszawa 2001.
Mydel r., Kozimor K., Demograficzne, czasowe i przestrzenne aspekty przestępczości w Kra -
kowie, „Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica” 1989, nr XXii.
Neiser U., Boodoo G., jr. Bouchard t.j., Boykin A.W., Brody N., ceci S.j., Urbina S.,
Intelligence: Knowns and unknown, „American psychologist” 1996, nr 51 (2).
Nelken j., Dowód poszlakowy w procesie karnym, Warszawa 1970.
Niemcunowicz-janica  A.,  janica  j.,  rydzewska-Dudek  M.,  Załuski  j.,  Dopierała  t.,
Wardaszka  Z.,  Sądowo-lekarskie  i  wiktymologiczne  aspekty  zabójstw  na  podstawie
danych Zakładu Medycyny Sądowej AM w Białymstoku, „Archiwum Medycyny Sądo-
wej i Kryminologii” 2006, nr 56.
Nowacki t.W., Praca i wychowanie, instytut Wydawniczy crZZ, Warszawa 1980.
Nowak-Dziemianowicz M., Małżeństwo wobec rozwodu, Uniwersytet Wrocławski, Wro-
cław 1994.
Obuchowski K., Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, Zysk i S-ka, poznań
1995.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobów
stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu, M.p. 2007, nr 46,
poz. 547.
Ochmański M., Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci, UMcS, Lublin 1997.
Okłota M., Niemcunowicz-janica A., janica j., Załuski j., Dopierała t., rydzewska-
-Dudek M., ptaszyńska-Sarosiek i., Stępniewski W., Szaremeta M., Sądowo-lekar-
skie i wiktymologiczne aspekty zabójstw na podstawie danych Zakładu Medycyny Sądowej
Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 2004–2006, „roczniki pomorskiej Aka-
demii Medycznej w Szczecinie” 2007, nr 53, Suplement, nr 2.
Ostrowska K., Opinie dzieci o własnej rodzinie, „problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”
1998, nr 2. 336 Bibliografia
Owłasiuk A., Agresja młodzieży w rodzinie z problemem alkoholowym, „Annales Universi-
tatis Mariae curie-Skłodowska” 2005, vol. LiX, Suplement XVi, nr 369.
pacewicz A., Dzieci alkoholików. Jak je rozumieć, jak im pomagać, Bivar, Warszawa 1994.
paczkowska H., Młodociani sprawcy przestępstw przeciwko mieniu, „Archiwum Krymino-
logii” 1982, t. Viii-iX.
pasieczny L., Gliński B., Kieżun W., Koźmiński A.K., Kulikowski j., Kurnal j., Kwiat-
kowski S., Mreła H., Ostapczuk B., trzcieniecki j. (red.), Encyklopedia organizacji
i zarządzania, pWe, Warszawa 1981.
pastuszak A., Strategie regulacji emocji a inteligencja emocjonalna u pacjentów z zaburzeniem
osobowości borderline, „psychiatria polska” 2012, nr 46.
pełka-Sługocka M.D., Sługocki L., Przestępstwa przy użyciu przemocy popełniane przez
kobiety w Polsce, „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i penitencjarne” 1983,
t. 13.
pikulski S., Sprawcy zabójstw, „przegląd policyjny”1995, nr 4.
pikulski S., Zabójstwa kwalifikowane w polskim kodeksie karnym z 1997 r., „Studia praw-
noustrojowe” 2012, nr 15.
pikulski  S.,  Zabójstwo  pod  wpływem  silnego  wzburzenia  usprawiedliwionego  okoliczno-
ściami, [w:] Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga
pamiątkowa ofiarowana prof. Andrzejowi Markowi, Konarska-Wrzosek V., Lachowski
j., Wójcikiewicz j. (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
pikulski S., Zabójstwo z zazdrości, ASW, Warszawa 1990.
piskunowicz  M.,  Diagnostyka  neuroradiologiczna  w  orzecznictwie  sądowo-lekarskim  –
rola badania przepływu mózgowego metodą SPECT,  rozprawa  doktorska,  Akademia
Medyczna, Gdańsk 2005.
philips j., Kelly D., School Failure and Delinquency: Chich Causes Chich, „criminology”
1982, nr 17.
pollak O., The Criminality of Women , New york 1950.
pospiszyl K., O miłości ojcowskiej, instytut Wydawniczy crZZ, Warszawa 1976.
pospiszyl i., Ofiary chroniczne. Przypadek czy konieczność, Warszawa 2003.
pospiszyl K., Psychopatia, Warszawa 1985.
poznaniak W., Zaburzenia w uspołecznianiu u przestępców, poznań 1982.
przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, pWN, Warszawa
2002.
przybyłek M., Porównywanie danych dotyczących zabójstw w Polsce, w Wielkiej Brytanii
i w Stanach Zjednoczonych, [w:] Zabójcy i ich ofiary. Psychologiczne podstawy profilowa -
nia nieznanych sprawców zabójstw, Gierowski j.K., jaśkiewicz-Obydzińska t. (red.),
instytut ekspertyz Sądowych, Kraków 2002.
puchowski  B.,  Rola  medycyny  sądowej  w  ściganiu  karnym,  „problemy  Kryminalistyki”
1999, nr 166.
pytka L., Skala nieprzystosowania społecznego. Podręcznik, Warszawa 1985.337 Bibliografia
pytka L., Teoretyczne problemy diagnozy w wychowaniu resocjalizującym, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1986.
rabiega  r.,  Związek  przyczynowy  jako  podstawowy  warunek  pozwalający  na  przypisa-
nie  odpowiedzialności  sprawcy  przestępstwa  skutkowego.  Próba  uporządkowania  pojęć,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014, nr 835.
ranschburg j., Lęk, gniew, agresja, Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne, Warszawa
1993.
raszeja S., Nasiłowski W., Markiewicz j., Medycyna sądowa – podręcznik dla studentów,
pZWL, Warszawa 1993.
reiss A.j., Deliquency as the Failure of Personal and Social Controls, „American Sociological
review” 1951, vol. 16, nr 2.
rejman G. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, c.H. Beck, Warszawa 1999.
reykowski j., Emocje, motywacja, osobowość, pWN, Warszawa 1992.
reykowski j., Osobowość jako centralny system regulacji czynności człowieka, [w:] Psychologia,
tomaszewski t. (red.), pWN, Warszawa 1975.
reykowski j., Teoria motywacji a zarządzanie, państwowe Wydawnictwo ekonomiczne,
Warszawa 1975.
richardson  r.,  richardson  L.,  Najstarsze,  średnie,  najmłodsze.  Jak  kolejność  narodzin
wpływa na twój charakter, tłum. M. trzebiatowska, Wydawnictwo Gdańskie psycho-
logiczne, Gdańsk 2001.
robertson G., Arrest patterns among mentally disordered offenders, „British journal of psy-
chiatry” 1988, nr 153.
rogowska B., Wybrane zagadnienia identyfikacji zwłok z uwzględnieniem zwłok wyjętych
z wody, [w:] Prawo. Kryminalistyka. Policja. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. Broni-
sławowi Młodziejowskiemu, Kasprzak j., Bryk j. (red.), WSpol, Szczytno 2008.
rybicki  Z.,  Obrażenia  mózgu  i  rdzenia  kręgowego.  Intensywna  terapia  dorosłych,  Novus
Orbis, Gdańsk 1994.
rymarz t., Psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodzin z problemem bezrobocia, „psy-
chologia Wychowawcza” 1999, nr 1.
Sawicki W., Alkohol i młodzież, pWN, Warszawa 1983.
Seligman M.e.p., Walker e.F., rosenhan D.L., Psychopatologia, Zysk i S-ka, poznań
2003.
Sęk H. (red.), Społeczna psychologia kliniczna, pWN, Warszawa 2000.
Siek S., Struktura osobowości, Wydawnictwo Akademii teologii Katolickiej, Warszawa
1986.
Siek S., Wybrane metody badania osobowości, Wydawnictwo Akademii teologii Katolic-
kiej, Warszawa 1986.
Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1993.
Silverman  r.A.,  Victim  Precipitation:  an  Examination  of  the  Concept,  [w:]  Victimology:  
A New Focus, vol. i, Drapkin & Viano (red.), Lexington Books, Massachusetts 1974.338 Bibliografia
Sitarczyk M., Nieletni sprawcy zabójstw. Sylwetki psychologiczne, UMcS, Lublin 2004.
Skorny Z., Mechanizmy regulacji ludzkiego działania, Warszawa 1989.
Skorny Z., Psychologiczna analiza agresywnego zachowania się, pWN, Warszawa 1968.
Sławińska j.B., Początek spożycia alkoholu a częstotliwość picia i nadużywania alkoholu przez
osoby dokonujące przestępstw, [w:] Zagadnienia alkoholizmu i innych uzależnień. Mate-
riały XXXV Zjazdu Psychiatrów Polskich, Warszawa 1989, t. i.
Sobczyk p., Wódka L., Niepoczytalność i poczytalność ograniczona w zabójstwach, „psychia-
tria polska” 1983, t. 17, nr 3.
Soból e. (red.), Ilustrowany słownik języka polskiego, pWN, Warszawa 1999.
Spionek H., Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych, pZWS, Warszawa
1970.
Spock B., rothenberg M.B., Dziecko, pielęgnowanie i wychowanie, reBiS, Warszawa
1989.
Stanik  j.,  Stan  silnego  wzburzenia  a  kompetencje  psychologa  w  sądowym  opiniodawstwie.
Materiały IX Krajowej Konferencji Sekcji Psychiatrii Sądowej, Warszawa 1991.
Stanik j.M., Asocjalność nieletnich przestępców jako przedmiot psychologicznej diagnozy kli-
nicznej, Wydawnictwo prawnicze, Warszawa 1980.
Stanik j.M., Psychologiczne opiniodawstwo sądowe w sprawach o zabójstwo z afektu, [w:]
Wybrane  obszary  praktyki  biegłego  sądowego  psychologa,  Stanik  j.M.  (red.),  „prace
Naukowe Uniwersytetu śląskiego w Katowicach”, nr 1649, Katowice 1997.  
Stanik j.M., erenbrod r., Zastosowanie Skali Agresji Bussa-Durkee (SABD) w diagnostyce
psychologicznej, [w:] Wybrane techniki diagnostyczne w psychologii klinicznej, Stanik j.
(red.), Uniwersytet śląski, Katowice 1980.
Sternberg r., Increasing fluid intelligence is possibile after All, „proceedings of the National
Academy of Sciences” 2008, nr 105(19).
Strelau j., Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańsk 2000.
Strelau j., pietrasiński Z., reykowski j., Osobowość, [w:] Psychologia, tomaszewski t.
(red.), pWN, Warszawa 1977.
Surzykiewicz j., Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjologiczne, cMppp, War-
szawa 2000.
Sutton  c.,  Psychologia  dla  pracowników  socjalnych,  Gdańskie  Wydawnictwo  psycholo-
giczne, Gdańsk 2004.
Sygit B., Przestępcy i ich ofiary , poznań 1995.
Шамонова  t.H.,  Следы человека на месте преступления, их роль в доказывании
(биологический аспект ),  М.: Изд. <<ЩИт-М >>, 2007.
Шамонова   t.H.,  Осмотр  места  обнаружения  признаков  убийства.  Учебное
пособие ,  Москва  2008.
Szelhaus S., Znaczenie nadużywania alkoholu i alkoholizm w genezie przestępczości, [w:]
Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce, jasiński j. (red.),
Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Warszawa 1978.339 Bibliografia
Szostak M., W poszukiwaniu odpowiedzi. Rozważania o przestępczości i jej etiologii, „prze-
gląd prawa i Administracji” 2000, t. XLV.
Sztander W., Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, instytut psychologii, Zdrowia
i trzeźwości, Warszawa 1999.
Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. iii, pWN, Warszawa 1999.
Szymusik A., Motywy zabójstw a osobowość sprawców, „przegląd Lekarski”1972, nr 9.
ślipko t., Prawa i obowiązki osoby względem siebie jako całości. Zarys etyki szczegółowej,
WAM, Kraków 1982, t. 1.
tarnowski M., Zabójstwa uprzywilejowane w świetle badań akt sądowych i badań ankieto-
wych, seria: prawo, UAM, poznań 1985.
tarnowski  M.,  Zabójstwo  uprzywilejowane  w  ujęciach  polskiego  prawa  karnego,  UAM,
poznań 1961.
Thomas W.i., Sex and Society: Studies in the Social Psychology of Sex, University of chicago
press, chicago 1907.
trzciński Z., Niebezpieczne narzędzie w świetle badań empirycznych, Warszawa 1980.
tynelski  A.,  Rodzina  zastępcza  jako  środowisko  opiekuńczo-wychowawcze,  „problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze” 1976, nr 3.
tyszkiewicz L., Kryminologia. Zarys systemu, Uniwersytet śląski, Katowice 1986.
Urban B., Pedagogika osób niedostosowanych społecznie, [w:] Pedagogika specjalna, Dykcik
W. (red.), Uniwersytet Adama Mickiewicza w poznaniu, poznań 2002.
Uzasadnienie  rządowego  projektu  nowego  Kodeksu  postępowania  karnego:  Kodeks
Karny – Kodeks postępowania Karnego – Kodeks Karny Wykonawczy, Warszawa
1997.
Walden-Gałuszko K., Wybrane zagadnienia psychoonkologii i psychotanatologii, Uniwersy-
tet Gdański, Gdańsk 1992.
Warylewski j., Wymiar sprawiedliwości karnej w Polsce: diagnoza statystyczno-kryminolo-
giczna wybranych aspektów, [w:] Między nauką a praktyką prawa karnego: księga jubile-
uszowa prof. Lecha Gardockiego, jędrzejewski Z., Wiernikowski Z., Żółtek S., Króli-
kowski M. (red.),Warszawa 2014.
Waszkiewicz  e.,  pilszczyk  A.,  Przypadek silnego wzburzenia – problemy kompetencyjne
i orzecznicze, „postępy psychiatrii i Neurologii” 2011, nr 20.
Wąsek A., Zawłocki r., Kodeks karny. Część szczególna, t. i, wyd. iV, Warszawa 2010.
Васильев А.Н .,  Осмотр места происшествия ,  Госюриздат  1960.
Widacki j., Zabójca z motywów seksualnych. Studium przypadku, Krakowskie towarzy-
stwo edukacyjne, Kraków 2006.
Wojciszke B. (red.), Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice, Gdańsk 2002.
Wolska  A.,  Model  czynników  ryzyka  popełnienia  zabójstwa,  Uniwersytet  Szczeciński,
Szczecin 2001.
Wolska A., Zabójcy – studium psychologiczne, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1999.
Worach-Kardas H., Bezrobocie a zdrowie psychofizyczne, „polityka Społeczna” 1996, nr 4.340 Bibliografia
Woźniak D., Znamię szczególnego okrucieństwa w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
i Sądów Apelacyjnych, [w:] Sadowski M., Szymaniec p., Bojek e. (red.), „Wrocławskie
Studia erazmiańskie. Zeszyty Studenckie” 2009, t. 1.
Woźniakowska-Fajst D., Przestępczość kobiet i dziewcząt – wybrane teorie kryminologiczne,
„Archiwum Kryminologii” 2012, t. XXiX.
Wójcik  D.,  Biopsychiczne  uwarunkowania  nieprzystosowania  społecznego  i  przestępczości,
[w:] Ostrowska K., Wójcik D. (red.), Teorie kryminologiczne, Warszawa 1986.
Wójcik D., Środowisko rodzinne a poziom agresywności młodzieży przestępczej i nieprzestęp-
czej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977.
Wójcik D., Ostrowska K., Teorie kryminologiczne, AtK, Warszawa 1986.
Wójcik  j.W.,  Przeciwdziałanie  finansowaniu  terroryzmu ,  Wolters  Kluwer,  Warszawa
2007.
Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010.
Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Wiedza powszechna, Warszawa 1969.
Ziemska M., Rodzina a osobowość, Wiedza powszechna, Warszawa 1977.
Zimbardo p.G., ruch F.L., Psychologia i życie, pWN, Warszawa 1997.
Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do k.k., t. 2, Zakamycze 1999.
Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. i (art. 1–116), Kraków 2004.
Zoll  A.  (red.),  Kodeks karny, Część szczególna. Komentarz do art. 148 k.k.,  Zakamycze
2006.
Zoll A., Kodeks karny. Część szczególna, t. ii, wyd. iii, Lex, Warszawa 2008.
Żabczyńska e., Przestępczość dzieci a szkoła i dom, Warszawa 1974.
Wykaz aktów prawnych
Konstytucja rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 78,  
poz. 483).
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny (Dz.U. 1969 Nr 13, poz. 94).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 2011 Nr 17, poz. 78 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 Nr 89,  
poz. 555 ze zm.).
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,
tkanek i narządów (Dz.U. 2005 Nr 169, poz. 1411 ze zm.).
Orzecznictwo sądowe
Uchwała SN z dnia 22 listopada 2002 r., i KZp 41/02.
Wyrok SN z dnia 28 października 1947 r., i K 1279/47, OSNK 1948, nr 2, poz. 39.
Wyrok SN z dnia 9 kwietnia 1971 r., iV Kr 33/71, OSNpG 1971, nr 7.
Wyrok SN z dnia 17 maja 1972 r., iii Kr 64/72, OSNKW 1972, nr 10, poz. 159.Bibliografia
Wyrok SN z dnia 28 lipca 1972., rw 692/72, OSNKW 1972, nr 11, poz. 181.
Wyrok SN z dnia 8 marca 1973 r., iii Kr 307/72.
Wyrok SN z dnia 11 marca 1974 r., i Kr 269/73, Biuletyn informacyjny SN 1974, nr 6,
poz. 138.
Wyrok SN z dnia 13 sierpnia 1974 r., iV Kr 177/74, OSNKW 1974, nr 12, poz. 222.
Wyrok SN z dnia 10 października 1974 r., OSpiKA 1975, nr 4, poz. 81.
Wyrok SN z dnia 24 maja 1976 r., rw 189/76, OSNKW 1976, nr 9, poz. 117.
Wyrok SN z dnia 8 lutego 1978 r. OSNKW 1978, nr 7–8, poz. 80.
Wyrok SN z dnia 19 czerwca 1978 r., i Kr 120/78, OSNKW 1978, nr 10, poz. 110.
Wyrok SN z dnia 6 kwietnia 1984 r., iii Kr 322/83, OSNKW 1984, nr 11–12, poz. 117.
Wyrok SN z dnia 6 kwietnia 1984 r., iii Kr 322/83, OSNpG 1984, nr 8–9, poz. 80.
Wyrok SN z dnia 9 maja 2000 r., WA 13/2000, OSNKW 2000, nr 7–8, poz. 62.
Wyrok SN z dnia 1 grudnia 2000 r., iV KKN 509/98, LeX 46111.
Wyrok SN z dnia 15 maja 2001 r., VKKN 730/98, LeX nr 52008.
Wyrok SN z dnia 2 grudnia 2002 r., iV KKN 172/01, LeX nr 75490.
Wyrok SA w Białymstoku z dnia 28 lutego 1991 r., ii AKr 7/91, OSA 1991, nr 3.
Wyrok  SA  w  poznaniu  z  dnia  28  stycznia  1992  r.,  ii  AKr  25/92,  OSA  1993,  nr  9,  
poz. 51.
Wyrok SA w Krakowie z dnia 22 grudnia 1998 r., ii AKa 76/98, KZS 1998, nr 4–5,  
poz. 50.
Wyrok SA w Lublinie z dnia 27 kwietnia 1999 r., ii AKa 12/99, „Krakowskie Zeszyty
Sądowe” 1999, nr 11, poz. 3.
Wyrok SA w łodzi z dnia 20 marca 2002 r., ii Aka 35/02, „prokuratura i prawo”, doda-
tek Orzecznictwo SN, SA, NSA i tK 2004, nr 3, poz. 18.
Wyrok SA w łodzi z dnia 9 lutego 2006 r., ii AKa 236/05.
Wyrok SA w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2011 r., ii AKa 59/11, LeX nr 895935.
Wyrok SA w Lublinie z dnia 19 września 2013 r., akt ii AKa 168/13, LeX nr 1386179.
Wyrok SA w poznaniu z dnia 17 czerwca 2014 r., ii AKa 107/14, LeX nr 1493869.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 22 października 2014 r., ii Aka 296/14.
Wyrok SO w Olsztynie z dnia 8 grudnia 1999 r., iiK 273/00.
Wyrok SO w Olsztynie z dnia 31 marca 2004 r., ii K 220/03.
Wyrok SO w poznaniu z dnia 16 czerwca 2017 r., sygn. iV Ka 422/17.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Eksperyment procesowo-kryminalistyc...

11.50 zł 46.00 zł Cena netto: 10.95 zł

Kryminalistyka. Zarys systemu

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Kwalifikowany typ rozboju. Aspekty ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Kryminologia

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Hans Gross. Podręcznik dla sędziego...

103.50 zł 115.00 zł Cena netto: 98.57 zł

Najczęściej kupowane