• Zielone zarządzanie ludźmi. Green HRM

Zielone zarządzanie ludźmi. Green HRM

 • Autor: Marek Bugdol Izabela Stańczyk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-34-2
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 168/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 44.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Zielone zarządzanie ludźmi. Green HRM jest opracowaniem oryginalnym i nowatorskim. Na rynku polskim nie istnieje jeszcze tego typu publikacja, a sam temat jest dopiero rozpoznawany. Myśl przewodnia dotyczy rozwiązań prośrodowiskowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Głównymi celami pracy są: identyfikacja czynników sprzyjających zachowaniom prośrodowiskowym, ukazanie możliwości kształtowania zachowań prośrodowiskowych i świadomości środowiskowej, określenie czynników sprzyjających zachowaniem nieetycznym, ustalenie działań specjalistów HR w zakresie zielonej rekrutacji i selekcji, zielonej adaptacji i socjalizacji, eksploracja działań organizacji dotycząca przygotowania zielonych miejsc pracy oraz rozpoznanie postrzeganego wsparcia organizacyjnego dla menedżerów i pracowników.

Spis treści:

Wstęp

Część I. ŚWIADOMOŚĆ ŚRODOWISKOWA I ZACHOWANIA PROŚRODOWISKOWE

Rozdział 1. Zachowawcze problemy zarządzania ludźmi


1.1. Świadomość środowiskowa pracowników
1.2. Zachowania prośrodowiskowe
1.3. Kształtowanie świadomości i zachowań prośrodowiskowych
1.4. Zachowania nieetyczne szkodzące środowisku
1.5. Problem zachowań nieetycznych proorganizacyjnych
1.6. Możliwości ograniczania zachowań nieetycznych

Część II. PROCESY ZIELONEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (GREEN HRM)

Rozdział 2. Procesy HR a Green HRM


2.1. Komponenty zielonego zarządzania zasobami ludzkimi
2.2. Zielona rekrutacja i selekcja
2.3. Zielona adaptacja i socjalizacja
2.4. Zielone postrzegane wsparcie organizacyjne
2.5. Zielone miejsca pracy

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

Prof. dr hab. Jan Stępniewski:

Monografia ta stanowi kompendium wiedzy teoretycznej w omawianym zakresie i wskazuje na rozwiązania praktyczne. Dokonany został bardzo bogaty przegląd literatury, głównie oparty na publikacjach zagranicznych. Rozważania prowadzone w publikacji wskazują na wieloaspektowość zielonego zarządzania ludźmi w organizacjach. Opracowanie zawiera przemyślenia dotyczące świadomości środowiskowej i zachowań sprzyjających środowisku naturalnemu. Autorzy zwracają uwagę na znaczenie kształtowania świadomości i zachowań ekologicznych wśród pracowników. Zwracają jednocześnie uwagę na możliwość występowania działań nieetycznych „często ukierunkowanych na niszczenie środowiska”. Zaznaczają również, iż może wystąpić zmiana ról osób zarządzających zespołami pracowniczymi oraz przyjmowania przez nich odpowiedzialności za tworzenie miejsc sprzyjających ekologicznemu środowisku (…).

Marek Bugdol
doktor habilitowany nauk ekonomicznych i profesor nauk humanistycznych (nauki o zarządzaniu i jakości). Kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Jagiellońskiego. Długoletni pracownik ZEW S.A. w Raciborzu oraz wielu innych organizacji o charakterze publicznym i produkcyjnym. Menedżer jakości i audytor systemu zarządzania. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Ostatnie zainteresowania badawcze dotyczą systemów zarządzania środowiskowego, zachowań prośrodowiskowych i roli wartości organizacyjnych w kreowaniu zachowań organizacyjnych.

Książki tego autora

Izabela Stańczyk
doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządza­niu, profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada bogate, kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w HR w grupie kapita­łowej. Obszary zainteresowań naukowych autorki koncentrują się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem postrzegania wsparcia organizacyjnego, kształtowania zatrudnienia, restrukturyzacji zatrudnienia, zarządzania kom­petencjami, doradztwa personalnego, nowych trendów w HR. Jest autorką kilkudziesięciu prac zawierających monografie i artykuły z tej dziedziny opublikowanych w Polsce i na świecie.

