• Życie po rozwodzie. Zróżnicowany proces adaptacji

Życie po rozwodzie. Zróżnicowany proces adaptacji

 • Autor: Anna Kołodziej-Zaleska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-984-5
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 220/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 45.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka dotyczy problematyki psychologicznego funkcjonowania inicjatorów i nie-inicjatorów procesu rozwodowego. Koncentruje się wokół zagadnienia adaptacji do sytuacji porozwodowej oraz zasobów pomocnych w jej osiąganiu. Na podkreślenie zasługuje oryginalność dzieła, wartościowy, nie tylko z psychologicznego, ale przede wszystkim ze społecznego punktu widzenia temat dociekań naukowych, którym jest problem przystosowania osób po rozwodzie. Autorka porządkuje dotychczasową wiedzę w oparciu o szeroko zakrojone studia literaturowe: polskie i zagraniczne. Przeprowadzone przez nią badania własne dostarczają nowych informacji na temat złożoności uwarunkowań dobrostanu psychicznego osób rozwiedzionych. Stanowią też wskazówki dla praktyki psychologicznej związanej z pomocą osobom znajdującym się w kryzysie porozwodowym. Książka wnosi niewątpliwie istotny wkład do zrozumienia psychologicznego funkcjonowania ludzi po rozwodzie.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Rozwód jako kryzys

Społeczne znaczenie problemu
Rozwód – kryzys normatywny czy nienormatywny?
Rozwód: zjawisko wielowymiarowe
Doświadczanie straty w wyniku rozwodu: żałoba porozwodowa
Fazowość w przeżywaniu rozwodu
Znaczenie czasu w procesie przystosowania się do rozwodu
Status społeczno-ekonomiczny po rozwodzie
Potencjalnie pozytywne konsekwencje rozwodu

Rozdział 2. Rozwód i życie po rozwodzie z perspektywy inicjatora i nieinicjatora procesu rozwodowego

Problemy z definiowaniem pojęć: inicjator i nieinicjator
Inicjatorzy i nieinicjatorzy procesu rozwodowego: zróżnicowanie ze względu na płeć
Różnice w funkcjonowaniu emocjonalnym i poznawczym inicjatorów i nieinicjatorów
Inicjator i nieinicjator – kontrowersyjne rozróżnienie
Dobrostan fizyczny i psychiczny inicjatorów i nieinicjatorów: co mówią badania?

Rozdział 3. Proces adaptacji po rozwodzie: różnorodność ujęć

Modele: ABC-X i Double ABC-X
Paradygmat Kryzysu
Ryzyko i odporność oraz rozwód–stres–przystosowanie – dwie perspektywy w badaniach nad rozwodem
Model Zróżnicowania i Zmienności Rozwodu (DVFM)

Rozdział 4. Zasoby jako czynniki chroniące w procesie adaptacji po rozwodzie

Zasoby: definicja, rodzaje, znaczenie
Zasoby osobiste
Akceptacja rozwodu
Resilience, resiliency i ego-resiliency
Zasoby relacyjne
Wsparcie społeczne

Rozdział 5. Dobrostan wskaźnikiem adaptacji po doświadczeniu kryzysu rozwodowego

Przystosowanie do sytuacji po rozwodzie – pojęcie złożone i niejednoznaczne
Dobrostan psychiczny – ustalenia terminologiczne i główne nurty badawcze
Tworzenie i utrata bliskich więzi a dobrostan
Poczucie dobrostanu w kontekście życia po rozwodzie – nowych związków i relacji z dziećmi
Zróżnicowana adaptacja w odpowiedzi na kryzys rozwodu
Osiąganie psychicznego dobrostanu po doświadczeniu kryzysu rozwodowego: koncepcja własna

Rozdział 6. Dobrostan inicjatorów i nieinicjatorów procesu rozwodowego. Problematyka badań własnych

Problem i cel badań
Pytania i modele badawcze
Pytania dotyczące porównań pomiędzy inicjatorami i nieinicjatorami procesu rozwodowego
Pytania dotyczące bezpośrednich wyznaczników dobrostanu
Pytania dotyczące pośrednich wyznaczników dobrostanu
Kierunki statystycznej analizy danych
Narzędzia badawcze
Inicjator versus nieinicjator procesu rozwodowego
Skala Doświadczania Straty
Skala Akceptacji Rozwodu
Ego-Resiliency Scale ER89-R12
Kwestionariusz Spostrzeganego Wsparcia Społecznego (ISEL)
Oksfordzki Kwestionariusz Szczęścia (OHQ-23)
Opis badanej grupy osób po rozwodzie
Organizacja i przebieg badań

Rozdział 7. Zróżnicowanie pomiędzy inicjatorami i nieinicjatorami procesu rozwodowego

Porównanie inicjatorów i nieinicjatorów pod względem cech socjodemograficznych oraz specyfiki kontekstu rozwodowego
Ocena wpływu rozwodu na poszczególne sfery życia dokonywana przez inicjatorów i nieinicjatorów procesu rozwodowego
Różnice pomiędzy inicjatorami i nieinicjatorami procesu rozwodowego w funkcjonowaniu psychologicznym

Rozdział 8. Wyznaczniki dobrostanu inicjatorów i nieinicjatorów procesu rozwodowego

Wyznaczniki psychicznego dobrostanu w modelu zależności bezpośrednich
Wyznaczniki psychicznego dobrostanu w modelu zależności  
pośrednich: współwystępowanie zależności mediacyjnych i moderacyjnych

Rozdział 9. Złożoność uwarunkowań dobrostanu po rozwodzie. Dyskusja wyników

Inicjatorzy i nieinicjatorzy procesu rozwodowego: różni czy podobni?
Co decyduje o dobrostanie psychicznym osób po rozwodzie?
Znaczenie wsparcia społecznego
Rola ego-resiliency
Akceptacja rozwodu: różne znaczenie dla inicjatorów i nieinicjatorów

Rozdział 10. Znaczenie badań dla dalszych analiz i oddziaływań praktycznych

Bibliografia
Spis rycin i tabel
Streszczenie. Życie po rozwodzie. Zróżnicowany proces adaptacji
Summary. Life After Divorce: Variation in the Post-Divorce Adjustment

Anna Kołodziej-Zaleska
łączy pracę badawczą z praktyką psychologiczną. Pracuje w Instytucie Psychologii w Uniwersytecie Śląskim. Jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Interesuje się problematyką bliskich więzi, zasobów pomocnych w sytuacjach kryzysów rodzinnych i małżeńskich oraz wyzwań, przed jakimi stoją współczesne rodziny. Jest autorką wielu artykułów naukowych oraz wystąpień konferencyjnych. Jako psycholog-praktyk ma doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami, którzy zmagają się z różnymi problemami w cyklu życia rodziny, w tym z kryzysem rozwodu i porozwodowym przystosowaniem.

Książki tego autora

Adamski, F. (1982), Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa.
Alessandri, G., Vecchione, M., Capara, G. i Letzring, T.D. (2012), The ego Resiliency
Scale revised: A crosscultural study in Italy, Spain, and the United States, „Eu-
ropean Journal of Psychological Assessment”, 28(2), 139–146.
Alessandri, G., Vecchio, G.M., Steca, P., Caprara, M.G. i Capara, G.V. (2008), A re-
vised version of Kremen and Block’s Ego Resiliency Scale in an Italian sample,
„TPM”, 14(3–4), 65–183.
Amato, P.R. (1994), Life-span adjustment of children to their parents’ divorce, „The
Future of Children. Children and Divorce”, 4(1), 143–164.
Amato, P.R. (2010), Research on divorce: Continuing trends and new developments,
„Journal of Marriage and Family”, 72(3), 650–666.
Amato, P.R. (2000), The Consequences of divorce for adults and children, „Journal of
Marriage and Family”, 62(4), 1269–1287.
Amato, P.R. (2014), The consequences of divorce for adults and children: An update,
„Društvena Istraživanja / Journal for General Social Issues”, 23(1), 5–24.
Amato, P. R. i Keith, B. (1991), Parental divorce and the well-being of children: A me-
ta-analysis, „Psychological Bulletin”, 110(1), 26–46.
Argyle, M. (2004), Psychologia szczęścia, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
Argyle, M. (2005), Przyczyny i korelaty szczęścia, [w:] J. Czapiński (red.), Psycho-
logia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (s. 165–
203), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Baitar, R., Buysse, A., Brondeel, R., De Mol, J. i Rober, P. (2012), Post-divorce wellbe-
ing in Flanders: Facilitative professionals and quality of arrangements matter,
„Journal of Family Studies”, 18(1), 62–75.
Baron, R.M. i Kenny D.A. (1986), The moderator-mediator variable distinction in
social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considera-
tions, „Journal of Pernality and Social Psychology”, 51(6), 1173–1182.
Bedyńska, S. i Cypryańska, M. (red.) (2013), Statystyczny drogowskaz 1. Praktycz-
ne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo SWPS oraz
Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa.200 Bibliografia
Bedyńska, S. i Książek, M. (red.) (2012), Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny
przewodnik  wykorzystania  modeli  regresji  oraz  równań  strukturalnych,  Wy-
dawnictwo SWPS oraz Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa.
Beisert, M. (2000), Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem, Wydawnictwo Funda-
cji Humaniora, Poznań.
Bevvino, D.L. i Sharkin, B.S. (2003), Divorce adjustment as a function of finding
meaning and gender differences, „Journal of Divorce & Remarriage”, 39(3–4),
81–97.
Black,  L.E,  Eastwood,  M.M.,  Sprenkle,  D.H.  i  Smith,  E.  (1991),  An  exploratory
analysis of the construct of leavers versus left as it relates to levinger’s social
exchange theory of attractions, barriers, and alternative attractions, „Journal of
Divorce & Remarriage”, 15(1–2), 127–140.
Block, J.L. i Kremen, A.M. (1996), IQ and ego-resiliency: Conceptual and empirical
connections and separateness, „Journal of Personality and Social Psychology”,
40, 349–361.
Błaszczak, W. (2001), Kryzys wywołany doświadczeniem realnego zagrożenia życia
jako szansa rozwoju, [w:] K. Popiołek (red.), Człowiek w sytuacji zagrożenia.
Kryzysy, katastrofy, kataklizmy (s. 192–203), SPA, Poznań.
Błażek,  M.  (2014),  Rozwód  jako  sytuacja  kryzysowa  w  rodzinie,  [w:]  I.  Janicka,
H. Liberska (red.), Psychologia rodziny (s. 459–481), Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa.
Błażek, M. i Lewandowska-Walter, A. (2017), Rozwód jako proces. Perspektywa doro-
słych i dzieci, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Bray, J. H. i Easling, I. (2005), Remarriage and Stepfamilies, In: W.M. Pinsof i J.L.
Lebow (eds.), Family Psychology. The art of science (pp. 267–294), Uniwersity
Press, Oxford.
Bonanno, G.A. (2008), Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated
the human capacity to thrive after extremely aversive events?, „Psychological
Trauma: Theory, Research, Practice, Policy”, S (1), 101–113.
Bonanno, G.A., Westphal, M. i Mancini, A.D. (2011), Resilience to loss and potential
trauma, „Annual Review of Clinical Psychology”, 7, 511–535.
Borucka, A. i Ostaszewski, K. (2008), Koncepcja „resilience”. Kluczowe pojęcia i wy-
brane zagadnienia, „Medycyna Wieku Rozwojowego”, 12(2), 587–597.
Bovier, P.A., Chamot, E. i Perneger, T.V. (2004), Perceived stress, internal resources,
and social support as determinants of mental health among young adults, „Qu-
ality of Life Research”, 13(1), 161–170.
Brace, N., Kemp, R. i Snelgar, R. (2006), SPSS for psychologists, Palgrave macmillan,
New York.
Brzeziński, J. (2011), Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa.201 Bibliografia
Buehler, Ch. (1987), Initiator status and the divorce transition, „Family Relations”,
36, 82–86.
Buehler, Ch., Hogan, M.J., Robinson, B.E. i Levy, R.J. (1985), The parental divorce
transition: Divorce-related stressors and well-being, „Journal of Divorce”, 9(2),
61–81.
Carr, A. (2009), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach, Zysk
i S-ka, Poznań.
Cieciuch, J. (2011), Treść i sposób kształtowania tożsamości jako wyznaczniki do-
brostanu osobowościowego. Referat wygłoszony na XX Ogólnopolskiej Konferen-
cji Psychologii Rozwojowej, Kraków.
Charvoz, L., Bodenmann, G., Bertoni, A., Iafrate, R. i Giuliani, Ch. (2009), Is the
partner who decides to divorce more attractive? A comparison between initiators
and noninitiators, „Journal of Divorce & Remarriage”, 50, 22–37.
Chodkiewicz,  J.  (2009),  Adaptacja  polska  Kwestionariusza  Zadowolenie  z  Życia
(FLZ), „Studia Psychologiczne”, 47, s. 5–21.
Clarke-Stewart, A. i Brentano, C. (2006), Divorce: Causes and consequences, Yale
University Press, New Haven–London.
Cohen, S. (1992), Stress, social support, and disorder, In: H.O.F. Veiel & U. Bauman
(eds.), The meaning and measurement of social support (pp. 109–124), Hemi-
sphere Press, New York.
Coleman, M., Gamong, L. i Fine, M. (2000), Reinvestigating remarriage: Another
decade of progress, „Journal of Marriage and The Family”, 62, 1288–1307.
Coleman, M., Ganong, L. i Leon, K. (2006), Divorce and postdivorce relationships,
In:  A.L.  Vangelisti,  D.  Perlman  (eds.),  The  Cambridge  Handbook  of  Personal
Relationship (pp. 157–173), University Press, Cambridge.
Crane, D. R. (2002), Podstawy terapii małżeństw, Gdańskie Wydawnictwo Psycho-
logiczne, Gdańsk.
Crosby, F. (red.) (1998), Kiedy jedno chce odejść – terapia związków małżeńskich,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Crosby, J.F., Gage, B.A. i Raymond, M.C. (1983), The grief resolution process in divor-
ce, „Journal of Divorce and Remarriage”, 7(1), 3–18.
Czapiński, J. (2005), Psychologiczne teorie szczęścia, [w:] J. Czapiński (red.), Psy-
chologia  pozytywna.  Nauka  o  szczęściu,  zdrowiu,  sile  i  cnotach  człowieka,  
s. 51–102, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Dattilio, F.M. (2013), Terapia poznawczo-behawioralna par i rodzin. WUJ, Kraków.
Demo, D.H. i Fine, M.A. (2010), Beyond the average divorce, Sage, Los Angeles–
London–New Delhi–Singapore.
Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R.J. i Griffin, S. (1985), The Satisfaction with Life
Scale, „Journal of Personality Assessment”, 49(1), 71–75.
Diener, E., Eunkook, M.S., Lucas, R.E. i Smith, H.L. (1999), Subjective well-being:
three decades of progress, „Psychological Bulletin”, 125(2), 276–302.202 Bibliografia
Diner, E., Lucas, R.E. i Oishi, S. (2012), Dobrostan psychiczny. Nauka o szczęściu
i zadowolenia z życia, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka
o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (s. 35–50), Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa.
Diener,  E.,  Lukas,  R.  E.  i  Oishi,  S.  (2002),  Subjective  well-being.  The  science  of
happiness and life satisfaction, In: C.R. Snyder, S.J. Lopez (eds.), Handbook of
positive psychology (pp. 63–73), Oxford University Press, New York.
Dodge, R., Daly, A.P., Huyton, J. i Sanders, L.D. (2012), The challenge of defining
wellbeing, „International Journal of Wellbeing”, 2(3), 222–235.
Dolińska, B. (2001), Łyżka miodu w beczce dziegciu, czyli o tym, co dobrego może
wyniknąć z przeżycia kataklizmu, [w:] K. Popiołek (red.), Człowiek w sytuacji
zagrożenia. Kryzysy, katastrofy, kataklizmy (s. 334–342), SPA, Poznań.
Dwyer, D. (2005), Bliskie relacje interpersonalne, Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-
giczne, Gdańsk.
Emery, R.E. (2012), Renegotiating family relationships: Divorce, child custody, and
mediation, Guilford, New York–London.
Fajkowska, M. i Marszał-Wiśniewska, M. (2009), Właściwości psychometryczne Skali
Pozytywnego i Negatywnego Afektu – Wersja Rozszerzona (PANAS-X). Wstępne
wyniki badań w polskiej próbie, „Przegląd Psychologiczny”, 52(4), 355–387.
Farkas,  D.,  Orosz,  G.  (2015),  Ego-Resiliency  reloaded:  A  three-component  mo-
del  of  general  resiliency,  PLoS  ONE  10,  3,  e0120883.  doi:10.1371/journal.
pone.0120883.
Field, A. (2009), Discovering statistics using SPSS, Sage, Los Angeles– London–New
Delhi.
Frederickson,  B.L.  (2002),  Positive  emotions,  In:  C.R.  Snyder  i  S.  Lopez  (eds.),
Handbook of Positive Psychology (pp. 120–134), Oxford University Press, New
York.
Frederickson, B.L., Tugade, M.M., Waugh, Ch.W. i Larkin, G.R. (2003), What good
are positive emotions in crises? A perspective study of resilience and emotions
fallowing the theorist attacks on the united states on september 11th, 2001, „Jo-
urnal of Personality and Social Psychology”, 84, 365–376.
Gaffal, M. (2010), Psychosocial and Legal of Marital Breakdown, Springer-Verlag,
Berlin–Heidelberg.
Gander, A.M. (1991), Divorce outcome patterns after the divorce. Familial factors
that predict well-being for older and younger persons, „Journal  of  Divorce  &
Remarriage”, 15(1–2), 175–192.
Górniak, J. i Wachnicki, J. (2000), SPSS PL for Windows. Pierwsze kroki w analizie
danych, SPSS Polska, Kraków.
Greene,  S.M,  Anderson,  E.R.,  Heterington,  E.M.,  Forgatch,  M.S.  i  DeGarmo,  D.S.
(2003), Risk and resilience after divorce, In: F. Walsh (ed.), Normal family pro-
cesses: Growing diversity and complexity (pp. 102–128), Gilford Press, New York.203 Bibliografia
Hattie, J.A., Myers, J.E. i Sweeney, T.J. (2004), A factor structure of wellness: Theory,
assessment,  analysis,  and  practice,  „Journal  of  Counseling  &  Development”,
82, 354–364.
Hawk, G.W. (2011), Uzdrawianie złamanej gałęzi: przebaczenie i pojednanie, [w:]
W.W. Wilmot i J.L. Hocker (red.), Konflikty między ludźmi (s. 404–441), Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Hayes, A.F. (2015), An index and test of linear moderated mediation, „Multivariate
Behavioral Research”, 50, 1–22.
Hayes, A.F. (2009), Beyond Baron and Kenny: Statistical mediation analysis in the
new millennium, „Communication Monographs”, 76(4), 408–420.
Hayes, A.F. (2013), Introduction to mediation, moderation, and conditional process
analysis: A regression-based approach, The Guilford Press, New York–London.
Headey, B. i Wearing, A. (1989), Personality, life events, and subjective well-being:
Toward a dynamic equilibrium model, „Journal of Personality and Social Psy-
chology”, 57(4), 31–739.
Headey, B. i Wearing, A. (1991), Subjective well-being: a stocks and flows framework ,
In: F. Strack, M. Argyle, N. Schwarz (eds.), Subjective well-being an interdisci-
plinary perspective (pp. 49–76), Pergamon Press, Oxford.
Hernández, P. (2002), Resilience in families and vommunities: Latin American con-
tributions from the psychology of liberation, „The Family Journal: Counseling
And Therapy for Couples and Families”, 10(3), 334–343.
Heszen-Niejodek, I. (2007), Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, [w:] J.
Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie
i elementy psychologii stosowanej (t. 3, s. 465–493), Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk.
Heszen,  I.  i  Sęk,  H.  (red.)  (2007),  Psychologia  zdrowia,  Wydawnictwo  Naukowe
PWN, Poznań.
Heszen, I. i Życińśka J. (red.) (2008), Psychologia zdrowia. W poszukiwaniu pozy-
tywnych inspiracj, Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa.
Hetherington, E.M. (1993), An overview of the Virginia Longitudinal Study of Di-
vorce and Remarriage with a focus on the early adolescent, „Journal of Family
Psychology”, 7, 39–56.
Hetherington, E.M. (2003), Intimate pathways: changing patterns in close personal
relationships across time, „Family Relations”, 52(4), 318–331.
Hetherington, E.M., Cox, M. i Cox, R. (1985), Long-eerm effects of divorce and re-
marriage on the adjustment of children, „Journal of the American Academy of
Child Psychiatry”, 24(5), 518–530.
Hetherington, E.M. i Kelly, J. (2002), For better or worse, Norton, New York.
Hetherington, E.M. i Stanley-Hagan, M. (1999), The adjustment of children with
divorced parents: A risk and resiliency perspective, „Journal of Child Psychology
and Psychiatry”, 40(1), 129–140.204 Bibliografia
Hewitt, B.  i  Turrell,  G.  (2011), Short-term functional health and well-being after
marital separation: Does initiator status make a difference?, „American Journal
of Epidemiology Advance Access”, 173(11), 1308–1318.
Higginbotham, B.J. i Adler-Baeder, F. (2008), Assessing beliefs about remarriages and
stepfamilies: The Remarriage Belief Inventory, „Journal of Divorce & Remarria-
ge”, 48(3–4), 33–54.
Hill, R. (1958), Generic features of families under stress, „Social Casework”, 49(2),
139–150.
Hills, P. i Argyle, M. (2002), The Oxford Happiness Questionnaire: a compact scale
for measurement of psychological well-being, „Personality and Individual Diffe-
rences”, 33, 1073–1082.
Hobfoll, S.E. (2006), Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu , Gdań-
skie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Holmes, T.H. i Rahe, R.H. (1967), The Social Readjustment Rating Scale, „Journal
of Psychosomatic Research”, 11, 213–218.
Hopper, J. (2001), The symbolic origins of conflict in divorce , „Journal of Marriage
and Family”, 63, 430–455.
Hornowska, E. (2005), Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Na-
ukowe Scholar, Warszawa.
Ilska,  M.  i  Kołodziej-Zaleska,  A.  (2018),  Dobrostan  hedonistyczny  i  eudajmoni-
styczny w sytuacjach kryzysów normatywnych i nienormatywnych, „Zeszyty
Naukowe Politechniki Śląskiej: Organizacja i Zarządzanie”, 123, s. 155–184.
Juczyński, Z. (2009), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Pracow-
nia Testów Psychologicznych, Warszawa.
Juczyński, Z. i Ogińska-Bulik, N. (2009), Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie
ze stresem, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.
Kaczmarek, Ł. (2011), Skala Sprężystości Psychicznej – polska adaptacja Ego Resi-
liency Scale, „Czasopismo Psychologiczne”, 17, 263–265.
Kaczmarek, Ł.D. i Aleszczyk, K. (2013), Mechanizm sprężystości psychicznej – model
mediacji dwukrokowej z udziałem strategii radzenia sobie i pozytywnego afek-
tu, „Czasopismo Psychologiczne”, 19, 67–72.
Kaczmarek, Ł., Sęk, H. i Ziarko, M. (2011), Sprężystość psychiczna i zmienne po-
średniczące w jej wpływie na zdrowie, „Przegląd Psychologiczny”, 54(1), 29–46.
Kaczmarek, Ł., Sęk, H., Ziarko, M. i Marzec, M. (2012), Mechanisms of psycho-
logical resiliency in women after mastectomy, „Contemporary Oncology”, 16,
341–344.
Kaniasty, K. i Norris, F.H. (2005), „Wzlot i upadek utopii”: mobilizacja i deterioracja
wsparcia społecznego w sytuacjach klęsk żywiołowych, [w:] H. Sęk, R. Cieślak
(red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowia (s. 123–138), Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa.205 Bibliografia
Karaś D., Najderska, M. i Cieciuch, J. (2013), Polish adaptation of Keyes’s Social
Well-Being Scale, Referat wygłoszony podczas 1st International Congress on Po-
sitive Psychology in Poland, Sopot.
Kelly, J.B. i Emery, R.E. (2003), Children’s adjustment following divorce: Risk and
resiliency perspectives, „Family Relations”, 52, 352–362.
Keyes, C.L.M. (1998), Social well–being, „Social Psychology Quarterly”, 61, 121–140.
Keyes, C.L.M., Shmotkin, D. i Ryff, C.D. (2002), Optimizing well-being: The empiri-
