• Zarządzanie emocjami w organizacji KSIĄŻKA Z AUTOGRAFEM

Zarządzanie emocjami w organizacji KSIĄŻKA Z AUTOGRAFEM

 • Autor: Adam Cichosz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-35-9
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 248/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 54.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
W książce przedstawione zostały elementarne oraz najistotniejsze zagadnienia i ujęcia procesów emocjonalnych, a w szczególności ich udział w procesach percepcji, myślenia, uwagi i pamięci. Należy pamiętać, że procesy poznawcze oraz ich determinanta emocjonalna mają decydujący wpływ na kształtowanie się kultury organizacyjnej, w niej na aksjologię organizacji, procesy interpersonalne, a w tym na komunikację międzyludzką, system norm oraz reguł, jakie w niej obowiązują, panujący w niej klimat i układy baryczne emocji, motywacji oraz postaw pracowniczych, wraz z wymiarem materialnym kultury i strukturą fizyczną organizacji.

Spis treści:

Nota edytorska
Wstęp

Rozdział I. Emocje

1.1. Zewnętrzny i wewnętrzny wyraz emocji
1.2. Emocje w procesach myślenia, spostrzegania, pamięci, autosugestii
1.3. Impulsy z otoczenia, zmysł doskonalenia
1.4. Emocje towarzyszące osiąganiu celu
1.5. Czas i przestrzeń. Znaczenie emocji, doznań i przeżyć
1.6. Nieodłączne – egzystencjalnie pozytywne i negatywne emocje
1.7. Seks i emocje

Rozdział II. Inteligencja emocjonalna


2.1. Znaczenie cech osobowości – osobowość emocjonalnie dojrzała. Postawy i zachowania
2.2. Intelekt w racjonalnym zarządzaniu emocjami
2.3. Źródła twórczej aktywności i kreatywności. Podłoże emocjonalne
2.4. Empatia – wrażliwość na sygnały otoczenia – wzajemność, życzliwość, tolerancja
2.5. Naturalne i standardowe przejawy inteligencji emocjonalnej
2.6. Człowiek – organizacja, zmysł koncentracji uwagi, świadomość, doskonalenie i postęp

Rozdział III. Zarządzanie emocjami

3.1. Wrażliwość intelektualna – aspekt czasu i przestrzeni
3.2. Predyspozycje i niedomagania zarządcze
3.3. Orientacja na ponadprzeciętność
3.4. Napięcia, spory, konflikty i towarzyszące temu emocje
3.5. Samokontrola postaw i zachowań. Samoświadomość
3.6. Emocje – nieodłączne funkcje życiowe ustroju

Rozdział IV. Styl życia. Samodoskonalenie, samorealizacja

4.1. Wiedza, umiejętności, doświadczenie, nawyki
4.2. Twórcza aktywność w organizacji. Przejawy i efekty
4.3. Zdrowie i bezpieczeństwo – wartości najwyższe
4.4. Efekty zarządzania emocjami na tle zmienności sytuacyjnej

Rozdział V. Autorefleksje – rozważania towarzyszące

5.1. Emocje – nieodłączne w osiąganiu postępu i rozwoju
5.2. Próba autorefleksji. Strach czy odwaga
5.3. Warunki ekstremalne, nadmierne emocje, napięcia, temperament

Zakończenie
Bibliografia

Dr hab. Kazimierz Nagody-Mrozowicz, prof. AWL:

Nowatorskie, unikatowe i godne uwagi okazują się w tym kontekście poglądy Autora wyłożone w oparciu o naukową literaturę przedmiotu oraz poparte mądrością życiową na temat inspirującej i kreatywnej funkcji seksualności człowieka, która właściwie aktywowana oraz stymulowana, może okazać się doskonałym narzędziem rozwoju osobowości. Autor ukazuje się nam bynajmniej nie tylko jako baczny oraz nieskrępowany pruderyjnym tabu i stereotypami obserwator wpływu emocji na procesy organizacyjne i zarządzanie, jako gloryfikator piękna miłości w powiązaniu jej wymiaru duchowego z seksualnością człowieka. Cel swój osiągnął – w co nie sposób powątpiewać po przeczytaniu jego książki – udowodniając tezę o nierozerwalnej relacji efektywności w pracy z satysfakcjonującym wpływem życia intymnego.


Adam Cichosz
cywilny i wojskowy nauczyciel akademicki, w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Chemicznych w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach adiunkt. Specjalizuje się w zarządzaniu bezpieczeństwem, kryzysem, zasobami ludzkimi, sportem i turystyką. Autor licznych publikacji i opracowań w wydawnictwach naukowych i w czasopismach specjalistycznych. Pełnił służbę w 6. Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej i w Siłach Zbrojnych ONZ wyróżnionych Pokojową Nagrodą Nobla (UNEF - II. Egipt - Wzgórza Golan). Ratownik. Zainteresowania: psychologia: stres ekstremalny, dyplomacja, historia, film i fotografia.

Książki tego autora

Adler A. (1986), Sens życia, PWN, Warszawa.
Allport G.W. (1937), Psychological Interpretation, New York.
Allport G.W. (1961), Pattern and Growth in Personality, New York.
Armstrong M. (2007), Zarządzanie ludźmi, REBIS, Poznań.
Aronson E. (1978), Człowiek istota społeczna, tłum. J. Rudnicki, PWN, Warszawa.
Balcerowicz B. (2002), Pokój i „Nie – Pokój”, na progu XXI wieku, Dom Wydawniczy BELLONA, Warszawa.
Bandura A. (1978), The self system in reciprocal determinism, „American Psychologist”, 33, s. 343–358.
Bartkowiak B. (2009), Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, PWE, Warszawa.
Bela Z., Podolec P. (2007), Profilaktyka, higiena, zdrowy tryb życia. Rys historyczny , w: Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki, Kraków.
Beveridge W.I.B. (1960), Sztuka badań naukowych, tłum. L. Żebrowski, PWN, Warszawa.
Bielski M. (2004), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
Bridger H. (1978), Wzrastające znaczenie procesów i przewartościowań dla rozumienia i radzenia sobie ze stresem, w: Stres w pracy, red. C.L. Cooper, R. Payne, PWN, Warszawa.
Bromley D.B. (1970), Psychologia starzenia się, tłum. Z. Zakrzewska, PWN, Warszawa.
Camras L.A., Abradys, Hill J. Sachs V. Spacarelli (1990), Maternal Facial Behavior and no Maltreated Children, „Development Psychology”.
Capra F. (1987), Punkt zwrotny, nauka, społeczeństwo, nowa kultura, tłum. E. Woydyłło, PIW, Warszawa.
Cenin M. (1993), Sytuacje trudne i stres w pracy oraz metody ich opanowania, w: tenże, Trening psychologiczny: analiza efektywności w trudnych sytuacjach zadaniowych, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Cenin M. (1993), Trening psychologiczny: analiza efektywności w trudnych sytuacjach zadanio-
wych, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Chanser G. (1954), Die Kapfuhr I das automatische Erwachen, Stuttgart.
Chełpa S., Witkowski T. (1999), Psychologia konfliktów . Praktyka radzenia sobie ze sprawami, WSiP, Warszawa.
Chlewiński Z. (1987), Postawy a cechy osobowości, Wyd. KUL, Lublin.
Cichosz A. (2010), Bezpieczeństwo w skali międzynarodowej i globalnej, w: Dylematy zarządzania sportem, turystyką i rekreacją w warunkach niepewności otoczenia, red. B. Grzeganek-Więcek, J. Maciag, AWF, Katowice.
Cichosz A. (2011), Człowiek, natura, kultura, piękno i nadzieja w przekazie Pierre’a de Coubertina, „Biblioteca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”, nr 3(25) i nr 4(26).
Cichosz A. (2011), Humanistyczny wymiar kultury fizycznej, w: Efekty kształcenia i wycho wania w kulturze fizycznej, red. J. Ślężyński, AWF, PTN KF OŚ, Katowice.
Cichosz A. (2012), Intelekt i rozumne kierowanie emocjami w ponadczasowym przesłaniu Pierre’a de Coubertina, w: Studia i szkice w zakresie polskiej i zagranicznej historii kultury fizycznej, red. P. Król, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
Cichosz A. (2012), Kultura fizyczna – humanistyczny wymiar, nieprzemijające treści i wartości, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, nr 10, 521, (LVIV).
Cichosz A. (2012), Zdrowie – o czym należy pamiętać, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, nr 8, 519 (LVIV).
Cichosz A. (2013), Stare prawdy wiecznie młode, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” nr 3, 525 (LX) i 521 (LIV).
Cichosz A. (2013), Zdrowie, wiedza, aktywność, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 533 (LX).
Cichosz A. (2014), Snowboard – olimpijskie szaleństwo na stoku. 535 (LXI).
Cichosz A. (2014), Uprawiając sport unikaj dolegliwości zdrowotnych, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 3 (536), (LX).
Cichosz A. (2015), Inteligencja emocjonalna w ponadczasowym przesłaniu Pierre’a de Coubertina, (rozprawa s. 545), Wyd. Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki, Katowice.
Cichosz A. (2018), Zarządzanie stresem w organizacji, Difin, Warszawa.
Cichosz A. (red.), (2018), Sport, turystyka rekreacja. Wędrujemy fotografujemy, dokumentujemy, Difin, Warszawa.
Cooper C.L., Payne R. (red.), (1987), Stres w pracy, PWN, Warszawa.
Cooper C.L., Tesman J.R., Schepard B. (1989),The Development of Emotion Expression during the First Years of Life, Monograph of the Society for Research in Child Development.
Culver C.Z., Tesman R., Shepard B. (1989), The development of Emoti0n Expression during the  First Two Years of Life, „Monographs of the Society for Research in Child Development”, vol. 54, no. 1/2.
Cymborowski B. (1976), Zegary biologiczne, PWN, Warszawa.
Dency J., Bentley F. (1949), Knowing and the Known, Boston.
Dienar E. (1979), Deindividuation, self-awareness , and disinhibition, „Journal of Personality and social Psychology”, 37(7), s. 1160–1171.
Diffurth T. (1975), Dzieci wszechświata, tłum. A.D. Tuszyńska, PIW, Warszawa.
DuBrin A.J. (1979), Praktyczna psychologia zarządzania, tłum. M. Szwarc,  PWN, Warszawa.
Eliasz A. (1981), Temperament a system regulacji stymulacji, PWN, Warszawa.
Franczyk W. (1970), Fizjologiczne mechanizmy czucia i percepcji, w: Fizjologia człowieka, PZWL, Warszawa.
Frankl V.E. (1971), Der Wille zum Sinn. Bern, Stuttgard–Vien.
Fred Z. (1974), Das Unbehagen in den Kultur, w: Kultrurheoretische Schrifen,  Frankfurt a Main.
Fredman L. (1988), The Concept of Security, w: Kulturtheoretische Schrieffer, Frankfurt a Main.
Garczyński S. (1972), Potrzeby psychiczne, niedosyt, zaspokojenie,PWN, Warszawa.
Gardner W., Martinko M. (1966), Using the Mayers – Biggs Type Indicator to study managers, „Journal  of Management”, vol. 22, no. 1.
Gardner W., Taylor P. (1975), Health and Work, Wiley, Now York.
Gerstmann S. (1971), Kształtowanie dojrzałości emocjonalnej w wychowaniu szkolnym „Nauczyciel i wychowanie”, WSiP, Warszawa.
Gerstmann S. (1976), Rozwój uczuć, WSiP, Warszawa.
Goleman D. (1975), Inteligencja  emocjonalna, tłum. A. Jankowski,  Wyd. Media Rodzina,  Poznań.
Goleman D. (1979), Inteligencja emocjonalne w praktyce, tłum. A. Jankowski, Media Rodzina, Poznań.
Gracz J. (1980), Emocje przedstartowe oraz ich związek z aspiracjami zawodowymi, Wyd. AWF, Poznań.
Graff S. (1976), Realms of the Humans Unconscious, New York.
Grzegorzewska-Klarkowska H.J. (1986), Mechanizmy obronne osobowości, PWN, Warszawa.
Guilford J.P. (1978), Natura inteligencji człowieka, tłum. B. Czarniawska i in., PWN, Warszawa.
Hans Hugon Saley 1907–1982. (1956),The stress of Life, Mc Grew Hill, New York.
Hertz A. (1992), Socjologia nie przedawniona, PIW, Warszawa.
Heszen J., Sęk H. (2007), Psychologia zdrowi, WN PWN, Warszawa.
Hingliffe M.K., Douglas H., Roberts F.J.(1987), Melancholia małżeńska. Rys historyczny, tłum. H. Szafraniec, Logos, PWN, Warszawa.
Horney K. (1978), Neurotyczna osobowość naszych czasów, tłum. H. Grzegołowska, PWN, Warszawa.
