• Zarządzanie usługami społecznymi. Studium partnerstw publiczno-społecznych

Zarządzanie usługami społecznymi. Studium partnerstw publiczno-społecznych

 • Autor: Aldona Frączkiewicz-Wronka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-072-3
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 360/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Obszarem zainteresowania prezentowanego w niniejszym opracowaniu jest ta część nauk o zarządzaniu, która dotyczy organizacji należących do sektora publicznego. W szczególności uwaga skoncentrowana jest na zdolności do nawiązywania współpracy między podmiotami oraz zasadach ją umacniających. Podręcznikowo rzecz biorąc rozważania dotyczą organizacji niezorientowanych na zysk lecz zdefiniowanych strukturą dochodów. W szczególności w polu widzenia znajdują się organizacje formalne, a szczegółowo projekty organizacji, których logiką jest współdziałanie między podmiotami z sektora publicznego i społecznego, posiadające zasoby nierynkowe, kontrolowane poza mechanizmami rynkowymi i finansowane ze strumienia środków publicznych. Autorka poszukuję warunków dla zaprojektowania organizacji, gdzie uczestnicy działają dobrowolnie mając na uwadze wartości społeczne i kierują się aspiracjami jako moralnością organizacyjną. Moralnością, wokół której jest sformułowane zamierzenie strategiczne i zbudowane poczucie kompetencji wraz z towarzyszącą mu tożsamością, jest współpraca w ramach partnerstwa publiczno-społecznego. Ożywianie tak pojmowanej organizacji, to aktywność realizowana w warunkach sprzeczności pomiędzy realiami i możliwościami, planami i wizjami, bieżącymi działaniami i powinnościami, realizacjami i aspiracjami.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Natura i uwarunkowania współpracy podejmowanej przez organizacje dostarczające usługi społeczne

1.1. Przesłanki wykorzystania koncepcji sieci w zarządzaniu publicznym
1.2. Tworzenie wartości publicznej jako cel działania organizacji publicznych
1.3. Współpraca jako środowisko działania partnerstwa publiczno-społecznego
1.4. Rozwój i znaczenie koncepcji governance dla sukcesu w zarządzaniu publicznym
1.5. Synteza podejść do koncepcji governance i redukcja do defi nicji operacyjnej

Rozdział 2. Partnerstwo publiczno-społeczne jako forma zorganizowanego działania opartego na współpracy między organizacjami z różnych sektorów

2.1. Kluczowe czynniki sukcesu publicznych instytucji realizujących usługi społeczne
2.2. Typy współpracy między organizacjami realizującymi usługi społeczne
2.3. Charakterystyka wybranych form współpracy w partnerstwach
2.4. Czynniki sukcesu i porażki partnerstwa publiczno-społecznego
2.5. Podstawy prawne tworzenia partnerstwa publiczno-społecznego

Rozdział 3. Metodyczne podstawy projektowanych badań partnerstwa publiczno-społecznego – studium przypadku

3.1. Konceptualizacja wzglądu badawczego
3.2. Syntetyczna charakterystyka studium przypadku
3.3. Problem badawczy, operacjonalizacja i scenariusz badań realizowanych jako studium przypadku
3.4. Źródła informacji i sposoby ich gromadzenia

Rozdział 4. Identyfikacja praktyk zarządczych w badanym partnerstwie publiczno-społecznym

4.1. Opis badanego partnerstwa publiczno-społecznego
4.2. Identyfi kacja praktyk zarządczych dla wyodrębnionych wymiarów
4.2.1. Sprawność
4.2.2. Odpowiedzialność publiczna
4.2.3. Zaangażowanie społeczności/budowanie kapitału społecznego
4.2.4. Wartości
4.2.5. Przywództwo
4.2.6. Relacje pracownicze
4.2.7. Zadania zarządcze
4.2.8. Podejmowanie decyzji
4.2.9. Struktura
4.2.10. Procesy
4.2.11. Zmiana
4.2.12. Kształtowanie relacji z interesariuszami
4.2.13. Komunikacja wewnątrzorganizacyjna
4.2.14. Kultura organizacyjna
4.3. Wnioski dla dalszych badań

Rozdział 5. Aktorzy organizacyjni w partnerstwach publiczno-społecznych i treści powiązania
między nimi – omówienie wyników badań empirycznych


5.1. Metodyka postępowania badawczego
5.1.1. Identyfikacja perspektywy teoretycznej
5.1.2. Procedura badawcza i ustalenia pierwszego etapu badań ankietowych
5.1.3. Założenia i procedura drugiego etapu badań ankietowych
5.2. Powody powstania współpracy, formalne podstawy, czas trwania i ocena rezultatów działania
5.3. Analiza treści relacji w badanych wymiarach charakteryzujących powiązania
międzyorganizacyjne
5.4. Zidentyfi kowane zależności
5.5. Syntetyczne wnioski

Rozdział 6. Podążanie ku architekturze współpracy jako logice zarządzania w partnerstwie publiczno-społecznym

6.1. Analiza zależności między wymiarami charakteryzującymi powiązania
międzyorganizacyjne a efektywnością partnerstwa publiczno-społecznego
6.2. Ontologiczna perspektywa architektury współpracy
6.3. Cechy schematu zorientowanego na aktorów

Zakończenie

Załącznik 1. Dyspozycje do wywiadu skategoryzowanego

Załącznik 2. Ankieta do identyfi kacji dominującego modelu zarządzania w odniesieniu do wyróżnionych praktyk menedżerskiech

Załącznik 3. Ankieta do identyfi kacji uwarunkowań współpracy między organizacjami działającymi w partnerstwie

Załącznik 4

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski:

Problematyka zarządzania usługami społecznymi w formie governace, tj. partnerstwa publiczno-społecznego, staje się również w Polsce, coraz częściej, zarówno w obszarze teorii, jak i empirii – przedmiotem dociekań i poszukiwań badawczych – przedstawicieli wielu dziedzin i dyscyplin naukowych oraz praktyków. Jest ona współczesnym rozwinięciem dorobku naukowego, poznawczego i empirycznego, uzyskanego dzięki wielokierunkowym badaniom w ramach nurtu zarządzania publicznego tzw. New Public Management. (…) Konfrontacja natury i uwarunkowań współpracy podejmowanej przez organizacje dostarczające usługi społeczne i usługi partnerstwa publiczno-społecznego z metodycznymi podstawami projektowania badań w tym zakresie, identyfikacją praktyk zarządczych w badanym partnerstwie oraz poparcie ich analizą empiryczną zachowań aktorów organizacyjnych w partnerstwach publiczno-społecznych i treści powiązań między nimi, a także podążanie ku architekturze współpracy jako logice zarządzania w owym partnerstwie, stanowi zupełnie nowe podejście. Pozwala ono na kreowanie i określanie możliwości rozwoju metod zarządzania i innowacyjnych zachowań w budowaniu i funkcjonowaniu partnerstw publiczno-społecznych. (…).

Książka dostarcza bogatej wiedzy na temat nowego sposobu widzenia problematyki zarządzania publicznego oraz próby jego zastosowania w instytucjach lub organizacjach publicznych i trzeciego sektora. Stanowi ważne źródło inspiracji. Dlatego też krąg jej odbiorców może być szeroki. Podjęta w książce problematyka jest ważna, zarówno dla praktykujących menedżerów zarządzających tego typu organizacjami i realizującymi zadania o charakterze społecznym, jak i kompetentnego przygotowania absolwentów kierunku zarządzania do wykonywania przez nich zawodu menedżera. Przyszły menedżer – zwłaszcza zatrudniony w sektorze publicznym – musi posiadać wiedzę nt. partnerstw publiczno-społecznych, form ich realizacji, a także sprawnej organizacji procesu współpracy w ich ramach oraz zarządzania tego typu przedsięwzięciami. Z tego powodu wybór problematyki, która jest przedmiotem rozważań autorki w recenzowanej książce, uważam za przedsięwzięcie potrzebne i zasadne.

 

Aldona Frączkiewicz-Wronka

Ukończyła studia na kierunku politologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach gdzie również uzyskała stopień doktora (1991) oraz doktora habilitowanego (2000). Tytuł profesora nauk ekonomicznych uzyskała na wniosek Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w 2014 roku. Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka pracowała na stanowiskach asystenta, adiunkta i profesora w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (dawniej Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Ukończona w ramach nauk politycznych specjalność polityka społeczna i podjęte zatrudnienie w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach zdeterminowały ścieżkę jej profesjonalnego rozwoju jako poszukiwania badawcze, których celem jest wypełnianie luki poznawczej w zakresie identyfikowania czynników decydujących o efektywnym osiąganiu celów społecznych przez organizacje świadczące usługi publiczne. Analiza treści prac monograficznych oraz kilkunastu innych publikacji głównym nurtem zainteresowań są poszukiwania rozwiązań wychodzących poza schematy organizacyjne praktykowane w sferze publicznej. Skupienie uwagi badawczej na relacji państwo/społeczeństwo obywatelskie, obejmującej organizacje publiczne, organizacje non-profit oraz nowe międzyorganizacyjne formy współdziałania w różnych sektorach życia społecznego i gospodarczego oraz na zagadnieniach związanych z wpływem charakterystycznych cech sektora publicznego na jego efektywność i funkcjonalność - jest ważnym i nowym nurtem badawczym, wzbogacającym wiedzę o ekonomicznych aspektach funkcjonowania państwa i społeczeństwa.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane