• Zatrudnialność w perspektywie pedagogiki pracy

Zatrudnialność w perspektywie pedagogiki pracy

 • Autor: Urszula Jeruszka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-753-7
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 226/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 43.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka zawiera treści uwzględniające dotychczasowy dorobek naukowo-badawczy, odnoszące się do aktualnych i najnowszych tendencji w zakresie problematyki zatrudnialności. Publikacja wykazuje, iż problemy zatrudnialności i jej poprawy należą do najtrudniejszych wyzwań nie tylko dla zarządzania i rynku pracy, ale też dla pedagogiki, w szczególności pedagogiki pracy. Zaprezentowano w niej problemy definicyjne związane z pojęciem zatrudnialności oraz scharakteryzowano różne jej wymiary. Dokonano identyfikacji kluczowych determinant zatrudnialności, ze szczególnym uwzględnieniem czynników indywidualnych i organizacyjnych. Szczególną uwagę w książce zwrócono na perspektywę indywidualnych cech jednostki (jej zdolności do znalezienia i utrzymania pracy, umiejętności skutecznego zaprezentowania posiadanych cech potencjalnym pracodawcom lub praktycznego z nich korzystania) oraz perspektywę organizacji (jako specyficznego rodzaju transakcyjnej relacji pracodawca–pracownik).

Książka stanowić może literaturę podstawową dla studentów kierunku pedagogika, specjalności pedagogika pracy, zaś uzupełniającą dla studentów kształconych w zakresie nauk społecznych. Powinna ona również zainteresować szersze grono Czytelników zamierzających poznać podstawowe pojęcia, procesy i zależności związane z zatrudnialnością.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Praca – zatrudnienie – efektywność zatrudnieniowa kształcenia

1.1. Praca i zatrudnienie. Pracujący i zatrudnieni
1.2. Popyt na pracę. Oczekiwania pracodawców wobec kompetencji pracowników
1.3. Zagadnienia rynku pracy i zatrudnienia jako obszar problemowy pedagogiki pracy
Zagadnienia do przemyślenia i dyskusji

Rozdział 2. Ogólna charakterystyka zatrudnialności

2.1. Pojęcie i wymiary zatrudnialności
2.2. Wybrane determinanty zatrudnialności
2.3. Zatrudnialność kategorią pedagogiki pracy
Zagadnienia do przemyślenia i dyskusji

Rozdział 3. Kompetencje i ich związek z zatrudnialnością

3.1. Istota i uwarunkowania rozwoju kompetencji
3.2. Rodzaje kompetencji – kontekst zatrudnienia
3.3. Kompetencje a kapitał ludzki
3.4. Zarządzanie kompetencjami w organizacji
Zagadnienia do przemyślenia i dyskusji

Rozdział 4. Edukacyjne wspieranie zatrudnialności

4.1. Kształcenie dualne formą kształtowania kompetencji sprzyjających zatrudnieniu
4.2. Szkolenia – wspieranie rozwoju kompetencji pracowników
4.3. Coaching, mentoring i mentoring odwrócony metodami doskonalenia zawodowego
Zagadnienia do przemyślenia i dyskusji

Rozdział 5. Zatrudnianie osób młodych i starszych

5.1. Niedopasowanie kompetencyjne i kwalifikacyjne
5.2. Zatrudnialność osób młodych
5.3. Zatrudnialność osób w wieku 55+
Zagadnienia do przemyślenia i dyskusji

Zakończenie
Bibliografia

prof. zw. dr hab. Zdzisław Wołk:

Koniec drugiej dekady XX wieku w Polsce i na świecie cechuje dobra koniunktura gospodarcza, czemu towarzyszy spadek bezrobocia. Pojawiają się jednak inne problemy wpływające na sytuację na rynku pracy. Od lat występujący w Europie niższy przyrost naturalny w znacznym stopniu rzutuje na rosnące możliwości podejmowania pracy zgodnej z preferencjami pracobiorców. W Polsce przyczynia się do tego wzrastająca dostępność do edukacji na każdym poziomie  i w zdecydowanej większości kierunków kształcenia, co sprzyja możliwości realizowania przez młodzież aspiracji edukacyjnych i zawodowych. Równocześnie wdrażane są liczne programy socjalne, które wpływają na poprawę sytuacji materialnej różnych grup społecznych, jednakże w przyszłości mogące mieć wpływ na złożoność sytuacji występujących na rynku pracy. 

Tematyka opracowania jest więc szczególnie znacząca, aktualna i warta upowszechnienia. Jestem przekonany o dużej wartości opiniowanej książki, która została opracowana ze znawstwem, a  dobór treści w niej zawartych uważam za oryginalny i trafny. Są one osadzone w realiach współczesności, uwzględniają aktualne problemy związane z zatrudnieniem i zatrudnialnością. Autorka umiejętnie pogodziła w niej aspekty teoretyczne z praktycznymi, co czyni książkę przydatną zarówno w środowiskach naukowych, jak też w praktyce.

Urszula Jeruszka
profesor w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz w Pionie badawczym zatrudnienia i Rynku Pracy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Pedagog, specjalność naukowa: pedagogika pracy, zarządzanie kapitałem ludzkim. Autorka licznych publikacji naukowych oraz opracowań metodycznych dla edukatorów związanych z edukacją zawodową jako procesem (i potrzebą) ustawicznej nauki w miejscu pracy i rozwoju (w obecnej i nowej dziedzinie zawodowej).

Książki tego autora

Bibliografia

Armstrong  M.,  Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. III poprawione, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Baron-Puda M., Zapotrzebowanie na pracowników w przedsiębiorstwach produkcyjnych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3–5 (62–63), 2010.
Becker G.S., Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special  Reference  to  Education,  University  of  Chicago  Press,  Chicago  1964,  3. wydanie 1994.
Biała  Księga.  Nauczanie  i  uczenie  się.  Na  drodze  do  uczącego  się  społeczeństwa, Komisja Europejska, Luksemburg,1995,Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP,Warszawa1997.
Bennewicz  M.,  Coaching, czyli restauracja osobowości, Spółka Komandytowa, Warszawa 2008.
Borkowska S, O jakości zarządzania talentami, [w:] Pocztowski A., red., W kierunku jakości kapitału ludzkiego, IPiSS, Warszawa 2007.
Borkowska  S.,  Psychologiczne  i  organizacyjne  aspekty  zarządzania  zasobami ludzkimi, [w:] Rajkiewicz A., Orczyk J., red., Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce, IPiSS, Warszawa 2014.  
Budnikowski T., Tendencje w wykorzystaniu czasu pracy w państwach wysoko rozwiniętych na początku XXI wieku, „IZ Policy Papers” nr 15(I), Poznań 2015.
Clarke M., Understanding and managing employability in changing career contexts, „Journal of European Industrial Training”, vol. 32, no 4, 2008.
Clutterbuck  D.,  Megginson  D.,  Mentoring  Executives  and  Directors,  Butter-worth-Heinemann, Oxford 1999.
Czarkowska  L.D.,  Profesjonalizm  i  proces  profesjonalizacji  w  coachingu, „Coaching Review”, nr 1, 2010, s.40–55.
Danilewicz D., Podaż i popyt na kwalifikacje i kompetencje w ujęciu sektorowym  na  przykładzie  sektora  bankowego  (na  podstawie  badań  empirycznych), „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, nr 2(32), 2014, s. 73–91.
Dehnbostel,  P.,  Lernen im Prozess der Arbeit in Schule  und  Betrieb,  Münster 2007.
Dehnbostel  P.,  Teoretyczne  założenia  uczenia  się  podczas  pracy,  „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 4(67), 2009, s. 26–31.
Delamare  Le  Deist  F.,  WintertonJ.,  What  is  competence?,  „Human  Resource Development International”, t. 8,nr 1, 2005.
Denek K., Ku dobrej edukacji, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2005.
Dilts R., Od Przewodnika do Inspiratora, czyli Coaching przez duże „C”, PINLP, Warszawa 2006.
Drogosz-Zabłocka  E.,  Dyskusja  grupowa  na  temat  efektywności  kształcenia praktycznego  w  przedsiębiorstwie,  [w:]  U.  Jeruszka,  red.,  Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy, IPiSS, Warszawa 2000.
Drucker  P.F.,  Myśli  przewodnie  Druckera,  tłum.  A.  Doroba,  MT  Biznes,  Warszawa 2002.
Drucker P.F., The Next Society: A Survey of the Near Future, „The Economist”  3, November, 2001.
Drucker P., Zarządzanie w XXI wieku – wyzwania, MT Biznes, Warszawa 2009.
Dubois D.D., Rothwell W.J., Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.
Dziedziczak-Fołtyn A., Kształcenie dualne – założenia teoretyczne, [w:] A. Dziedziczak-Fołtyn,  K.  Brzeziński,  Kształcenie  zawodowe  i  kształcenie  dualne w Polsce i województwie łódzkim. Stan obecny i perspektywy rozwoju, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, Łódź 2013.
Feifs T., Dobre praktyki zarządzania kapitałem ludzkim – perspektywa europejska, [w:] M. Juchnowicz, red., Najlepsze praktyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.
Forrier A., Sels L., The concept employability: a complex mosaic, „International Journal of Human Resources Development and Management” nr 3 (2), 2003, s. 102–124.
Frączkiewicz-Wronka A., Austen A., Menedżerowie w organizacjach publicznych – w kierunku zwiększania zatrudnialności, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3–4(104–105), 2015, s. 27–43.
Frieske  K.W.,  Kapitał ludzki: teoria czy doktryna?,  [w:]  Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce, A. Rajkiewicz, J. Orczyk, red., IPiSS,
Warszawa 2014.
Frieske  K.W.,  Praca  –  zatrudnienie  –  zatrudnialność:  ideologiczne  założenia dyskursu, „Polityka Społeczna” nr 7, 2015, s. 2–6.
Fryczyńska  M.,  Stan  i  perspektywy  kształcenia  i  rozwoju  kompetencji  dla potrzeb  branży  telekomunikacyjnej,  „Edukacja  Ekonomistów  i  Menedżerów”, nr 2(32), 2014, s. 57 –73.
Fugate M., Kinicki A. J.: A dispositional approach to employability: Development ofa  measure  and  test  of  implications  for  employee  reactions  to  organizational  change,  „Journal  of  Occupational  and  Organizational  Psychology”,  nr 81 (3), 2008, s. 503–527.
Fugate  M.,  Kinicki  A.J.,  Ashforth  B.E.,  Employability:  A  psycho-social  construct, its dimensions and applications, „Journal of Vocational Behavior”, nr 65(1), 2004.
Gajda J., O nowy wymiar aksjologii w pedagogice, [w:] A. Bogaj, red., Rozwój pedagogiki ogólnej. Inspiracje i ograniczenia kulturowe oraz poznawcze, Akademia Świętokrzyska im.  J. Kochanowskiego w Kielcach, Warszawa – Kielce 2001.
Golinowska  S., O spójności i kapitale społecznym oraz europejskiej i polskiej polityce spójności, „Polityka Społeczna”, nr 5–6, 2001.
Golinowska S., red., Promocja zdrowia dla osób starszych. Podręcznik dla promotorów zdrowia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa2017.
Golinowska  S.  i  in.,  W  trosce  o  pracę.  Raport  o  Rozwoju  Społecznym.  Polska 2004, UNDP, Warszawa 2004.
Golinowska S., red., Promocja zdrowia dla osób starszych. Podręcznik dla promotorów zdrowia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017.
Gruza  M.,  Zatrudnialność  absolwentów  szkół  zawodowych,  [w:]Jeruszka  U., red.,  Unowocześnianie  metod  i  form  kształcenia  zawodowego.  Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian, IPiSS, Warszawa 2012.
GUS, Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski. IV kwartał 2017 r., GUS, Warszawa 2017.
GUS, Bezrobocie rejestrowane I kwartał 2018, GUS, Warszawa 2018.
Ingram T., red., Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
Harvey  M.,  McIntyre  N.,  Heames  J.T.,  Moeller  M.,  Mentoring  Global  Female Managers in the Global Marketplace: Traditional, Reverse and Reciprocal Mentoring, „The International Journal of Human Resource Management”, No 20 (5), 2009, s. 1344–1361.
Iwasiów S., Humanistyka i ekonomia na początku XXI wieku, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, nr 2(36), 2015.
Jatczak K., Oczekiwania praktyki wobec kształcenia zzl, [w:] B. Urbaniak, red., Zarządzanie  zasobami  ludzkimi.  Problemy  dydaktyki,  Difin,  Warszawa 2008.
Jeruszka  U.,  Kompetencje.  Aspekty  teoretyczne  i  praktyczne,  Difin,  Warszawa 2016.
Jeruszka  U.,  Kształtowanie  i  rozwijanie  kompetencji  przez  pracę  i  praktykę zawodową, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 3, 2015.
Jeruszka  U.,  red.,  Metody badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych, IPiSS, Warszawa 2001.
Jeruszka U., red., Unowocześnienie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce. Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian, IPiSS, Warszawa 2012.
Jeruszka U., Zatrudnialność osób młodych i starszych. Przekonania i działania pracodawców, „Szkoła – Zawód –Praca”, nr 14, 2017.
Juchnowicz M., Sektorowe badania podaży i popytu na kwalifikacje i kompe tencje, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, 2(32), 2014, s. 11–21.
Juchnowicz M., Istota najlepszej praktyki – dylematy definicyjne , [w:] M. Juchnowicz,  red.,  Najlepsze  praktyki  w  zarządzaniu  kapitałem  ludzkim,  Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.
Kabaj  M.,  Efektywność  kształcenia  zawodowego  w  wybranych  krajach.  Przewaga  systemu  dualnego,  [w:]  U.  Jeruszka,  red.,  Efektywność  kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy, IPiSS, Warszawa 2000.
Kabaj M., Jak unowocześnić kształcenie zawodowe w Polsce? Założenia projektu wdrożenia systemu dualnego, [w:] U. Jeruszka, red., Optymalizacja kształcenia  zawodowego  z  punktu  widzenia  potrzeb  rynku  pracy,  IPiSS,  Warszawa 2002.
Kabaj M., Projekt systemu integracji edukacji zawodowej i rynku pracy. W kierunku kształcenia dualnego, „Polityka Społeczna”, nr 4, 1998, s. 3–10.
Kabaj M., Wpływ systemów kształcenia zawodowego na zatrudnienie i bezrobocie młodzieży, IPiSS, Warszawa 2012.
Kaczmarska A., Sienkiewicz Ł., Identyfikacja i pomiar talentu w organizacjach, [w:] Borkowska S., red., Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa 2005.
Karney  J.E.,  Psychopedagogika  pracy.  Wybrane  zagadnienia  z  psychologii i pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.
Kiersztyn A., Racjonalne inwestycje czy złudne nadzieje: nadwyżka wykształcenia na polskim rynku pracy, „Polityka Społeczna”, nr 1, 2011, s. 7–14.
Kotowska  I.,  red.,  Od  opuszczenia  domu  rodzinnego  do  przejścia  na  emeryturę. Życie Polaków w świetle danych z badania ankietowego „Generacje i Rodziny”, SGH, Warszawa 2016.
Król  H.,  Podstawy  koncepcji  zarządzania  zasobami  ludzkimi,  [w:]  Król  H.,
Ludwiczyński A., red., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
Król H., Uwarunkowania efektywnego systemu szkolenia pracowników, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3(195), 2000, s. 29–45.
Kryńska  E.,  Srebrny  rynek  pracy,  czyli  o  sposobach  podtrzymywania  i  przywracania aktywności zawodowej starzejących się zasobów pracy, „Polityka Społeczna”, nr 7, 2015, s. 6–17.
Kryńska  E.,  Kwiatkowski  E.,  Podstawy  rynku  pracy,  Wydawnictwo  Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Kształcenie  zawodowe  w  przedsiębiorstwach  w  Polsce  w  2010  r.,  GUS,  War-szawa, 2013.
Kwiatkowski S.M., Kompetencje przyszłości, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2018.
Kwiatkowski S.M., Pedagogika pracy, [w:] Śliwerski B., red., Pedagogika, t. 3, Subdyscypliny  wiedzy  pedagogicznej,  Gdańskie  Wydawnictwo  Pedagogiczne, Gdańsk 2006.
Levy-Leboyer  C., Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych, Poltext, Warszawa 1997.
Lubrańska A., Satysfakcja z życia i z pracy w aspekcie uelastycznienia zatrudnienia, „Polityka Społeczna”, nr 7, 2017, s. 23–29.
Łopaciuk-Gonczaryk  B.,  Kapitał  społeczny  firmy ,  „Polityka  Społeczna”,  nr  7, 2011, s.2–6.
Łukasiewicz A., Program mentorski Credit Agricole, „Benefit”, nr 10(34), 2015.
Łuźniak-Piecha M., Kaczkowska-Serafińska M., Mentoring odwrócony – korzyści  dla  organizacji,  „Edukacja  Ekonomistów  i  Menedżerów”,  nr  2(40), 2016, s. 81–101.
Malewski  M.,  Od  nauczania  do  uczenie  się.  O  paradygmatycznej  zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010.
Marzec I., Zatrudnialność jako czynnik bezpieczeństwa zatrudnienia i sukcesu na współczesnym rynku pracy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochrony Pracy w Katowicach”, nr 1(6), 2010, s. 127–138.
Marzec I., Jędrzejowicz P., Van der Heijden B.I.J.M., Bozionelos N., Knauth P., Specjaliści ICT w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3–4, 2009, s.90–103.
McGrathS.,  What  is  Employability?,Project  Paper  1.  Learning  to  Support Employability Project, UNESCO Centre for Comparative Education Research, University of Nottingham, Nottingham 2009.
Murphy W.M., Reverse Mentoring at Work: Fostering Cross – Generational Learning and Developing Millennial Leaders, „Human Resource Management”, Vol. 51, No 4, 2012, p.549–574,https://pdfs.semanticsscholar.org/944d/06a237840b57e74a2c49e4818fe0f4c8203d.pdf [25.06.2018].
Narodowa  Strategia  Wzrostu  Zatrudnienia  i  Rozwoju  Zasobów  Ludzkich w latach 2000–2006, MPiPS, Warszawa 2000.
Nowacki  T.W.,  Leksykon  pedagogiki  pracy,  ITeE  –  WSP  TWP  –  WSP  ZNP, Radom – Warszawa 2004.
Nowacki T.W., O kwalifikacjach prawie wszystko , CODN, Warszawa 1997.
Nowacki T., Podstawy dydaktyki zawodowej, PWN, Warszawa 1977.
Nowacki T., Jeruszka U., Podstawy dydaktyki pracy, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2004.
Nowacki T., red., Metodologia pedagogiki pracy, WSiP, Warszawa 1978.
Oleksyn  T.,  Zarządzanie  kompetencjami.  Teoria  i  praktyka,  Oficyna  Ekonomiczna, Kraków 2006.
Oleksyn  T.,  Zarządzanie  kompetencjami  w  organizacji.  Istota,  cele,  system, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3(6), 2009, s.7–28.
Orczyk J., Edukacja czy tylko zatrudnienie a może przedsiębiorczość społeczna?, „Polityka Społeczna”, nr 7, 2017, s. 9–13.
Orczyk  J.,  Sens  pracy  a  jakość  kapitału  ludzkiego,  [w:]  Pocztowski  A.,  red., W kierunku jakości kapitału ludzkiego, IPiSS, Warszawa 2007.
Parzonko A.J., Uwarunkowania kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 39,  
t. 3, 2015, s. 143–155.
Patrick  J.,  Szkolenia,  [w:]  Chmiel  N.,  red.,  Psychologia  pracy  i  organizacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
Pervin L.A., John O.P., Osobowość. Teoria i badania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
Pocztowski A., Koncepcje łączenia zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy  –  szanse  i  bariery ,  [w:]  Borkowska  S.,  red.,  Zarządzanie  zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, IPiSS, Warszawa 2006.
Pocztowski  S.,  Strategiczne  aspekty  rozwoju  zasobów  ludzkich,  [w:]Przyszłość pracy w XXI wieku, Borkowska S., red., IPiSS, Warszawa 2004.  
Prognoza ludności na lata 2014–2050, GUS, Studia i Analizy Statystyczne, Warszawa 2014.
Rocznik Statystyczny Pracy 2012, GUS, Warszawa 2014.
Rocznik Statystyczny Pracy 2015, GUS, Warszawa 2016.
Rocznik Statystyczny Pracy 2017, GUS, Warszawa 2017.
Rostkowski T., red., Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2004.
Sajkiewicz A., Jakość zasobów pracy, Poltext, Warszawa 2002.
Sienkiewicz  Ł.,  Gruza  M.,  Badanie  kwalifikacji  i  kompetencji  oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2009.
Sienkiewicz Ł., Jawor-Joniewicz A., Sajkiewicz B., Trawińska-Konador K., Podwójcic K., Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie, IBE, Warszawa 2013.
Siwek M., „Skoczek”: kandydat wysokiego ryzyka czy ambitny ideał? – czyli plusy  i  minusy  częstej  zmiany  pracy,  „Studia  i  Materiały.  Miscellanea. Oeconomicae”, nr 18(3), s.287–296, 2014.
Stankiewicz K., Niezgodność przekonań i działań menedżerów wobec pracowników  w  wieku  55+,  „Edukacja  Ekonomistów  i  Menedżerów”,  nr  1(35), 2015, s. 95–109.
Striker  M.,  Stereotypy  dotyczące  absencji  chorobowej  pracowników  a  zatrudnialność, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, nr 1(350), 2015.
Szczęsna  A.,  Rostkowski  T.,  Zarządzanie  kompetencjami,  [w:]  Nowoczesne metody  zarządzania  zasobami  ludzkimi,  Rostkowski  T.,  red.,  Difin,Warszawa 2004.
Szlosek  F.,  Rozwój  czy  stagnacja  pedagogiki  pracy,  [w:]Pedagogika  pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku, Z. Wiatrowski, K. Ciżkowicz, red., WTN – WSH-E we Włocławku, Włocławek 2007.
Szlosek F., Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych, APS im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2015.
Szmidt Cz., red., Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+. Raport końcowy, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2012.
Symela K., Woźniak I., Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2018.
Syrek-Kosowska A., Rachwał M., Rola mentoringu i coachingu w zarządzaniu talentami  na  przykładzie  firmy  Norma  Polska  (Norma  Group),[w:]  L.D. Czarkowska, red., Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2012.
Szewczyk A., Sztuka prowadzenia dialogu w coachingu, [w:] L.D. Czarkowska, red., Coaching jako konstruktywny dialog, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2016.
Sztandar-Sztanderska U., red., Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców. Raport końcowy, Lewiatan, PARP, Warszawa 2010.
Urbaniak  B.,  Zrządzanie  różnorodnością  zasobów  ludzkich  w  organizacji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3–4, 2014.
Wawrzyniak M., Pracownicy 50+ mają potencjał, „Benefit”, nr 04(73), 2018.
Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego, Bydgoszcz 2005.
Wiatrowski  Z.,  Praca  w  zbiorach  wartości  pracujących,  bezrobotnych  i  młodzieży  szkolnej,  Wyższa  Szkoła  Humanistyczno-Ekonomiczna  we  Włocławku, Włocławek 2004.
Wincenciak  L.,  Wpływ  niedopasowań  kwalifikacyjnych  na  wynagrodzenia absolwentów w Polsce, „Polityka Społeczna”, nr 3, 2016.
Wiśniewska  S.,  Zatrudnialność  –  pojęcie,  wymiary,  determinanty,  „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, nr 1(35), 2015, s. 11–25.
Wiśniewski  Z.,  Aktywizacja  zawodowa  długotrwale  bezrobotnych  –  nowe  tendencje i sposoby działania, „Polityka Społeczna” nr 7, 2015a, 6–10.
Wiśniewski Z., Maksim M., Ewaluacja programów zatrudnienia – stan badań i  nowe  wyzwania,  „Edukacja  Ekonomistów  i  Menedżerów”,  nr  4(38), 2015b, s. 157–171.
Wiśniewski Z., Maksim M., Wspieranie zatrudnienia młodzieży w Niemczech, „Polityka Społeczna”, nr 7, 2015, s. 34–38.
Wojciechowska A., Holistyczne podejście do rozwoju, „Benefit”, nr 10(34), 2014, s. 28–29.
Wojdyło-Preisner M., Zawadzki K., Bariery zatrudnialności osób młodych w Polsce, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, nr 1(35), 2015, s. 55–75.
Wojtaszczyk  K.,  Przynależność  generacyjna  jako  determinanta  postaw  wobec pracy. Stereotypy a rzeczywistość, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, 1(39), 2016, s. 29–40.
Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2009.
Terminology of European education and training Policy. A selection of 100 key terms, CEDEFOP, European Centre for the Development of Vocational Training, 2015.
Thurow L.C., Education and Economic Equality, „The Public Interest”, vol. 28, 1972.
Towalski R., Dialog społeczny w firmie o kompetencjach – wybrane przykłady -,„Dialog”, nr 1(52), 2017, s. 27–34.
Zawodowy start. Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych 2011, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków 2012.
Van der Heijde C.M., Van der Heijden B.I.J.M., A competence-based and multi-dimensional  operationalization  and  measurement  of  employability, „Human Resource Management”, nr 45(3), 2006, s. 449–476.
Vinson G.A., Connelly B.S., Ones D.S., Relationships between Personality and Organization Switching: Implications for Utility Estimates, „International Journal of Selection and Assessment”, nr 15(10), 2007, s. 118–133,.
YorkeM., Knight P.T., Embedding employability into the Curriculum: Learning &Employability  Series  1,  The  Higher  Education  Academy,  York  2006, https://www.heacademy.ac.uk/resource/embedding-employability-curriculum [dostęp: 06.06.2017].

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Najczęściej kupowane