• Znaczenie wyceny własności intelektualnej. Proving the worth. Putting a value on intellectual property

Znaczenie wyceny własności intelektualnej. Proving the worth. Putting a value on intellectual property

 • Autor: Marlena Jankowska Mirosław Pawełczyk Sławomir Augustyn Marek Panfil
 • Wydawca: Ius Publicum, WSB
 • ISBN: 978-83-955355-1-2
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 652/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 115.00 zł

  103.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Każde liczące się na rynku przedsiębiorstwo buduje swój potencjał i majątek w oparciu o dobra własności intelektualnej. Powstaje jednak pytanie, jak dobra te wyceniać i na jakiej podstawie. Niniejszy, drugi, tom Serii Prawa Designu, Mody i Reklamy przybliża problemy związane z zabezpieczeniem i wyceną praw własności intelektualnej. Tom stanowi zbiór refleksji prawniczych i ekonomicznych na temat zasad wynagradzania twórców i doboru metodologii wyceny. Książka jest adresowana do każdego użytkownika sieci, w szczególności studentów kierunków prawniczych, ekonomicznych i artystycznych, jak też do profesjonalistów, którym poszerzona analiza tej tematyki pozwoli odnaleźć się  w wyzwaniach stawianych w ich praktyce.

All serious enterprises build their potential and assets based on intellectual property and its related policy. However, it is important to understand the basis upon which IP pricing should be set. This second volume in the Design, Fashion and Advertisement Law Series gets to the heart of the problems related to the protection and valuation of intellectual property rights. This volume is a collection of legal and economic reflections on the principles of author remuneration and the selection of valuation methodology.

SPIS TREŚCI/TABLE OF CONTENTS:

O SERII/ABOUT THE SERIES

LISTY Z PRAKTYKI/LETTERS FROM PRACTITIONERS
1. Joanna Jabłczyńska
2. Marek Tarko
LISTA SKRÓTÓW/LIST OF ABBREVIATIONS
WPROWADZENIE/INTRODUCTION
 
Część I/Part I
HISTORIA DOSKONAŁEJ WYCENY  
A PERFECT VALUATION STORY  

 
1. KILKA UWAG O WYNAGRADZANIU AUTORÓW NA PRZESTRZENI WIEKÓW
1. SEVERAL REMARKS ON THE REWARDING OF AUTHORS OVER THE COURSE OF THE CENTURIES
Grzegorz Nancka  

2. CZARNA DZIURA TECHNOLOGII W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE A DOBRA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
2. THE BLACK HOLE OF TECHNOLOGY IN THE INNOVATIVE ECONOMY AND INTELLECTUAL PROPERTY ASSETS
Marlena Jankowska
Mirosław Pawełczyk

3. THE BLACK HOLE OF IP VALUATION
Vinay Sharma    
 
Część II/Part II
PRZEGLĄD METOD WYCENY
CONSTELLATION OF VALUATION METHODS  

 
4. ZASADY WYCENY METODĄ ZDYSKONTOWANYCH STRUMIENI PIENIĘŻNYCH
4. PRINCIPLES OF DISCOUNTED CASH FLOW METHOD (DCF)
Maciej Stamirski
   
5. AKTYWA NIEMATERIALNE – PRZYKŁADY, PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W WYCENIE
5. INTANGIBLE ASSETS IN INTELLECTUAL PROPERTY – EXAMPLES, SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN VALUATION
Maciej Stamirski

6. METODYKA WYCENY NIERUCHOMOŚCI
6. METHODOLOGY OF PROPERTY VALUATION
Agnieszka Bieda

7. BUSINESS COMBINATION (IFRS 3) – RECOGNITION AND VALUATION OF INTANGIBLE ASSETS
Marek Panfil
 
Część III/Part III   
HORYZONT PRAWNY: KOMERCJALIZACJA DÓBR NIEMATERIALNYCH
LEGAL HORIZON – MONETIZATION OF INTANGIBLE GOODS  


Copyright
8. OKOLICZNOŚCI WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA ZA NARUSZENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH W ORZECZNICTWIE SĄDÓW POLSKICH
8. CIRCUMSTANCES AFFECTING THE AMOUNT OF THE RESPECTIVE REMUNERATION FOR INFRINGEMENT OF AUTHOR’S ECONOMIC RIGHTS IN THE JURISPRUDENCE  OF POLISH COURTS
Łukasz Maryniak

Fashion & Style
9. WIZERUNEK – CO TRZEBA O NIM WIEDZIEĆ W ŚWIECIE MODELINGU
Paweł Biały

10. FACTORS INFLUENCING THE ASSESSMENT OF MODELS’ REMUNERATION
Ewa Pietrzak

Patents & Innovations
11. WZROST WYDAJNOŚCI JAKO MIARA WARTOŚCI PATENTU  – ANALIZA NA PRZYKŁADZIE PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO
11. INCREASE IN EFFICIENCY AS A MEASURE OF PATENT
VALUE – AN ANALYSIS BASED ON THE EXAMPLE OF ENERGY INDUSTRY
Dominik Kurczab

12. SZACOWANIE KOSZTÓW PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH WE WDRAŻANIU INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII
12. COST ESTIMATION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECTS IN THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES
Sławomir Augustyn

Data & Personal Data
13. WYCENA DANYCH – ZŁOTA XXI WIEKU
13. VALUATION OF DATA – THE GOLD OF THE 21 ST CENTURY
Marek Porzeżyński

14. DATA CONTROLLER’S LIABILITY FOR INFRINGING PROVISIONS OF REGULATION (EU) 2016/679
Agnieszka Stępień-Banach

BIBLIOGRAFIA/BIBLIOGRAPHY
EDYTORZY&AUTORZY/EDITORS&AUTHORS
RECENZJE/REVIEWS
REKOMENDACJE/RECOMMENDATIONS

Michael R. Graif, New York:
IP valuation is far from an exact science, yet IP attorneys and business owners are constantly searching for more accurate ways to assess the worth of
intangible assets. In this book, Profs. Jankowska and Pawelczyk have assembled a virtual reference guide for IP valuators, surveying numerous valua-
tion methods and their application to IP. From Dr. Stamirski’s novel use of the discounted cash flow method to IP rights to Adv. Kurczab’s demonstration that cost savings from an invention can be an effective methodology for valuing an invention, this book offers the reader an invaluable resource for evaluating the worth of intangible assets. It is especially timely since, as Profs. Jankowska and Pawelczyk point out, so much of today’s new technology, including AI, blockchain and social media assets, fall into a black hole of protection for which no discrete intellectual property right exists. This book is perfect for professionals who stay up to date on the most current valuation methods for technologies old and new.     
                             

Deborah Portilho, Rio de Janeiro:
What is the value of IP Valuation? Even though IP Valuation is a quite complex matter, the answer to this question is rather simple. In fact, the value of IP Valuation is directly related to the desired level of success of a given M&A transaction, The better the applied IP Valuation methods are, the higher the level of success achieved in the transaction will be. Accordingly, while it is hard to appraise IP assets, it is easy to understand the
importance of a correct valuation process, which this book is all about!


Benoit Van Asbroeck, Brussels:
The valuation of IP assets is of paramount importance for the exploitation and enforcement of IP rights. By assembling a series of articles writ-
ten by esteemed professionals, Profs. Jankowska and Pawelczyk provide their readers with a comprehensive reference on the multiple valuation methods and approaches which can be utilized in relation to intangible assets and their possible influence in optimizing IP valuation. The book does not only examine existing and newly proposed valuation methods, but also provides an insight on the challenges faced by businesses in protecting and valuating new business assets, such as AI, blockchain and data based assets. Touching upon the constantly current discussion on intangible assets’ monetization, the authors shed light on important factors affecting the remuneration of IP and image rights’ rightholders, such as fashion models. This book is a useful and valuable source of knowledge for business owners, IP lawyers and economists interested in the
opportunities and challenges related to IP monetization, especially in the digital era.


Marlena Jankowska
Doktor habilitowany nauk prawnych; adwokat; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Kierownik Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy w tej samej uczelni (lawinstyle.us.edu.pl); tworzy projekty badawcze poświęcone zagadnieniom technologii, geoinformacji i prawa autorskiego w społeczeństwie informacyjnym w ramach prac przy Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie; prezes fundacji Instytut Własności Intelektualnej (IIP, iip.edu.pl) w Katowicach; aktualnie prowadzi badania naukowe w obszarze prawa własności intelektualnej i mody. W 2016 r. otrzymała prestiżowe stypendium rządu Australii, w ramach którego realizowała projekt dotyczący praw autorskich do map cyfrowych przy Uniwersytecie Technologicznym w Sydney (Endeavour Research Fellowship); beneficjentka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Od lipca 2017 roku do lipca 2020 roku naukowiec wizytujący (Visiting Research Fellow) przy Chinese-German Institute for Intellectual Property at Huazhong University of Science and Technology/HUST (Chiny). Od czerwca 2018 roku do czerwca 2019 roku członek Grupy Eksperckiej przy Komisji Europejskiej zajmującej się odpowiedzialnością prawną za nowe technologie. Od 2019 r. członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prowadziła badania naukowe w wielu prestiżowych ośrodkach naukowych, takich jak Instytut Maxa Plancka w Monachium, University of Nebraska Lincoln, UCLA czy Columbia University w USA. Autorka ponad 100 publikacji oraz wielu odczytów wygłaszanych za granicą, w tym w: University of Pennsylvania, University of Honk Hong oraz University of Melbourne.

Książki tego autora

Mirosław Pawełczyk
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, członek Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy w tej samej uczelni; radca prawny zarządzający w Kancelarii Pawełczyk, członek Rady Programowej Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, członek rady programowej czasopisma Radca Prawny, członek rady naukowej czasopisma Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego. Członek zwyczajny Towarzystwa Obrotu Energią. Visiting Research Fellow przy Chinese-German Institute for Intellectual Property at Huazhong University of Science and Technology/HUST (Chiny, 2017-2020). Ekspert Krajowej Rady Radców Prawnych w procesach legislacyjnych oraz członek Zespołu Ekspertów, który opracowywał projekt Konstytucji Biznesu powołanego przez wicepremiera ? ministra rozwoju. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Własności Intelektualnej (www.iip.edu.pl). Generalny Honorowy Dyrektor Górniczy. Sędzia Sądu Giełdowego, arbiter w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, sędzia Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Arbiter ad hoc Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Członek Stowarzyszenia na Rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (www.paee.org.pl). Współinicjator i współorganizator cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym oraz Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich. Zasiadał w radach nadzorczych m.in. spółek z udziałem Skarbu Państwa, działających w sektorach strategicznych, podmiotach sektora finansowego i sportowego. Laureat uniwersyteckiego plebiscytu w kategorii Przyjaciel Studenta 2012 na Uniwersytecie Śląskim. Autor ponad 160 publikacji naukowych, m.in. z zakresu: prawa gospodarczego, prawa konkurencji, prawa sektorów infrastrukturalnych, prawa własności intelektualnych oraz prawa rynku kapitałowego.

Książki tego autora

Sławomir Augustyn
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej (eksploatacja samolotów i śmigłowców, Warszawa 1993). Ukończył zagraniczny, zaawansowany kurs zarządzania projektami (ECOFYS, NL 2008) oraz zagraniczną praktykę naukowo-badawczą (Aerospace Research Institute, University of Manchester, UK 2014). Autor monografii Żywotność Lotniczego Systemu Antropotechnicznego (AON, Warszawa 2013) oraz podręczników Podstawy Zarządzania Jakością - teoria i praktyka (AON, Warszawa 2012) dotyczącego analizy jakościowej projektu z uwzględnieniem modelu TQM, Silnik Gazowy Turbinowy (WSS, Bydgoszcz 2011), Aerodynamika, Struktury i Systemy Śmigłowca (WSS, Bydgoszcz 2011) obejmujące w swym zakresie wymagania przepisów Part 66/EASA. Redaktor naukowy i współautor podręcznika Obsługa Naziemna Lotniska - Ground Handling (AR-Aviation Recources, Warszawa 2012). Współautor książki Inżynieria diagnostyki maszyn (Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Warszawa 2004). W swoim dorobku ma kilkadziesiąt publikacji krajowych i zagranicznych oraz cztery projekty racjonalizatorskie. Uczestnik prac naukowo-badawczych dotyczących procesów decyzyjnych w lotniczym projektowaniu (m.in. Collegium Medium, Bydgoszcz). Członek międzynarodowego zespołu recenzentów dwumiesięcznika International Journal of Computer and Information Technology (IJCIT) oraz Członek Zarządu Oddział w Polsce Międzynarodowej Rady ds. Inżynierii Systemów (INCOSE  International Council on Systems Engineering).

Książki tego autora

Marek Panfil
doświadczony (w Polsce i Kanadzie) biegły w zakresie wyceny przedsiębiorstwa i aktywów niematerialnych. Doradca strategiczny w zakresie budowy wartości spółki dla akcjonariuszy. Profesor potrafiący z sukcesem łączyć świat akademicki i świat biznesu. Autor /współautor 10 książek i 40 artykułów z obszaru finansów przedsiębiorstwa i wycen.

Książki tego autora

BIBLIOGRAPHY
2015 Purchase Price Allocation Study, Houlihan Lokey, 2016.
Acquisition Accounting – What’s next for you? A global survey of
purchase price allocation prac-tices, Ernst & Young, 2009.
A set of unit price indices for general, residential and industrial con-
struction for investment works – 3rd quarter of 2018, Bistyp Consulting
Sp. z o.o. Publisher, Warszawa 2018.
ADAMCZEWSKI Z., Elementy modelowania matematycznego w wycenie
nieruchomości: podejście porównawcze, Publishing House of Warszawa
University of Technology, Warszawa 2006.
ADAMCZYK-WOŹNIAK. E., Ustalanie wynagrodzeń za korzystanie z
utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz praktyki organizacji
zbiorowego zarządzania w odniesieniu do zasad konstytucyjnych I prak-
tyk zakazanych przez prawo konkurencji, „Kwartalnik Naukowy Prawo
Mediów Elektronicznych”, nr 4/2001.
ARONSOHN  A., International Valuation Standards: what’s new?,
„Property Journal”, 2017, May/June.
BALCARCZYK J., Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Warszawa
2009.
BALWICKA-SZCZYRBA M., Krótka refleksja nad konstrukcją zryczał-
towanego odszkodowania, „Studia Iuridica”, LXIV.
BARTA J., MARKIEWICZ R., Prawo autorskie. Przepisy. Orzecznictwo.
Umowy międzynarodowe, Warszawa 2002.
BARTA J., MARKIEWICZ R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Komen-
tarz, Kraków 2005. 606
BARTA J., MARKIEWICZ R., MATLAK A., Prawo mediów, Warszawa 2008.
BARTA J., MARKIEWICZ R., Wokół prawa do wizerunku, „ZNUJ
PWiOWI” 2002, nr 80.
BARTA J., MARKIEWICZ R., Ustawa o ochronie baz danych. Komentarz,
Kraków 2002.
BĄK E., Elastyczne formy zatrudnienia, Warszawa 2006.
BĄK E., Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy, Warszawa 2009.
BIEDA A., Wycena nieruchomości w aspekcie standardów międzyna-
rodowych [w:] Materials of the Krakow Conference of Young Scientists,
ACADEMICA Foundation of Students and Graduates of the AGH Univer-
sity of Science and Technology in Krakow, Pro Futuro Research Group,
Krakow, Kraków 2008.
BŁACH J., Innowacje finansowe w przedsiębiorstwie. Instrumenty. Mecha -
nizmy. Efekty, Warszawa 2018.
BŁESZYŃSKI J. [w:] Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom
13, J. Barta (red.), Warszawa 2017.
BOROWICZ J., Określanie w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy,
„MOPR” 2012, nr 8.
BOROWIK M., KROPLEWSKI R., MAŚNIAK L., ROMANIEC H.,
Przemysł +, Gospodarka oparta na danych, Ministerstwo Cyfryzacji,
Warszawa 2017.
BROWN R.L., Valuing Professional Practices and Licenses, New York 2013.
BUCHWALD-PELCOWA P., Mecenat nad piśmiennictwem i książką w
dawnej Polsce [w:] Z dziejów mecenatu kulturalnego w Polsce, J. Kostecki
(red.), Warszawa 1999.
BIBLIOGRAPHY607
Bulletin of estimate labour rates for the 4the quarter of 2018, Seko-
cenbud Publisher, Warszawa 2018.
Business combinations and changes in ownership interests, A Guide
to the Revised IFRS 3 and IAS 27, Deloitte, 2008.
Business combinations and noncontrolling interests, PwC, 2017.
BYRKA-KITA K., CZERWIŃSKI M., Premia z tytułu kontroli na polskim
rynku kapitałowym, „Ekonomista” 2013, 1.
BYWALEC M., Wady i zalety obowiązujących w Polsce metod wyceny
nieruchomości z punktu widzenia procesu sekurytyzacji kredytów hipo-
tecznych, „Studia Ekonomiczne”, 2014, nr 186.
CAJSEL W., Przekroczenie granic godziwej płacy – glosa do Wyroku SA
w B. z 25.4.2003 r., III APa 5/03, „MOPR” 2004, nr 6.
CHESBROUGH H.W., Open innovation: The New Imperative for Creating
and Profiting from Technology, Boston 2003.
CHMIELNIAK T., Maszyny Przepływowe, Gliwice 1997.
CHMIELNIAK T., Technologie Energetyczne, Warszawa 2008.
CHROBAK W., Wycena wartości niematerialnych i prawnych, Finanse,
Rynki finansowe, „Ubezpieczenia”, 4/2016 (82), cz. 2.
COŁOSZYŃSKA Ż., Prawne aspekty ochrony wizerunku, „Prokurator”
4 (44)-2010/1(45)-2011.
CURTIUS E. L., European Literature and the Latin Middle Ages, Prin-
ceton and Oxford 2013.
CURTIUS E. L., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i
opr. A. Borkowski, Kraków 2009.
BIBLIOGRAPHY608
CYMERMAN R., FILIPIAK-KOWSZYK D., Wycena nieruchomości: Prze-
gląd procedur wyceny i ich zastosowania. Opłaty od nieruchomości, Publishing
House of the Polish Internet Informant of Geodesy, Gdańsk 2015.
CYMERMAN R., NOWAK A. (red.), Zadania rachunkowe dla kandy-
datów na rzeczoznawców majątkowych, Edukatera Publishing House,
Olsztyn 2009.
CZAJKOWSKA-DĄBROWSKA M., Odszkodowanie z tytułu naruszenia
praw autorskich – rozwój czy degeneracja, „Studia Iuridica”, 2016, LXIV.
DANILEWICZ W., Prawne pojęcie wizerunku. Część I, „EP”, nr 6 2010.
DANILEWICZ W., Pojęcie wizerunku. Część II ,”EP” , C.H. BECK, nr
6, 2010.
DAVISON M.J., The legal protection of databases, Cambridge 2003.
DMITRUK K. M., Wokół teorii i historii mecenatu, Z dziejów mecenatu
kulturalnego w Polsce [w:] J. Kostecki (red.), Warszawa 1999
DUBISZ S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. II, Warszawa
2003.
DUCH-BROWN N., MARTENS B., MUELLER-LANGER F., The econo-
mics of ownership, access and trade in digital era, JRC Technical Reports,
JRC Digital Economy Working Paper 2017-01, Sevilla 2017.
Europejskie Standardy Wyceny, European Group of Valuers’ Asso-
ciations, Gillis Publishing House, Brussels 2016.
FERENC-SZYDEŁKO E., Prawo autorskie na ziemiach polskich do 1926
roku, Kraków 2000.
FLISAK D. [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, D. Flisak
(red.), Lex, 2015.
BIBLIOGRAPHY609
FLISIUK B., GOŁĄBEK A., Praktyczna wycena własności intelektualnej
i know-how na potrzeby komercjalizacji wiedzy w instytucjach naukowych,
„Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria Organizacja i Zarządzanie”,
vol. 100, Zabrze 2017.
GLÜCKSBERG M., Prawa autorów i artystów, „Gazeta Sądowa War-
szawska” 1875, nr 33.
GMYTRASIEWICZ M., KARMAŃSKA A., Rachunkowość finansowa,
Warszawa, 2002.
GNUSOWSKI M., Zastosowanie koncepcji customer care w zarządzaniu
kancelarią prawną [w:] Gospodarka. Technologia. Zarządzanie, M. Sła-
wińska (red.), Poznań 2012.
GOMUŁKA S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Warszawa 1990.
GÓRNICKI L., Rozwój idei praw autorskich, Wrocław 2013.
GÓRSKI J., Pojęcie prawa autorskiego w rozwoju historycznym, „RPEiS”,
1931, vol. 1.
GREUNING VAN H., International Financial Reporting Standards. A
Practical Guide. Fourth Edition, The Word Bank, Washington DC 2006.
GROCHOWSKI M., „Nieuregulowane” umowy o świadczenie usług na
gruncie art. 750 KC, „MOP”, nr 23, 2016.
GRZESIK K., ŹRÓBEK S., ŹRÓBEK R., Kierunki standaryzacji zasad
wyceny nieruchomości w warunkach globalizacji, „Studies and Materials
of Real Estate Scientific Society”, 2007, vol. 15, nr 1-2.
GRZESZAK T., Prawo autorskie. System prawa prywatnego, J. Barta
(ed.), T.13, wyd. 2 Warszawa 2007.
GRZESZAK T., Reklamowe wykorzystanie wizerunku i nazwiska jako
przykład reklamowego wykorzystania persony [w:] Międzynarodowa
BIBLIOGRAPHY610
konferencja prawa autorskiego – Dokąd zmierza prawo autorskie we
współczesnym świecie? , Kraków 2006.
GRZYBCZYK K., Naruszenie dobra osobistego w reklamie, „Rejent”
1999/9/119.
GRZYBOWSKI S., Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1957.
GRZYBOWSKI S., Prawo autorskie w systemie prawa [w:] S. Grzybow-
ski, A. Kopff, J. Serda, Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973.
HAJN Z., Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne in
Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę
w Polsce, E. Kryńska (red.), Warszawa 2003.
HECKMAN J.R., E.L. BOEHMER, E.H. PETERS, M. DAVALOO, N.
KURUP, A pricing model for data markets, iConference 2015 Proceedings.
HUSSON M., Kapitalizm bez znieczulenia, Warszawa 2011.
IBADOV N., ANYSZ H., Ustalenie stopnia zużycia technicznego obiektów
budowlanych w zarządzaniu nieruchomościami, Technika Transportu
Szynowego, 2013, nr 10.
Integrated norms for the valuation of buildings and structures Nr 126
- rates for the 4the quarter of 2018, Wacetob Publisher, Warszawa 2018.
Informational set of Expense Indicators for building structures, Orgbud
Serwis Publishing House, Poznań 2018.
Intangible Assets and Goodwill in the Context of Business Combina-
tions. An Industry Study, KPMG, 2010.
Intangible assets in a business combination. Identifying and valuing
intangibles under IFRS 3, Grant Thornton, 2013.
BIBLIOGRAPHY611
International Valuation Standards Council, International Valuation
Standards, Page Bros Publishing House, Norwich 2017.
JANKOWSKA M., Autor i prawo do autorstwa, Warszawa 2011
JANKOWSKA M., Charakter prawny mapy cyfrowej, Warszawa 2017.
KAMIŃSKI R., Istota innowacji (definicje, wyznaczniki i rodzaje) [w:]
R. Kamiński, Innowacje Gospodarcze. Wybrane aspekty ekonomiczne i
prawne, Poznań 2018.
KARŁOWICZ J., KRYŃSKI A., NIEDŹWIEDZKI W., Słownik języka
polskiego, t. III, Warszawa 1904.
KOCIUCKI L., Zdolność do czynności prawnych osób dorosłych i jej
ograniczenia, Warszawa 2011.
KOCZUR S., Differentia specifica „podporządkowania” właściwego dla
stosunku pracy a umów cywilnoprawnych, „MOPR” 2015, nr 2.
KOLOCH G., GROBELNA K., ZAKRZEWSKA-SZTYCHLING K.,
KAMIŃSKI B., KASZYŃSKI D., Intensywność wykorzystania danych
w gospodarce a jej rozwój – analiza diagnostyczna, dokument dostępny
na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.
KOMÓR J., WIŚNIEWSKI T., Różnice w wycenie spółki prywantej i
giełdowej, http://www.kpmg.com.pl/plissuesandinsights/articlespubli-
cations/strony/roznice-w-wycenie-spolki-prywatnej-i-gieldowej.aspx.
KONOWALCZUK J., Standaryzacja wyceny nieruchomości w Polsce,
„Świat Nieruchomości”, 2011, nr 2.
KONOWALCZUK J., Porównywanie w metodzie analizy statystycznej
rynku wykorzystywanej do szacowania wartości nieruchomości w Polsce,
„Scientific Papers of the University of Economics in Krakow”, 2018,
vol. 975, nr 3.
BIBLIOGRAPHY612
KRAMER J., System informacji i komunikacji marketingowej wobec
wyzwań gospodarki opartej na wiedzy, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 140, 2013.
KREFT J., Za fasadą społeczności. Elementy zarządzania nowymi mediami,
Kraków 2015.
KRÓLIKOWSKI M., [w:] A. Wąsek, R. Zawłocki, Kodeks karny, t. I, 2010.
KUCHARSKA-STASIAK E., Wycena nieruchomości w gospodarce global-
nej, „International Business and Global Economy”, 2016, vol. 35, nr 1.
KWIT J., Wycena przedsiębiorstw na rynkach kapitałowych [w:] Panfil
M., Szablewski A. (red.) Wycena przedsiębiorstwa od teorii do praktyki,
Poltext, Warszawa 2011.
LASKOWSKA E., Konstrukcja ochrony prawnoautorskiej na tle procesu
europeizacji prawa prywatnego, Warszawa 2016.
LINDE S., Słownik języka polskiego, t. III, Lwów 1857.
LESZCZYŃSKA K., Umowa o pracę a podstawowe umowy prawa cywil-
nego, „EP” 2012, nr 5.
LESZCZYŃSKI M., Innowacyjność gospodarki jako czynnik postrzegania
państwa w środowisku międzynarodowym – casus Unii Europejskiej [w:]
Innowacyjność wyzwaniem dla współczesnej gospodarki, K. Pająk (ed.),
Warszawa 2016.
LITWIŃSKI P., Obrót prawny bazami danych osobowych, „Przegląd
Prawa Handlowego”, September 2003.
LORANC-BORKOWSKA J., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną
wadą dzieła, „PZP” 2012, nr 2.
LUBASZ D., CHOMICZEWSKI W., CZERNIAWSKI M., DROBEK P.,
GÓRAL U., KUBA M., MAKOWSKI P., WITKOWSKA-NOWAKOW-
BIBLIOGRAPHY613
SKA K.,Art. 4 [w:] RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych
Komentarz, Lex, 2018.
ŁEMPICKI S., Opiekunowie kultury w Polsce. Z 21 rycinami w tekście,
Lwów 1938.
MACHAŁA W., Analiza orzecznictwa sądów okręgowych i apelacyjnych
w sprawach z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych w ostatnich
latach w świetle zgodności z orzecznictwem SN i dominującymi poglądami
piśmiennictwa, Warszawa 2016.
MACHAŁA W., Specyfika roszczenia odszkodowawczego z art. 79 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, „Studia Iuridica”, XLVII/2007.
MACHNIKOWSKI P., Funkcja prewencyjna roszczeń pieniężnych powsta-
jących w razie naruszenia praw własności intelektualnej [w:] Spory o
własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom
Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, A. Matlak, S. Stanisław-
ska-Kloc (red.), Warszawa 2013.
MARCINIAK S., Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, War-
szawa 2010.
MARCINIEC T., Innowacyjność, odkrycia oraz ich zastosowanie w XXI
wieku [w:] Innowacyjność w skali makro i mikro, B. Kryk, K. Piech (red.),
Warszawa 2009.
MAROŃ D., Rola sektora publicznego w generowaniu, wdrażaniu i stymu-
lowaniu innowacyjności społecznej [w:] Innowacyjność i konkurencyjność
międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa, A.A.
Janowska, R. Malik, R. Wosiek, A. Domańska (red.), Warszawa 2017.
MAZUR A., Zasadność stosowania wartości godziwej do wyceny bilan-
sowej w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Zeszyty Teoretyczne
Rachunkowości”, T. 47 (103), Warszawa 2008.
BIBLIOGRAPHY614
MARYNIAK Ł., Pojęcie stosownego wynagrodzenia, o którym mowa w
art. 79 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
a jego rynkowy charakter, „Zeszyty Naukowe KUL”, nr 1, 2018.
MĘŻYŃSKI A., Mecenat nad publikacjami naukowymi w XIX wieku [w:] Z
dziejów mecenatu kulturalnego w Polsce, J. Kostecki (ed.), Warszawa 1999.
MOLENDA W., Wartość godziwa – zastosowanie i procedury ustalania,
Warszawa 2008.
MUSCHALLE A., Stahl F., Loser A., Vossen G., Pricing approaches
or data markets, 2012.
MUSIAŁA A., Prawo do godziwego wynagrodzenia a roszczenie o podwyż-
szenie wynagrodzenia za pracę - glosa I PK 230/05, „MOPR” 2007, nr 10.
MUSIAŁA A., Problematyka kwalifikacji umowy o zatrudnienie jako
umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług, „MOPR”
2015, nr 1
Nie kupuj kota w worku. Badanie branżowe transakcji przejęć pod
kątem alokacji ceny nabycia, KPMG, grudzień 2011.
NIKLEWICZ-PIJACZYŃSKA M., Wycena wartości niematerialnych i
prawnych przedsiębiorstwa na przykładzie praw własności przemysłowej
Wycena wartości niematerialnych i prawnych, “Zarządzanie i Finanse,
Journal of Management and Finance”, Zabrze, vol. 15, nr 2/2/2017.
NOWACKA I., ROTKIEWICZ M., Umowy cywilnoprawne jako formy
zatrudnienia. Umowa zlecenia, Umowa o dzieło, 2016.
OKOŃ Z., Bazy danych on-line a prawo sui generis do bazy, Gospodarka
Elektroniczna,  “Monitor Prawniczy”  dodatek, nr 24, 2002.
ORŁOWSKI G., Umowa zlecenia a „miękkie domniemanie stosunku
pracy”, „MOPR”, nr 3, 2007.
BIBLIOGRAPHY615
OSTROWSKI P., SZELEJEWSKI F., Ocena poprawy sprawności gazowej
ciepłowni po schłodzeniu spalin wylotowych poniżej punktu rosy i wykorzy-
staniu odzyskanego ciepła, International Conference on Contemporary
Problems of Thermal Engineering CPOTE, 2018.
PADULA V., Whitewashed Runways: Employment Discrimination in the
Fashion Modeling Industry, Berkeley Journal of African-American Law
& Policy, Volume 17 Issue 1 Article 3, 2016.
PANFIL M., Wycena aktywów niematerialnych dla potrzeb alokacji ceny
nabycia wg MSSF 3 [w:] “Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego nr 590”, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Zeszyty
Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet
Szczeciński”, nr 51, 2012.
PĄZIK A., Prawo do wizerunku w obliczu zmian, „PPWI UJ” 2010, z. 107.
PARR R.L., Royalty rates for licensing intellectual property, Wiley &Sons.
PARZYCH P., CZAJA J., Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości,
AGH Publishing House, Kraków 2015.
PIWOWARSKA K., Gwarancja minimalnej stawki godzinowej w umowie
zlecenia i umowie o świadczenie usług – forma ingerencji funkcji ochronnej
prawa pracy w prawo cywilne, „MOPR” 2017, nr 8.
PODRECKI P. [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, D.
Flisak (ed.), Lex 2015, art. 79, nb. 83.
PODSZYWAŁOW A., Wartości niematerialne i prawne [w:] Metody
Wyceny Spółki, M. Panfil; A Szablewski (red.), Warszawa 2006.
Powszechne prawo krajowe dla państw pruskich, cz. I, vol. 1, Poznań 1826.
PRUCIA K., Efektywność finansowania innowacji za pośrednictwem Naro -
dowego Centrum Badań i Rozwoju [w:] Innowacyjność i konkurencyjność
BIBLIOGRAPHY616
międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa, A.A.
Janowska, R. Malik, R. Wosiek, A. Domańska (red.), Warszawa 2017.
PRUSINOWSKI P. [w:] Umowne podstawy zatrudnienia, Z. Góral (red.),
Warszawa 2012.
PRÜGL R., SCHREIER M., Learning from Learning-edge Customers
at The Sims: Opening up the Innovation Process Using Toolkits, „R&D
Management” 2006, vol. 36, nr 3.
RANSOME P., SATCHIT V., Valuation Discounts for Estate and Gift
Taxes: Recent Court Decisions Offer Guidance on Interests in Closely Held
Businesses. „Journal of Accountancy”, t. 20, nr 1, lipiec 2009.
ROTKIEWICZ M., Wzory zapisów w umowach zlecenia, Warszawa 2017.
REILLY R.F., SCHWEIHS R.: Valuing Intangible Assets, McGraw Hill,
New York 1999.
RENOUARD A. CH., Traité des droits d’auteurs, dans la littérature, les
sciences et les beaux-arts, vol. I oraz II, Paris 1839.
Review on the application of accounting requirements for business
combinations in IFRS financial statements, European Securities and
Markets Authority, 2014, Paris.
Valuation for Financial Reporting, CICBV, Fall/Winter 2016.
SADLIK R., Kwestionowanie wysokości wynagrodzenia pracownika przez
ZUS, „MOPR” 2014, nr 5.
SARBIŃSKI R.M., SOBCZYK-SARBIŃSKA K., Ustalanie wysokości
stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia – uwagi krytyczne o
stosowaniu art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych [w:] Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedy-
kowana Profesor Ewie Nowińskiej, J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz,
BIBLIOGRAPHY617
BIBLIOGRAPHY
P. Wasilewski (red.), Warszawa 2018.
SCHUMPETER J., Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960.
SCHWEIHS R.P., The Rule of Law Overrules the Rule of Thumb, „Insi-
ghts”, nr 4,2013.
SERWACH M., Guilt as a principle of civil liability and a circumstance
exempting from the obligation to repair the damage, „Wiadomości ubez-
pieczeniowe”, 1/2009.
SHANNON C.E., A mathematical theory of communication, „Bell System
Technical Journal”, vol. 27, 1948.
SIEDZIAKO J., Natura prawna roszczenia o naprawienie szkody z tytułu
naruszenia autorskich praw majątkowych poprzez zapłatę wielokrotności
stosownego wynagrodzenia, „Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału
Prawa i Administracji UAM”, nr 2013/3.
SIELICKA E., Innowacje w logistyce [w:] Innowacyjność wyzwaniem dla
współczesnej gospodarki, K. Pająk (red.), Warszawa 2016.
SIEŃCZYŁO-CHLABICZ  J.,  Rozpowszechnianie  wizerunku  osób
powszechnie znanych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 9.
SIKORSKI R., Definicja pojęcia „baza danych” w polskim prawie własności
intelektualnej [w:] Licencje na korzy-stanie z elektronicznych baz danych,
R. Sikorski (ed.), Warszawa, 2006.
SIMMERSON A.R., Not So Glamorous: Unveiling the Misrepresentation
of Fashion Models’ Rights As Workers in New York City, „22 CARDOZO
J. INT’L & COMP. L.” 153, 156, 2013.
SMITH GORDON V., PARR RUSSELL L., Valuation of Intellectual
Property and Intangible Assets, Third Edition, 2000. 618
BIBLIOGRAPHY
STANISŁAWSKA-KLOC S., Problematyka prawnej ochrony „tradycyj-
nych” i „elektronicznych” baz danych, „Radca Prawny” 2011, nr 2.
SOBOL E. (ed.), Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1997.
SOKOŁOWSKA D., Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim,
Poznań 2013.
SOPIŃSKA A., DZIURSKI P., Otwarte innowacje. Perspektywa współ-
pracy i zarządzania wiedzą, Warszawa 2018.
STAMBROWSKA M., MICHALAK K., Wycena przedsiębiorstwa dla
potrzeb PPA [w:] Dylematy wyceny przedsiębiorstwa, M.Panfil, A.Sza -
blewski (red.), Poltext, Warszawa 2014.
STEFAŃSKI R., Kodeks karny. Komentarz, wyd.7. 2013.
SZARGUT J., Analysis. Thermodynamic and economic analysis in indu-
strial power engineering, Gliwice 1986.
SZARGUT J., Termodynamika techniczna, Gliwice 2005.
SZCZEPANOWSKA-KOZŁOWSKA K., Przemysłowa stosowalność
[w:] Własność przemysłowa i jej ochrona, E. Nowińska E. Promińska, K.
Szczepanowska-Kozłowska (red.), Warszawa 2014.
ŚLĘZAK P., Ochrona prawa do wizerunku, Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego Katowice 2009.
ŚWIDERSKA K., Zakaz dyskryminacji w wynagradzaniu w prawie polskim
w odniesieniu do standardów międzynarodowych, „MOPR” 2004, nr 5.
TAPSCOTT D., WILLIAMS A.D., Wikipedia. O globalnej współpracy,
która zmienia wszystko, Warszawa 2008.
THOMPSON V.A., Bureaucracy and Innovation, Tuscaloosa 1969. 619
BIBLIOGRAPHY
TROJANEK R., Metodyka wyceny nieruchomości – materiały dydaktyczne,
University of Economics in Poznań, Poznań 2013.
TUCHOŁKA H., Samozatrudnienie, „MOPR” 2004, nr 10.
TUREK I., Znaczenie i wycena wartości niematerialnych i prawnych w
działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, „Finanse, Rynki Finansowe,
Ubezpieczenia. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i
Zarządzania Uniwersytet Szczeciński”, nr 61, 2013.
URBANEK G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE,
Warszawa 2008.
WHITFIELD P.R., Innowacje w przemyśle, Warszawa 1979
WILKOWSKI M., Historia wynagradzania twórczości, Warszawa 2014.
WOJNICKA E., Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim, „ZNUJ
PWiOWI” 56/1990.
WOŹNIAK M., Ochrona wizerunku w utworach audiowizualnych, „Plus
Camerimage Forum” 2007.
ZYGA J., Model wartości nieruchomości, „Wycena-Wartość, Obrót,
Zarządzanie Nieruchomościami”, 2012, t. 101, nr 4.620
DOBSON J., From a knowledge economy to a wisdom economy, of 03.03.2010,
https://www.thersa.org/discover/publications-and-articles/rsa-
comment/2010/03/from-a-knowlege-economy-to-a-wisdom-economy.
GRANT D., The Sorrow and the Pretty: Model Alliance Looks to  
Empower the Ridiculously Good-Looking, 09/04/12 https://observer.
com/2012/09/the-sorrow-and-the-pretty-model-alliance-
looks-to-empower-the-really-really-ridiculously-good-looking.
IAS 36, Impairment of Assets, 2004, www.iasplus.com
IAS 38, Intangible Assets, 2004, www.iasplus.com
IFRS 3, Business Combinations, 2008, www.iasplus.com
HORWATH A., Photoshop, Models, and the Law: How Far is Too Far?,
https://www.pixelz.com/blog/photoshop-models-laws.
Israeli Lawmakers Push for Stricter Penalties for Fashion Entities
that Flout Model Law, The Fashion Law, Octo-ber 16, 2017 TFL
http://www.thefashionlaw.com/home/israeli-lawmakers-push-for-
stricter-penalties-for-fashion-entities-flouting-model-law.
IVS 105, Valuation Approaches and Methods, 2016, www.ivsc.org.
IVS 210, Intangible assets, 2016, www.ivsc.org.
JRC Technical Report: The economics of ownership, access and trade  
in digital data, https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc104756.pdf
Kering  and  LVMH  Draft  Charter  on  Models’  Well-Being,  The
Fashion Law, September 6, 2017 http://www.thefashionlaw.com/
home/kering-and-lvmh-join-draft-charter-on-models-well-being
BIBLIOGRAPHY
POZOSTAŁA BIBLIOGRAFIA,  
W TYM ŹRÓDŁA ONLINE:621
KOLOCH G., GROBELNA K., ZAKRZEWSKA-SZLICHTYNG K.,  
KAMIŃSKI B., KASZYŃSKI D., Intensywność wykorzystania danych  
w  gospodarce  jej  rozwój  –  analiza  diagnostyczna,  document  
available at the Ministry of Digital Affairs website OECD, Oslo  
Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Technological  
Innovation Data, OECD/Eurostat Paris 2005.
KOROL M., Wizerunek i jego rozpowszechnianie, March 25, 2017
https://www.prawowmodzie.pl/wizerunek-i-jego-rozpowszechnianie
KUSHAL A., MOORTHY S., KUMAR V., Pricing for Data Mar-
kets,  Technical  Report,  2012.  https://courses.cs.washington.
edu/courses/cse544/11wi/projects/kumar_kushal_morthy.pdf
Models: Laws Governing the Modeling Industry in the U.S., The
Fashion Law, September 26, 2016 http://www.thefashionlaw.com/
learn/models-laws-governing-the-modeling-industry-in-the-us
NIEWĘGŁOWSKI A,  Komentarz do art.26 ustawy – Prawo własności
przemysłowej LEX
Organic Statute of Krakow University of 15 August 1933 [Statut
Organiczny Uniwersytetu Krakowskiego z 15 sierpnia 1933 r., § 10]
Outrageously Skinny Models Are a Complicated Issue, The Fashion
Law, March 4, 2015 http://www.thefashionlaw.com/home/45539
Personal files of Marceli Chlamtacz, State Archive of Lviv Region,  
f. 26, op. 5, spr. 1989 and 1990 [Akta personal-ne Marcelego Chlamtacza,
Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego, f. 26, op. 5, spr. 1989 i 1990]
Polish  Federation  of  Valuers’  Associations  (PFSRM),  IN  
– The use of comparative approach in property valuation,  
Resolution of the PFSRM National Council No. 27/2008 of 9 December
2008, https://pfsrm.pl/storage/download/1438
BIBLIOGRAPHYPolish Federation of Valuers’ Associations (PFSRM), IN – The
use of income approach in property valuation, Resolution of the
PFSRM National Council No. 27/2008 of 9 December 2008, https://pfsrm.
pl/storage/download/1437
Polish  Federation  of  Valuers’  Associations  (PFSRM),  IN  
– The use of residual method in property valuation, Resolution
of the PFSRM National Council No. 39/2009 of 22 September 2009,  
https://pfsrm.pl/storage/download/1436
RODO:  popularna  w  Niemczech  sieć  społecznościowa  Knud-
dels musi zapłacić karę po ataku hakerskim,  https://teamqu-
est.pl/blog/725_rodo-popularna-w-niemczech-siec-spolecz-
nosciowa-knuddels-musi-zaplacic-kare-po-ataku-hakerskim
SZCZEPAŃSKI K., Agencja modelek – mało popularny pomysł na  
biznes, September 3, 2010, http://www.biznes-firma.pl/agencja-  
modelek-malo-popularny-pomysl-na-biznees/16118

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Prywatność odkodowana. Rozprawka o ...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Społeczny wymiar dizajnu

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Własność intelektualna w kształtowa...

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Najczęściej kupowane