Kacprzak L. (2003), Bezpieczeństwo i jego poczucie integralnym obowiązkiem nauczycieli. Szanse i zagrożenia, Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.
Kamińska-Szmaj J. (2005), Milenijny słownik wyrazów obcych, Europa, Wrocław.
Karney J.E. (1988), Człowiek i praca. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, MSzM, Warszawa.
Karney J.E. (1988), Człowiek w środowisku pracy, IW ZZ, Warszawa.
Kępiński A. (1973), Rytm życia, WL, Kraków.
Kępiński A. (1985), Melancholia, PZWL, Warszawa.
Kępiński A. (2008), Autorytet człowieka, WL, Kraków.
Kępiński A. (2008), Lęk, WL, Kraków.
Klonowicz S. (1984), Reaktywność a funkcjonowanie człowieka w różnych warunkach stymulacyjnych, Ossolineum, Wrocław.
Kmiotek K., Piecuch T. (2012), Zachowania organizacyjne teoria i przykłady, Difin, Warszawa.
Kofta M. (1979), Samokontrola a emocje, PWN, Warszawa.
Kopczewski M. (2013), Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji, w: Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, red. W. Kieżun, J. Wołłejko, S. Sirko, AON, Warszawa.
Kotler P., Justripitak S., Measincea S. (1999), Marketing narodów, Wyd. PSB, Kraków.
Kozielecki J. (1961), Ewolucja psychologii naukowej. Studia filozoficzne , PWN, Warszawa.
Kozielecki J. (1966), Zagadnienia psychologii myślenia, PWN, Warszawa.
Kozielecki J. (1976), Koncepcje psychologiczne człowieka, PIW, Warszawa.
Kozielecki J. (1977), Transgresja i kultura, Wyd. Żak, Warszawa.
Krapiec M.A. (1975), Człowiek i prawo naturalne, TN KUL, Lublin.
Krapiec M.A. (1995), Zarys teorii bytu, Wyd. KUL, Lublin.
Krawczyński M. (1991), Wokół specyfiki leku sportowego, w: Lęk – w poszukiwaniu specyficzności, red. W. Tłokiński, UG, Gdańsk.
Krąpiec M.A. (1974), Ja – człowiek. Zarys antropologii filozofii, TN KUL, Lublin.
Krechowiecki A. (1958), Zarys anatomii człowieka, PZWL, Warszawa.
Krokiewicz A. (1974), Zarys filozofii greckiej, Fundacja Aletheia, Warszawa.
Landes D.S. (1998), The Wetland Poverty of Nations, why some are So Rich and So Poor, New York–London.
Laschlo Z. (1978), Systemowy obraz świata, PIW, Warszawa.
Leśniak T., Olszewski H. (1991), Lęk, motywacja osiągnięć i wyuczona bezradność, a funkcjonowanie w sytuacjach zadaniowych, w: Lęk – w poszukiwaniu specyficzności, red. W. Tłokiński, Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie, Warszawa.
Lew-Starowicz Z., Szczerba K. (1995), Nowoczesne wychowanie seksualne. Podręcznik dla młodzieży szkolnej, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa.
Łosiak W. (2008), Psychologia stresu, WSiP, Warszawa.
Maciaszek J. (1996), Sztuka udanego życia, Wyd. PSB, Kraków.
Majewska Z. (2011), Ingarden Roman, w: Encyklopedia filozofii polskiej Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, Lublin.
Marciniak F.M. (2009), Psychologiczne aspekty poczucia bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
Maruszewski M., Reykowski J., Tomaszewski T. (1966), Psychologia jako nauka o człowieku, KIW, Warszawa.
Maslow A. (1971), The Fartberg, Reaches of Human Nature, New York.
Matczak A. (1987), Rozwój emocjonalny, w: Wprowadzenie do psychologii, red. Z. Włodarski.
M. Matczak, WSiP, Warszawa.
Mateja A. (2020), Poznanie Kępińskiego. Biografia psychiatry , WL, Kraków.
Mudyń K. (1997), Zdarza się, że myślimy, Wyd. PSB, Kraków.
Nagody-Mrozowicz K. (2015), Inteligencja emocjonalna w ponadczasowym przesłaniu Pierre’a de Coubertina / Adam Cichosz, AWF im. J. Kukuczki, s. 545, recenzja w: Biblioteca Nostra,
Śląskie Wydawnictwo Naukowe, Katowice.
Nęcki Z. (1996), Atrakcyjność wzajemna, Wyd. PSB, Kraków.
Nowak S. (2011), Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.
Nutin J. (1980), Theorie de la motiwation humaine. Du besoin un projet d’action, Paris.
Ockhman W. (2007), O czasie, tłum. M. Karas, Wyd. WAM, Kraków.
Oswald J. (1968), Sen, PWN, Warszawa.
Peale N.V. (1955), Moc pozytywnego myślenia, tłum. M. Umińska, Studio Emka, Warszawa.
Pełczyńska A. (1986), Czas człowieka, Ossolineum, Wrocław.
Penc J. (2011), Zachowanie organizacyjne w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia
i aspiracji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Piaget J. (1977), Psychologia i epistemologia, tłum. Z. Zakrzewska, PWN, Warszawa.
Piektford R.W. (1970), Zmysły i odbiór wrażeń przez człowieka, tłum. H. Hoeflich-Piątkowska, Stanisław Raczkiewicz, PWN, Warszawa.
Przetacznikowa M. (1967), Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży, PZWL, Warszawa.
Reykowski J. (1975), Osobowość, w: Psychologia, red. T. Tomaszewski, PWN, Warszawa.
Richler J.F. (1976), Concept of “Self” Necessary in Psychological Theory, Oxford.
Richter C.P. (1965), Biological  Cloaks  in  Medicine  and  Psychiatry,  Springfield Hardcover,
New York.
Robbins S.P., DeCenzzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, tłum. A. Ehrlich, PWE, Warszawa.
Rogers C. (1966), Le développement de la personae, Paris.
Rogers C., Kingled G.M. (1965), Psychotherapies et relations humanness, Paris.
Sedlak W. (1970), W pogoni za nieznanym, Wyd. Lubelskie, Lublin.
Sedlak W. (1990), W pogoni za życiem. Wspomnienia ludzi nauki. Remanent osobowości, Wyd. Lubelskie, Lublin.
Sedlak W. (1997), Teologia światła, czyli sięganie Nieskończoności, Wyd. CONTINUO, Radom.
Simon H.A. (1997), Models of Thought, New Haven and London.
Simon H.A., Skuza B. (2003), Kapitał intelektualny – perspektywa menadżera, w: Gospodarka
oparta na wiedzy, red. A. Kukliński, KBN Wyd. Rewasz, Warszawa.
Skowrońska M. (2020), J. Aleksandrowicz. Terapia na życie w rozmowie z Kier. Katedry Psychiatrii UJ – CM Prof. dr hab. Dominiką Dudek, WL, Kraków.
Sollberger A. (1965), Biological Rhythm, Amsterdam.
Stępień J. (2000), Wstęp do socjologii, psychologii i organizacji pracy, Wyd. MP 12, Poznań.
Strelau J. (1985), Temperament, osobowość, działanie, PWN, Warszawa.
Strelau J.(1978), Rola temperamentu w rozwoju psychicznym, WSiP, Warszawa.
Szmagalski J. (2008), Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa.
Tatarkiewicz W. (1951), Droga do filozofii, PWN, Warszawa.
Tatarkiewicz W. (1963), O szczęściu, PWN, Warszawa.
Terelak J. (1989), Psychologia menadżera, Difin, Warszawa.
Terelak J. (1998), Podstawy psychologii lotniczej, Wyd. DWLOT, Poznań.
Terelak J. (2007), Psychologia zdrowia, WN PWN, Warszawa.
Tinbergen J.A., Dollzman J., Ettinger J. (1978), O nowy Ład międzynarodowy, PWE, Warszawa.
Tłokiński W. (red.), (1991), Lęk w poszukiwaniu specyficzności, Wyd. Arx Regia, Warszawa.
Walawski J. (red.), (1967), Fizjologia człowieka, PZWL, Warszawa.
Wilsz J. (2009), Teoria pracy, Impuls, Kraków.
Witkowski S.A. (1995), Prace psychologiczne, Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
Włodarski Z., Matczak A. (1978), Wprowadzenie do psychologii, WSiP, Warszawa.
Wojciechowski S. (2000), Napięcia i konflikty w Europie Środkowej, w: Spory i konflikty międzynarodowe, red. W. Malendowski, Alfa, Wrocław.
Wojcieszke B. (2011), Psychologia społeczna, Wyd. SCHOLAR, Warszawa.
Zimbardo P.G. (2002), Psychologia życia, WN PWN, Warszawa.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Relacje jako kapitał organizacji

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Zarządzanie różnorodnością. W kieru...

72.00 zł 80.00 zł Cena netto: 68.57 zł

Zarządzanie stresem w organizacji

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Zarządzanie różnorodnością w organi...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Najczęściej kupowane