cal encounter of two traditions, „Journal of Personality and Social Psychology”,
82, 1007–1022.
Kiecolt-Glaser, J.K., Fisher, L.D., Ogrocki, P., Stout, J.C., Speicher, C.E i Glaser, R.
(1987), Marital quality, marital disruption, and immune function, „Psychoso-
matic Medicine”, 49(1), 13–34.
Kincaid,  S.B.  i  Caldwell,  R.A.  (1991),  Initiator  status,  family  support,  and  adju-
stment to marital separation: A test of an interaction hypothesis, „Journal of
Community Psychology”, 19(1), 9–88.
Kincaid, S.B. i Caldwell, R.A. (1995), Marital separation. Causes, coping, and conse-
quences, „Journal of Divorce & Remarriage”, 22(3–4), 109–128.
Kitson, G.C. (1982), Attachment to the spouse in divorce: A scale and its supplica-
tion, „Journal of Marriage and Family”, 44(2), 379–393.
Kitson, G.C. i Morgan, L.A. (1990), The multiple consequences of divorce: A decade
review, „Journal of Marriage and the Family”, 52(4), 913–924.
Klohnen, E.U. (1996), Conceptual analysis and measurement of the construct of ego-
-resiliency, „Journal of Personality and Social Psychology”, 70(5), 1067–1079.
Kobylanovna Slanbekova, G., Pobedovna Kabakova, M., Dubekovich Duisenbekov, D.,
Vladimirovna Mun, M. i Kansarovna Kudaibergenova, S. (2015), Testing of the
„Fisher Divorce Adjustment Scale” questionnaire for Russian sample in Kazakh-
stan, „Asian Social Science”, 11(6), 83–91.
Kodeks Postępowania Cywilnego (2016), Stan prawny z 23 września 2016 r., isap.
sejm.gov.pl/Download?id=WDU19640430296&type=3 [dostęp: 02.07.2019 r.].
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (2015), Stan prawny z 9 grudnia 2015 r., isap.sejm.
gov.pl/Download?id=WDU19640090059&type=3 [dostęp: 29.08.2019 r.].
Kołodziej, A. i Przybyła-Basista, H. (2012), Rola resiliency w pokonywaniu kryzysu
rozwodowego: analiza teoretyczna i sposoby pomiaru. Referat wygłoszony pod-
czas  Międzynarodowej  Konferencji  Interdyscyplinarnej  „Zdrowie  i  Odporność
Psychiczna” zorganizowanej przez Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet
Jagielloński (International Interdisciplinary Conference: Health and Mental Re-
silience, Institute of Applied Psychology, Jagiellonian University), Kraków.
Kołodziej, A. i Przybyła-Basista, H. (2013), Oksfordzki Kwestionariusz Szczęścia –
polska adaptacja narzędzia do badania dobrostanu: wyniki wstępne, Poster na
konferencji: Ist International Conference on Positive Psychology in Poland zor-
ganizowanej przez SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Sopot.206 Bibliografia
Kołodziej, A. i Przybyła-Basista, H. (2014), Przekonania osób rozwiedzionych na te-
mat powtórnych małżeństw – ich pomiar i rola w osiąganiu satysfakcji małżeń-
skiej, „Polskie Forum Psychologiczne”, 19(2), s. 190–208.
Kołodziej-Zaleska, A. i Ilska, M. (2016), Status socjoekonomiczny kobiet w okresie
porozwodowym, „Społeczeństwo i Edukacja”, 20(1), 59–75.
Kołodziej-Zaleska, A. i Przybyła-Basista, H. (2016), Psychological well-being of in-
dividuals after divorce: The role of social suport, „Current Issues in Personality
Psychology”, tekst przyjęty do druku.
Kołodziej-Zaleska, A. i Przybyła-Basista, H. (2018a), „Ego-resiliency” jako zasób oso-
bisty – narzędzie pomiaru i jego wykorzystanie w badaniach interdyscyplinar-
nych, „Czasopismo Psychologiczne”, 24(1), 159–170.
Kołodziej-Zaleska,  A.  i  Przybyła-Basista,  H.  (2018b),  Dobrostan  psychiczny  i  jego
pomiar za pomocą polskiej wersji „Oksfordzkiego Kwestionariusza Szczęścia”,
„Czasopismo Psychologiczne”, 24(1), 87–97.
Kołodziej-Zaleska A. i Przybyła-Basista, H. (2018c), Przekonania osób rozwiedzio-
nych  o  szansach  powodzenia  powtórnego  małżeństwa  i  rodziny  zrekonstru-
owanej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Organizacja i Zarządzanie”,
123, s. 235–254.
Kressel, K. (1986), Patterns of Coping in Divorce, In: R.H. Moos (ed.), Coping with
Life Crises (pp. 145–153), Plenum Press, New York–London.
Kubacka-Jasiecka, D. (2010), Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psycholo-
gicznych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
Kübler-Ross, E. (2007), Rozmowy o śmierci i umieraniu, Media i Rodzina, Poznań.
Ledwoch, M. (2009), Doświadczenie utraty więzi w sytuacji rozwodu, [w:] S. Steu-
den,  K.  Janowski  (red.),  Psychospołeczne  konteksty  doświadczania  straty  (s.
143–149), KUL, Lublin.
Leśniak, E. i Dobrzyńska-Mesterhazy, A. (1999), Rodziny w kryzysie, [w:] W. Badura-
-Madej (wybór i oprac.), Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej: porad-
nik dla pracowników socjalnych (s. 83–101), Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
Lewandowska-Walter, A. (2009), Obszary problemowe i zasoby rodziny zrekonstru-
owanej, [w:] T. Rostowska (red.), Psychologia rodziny: małżeństwo i rodzina wo-
bec współczesnych wyzwań (s. 276–301), Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Lewandowska-Walter,  A.  (2014),  Rodzina  rekonstruowana,  [w:]  I.  Janicka,  H.  Li-
berska (red.), Psychologia rodziny (s. 305–331), Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.
Maksymiuk, R.A. (2008), Test t-Studenta dla prób niezależnych. Badanie porównań
społecznych, [w:] G.E. Kwiatkowska i K. Stasiuk (red.), SPSS w praktyce psycholo-
gicznej (s. 61–69), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Malarska, A. (2005), Analiza statystyczna danych wspomagana programem SPSS,
SPSS Polska, Kraków.207 Bibliografia
McCarthy, B.W. i Ginsberg, R.L. (2007), Second marriages: Challenges and risks,
„The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families”, 15(2),
119–123.
McCubbin, H.I. i Patterson, J.M. (1983), Family transitions: Adaptation to stress, In:
H.I. McCubbin i C.R. Figley (eds.), Stress and the family. Coping with normati-
ve transitions (vol 1, pp. 5–25), Brunner/Mazel, New York.
McKenry, P.C. i Price, S.J. (1994), Families coping with problems and change: A con-
ceptual overview, In: P.C. McKenry i S.J. Price (eds.), Families & change: Coping
with stressful events and transitions (pp. 1–21), Sage Publications, California–
London–New Delhi.
Milewska, E. i Szymanowska, A. (red.) (2000), Rodzice i dzieci: psychologiczny obraz
sytuacji problemowych, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedago-
gicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa.
Muller, D., Judd, Ch.M. i Yzerbyt, V.Y. (2005), When moderation is mediated and
mediation is moderated, „Journal of Personality and Social Psychology”, 89(6),
852–863.
Muñoz-Eguileta, A. (2007), Irrational beliefs as predictors of emotional adjustment
after divorce, „Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy”,
25(1), 1–15.
Myers, D.G. (2005), Bliskie związki a jakość życia, [w:] J. Czapiński (red.), Psycho-
logia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Myeres, D.G. (2007), Związki z ludźmi a dobre życie: szukanie równowagi między
interesem jednostki i wspólnoty w polityce społecznej, [w:] J. Czapiński (red.),
Psychologia pozytywna w praktyce (s. 389–413), Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.
Namysłowska, I. (2001), Kryzys rodzinny i powrót do równowagi, „Psychoterapia”,
1(116), 13–22.
Nath, P. i Kumar Pradhan, R. (2012), Influence of positive affect on physical health
and psychological well-being: Examining the mediating role of sychological re-
silience, „Journal of Health Management”, 14(2), 161–174.
Oates, W.E. (1998), Terapeutyczna blokada w sytuacji zagrożenia rozwodem, [w:]
J.F. Crosby (red.), Kiedy jedno chce odejść – terapia związków małżeńskich (s.
149–167), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Ogińska-Bulik, N. (2010), Prężność a jakość życia młodzieży, „Psychologia Jakości
Życia”, 1, 233–247.
Ogińska-Bulik, N. (2014), Prężność psychiczna a zadowolenie z życia osób uzależnio-
nych od alkoholu, „Alcoholism and Drug Addiction”, 27(4), 319–324.
Ogińska-Bulik,  N.  i  Juczyński,  Z.  (2008a),  Osobowościowe  wyznaczniki  satysfakcji
z życia, [w:] I. Heszen i J. Życińska (red.), Psychologia zdrowia. W poszukiwaniu
pozytywnych inspiracji (s. 89–102), Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa.208 Bibliografia
Ogińska-Bulik, N. i Juczyński, Z. (2008b), Osobowość, stres a zdrowie, Wydawnictwo
Difin, Warszawa.
Ogińska-Bulik, N. i Juczyński, Z. (2008c), Skala Pomiaru Prężności – SPP-25, „No-
winy Psychologiczne”, 3, 39–55.
Perrig-Chiello, P., Hutchison, S. i Morselli, D. (2015), Patterns of psychological ada-
ptation to divorce after a long-term marriage, „Journal of Social and Personal
Relationships”, 32(3), 386–405.
Pettit, E.J. i Bloom, B.L. (1984), Whose decision was it? The effects of initiator status
on adjustment to marital disruption, „Journal of Marriage and Family”, 46(3),
587–595.
Plopa, M. i Makarowski, R. (2010), Kwestionariusz poczucia stresu, Wyższa Szko-
ła Finansów i Zarządzania w Warszawie Pracownia Testów Psychologicznych,
Warszawa.
Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach 2000–2009: ma -
teriał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. (2010), Główny Urząd
Statystyczny, Departament Badań Demograficznych, http://www.stat.gov.pl/cps/
rde/xbcr/gus/PUBL_lu_podsta_info_o_rozwoju_demograf_polski_2000-2009.
pdf [dostęp: 17.06.2016 r.].
Poprawa,  R.  (2012),  Oksfordzki  Kwestionariusz  Szczęścia.  Polska  adaptacja  „The
Oxford Happiness Questionnaire”, „Psychologia Jakości Życia, 11(1), 37–56.
Poprawa, R. (2008), Samoocena jako miara podmiotowych zasobów radzenia sobie
i szczęścia człowieka, [w:] I. Heszen i J. Życińska (red.), Psychologia zdrowia.
W poszukiwaniu pozytywnych inspiracji (s. 103–122), Academica Wydawnic-
two SWPS, Warszawa.
Poprawa, R. (2001), Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem, [w:] G. Dolińska-
-Zygmunt  (red.),  Podstawy  psychologii  zdrowia  (s.  103–141),  Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Power, M.R. (1996), Stages of separation, „Australian Journal of Family Law”, 10(2),
143–162.
Przetacznik-Gierowska, M. i Tyszkowa, M. (2005), Psychologia rozwoju człowieka.
Zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Przybyła-Basista, H. (2006), Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość
i opór małżonków a efektywność procesu mediacji, Wydawnictwo Uniwer sytetu
Śląskiego, Katowice.
Quinney, D.M. i Fouts, G.T. (2004), Resilience and divorce adjustment in adults par-
ticipating in divorce recovery workshops, „Journal of Divorce & Remarriage”,
40(1–2), 55–68.
Rocznik  demograficzny   (2011),  Główny  Urząd  Statystyczny,  Warszawa,  http://
www.stat.gov.pl/gus/5840_rocznik_demograficzny_PLK_HTML.htm  [dostęp:
17.06.2016 r.].209 Bibliografia
Rocznik  demograficzny   (2013),  Główny  Urząd  Statystyczny,  Warszawa,  http://stat.
gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-
-demograficzny-2013,3,7.html [dostęp: 2.04.2016 r.].
Rocznik  demograficzny   (2014),  Główny  Urząd  Statystyczny,  Warszawa,  http://stat.
gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-
-demograficzny-2014,3,8.html [dostęp: 2.04.2016 r.].
Rocznik demograficzny  (2018), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, https://stat.
gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-
-demograficzny-2018,3,12.html [dostęp: 11.11.2019 r.].
Ryan, R.M. i Deci, E.L. (2001), On happiness and human potentials: A review of
research on hedonic and eudajmonic well-being, „Annual Review of Psychology”,
52, 141–166.
Ryff, C.D. (1989), Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning
of psychological wellbeing, „Journal of Personality and Social Psychology”, 57,
1069–1081.
Ryff, C.D. (2014), Psychological well-being revisited: advances in science and practi-
ce, „Psychoterapy and Psychosomatics”, 83(1), 10–28.
Ryff, C.D i Keyes, C.L.M. (1995), Structure of psychological well-being revisited, „Jo-
urnal of Personality and Social Psychology”, 69(4), 719–727.
Ryff,  C.  D.  i  Singer,  B.  (2002),  Paradoksy  kondycji  ludzkiej:  dobrostan  i  zdrowie
na drodze ku śmierci, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia Pozytywna. Nauka
o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (s. 147–162), Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa.
Sagan, A. (2003), Model pomiarowy satysfakcji i lojalności, [w:] Zastosowania sta-
tystyki i data miting. Materiały z seminariów StatSoft (s. 75–87), StatSoft Pol-
ska,  Warszawa–Kraków,  http://www.statsoft.pl/Portals/0/Downloads/pomiarowy.
pdf [dostęp: 19.04.2016 r.].
Sakraida,  T.J.  (2005),  Divorce  transition  differences  of  midlife  women,  „Issues  in
Mental Health Nursing”, 26(2), 225–249.
Sbarra, D.A. i Emery R.E. (2005), Coparenting conflict, nonacceptance, and depres-
sion  among  divorced  adults:  Results  from  a  12-year  follow-up  study  of  child
custody mediation using multiple imputation, „American Journal of Orthopsy-
chiatry”, 75(1), 63–75, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2964496/
[dostęp: 30.08.2019 r.].
Seligman, M.E.P. (2002), Optymizmu można się nauczyć, Media Rodzina, Poznań.
Seligman, M.E.P. (2011), Pełnia życia. Nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobre-
go życia, Media Rodzina, Poznań.
Sęk, H. (1997), Psychologia wobec promocji zdrowia, [w:] H. Sęk i I. Heszen-Niejodek
(red.), Psychologia zdrowia (s. 40–62), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.210 Bibliografia
Sęk,  H. (2008),  Udział pozytywnych emocji w osiąganiu zdrowia, [w:] I. Heszen  
i J. Życińska (red.), Psychologia zdrowia. W poszukiwaniu pozytywnych inspi-
racji (s. 75–88), Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa.
Sęk,  H.  i  Cieślak,  R.  (2005),  Wsparcie  społeczne  –  sposoby  definiowania,  rodzaje
i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, [w:] H. Sęk i R. Cieślak (red.),
Wsparcie społeczne, stres i zdrowia (s. 11–29), Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.
Sęk, H. i Heszen-Niejodek, I. (red.) (1997), Psychologia zdrowia, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa.
Sęk, H., Kaczmarek, Ł., Ziarko, M., Pietrzykowska, E. i Lewicka, J. (2012), Sprę-
żystość psychiczna a dobrostan w chorobie przewlekłej – mediująca rola pod-
miotowego umocnienia i radzenia sobie, „Polskie Forum Psychologiczne”, 17,
327–343.
Sodermans, A.K., Botterman, S., Havermans, N. i Matthijs, K. (2015), Involved fa-
thers, liberated mothers? Joint physical custody and the subjective well-being of
divorced parents, „Social Indicators Research”, 122(1), 257–277.
Sojo, V. i Guarino, L. (2011), Mediated moderation or moderated mediation: Rela-
tionship between length of unemployment, resilience, coping and health, „The
Spanish Journal of Psychology”, 14(1), 272–281.
Soulsby, L.K. i Bennett, K.M. (2015), Marriage and psychological wellbeing: The role
of social support, „Psychology”, 6, 1349–1359.
Steiner, L.M. (2009), Effect of age, initiator status, and infidelity on women’s divor-
ce adjustment, ProQuest LLC, Michigan, http://media.proquest.com/media/pq/
classic/doc/1850405121/fmt/ai/rep/SPDF?_s=IFoHIALJdNmtxzUOTK3Ik4Xl-
5dY%3D [dostęp: 18.06.2015 r.].
Steiner, L.M., Suares, E.C., Sells, J.N. i Wykres, S.D. (2011), Effect of age, initiator
status,  and  infidelity  on  women’s  divorce  adjustment,  „Journal  of  Divorce  &
Remarriage”, 52(1), 33–47.
Stewart, J. (2014), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Sweeney, M.M. (2002), Remarriage and the nature of divorce. Does it matter which
spouse chose to leave?, „Journal of Family Issues April”, 23(3), 410–440.
Symoens,  S.,  Bastaits,  K.,  Mortelmans,  D.  i  Bracke,  P.  (2013),  Breaking  up,  bre-
aking hearts? Characteristics of the divorce process and well-being after divorce,  
„Journal of Divorce & Remarriage”, 54(3), 177–196.
Symoens, S., Van de Velde, S., Colman, E. i Bracke, P. (2014), Divorce and the multi-
dimensionality of men and women’s mental health: The role of social-relational
and socio-economic conditions, „Applied Research Quality Life”, 9, 197–214.
Szlachta, E. (2009), Próba adaptacji i walidacji polskiej wersji The Interpersonal
Support Evalu ation List (ISEL) – Kwestionariusz Spostrzeganego Wsparcia Spo-
łecznego, „Przegląd Psychologiczny”, 52(4), 433–451.211 Bibliografia
Szymczak, W. (2010), Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki,
Difin, Warszawa.
Thiriot, T.L. i Buckner, E.T. (1992), Multiple predictors of satisfactory post-divor-
ce adjustment of single custodial parents, „Journal of Divorce & Remarriage”,
17(1–2), 27–48.
Thuen, F. (2001), Psychiatric symptoms and perceived need for psychiatric care after
divorce, „Journal of Divorce & Remarriage”, 34(1–2), 61–76.
Travis, C. i Aronson, E. (2008), Błądzą wszyscy (ale nie ja), Academica Wydawnic-
two SWPS, Poznań.
Trzebińska, E. (2008), Lepsze zdrowie dzięki większemu szczęściu, [w:] I. Heszen,
J. Życińska (red.), Psychologia zdrowia: w poszukiwaniu pozytywnych inspira-
cji (s. 25–39), Akademica Wydawnictwo SWPS, Warszawa.
Trzebińska, E. (2012), Psychologia pozytywna, Wydawnictwa Akademickie i Profe-
sjonalne, Warszawa.
Tschann, J.M., Johnston, J.R. i Wallerstein, J.S. (1989), Resources, stressors, and at-
tachment as predictors of adult adjustment after divorce: A longitudinal study,
„Journal of Marriage and Family”, 51(4), 1033–1046.
Tyszka, Z. (1977), Socjologia rodzin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaqwa.
Uchnast, Z. (1998), Prężność osobowa a egzystencjalne wymiary wartościowania,
„Roczniki Psychologiczne”, I, 7–27.
Vaillant, G.E. (2012), Pozytywne zdrowie psychiczne: czy istnieje definicja między -
kulturowa?, „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, 21(4), s. 229–250.
Vasquez, P. (2010), Religious coping and social support as mediators and/or modera-
tors and acculturative stress in a Latino community sample, „Master’s Theses”,
71,  http://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1070&con-
text=theses_open [dostęp 30.08.2019 r.].
Vera, M.L. (1993), Group therapy with divorced persons: Empirically evaluating so-
cial work practice, „Research on Social Work Practice January”, 3(1), 3–20.
Veschione,  M.,  Alessandri  G.,  Barbaranelli  C.  i  Gerbino  M.  (2010),  Stability  and
change of ego resiliency from late adolescence to young adulthood: A multiper-
spective  study  using  the  ER89-R  Scale,  „Journal  of  Personality  Assessment”,
92(3), 212–221.
Wallerstein, J.S. i Blakeslee, S. (2006), Druga szansa – mężczyźni, kobiety i dzieci
dziesięć lat po rozwodzie, Charaktery, Kielce.
Wallerstein, J. i Blakeslee, S. (2005), Rozwód, a co z dziećmi?, Zysk i s-ka, Poznań.
Walsh,  F.  (2003a),  Family  Resilience:  A  Framework  for  Clinical  Practice,  „Family
Process”, 42(1), 1–18.
Walsh, F. (2003b), Normal family processes: Growing diversity and complexity, Gil-
ford Press, New York.
Walsh, F. (2006), Strengthening Family Resilience, Gilford Press, New York.212 Bibliografia
Wang, H. i Amato, P.R. (2000), Predictors of divorce adjustment: Stressors, resources,
and definitions, „Journal of Marriage and Family”, 62(3), 655–668.
Waugh, C.E., Fredrickson, B.L. i Taylor, S.F. (2008), Adapting to life’s slings and
arrows: Individual differences in resilience when recovering from an anticipated
threat, „Journal of Research Personality”, 42, 1031–1046.
Weber,  J.G.  (2011),  Individual  and  Family  Stress  and  Crises,  Sage  Publications,  
California–London–New Delhi.
White, L.K. (1990), Determinants of divorce: A review of research in the eighties,
„Journal of Marriage and Family”, 52(4), 904–912.
Wilmot, W.W. i Hocker, J.L. (2011), Konflikty między ludźmi, Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa.
Wilmoth, J.D. i Smyser, S. (2009), The ABC-X Model Family Stress in Book of Philip-
pians, „Journal of Psychology and Theology”, 37(3), 155–162.
Wojciechowska,  L.  (2008a),  Syndrom  pustego  gniazda.  Dobrostan  matek  usamo-
dzielniających się dzieci, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.
Wojciechowska,  L.  (2008b),  Style  starzenia  się  a  subiektywny  dobrostan  kobiet
w późnej dorosłości, studiujących na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, „Polskie
Forum Psychologiczne”, 13(2), 106–123.
Wojciszke, B. (2004), Psychologia miłości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk.Wolski, P. i Brzezińska, A.I. (2010), Znaczenie czasu w procesie radzenia
sobie ze strata sprawności, „Czasopismo Psychologiczne”, 16(2), 163–172.
Yárnoz-Yaben, S. (2013), Forgiveness, adjustment to divorce and support from the
former spouse in Spain, „Journal of Child and Family Studies”, 24(2), 289–297.
Yilmaz, A.E. i Fi§iloglu H. (2006), Psychometric properties of the Fisher Divorce Adju-
stment Scale in a Turkish divorced sample, „Journal of Divorce & Remarriage”,
45(1–2), 149–169.
Zhao, X., Lynch Jr, J.G. i Chen, Q. (2010), Reconsidering Baron and Kenny: Myths
and  truths  about  mediation  analysis,  „The  Journal  of  Consumer  Research”,
37(2), 197–206.
Ziemska, M. (1975), Rodzina a osobowość, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zięba  M.,  Wawrzyniak,  M.  i  Świrkula,  M.  (2010),  Skala  Zmian  Życiowych  –  na-
rzędzie do pomiaru skutków krytycznych zdarzeń, „Psychologia Jakości Życia”,
9(1), 145–169.
Øygard, L. i Hardeng, S. (2001), Divorce support groups – how do group characteristics
influence adjustment to divorce?, „Social Work With Groups”, 24(1), 69–87.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Rozwód i separacja pomiędzy małżonk...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Dziecko a rozwód. Bajki dla dzieci ...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Rozwód jako proces. Perspektywa dor...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Najczęściej kupowane