Zasoby Ludzkie

Fenomenologia zarządzania. Przywództwo

Fenomenologia zarządzania. Przywódz...

Fenomenologia zarządzania. Przywództwo

Przedmiotem książki jest analiza fenomenologiczna zarządzania jako aktu przywództwa. Wątkiem przewodnim i zarazem głównym problemem badawczym jest poszukiwanie istoty (eidos) przywództwa w kontekście rozwoju osobowego uczestników organizacji, a także jej interesariuszy zewnętrznych...

9.50 zł 38.00 zł Cena netto: 9.05 zł

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Podręcznik akademicki

Zarządzanie zasobami ludzkimi w org...

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Podręcznik akademicki

W standardach kształcenia obowiązujących wszystkie uczelnie wyższe prowadzące studia na kierunku Zarządzanie znajduje się przedmiot Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zakres merytoryczny publikacji uwzględnia zagadnienia zawarte w minimach programowych przedmiotu przyjętych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Korzystanie z podręcznika ułatwia zestaw pytań kontrolnych zamieszczonych na zakończenie każdego rozdziału. Umożliwia on studentom sprawdzenie swojej wiedzy, a dydaktykom tworze..

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Wcześniejsze emerytury na nowych zasadach. Poradnik pracownika i pracodawcy

Wcześniejsze emerytury na nowych za...

Wcześniejsze emerytury na nowych zasadach. Poradnik pracownika i praco...

W książce zostały szczegółowo omówione możliwości nabywania wcześniejszych uprawnień emerytalnych przez osoby należące do różnych grup zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji, które weszły w życie w 2009 roku. Przedstawiono warunki przyznawania i ustalania wysokości emerytur pomostowych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury pracowniczej, emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, emerytury nauczycielskiej, górn..

7.95 zł 53.00 zł Cena netto: 7.57 zł

Kompetencje a sukces zarządzania organizacją

Kompetencje a sukces zarządzania or...

Kompetencje a sukces zarządzania organizacją

W książce przedstawiono kluczowe zagadnienia metodologicznych problemów badania kompetencji, zarządzania kompetencjami pracowników oraz zarządzania kompetencjami organizacyjnymi.   Niektóre zagadnienia zostały przygotowane przez praktyków, którzy ukazują możliwości zastosowania koncepcji teoretycznych w działaniach zmierzających do podniesienia poziomu zarządzania kompetencjami w firmach. W pracy dominuje podejście metodologiczne i organizacyjne, szczególną uwagę zwrócono m.in. na strategi..

24.50 zł 98.00 zł Cena netto: 23.33 zł

Zachowanie się ludzi w pracach zespołowych. Uwarunkowania, problemy, dylematy

Zachowanie się ludzi w pracach zesp...

Zachowanie się ludzi w pracach zespołowych. Uwarunkowania, problemy, d...

Autor dokonał szerokiego przeglądu czynników warunkujących zachowania pracowników. Poddał krytycznemu osądowi dotychczasowe teorie wywiedzione na gruncie dyscypliny naukowej badającej "zachowania organizacyjne". Całość pracy prowadzi nie do banalnego opisu ludzkich zachowań(jak się zachowują?), ale do odpowiedzi na pytanie: dlaczego się tak zachowują?  ..

11.50 zł 46.00 zł Cena netto: 10.95 zł

Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy

Elastyczne zarządzanie kapitałem lu...

Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy

Profesjonalny zespół autorów: Marta Juchnowicz, Lidia Jabłonowska, Hanna Kinowska, Beata Mazurek-Kucharska, Agnieszka Wojtczuk-Turek, Dariusz Danile­wicz, Grzegorz Myśliwiec, Tomasz Rostkowski, Łukasz Sienkiewicz, przygotowując omawianą pracę, skoncentrował uwagę na współczesnym paradygmacie nowocze­snej gospodarki,  za który uznał przekształcenie zasobów ludzkich w kapitał ludzki  w procesie elastycznego zarządzania tym kapitałem...

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy

Kapitał ludzki w procesie kształtow...

Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy

W książce na szczególną uwagę zasługuje zaproponowane przez autora modelowe ujęcie zapotrzebowania na kadry kwalifikowane oraz szacowanie kosztów kształcenia jako składnika kapitału ludzkiego. W pracy można też znaleźć udaną próbę wytyczenia aktualnych trendów w podejściu do rynku pracy w powiązaniu z edukacją oraz udowodnienia tezy, że edukacja może być czynnikiem konkurencyjności podmiotów gospodarczych. Z racji tak szerokiego spektrum zagadnień poruszanych w omawianej pracy – jej czytelnikiem..

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Kierownik w organizacji

Kierownik w organizacji

Kierownik w organizacji

Prezentowana praca poświęcona jest zachowaniu kierownika w organizacji. Nauka dotycząca kierowania jest stosunkowo młodą dyscypliną wiedzy. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat rozwinęła się ona na tyle, że zaczyna zdobywać pewną samodzielność, co staje się możliwe dzięki jej specyfice wyodrębniającej ją z innych dziedzin wiedzy. Przedstawiana czytelnikom książka stanowi próbę takiego wyboru zagadnień, aby mogła ona stanowić punkt wyjścia do autorefleksji nad własną efektywnością w pełnieniu roli ..

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

W stronę kwalitologii zasobów ludzkich

W stronę kwalitologii zasobów ludzk...

W stronę kwalitologii zasobów ludzkich

Książka kierowana jest do pracowników działów personalnych, menedżerów ds. personalnych, do kadry kierowniczej przedsiębiorstw, jak i studentów na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi i ich wykładowów...

11.25 zł 45.00 zł Cena netto: 10.71 zł

Pokazuje 46 do 54 z 54 (4 Stron)