• Zawód fizjoterapeuty i rehabilitacja lecznicza w Polsce

Zawód fizjoterapeuty i rehabilitacja lecznicza w Polsce

 • Autor: Małgorzata Paszkowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-158-6
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 322/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  67.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka kompleksowo przedstawia aktualny status i zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty, a także organizację rehabilitacji leczniczej w Polsce. Omówiono w niej kompetencje, prawa i obowiązki fizjoterapeutów, a także możliwe formy organizacyjne rehabilitacji leczniczej i ich zakresy. Publikacja w zamierzeniu autorki ma stanowić kompendium podstawowej wiedzy o zawodzie i rodzajach działalności leczniczej w zakresie rehabilitacji, dla każdej osoby wykonującej zawód fizjoterapeuty.

Posługując się przystępnym językiem autorka wskazuje m.in.:
- jakie są cechy zawodu fizjoterapeuty kształtujące jego pozycje zawodową,
- jakie są generalne rodzaje rehabilitacji i podstawowe definicje z nią związane,
- jaki jest system kształcenia dyplomowego i podyplomowego fizjoterapeutów,
- jakie są warunki formalne dostępu do zawodu fizjoterapeuty oraz ograniczenia w wykonywaniu tego zawodu,
- jakie są prawne i etyczne standardy wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
- jak funkcjonuje samorząd zawodowy fizjoterapeutów,
- jakie są zasady zakładania i funkcjonowania zakładów rehabilitacji leczniczej i prywatnych praktyk fizjoterapeutycznych,
- jakie są rodzaje świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej,
- jakie są formy rehabilitacji leczniczej poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego (m.in. rehabilitacja w ramach prewencji rentowej ZUS, KRUS).

Książka adresowana jest przede wszystkim do fizjoterapeutów oraz do osób zarządzających podmiotami, w których udzielane są świadczenia rehabilitacji leczniczej, a także do studentów kierunku fizjoterapia oraz do innych osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania rehabilitacji leczniczej w Polsce.

Patronat:             

Spis treści:

Wykaz używanych skrótów nazw aktów prawnych
Wstęp

Rozdział 1. Fizjoterapeuta i rehabilitacja lecznicza. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

1.1. Fizjoterapeuta jako zawód
1.2. Geneza, pojęcie i rodzaje rehabilitacji

Rozdział 2. System kształcenia fizjoterapeutów

2.1. Kształcenie przeddyplomowe
2.2. Kształcenie podyplomowe

Rozdział 3. Prawo i zakres wykonywania zawodu fizjoterapeuty

3.1. Nabycie, ograniczenia oraz utrata prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty
3.2. Zakres wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Rozdział 4. Prawne i etyczne standardy wykonywania zawodu fizjoterapeuty

4.1. Ustawowe obowiązki fizjoterapeuty
4.2. Etyka zawodowa fizjoterapeuty
4.3.  Odpowiedzialność zawodowa fizjoterapeuty

Rozdział 5. Krajowa Izba Fizjoterapeutów jako jednostka samorządu zawodowego


5.1. Geneza i organizacja samorządu zawodowego fizjoterapeutów
5.2. Zadania samorządu zawodowego. Prawa i obowiązki członków samorządu zawodowego

Rozdział 6. Formy organizacyjne działalności leczniczej w zakresie rehabilitacji leczniczej

6.1.  Podmioty lecznicze (zakłady rehabilitacji leczniczej)
6.2. Praktyki zawodowe fizjoterapeutyczne

Rozdział 7. Rehabilitacja jako świadczenie gwarantowane z ubezpieczenia zdrowotnego

7.1. System ubezpieczenia zdrowotnego
7.2. Rehabilitacja lecznicza
7.3. Lecznictwo i rehabilitacja uzdrowiskowa

Rozdział 8. Rehabilitacja lecznicza poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego

8.1. Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
8.2. Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
8.3. Turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych
8.4. Rehabilitacja realizowana przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy (patologia zawodowa)

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz podstawowych aktów prawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej
Spis tabel

Małgorzata Paszkowska
dr, absolwentka prawa i studiów podyplomowych menedżerskich, adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz zajęcia dydaktyczne m.in. z prawa w ochronie zdrowia. Autorka programów i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych dla ochrony zdrowia m.in. Zarządzanie w ochronie zdrowia, MBA w ochronie zdrowia, a także opiekun merytoryczny studiów podyplomowych dla pracowników pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zainteresowania zawodowe koncentruje przede wszystkim wokół zagadnień związanych z prawem i zarządzaniem w ochronie zdrowia. Autorka ponad 250 publikacji, w tym 10 książek. Ekspert serwisu informacji prawnej LEX Ochrona Zdrowia Wolters Kluwer. Współpracownik wielu czasopism branżowych dla ochrony zdrowia.

Książki tego autora


  1.  Antoszewski A. (red.), Leksykon politologii, PWN, Warszawa 1996.
  2.  Augustynowicz A., Budziszewska-Makulska A., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, CeDeWu, Warszawa 2010.
  3.  Baka K., Rękojmia prawidłowego wykonywania zawodu fizjoterapeuty jako przesłanka uzyskania prawa wykonywania zawodu przez fizjoterapeutów, „Głos Fizjoterapeuty”, 1/2018.
  4.  Balcerzak-Paradowska B. (red.), Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, „Raport IPISS”, z. 22, Warszawa 2002.
  5.  Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność, Sic! Warszawa 2008.
  6.  Biadun D., Na czym polega samodzielność wykonywania zawodu fizjoterapeuty? „Głos Fizjoterapeuty”, 1/2020.
  7.  Biesiaga T., Elementy etyki lekarskiej, „Medycyna Praktyczna”, Kraków 2006.
  8.  Brzezińska-Grabarczyk D., Narolski M. (red.), Prawo o działalności leczniczej w praktyce, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
  9.  Brzeziński T., Etyka lekarska, PZWL, Warszawa 2002.
10.  Bugaj R., Klarzyńska K., Po co tworzyć kodeks etyczny fizjoterapii? „Głos Fizjoterapeuty”, nr specjalny 2017.
11.  CMKP, Program specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii, Warszawa 2021.
12.  Dawydzik L., Ochrona zdrowia pracujących, PZWL, Warszawa 2003.
13.  Dega W. (red.), Ortopedia i rehabilitacja, t. 1, PZWL, Warszawa 1983.
14.  Dercz M., Rek T., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Wolters Kluwer business, Warszawa 2019.
15.  Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego, księga pierwsza, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1999.
16.  Dubisz S. (red.), Wielki Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 2018.
17.  Galasiński D., Osoby niepełnosprawne czy z niepełnosprawnością? „Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania”, nr 9/2013, nr IV.
18.  Gieremek K., Janicki S. i in., Wyroby medyczne, zaopatrzenie indywidualne, PZWL, Warszawa 2016.310 Bibliografia
19.  Główny Urząd Statystyczny, Analiza statystyczna Sytuacja osób starszych w Polsce w 2020 r., Warszawa, Białystok 2021.
20.  Główny Urząd Statystyczny, Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2021 roku.
21.  Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności na lata 2014–2050, Warszawa 2014.
22.  Główny Urząd Statystyczny, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 r., Warszawa, Kraków 2021.
23.  Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A. (red.), Geriatria z elementami gerontologii ogólnej, VIA MEDICA Gdańsk 2007.
24.  Grygorowicz M., Podhorecka M. (red.), Kompendium fizjoprofilaktyka, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań 2020.
25.  Jandziś S., Migała M., Rys historyczny rozwoju rehabilitacji w Polsce i na świecie, Instytut Śląski, Opole 2015.
26.  Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2000.
27.  Kancelaria Senatu Biuro Analiz i Dokumentacji, Niepełnosprawność – wybrane zagadnienia społeczne i prawne. Opracowania tematyczne, OT- 632, 2014.
28.  Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne zawody. Opracowanie tematyczne, OT-625, 2013.
29.  Karaś M., Niepełnosprawność, od spojrzenia medycznego do społecznego i Disability Studies, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2012, nr 4.
30.  Karkowska D., Prawa pacjenta, Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
31.  Karkowska D., Zawody medyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
32.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Broszura: KRUS w liczbach 2019–2021, Warszawa 2022.
33.  Kawczyńska-Butrym Z., Niepełnosprawność – specyfika pomocy społecznej, BPS, Katowice 1998.
34.  Kiwerski J. (red.), Rehabilitacja medyczna, PZWL, Warszawa 2011.
35.  Kochański W., Balneologia i hydroterapia, Wydawnictwo AWF we Wrocławiu 2002.
36.  Kodeks cywilny.
37.  Kodeks karny.
38.  Kodeks pracy.
39.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
40.  Kolosa A., Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 7–8/2000.
41.  Konstytucja RP z 1997 roku.
42.  Konwencja nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjęta w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r. (Dz.U. z 2005 r., nr 43, poz. 412).
43.  Kubiak  R.,  iszewska A., Prawo medyczne dla fizjoterapeutów, C.H. Beck, Warszawa 2020.
44.  Kwolek A. (red.), Rehabilitacja medyczna, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009.
45.  Lelińska K., Zawodoznawstwo w planowaniu kariery, Ochotnicze Hufce Pracy, Komenda Główna, Warszawa 2006.
46.  Leoński Z., Materialne prawo administracyjne, C.H. Beck, Warszawa 2009.
47.  Liana R., XXX lat rehabilitacji leczniczej realizowanej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,„Ubezpieczenia w Rolnictwie – Materiały i Studia”, nr 2 (74)/2020,
48.  Lubecki M., Polski model rehabilitacji medycznej zaakceptowany i zalecany przez WHO, „Hygeia Public Health”, 4/2011.
49.  Mika T., Kasprzak W., Fizykoterapia, PZWL, Warszawa 2006.
50.  Mikołajczyk B., Międzynarodowa ochrona praw osób starszych, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
51.  Ministerstwo Zdrowia, Stan faktyczny i perspektywy rozwoju opieki długoterminowej w Polsce, Warszawa 2012.
52.  Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli, Funkcjonowanie systemu rehabilitacji leczniczej, KZD.430.005.2021, nr ewid. 136/2021/P/21/054/KZD.
53.  Nojszewska E., System ochrony zdrowia w Polsce, Lex Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
54.  Nowakowski A., Mazurek T. (red.), Ortopedia i traumatologia, podręcznik dla studentów medycyny, Exemplum, Poznań 2017.
55.  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie mapy potrzeb zdrowotnych.
56.  Obwieszczenie Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przeszkolenia fizjoterapeuty po przerwie w wykonywaniu zawodu.
57.  Olszewski J. (red.), Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny, PZWL, Warszawa 2011.
58.  Ossowski R., Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1999.
59.  Papieska Rada ds. duszpasterstwa służby zdrowia, Karta Pracowników Służby Zdrowia, Watykan 1995.
60.  Parmanto B. i in., Versatile and Integrated System for Telerehabilitation, „Telemedicine and e-health”, 11.2010, vol. 16.
61.  Paszkowska M., Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, Difin, Warszawa 2022.
62.  Paszkowska M., Grupowa praktyka fizjoterapeutyczna w formie spółki jawnej, „Rehabilitacja w Praktyce”, nr 1/2019.
63.  Paszkowska M., Grupowa praktyka fizjoterapeutyczna w formie spółki partnerskiej, „Rehabilitacja w Praktyce”, nr 2/2019.
64.  Paszkowska M., Nowy status fizjoterapeuty w polskim systemie ochrony zdrowia, „Wiadomości Lekarskie”, nr 7/2020.
65.  Paszkowska M., Polski system ochrony zdrowia, Difin, Warszawa 2020.
66.  Paszkowska M., Prawo dla fizjoterapeutów , Difin, Warszawa 2018.
67.  Paszkowska M., Prawo dla lekarzy, Difin, Warszawa 2016.
68.  Paszkowska M., Prawo pacjenta do uzyskania informacji od świadczeniodawcy medycznego, „Ogólnopolski Przegląd Medyczny”, nr 7/2010.
69.  Paszkowska M., Rehabilitacja w uzdrowisku w ramach prewencji rentowej na przykładzie sanatorium SANVIT w Iwoniczu Zdroju, „Acta Balneologica”, nr 3/2018.
70.  Paszkowska M., System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, Difin, Warszawa 2015.
71.  Paszkowska M., Telerehabilitacja – wybrane aspekty prawne, „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja”, czerwiec 2020 (nr 117).
72.  Paszkowska M., Ubezwłasnowolnienie, „Jurysta”, nr 6/2008.
73.  Paszkowska M., Uzdrowiska w systemie ochrony zdrowia, Difin, Warszawa 2017.
74.  Paszkowska M., Zarządzanie działalnością leczniczą. Problematyka prawna, Difin, Warszawa 2019.
75.  Paszkowska M., Zgoda pacjenta podstawą legalności udzielania świadczeń zdrowotnych, „Ogólnopolski Przegląd Medyczny”, nr 8/2010.
76.  Paszkowska, Wystawanie skierowań na rehabilitację w ramach prewencji rentowej, komentarz praktyczny LEX/el., Wolters Kluwer 2019.
77.  Pikor K., Tereszkiewicz J., Bar K., Życie i praca w ochronie zdrowia – aspekty etyczne, „Przegląd Urologiczny”, nr 2/2012.
78.  Ponikowska I., Kompendium balneologii, Kierunki i wskazania do leczenia uzdrowiskowego, Adam Marszałek, Toruń 2012.
79.  Program specjalizacji w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, Warszawa 2014 (aktualizacja z 2018).
80.  Program specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, Warszawa 2014 (aktualizacja 2018).
81.  Projekt badawczy Kantar i Krajowej Izby Fizjoterapeutów 2019.
82.  Ronikier A., Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii, PZWL, Warszawa 2022.
83.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawa-
nych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2067 ze zm.).
84.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 277).
85.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 857).
86.  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz.U. nr 273, poz. 2711).
87.  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. nr 189, poz. 1598).
88.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r. nr 230, poz. 1694).
89.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifika cji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 r.
nr 151 poz. 896).
90.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1838).
91.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r., poz. 860).
92.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1406).
93.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i  specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 227).
94.  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 262).
95.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2021 r., poz. 265).
96.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1658).
97.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 787).
98.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 705).
99.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 704).
100.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych fizjoterapeutów oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów dyscyplinarnych (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1312).
101.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych  fizjoterapeuty (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 1319).
102.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny  odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r., poz. 595).
103.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. z 2019 r., poz. 605).
104.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r., poz. 866).
105.  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 755).
106.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1566).
107.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1858).
108.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2499).
109.  Sarapata A. (red.), Socjologia zawodów, Książka i Wiedza, Warszawa 1965.
110.  Schein R. i in., Patient Satisfaction with Telerehabilitation Assessments for Wheeled Mobility and Seating, „Assistive Technology”, 22/2010.
111.  Sierpowska I., Prawo pomocy społecznej, Zakamycze, Kraków 2006.
112.  Sierpowska I., Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
113.  Straburzyńska-Lupa A., Straburzyński G., Fizjoterapia, PZWL, Warszawa 2007.
114.  Suchecka J., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
115.  Ślipko T., Granice życia: dylematy współczesnej bioetyki, WAM, Kraków 1994.
116.  Uchwała nr 23/II KZF/2022 w sprawie wykazu funkcji w organach Krajowej Izby Fizjoterapeutów, których pełnienie może być wynagradzane, oraz w sprawie zasad wynagradzania i wysokości, wynagrodzenia osób pełniących obowiązki na określonych stanowiskach.
117.  Uchwała nr 24/II KZF/2022 w sprawie wytycznych działania dla Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz jej organów na lata 2022–2026.
118.  Uchwała nr 25/II KZF/2022 „Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty”.
119.  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2167).
120.  Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).
121.  Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022 r., poz. 933).
122.  Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 790).
123.  Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1175).
124.  Ustawa dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 573).
125.  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2020 r, poz. 1668).
126.  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1009).
127.  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1467).
128.  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327).
129.  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2268).
130.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1285).
131.  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1301).
132.  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1876).
133.  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 633).
134.  Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 168).
135.  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574).
136.  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974).
137.  Wielki Słownik Medyczny, PZWL, Warszawa 1996.
138.  Wierdak K., „Długi marsz” do ustawy określającej zawód fizjoterapeuty jako samodzielny zawód medyczny, „Fizjoterapia Polska”, nr 4 (15)/2015.
139.  Wilmowska-Pietruszyńska A., Bilski D., Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, „Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania”, nr 2/2013.
140.  Wittczak T., Medycyna pracy. Profilaktyka i orzecznictwo , Difin, Warszawa 2018.
141.  www. efizjoterapia.pl/blog/fizjoterapia/krotka-historia-fizjoterapii-na-swiecie.
142.  www. kif.info.pl/dokumenty-kategorie/uchwaly-ii-kzf.
143.  www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/fizjoterapeuci/programy-specjalizacji-dla-fizjoterapeutow.
144.  www.encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3898970.
145.  www.encyklopedia.pwn.pl/haslo/ubezpieczenia-spoleczne;3990704.html.
146.  www.etykapraktyczna.pl/encyklopedia/etyka.
147.  www.fizjoterapeuci.org.
148.  www.fizjoterapia.org.pl.
149.  www.interviewme.pl/blog/etyka-zawodowa.
150.  www.kif.info.pl/dokumenty-kategorie/uchwaly-i-kzf.
151.  www.kif.info.pl/wyniki-badania-polski-fizjoterapeuta/.
152.  www.krus.gov.pl/krus/struktura/zaklady-rehabilitacji-leczniczej.
153.  www.mpz.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/fizjoterapeuci_polska.pdf.
154.  www.neuroforma.pl/baza-wiedzy/telemedycyna/telerehabilitacja.
155.  www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/203749.
156.  www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-rehabilitacji-leczniczej-2021.html.
157.  www.rehabilitacja.ump.edu.pl/klinika-rehabilitacji/historia-rehabilitacji-w-polsce.
158.  www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/79842/PDF/01_01_Gielda-M_Pojecie-niepelnosprawnosci.pdf.
159.  www.twk.org.pl.
160.  www.villamedica.pl/historia-fizjoterapii.
161.  www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-rentowa/kierowanie-na-rehabilitacje-lecznicza-w-ramach-prewencji-rentowej-zus.
162.  Wytyczne Krajowej Rady Fizjoterapeutów do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej, Uchwała nr 142/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 1 marca 2018 r.
163.  Załącznik do Uchwały nr 384/I KRF z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia definicji oraz zakresu prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej.
164.  Zarządzenie nr 35 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie rehabilitacji leczniczej w trybie dziennego pobytu w zakładach rehabilitacji leczniczej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.Urz. PKRUS z 2017 r., poz. 39).
165.  Zarządzenie nr 7 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zasad postępowania z wnioskiem o skierowanie na rehabilitację leczniczą (Dz.Urz. PKRUS z 2022 r., poz. 9).
166.  Zborowski A., Masaż klasyczny, AZ, Kraków 2005.
167.  Zdyb M., Kruk E., Cichocka A. (red.), Odpowiedzialność w ochronie zdrowia, C.H. Beck, Warszawa 2018.
168.  Zembaty A., Kinezyterapia, Kasper, Kraków 2002.
169.  Zielińska E. (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014 (wersja elekt. LEX Ochrona Zdrowia).
170.  Zięba-Załucka H., Samorząd zawodowy w świetle Konstytucji RP, „Monitor Prawniczy”, nr 10/2005.W

Wykaz podstawowych aktów prawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej

1.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1285).
2.  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1301).
3.  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1876).
4.  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 633).
5.  Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz.U. z 2022  r., poz. 168).
6.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 277).
7.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadcze-
nia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r., poz. 860).
8.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1406).
9.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 265).

Wykaz podstawowych aktów prawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej

10.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu  świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1658).
11.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 705).
12.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 704).
13.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych fizjoterapeutów oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów dyscyplinarnych (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1312).
14.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty (Dz.U. z 2018 r., poz. 1319).
15.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r., poz. 595).
16.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r., poz. 866).
17.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2499).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

System ubezpieczenia zdrowotnego w ...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Psychologia dla fizjoterapeutów i m...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Uzdrowiska w systemie ochrony zdrow...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Prawo dla fizjoterapeutów. Wydanie ...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Polski system ochrony zdrowia

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Formy opieki długoterminowej nad o...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane