• Zjawiska kryzysowe w organizacji. Diagnoza i zarządzanie

Zjawiska kryzysowe w organizacji. Diagnoza i zarządzanie

 • Autor: Joanna M. Moczydłowska Karol Kowalewski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-261-3
 • Data wydania: 2024
 • Liczba stron/format: 166/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 53.00 zł

  47.70 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Zmiany w otoczeniu, jakie nastąpiły w ostatnich latach, dowodzą, że istnieje potrzeba adaptacji organizacji do nieprzewidywalnych i gwałtownie zmieniających się warunków ich funkcjonowania. Niniejsza publikacja ukazuje zjawiska kryzysowe w organizacji z uwzględnieniem zróżnicowanych perspektyw badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii, nauk socjologicznych oraz ekonomii i polityki. Przedstawia zarówno historię badań z tego zakresu, prezentuje przegląd definicji, typologii kryzysów i sytuacji kryzysowych, jak również identyfikuje ich przyczyny oraz czynniki, które mogą zwiększać odporność organizacji na sytuacje kryzysowe. Mocno wyeksponowano zagadnienie kompetencji, które muszą posiadać menedżerowie, by efektywnie zarządzać organizacją znajdującą się w kryzysie.

Adresatami publikacji są studenci kierunków: zarządzanie, ekonomia, politologia, psychologia biznesu, socjologia, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz słuchacze studiów podyplomowych i MBA, a także wszelkie osoby zajmujące się rozwiązywaniem praktycznych problemów zarządzania w sektorze biznesu oraz w sektorze publicznym.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. ZJAWISKA KRYZYSOWE JAKO PRZEDMIOT BADAŃ NAUK SPOŁECZNYCH


1.1. Kryzys w ujęciu psychologicznym
1.2. Kryzys jako przedmiot badań w naukach socjologicznych
1.3. Ekonomiczna i polityczna perspektywa kryzysu

Rozdział 2. KRYZYS I INNE ZJAWISKA KRYZYSOWE W ORGANIZACJI


2.1. Kryzys i inne zjawiska kryzysowe w organizacji – dylematy definicyjne
2.2. Z historii badań nad zjawiskami kryzysowymi w naukach o zarządzaniu i jakości
2.3. Wybrane typologie kryzysów i sytuacji kryzysowych
2.4. Przyczyny zjawisk kryzysowych
2.5. Podatność i odporność na kryzys

Rozdział 3. ZARZĄDZANIE ZJAWISKAMI KRYZYSOWYMI

3.1. Zarządzanie sytuacją kryzysową i organizacją w kryzysie
3.2. Procedury i narzędzia w zarządzaniu kryzysowym
3.3. Strategie i modele zarządzania zjawiskami kryzysowymi
3.4. Zjawiska kryzysowe jako szansa
3.5. Kompetencje menedżera zarządzającego organizacją w kryzysie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

dr hab. Joanna Sadkowska, prof. uczelni, Uniwersytet Gdański:

W  mojej ocenie książka może stać się ważnym źródłem wiedzy oraz inspiracji dla kadr zarządzających w obszarze diagnozy obecnej sytuacji oraz wypracowania optymalnych rozwiązań, a także […] dla właścicieli przedsiębiorstw w budowaniu ich wiedzy oraz zrozumienia mechanizmów oddziałujących zarówno na działalność operacyjną, jak i na rozwój tej grupy podmiotów. Wartościowe informacje odnajdą w monografii również studenci oraz absolwenci zamierzający podjąć prowadzenie działalności gospodarczej.

Joanna M. Moczydłowska
profesor nauk społecznych, doktor habilitowana nauk o zarządzaniu i jakości, doktor psychologii. Konsultantka w obszarze doradztwa personalnego oraz diagnozy relacji w organizacjach. Współpracuje m.in.: z Politechniką Białostocką, Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN, Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Autorka i współautorka monografii, podręczników akademickich i wielu innych prac naukowych oraz popularno-naukowych dotyczących zarządzania kapitałem ludzkim, psychologicznych aspektów zarządzania i przedsiębiorczości. www.moczydlowska.pl

Książki tego autora

Karol Kowalewski
doktor nauk ekonomicznych i wykładowca akademicki z ponad 20-letnim stażem. Od 2013 r. dziekan Wydziału Zarządzania w WANS w Białymstoku Filia w Ełku. Praktyk zarządzania zespołem, trener biznesu, twórca ekspertyz i analiz dotyczących zarządzania (ze szczególnym uwzględnieniem polityki kadrowej). Autor ponad 50 prac i raportów naukowo-badawczych z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania oraz dwóch monografii naukowych. Współtwórca i wykonawca kilkunastu projektów szkoleniowo-rozwojowych adresowanych do przedsiębiorców. Ekspert zewnętrzny Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji W-MARR w Olsztynie.

Książki tego autora

Acemoglu D., Robinson J.A., Why Nations Fail? The Origins of Power, Prosperity and
Poverty, Profile Books, London 2012.
Alas  R.,  The Triangular  Model  for  Dealing  with  Crisis  Management,  „Managing  in  
a Global Economy” XIII, Rio de Janeiro 2009.
Al-Dabbagh Z.S., The Role of Decision-maker in Crisis Management: A qualitative Study
Using Grounded Theory (COVID-19 Pandemic Crisis as A Model), „Journal of Public
Affairs” 20:e2186.
Al Eid N., Arnout B., Crisis and disaster management in the light of the Islamic approach:
COVID-19 pandemic crisis as a model (a qualitative study using the grounded theory),
„Journal of Public Affairs” 2020, no. 2217.
Al-Janabi A.S.H., Mhaibes H.A., Hussein S.A., The role of learning organizations in
crisis management strategy: A case study, „Corporate & Business Strategy Review”
2022, no. 1.
Alnassafi  F.M.,  Intellectual  Capital  and  Its  Role  in  Crisis  Management  During  the
COVID-19 Pandemic: An Empirical Study in Kuwait, „The Journal of Asian Fi-
nance, Economics and Business” 2022, vol. 9, no. 3.
Andrzejewski  M.,  Wybrane  problemy  zarządzania  kryzysowego  w  organizacji,  „Acta
Universitatis Lodziensis” 2010, nr 234.
Ansoff H. I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 985.
Ansoff H. I., Managing Strategic Surprise by Response to Weak Signals, „California Man-
agement Review” 1975, vol. 18, no. 2.
Antonovsky A. (1979), Health, Stress and Coping, Jossey-Bass, San Francisco 1979.
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Austin L., Jin Y., Social Media and Crisis Communication, Taylor & Francis, London–
–New York 2018.
Bartkowiak G., Skuteczny kierownik – model i jego empiryczna weryfikacja , Wydawni-
ctwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008.150
Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
2006.
Begg D., Fischer S., Gianluigi V., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa
2014.
Beinhocker E.D., The Origin of Wealth. Evolution Complexity, and the Radical Remak -
ing of Economics, Harvard Business School Press, Boston 2006.
Berkman E.T., Wilson S.M., So Useful as a Good Theory? The Practicality Crisis in (So -
cial) Psychological Theory , „Perspectives on Psychological Science” 2021, no. 4.
Berthod O., Grothe-Hammer M., Müller-Setz G., Raab J., Sydow J., From High-Re-
liability Organizations to High-Reliability Networks: The Dynamics of Network Gov -
ernance in the Face of Emergency, „Journal of Public Administration Research and
Theory” 2017, vol. 27, issue 2.
Bishop T.J.F., Hydoski F.E., Odporność korporacji. Zarządzanie ryzykiem nadużyć i ko-
rupcji, Wydawnictwo Studio Emka, Łódź 2009.
Bloom B.L., Definitional aspects of the crisis concept, „Journal of Consulting Psychology”
1963, vol. 27, no. 6.
Bochenek M., Rozważania historyczno-semantyczne na temat kryzysów ekonomicznych,
„Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia” 2018, z. XLIII, nr 2.
Bondarenko S., Ivanchenkova L., Okhrimenko O., Zybareva O., Karpitskaya M., Huz
M., Risk Management of Enterprise Restructuring Strategy, „International Journal
of Advanced Research in Engineering and Technology” 2020, no. 5.
Booth S.A., Crisis Management Strategy: Competition and Change in Modern Enterpris-
es, Routledge 1993.
Borowiak  A.,  Ponowoczesna etyka i ponowoczesna tolerancja,  [w:]  Tolerancja i wielo-
kulturowość. Wyzwania XXI wieku, A. Borowiak, P. Szarota (red.), Wydawnictwo
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academicus, Warszawa 2004.
Boyatzis R., The Competent Manager. A Model for Effective Performance , Wiley, New
York 1982.
Bożyk P., Marzenia i rzeczywistość, czyli anatomia polskiego kryzysu, PIW, Warszawa
1983.
Brémond J., Couet J.F., Salort M.M., Kompendium wiedzy o ekonomii, PWN, Warsza-
wa 2005.
Bugaj J., Witek A., Rezyliencja jako element modelu kompetencji menedżera do zarzą-
dzania kryzysem, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2022, z. 184.
Bundy J., Pfarrer M.D., Short C.E., Coombs W.T., Crises and crisis management: Integra-
tion, interpretation, and research development, „Journal of Management” 2017, no. 6.
Caplan  G.,  An  Approach  to  Community  Mental  Healt, Tavistock  Publications,  New
York 2011.
Caplan G., Types of mental health consultation, „American Journal of Orthopsychia-
try” 1963, vol. 3.Caplan G., Caplan R.B., Erchul W.P., A Contemporary View of
Bibliografia151
Mental Health Consultation: Comments on ‘ Types of Mental Health Consultation’
by Gerald Caplan, „Journal of Educational and Psychological Consultation” 1995,  
vol. 6, issue 1.
Choshin M., Ghaffari A., An Investigation of the Impact of Effective Factors on the Success
of E-commerce in Small – and Medium-sized Companies, „Computers in Human
Behavior” 2017, vol. 66.
Cichocki M., Ewidentny wymiar kryzysu jako wyzwanie badawcze, [w:] Oblicza kryzy-
su, M. Cichocki, T. Grosse (red.), Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2016.
Ciechanowski  Z.,  Stachowiak  Z.,  Podejmowanie  decyzji  w  sytuacjach  kryzysowych,
„Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego” 2011,
nr 1–2.
Cierpiałkowska L., Sęk H. (red.), Psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 2019.
Coccia M., COVID-19 vaccination is not a sufficient public policy to face crisis manage -
ment of next pandemic threats, „Public Organization Review” 2022.
Coser L.A., Continuities in the Study of Social Conflict, The Free Press, New York 1967.
Czermiński A., Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora TNOiK, Toruń
2011.
Czerska M., Rutka R., Wykorzystanie „prawa dołka” w kierowaniu zmianą, „Zarządza-
nie i Finanse” 2013, nr 4.
Dahrendorf R., Nowoczesny konflikt społeczny. Esej o polityce wolności, Czytelnik, War-
szawa 1993.
Danecka M., Nierówności, wykluczenia, patologie. Socjologia zaangażowania wobec kry-
zysu społecznego, „Civitas. Studia z Filozofii i Polityki” 2018, nr 22.
De Groth B., Frances Ph., Cycles in Basic Innovations, „Working Paper” 2005, no. 35,
Erasmus University Rotterdam 2005.
DePamphilis  D.M.,  Mergers,  acquisitions  and  other  restructuring  activities,  Elsevier,
London 2019.
Dębicka A., Zarządzanie sytuacją kryzysową w MSP. Wybrane problemy, [w:] Uwa-
runkowania rynkowe rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma
2014, A. Beliawska (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin 2014.
Dziurski P., Kozłowska I., Kryzys organizacji w wybranych koncepcjach ekonomii branży
oraz zarządzania, [w:] Anatomia kryzysu w przedsiębiorstwie, M. Romanowska,  
P. Dziurski (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
Echterling L.G., Presbury J.H., McKee J.E., Crisis Intervention: Promoting Resilience
and Resolution in Troubled Times, Pearson/Merrill Prentice Hall 2005.
Erikson E.H., Identity – Youth and Crisis, Norton, New York 1968.
Erikson E.H., Tożsamość a cykl życia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004.
Etzioni A., A comparative analysis of complex organizations: On power, involvement, and
their correlates, Free Press of Glencoe, New York 1961.
Bibliografia152
Fasth J., Elliot V., Styhre A., Crisis management as practice in small‐and medium‐sized
enterprises during the first period of COVID‐19 , „Journal of Contingencies and Cri-
sis Management” 2020, vol. 30, no. 2.
Filipowicz  G.,  Zarządzanie  kompetencjami:  perspektywa  firmowa  i  osobista ,  Wolters
Kluwer, Warszawa 2019.
Fink S., Crisis Management: Planning for the Inevitable, American Management Asso-
ciation, New York 1986.
Fors Brandebo M., Destructive leadership in crisis management, „Leadership & Organi-
zation Development Journal” 2020, vol. 41, no. 4.
Frysztacki K., Socjologia problemów społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, War-
szawa 2009.
Gemma C., Can the sociology of social problems help us to understand and manage ‘lifestyle
drift’?, „Health Promotion International” 2017, vol. 32, issue 4.
Gierszewska G., Strategie kryzysowe w warunkach globalizacji, [w:] Praktyka zarzą-
dzania kryzysem w przedsiębiorstwie, B. Kozyra, A. Zelek (red.), Zachodniopo-
morska Szkoła Biznesu, Szczecin 2002.
Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, War-
szawa 2017.
Gilpin R., The Political Economy of International Relations, Princeton University Press,
Princeton 1987.
Giner-Sorolla R., From crisis of evidence to a “crisis” of relevance? Incentive-based answers
for social psychology’s perennial relevance worries, „European Review of Social Psy-
chology” 2019, vol. 30.
Glińska-Neweś A., Prorozwojowe zachowania pracowników. Wyniki badań empirycz-
nych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” 2010, nr 98.
Gniazdowski P., Restrukturyzacja. Wprowadzanie trudnych zmian z korzyścią dla orga-
nizacji i pracowników, Warszawa 2022.
Gonzalez-Herrero, An integrated symmetrical model for crisis-communications manage-
ment, „Journal of Public Relations Research” 1996, no. 2.
Gospodarowicz A., Kryzys finansowy w USA i Europie Zachodniej i jego oddziaływa -
nie na sektor bankowy w Polsce, [w:] Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje  
w opinii ekonomistów polskich, J. Szambelańczyk (red.), Związek Banków Polskich,
Warszawa 2009.
Goździak E.M., Main I., Suter B. (eds.), Europe and the Refugee Response: A Crisis of
Values?, Routledge 2020.
Górska-Rożej K., Rożej A., Zarządzanie kryzysem w organizacjach, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja
i Zarządzanie” 2014, nr 102.
Greiner L.E., Evolution and revolution as organizations grow, „Harvard Business Re-
view” 1972,  no. 72407.
Bibliografia153
Grocki R., Zarządzanie kryzysowe – dobre praktyki, Warszawa 2020.
Grosse T., Kryzys w strefie euro , [w:] Oblicza kryzysu, M. Cichocki, T. Grosse (red.),
Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2016.
Gruszczyński M., Empiryczne finanse przedsiębiorstw , Warszawa 2015.
Grzenkowicz N., Kowalczyk J., Kusak A., Podgórski Z., Analiza finansowo-ekonomicz -
na jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa, Wydawnictwo  Naukowe Wy-
działu Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.
Grześ-Bukłaho J., Elastyczność jako atrybut współczesnych organizacji, Wydawnictwo
Politechniki Białostockiej, Białystok 2022.
Haase A., COVID-19 as a Social Crisis and Justice Challenge for Cities, „Frontiers in
Sociology” 2020, vol. 5.
Habermas J., Tendencje kryzysowe w rozwiniętym kapitalizmie, [w:] Współczesne teorie
socjologiczne, A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.),
t. 2, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
Hagan S., Sovereign Debt Restructuring: The Centrality of the IMF’s Role, „Peterson In-
stitute for International Economics Working Paper” 2020, no. 20.
Hales D.H., Chakravorty S.S., Creating high reliability organizations using mindfulness,
„Journal of Business Research” 2016, vol. 69, issue 8.
Hanson R., Hanson F., Rezyliencja. Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2018.
Hardt Ł., Mechanizmy tworzenia polityki gospodarczej w Polsce na przykładzie systemu
oceny skutków regulacji – analiza i propozycje zmian, [w:] Oblicza kryzysu, M. Ci-
chocki, T. Grosse (red.), Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2016.
Haryono C.G., Wijaya C., The crisis management strategies of Indonesian event organiz -
ers in the face of COVID-19, „Journal of Hospitality and Tourism Insights” 2022,
vol. 6, No. 4,  pp. 1552–1568.
Hermann C.F., Some Consequences of Crisis Which Limit the Viability of Organizations,
„Administrative Science Quarterly” 1963, no. 8.
Hoff  L.A., People in Crisis: Understanding and Helping,  Addison-Wesley,  Redwood
City 1995.
Huang W., Management of flexibility in continuous product development: The case of the
online game industry, „Annals of Business Administrative Science” 2018, vol. 17.
Huczek M., Orientacja na klienta czynnikiem zapobiegania kryzysowi w przedsiębior-
stwie, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2013, nr 1.
Huczek M., Zarządzanie kryzysowe w firmie a role i umiejętności menedżerskie, „Zeszyty
Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2015, nr 3.
Idris N.I., Sin T.C., Ibrahim S., FadzliRamli M., Ahmad R., A Case Study of Coffee
Sachets Production Defect Analysis Using Pareto Analysis, P-Control Chart and Ishi-
kawa Diagram, [w:] Intelligent Manufacturing and Mechatronics. Lecture Notes in
Bibliografia154
Mechanical Engineering, M.S. Bahari, A. Harun, Z. Zainal Abidin, R.  Hamidon,
S. Zakaria, (eds.), Springer, Singapore 2021.
Jakubowska W., Elastyczność organizacji w dobie globalizacji, [w:] Strategie przedsię-
biorstw w otoczeniu  globalnym,  Z.  Dworzecki,  M.  Romanowska  (red.),  Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
James R.K., Gilliland B.E., Crisis Intervention Strategies, Thomson Brooks/Cole 2005.
Janas K., Pilch B., Analiza finansowa w ocenie kondycji finansowej klubów piłkarskich na
przykładzie wybranych klubów Ekstraklasy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie” 2018, nr 2.
Janczewska D., Zachowania organizacyjne mikroprzedsiębiorstw w warunkach kryzysu,
„Przedsiębiorczość–Edukacja” 2013, nr 9.
Jankowska  M.,  Sposoby  rozwiązywania  kryzysów  w  teorii  psychospołecznego  rozwoju
E.H. Eriksona w aspekcie rozwoju człowieka i zdrowia psychicznego oraz zaburzeń  
w rozwoju, „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio” 2017, nr 4.
Jasińska J., Crisis as a Determinant of Enterprise Development, „Scholar Journal of Ap-
plied Sciences and Research” 2018, vol. 1, issue 5.
Jaques T., Issue management and crisis management: An integrated, non-linear, relational
construct, „Public Relations Review” 2007, vol. 33, no. 2.
Jezierska J., Diagnoza w obszarze interwencji kryzysowej, „Lubelski Rocznik Pedago-
giczny” 2019, z. 2.
Jonek-Kowalska  I.,  Identyfikacja  wpływu  kryzysu  subprime  na  strategie  finansowania
przedsiębiorstw, [w:]  Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej
po kryzysie subprime, J. Ostaszewski (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
2010.
Jurkowski M., Komunikowanie się, Wyższa Szkoła Menedżerska SIG, Warszawa 2004.
Kaczmarek-Śliwińska M., Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi orga-
nizacji. Sztuka komunikowania się, Warszawa 2015.
Kałuża  P.,  Sadowińska-Kałuża  M.,  Narzędzia  jakości  w  zarządzaniu  kryzysowym,
„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2021, nr 4.
Kasiewicz S., Lepczyński B., Górski P., Zarządzanie ryzykiem jako wyzwanie strate-
giczne przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu, [w:] Zarządzanie ryzykiem jako
wyzwanie strategiczne przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu, S. Kasiewicz
(red.), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2021.
Katekar V.P., Asif M., Deshmukh S.S., Energy and Environmental Scenario of South
Asia, [w:] Energy and Environmental Security in Developing Countries. Advanced
Sciences and Technologies for Security Applications, M. Asif (ed.), Springer 2021.
Khalatur  S.,  Kriuchko  L.,  Sirko  A., World experience adaptation of anti-crisis man-
agement of enterprises in the conditions of national economy’s transformation, „Baltic
Journal of Economic Studies” 2020, vol. 6, no. 3.
Bibliografia155
Kiełtyka  L.,  Rola  menedżera  we  współczesnych  organizacjach, „Przegląd  Organizacji”
2016, nr 8.
Knosala R., Landwójtowicz A., Zastosowanie metody FMEA w  ocenie ryzyka wdro-
żenia innowacji, [w:] Innowacyjność procesów i  produktów, R. Knosala (red.), t. 1,
część 1, Wydawnictwo AGH, Kraków 2014.
Kochan M., Komunikacja kryzysowa jako czynnik rozwoju kryzysu, „Kultura-Media-
-Teologia” 2019, nr 39.
Kolasińska M., Rola przywództwa w warunkach kryzysu, „Prakseologia” 2011, nr 151.
Komorowski P., Przebieg kryzysu gospodarczego w wymiarze cyklu życia, [w:] Wiedza  
i bogactwo narodów, R. Bartkowiak, P. Wachowiak (red.), Szkoła Główna Handlo-
wa, Warszawa 2013.
Konieczny J., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach, Gara-
mond, Poznań–Warszawa 2001.
Kornelakis A., Kirov V., Thill P., The digitalisation of service work: A comparative study of
restructuring of the banking sector in the United Kingdom and Luxembourg, „Europe-
an Journal of Industrial Relations” 2022, vol.  28, no. 3.
Kowalewski K., Kapitał ludzki jako determinanta działalności innowacyjnej mikroprzed-
siębiorstw, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2017, nr 74.
Kowalewski K., Kultura organizacyjna a zmiany polityki personalnej przedsiębiorstw w
czasie dekoniunktury gospodarczej, [w:] Adaptacyjność przedsiębiorstw w dobie kry-
zysu gospodarczego, M.K. Gąsowska, J.M. Moczydłowska (red.), Wyższa Szkoła
Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2010.
Kowalewski K., Rola intuicji w procesie decyzyjnym mikroprzedsiębiorców, „Zeszyty Na-
ukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2016, nr 97.
Koźmiński A.K., Odrabianie zaległości, Warszawa 1998.
Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., O istocie zjawisk kryzysowych organizacji, [w:] Zacho-
wania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, J. Skalik (red.), Uniwersytet Ekono-
miczny we Wrocławiu, Wrocław 2003.
Krestensen P.H., Managing OHS: A route to a new negotiating order in high-performance
work organizations?, „Safety Science” 2011, vol. 49, issue 7.
Krzakiewicz K., Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
Kubacka-Jasiecka D., Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych, Wy-
dawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
Kubacka-Jasiecka D., Kryzys emocjonalny i trauma szansą na rozwój i potęgowanie zdro-
wia. Wątpliwości i pytania, „Rocznik Filozoficzny Ignatium” 2016, t. 22, nr 1.
Kuc B.R., Moczydłowska J.M., Zachowania organizacyjne, Warszawa 2009.
Kumar  P.,  Singh  A.P.,  Flexibility  in  service  operations:  review,  synthesis  and  research
agenda, „Benchmarking: An International Journal” 2020, vol. 27, no. 7.
Bibliografia156
Kurschus R.J., Sarapovas T., Cvilikas A., The criteria to identify company’s crisis in the
SME sector, „Engineering Economics” 2015, no. 2.
Kydland F., Prescott E., The Workweek of Capital and Its Cyclical Implications, „Journal
of Monetary Economics” 1998, no. 21.
La I.K.W., Wong J.W.C., Comparing crisis management practices in the hotel industry
between initial and pandemic stages of COVID-19, „International Journal of Con-
temporary Hospitality Management” 2020, vol. 32, no. 10.
Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A., Restrukturyzacja organizacji i zasobów ka-
drowych przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Lange O., Dzieła, t. 5, PWE/PAN, Warszawa 1976.
Lee M., You M., Psychological and behavioral responses in south korea during the early
stages of coronavirus disease 2019 (COVID-19), „International Journal of Environ-
mental Research and Public Health” 2020, vol. 17.
Leśniak E., Dobrzyńska-Mesterhazy A., Rodziny w kryzysie: diagnoza i interwencja
kryzysowa, [w:] Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej – poradnik dla pracow-
ników socjalnych, W. Badura-Madej (red.), Katowice 1999.
Lévy-Leboyer C., Kierowanie kompetencjami: bilanse doświadczeń zawodowych, Poltext,
Warszawa 1997.
Liao Y., An integrative framework of supply chain flexibility , „International Journal of
Productivity and Performance Management” 2020, vol. 69, no. 6.
Liu H.C., Liu L., Liu N., Risk evaluation approaches in failure mode and effects analysis:
A literature review, „Expert Systems with Applications” 2013, vol. 40, no. 2.
Lubowicka G., Maj J., Uniwersalne, tradycyjne wartości w ponowoczesności – kryzys czy
zmiana?, „Edukacja Etyczna” 2016, nr 12.
Luu T.T., Service-oriented high-performance work systems and service-oriented behaviours
in public organizations: the mediating role of work engagement, „Public Management
Review” 2019, vol. 21, issue 6.
Ma B., Zhang J., Tie strength, organizational resilience and enterprise crisis management:
An empirical study in pandemic time, „International Journal of Disaster Risk Re-
duction” 2022, vol. 81.
Mankiw N.G., Taylor M.P., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2009.
Mariański  J.,  Religia  w  społeczeństwie  ponowoczesnym.  Studium  socjologiczne,  PIW,
Warszawa 2010.
Martusewicz J., Wdrażanie modeli doskonałości w przedsiębiorstwach MŚP, „Zeszyty Na-
ukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2017, z. 114.
Michalski  K.,  Poszukiwanie  sensu  według  logoterapii  i  analizy  egzystencji  Viktora
E. Frankla, „Studia z Historii Filozofii” 2018, nr 2.
Michałowska  M.,  Stankiewicz  D.,  Danielak  W.,  Zarządzanie  sytuacją  kryzysową  
w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
w Zielonej Górze” 2015, nr 2.
Bibliografia157
Miczyńska-Kowalska  M.,  Wartości  w  postmodernizmie.  Koncepcja  dekonstrukcji  rze-
czywistości społecznej – analiza krytyczna, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
2013.
Midor K., Sujová E., Cierna H., Zarebinska D., Kaniak W., Key Performance Indicators
(KPIs) as a Tool to Improve Product Quality, „New Trends in Production Engineer-
ing” 2020, vol. 3, no. 1.
Miguel C., Pechurina A., Kirkulak-Uludag B., Drotarova M., Dumančić K., Nači-
nović Braje I., Giglio C., Short-term rental market crisis management during the
COVID-19 pandemic: Stakeholders’ perspectives, „International Journal of Hospital-
ity Management” 2022, vol. 102.
Mika J., Rawa B., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia),
Warszawa 2019.
Mikołajczyk J., Wykorzystanie analizy FMEA we współczesnej koncepcji utrzymania ru-
chu – RCM, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej” 2013, nr 61.
Misala J., Globalne kryzysy gospodarcze i procesy dostosowawcze w gospodarce światowej
– współczesne implikacje dla Polski, [w:] Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny –
przebieg – skutki, J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, J. Misala (red.), Warszawa 2009.
Mitroff I.I., Alpaslan M.C., Preparing for Evil, „Harvard Business Review” 2003, no. 4.
Mitroff I.I., Anagnos G., Managing crises before they happen. What every executive and
manager needs to know about crisis management, AMACOM, New York 2001.
Mitroff  I.I.,  Pearson  C.M., Zarządzanie  sytuacją  kryzysową,  czyli  jak  ochronić  firmę
przed najgorszym, Businessman Book, Business Press, Warszawa 1998.
Mitroff I.I., Shrivastava P., Udwadia F.E., Effective Crisis Management, „Academy of
Management Perspectives” 1987, no. 1.
Moczydłowska J.M., Błędy w zarządzaniu relacjami z pracownikami jako wewnętrzne
źródło kryzysu w organizacji, [w:] Strategie działań w warunkach kryzysu, S. Par-
tycki (red.), Lublin 2013.
Moczydłowska J.M., Postawy narcystyczne jako źródło dysfunkcji w zarządzaniu organi-
zacją – ujęcie teoretyczne, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2016, t. XVII, z. 4, cz. 3.
Moczydłowska J.M., Przemysł 4.0 (?). Ludzie i technologie, Warszawa 2003.
Moczydłowska J.M., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracow-
ników, Warszawa 2009.
Moczydłowska J.M., Woydyłło M., Toxic organizational leadership. Theoretical analy -
sis, [w:] Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations,
Conference Proceedings, 3th International Scientific Conference on Economic
and Social Development, Belgrad 2017.
Mooney L.A., Clever M., Van Willigen M., Understanding Social Problems, Cengage
Learning Inc., Boston 2022.
Morawski W., Kronika kryzysów gospodarczych, Warszawa 2003.
Bibliografia158
Morawski W., Reformy gospodarcze i polityczna jako czynniki przezwyciężania kryzysu,
[w:] Zaspokajanie potrzeb w warunkach kryzysu, J. Wiatr (red.), Instytut Socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1986.
Mozalewski M., Rodzaje i metody restrukturyzacji przedsiębiorstw, „Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2010, nr 2.
Mrówka  R.,  Przywództwo  w  organizacjach,  analiza  najlepszych  praktyk,  Warszawa
2010.    
Myer  R.A.,  Moor  H.B.,  Crisis  in  Context Theory:  An  Ecological  Model,  „Journal  of
Counseling & Development” 2011, vol. 84, issue 2.
Nepelski M., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie, Szczytno 2016.
Ng H., Kee D., The core competence of successful owner-managed SMEs, „Management
Decision” 2018, no. 1.
Nikolaev A.G., Thirty Common Basic Elements of Crisis Management Plans: Guidelines
for Handling the Acute Stage of “Hard” Emergencies at the Tactical Level, [w:] The
Handbook of Crisis Communication, W.T. Coombs, S.J. Holladay (eds.), John Wiley
& Sons Ltd 2010.
Nogalski B., Macinkiewicz H., Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać
kryzys i wygrać, Warszawa 2004.
Nogalski B., Niewiadomski P., Implementacja metody FMEA w elastycznym przedsię-
biorstwie wytwórczym, „Przegląd Organizacji” 2016, nr 7.
Nowak  E.,  Zarządzanie  kryzysowe  w  sytuacjach  zagrożeń  niemilitarnych,  Akademia
Obrony Narodowej, Warszawa 2007.
Nowakowski M.K., Rzemieniak M.L., Kryzys i przetrwanie w marketingu, Warszawa
2003.
Novalia W., Malekpour S., Theorising the role of crisis for transformative adaptation , „En-
vironmental Science & Policy” 2020, vol. 112.
Oleś P., Kryzys połowy życia u mężczyzn a radzenie sobie ze stresem, „Roczniki Filozo-
ficzne” 1995, vol. 43, no. 4.
O’Neill T.A., Salas E., Creating high performance teamwork in organizations, „Human
Resource Management Review” 2018, vol. 28, issue 4.
Osbert-Pociecha G., Grzesik K., Elastyczność organizacji jako kategoria postmoderni-
styczna, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 2.
Otwinowski W.,  Kryzys i sytuacja kryzysowa, „Edukacja  dla  Bezpieczeństwa”  2010,  
nr 2.
Owsiak S., Społeczny wymiar kryzysu – lekcja dla przyszłości, „Biuletyn Polskiego Towa-
rzystwa Ekonomicznego” 2012, nr 2.
Pajestka J., Polski kryzys lat 1980-81. Jak do niego doszło i co rokuje?, Książka i Wiedza,
Warszawa 1981.
Bibliografia159
Palmer R.E., Przywództwo doskonałe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
2013.
Paluch A., Metody analizy strategicznej jako narzędzie do tworzenia strategii dla przed-
siębiorstwa z sektora produkcji urządzeń chłodniczych, „Nauki o Zarządzaniu” 2016,
nr 4.
Park T.S., Kwon J.Y., Analysis of crisis management for Sustainable Development of fitness
center during the COVID-19 pandemic, „Sustainability” 2020, vol. 14, no. 4.
Paszkowska-Rogacz A., Kryzys tożsamości a pełnione przez młodych dorosłych role życio-
we, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2010, t. XI, z. 1.
Pavlínek P., Restructuring and internationalization of the European automotive indus-
try, „Journal of Economic Geography” 2020, vol. 20, issue 2.
Penc J., Kreowanie zachowań w organizacji, Warszawa 2001.
Penc-Pietrzak I., Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Warszawa 2010.
Piekarz H., Marszałek A., Kryzys jako okazja do zmian kluczowych kompetencji, [w:]
Zarządzanie w kryzysie, A. Stabryła (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krako-
wie, Kraków 2010.
Pietrek G., System zarządzania kryzysowego, diagnoza i kierunki doskonalenia, Warsza-
wa 2018.
Płużek Z., Psychologia pastoralna, Kraków 2002.
Prewitt J., Weil R., McClure A., Crisis leadership: An organizational opportunity, „Aus-
tralian Journal of Business & Management Research” 2011, vol. 6, no. 1.
Rakowska  A.,  Kryzysowe  przywództwo,  czyli  kompetencje  menedżerskie  niezbędne
w trudnych czasach, „Organizacja i Zarządzanie” 2011, nr 2.
Rao H.R., Vemprala N., Akello P., Valecha R., Retweets of officials’ alarming vs reas -
suring messages during the COVID-19 pandemic: Implications for crisis management,
„International Journal of Information Management” 2020, vol. 55.
Regester M., Larkin J., Zarządzanie kryzysem, PWE, Warszawa 2005.
Riegel K.F., Toward dialectical theory of development, „Human Development” 1975,  
t. 18.
Romanowska M., Kryzys w przedsiębiorstwie, [w:] Przedsiębiorstwo odporne na kryzys,
M. Romanowska, W. Mierzejewska (red.), Warszawa 2016.
Romanowska M., Odporność przedsiębiorstwa na kryzys, „Studia i Prace Kolegium Za-
rządzania i Finansów” 2012, nr 118.
Rusecki A., Praktyczne zastosowanie metody FMEA na przykładzie produkcji koła pa-
sowego w wybranym przedsiębiorstwie, „Quality Production Improvement” 2018,
nr 1.
Rypestøl  J.O.,  Kyllingstad  N.,  Martin  R.,  Asset  modification  for  regional  industrial
restructuring  in  times  of  economic  crisis,  „European  Planning  Studies”  2022,  
no. 8.
Bibliografia160
Sabuhari R., Irawanto D., The Importance of Flexibility of Human Resources and Employ-
ee Performance on Logistic Industry in the Eastern part of Indonesian Region: A Lit-
erature Review, „Advances in Economics, Business and Management Research”
2020, vol. 144.
Sacuk  A.,  Życiowe  sytuacje  kryzysu:  fenomenologia,  typy  oraz  wewnętrzne  konflikty ,
„Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2010, t. XI, z. 1.
Sadkowska J., Kultura ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych, Warszawa 2021.
Saeed M.A., Jiao Y., Zahid M.M., Tabassum H., Nauman S., Organizational flexibility
and project portfolio performance: the roles of innovation, absorptive capacity and en-
vironmental dynamism, „International Journal of Managing Projects in Business”
2021, vol. 14, no. 3.
Salamzadeh A., Dana L.P., A systematic literature review of crisis management in and
by small and medium-sized enterprises. Small and Medium Sized Enterprises and the
COVID-19, „Response” 2022, no. 1.
Saroj A., Sukomal P., Use of social media in crisis management: A survey, „International
Journal of Disaster Risk Reduction” 2020, vol. 48.
Saunders F.C., Toward High Reliability Project Organizing in Safety-Critical Projects,
„Project Management Journal” 2015, vol. 46, issue 3.
Schiraldi R.G., Siła rezyliencji: jak poradzić sobie ze stresem, traumą i przeciwnościami
losu?, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2019.
Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2009.
Schütz A., O wielości światów, Kraków 2008.
Seeger M.W., Sellnow T.L., Ulmer R.R., Communication and organizational crisis, CT:
Greenwood Publishing Group, Westport 2003.
Sellnow T.L., Seeger M.W., Theorizing Crises Communication , John Wiley and Sons,
Inc. 2021.
Seymour M., Moore S., Effective Crisis Management: Worldwide Principles and Practice,
Cassella 2000.
Sęk H., Psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 1993.
Shareef  M.A., Kapoor K.K., Mukerji B., Dwivedi R., Dwivedi Y.K., Group behavior
in social media: Antecedents of initial trust formation, „Computers in Human Behav-
ior” 2020, vol. 105.
Shengli D., Xin D., Wei Z., Knowledge map of environmental crisis management based
on keywords network and co-word analysis, 2005–2018, „Journal of Cleaner Produc-
tion” 2020, vol. 262.
Silver R.C., Worman C., The Myths of Coping with Loss, „Journal of Consulting and
Clinical Psychology” 1989, no. 3.
Simola S.K., Organizational crisis management: Overview and opportunities,  „Consult-
ing Psychology Journal: Practice and Research” 2005, vol. 57, no. 3.
Bibliografia161
Skała M., Psychologia zmiany, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009.
Skłodowski H., Psychologiczne wyzwania kryzysu, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”
2010, t. XI, z. 1.
Skomra W., Zarządzanie kryzysowe, Presscom, Wrocław 2010.
Slatter S., Lovett D., Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytua -
cjach kryzysowych, Warszawa 2001.
Slywotzky A.J., Morrison D. J., Andelman B., Strefa zysku, Warszawa 2000.
Sochoń M., Podatność przedsiębiorstwa na kryzys – koncepcja ostrzegania przed zagro-
żeniem wystąpienia kryzysu w przedsiębiorstwie, „Modern Management Review”
2017, vol. XXII, nr 3.
Stevenson M., Spring M., Flexibility from a Supply Chain Perspective: Definition and
Review, „International Journal of Operations & Production Management” 2007,
vol. 27, no. 7.
Strzemecki P., Strategie organizacji w sytuacji kryzysowej, „Zeszyty Naukowe PWSZ  
w Płocku” 2015, t. XXII.
Sugarman  L.,  Life‐span  development.  Concepts. Theories  and  interventions,  Methues,
London–New York 1986.
Sztompka P., Sociology of Social Change, Oxford 1993.
Szydło J., Kulturowe ramy zarządzania, Wydawnictwo Sophia, Katowice 2018.
Tworzydło D., Procedury i narzędzia zarządzania w sytuacjach kryzysowych na podstawie
badań jakościowych, „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” 2016, nr 4.
Tyszkowa M., Osobowościowe i wychowawcze wyznaczniki psychicznej odporności dzieci  
i młodzieży, [w:] Zachowanie się młodzieży w sytuacjach trudnych i rozwój osobowo-
ści, M. Tyszkowa (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewi-
cza, Poznań 1997.
Ulewicz R., Rosak-Szyrocka J., Rola modelu EFQM w postrzeganiu jakości w polskich
przedsiębiorstwach, „Przegląd Organizacji” 2017, nr 5.
Ustundağ  A.,  Ungan  M.,  Supplier  flexibility  and  performance:  an  empirical  research ,
„Business Process Management Journal” 2020, vol. 26, no. 7.
Walas-Trębacz J., Ziarko J., Podstawy zarządzania kryzysowego, cz. 2, Zarządzanie kry-
zysowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Krakowskiej Akademii im. A.F. Mo-
drzewskiego, Kraków 2011.
Walecka A., Matejun M., Postawy pracowników wobec sytuacji kryzysowej w organiza-
cji, [w:] Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, S. La-
chiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej,
Łódź 2009.
Walecka A., Zakrzewska-Bielawska A., Przywództwo w obliczu kryzysu przedsiębior-
stwa, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2009,
nr 2.
Bibliografia162
Walecka A., Zakrzewska-Bielawska A., Strategie antykryzysowe i modele zarządzania
przedsiębiorstwem w kryzysie, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwer-
sytetu Gdańskiego” 2009, nr 3/2.
Wasilczuk J., Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania em-
piryczne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005.
Wawak S., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Gliwice 2006.
Wawrzynek Ł., Bełz G., Systemowe uwarunkowania przetrwania i rozwoju. Dlaczego
przedsiębiorstwa zaskakuje kryzys?, [w:] Zarządzanie w kryzysie, A. Stabryła (red.),
Mfiles.pl, Kraków 2010.
Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa, Warszawa 1991.
Wawrzyniak B., Pułapki w zarządzaniu jako przyczyny kryzysu, [w:] Praktyka zarzą-
dzania kryzysem w przedsiębiorstwie, B. Kozyra, A. Zelek (red.), Wydawnictwo
Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2002.
Wawrzyniak  B.,  Zarządzanie  w  kryzysie.  Koncepcje,  badania,  propozycje,  Warszawa
1985.
Wiatr  M.S.,  Współczesne  metody  pomiaru  ryzyka  kredytowego  przedsiębiorstw,  [w:]
Współczesna bankowość korporacyjna, A. Szelągowska (red.), Warszawa 2011.
Wielecki K., Kryzys i socjologia, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2012.
Witkowski L., Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona,
Wydawnictwo WSEZ, Łódź 2009.
Włodarczyk E., Zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa, [w:] Człowiek wobec krytycznych
sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej, E. Włodarczyk, I. Cytlak (red.),
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu A. Mickiewicza, Poznań 2011.
Wong K.C., Woo K.Z., Woo K.H., Ishikawa Diagram, [w:] Quality Improvement in
Behavioral Health, W. O’Donohue, A. Maragakis (eds.),  Springer 2016.
Wójcik G.P., Koszty jakości: wybrane aspekty, Warszawa 2014.
Wróblewski R., Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzyso-
wych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedl-
cach. Administracja i Zarządzanie” 2010, nr 14.
Wróblewski R., Zarys teorii kryzysu, zagadnienia prewencji i zarządzania kryzysami,
Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 1996.
Wyrębek H., Znaczenie metody FMEA w zarządzaniu jakością w  przedsiębiorstwach,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Seria: Administracja i Zarządzanie” 2012, nr 92.
Veil S.R., Mindful Learning in Crisis Management, „Journal of Business Communica-
tion” 2011, vol. 48, no. 2.
Xu J., Does the medium matter? A meta-analysis on using social media vs. traditional media
in crisis communication, „Public Relations Review” 2020, vol. 46, no. 4.
BibliografiaYamaguchi K., Ito M., Takebayashi Y., Positive emotion in distress as a potentially effec-
tive emotion regulation strategy for depression: A preliminary investigation, „Psychol-
ogy and Psychotherapy: Theory, Research and Practice” 2018, vol. 91, no. 4.
Zabłocka-Kluczka A., Odporność organizacji na kryzys, „Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, nr 276.
Zakrzewska-Bielawska A., Zarządzanie w kryzysie, [w:] Zarządzanie ryzykiem opera-
cyjnym, I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki (red.), Warszawa 2009.
Zelek A., Model zarządzania kryzysem w organizacji, [w:] Państwo i rynek w gospodarce,
D. Kopycińska (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003.
Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna, Instytut
Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2003.
Zubair S., Kabir R., Huang X., Does the financial crisis change the effect of financing
on investment? Evidence from private SMEs, „Journal of Business Research” 2020,  
vol. 110.
NETOGRAFIA
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-narzedzia-do-monitoringu-social-media  [dostęp:
28.08.2023].
Hugman B., Crisis management, Pretoria, September 2004, http://apps.who.int/pre-
qual/trainingresources [dostęp: 21.07.2022].
Kras T., Wyzwania menedżera w kryzysie i po nim, 2021, https://prooptima.pl [dostęp:
28.08.2023].
Martins  J.,  8  kroków  do  stworzenia  planu  awaryjnego  w  celu  zapobieżenia  zagroże-
niom  biznesowym,  https://asana.com/pl/resources/contingency-plan  [dostęp:
04.07.2023].
Pogonowska B., Szanse globalnej etyki gospodarowania w świecie postkryzysu, https://
dspace.uni.lodz.pl, 2012 [dostęp: 25.08.2023].
Szlagura W., Rzeczywistość kryzysu – pojęcie, definicje, teorie, dynamika , www.interwen-
cjakryzysowa.pl [dostęp: 11.10.2022].
Sztumski J., Kryzysy rodzą się w głowach ludzi, 2011, https://www.sprawynauki.edu.pl/
[dostęp: 18.08.2023].
Bibliografia

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Innowacyjne zarządzanie. Studium pr...

51.30 zł 57.00 zł Cena netto: 48.86 zł

Najczęściej kupowane