• Kryminologia

Kryminologia

 • Autor: Paweł Łabuz Irena Malinowska Mariusz Michalski redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-662-2
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 254/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 54.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja uwzględnia zakres wiedzy w ramach programów dydaktycznych wydziałów prawa, administracji i nauk o bezpieczeństwie. Autorami poszczególnych tekstów są doświadczeni praktycy i naukowcy z danej dziedziny naukowej. Struktura książki różni się nieco od powszechnie przyjętych układów w innych publikacjach. Obszernie bowiem uwzględniono statystykę kryminalną w Polsce, przestępstwa z nienawiści, podkultury przestępcze, profil sprawców i ofiar przestępstw rozbójniczych, przestępczość nieletnich, zabójstwa w afekcie, handel ludźmi, formy zachowań, przestępstwa godzące w interesy ekonomiczne spółek Skarbu Państwa oraz przeciwdziałanie im i ich zwalczanie, terroryzm, cyberprzestępczość, przestępstwa cudzoziemców, a także zagadnienia związane z ochroną osób i mienia, prewencję kryminalną czy też czynności operacyjno-rozpoznawcze w nauce kryminologii i feminizację przestępczości.


Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Prewencja kryminalna

Rozdział 2. Statystyka kryminalna

Rozdział 3. Wiktymizacja

Rozdział 4. Ochrona osób i mienia

Rozdział 5. Przestępstwa godzące w interesy ekonomiczne spółek Skarbu Państwa. Fenomen. Przeciwdziałanie i zwalczanie

Rozdział 6. Czynności operacyjno-rozpoznawcze w nauce kryminologii

Rozdział 7. Prawno-kryminologiczny aspekt przestępstw z nienawiści ze szczególnym uwzględnieniem ich odwetowego charakteru

Rozdział 8. Przestępczość nieletnich

Rozdział 9. Feminizacja przestępczości

Rozdział 10. Zabójstwa w afekcie

Rozdział 11. Handel ludźmi

Zakończenie
Bibliografia    


dr hab. Marta Szuniewicz-Stępień, prof. AMW:

Aktualność zawartych w publikacji treści, ich możliwie wysokie upraktycznienie i opatrzenie w trafne spostrzeżenia i komentarze autorów, często mających niekwestionowane doświadczenie zawodowe w relewantnym zakresie, wyraźnie nadaje całości monografii charakteru naukowego. W odpowiednim stopniu uwzględnia ona zagadnienia natury praktycznej oraz najbardziej aktualne dane statystyczne.

Dr hab. Monika Kotowska:

Recenzowana publikacja zawiera zbiór wartościowych treści napisanych w sposób komunikatywny. Wybór zagadnień jest trafny i aktualny. W monografii przedstawiono i uporządkowano wiedzę z tak aktualnych i istotnych zagadnień z punktu widzenia kryminologii, jak na przykład profilowanie sprawców przestępstw, współczesne formy przestępczości (cyberprzestępczość, przestępczość białych kołnierzyków, przestępstwa z nienawiści czy feminizacja przestępczości), strategie i programy zapobiegania przestępczości, uzależnienia. W części pracy poświęconej uzależnieniom omówiono również współczesne ich formy, takie jak np. fonoholizm. Autorzy podejmują się również analizy zagadnień stosunkowo rzadko poruszanych na łamach kryminologii, jak na przykład problematyka czynności operacyjno-rozpoznawczych, potocznie określanych działaniami operacyjnymi.

Paweł Łabuz
doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ma za sobą ponad dwadzieścia lat doświadczenia w strukturach policyjnych. Od 2020 r. działa na rynku prywatnym jako niezależny ekspert ds. bezpieczeństwa i biegły sądowy z zakresu czynności zwalczania przestępczości operacyjno-rozpoznawczych i detektywistyki. Jest autorem lub współautorem ponad 130 publikacji z zakresu bezpieczeństwa wydanych w kraju i zagranicą. Wykładowca akademicki ? starszy wykładowca Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego w Przemyślu. Z autorem możesz skontaktować się, pisząc na adres e-mail: ekspertyzaoperacyjna@gmail.com.
ORCID:0000-0002-7795-1571

Książki tego autora


Irena Malinowska
doktor nauk społecznych. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainteresowania naukowe: kryminologia, mediacje i negocjacje, szara strefa. Stały mediator sądowy w sprawach gospodarczych, pracowniczych i cywilnych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Autorka ponad 100 publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii. Wykładowca akademicki, adiunkt Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach.
ORCID: 0000-0002-9194-3121

Książki tego autora

Mariusz Michalski
doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: kryminalistyka, prawo karne, prawo policyjne oraz nauki o bezpieczeństwie. Autor ponad 100 publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii. Wykładowca akademicki, adiunkt Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach.
ORCID: 0000-0002-2268-9537

Książki tego autora

redakcja naukowa

Literatura
Aleksandrowicz T.R., Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2015.
Analiza sektora branży ochrony w Polsce (za lata 2007–2020), Biuro Zarządu Polskiego Związku Pracodawców OCHRONA, Warszawa 2011.
Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1976.
Andrzejczak-Świątek M., Hate crime. The ethical context of investigating hate crime (with special consideration for post-conflict societies), [w:] J.L. Hovens, Building Police Integrity: A Post-Conflict Perspective, Royal Marechaussee, The Netherlands 2015.
Andrzejczak-Świątek M., Ściganie i karanie przestępstw z nienawiści jako wyzwanie dla współczesnego prawa międzynarodowego, [w:] K. Karski (red. nauk.), Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego, Warszawa 2015.
Angew R., Brezina T., Wright J., Cullen F., Strain, personality traits and deliquency: Extending general strain theory, „Criminology” 2002, nr 43(1).
Bafia J., Zapobieganie przestępczości, [w:] A. Podgorecki (red.), Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1976.
Bałandynowicz A., Przemoc w środkach masowego przekazu, Warszawa 2006.
Bandura A., Social cognitive theory of moral thought and action, [w:] W.M. Kurtines, J.L. Gewirtz (red.), Handbook of moral behavior and development, Hillsdale 1991.
Barcik J., Akt terrorystyczny i jego sprawca w świetle prawa międzynarodowego i wewnętrznego, Warszawa 2004.
Barczykowska A., Dzierzyńska-Breś S., Resocjalizacja nieletnich w Stanach Zjednoczonych Ameryki, „Resocjalizacja Polska” 2015, nr 9.
Basak A.M., Zaspokajanie potrzeb i socjalizacja dziecka w rodzinie, „Pedagogika Rodziny” 2011, nr 1(3/4).
Bednarek J., Cyberprzestrzeń a zagrożenia współczesnej młodzieży, [w:] A. Bogaj (red.) Kierunki i uwarunkowania przemian oświaty w związku z reformą, Radom 2010.
Bem S.L., Androgynia psychiczna a tożsamość płciowa, [w:] P.G. Zimbardo, F.L. Ruch, Psychologia i życie, Warszawa 1997.
Bem S.L., Martyna W., Watson C., Sex Tybing and androgyny; Further exploration of the expressive domain, „Journal of Personality and Social Psychology” 1976, 34,
Bem S.L., Męskość. Kobiecość. O różnicach wynikających z płci, Gdańsk 2000.
Biel K., Przestępczość dziewcząt. Rodzaje i uwarunkowania, Kraków 2008.
Bieńkowska E., Mazowiecka L., Ofiara przestępstwa w dokumentach międzynarodowych, Warszawa 2009.
Bieńkowska E., Standardy ochrony praw pokrzywdzonych w świetle dokumentów europejskich i ustaw zasadniczych, [w:] C. Kulesza (red. nauk.), System Prawa Karnego Procesowego, t. VI, Warszawa 2016.
Bieńkowska E., Wiktymologia, Warszawa 2018.
Bilikiewicz T., Psychiatria kliniczna, wyd. I, Warszawa 1957.
Bilikiewicz T., Psychiatria kliniczna, wyd. V, Warszawa 1973.
Biuletyn statystyczny Komendy Głównej Policji za lata 2012–2019, Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych.
Black D., Crime as a social control, „American Sociological Review” 1983, no. 48.
Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 1999
Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2004.
Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2006.
Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2007.
Bojarski M. (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2012.
Borowski M., Woroniecka-Borowska A., Alkoholizm jako rodzaj patologii społecznej, [w:] M Borowski, R. Dobrzeniecki (red.), Patologie społeczne. Wybrane zagadnienia, Płock 2009.
Braniewicz O.E., Przemoc na tle rasistowskim i homo/transfobicznym w Polsce – analiza raportu Europejskiego Komitetu Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji z 2015 r., [w:] W. Pływaczewski, M. Duda (red.), Mowa nienawiści a prawo na tle współczesnych zjawisk społeczno-politycznych, Olsztyn 2017.
Bryk J., Kobylas M., Malinowska I., Handel ludźmi – wykorzystanie narzędzi analitycznych w procesie wykrywania sprawców, Szczytno 2014.
Bryk J., Malinowska I., Handel ludźmi i przestępstwa towarzyszące, [w:] W. Jasiński, W. Mądrzejowski, K. Wiciak (red.), Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współczesne zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne, Szczytno 2013.
Bryk J., Malinowska I., Metody działania sprawców przestępstw handlu ludźmi, Szczytno 2008.
Bryk J., Przestępstwa towarzyszące handlowi ludźmi, „Niebieska Linia” 2009, nr 4.
Bryk J., Przestępstwo znęcania się. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Szczytno 2003.
Brzezińska A., Hornowska E., Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy, Warszawa 2007.
Buchała K., Niektóre problemy zabójstwa pod wpływem silnego afektu, „Palestra” 1987,
nr 10–11.
Buczkowski K., Wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich w wybranych krajach, War-szawa 2018.
Burkiewicz B., Jurzak-Mączka K., Szafrańska M., Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni w Polsce, [w:] J. Czapska (red.), Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, Kraków 2012.
CBOS, Polacy o zjawisku handlu kobietami, Warszawa 2005.
Chakraborti M., Garland J., Hate crime. Impact, causes and responses, Sage Publications, 2009.
Chlebowicz P., Uwagi o niektórych wiktymologicznych i normatywnych aspektach przestępstwa handlu ludźmi, [w:] B. Hołyst, J. Bryk., I. Malinowska (red.), Metody działania sprawców przestępstw handlu ludźmi, Szczytno 2008.
Chrabkowski M., Metody pracy operacyjnej, [w:] W. Jasiński, W. Mądrzejowski, K. Wiciak (red.), Przestępczość zorganizowana – fenomen, współczesne zagrożenia, zwalczanie, ujęcie praktyczne, Wydawnictwo Wyższej szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2013.
Chrabkowski M., Wykorzystanie metod pracy operacyjnej w czynnościach sprawdzają-cych (uwagi do artykułu K. Chałubek), „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 7–8.
Cielecki T., Realizacja przez Policję strategii prewencyjnej w zwalczaniu przestępczości
i innych patologii, Słupsk 1999.
Cudak H., Funkcjonowanie rodziny a nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży, Kielce 1998.
Czapska J. (red), Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa, Kraków 2014.
Czapska J., Społeczności lokalne w zapobieganiu przestępczości, Warszawa–Kraków 1997.
Czapska J., Wójcikiewicz J., Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 1999.
Czapska J., Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych – możliwości i granice [w:] J. Czapska, W. Krupiarz (red.), Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, Warszawa 1999.
Czebotar Ł., Terroryzm – zarys genezy zjawiska, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2015, nr 12.
Daszkiewicz K., Przestępstwa z afektu w polskim prawie karnym, Warszawa 1982.
Daszkiewicz K., Przestępstwo z premedytacją, Warszawa 1968.
Daszkiewicz K., Zabójstwo pod wpływem silnego wzruszenia, NP. 1954, nr 12.
Desperak I., Złe dziewczynki i potworne kobiety – dlaczego media lubią je tak przedstawiać, [w:] I. Pospiszył, R. Szczepanik (red.), Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet, Łódź 2007.
Dębski M., Fonoholizm – nadużywanie smartfonów przez dzieci. Najważniejsze symptomy, https://portal.librus.pl
DiLalla L.F., Gottesman I.I., Biological and genetic contributions to violence – Widom’suntold tale, „Psychological Bulletin” 1991, nr 109(1).
Drzaga E., Grzyb M. (red.), Nowe kierunki w kryminologii, Warszawa 2018.
Dudka K., Skuteczność instrumentów ochrony praw pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym w świetle badań empirycznych, Lublin 2006.
Dukała K., Jurzak-Mączka K., Mączka J., CPTED – teoria, praktyka, skuteczność, [w:] J. Czapska (red.), Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, Kraków 2012.
Dymanus A., Przestępczość małoletnich jako problem społeczny. Psychologia społeczna, 2014.
Encyklopedia Popularna PWN, wydanie 26 uzupełnione i uaktualnione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Erikson E.H., Identity. Youth and Crisis, New York 1968.
Eysenck H., Eysenck M., Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie zachowują się tak jak się zachowują?, Wyd. GWP. Gdańsk 1996.
Falandysz L., Pokrzywdzony w prawie karnym i wiktymologii, Warszawa 1980.
Farrington D., Editorial, „Criminal behaviour and mental health” 1992, nr 2.
Farrington D.P., Antisocial personality form childhood to adulthood, „The Psychologist: Bulletin of the British Psychological Society” 1991, no. 4.
Farrinton D., Introduction to Integrated Developmental and Life-Course Theories of Offending, [w:] D. Farrington (red.), Integrated Developmental and Life-course Theories Offending, New York 2017.
Feld B.C., Bishop D.M. (red.), The Oxford Handbook of Juvenile Crime and Juvenile Justice, Oxford University Press 2012.
Fiebig J., Pływaczewski W., Tyburska A., Policyjne strategie działań zapobiegawczych, Szczytno 2004, cz. I.
Fiebig J., Pływaczewski W., Tyburska A., Prewencja kryminalna. Policyjne strategie działań zapobiegawczych, Szczytno 2003.
Filip M., Nowe uzależnienia XXI w., Wszechświat Pismo Polskiego Towarzystwa Przy-rodniczego im. Kopernika, tom 114, zeszyt 4-6 (2592–2594), 2013.
Filipkowski W., Przestępczość z użyciem komputerów i ich sieci, [w:] E.W. Pływaczewski, S. Redo, Ewa M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Białystok 2019.
Frączek A, Pufal-Struzik I. (red.), Agresja wśród młodzieży i dzieci. Perspektywa psycho-
edukacyjna, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1996.
Gabriel-Węgłowski M., Działania antyterrorystyczne. Komentarz, Warszawa 2018.
Gałaś Z., Przemoc w mediach, [w:] J. Papież, A. Płukis (red.), Przemoc dzieci i młodzieży
w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej, Toruń 2003.
Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 1994.
Garland J., Difficulties in defining hate crime victimization, „International Review of Victimology” 2012, nr 18(1).
Garland J., Hodkinson P., “F**king Freak@ What the hell do You think You like?” Experiences of Targeted Victimization Among Goths and Developing Nations of Hate Crime, Oxford University Press, „The British Journal of Criminology” 2014, nr 54(4).
Garrett A., Bullying in American schools: causes, preventions, intervenions. Jefferson 2003.
Gerstenfeld P.B., Hate Crimes. Causes, Controls, and Controversies, Thousand Oaks, London, Delhi 2004.
Gerstenfeld P.B., Hate Crimes: Causes, Controls, and Controversies, Sage 2013.
Giddens A., Socjologia, Warszawa 2008.
Gierowski J.K., Diagnoza procesów motywacyjnych jako przedmiot opinii sądowo-psychologicznej, Katowice 1985.
Gierowski J.K., Jaśkiewicz-Obydzyńska T., Szaszkiewicz M., Wach E., Cyboran M., Modele przestępczego zachowania nieletnich dziewcząt i chłopców, [w:] B. Gulla, M. Wysocka-
-Pleczyk (red.), Przestępczość nieletnich. Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy, Kraków 2009.
Gierowski J.K., Psychologiczne wyznaczniki przestępczości, [w:] J. Strelau (red.). Psychologia, tom II. Wyd. GWP, Gdańsk 2000.
Gierszewski J., Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Warszawa 2013.
Gilligan J., Wstyd i przemoc. Refleksje nad śmiertelną epidemią, Poznań 2001.
Głowacki R., Łojek K., Ostrowska E., Tyburska A., Urban A., CPTED jako strategia zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnej, Szczytno 2010.
Główny Urząd Statystyczny, Kobiety w Polsce, Warszawa 2007.
Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2019.
Gronowska B., Ochrona uprawnień pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym (zagadnienia karnoprocesowe i wiktymologiczne), Toruń 1989.
Gubiński A., Zasady prawa karnego, Warszawa 1974.
Gulla B., Wysocka-Pleczyk M. (red.), Przestępczość nieletnich. Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy, Kraków 2009.
Gurycka A., Błąd w wychowaniu, PWN, Warszawa 1990.
Gutekunst W., Prawo karne, Część szczególna, Warszawa–Wrocław 1971.
Hanausek T., Zarys kryminalistycznej teorii wykrywania, t. I, Pojęcie i przedmiot wykrywania sprawców przestępstw, Warszawa 1978.
Hanausek T., Zarys taktyki kryminalistycznej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1994.
Handel ludźmi w Polsce – Raport za 2016 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2017.
Hate Crimes Laws. A Practical Guide, OSCE/ODIHR, 2009.
Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 2000.
Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 2009.
Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 2010.
Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 2016.
Hołyst B., Narkomania a przestępczość, Warszawa 1993.
Hołyst B., Narkomania. Problemy prawa i kryminologii, Warszawa 1996.
Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna, Wyd. Prawnicze, Warszawa 2004.
Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka, Warszawa 2018.
Hołyst B., Wiktymologia, Warszawa 2006.
Hołyst B., Wiktymologia, Warszawa 2011.
Horosiewicz K., Łabuz P., Safjański T., Działania kontrwykrywcze grup przestępczych ukierunkowane na przeciwdziałanie infiltracji prowadzonej przez Policję z wykorzystaniem osób udzielających jej pomocy, „Przegląd Bezpieczeństwa” 2020, nr 22(12).
Horoszowski P., Zabójstwo z afektu, Warszawa 1947.
Hryniewicz E., Skutek w prawie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 7–8.
Iganski P., Hate crimes hurt more, „American Behavior Scientist” 2011, no. 45(4).
Indicators of School Crime and Safety: 2018. U.S. Department of Education, Washington 2019.
Jakubik A., Zespół uzależnienia od Internetu, „Studia Psychologiczne UKSW”, 2002, nr 3.
Jałoszyński K., Terroryzm i walka z nim we współczesnym świecie, Legionowo 2002.
Jurewicz J., Definicja przestępstwa o charakterze terrorystycznym – art. 115 par. 20 k.k. [w:] K. Indecki (red.), Przestępczość terrorystyczna. Ujęcie pragmatyczno-dogmatyczne,
Poznań – Białystok – Łódź 2006.
Karsznicki K., Przestępstwa popełnione z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 2.
Karwat B., Uwarunkowania zachowań przestępczych, Nauka, Polityka, Kultura, Społe-czeństwo, Artykuł naukowy, 2007.
King R.D., Sutton G.M., High Times For Hate Cromes: Explaining the temporal clusteringof hate motivated offending, „Criminology” 2013, nr 51/4.
Kirchhoff G., Wiktymologia. Historia i koncepcje. Wprowadzenie, [w:] E. Bieńkowska (red.), Wiktymologia w Europie. Materiały pierwszej międzynarodowej konferencji na temat wiktymologii w Europie Wschodniej i Zachodniej, Warszawa 1993.
Kirk D.S., Papachristos A.V., Cultural mechanisms and the persistence of neighborhood violence, „American Journal of Sociology” 2011, nr 116.
Klaus W., Woźniakowska-Fajst D., Związki między wiktymizacją oraz ubóstwem i wykluczeniem społecznym, „Archiwum Kryminologii” 2012, T. XXXIV.
Kołakowska-Przełomiec H., Zapobieganie przestępczości, Wrocław–Warszawa 1984.
Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości z dnia 23 listopada 2001 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 728).
Korcyl-Wolska M., Postępowanie w sprawach nieletnich, Warszawa 2015.
Koss-Goryszewska M., Wizerunek handlu ludźmi i kobiety – ofiary w prasie polskiej na przykładzie Gazety Wyborczej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.
Kotowska M., Kariery kryminalne członków zorganizowanych grup przestępczych, Warszawa 2019.
Kozaczuk F. (red.), Zachowania przestępcze, przyczyny i zapobieganie, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2010.
Kozarska-Dworska J., Dworski M., Afekt patologiczny w teorii i praktyce sądowo-psychiatrycznej, „Problemy Wymiaru Sprawiedliwości” 1978, nr 16,
Kozłowska-Kalisz P., Art. 267, W: Kodeks karny. Komentarz aktualizowany [online]. System Informacji Prawnej LEX, 20.09.2019, dostępny w internecie: https://sip.lex.pl/#/
commentary/587737141/593473 [dostęp: 27.01.2020].
Król W., Silne wzburzenie w rozumieniu art. 148 § 4 k.k., „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 9.
Krukow P., Profilowanie psychologiczne sprawców zabójstw, Racjonalista, Lublin 2004.
Kucharewicz J., Praca doktorska, Psychologiczna analiza procesów motywacyjnych przestępstw popełnianych przez nieletnich (na przykładzie przestępstw agresywnych i nieagresywnych), Wyd. UŚ, Katowice 2008.
Kucharewicz J., Roszkowska A., Trepka-Starosta J., Motywacyjne uwarunkowania prze-stępczości nieletnich (na przykładzie przestępstw agresywnych i nieagresywnych), [w:] B. Gulla, M. Wysocka-Pleczyk (red.), Przestępczość nieletnich, Kraków 2009.
Kuczyńska A., Inwentarz do oceny płci psychologicznej. Podręcznik, Warszawa 1992.
Kuć M., Wiktymologia, Warszawa 2010.
Kudła J., Kosmaty P., Ryzyko w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych Policji – aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Difin, Warszawa 2018.
Kwiecińska R., M.J. Szymański (red. nauk.), Młodzież a dorośli. Napięcia między socjalizacją a wychowaniem, Kraków 2001, Stanik J.M., L. Woszczek (red.), Przestępczość nieletnich. Aspekty psychospołeczne i prawne, Katowice 2002,
Lach A., Komentarz do art. 267, (w: Kodeks karny. Komentarz), (red.) V. Konarska-Wrzose, Wolters Kluwer Polska 2018.
Lach B., Profilowanie kryminalistyczne, Warszawa 2014
Laskowska K., Patologie społeczne powiązane z przestępczością, [w:] E.W. Pływaczewski, S. Redo, Ewa M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Białystok 2019.
Le Blanc M, Loeber R., Developmental Criminology Updated, „Crime and Justice” 1998, nr 23.
Lernell L., Zarys Kryminologii ogólnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
Lickel B., Miller N., Stenstorm D.M., Denson T.F., Schmader T., Various retribution: The role of collective blame in intergroup aggression, „Personality and Social Psychology Review” 2006, nr 10.
Lim H.A., Beyond the immediate victim: Understanding hate crimes as message crimes, [w:] P. Iganski (red.), Hate Crimes: The Consequences of Hate Crime, Praeger, Westport, CT 2009.
Lipowska-Teutsch A., Sprawcy przestępstw z nienawiści, [w:] A. Lipowska-Teutsch, E. Ryłko (red.), Przemoc motywowana uprzedzeniami. Przestępstwa z nienawiści, Szczytno 2014.
Lipowska-Teutsch A., Sprawcy przestępstw z nienawiści, [w:] A. Lipowska-Teutsch, E. Ryłko (red.), Przemoc motywowana uprzedzeniami. Przestępstwa z nienawiści, Kraków 2007
Loeber R., Natural histories of juvenileconduct problems, delinquency and associated substance use: Evidence for developmental progression, [w:] W. Buikhuisen, S.A. Mednick (red.), Explaining criminal behavior, Farrington D.P., 1991.
Lorenz K., On Aggression. London 2002.
Łabuz P., Czynniki kryminogenne przestępstwa handlu ludźmi, „Kwartalnik Policyjny” 2011, nr 1(15) .
Łabuz P., Malinowska I., Michalski M., Safjański T., Handel ludźmi – przestrzeń prawno-
-karna, Difin, Warszawa 2017.
Łabuz P., Przestępstwo handlu ludźmi w polskim procesie karnym, „Prokurator” 2010, nr 4(44).
Łabuz P., Śnieżek D., Handel „żywym towarem” jako aktywność zorganizowanych grup przestępczych specjalizujących się w handlu ludźmi, Zeszyty naukowe 2010, nr 1(11).
Łabuz P., Wykorzystanie materiałów z czynności operacyjno-rozpoznawczych w postępowaniu karnym, Problemy Współczesnej Kryminalistyki Tom XXIII, Warszawa 2019.
Łagodziński S., Pojęcie gwałtu na osobie w przestępstwie rozboju, „Palestra” 1978, 22/7 (247).
Łobocki M., Problemy osobliwego wychowania dziewcząt, [w:] R. Kwiecińska, M.J. Szymański (red. nauk.), Młodzież a dorośli. Napięcia między socjalizacją a wychowaniem, Kraków 2001.
Łojek K., Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie bezpiecznej przestrzeni, „Przegląd Policyjny” 2004, nr 1–2.
Łuczak E., Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii, Pułtusk 2004.
Maiwald K., Community policing w USA, [w:] J. Czapska, H. Kury (red.), Mit represyjności albo o oznaczeniu prewencji kryminalnej, Kraków 2002.
Majchrzyk Z., Nieletni, młodociany, dorośli zabójcy i mordercy, Instytut Psychiatrii i Neurobiologii, Warszawa 2004.
Malinowska I., Problematyka przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, [w:] E.W. Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau (red.), Przestępczość
w XXI wieku. Zapobieganie i zwalczanie, Warszawa 2015.
Malinowska I., Szczepański W., Współdziałanie Policji z wybranymi podmiotami w zwalczaniu handlu ludźmi, „Obronność. Zeszyty Naukowe” 2013, nr 1.
Mandal E., Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach, Warszawa 2008.
Mandal E., Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Katowice 2000.
Marek A., Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1997.
Marek A., Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1999.
Mazur A., Zabójstwa jako skrajny przejaw agresji wśród nieletnich, [w:] S. Ćmiel (red.), Przestępczość nieletnich. Teoria i praktyka, Józefów 2012.
Michalska-Warias A., Przestępczość zorganizowana i prawno-karne formy jej przeciw-działania, Lublin 2006.
Miles D.R., Carey G., Genetic and Environmental Architecture of Human Aggression, „Journal of Personality and Social Psychology” 1997, vol. 72, nr 1.
Ministerstwo Sprawiedliwości, Informacja statystyczna o ewidencji spraw i orzecznic-twie w sądach powszechnych oraz o więziennictwie w 2012, Warszawa 2013.
Minkiewicz D., Funkcje Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej, „Kwartalnik Policyjny” 2017, nr 3.
Mirska N., Podatność wiktymizacyjna a samoocena i optymizm, „Bezpieczeństwo. Teoria
i Praktyka” 2009, nr 1–2.
Morizot J., Kazemian L., Introduction: Understanding Criminal and Antisocial Behavior Within a Developmental and Multidisciplinary Perspective, [w:] J. Morizot, L. Kazemian (red.), The Development of Criminal and Antisocial Behavior, New York 2015.
Morsch J., The Problem of Motive in Hate Crimes: the Argument Against Presumptions of Racial Motivation, „The Journal of Criminal Law & Criminology” 1991, vol. 82, no. 3.
Niezabitowska A., Policjant wobec ofiary przestępstwa, Wyd. Szkoła Policji w Słupsku, Słupsk 2016.
Obszajnczyk A., Profil społeczno-demograficzny ofiar handlu ludźmi, [w:] Handel ludźmi w Polsce – materiały do raportu, MSWiA, Warszawa 2007.
Ochrona obiektów. Vademecum pracownika ochrony, S. Kulczyński, Wydawnictwo Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony O’Chikara, Lublin 2006.
Ochrona osób. Ochrona imprez masowych., Vademecum Pracownika Ochrony, Z. Boro-wicz, K. Drozd, Vademecum Pracownika Ochrony, Wydawnictwo Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony O’CHIKARA, Lublin 2006.
Odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2019 r., pismo:DBI-WODOUIP-0667-1-37/2018, na wniosek Polskiego Stowarzyszenia Pra-cowników Ochrony o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25.02.2018 r.
Olweus D., Bullyingat School: What we know and what we can do, Oxford 1993.
Opar A., Podatność wiktymizacyjna – przesłanki i formy przeciwdziałania wiktymizacji, Rozprawy Społeczne, tom X, nr 2, 2016.
Organization for Security and Co-operation in Europe, Leveraging Anti-Money Laundering Regimes to Combat Trafficking in Human Beings, Vienna 2014.
Ostrowska K., Psychologiczne determinanty przestępczości młodocianych. Analiza kryminologiczna, Wyd. PWN, Warszawa 1981.
Ostrowska K., Wójcik D., Teorie kryminologiczne, Warszawa 1986.
Pankowska D., Wychowanie a role płciowe, Gdańsk 2005.
Patel T., Tyrer D., Race, Crime and Resistance, SAGE Publications Ltd 2011.
Pawłow I.P., Wybór pism pod red. Ch. S. Kosztojanca. Warszawa 1951.
Perry B., Alvi S., „We are all vulnerable”: The in terroremeffects of hate crimes, International Review of Victimology 2012, nr 18.
Perry B., In the Name of Hate, Nowy Jork 2001.
Peterson B., Aggression and Violence: Approaches to Effective Management, London 1999.
Piaget J., The moral judgment of the child. New York 1997.
Pikulski S., Podstawowe zagadnienia taktyki kryminalistycznej, Białystok 1997.
Pływaczewski W., Handel kobietami z perspektywy przestępczości zorganizowanej, [w:]
B. Hołyst, J. Bryk, I. Malinowska, Metody działania sprawców przestępstw handlu ludźmi, Szczytno 2009.
Podgórecki A., Patologia życia społecznego, Wyd. PWN, Warszawa 1969.
Pollack W., Real boys: rescuing our sons from the myths of boyhood, New York 1998.
Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2008.
Pospiszyl K., Psychologiczna analiza wadliwych postaw społecznych młodzieży, PWN, Warszawa 1973.
Prządka D., Mapa żyje dzięki współpracy, „Policja 997” 2017, nr 9.
Pstrąg D., Postawy młodzieży wobec nieletnich wchodzących w konflikt z prawem a zjawisko stygmatyzacji społecznej, [w:] J.M. Stanik, L. Woszczek (red.), Przestępczość nieletnich. Aspekty psychospołeczne i prawne, Katowice 2002.
PwC, Kto i jak okrada polskie firmy? Badanie przestępczości gospodarczej w Polsce 2018, Warszawa 2018.
Ranschburg J., Lęk, gniew, agresja, WSiP, Warszawa 1993.
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2019.
Sajkowska M., Wiktymizacja wychowanków z domów dziecka – raport z badań (materiał dostępny w wersji elektronicznej w portalu internetowym:www.dzieckokrzywdzone.pl)
Saule S.A., Earl J., The Anactment of State-Level Hate Crime Law in the United States: Intrastate and Interstate Factors, „Sociological Perspectives” 2001, vol. 44, no. 3.
Sawicki K., Handel ludźmi, Piła 2011.
Sawicki K., Metody działania sprawców przestępstw handlu ludźmi, Szczytno 2009.
Schneider H., Wiktymologia – nauka o ofierze przestępstwa – studia kryminologiczne, kryminalistyczne i penitencjarne, Warszawa 1980.
Siewierski M., Kodeks Karny. Komentarz. Warszawa 1977.
Sławik K., Rozmiary i dynamika współczesnej przestępczości w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Roczniki Prawnicze” 1999, nr 10.
Sokołowska-Walewska M.J., Definicja handlu ludźmi na tle prawa międzynarodowego, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 5.
Stanik J.M., Asocjalność nieletnich przestępców jako przedmiot psychologicznej diagnozy klinicznej, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1980.
Stawnicka J., Dialogiczny wymiar bezpieczeństwa. Rzecz o działaniach profilaktycznych Policji, „Kwartalnik Policyjny” 2015, nr 1(32).
Stawnicka J., Regulacje prawne i funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeń-stwa – istotnego elementu procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym przez polską policję, „Roczniki Administracji i Prawa” 2018, nr XVIII(1).
Surzykiewicz J., Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne. Warszawa 2004.
Sych W., Wpływ pokrzywdzonego na tok postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym, Kraków 2006.
Szmulik B., Czynności operacyjno-rozpoznawcze – ogólne pojęcie, zakres podmiotowy
i przedmiotowy, [w:] G. Szpor, B. Szmulik (red.), Jawność i jej ograniczenia. Zadania
i kompetencje, Tom. IX, C.H. Beck, Warszawa 2015.
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków 2012.
Taracha A., Czynności operacyjno-rozpoznawcze – aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Lublin 2006.
Tarka D., Olszewska A.M., Elementy statystyki. Opis statystyczny. Białystok 2018.
Tarwacka A., Mazowiecka L., Klaus W., Z problematyki wiktymologii. Księga dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej, Warszawa 2017.
Tremblay R., Decade of BehaviorDistinguishedLecture: Development of physicalaggressionduringinfancy, „Infant Mental Health Journal” 2004, nr 25(5).
Tyszka T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańsk 2000.
Tyszkiewicz L., Kryminologia. Zarys systemu, Wyd. UŚ Katowice 1986.
U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Juvenile Justice Statistics, National Report Series Bulletin. Waszyngton 2019.
United Nations Human Rights, Office of the high commissioner, Status of Ratification Interactive Dashboard, https://indicators.ohchr.org/
Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2009.
Urban A., Prewencja kryminalna, Szczytno 2006.
Urban B. (red.), Problemy współczesnej patologii społecznej, Wyd. UJ, Kraków 1998.
Urban B., Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze, Warszawa 2012.
Urban B., Kształtowanie się dewiacyjnych wzorów zachowań w procesie socjalizacji w rodzinie, [w:] K. Gąsior, T. Sakowicz (red.), Pedagogika społeczna w służbie rodzinie, Kielce 2005.
Urban B., Stanik J., Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna, PWN, Warszawa 2007.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 161 z późn. zm.).
van der Linden N.J., Handel ludźmi do pracy przymusowej. Jak monitorować proces rekrutacji pracowników migrujących, Warszawa 2007.
Vasta R., Haith M.M., Miller S.A., Psychologia dziecka, Warszawa 2004.
Walkowiak W., Prawa ofiar przestępstw, Homines Hominibus vol. 7, Poznań 2011.
Waluś R., Firla J., Nauki Prawne i Taktyka Kryminalna, Przestępstwa rozbójnicze, Wyd. Szkoła Policji w Katowicach, Katowice 2003.
Wałek T., Lokalne programy prewencyjne w Polsce, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje” 2015, nr 19.
Wdrożenie pilotażowe KMZB nastąpiło w dniu 1 lipca 2016 r. w trzech garnizonach Policji: KWP w Białymstoku, KWP w Gdańsku oraz KSP.
Wenzel M., Charakterystyka społeczna ofiar handlu ludźmi – raport z badań jakościo-wych, Zakład Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Warszawa 2005.
Wilson E.O., O naturze ludzkiej. Warszawa 1998.
Wiśniewski A., O prawnym modelu Policji, [w:] J. Fiebig, M. Róg, A. Tyburska (red.), Bezpieczeństwo to wspólna sprawa, Szczytno 2002.
Wojciechowski R., Chamernik J., Pokrzywdzony, poszkodowany i ofiara przestępstwa
w prawie polskim, Administracja i Zarządzanie (27) 2014, Wyd. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2014.
Wojciechowski S., Terroryzm. Analiza pojęcia, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr 1.
Wojdyło K., Charakterystyka problemu uzależnienia od pracy w świetle dotychczasowych badań, „Nowiny Psychologiczne” 2003, nr 3.
World Health Organization, World report on violence and health. Genewa 2002.
Wosek W., Charakterystyka zjawiska terroryzmu – definicja, cele i typologia, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, z. 13, Bezpieczeństwo 1, 2010.
Wójcik J. W., Kryminologia. Współczesne aspekty, Warszawa 2014.
Wpływ uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego na przestępczość nieletnich, „Zdrowie Psychiczne” 1970, nr 1–2.
Wróbel J., Podsiedlik P., Monitoring wizyjny – cz. II. W praktyce organów ścigania, Katowice 2017.
Youty Justice Statistics 2017/2018, Statistics bulletin, Ministry of Justice, London 2019.
Zajączkowski K., Nikotyna, alkohol, narkotyki. Profilaktyka uzależnień, Kraków 2001.
Zdziennicka-Kaczocha G., Kodeks karny z komentarzem, Poznań 2004.
Zimbardo P.G., Ruch F.L., Psychologia i życie, Warszawa 1997.
Zoll A., Kodeks karny z komentarzem, Część szczególna, Warszawa 2008.
Żaroń Z., Prewencja kryminalna. Podstawowe terminy, Legionowo 2003.
Żyta M., Nieletni i młodociani przestępcy, Studencki Serwis Rozwoju, Katowice 2014.

Źródła internetowe
Confederation of European Security Services, Facts&Figures – Private Security in Eu-rope 2015, https://coess.org/download.php?down=Li9kb2N1bWVudHMvZmYtMjAxNS1-
wcml2YXRlLXNlY3VyaXR5LXNlcnZpY2VzLWluLWV1cm9wZS1jb2Vzcy1mYWN0cy-
1hbmQtZmlndXJlcy5wZGY
Główny Urząd Statystyczny, Kobiety w Polsce, Warszawa 2007, http://stat.gov.pl/cps/
rde/xbcr/gus/Kobiety_w_Polsce.pdf
http: gis.gov.pl/zdrowie/postawy -polaków-wobec-palenia-papierosów 2017
http://archiwumbip.mswia.gov.pl/bip/raport-o-stanie-bezpiecz/18405,Raport-o-stanie-bezspieczenstwa.htmp
http://policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji/wydzial-nadzoru-nad-sp/ochrony-fizycznej-oraz/93128,Liczba-osob-wpisanych-na-liste-kwalifikowanych-pracownikow-ochrony-fizycznej-ora.html (dostęp: 2.01.2020).
http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/122324,Zamachy-samobojcze-od-2013-do-2016.html (dostęp: 23.03.2020).
http://www.bip.policja.gov.pl/kgp
http://www.bip.policja.gov.pl/kgp/priorytety-kgp/22565,Priorytety-Komendanta-Glownego-na-lata-2016-2018-okres-obowiazywania-do-html
http://www.lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/37459,Administrator-i-tworca-forum-pedofilskiego-w-rekach-policjantow.html (dostęp: 15.02.2020).
http://www.nik.gov.pl
http://www.nik.gov.pl/plik/id,6400,vp,8169.pdf
http://www.odszkodowaniadlp.pl/oferta/8/odszkodowania-dla-ofiar-przestepstw
http://www.policja.pl
http://www.policja.pl/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880.dok.htm
http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/39146,Odwiedz-Krajowa-Mape-zagrozen-Bezpieczenstwa.html
http://www.popcenter.org/tools/PDFs/Understanding_Theft_Hot_Products.pdf (dostęp: 23.04.2017).
http://www.razembezpieczniej.mswia.gov.pl
http://www.razembezpieczniej.mswia.gov.pl/sprawozdania/ewaluacje/program
http:/mswia.gov.pl/bip/raport-o-stanie-bezpiecz/18405,Raport-o-stanie-bezspieczenstwa.htmp
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321373/katalog/12577449#12577449 (dostęp: 16.03.2020).
https://pkn.pl/
https://wcnjik.wp.mil.pl/pl/
https://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,23637811,zle-uczucie-morderstwo-w-
-afekcie-to-wciaz-wyzwanie-dla-wymiaru.html (dostęp: 15.02.2020).
https://wiadomosci.onet.pl/na-tropie/dozywocie-dla-12-latka/wc7jh.
https://www.academia.edu/9022667/Czy_dziewczęta_staja_się_coraz_bardziej_agresywne_Próba_meta-analizy_badań_z_lat_1997_2011 (dostęp: 27.01.2020).
https://www.academia.edu/9022667/Czy_dziewczęta_staja_się_coraz_bardziej_agresywne_Próba_meta-analizy_badań_z_lat_1997_2011
https://www.avast.com/pl-pl/c-online-threats (dostęp: 15.01.2020).
https://www.policja.pl/download/koncepcjaprofilaktykaspolecznaPolicja
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/wzrost-rynku-us_ug-ochrony-w-polsce-o-5-3-proc--rocznie--pomimo-.html
https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-pracownik-ochrony
https://zdrowie.tvn.pl/a/fonoholizm-na-czym-polega-uzaleznienie-od-telefonu-i-jak-mu-zapobiegac?
Osobowość człowieka, artykuł opublikowany na portalu edukacji kapitałowej New Trader, http://www.newtrader.pl/osobowosc-czlowieka,49,przedsiebiorczosc.html
www.parpa.pl/indeks.php/badania-i- informacje-statystyczne/statystyki

Akty prawne
Decyzja nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP, poz. 28).
Decyzja nr 165 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie funk-cjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP, poz. 51); zmienione decyzją nr 268 z dnia 20 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. KGP, poz. 92).
Dekret z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich (Dz.Pr.P.P. z 1919 r. Nr 14, poz. 171).
II Aka 220/06, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Apel. Warszawa 2007/1/74.
II Aka 38/07, wyrok Sądu apelacyjnego w Łodzi, „Prokuratura i Prawo” 2008/5/29.
II KR 50/66, OSNIK 1967 nr 1, poz. 4.
Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej otwarta do podpisu w Nowym Jorku 7 marca 1966 r.
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpie-czeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych.
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dna 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U., poz. 1636).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 992).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 103).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 1919 r. w przedmiocie urzą-dzenia sądów dla nieletnich (Dz.Pr.P.P. z 1919 r. Nr 63, poz. 378).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1928 r. Nr 12, poz. 93).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1932 r. Nr 60, poz. 571).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r. – Kodeks postę-powania karnego (Dz. U z 1928 r. Nr 33, poz. 313).
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań staty-stycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. z 2013 r., poz.1159).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013.
Uchwała nr 181 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie „Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015–2020" (M.P. z 2015 r., poz. 1069).
Uchwała nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Rządowego Pro-gramu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020 (M.P. z 2018 r., poz. 12).
Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zm., t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r., poz. 360).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1950).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 30).
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2171).
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 821).
Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 650).
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2142).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1398).
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 649
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm., t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 852).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm., t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1950).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89 poz. 555 z późń. zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1950 ze zm.)
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. z 2019 r., poz. 161 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 161 z późn. zm.) art. 20 ust. 19.
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2142).
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2418).
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 10 grudnia 2013 r., II AKa 241/13.
Wyrok Sądu Najwyższego z 7 czerwca 1974 r., IV KR 87/74, OSNKW 1974, nr 12, poz. 228.
Wyrok Sądu Najwyższego z 13 stycznia 1970 r., IV KR 263/69, OSNPG 1970, nr 4, poz. 44.
Załącznik nr 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 793).
Zarządzenia nr 16/pf Komendanta Głównego Policji z dnia 4 września 2002 r. w spra-wie metod prowadzenia przez Policję współpracy z osobowymi źródłami informacji, obserwacji i wykorzystywania obiektów specjalnych oraz form wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych. Część jawna.
Zarządzenia nr 590 KGP z dnia 24 października 2003 r.
Zarządzenie nr 350 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia (Dz. Urz. KGP
z 2003 r.).
Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych
(Dz. Urz. KGP, poz. 26).
Zarządzenie nr 528 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych (Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 38).
Zarządzenie nr pf-1248 KGP z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie koordynacji wyko-rzystywania możliwości operacyjnych osobowych źródeł informacji.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Eksperyment procesowo-kryminalistyc...

11.50 zł 46.00 zł Cena netto: 10.95 zł

Kryminalistyka. Zarys systemu

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Prawne i kryminalistyczne aspekty w...

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Przestępstwa seksualne. Ujęcie psyc...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokar...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Ryzyko w czynnościach operacyjno-ro...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Czynności niepowtarzalne w sprawach...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Znachorstwo. Problematyka prawno-kr...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Poufne osobowe źródła informacji. A...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Przeszukanie. Problematyka prawna i...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Nielegalna imigracja w aspekcie kry...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Kwalifikowany typ rozboju. Aspekty ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Hans Gross. Podręcznik dla sędziego...

103.50 zł 115.00 zł Cena netto: 98.57 zł

Zapobieganie samobójstwom. Tom 1. M...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Analiza typologiczna sprawców zabój...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Antykryminalistyka. Taktyka i techn...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Zapobieganie samobójstwom. Tom 2. Z...

98.10 zł 109.00 zł Cena netto: 93.43 zł

Najczęściej kupowane