Książki tego autora

Ackermann, K.F. (2017). Badania nad zielonym zarzadzaniem zasobami ludzkimi.
Stan według współczesnej wiedzy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HRM)”,
6(119), s. 21–39.
Acuña, N., Figueroa, L., Jimena Wilches, M. (2017). Influencia de los Sistemas de
Gestión Ambiental ISO 14001 en las organizaciones: caso estudio empresas ma-
nufactureras  de  Barranquilla,  INGENIARE  –  Revista  Chilena  de  Ingeniería,
25(1), s. 143–153.
Aguilar,  M.  K.  (2011).  Anticorruption  Trends:  What  You  Should  Expect  in  2011,
Compliance  Week,  8(87),  pp.  11–12.  Available  at:  http://search-1ebsco-
host-1com1fpm2wff6092b.hps.bj.uj.edu.pl/login.aspx?direct=true&db=
bsu&AN=59999373&site=ehost-live.
Ahmed, M. et al. (2020). Impact of CSR and environmental triggers on employee
green  behavior:  The  mediating  effect  of  employee  well-being,  Corporate  So-
cial Responsibility & Environmental Management, 27(5), pp. 2225–2239. doi:
10.1002/csr.1960.
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behawior, „Organizational Behavior and
Human Decision Processes”, 50, s. 179–211.
Ajzen, I., Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social beha-
viour, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Andjarwati, T., Budiarti, E., Audah, A.K., Khouri, S., Rebilas, R. (2019). The impact
of green human resource management to gain enterprise sustainability. Polish
J. Manag. Stud., 20, s. 93–103.
Armstrong, M. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolter Kluwer bu -
siness, Warszawa.142 Bibliografia
Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC, Kraków.
Arumugam, M., Vijai, C. (2018). A study on Green HRM practices in an organization,
„Ameca International Conference Proceedings, Irbe”, Vol. 2, Special Number.
Ashley,  M.  (2000).  Behaviour  Change  and  Environmental  Citizenship:  a  case  for
spiritual  development?,  International  Journal  of  Children’s  Spirituality,  5(2),
pp. 131–145. doi: 10.1080/713670914.
Asyera, E. et al. (2020). Occupant behavioral change for energy efficiency in office buil-
dings, „AIP Conference Proceedings”, 2255(1), s. 1–6, doi: 10.1063/5.0020451.
Baran, B., Rhoades Shanock, L., Miller, L. (2012). Advancing Organizational Sup-
port Theory into the Twenty-First Century World of Work, „Journal Bussines
Psychol.”, 27, s. 123–147, doi: 10.1007/s10869-011-9236-3.
Baron, D. (1995). Integrated strategy: Market and nonmarket components, „Califor-
nia Management Review”, 37, s. 47–65.
Bateman, T.S., Organ, D.W. (1983). Job Satisfaction and the Good Soldier: The Rela-
tionship between Affect and Employee „Citizenship”, „Academy of Management
Journal”, nr 26, s. 587–599; tak.
Organ D.W. (1997), Organizational Citizenship Behavior: It’s Construct Clean Up-
-time, „Human Performance”, No. 10, s. 85–98.
Baumgärtner, F., Letmathe, P. (2020). External Costs of the Dieselgate – Peccadillo
or Substantial Consequences?, Transportation Research: Part D 87 (October):
N.PAG, doi: 10.1016/j.trd.2020.102501.
Baylor,  R.J.,  Brandhorst,  S.R.  (2015).  Religiosity  and  Environmental  Attitudes:
Engagement in Froenvironmental Behavior, „Psi Chi Journal of Psychological
Research”, 20(2), s. 58–64, doi: 10.24839/2164-8204.JN20.2.58.
Belniak, E. (2002). Zarządzanie ekologiczne w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe
AE”, nr 577.
Benevene, P., Buonomo, I. (2020). Green Human Resource Management: An Eviden-
ce-Based Systematic Literature Review, „Sustainability”, 12, 5974, doi: 10.3390/
su12155974.
Bilal  Bin  Saeed,  Afsar,  Bilal,  Hafeez,  Shakir,  Khan,  Imran,  Tahir,  Muhammad  et  al.
(2019). Promoting employee’s proenvironmental behavior through green human re-
source management practices, Corporate Social – Responsibility and Environmen-
tal Management, „Bognor Regis”, Vol. 26, No. 2, s. 424–438, doi: 10.1002/csr.1694.
Bissing-Olson, M.J., Iyer, A., Fielding, K.S., Zacher, H. (2013). Relationships between
daily aect and pro-environmental behavior at work: The moderating role of pro-
-environmental attitude, „J. Organ. Behav.”, 34, s. 156–175.143 Bibliografia
Blažek, L., Slovák V. (2018). Failure of the Corporate Responsibility System in a Lar-
ge Multinational Corporation Case Study „Dieselgate, „Scientific Papers of the
University of Pardubice”, Series D, „Faculty of Economics & Administration”,
25(42), s. 17–28.
Blome, C., Foerstl, K., Schleper, M.C. (2017). Antecedents of green supplier cham-
pioning and greenwashing: An empirical study on leadership and ethical in-
centives,  „Journal  of  Cleaner  Production”,  152,  s.  339–350,  doi:  10.1016/j.
jclepro.2017.03.052.
Bloor, G. (1999). Organizational Culture, Organizational Learning and Total Qu-
ality  Management:  A  Literature  Review  and  Synthesis,  „Australian  Health
Review”, Vol. 22, No. 3, s. 162–179.
Böhringer,  C.  i  in.  (2017).  Targeted  carbon  tariffs:  Export  response,  leakage  and
welfare,  „Resource  &  Energy  Economics”,  50,  s.  51–73,  doi:  10.1016/j.
reseneeco.2017.06.003.
Bombiak, E. (2019). Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkim jako wsparcie
zrównoważonego  rozwoju  organizacji,  Bombiak.E_Zrownowazone_zarzadza-
nie_zasobami_ludzkimi.pdf (14.11.2020).
Bopp,  C.,  Engler,  A.,  Poortvliet,  P.M.,  Jara-Rojas,  R.  (2019).  The  Role  of  Farmers’
Intrinsic Motivation in the Effectiveness of Policy Incentives to Promote Susta-
inable Agricultural Practices, „Journal of Environmental Management”, 244,
s. 320–27, doi: 10.1016/j.jenvman.2019.04.107.
Borys T., (2014). Environment protection – towards the extension of efficiency cate -
gory, [w:] Challenges of Sustainable Development, (red.) B. Barniczak, P. Rogala,
Ad Rem, Jelenia Góra, s. 9–19.
Bran, F., Popscu, M.-L., Carmen-Valentina Radulescu, Dumitru-Alexandru Bodislav
(2019). Green Cars Market After Dieselgate, „USV Annals of Economics & Pu-
blic Administration”, 19(1), s. 7–12.
Branco, M.C., Rodrigues, L.L. (2009). Exploring the importance of social responsi-
bility disclosure for human resources, „Journal of Human Resource Costing &
Accounting”, 13(3), s. 186–205.
Bretcu,  A.,  Bosanceanu,  A.  (2017).  „Organisations,  between  Social  Responsibility
and Greenwashing”, Analele Universitatii „Eftimie Murgu” Resita. Fascicola II.
Studii Economice, s. 34–42.
Brockbank, W., Urlich, D. Beatty, D. (2011). HR Professional development: creating
the future creators AT the University of Michigan Business School, „Human Re-
source Management” 1999, No. 38, s. 111–117, [w:] M. Armstrong, Zarządzanie
zasobami ludzkimi, Oficyna Wolter Kluwer business, Warszawa.144 Bibliografia
Cabano, F.G., Ahreum Maeng, Sanjay Mishra (2016). The Pope in a Fiat: The Influ -
ence of Religion on Proenvironmental Choices, AMA Summer Educators’ Confe-
rence Proceedings 27 (January): H-15-H-16.
Cameron, J., Pierce, W.D. (2002). Rewards and Intrinsic Motivation: Resolving the
Controvers, Westport, Conn: Greenwood Publishing Group.
Cancela, B.L. i in. (2020). The influence of corporate governance on corporate su -
stainability: new evidence using panel data in the Iberian macroeconomic envi-
ronment,  „International  Journal  of  Accounting  &  Information  Management”,
28(4), s. 785–806, doi: 10.1108/IJAIM-05-2020-0068.
Casaló,  L.V.,  Escario,  J.-J.,  Rodriguez-Sanchez,  C.  (2019).  Analyzing  differences
between different types of pro-environmental behaviors: Do attitude intensity
and type of knowledge matter?, „Resources, Conservation, and Recycling”, 149,
s. 56–64, https://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.05.024.
Castille, Ch.M., Buckner, J.E., Thoroughgood, N.Ch. (2018). Prosocial Citizens Wi-
thout  a  Moral  Compass?  Examining  the  Relationship  Between  Machiavellia-
nism and Unethical Pro-Organizational Behavior, „Journal of Business Ethics”,
149(4), s. 919–30, doi: 10.1007/s10551-016-3079-9.
Chaudhary,  R.  (2019).  Green  human  resource  management  in  Indian  automobile
industry,  „Journal  of  Global  Responsibility”,  Vol.  10,  No.  2,  s.  161–175,  doi:
10.1108/JGR-12-2018-0084.
Chaudhary, R. (2020). Green Human Resource Management and Employee Green
Behavior: An Empirical Analysis, „Corp. Soc. Responsib. Environ. Manag.”, 27,
s. 630–641.
Chedid,  M.,  Caldeira  A.,  Alvelos  H.,  Teixeira  L.  (2020).  Knowledge-Sharing  and
Collaborative  Behaviour:  An  Empirical  Study  on  a  Portuguese  Higher  Edu-
cation  Institution,  „Journal  of  Information  Science”,  46(5),  s.  630–47,  doi:
10.1177/0165551519860464.
Cheema, S., Javed, F. (2017). The effects of corporate social responsibility toward
green human resource management: The mediating role of sustainable environ-
ment, „Cogent Business & Management”, 4, 1310012, http://dx.doi.org/10.1080
/23311975.2017.1310012.
Chen,  M.-F.  (2020).  Effects  of  psychological  distance  perception  and  psycho-
logical  factors  on  pro-environmental  behaviors  in  Taiwan:  Application
of  construal  level  theory,  „International  Sociology”,  35(1),  s.  70–89,  doi:
10.1177/0268580919881870.
Chen, Y. (2011). Green organizational identity: sources and consequence, „Manage-
ment Decision”, Vol. 49, No. 3, s. 384–404, doi: 10.1108/00251741111120761.145 Bibliografia
Cheng, K., Wei, F., Lin, Y. (2019). The Trickle-down Effect of Responsible Leadership
on Unethical pro-Organizational Behavior: The Moderating Role of Leader-Fol-
lower Value Congruence, „Journal of Business Research”, 102, s. 34–43, doi:
10.1016/ j.jbusres.2019.04.044.
Cherian, J., Jacob, J. (2012). A Study of Green HR Practices and Its Effective Imple-
mentation in the Organization: A Review, „International Journal of Business
and Management”, Vol. 7, No. 21, doi: 10.5539/ijbm.v7n21p25.
Chodyński,  A.  Bezpieczeństwo  ekologiczne,  kompetencje  a  zaufanie  międzyorgani-
zacyjne. Aspekty strategiczne, https://core.ac.uk/download/pdf/214925874.pdf,
26.11.2020.
Chodyński,  A.  Obszary  kreowania  kompetencji  ekologicznych  przedsiębiorstwa,
https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Archiwal-
ne/SE_37/11.pdf, 26.11.2020.
Ciekanowski,  Z.  (2010).  Metody  wdrażania  i  proces  adaptacyjny  pracowników,
Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku.
Clayton, S. (2018). The Role of Perceived Justice, Political Ideology, and Individual or
Collective Framing in Support for Environmental Policies, „Social Justice Rese-
arch”, 31(3), s. 219–37, doi: 10.1007/s11211-018-0303-z.
Cohen, T.R., Wolf, S.T., Panter, A.T., Insko, C.A. (2011). Introducing the GASP Scale:
A new measure of guilt and shame proneness, „Journal of Personality and Social
Psychology”, 100(5), s. 947–966.
Cole, L.B., Hamilton, E.M. (2020). Can a Green School Building Teach? A Pre – and
Post-Occupancy Evaluation of a Teaching Green School Building, „Environment
& Behavior”, 52(10), s. 1047–1078, doi: 10.1177/0013916518825283.
Connellan T.K. (1978). How to improve human performance: Behaviorism in busi-
ness and industry, Harper & Row, New York.
Coşkun, A., Ülgen B. (2017). Örgüt Yararına Ahlaki Olmayan Davranış, „Turkish Jo-
urnal of Business Ethics”, 10(2), s. 177–201, doi: 10.12711/tjbe.2017.10.2.0008.
Daily, B.F., Bishop, J.W., Massoud, J.A. (2012). The role of training and empower-
ment in environmental performance: A study of the Mexican maquiladora indu-
stry „International Journal of Operations & Production Management”, Vol. 32,
No. 5, s. 631–647, doi: 10.1108/01443571211226524.
D., A. Greti, A. Marioara, A. Costin D. (2016). The Importance of Quality in the Ac-
counting Profession, „EIRP Proceedings”, 11 (January), s. 265–73.
Davis, M.C., Unsworth, K.L., Russell, S.V., Galvan, J.J. (2020). Can green behaviors
really be increased for all employees? Tradeos for „deep greens” in a goaloriented 146 Bibliografia
green human resource management intervention, „Bus. Strateg. Environ.”, 29,
s. 335–346.
De Jong, M.D.T., Harkink, K.M., Barth, S. (2018). Making Green Stuff? Effects of
Corporate Greenwashing on Consumers, „Journal of Business & Technical Com-
munication”, 32(1), s. 77–112, doi: 10.1177/1050651917729863.
de Souza Freitas, W., Henrique, C., Teixeira, A., Stefanelli, N., Teixeira, T. (2020).
Green human resource management and corporate social responsibility, Bench-
marking; Bradford, Vol. 27, No. 4, s. 1551–1569, doi:10.1108/BIJ-12-2019-0543.
Deci, E., Ryan, R. (1980). The empirical exploration of intrinsic motivational pro-
cesses, [w:] Advances in Experimental Social Psychology, (red.) L. Berkowitz,
Vol. 13, Academic Press, New York
deklaracja-srodowiskowa-pge_2019.pdf, 20.11.2020.
Dempsey, A.L. (2013). Evolutions in Corporate Governance: Towards an Ethical Fra-
mework for Business Conduct, Routledge, Sheffield.
Dikicigil, Özdemir, Ali Ekber Gülersoy (2020). Social Studies Pre-Service Teachers’
Awareness of Environmental Ethics, „Ilkogretim Online”, 19 (3), s. 1579–91.
doi: 10.17051/ilkonline.2020.734482.
Dobiesz-Żarczyńska, A. (2008). Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsię-
biorstwie, Wolters Kluwer, Kraków.
Dou, Kai, Yushuai Chen, Junming Lu, Jingjing Li, and Yujie Wang (2019). Why and
When Does Job Satisfaction Promote Unethical Pro-organizational Behaviours?
Testing a Moderated Mediation Model, „International Journal of Psychology”,
54(6), s. 766–74, doi: 10.1002/ijop.12528.
Dumont, J., Shen, J., Deng, X. (2017). Effects of green HRM practices on employee
workplace green behavior: The role of psychological green climate and employee
green values, „Hum. Resour. Manag.”, 56, s. 613–627.
Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., Sowa, D. (1986). Perceived Organi-
zational Support, „Journal of Applied Psychology”, Vol. 71(3), s. 500–507.
Emilisa, N., Trisakti, M., Trisakti, G. (2020). Concequences of Green Human Resource
Management: Perspective of Professional Event Organizer Employees in Jakarta,
„Review of Integrative Business and Economics Research”, Vol. 9, Supplemen-
tary, Issue 1.
Fawehinmi, O., Yusliza, M.Y., Mohamad, Z., Noor Faezah, J., Muhammad, Z. (2020).
Assessing the green behaviour of academics: The role of green human resource
management and environmental knowledge, Int. J. Manpow.147 Bibliografia
Fietkau,  K.  (1981).  Umweltlernen:  veraenderungsmoeglichkeiten  des  umweltbe-
wusst-seins, Modell-Erfahrungen, Koenigstein.
Foerstl, K. (2013). Ethical Culture – Motivating Green Championing as Opposed to
Green Washing in Supplier Management?!, „Academy of Management Annual
Meeting Proceedings”, (1), s. 1, doi: 10.5465/AMBPP.2013.16410.
Frey,  B.S.  (1992).  Tertium  Datur:  Pricing,  Regulating  and  Intrinsic  Motivation,
„Kyklos”, 45(2), 161, doi:10.1111/j.1467-6435.1992.tb02112.x, p. 162.
Gajdzik,  B.  (2012).  Poziom  zaangażowania  pracowniczego  w  przedsiębiorstwach
w Polsce i za granicą, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” nr 3, s. 17.
Gamma, K., Mai, R. Loock, M. (2020). The Double-Edged Sword of Ethical Nud-
ges: Does Inducing Hypocrisy Help or Hinder the Adoption of Pro-environmen-
tal Behaviors?, „Journal of Business Ethics”, 161(2), s. 351–373, doi: 10.1007/
s10551-018-3930-2.
Gąska, J. i in. (2019). Carbon Leakage in the context of increasing the EU greenhouse
gas emission reduction targets – the ways the EU and global emission behave
and what influences its scale , „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych”,
30(2), s. 6–23, doi: https://dx.doi.org/10.2478/oszn-2019-0006.
Giudici,  Giancarlo,  Massimiliano  Guerini,  Cristina  Rossi-Lamastra  (2019).  The
Creation of Cleantech Startups at the Local Level: The Role of Knowledge Ava-
ilability  and  Environmental  Awareness,  „Small  Business  Economics”,  52(4),
s. 815–30, doi:10.1007/s11187-017-9936-9.
Glasser, W. (1998). Choice theory, Harper Collins, New York.
Graham,  K.A.  et  al.  (2020).  Egoistic  norms,  organizational  identification,  and
the  perceived  ethicality  of  unethical  pro-organizational  behavior:  A  mo-
ral  maturation  perspective,  Human  Relations,  73(9),  pp.  1249–1277.  doi:
10.1177/0018726719862851.
Greenberg, J., Solomon, S., Pyszczynski, T. i in. (1999). Stereotypes and Terror Mana-
gement: Evidence That Mortality Salience Enhances Stereotypic Thinking and
Preferences, „Journal of Personality and Social Psycholog.”, 77/5, s. 905–926.
Grapp, T. (2001). Nachhaltigkeit und Kooperation, Verlag Peter Lang, Frankfurt am-
Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien, s. 204–213,
[w:] E. Mazur-Wierzbicka, Zarządzanie proekologiczne – ważny czynnik sukce-
su rynkowego przedsiębiorstwa, https://silo.tips/download/rozdzia-6-zarzdzanie-
proekologiczne-wany-czynnik-sukcesu-rynkowego-przedsibiorst (30.11.2020).
Green,  R.M.  (1977).  Intergenerational  Distributive  Justice  and  Environmental
Responsibility, „BioScience”, 27, 4, s. 260–265, Apr 77.148 Bibliografia
Gurtu, A., Cory Searcy, Mohamad Y. Jaber (2016). A Framework for Reducing Glo-
bal Manufacturing Emissions, „Journal of environment & development”, 25(2),
s. 159–190. doi: http://dx.doi.org/10.1177/1070496515623821).
Handbook of Counselling in Organizations, (red.) M. Carrol, M. Walton, SAGE Pu-
blication, London, 1997.
Harland,  Paul,  Henk  Staats,  Henk  A.M.  Wilke  (1999).  Explaining  Proenviron-
mental Intention and Behavior by Personal Norms and the Theory of Planned
Behavior,  „Journal  of  Applied  Social  Psychology”,  29  (12),  s.  2505–28.  do-
i:10.1111/j.1559-1816.1999.tb00123.x.
Esfandiar,  K.  et  al.  (2020).  „Personal  norms  and  the  adoption  of  pro-envi-
ronmental  binning  behaviour  in  national  parks:  an  integrated  structu-
ral  model  approach”,  Journal  of  Sustainable  Tourism,  28(1),  s.  10–32.  doi:
10.1080/09669582.2019.1663203.
Hartog, M., Morton, C., Muller-Camen, M. (2008). Corporate Social Responsibility
and Sustainable HRM, [w:] Human resource management: A case study appro-
ach, (red.) M. Muller-Camen, R. Croucher, S. Leigh, CIPD BOOKS, s. 467–488.
Herman, A., Oleksyn, T., Stańczyk, I. (2016). Zarządzanie respektujące wartości.
Raport z badań, Difin, Warszawa.
Hernik, J. (2015). Greenwashing in Companies Activity – Causes of Use and Efficacy ,
„Handel Wewnętrzny’, (4), s. 263–275.
Hicklenton, C., Hine, D.W., Loi, N.M. (2019). Can work climate foster pro-environ-
mental behavior inside and outside of the workplace?, „PLoS ONE”, 14(10),
s. 1–13, doi: 10.1371/journal.pone.0223774.
Hłobił, A. (2010). Teoria i praktyka edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważone-
go rozwoju, „Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development”,
Vol. 5, No. 2, s. 87–94.
http://ec.europa.eu (15.04.2016).
http://www.bls.gov (11.04.2016).
http://www.ilo.org (14.04.2016).
http://www.unep.org (11.04.2016).
https://corporate.ccc.eu/en/csr-strategy (20.11.2020).
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/socjalizacja;3977112.html (14.11.2020).
https://gpwbenchmark.pl/karta-indeksu?isin=PL9999999987 (21.11.2020).
https://grupapolsat.pl/sites/default/files/documents/11-03-2020_ raport_niefinanso -
wy_gk_cyfrowy_polsat_s.a._za_2019_f.pdf (20.11.2020).149 Bibliografia
https://kghm.com/pl/zrownowazony-rozwoj/odpowiedzialna-produkcja/srodowisko-
-pracy (20.11.2020).
https://kghm.com/pl/zrownowazony-rozwoj/zrownowazony-rozwoj-w-strategii/warto-
sci (20.11.2020).
https://orange  –  ir.pl/sites/default/files/2019/ORANGE_RAPORT_2018_PL_FINAL_
www.pdf.pdf (20.11.2020).
https://orange-ir.pl/pl/clean-environment (20.11.2020).
https://pracodawcy.pracuj.pl/motorola-solutions, 2319/rekrutacja (1.11.2020).
https://raport.santander.pl/pracownicy/warunki-zatrudnienia/rekrutacja
(20.11.2020).
https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/kariera/poznajmy-sie.html
(12.11.2020).
https://www.dw.com/pl/polski-ekspert-potrzebujemy-wi%C4%99kszej-efektywno%C5
%9Bci-energetycznej-wywiad/a-17616490 (15.07.2020);
Gurtu, A., Cory Searcy and Mohamad Y. Jaber (2016). A Framework for Reducing
Global  Manufacturing  Emissions,  „Journal  of  environment  &  development”,
25(2), pp. 159–190. doi: 10.1177/1070496515623821.
https://www.ekologia.pl/dom-i-ogrod/ekologiczny-dom/zachowanie-eko, 24457.html.
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/
swiadomosc-ekologiczna (26.11.2020).
https://www.gkpge.pl/Biuro-Prasowe/komunikaty-prasowe/inne/Coraz-wiecej-Zielo-
nych-Biur-w-Grupie-PGE (20.11.2020).
https://www.greenrecruitmentcompany.com (20.11.2020).
https://www.jsw.pl/odpowiedzialny-biznes/wartosci-ktorymi-sie-kierujemy
(20.11.2020).
https://www.lppsa.com/wp-content/uploads/2018/02/LPP-Raport-Zintegrowany-
-2019-Online-PL.pdf.
https://www.lppsa.com/zrownowazony-rozwoj/ludzie.
https://www.pekao.com.pl/kariera (20.11.2020).
https://www.pekao.com.pl/kariera (20.11.2020).
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/228057,1,20-uprzejmosci-ktore-
kazdy-moze-uczynic-dla-natury.read (26.11.2020).
https://www.pzu.pl/kariera/poznaj-pzu/proces-rekrutacji (20.11.2020).150 Bibliografia
https://www.stopvw.pl/7-5-miliarda-dolarow-lezy-na-pustyni-konsekwencje-
skandalu-dieselgate (1.11.2020).
https://www.theguardian.com/business/2020/mar/27/carmakers-accused-of-using-
covid-19-weaken-environmental-laws (29.03.2020).
Hwang, H. (2018). Do religion and religiosity affect consumers’ intentions to adopt
pro-environmental behaviours?, „International Journal of Consumer Studies”,
42(6), s. 664–674, doi: 10.1111/ijcs.12488.
Islam,  M.,  Shunsuke,  M.  (2019).  Green  growth  and  pro-environmental  behavior:
Sustainable resource management using natural capital accounting in India,
„Resources, conservation, and recycling”, 145, s. 126–138, doi: https://dx.doi.
org/10.1016/j.resconrec.2019.02.027.
Jabbour,  C.J.C.,  Santos,  F.C.A.  (2008).  Relationships  Between  Human  Resour-
ce Dimensions and Environmental Management in Companies: Proposal of
a Model, „Journal of Cleaner Production”, Vol. 16, No. 1, s. 51–58.
Jabbour, C.J.C. (2011). How green are HRM practices, organizational culture, lear-
ning and teamwork? A Brazilian study, „Industrial and Commercial Training”,
Vol. 43, No. 2, s. 98–105.
Jackson, S.E., Renwick, D.W., Jabbour, J.C.J., Muller-Camen, M. (2011). State-of-
-the-art  and  future,  directions  for  green  human  resource  management:  intro-
duction to the special issue, „German Journal of Research in Human Resource
Management”, Vol. 25, No. 2, s. 99–116.
Janke, S., Dickhäuser, O. (2019). A neglected tenet of achievement goal theory: Asso-
ciations between life aspirations and achievement goal orientations, „Persona-
lity & Individual Differences”, 142, s. 90–99, doi: 10.1016/j.paid.2019.01.038.
Janmaimool, P., Khajohnmanee, S. (2020). Enhancing university students’ global ci-
tizenship, public mindedness, and moral quotient for promoting sense of environ-
mental responsibility and pro-environmental behaviours, „Environment, Deve-
lopment & Sustainability”, 22(2), s. 957–970, doi: 10.1007/s10668-018-0228-6.
Jiang, K., Lepak, D.P., Hu, J., Baer, J.C. (2012). How does human resource mana-
gement  influence  organizational  outcomes?  A  meta-analytic  investigation  of
mediating  mechanisms,  „Academy  of  Management  Journal”,  Vol.  55,  No.  6,
s. 1264–1294.
Jing, C. (2020). Environmental Education, Knowledge and Awareness in China:
A  Case  of  Xiamen  University  Students,  „ASIANetwork  Exchange”,  27(1),
s. 54–72, doi: 10.16995/ane.298.
Jing Yi Yong; Mohd-Yusoff Yusliza; Ramayah, Thurasamy; Charbel Jose Chiappetta
Jabbour; Sehnem, Simone; et al. (2020). Pathways towards sustainability in 151 Bibliografia
manufacturing organizations: Empirical evidence on the role of green human
resource  management  Business  Strategy  and  the  Environment,  „Chichester”,
Vol. 29, No. 1, s. 212–228, doi: 10.1002/bse.2359.
Jones, E., Kennedy, E.H., Johnston, J. (2019). Rethinking Greenwashing: Corporate
Discourse, Unethical Practice, and the Unmet Potential of Ethical Consumerism,
„Sociological Perspectives”, 62(5), s. 728–754, doi: 10.1177/0731121419849095.
Jong, M.D.T., Huluba, G., Beldad, A.D. (2020). Different Shades of Greenwashing:
Consumers’ Reactions to Environmental Lies, Half-Lies, and Organizations Ta-
king Credit for Following Legal Obligations, „Journal of Business & Technical
Communication”, 34(1), s. 38–76, doi: 10.1177/1050651919874105.
Jordan, T., Garland, J.J., Owusu-Nyamekye, D. (2014). Globalization and rozwoju
International  Outsourcing  Trends  in  an  Emerging  Power:  The  Case  of  India,
„Journal of Global Intelligence & Policy”, 7(13), s. 87–103.
Jovanovic D., Janjic V. (2018). Motives for, benefits from and accounting support to
the ISO 14001 standard implementation, „Economic Horizons / Ekonomski Ho-
rizonti”, Vol. 20, Issue 1, s. 25–41.
Jyotsna, B., Pranati, A. (2020). Meaningful work as a mediator between perceived
organizational support for environment and employee eco-initiatives, psycho-
logical capital and alienation, Employee Relations, „Bradford”, Vol. 42, No. 6,
s. 1487–1511, doi:10.1108/ER-04-2019-0187.
Kaczmarek,  B.  (2011).  Formułowanie  polityki  i  strategii  ekologicznego  rozwoju
przedsiębiorstwa – zarys problematyki, „Civil and Environmental Engineering /
Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, 2, s. 507–510.
Kamieniecki, K. (red.), (2003). ABC „zielonego” miejsca pracy, Instytut na Rzecz
Ekorozwoju, Warszawa.
Kim, J. (2019). Is your playing field unleveled? U.S. defense contracts and foreign
firm lobbying , „Strategic Management Journal”, 40(12), s. 1911–1937.
Klotz, M.C., Bolino (2013). Citizenship and counterproductive work behavior: a moral
licensing view, „Academy of Management Review”, Vol. 38, Issue 2, s. 292–306.
Kollmuss, A., Agyeman, J. (2002). Mind the gap: why do people act environmentally
and what are the barriers to pro-environmental behavior, „Environmental Edu-
cation Research”, 8(3), s. 239–260.
Kostro, P. (2017). Grywalizacja wkracza do polskich firm , „Puls Biznesu”, https://
www.pb.pl/gamifikacja-wkracza-do-polskich-firm-861010 (14.11.2020).
Kowalska, E. (2018). Gamifikacja w procesie adaptacji pracownika , „Zeszyty Nauko-
we Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie”, nr 31, s. 105–118.152 Bibliografia
Koyunlu Ünlü, Z., Zeynep. (2020). Analysis of Short Films of Prospective Teachers on
Environmental Awareness, „International Electronic Journal of Environmental
Education”, 10(2), s. 136–46.
Kozar, Ł. (2014). „Zielone” miejsca pracy jako inicjatywa wspierająca zrównowa-
żony rozwój na przykładzie zatrudnienia w sektorze energetyki odnawialnej.
Zrównoważony rozwój – debiut naukowy, (red.) T. Jemczura, H.A. Kretek, Wy-
dawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz.
Kozar, Ł. (2015). „Zielone” miejsca pracy jako efekt dążeń do zrównoważonego roz-
woju społeczno-gospodarczego, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, nr 3(15).
Kozar, Ł. (2017). Kształtowanie zielonych kompetencji pracowników w gospodarce
ukierunkowanej na rozwój, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HRM)”, 6(119),
s. 57–69.
Kramar,  R.  (2014).  Beyond  strategic  human  resource  management:  is  sustaina-
ble  human  resource  management  the  next  approach?,  „International  Jo-
urnal  of  Human  Resource  Management”,  Vol.  25,  No.  8,  s.  1069–1089,  doi:
10.1080/09585192.2013.816863.
Kryk, B. (2014). Czas na zielone kołnierzyki, „Ekonomia i Środowisko”, 3(50), s. 10–20.
Krzyżanowski, L. (1994). Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, War-
szawa, s. 143.
Kundu,  S.,  Lata,  K.  (2017).  Effects  of  supportive  work  environment  on  employee
retention  Mediating  role  of  organizational  engagement,  „International  Jo-
urnal  of  Organizational  Analysis”,  Vol.  25,  No.  4,  s.  703–722,  doi  10.1108/
IJOA-12-2016-1100.
Kupczyk, T., Stor, M. (2017). Zarządzanie kompetencjami. Teoria, badania i prakty-
ka biznesowa, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław.
Kura, K.M. (2016). Linking environmentally specific transformational leadership
and  environmental  concern  to  green  behaviour  at  work,  „Global  Business
Review”, Vol. 17, No. 3_suppl, s. 1S-14S.
Kwiatek,  A.,  Skiba,  M.  (2017).  Świadomość  ekologiczna  młodych  ludzi,  „Zeszyty
Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie”, nr 28, t. 2, s. 127–136.
Kwieciński,  J.,  Zaraziński,  D.  (2018).  5  obszarów,  w  których  technologia  zmienia
procesy rekrutacyjne, https://www.ican.pl/b/5-obszarow-w-ktorych-technologia-
zmienia-procesy-rekrutacyjne/P5WBNSmfE (21.11.2010).
Laboutková,  Š.,  Vymětal,  P.  (2019).  A  new  approach  in  evaluation  of  transparent
lobbying – the case of Visegrad group countries, „Administration & Public Mana-
gement Review”, 33, s. 119–132.153 Bibliografia
Lasrado,  F.,  Norhayati,  Z.  (2020).  Go  green!  Exploring  the  organizational  factors
that influence self-initiated green behavior in the United Arab Emirates, Asia
Pacific Journal of Management: APJM; Singapore Vol. 37, No. 3, s. 823–850, doi:
10.1007/s10490-019-09665-1.
Law,  M.M.S.,  Hills,  P.,  Hau,  B.C.H.  (2017).  Engaging  Employees  in  Sustainable
Development – a Case Study of Environmental Education and Awareness Tra-
ining in Hong Kong, „Business Strategy & the Environment (John Wiley & Sons,
Inc)”, 26(1), s. 84–97, doi: 10.1002/bse.1903.
Lawlor, L.G., Willey, S.L. (2017). Are Your Workers Employees or Independent Con-
tractors? Three Exercises to Help Students Accurately Classify Workers, „Jour-
nal of Legal Studies Education”, 34(2), s. 167–205.
Lee, A., Schwarz G., Newman A., Legood A. (2019). Investigating When and Why
Psychological Entitlement Predicts Unethical Pro-Organizational Behavior, „Jo-
urnal of Business Ethics”, 154(1), s. 109–26, doi: 10.1007/s10551-017-3456-z.
Lee, H.C.B., Cruz, J.M., Shankar, R. (2018). Corporate Social Responsibility (CSR)
Issues in Supply Chain Competition: Should Greenwashing Be Regulated?, „De-
cision Sciences”, 49(6), s. 1088–1115, doi: 10.1111/deci.12307.
Leidner, S., Baden, D., Ashleigh, M. (2019). Green (environmental) HRM: aligning ide-
als with appropriate practices, „Personnel Review”, Vol. 48, No. 5, s. 1169–1185,
doi: 10.1108/PR-12-2017-0382.
Leszczyńska, A. (2016). Conceptualization of green human resource management,
16th International Scientific Conference on Economic and Social Development
– The Legal Challenges of Modern World – Split.
Li X., Zhou, Y. (2017). Offshoring pollution while offshoring production?, „Strategic
Management Journal”, 38(11), s. 2310–2329.
Lin, Y., Chen, H. (2018). Critical factors for enhancing green service innovation, Lin-
king green relationship quality and green entrepreneurial orientation, „Journal
of Hospitality and Tourism Technology”, Vol. 9, No. 2, s. 188–203, doi: 10.1108/
JHTT-02-2017-0014.
Linnenluecke, M.K., Griffiths, A. (2010). Corporate Sustainability and Organizatio-
nal Culture, „Journal of World Business”, Vol. 45, No. 4, s. 357–366.
Little,  J.K.,  Needham,  M.,  Szuster,  B.,  Jordan,  E.  (2016).  Pre-trip  expectations
and post-trip satisfaction with marine tour interpretation in Hawaii: Apply-
ing the norm activation model, „Journal of Environmental Education”, 47(3),
p. 202–212.
Liu,  C.,  Cheong,  C.S.,  Zurbruegg,  R.  (2020).  Rhetoric,  Reality,  and  Reputa-
tion:  Do  CSR  and  Political  Lobbying  Protect  Shareholder  Wealth  against 154 Bibliografia
Environmental  Lawsuits?,  „Journal  of  Financial  &  Quantitative  Analysis”,
55(2), s. 679–706, doi: 10.1017/S0022109019000073.
Loi,  R.,  Hang-yue,  N.,  Foley,  S.  (2006).  Linking  employees’  justice  perceptions  to
organizational commitment and intention to leave: The mediating role of per-
ceived organizational suport, „Journal of Occupational and Organizational Psy-
chology”, 79, s. 101–120.
Longoni, A., Luzzini, D., Guerci, M. (2018). Deploying Environmental Management
Across Functions: The Relationship Between Green Human Resource Manage-
ment and Green Supply Chain Management, „Journal Business Ethics”, 151,
s. 1081–1095, https://doi.org/10.1007/s10551-016-3228-1.
Lu, H. i in. (2019). Employee–Organization Pro-environmental Values Fit and Pro-
-environmental Behavior: The Role of Supervisors’ Personal Values, „Science &
Engineering Ethics”, 25(2), s. 519–557, doi: 10.1007/s11948-017-0007-z.
Lu,  Hui,  Jiaxing  Zou,  Hong  Chen,  Ruyin  Long  (2020).  Promotion  or  Inhibition?
Moral  Norms,  Anticipated  Emotion  and  Employee’s  pro-Environmental  Be-
havior,  „Journal  of  Cleaner  Production”,  258  (January),  doi:  10.1016/j.
jclepro.2020.120858.
Lu, Y., Virpi R. (2016). Design for Pride in the Workplace, „Psychology of Well-Being:
Theory, Research & Practice”, 6(1), s. 1–18, doi: 10.1186/s13612-016-0041-7.
Lundberg, P., Annukka, V., Ojala, A., Arponen, A. (2019). Materialism, Awareness
of  Environmental  Consequences  and  Environmental  Philanthropic  Behaviour
Among Potential Donors, „Environmental Values”, 28(6), s. 741–62, doi: 10.319
7/096327119X15579936382527.
Luu,  T.  (2019).  Building  employees’  organizational  citizenship  behavior  for  the
environment:  The  role  of  environmentally-specific  servant  leadership  and
a  moderated  mediation  mechanism,  „International  Journal  of  Contempora-
ry Hospitality Management”, Vol. 31, No. 1, 2019, s. 406–426, doi: 10.1108/
IJCHM-07-2017-0425.
Magill, M.S., Yost, P.L., Bryn Chighizola, Stark, A. (2020). Organizational Climate for
Climate Sustainability, „Consulting Psychology Journal: Practice & Research”,
72(3), s. 198–222, doi: 10.1037/cpb0000163.
Mahlendorf, M.D., Matějka, M., Weber, J. (2018). Determinants of Financial Ma-
nagers’ Willingness to Engage in Unethical Pro-Organizational Behavior, „Jo-
urnal of Management Accounting Research”, 30(2), s. 81–104, doi: 10.2308/
jmar-51957.
Mathews, J. (2018). Implementing Green Management in Business Organizations,
„The IUP Journal of Business Strategy”, Vol. XV, No. 2.155 Bibliografia
Mayer, S.J., Russell, J.S., James, S. (1987). Behavior Modeling Training in Organiza-
tions: Concerns and Conclusions, „Journal of Management”, No. 1(3), s. 21–41.
Mazzi, A. et al. (2016). What are the benefits and difficulties in adopting an environ -
mental management system? The opinion of Italian organizations, „Journal of
Cleaner Production”, 139, s. 873–885, doi: 10.1016/j.jclepro.2016.08.053.
McFarlane,  L.,  Wayne,  S.J.  (1993).  Commitment  and  Employee  Behavior:  Com-
parison  of  Affective  Commitment  and  Continuance  Commitment  With  Perce-
ived Organizational Support, „Journal of Applied Psychology”, Vol. 78, No. 5,
s. 774–780.
Meloni, A., Fornara, F., Carrus, G. (2019). Predicting pro-environmental behaviors in
the urban context: The direct or moderated effect of urban stress, city identity,
and worldviews, „Cities”, 88, s. 83–90, doi: 10.1016/j.cities.2019.01.001.
Mengshu, Q. (2018). How to manage the dispute in clothing industry, „PM World
Journal”, 7(8), s. 1–12.
Mishra, R.K., Sarkar, S., Kiranmai, J. (2014). Green HRM: innovative approach in In-
dian public enterprises, „World Review of Science, Technology and Sustainable
Development”, Vol. 11, No. 1, s. 26–42, doi: 10.1504/WRSTSD.2014.062374.
More, P.V. (2019). The Impact of Greenwashing on Green Brand Trust from an In-
dian Perspective, „Asian Journal of Innovation & Policy”, 8(1), s. 162–179, doi:
10.7545/ajip.2019.8.1.162.
Mostafa, A.M.S., Bottomley, P.A. (2020). Self-Sacrificial Leadership and Employee
Behaviours: An Examination of the Role of Organizational Social Capital, „Jour-
nal of Business Ethics”, 161(3), s. 641–652, doi: 10.1007/s10551-018-3964-5.
Moyano-Díaz, E., Palomo-Vélez, G., Vergara-Bravo, J. (2019). Political ideology, eco-
nomic liberalism and pro-environmental behaviour / Ideología política, liberali-
smo económico y conducta pro-ambiental, „Psychology”, 10(1), s. 127–150, doi:
10.1080/21711976.2018.1546422.
Mujkic, E., Klingner, D. (2019). Dieselgate: How Hubris and Bad Leadership Caused
the Biggest Scandal in Automotive History, „Public Integrity”, 21(4).
Muralidharan, S., Sheehan, K. (2018). The Role of Guilt in Influencing Sustaina -
ble Pro-Environmental Behaviors among Shoppers: Differences in Response by
Gender To Messaging about England’s Plastic-Bag Levy, „Journal of Advertising
Research”, 58(3), s. 349–362, doi: 10.2501/JAR-2017-029.
Muster,  V.,  Schrader,  U.  (2011).  Green  Work-Life  Balance:  A  New  Perspective  for
Green  HRM,  „Zeitschrift  für  Personalforschung”,  25(2),  s.  140–156,  doi:
10.1688/1862-0000_ZfP_2011_02_Muster.156 Bibliografia
Naegele, H., Zaklan, A. (2019). Does the EU ETS cause carbon leakage in European
manufacturing?, „Journal of Environmental Economics & Management”, 93,
s. 125–147, doi: 10.1016/j.jeem.2018.11.004.
Nakada, M. (2020). The impact of environmental tax revenue allocation on the con-
sequence of lobbying activities, „Economics of Governance”, 21(4), s. 335–349,
doi: 10.1007/s10101-020-00243-6.
Netuveli, G., Watts, P. (2020). Pro-environmental behaviours and attitudes are asso-
ciated with health, wellbeing and life satisfaction in multiple occupancy house-
holds in the UK Household Longitudinal Study, „Population & Environment”,
41(3), s 347–371, doi: 10.1007/s11111-020-00337-7.p.347.
Niemiec,  R.M.,  Champine  V.,  Vaske  J.,  Mertens  A.  (2020).  Does  the  Impact  of
Norms  Vary  by  Type  of  Norm  and  Type  of  Conservation  Behavior?  A  Me-
ta-Analysis,  „Society  &  Natural  Resources”,  33  (8),  s.  1024–40,  doi:
10.1080/08941920.2020.1729912.
Norton, T.A., Zacher, H., Ashkanasy, N.M. (2014). Organisational sustainability po-
licies and employee green behaviour: The mediating role of work climate percep-
tions, „J. Environ. Psychol.”, 38, s. 49–54.
Norton,  Thomas  A.,  Hannes  Zacher,  Neal  M.  Ashkanasy  (2014).  Organisational
Sustainability Policies and Employee Green Behaviour: The Mediating Role of
Work Climate Perceptions, „Journal of Environmental Psychology”, 38 (Janu-
ary), s. 49–54, doi: 10.1016/j.jenvp.2013.12.008.
Obeidat, S.M., Al Bakri1, A.A., Elbanna, S. (2020). Leveraging „Green” Human Reso-
urce Practices to Enable Environmental and Organizational Performance: Evi-
dence from the Qatari Oil and Gas Industry, „Journal of Business Ethics”, 164,
s. 371–388, https://doi.org/10.1007/s10551-018-4075-z.
Ohtsuki, H., Iwasa, Y., Nowak, M.A. (2009). Indirect reciprocity provides only a nar-
row margin of efficiency for costly punishment, „Nature”, 457(7225), s. 79–82,
doi: 10.1038/nature07601.
Oleksyn, T. (2010). Zarządzanie kompetencjami, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
Oleksyn, T. (2017). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wolters Kluwer, Warszawa.
One way to spread a little knowledge about environmental issues around the work
place’ (2008). „Taproot Journal”, 18(1), s. 30–31.
Opatha,  H.,  Arulrajah,  A.  (2014).  Green  Human  Resource  Management:  Simpli-
fied General Reflections , „International Business Research”, 7(8), s. 101–112,
https://doi.org/10.5539/ibr.v7n8p101.
Osborne, D., Gaebler, T. (1992). Rządzić inaczej, tłum. A. Jankowski, Media Rodzina,
Poznań.157 Bibliografia
Ouyang, Jianjun, Jie Fu. (2020). Optimal Strategies of Improving Energy Efficiency
for  an  Energy-Intensive  Manufacturer  Considering  Consumer  Environmental
Awareness, „International Journal of Production Research”, 58(4), s. 1017–33,
doi:10.1080/00207543.2019.1607977.
Pabian, A. (2011). Sustainable personnel – pracownicy przedsiębiorstwa przyszłość,
„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5, s. 9–18.
Paille´, P., Chen, Y., Boiral, O., Jin, J. (2013). Greening the hospitality industry: How
do green human resource managemAn Employee-Level Study, „Journal Busi-
ness Ethics” (2014), 121, s. 451–466, doi: 10.1007/s10551-013-1732-0.
Papagiannakis, G., Lioukas, S. (2018). Corporate Environmental Management: Indi-
vidual-Level Drivers and the Moderating Role of Charismatic Leadership, „Euro-
pean Management Review”, 15(4), s. 475–489, doi: 10.1111/emre.12134.
Pavitra,  M.  (2017).  Green  human  resource  management,  „International  Journal
of Organizational Analysis; Bingley”, Vol. 25, No. 5, s. 762–788, doi:10.1108/
IJOA-11-2016-1079.
Petersen, N.B.G. (2020). Whoever Has Will be Given More: The Effect of Performance
Information on Frontline Employees’ Support for Managerial Policy Initiatives,
„Journal of Public Administration Research & Theory”, 30(4), s. 533–547, doi:
10.1093/jopart/muaa008.
Pham, N., Tučková, Z., Phan, O. (2019). Greening human resource management and
employee commitment towards the environment: an interaction model, „Journal
of Business Economics and Management”, Vol. 20, Issue 3, s. 446–465, https://
doi.org/10.3846/jbem.2019.9659.
Pham, N.T., Phan, Q.P.T., Tučková, Z., Vo, N., Nguyen, L.H.L. (2018). Enhancing
the  organizational  citizenship  behavior  for  the  environment:  the  roles  of  gre-
en training and organizational culture, „Management & Marketing. Challen-
ges  for  the  Knowledge  Society”,  Vol.  13,  No.  4,  s.  1174–1189,  doi:  10.2478/
mmcks-2018-0030.
Pham, N.T., Tuˇcková, Z., Chiappetta Jabbour, C.J. (2019). Greening the hospitality
industry: How do green human resource management practices influence orga -
nizational citizenship behavior in hotels? A mixedmethods study. Tour. Manag.
Pinzone, M., Guerci, M., Lettieri, E., Redman, T. (2016). Progressing in the change
journey towards sustainability in healthcare: The role of „Green” HRM, „J. Cle-
an. Prod.”, 122, s. 201–211.
Pocztowski, A. (2012). Od imitacji do innowacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
„Organizacja i Kierowanie”, nr 1A(149).158 Bibliografia
Pocztowski,  A.  (2016).  Zrównoważone  zarządzanie  zasobami  ludzkimi  w  teo-
rii i praktyce, „Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance”,
Vol. 14, No. 2/1.
Alomari, M., Ibraheem, A. (2019). Environmental Performance Measurement Review
of Indicators and Obstacles, „International Journal of Financial Management”,
9(3), s. 1–8.
Morley, M., Hadley, R., Saulnier, B.F. (2011). What Lies Ahead for Anticorruption
Laws, „World Trade: WT100”, Vol. 24, Issue 3.
Blome, C., Foerstl, K., Schleper, M.C. (2017). Antecedents of green supplier cham-
pioning and greenwashing: An empirical study on leadership and ethical in-
centives,  „Journal  of  Cleaner  Production”,  152,  s.  339–350,  doi:  10.1016/j.
jclepro.2017.03.052.
Safari,  A.  i  in.  (2018).  Multiple  pathways  linking  environmental  knowledge  and
awareness to employees’ green behavior, „Corporate Governance: The Interna-
tional Journal of Effective Board Performance”, 18(1), s. 81–103, doi: 10.1108/
CG-08-2016-0168.
Sussman,  L.  i  in.  (2002).  Organizational  Politics:  Tactics,  Channels,  and  Hie-
rarchical  Roles,  „Journal  of  Business  Ethics”,  40(4),  s.  313–329,  doi:
10.1023/A:1020807700478.
Prathima, M., Misra, M. (2013). The Green Revolution in Human Resource Manage-
ment. Vol. 1, Issue 3.
Punzo, G. et al. (2019). Assessing the role of perceived values and felt responsibi-
lity  on  pro-environmental  behaviours:  A  comparison  across  four  EU  coun-
tries,  „Environmental  Science  &  Policy”,  101,  s.  311–322,  doi:  10.1016/j.
envsci.2019.09.006.
Ragas, S., Tantay, F., Chua, L., Sunio, C. (2017). Green lifestyle moderates GHRM’s im-
pact on job performance, „International Journal of Productivity and Performan-
ce Management”, Vol. 66, No. 7, s. 857–872, doi: 10.1108/IJPPM-04-2016-0076.
Renwick,  D.W.S.,  Redman,  T.,  Maguire,  S.  (2013).  Green  human  resource  mana-
gement: a review and research agenda, „International Journal of Management
Reviews”, Vol. 15, No. 1, s. 1–14.
Rhoades, L., Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: A review of
the literature, „Journal of Applied Psychology”, 87, s. 698–714.
Robertson, C., Lamin, A., Livanis, G. (2010). Stakeholder Perceptions of Offshoring
and Outsourcing: The Role of Embedded Issues, „Journal of Business Ethics”,
95(2), s. 167–189, doi: 10.1007/s10551-009-0353-0.159 Bibliografia
Robertson, J.L., Barling, J. (2013). Greening organizations through leaders’ influence
on employees’ pro-environmental behaviors, „Journal of Organizational Beha-
vior”, Vol. 34, No. 2, s. 176–194.
Rotman, R.M., Gossett, C.J., Goldman, H.D. (2020). Greenwashing No More: The
Case for Stronger Regulation of Environmental Marketing, „Administrative Law
Review”, 72(3), s. 417–443.
Saeed, B.B., Afsar, B., Hafeez, S., Khan, I., Tahir, M., Afridi, M.A. (2019). Promoting
employee’s proenvironmental behavior through green human resource manage-
ment practices, „Corp. Soc. Responsib. Environ. Manag.”, 26, s. 424–438.
Safari,  A.  i  in.  (2018).  Multiple  pathways  linking  environmental  knowledge  and
awareness to employees’ green behavior, „Corporate Governance: The Interna-
tional Journal of Effective Board Performance”, 18(1), s. 81–103, doi: 10.1108/
CG-08-2016-0168.
Saleem,  M.,  Qadeer,  F.,  Mahmood,  F.,  Ariza-Montes,  A.,  Han,  H.  (2020).  Ethical
Leadership and Employee Green Behavior: A Multilevel Moderated Mediation
Analysis, „Sustainability”, 12, 3314, doi: 10.3390/su12083314.
Sana, I., Zhineng, H. (2020). Unleashing the role of top management and govern-
ment support in green supply chain management and sustainable development
goals,  Environmental  Science  and  Pollution  Research  International;  Heidel-
berg, Vol. 27, No. 8, 8210–8223, doi: 10.1007/s11356-019-07268-3.
Yong, J.Y. et al. (2020). Pathways towards sustainability in manufacturing orga-
nizations: Empirical evidence on the role of green human resource manage-
ment, Business Strategy & the Environment (John Wiley & Sons, Inc), 29(1),
pp. 212–228. doi: 10.1002/bse.2359.
Sawang, S., Kivits, R.A. (2014). Greener workplace: understanding senior manage-
ment’s adoption decisions through the theory of planned behaviour, „Australa-
sian Journal of Environmental Management”, Vol. 21, No. 1, s. 22–36, doi: org/
10.1080/14486563.2013.848418.
Schwab, R.C., Taylor, S.M. (2012). Disgrunted employee retalation:does the employ-
ee  have  responsibility,  „Journal  of  International  Academy  for  Case  Studies”,
Vol. 18, Issue 1, s. 113–118.
Schwartz,  S.  (1977).  Normative  influences  on  altruism ,  [w:]  Advances  in  expe-
rimental  social  psychology,  (red.)  L.  Berkowitz,  Academic  Press,  New  York,
s. 221–279.
Seitz, J., Oeding, J., Wiese, M. (2015). Is it ethical for the U.S. government to of-
fer  financial  awards  to  potential  whistleblowers  of  financial  statement  fraud
and internal control violations?, „Journal of Theoretical Accounting Research”,
Vol. 10, Issue 2.160 Bibliografia
Severo, Eliana Andréa, Julio Cesar Ferro de Guimarães, Mateus Luan Dellarmelin,
Rossana Parizotto Ribeiro (2019). The Influence of Social Networks on Envi-
ronmental Awareness and the Social Responsibility of Generations, „Brazilian
Business  Review  (Portuguese  Edition)”,  16  (5),  s.  500–518,  doi:  10.15728/
bbr.2019.16.5.5.
Shah, M. (2019). Green human resource management: Development of a valid me-
asurement scale, „Bus. Strategy Environ.”, 28, s. 771–785.
Shimoda, A. i in. (2020). Our health, our planet: a cross-sectional analysis on the as-
sociation between health consciousness and pro-environmental behavior among
health  professionals,  „International  Journal  of  Environmental  Health  Rese-
arch”, 30(1), s. 63–74, doi: 10.1080/09603123.2019.1572871.
Sikorski, Cz. (2006). Kultura organizacyjna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Simões, C., Sebastiani, R. (2017). The Nature of the Relationship Between Corporate
Identity and Corporate Sustainability: Evidence from The Retail Industry, „Bu-
siness Ethics Quarterly”, Vol. 27, No. 3, s. 423–453.
Singh, S., Perry, M. (2000). Voluntary environmental initiatives: ISO14001 certi-
fied  organisations  in  Singapore,  „Asia  Pacific  Viewpoint”,  41(3),  s.  269,  doi:
10.1111/1467-8373.00122.
Singh, S., Haldar, N., Bhattacharya, A. (2018). Offshore manufacturing contract de-
sign based on transfer price considering green tax: a bilevel programming appro-
ach, „International Journal of Production Research”, 56(5), s. 1825–1849, doi:
10.1080/00207543.2016.1144940.
Sommer, M., Kratena, K. (2020). Consumption and production-based CO2 pricing
policies: macroeconomic trade-offs and carbon leakage, „Economic Systems Re-
search”, 32(1), s. 29–57, doi: 10.1080/09535314.2019.1612736.
Song, Hwanseok, Jonathon P. Schuldt, Poppy L. McLeod, Rhiannon L. Crain, Ja-
nis  L.  Dickinson  (2018).  Group  Norm  Violations  in  an  Online  Environmen-
tal  Social  Network:  Effects  on  Impression  Formation  and  Intergroup  Judg-
ments,  „Group  Processes  &  Intergroup  Relations”,  21(3),  s.  422–37,  doi:
10.1177/1368430217733118.
Specq, Fr. (2016). Environmental Awareness and the Design of Literature. Studies in
Environmental Humanities, Leiden: Brill, Rodopi.
Sprawozdanie niefinansowe Grupy Alior Banku S.A. za 2019 rok (12.11.2020).
Sriviboon, Ch. (2020). The Influence of Human Resource Practices on the Performan -
ce of Pharmacy Firm’s Employees in Thailand, „Systematic Review Pharmacy”,
Vol. 11, Issue 1, s. 453–461.161 Bibliografia
Stańczyk, I. (2018). Wsparcie organizacyjne menedżerów, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, Kraków.
Steele,  L.M.,  Mulhearn,  T.J.,  Medeiros,  K.E.,  Watts,  L.L.,  Connelly,  S.,  Mumford,
M.D. (2016). How Do We Know What Works? A Review and Critique of Current
Practices in Ethics Training Evaluation, „Accountability in Research: Policies &
Quality Assurance”, Vol. 23, Issue 6, s. 319–350.
Steg, L. (2016). Values, Norms, and Intrinsic Motivation to Act Proenvironmentally,
„Annual Review of Environment & Resources”, 41, s. 277–292. doi: 10.1146/
annurev-environ-110615-085947.
Steinhorst,  J.,  Klöckner,  Ch.A.  (2018).  Effects  of  Monetary  Versus  Environmental
Information  Framing:  Implications  for  Long-Term  Pro-Environmental  Beha-
vior and Intrinsic Motivation, „Environment & Behavior”, 50(9), s. 997–1031,
doi:10.1177/0013916517725371.
Stosik, A., Leśniewska, A. (2015). Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu zasoba-
mi ludzkimi – perspektywa adaptacji i różnic pokoleniowych, „Studia i Prace
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 39, t. 3.
Sun, Y. i in. (2019). A dynamic and continuous allowances allocation methodology for
the prevention of carbon leakage: Emission control coefficients, „Applied Ener-
gy”, 236, s. 220–230, doi: https://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.11.095.
Syper-Jędrzejak,  M.  (2013).  Dobre  praktyki  w  zakresie  adaptacji  pracowników
na  przykładzie  wybranych  firm  regionu  łódzkiego ,  http://www.pim.wzr.pl/
pim/2013_1_4_33.pdf (14.11.2020).
Systemy  zarządzania  środowiskowego.  Wymagania  i  wytyczne  stosowania  ISO
14001:2015, pkt 7.3, Wyd. PKN,Warszawa.
Systemy  zarządzania  środowiskowego.  Wymagania  i  wytyczne  stosowania  ISO
14001:2015, pkt 4.4, Wyd. PKN,Warszawa.
Systemy  zarządzania  środowiskowego.  Wymagania  i  wytyczne  stosowania  ISO
14001:2015, pkt. 7.1, Wyd. PKN,Warszawa.
Systemy  zarządzania  środowiskowego.  Wymagania  i  wytyczne  stosowania  ISO
14001:2015.7.3, Wyd. PKN,Warszawa.
Tang, G., Chen, Y., Jiang, Y., Paillé, P., Jia, J. (2018). Green human resource mana-
gement practices: Scale development and validity, „Asia Pac. J. Hum. Resour.”,
56, s. 31–55.
Tang,  Pok  Man,  Kai  Chi  Yam,  Joel  Koopman.  (2020).  Feeling  Proud  but  Guilty?
Unpacking the Paradoxical Nature of Unethical pro-Organizational Behavior,
„Organizational  Behavior  &  Human  Decision  Processes”,  160  (September),
s. 68–86, doi: 10.1016/j.obhdp.2020.03.004.162 Bibliografia
Tariq, S., Jan, F.A., Ahmad, M.S. (2016). Green employee empowerment: a systema-
tic literaturę review on state-of-art in green human resource management, „Qual
Quant”, 50, s. 237–269, doi: 10.1007/s11135-014-0146-0.
Taylor M.S., (2005). Unbundling the pollution haven hypothesis, „The B.E., Journal
of Economic Analysis & Policy”, 4(2), s. 1–28.
Testa,  F.,  Boiral,  O.,  Iraldo,  F.  (2018).  Internalization  of  Environmental  Practices
and  Institutional  Complexity:  Can  Stakeholders  Pressures  Encourage  Gre-
enwashing?, „Journal of Business Ethics”, 147(2), s. 287–307, doi: 10.1007/
s10551-015-2960-2.
Fritsche, I., Häfner, K. (2012). The Malicious Effects of Existential Threat on Mo-
tivation  to  Protect  the  Natural  Environment  and  the  Role  of  Environmental
Identity as a Moderator, „Environment & Behavior”, 44(4), pp. 570–590. doi:
10.1177/0013916510397759.
Tocan, M. (2016). Analysis of the ISO 14001 environmental management system
diffusion, „Internal Auditing & Risk Management” September, Vol. 11, Issue 3,
s. 82–9.
Torelli, R., Balluchi, F., Lazzini, A. (2020). Greenwashing and environmental com-
munication: Effects on stakeholders’ perceptions, „Business Strategy & the Envi-
ronment”, 29(2), s. 407–421, doi: 10.1002/bse.2373.
Torun,  A.  (2013).  Employee  counselling  and  career  development,  „International
Journal of Business and Management”, 1(1), s. 18–36.
Travaglione,  A.  i  in.  (2017).  Managerial  support:  Renewing  the  role  of  managers
amidst  declining  union  support  for  employees,  „Journal  of  General  Manage-
ment”, 43(1), s. 24–32, doi: 10.1177/0306307017723313.
Tremblay, M., Vandenberghe, Ch., Doucet, O. (2013). Relationships Between Leader-
-Contingent and Non-contingent Reward and Punishment Behaviors and Sub-
ordinates’ Perceptions of Justice and Satisfaction, and Evaluation of the Mode-
rating Influence of Trust Propensity , Pay Level, and Role Ambiguity, „Journal
of Business & Psychology”, Vol. 28, Issue 2. Tremblay, Vandenberghe i Doucet,
2013, s. 233–249.
Tuan, L. (2019). Effects of environmentally-specific servant leadership on green per-
formance via green climate and green crafting, „Asia Pacific Journal of Manage -
ment”, doi.org/10.1007/s10490-019-09687-9.
Tufts, S., Milne, S. (2014). Greening, Green-Washing, and Union Activism in Hospi-
tality, „Women & Environments International Magazine”, (94/95), s. 41–43).
Tursynbayeva, Bayan Zh., Gulaim M. Mukhambetkaliyeva, Kanat A. Auyesbay, Nur-
lan O. Baigabylov. (2020). National Policy and the Media in the Formation of 163 Bibliografia
Environmental  Awareness  among  Students  of  Kazakhstan,  „Media  Watch”,
11(3), s. 428–38, doi:10.15655/mw/2020/v11i3/202929.
Tuzun, I.K., Kalemci, R.A. (2012). Organizational and supervisory support in re-
lation  to  employee  turnover  intentions,  „Journal  of  Managerial  Psychology”,
Vol. 27, Issue 5, s. 518–534.
Umphress, E.E., Bingham, J.B., Mitchell, M.S. (2010). Unethical behavior in the
name of the company:The moderating effect of organizational identification and
positive reciprocity beliefs on unethical proorganizational behawior, „Journal of
Applied Psychology”, 95, s. 769–780, https://doi.org/10.1037/a0019214.
Umphress E.E. i in. (2011). When Employees Do Bad Things for Good Reasons: Exa-
mining Unethical Pro-Organizational Behaviors, „Organization Science”, 22(3),
s. 621–640.
Urbaniak, B. (2017). Kolorowe zarządzanie zasobami ludzkimi – o czym mówimy?,
„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HRM)”, 6(119), s. 9–20.
van Riper, Carena J., Clinton Lum, Gerard T. Kyle, Kenneth E. Wallen, James Ab-
sher,  A.C.  Landon  (2020).  Values,  Motivations,  and  Intentions  to  Engage  in
Proenvironmental  Behavior,  „Environment  &  Behavior”,  52(4),  s.  437–62,
doi:10.1177/0013916518807963.
Vasiljevic-Shikaleska, A., Trpovski, G., Gjozinska, B. (2018). Environmental Aware-
ness and of Pro-Environmental Consumer Behavior, „Journal of Sustainable De-
velopment”, 8(20), s. 4–17.
Wagner, M. (2013). Green’ Human Resource Benefits: Do they Matter as Determi-
nants of Environmental Management System Implementation?, „Jornal Bussi-
nes Ethics”, 114, s. 443–456, doi: 10.1007/s10551-012-1356-9.
Wang,  S.  i  in.  (2020).  Do  motivations  contribute  to  local  residents’  engagement
in  pro-environmental  behaviors?  Resident-destination  relationship  and  pro-
-environmental climate perspective, „Journal of Sustainable Tourism”, 28(6),
s. 834–852, doi: 10.1080/09669582.2019.1707215.
Wang, Taolin, Lirong Long, Yong Zhang, Wei He. (2019). A Social Exchange Perspec-
tive of Employee–Organization Relationships and Employee Unethical Pro-Or-
ganizational Behavior: The Moderating Role of Individual Moral Identity, „Jo-
urnal of Business Ethics”, 159(2), s. 473–89, doi:10.1007/s10551-018-3782-9.
Wang, Yujuan, Hai Li. (2019). Moral Leadership and Unethical Pro-Organizational
Behavior: A Moderated Mediation Model, „Frontiers in Psychology”, 10 (Novem-
ber), 2640, doi:10.3389/fpsyg.2019.02640.
Ward, H., Steckel, J.C., Jakob, M. (2019). How global climate policy could affect
competitiveness, „Energy Economics”, 84, doi: 10.1016/j.eneco.2019.104549.164 Bibliografia
Warren, D.E., Gaspar, J.P., Laufer, W.S. (2014). Is Formal Ethics Training Merely
Cosmetic? A Study of Ethics Training and Ethical Organizational Culture, „Bu-
siness Ethics Quarterly”, Vol. 24, Issue 1, s. 85–117.
Whitburn,  J.,  Linklater,  W.L.,  Milfont,  T.L.  (2019).  Exposure  to  Urban  Nature
and  Tree  Planting  Are  Related  to  Pro-Environmental  Behavior  via  Connec-
tion  to  Nature,  the  Use  of  Nature  for  Psychological  Restoration,  and  Envi-
ronmental  Attitudes,  „Environment  &  Behavior”,  51(7),  s.  787–810,  doi:
10.1177/0013916517751009.
Winston,  A.  (2019).  Corporate  action  on  climate  change  has  to  include  lobbying,
„Harvard Business Review”, October 15th, s. 2–5.
Wiśniewska, A. (2004). Strategie proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
[w:]  Studia  ekologiczno-krajobrazowe  w  programowaniu  rozwoju  zrównowa-
żonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską,
(red.) M. Kistowski, Gdańsk, s. 91–98.
Wong C. i in. (2018). Conceptualizing environmental literacy and factors affecting
proenvironmental  behaviour,  „International  Journal  of  Busi-ness  &  Society”,
19, s. 128–139.
Word  Business  Council  for  Sustainable  Development,  From  Challenge  to  Oppor-
tunity:  The  role  of  business  in  tomorow’s  socjety,  WBCSSD,  Genewa  2006,
[w:] M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolter Kluwer Bu -
siness, Warszawa 2011.
Xiaocun,  S.  (2015).  Contagion  Effect  of  Unethical  Pro-Organizational  Behavior
among Members within Organization, „Metallurgical & Mining Industry”, No. 5,
s. 235–42.
Xie, X., Gou, Z., Lu, Y. (2017). Green Building Pro-Environment Behaviors: Are Green
Users Also Green Buyers?, „Sustainability”, 9(10), doi: 10.3390/su9101703.
Xu, Xiaoping, Shanyong Wang, Yugang Yu. (2020). Consumer’s Intention to Purcha-
se  Green  Furniture:  Do  Health  Consciousness  and  Environmental  Awareness
Matter?,  „Science  of  the  Total  Environment”,  704  (January),  doi:  10.1016/j.
scitotenv.2019.135275.
Yadav, R., Pathak, G.S. (2014). Environmental Awareness and Concern among Pro-
fessional Students, „Social Science International”, 30(1), s. 15–29.
Yang, Jianchun, Lu Lu, Nan Yao, Chaochao Liang (2020). Self-Sacrificial Leadership
and Employees’ Unethical pro-Organizational Behavior: Roles of Identification
with Leaders and Collectivism, „Social Behavior & Personality: An International
Journal”, 48(2), s. 1–12, doi: 10.2224/sbp.8285.165 Bibliografia
Yucedag, C., Kaya, L.G., Cetin, M. (2018). Identifying and assessing environmental
awareness of hotel and restaurant employees’ attitudes in the Amasra District of
Bartin, „Environmental Monitoring & Assessment”, 190(2), s. 1, doi: 10.1007/
s10661-017-6456-7.
Yusliza,  M.,  Othman,  N.,  Jabbour,  Ch.  (2017).  Deciphering  the  implementation
of  green  human  resource  management  in  an  emerging  economy,  „Journal
of  Management  Development”,  Vol.  36,  No.  10,  s.  1230–1246,  doi:  10.1108/
JMD-01-2017-0027.
Yusliza,  M.-Y.,  Norazmi,  N.A.,  Fernando,  Y.,  Fawehinmi,  O.,  Seles,  B.  (2019).  Top
management commitment, corporate social responsibility and green human re-
source management: A Malaysian study, „Benchmarking: An International Jo-
urnal”, Vol. 26, No. 6, s. 2051–2078, doi: 10.1108/BIJ-09-2018-0283.
Zaid, A.A., Jaaron, A.A., Bon, A.T. (2018). The impact of green human resource ma-
nagement and green supply chain management practices on sustainable perfor-
mance: An empirical study, „J. Clean. Prod.”, 204, s. 965–979.
Zaleśna, A., Wyrzykowska, B. (2017). Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzki-
mi w praktyce przedsiębiorstw w Polsce, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1(175).
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego, (red.) H. Król, A. Lu-
dwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Zetter, L. (2008). Lobbying: The Art of Political Persuasion, Petersfield: Harriman
House.
Zhang, Q., Fang, K. (2019). Comment on „Consumption-based versus production-ba-
sed accounting of CO2 emissions: Is there evidence for carbon leakage?”, „Envi-
ronmental Science & Policy”, 101, s. 94–96, doi: 10.1016/j.envsci.2019.08.002.
Zhang, S. (2020). Impact of Workplace Ostracism on Unethical Pro-Organizational Be-
haviors, „Personnel Review”, 49(8), s. 1537–51, doi:10.1108/PR-05-2019-0245.
Zhang, S. (2020). Workplace Spirituality and Unethical Pro-Organizational Beha-
vior:  The  Mediating  Effect  of  Job  Satisfaction,  „Journal  of  Business  Ethics”,
161(3), s. 687–705, doi:10.1007/s10551-018-3966-3.
Zhang, W., Chia-Hsing Huang, Prasad Padmanabhan (2018). Firm level offshoring
activities, pollution regulation, triple bottom line, and market structure: What
do they have in common?, „Journal of cleaner production”, 195, s. 618–624, doi:
10.1016/j.jclepro.2018.05.232.
Zhang, Xue, Liang Liang, Guyang Tian, Yezhuang Tian. (2020). Heroes or Villains?
The Dark Side of Charismatic Leadership and Unethical Pro-Organizational Be-
havior, „International Journal of Environmental Research and Public Health”,
17(15), doi: 10.3390/ijerph17155546.166 Bibliografia
Zhang, Y., Luo, Y., Zhang X., Zhao, J. (2019). How Green Human Resource Manage-
ment Can Promote Green Employee Behavior in China: A Technology Acceptance
Model Perspective, „Sustainability”, 11, 5408, doi: 10.3390/su11195408.
Zhang, Yun, Bin He, Qihai Huang, Jun Xie (2020). Effects of Supervisor Bottom-Li-
ne Mentality on Subordinate Unethical pro-Organizational Behavior, „Journal
of Managerial Psychology”, 35(5), s. 419–34, doi: 10.1108/JMP-11-2018-0492).
Zhao, C., Liu, Y., Gao, Z. (2016). An identification perspective of servant leadership’s
effects, „Journal of Managerial Psychology”, Vol. 31, No. 5, s. 898–913.
Zhao, J., Liu, H., Sun, W. (2020). How Proactive Environmental Strategy Facilitates
Environmental Reputation: Roles of Green Human Resource Management and
Discretionary Slack Sustainability, 12, 763, doi: 10.3390/su12030763.
Zhi, Y. i in. (2020). Greenwashing Behaviours: Causes, Taxonomy and Consequences
Based on a Systematic Literature Review, „Journal of Business Economics &
Management”, 21(5), s. 1486–1507, doi: 10.3846/jbem.2020.13225.
Zoogah,  D.B.  (2011).  The  Dynamics  of  Green  HRM  Behaviors:  A  Cogniti-
ve  Social  Information  Processing  Approach,  „German  Journal  of  Re-
search  in  Human  Resource  Management”,  25(2),  s.  117–139,  doi:
10.1688/1862-0000_ZfP_2011_02_Zoogah.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Wybrane instrumenty w doskonaleniu ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Finanse zielonej transformacji

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane