• Turystyka wśród form czasu wolnego młodzieży szkolnej pokolenia Z

Turystyka wśród form czasu wolnego młodzieży szkolnej pokolenia Z

 • Autor: Agata Niemczyk Renata Seweryn Katarzyna Klimek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-051-4
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 208/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Integralną częścią życia każdego człowieka jest czas wolny. Jest on niezbędny do wypoczynku, relaksu, odreagowania stresów, aby organizm mógł wydajnie funkcjonować. W tym kontekście nie da się zaprzeczyć, że czas wolny pełni pozytywną rolę w życiu jednostki. Sposób wykorzystania czasu wolnego jest zjawiskiem podlegającym ciągłym zmianom m.in. pod wpływem zmian społecznych, rozwijającej się technologii czy większej dostępności do różnych form aktywności, w tym turystyki za sprawą wielu udogodnień, jak np. łatwego transportu (tanie linie lotnicze) czy łatwego zakwaterowania (poprzez zjawisko współdzielenia). Przedmiotem badań w niniejszej monografii są formy zagospodarowania czasu wolnego młodzieży szkolnej pokolenia Z.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. Czas wolny – istota, funkcje i wyznaczniki

1.1. Czas wolny w ujęciu historycznym
1.2. Definicje, kategorie i cechy czasu wolnego
1.3. Rola czasu wolnego
1.4. Determinanty ilości czasu wolnego i sposobów jego spędzania
1.5. Specyfika czasu wolnego dzieci i młodzieży

Rozdział II. Turystyka aktywnością wolnoczasową współczesnych społeczeństw ze szczególnym uwzględnieniem pokolenia Z

2.1. Rola turystyki w życiu człowieka
2.2. Profil pokolenia Z  – zarys problemu
2.3. Pokolenie Z w turystyce w świetle literatury przedmiotu

Rozdział III. Pozaturystyczne formy zagospodarowania czasu wolnego

3.1. Uczestnictwo w kulturze
3.2. Aktywność sportowo-rekreacyjna
3.3. Internetowe formy zagospodarowania czasu wolnego
3.4. Pozostałe aktywności wolnoczasowe

Rozdział IV. Metodyka badań postępowania reprezentantów pokolenia Z w czasie wolnym

4.1. Założenia badawcze dotyczące zachowań wolnoczasowych młodszych członków generacji Z  
4.2. Źródła i techniki pozyskiwania informacji na temat aktywności wolnoczasowej młodzieży szkolnej w Polsce
4.3. Metody analizy statystycznej uzyskanych danych
4.4. Charakterystyka grupy badawczej młodszych przedstawicieli e-generacji

Rozdział V. Rozmiary czasu wolnego młodzieży szkolnej pokolenia Z i preferowane formy jego zagospodarowania

5.1. Ilość czasu wolnego młodych Polaków
5.2. Preferowane formy aktywności wolnoczasowych
5.3. Internetowe formy zagospodarowania czasu wolnego
5.4. Aktywność ruchowa młodzieży szkolnej
5.5. Uczestnictwo w kulturze młodszej części pokolenia Z

Rozdział VI. Aktywność turystyczna młodzieży szkolnej pokolenia Z

6.1. Czynniki determinujące udział reprezentantów pokolenia Z w wyjazdach turystycznych
6.2. Postępowanie Zetów na etapie planowania i rezerwacji podróży
6.3. Zachowania turystyczne młodzieży szkolnej z pokolenia Z podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych

Rozdział VII. Młodsze i starsze pokolenie Z w turystyce – analiza porównawcza wzorów zachowań

7.1. Inspiracje i motywy podróży turystycznych
7.2. Częstotliwość i długość wyjazdów turystycznych
7.3. Preferowane środki transportu, miejsca noclegu i wyżywienia
7.4. Aktywność w miejscu docelowym podróży
7.5. Dzielenie się wrażeniami z podróży w mediach społecznościowych

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

prof. dr hab. Irena Ozimek:

(...) książka stanowi interesujące opracowanie dotyczące problematyki zagospodarowania wolnego czasu przez młodzież szkolną pokolenia Z w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań turystycznych młodych konsumentów. (...) Monografia jest cenną publikacją naukową nie tylko w dziedzinie nauk społecznych, zwłaszcza w zakresie dyscyplin ekonomia i finanse oraz nauk o zarządzaniu i jakości, ale również w obszarze innych dziedzin nauki, co wskazuje na interdyscyplinarny charakter opracowania. (...) Problematyka monografii może być wykorzystana jako źródło dydaktyczne m.in. dla studentów studiujących na kierunkach i specjalnościach związanych z turystyką i rekreacją, zarządzaniem, socjologią czy też kulturoznawstwem. Ponadto zakres tematyczny publikacji jest szczególnie bardzo istotny dla przedsiębiorców, którzy chcą być konkurencyjni na rynku. (...) zawarte w opracowaniu treści pomogą decydentom zarządzającym turystyką w miejscach docelowych oraz różnego rodzaju firmom świadczącym usługi czasu wolnego lepiej zrozumieć preferencje i zachowania młodych konsumentów, a tym samym będą źródłem inspiracji oraz ułatwią budowę spersonalizowanych ofert dopasowanych do ich potrzeb, oczekiwań i cyfrowych umiejętności funkcjonowania we współczesnym świecie.

Agata Niemczyk
Dr hab., prof. UEK. Pracownik naukowy Katedry Turystyki w Instytucie Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Główne obszary zainteresowań naukowych i badawczych: zachowania konsumentów na rynku, rynek turystyczny, turystyka pokoleń, marketing w turystyce, marketing terytorialny, przemysły czasu wolnego. Autor i współautor ponad 200 publikacji poświęconych problemom turystyki, zachowań turystów na rynku oraz wybranych aspektów ekonomii i zarządzania. Kierownik i członek zespołów badawczych, w tym dotyczących rynku turystycznego.

Książki tego autora

Renata Seweryn
Dr hab., prof. UEK, pracownik naukowy Katedry Turystyki w Instytucie Zarządzania, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Główne obszary zainteresowań naukowych i badawczych: wpływ turystyki na gospodarkę, zarządzanie turystyką, marketing w turystyce, potrzeby i zachowania różnych segmentów rynku turystycznego, satysfakcja i lojalność klientów, atrakcyjność turystyczna. Autorka i współautorka ponad 210 publikacji z dziedziny ekonomiki turystyki, marketingu turystycznego i hotelarstwa, wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia w dziedzinie naukowej i dydaktycznej (w tym nagrodą Ministra Edukacji Narodowej). Udział w licznych konferencjach. Członek zespołów: Ekspertów przy MOT (badającego ruch turystyczny w Krakowie i Małopolsce), FUEK (badającego przemysł spotkań w Krakowie), Ekspertów Turystyki Krakowa (badającego wpływ turystyki i przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa). Ponad 30 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z 12 przedmiotów z zakresu turystyki (także za granicą w ramach programu Erasmus+).

Książki tego autora

Katarzyna Klimek
Dr, pracownik naukowy Katedry Turystyki w Instytucie Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwentka psychologii UJ (1993) oraz studiów podyplomowych w Szwajcarskiej Szkole Turystycznej w Sierre (Szwajcaria) (1997). Specjalista w zakresie szwajcarskiego oraz polskiego rynku turystycznego. Długoletni pracownik szwajcarskich oraz polskich biur podróży. Od roku 2003 pracownik naukowy Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz wykładowca na kierunku turystyka i rekreacja. W latach 2010-2015 post-doc w Institute of Tourism, University of Applied Sciences of Western Switzerland, HES-SO Valais. Zainteresowania naukowe: holistyczne zarządzanie turystyką, Destination Managment Organisations, tworzenie zintegrowanych produktów turystycznych, turystyka biznesowa. Autor i współautor publikacji dotyczących roli organizacji turystycznych DMOs w zarządzaniu turystyką w europejskich i poza europejskich destynacjach, nowych segmentów ruchu turystycznego (pokolenia Z) oraz znaczenia turystyki biznesowej dla gospodarki. Koordynator wielu projektów naukowo-badawczych realizowanych m.in. w ramach programu Swiss-Contribution found, inicjator implementacji modelu the St. Gallen Model for Destination management w polskich Karpatach.

Książki tego autora


Aczel, A.D. (2006). Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: WN PWN.
Alejziak, W. (2000). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków: Albis.
Alejziak, B. (2011). Turystyka jako element stylu życia współczesnej młodzieży polskiej.
Państwo i Społeczeństwo, 11(1), 65–92.
Anderson, N. (1974). Man’s Work and Leisure. Monographs & Theoretical Studies in Sociology
& Anthropology in Honour of Nels Anderson. Leiden: E.J. Brill.
Andrzejewska, A. (2009). Świat wirtualny – kreatorem rzeczywistości dziecka. W: J. Bed-
narek, A. Andrzejewska (red.), Cyberświat możliwości i zagrożenia (s. 164–183). Warsza-
wa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Arendt, H. (2000). Kondycja ludzka. Warszawa: Fundacja Aletheia.
Ayazlar, R.A. (2014). Dynamic Packaging Applications in Travel Agencies. Procedia – Social
and Behavioral Sciences, 131, 326–331.
Baldwin, C., Von Hippel, E. (2011). Modeling a Paradigm Shift: From Producer Innovation
to User and Open Collaborative Innovation. Organization Science, 22(6), 1399–1417.
Barankiewicz, J. (1998). Leksykon wychowania fizycznego i sportu szkolnego. Warszawa: WsiP.
Barker, C. (2005). Studia kulturowe. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Batorski, D., Filiciak, M., Zając, J.M. (2016). Znaczenie Internetu w promocji i dystrybucji
treści kultury. Studia BAS, 2(46), 179–203.
Bauman, Z. (2006). Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Bauman, Z. (2011). 44 listy ze świata płynnej nowoczesności. Kraków: Wydawnictwo Literac-
kie.
Bauman, Z. (2011b). Kultura w płynnej nowoczesności. Warszawa: Agora.
Becelewska, D. (2004). Motywy podejmowania spontanicznej pracy woluntarnej. Wycho-
wanie na co Dzień, 6, 16–18.
Becker, G.S. (1990). Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Warszawa: WN PWN.
Bejma, A. (2012). Wolontariat w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Prawo i praktyka.
Warszawa: Wydawnictwo ASPRA-JR.
Bendyk, E. (2009). Sieciaki. „Polityka”, 10.01.2009, 2687, 66.
Bittman, M., Wajcman, J. (2000). The Rush Hour: The Character of Leisure Time and
Gender Equity. Social Forces, 79(1), 165–189.184 Bibliografia
Bizirgianni, I., Dionysopoulou, P. (2013). The Influence of Tourist Trends of Youth To -
urism through Social Media (SM) & Information Communication Technologies, Pro-
cedia – Social and Behavioral Sciences, 73, 652–660.
Blomgren, E., Ljungström, S. (2018). Youth Tourism: Impacts on places from a consumer perspec-
tive. Växjö: Linnaeus University.
Bogucki, J., Woźniak, A. (1997). Turystyka. W: Z. Krawczyk (red.), Encyklopedia kultury
polskiej XX wieku. Kultura fizyczna – sport. Warszawa: Wydawnictwo IK.
Bojarska, N. (2016). Czas wolny dzieci i młodzieży we współczesnym świecie. W: V. Tanaś,
W. Welskop (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie (s. 11–20). Łódź: WN
Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.
Bombol, M., Dąbrowska, A. (2003). Czas wolny. Konsument. Rynek. Marketing. Warszawa:
K.E. Liber.
Bombol, M. (2008). Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-
-gospodarczego. Monografie i Opracowania, 555. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
Bool, C., Hoose, J., Wee, M. (2003). An Introduction to Leisure Studies. Harlow: Pearson Edu-
cation Limited.
Borkowska, A., Witkowska, M. (2017). Media społecznościowe w szkole. Warszawa: NASK.
Bosworth, D., Dawking, P., Stromback, T. (1996). The Economics of the Labor Market. Har-
low: Prentice Hall.
Bowen, D., Clarke, J. (2009). Contemporary Tourist Behaviour. Wallingford: Cabi.
Brown Jr. H.J. (1990). P.S. I Love You. Nashville: Rutledge Hill Press.
Bucher, C.A. (1984). Recreation for Today’s Society. New Jersey: Prentice Hall, Englewood
Cliffs England.
Burchard, P., Gołowin, E. (1966). Mały przewodnik kolekcjonera: moje hobby. Warszawa: Wy-
dawnictwo Iskry.
Burns, P.M. (1999). An Introduction to Tourism and Anthropology. London: Routledge.
Bywalec, C., Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja. Warszawa: PWE.
Çakar, K., Seyitoğlu, F. (2016). Youth tourism: Understanding the youth travellers’ moti-
vations. In: J. Vopava, V. Douda, R. Kratochvil, M. Konecki (eds.), Proceedings of The 7th
MAC 2016 (p. 248–253). Prague: MAC Prague Consulting Ltd.
Caldwell, L.L., Smith, E.A. (2006). Leisure as a Context for Youth Development and Deli-
nquency Prevention. Australian and New Zealand Journal of Criminology, 39(3), 398–418.
Choudhury, N. (2014). World Wide Web and its Journey from Web 1.0 to Web 4.0, Interna-
tional Journal of Computer Science and Information Technologies, 5(6), 8096–8100.
Chrąchol, U. (2013). Komunikacja indywidualna i zadowolenie klienta jako wybrane ele-
menty budowania relacji. Marketing i Zarządzanie, 32, 147–158.
Chunyan  X.,  Bagozzi  R.P.,  Troye  S.V.  (2008).  Trying  to  Prosume:  Toward  a  Theory  of
Consumers as Co-creators of Value, Journal of the Academy of Marketing Science, 36(1),
109–122.
Cieloch, G., Kuczyński, J., Rogoziński, K. (1992). Czas wolny – czasem konsumpcji? Warsza-
wa: PWE.
Cook, D.T. (2006). Leisure and Consumption. In: C. Rojek, S.M. Shaw, A.J. Veal (eds.),
A Handbook of Leisure Studies (p. 304–316). New York: Palgrave Macmillan.185 Bibliografia
Czajka, S. (1979). Z problemów czasu wolnego. Warszawa: CRZZ.
Czajkowski, K. (1979). Wychowanie do rekreacji. Warszawa: WSiP.
Czerepaniak-Walczak, M. (2007). Od próżniaczenia do zniewolenia – w poszukiwaniu dys-
kursów czasu wolnego. W: E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna. Podręcznik
akademicki, t. 2 (s. 219–236). Warszawa: WN PWN.
Danecki, J. (1974). Jedność podzielonego czasu. Czas wolny i czas pracy w społeczeństwach uprze-
mysłowionych. Warszawa: KiW.
Daszykowska, J. (2005). Czas wolny a jakość życia nauczycieli studiujących. Kraków: Akade-
mia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Dąbrowski, Z. (1966). Czas wolny dzieci i młodzieży. Warszawa: PZWS.
De Rosset, A., Zielonka, K. (2016). Aplikacje mobilne w muzeach, moda czy potrzeba?
Muzealnictwo, 57, 236–244.
Demeter, T., Bratucu, G., Palade, A. (2015). Dynamics of the Youth Travel Market on a Glo-
bal Level. Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series V: Economic Sciences, 8(1),
95–106.
Denek, K. (2010). W stronę pedagogiki czasu. W: W. Woronowicz, D. Apanel (red.), Opieka
– wychowanie – kształcenie. Moduły edukacyjne (s. 9–44). Kraków: Oficyna Wydawnicza
Impuls.
Dimanche, F. (2010). En quête de la génération “C”: Pour un nouvel agenda derecherche
marketing et tourisme [in search of the C-generation: Towards a newresearch agenda in
marketing and tourism]. Mondes du Tourisme, 1(1), 30–38.
Dingli, A., Seychell, D. (2015). The New Digital Natives: Cutting the Chord. Berlin Heidel-
berg: Springer-Verlag.
Dowgird, Z., Fąk, T., Janicka, H., Świerczyńska, K. (1978). Rekreacja fizyczna na wczasach .
Warszawa: CRZZ.
Dragan, M. (2013). Czas wolny młodzieży gimnazjalnej. W: M. Banach, T.W. Gierat (red.),
Formy spędzania czasu wolnego (s. 11–35). Kraków: Wydawnictwo Scriptum.
Drozdowska, M., Leśniak-Johann, M., Janusz, M. (2018). Wykorzystanie czasu wolnego przez
studentów wrocławskich uczelni. Wrocław: WSH.
Dumazedier, J. (1960). Current Problems of the Sociology of Leisure. International Social
Science Journal 12(4), s. 522–531.
Dumazedier,  J.  (1974).  Sociology  of  Leisure.  Amsterdam:  Elsevier  Scientific  Publishing
Company.
Durozoi, G., Roussel, A. (1997). Filozofia: słownik: pojęcia, postacie, problemy. Warszawa: WsiP.
Dwyer, L., Edwards, D., Mistilis, N., Roman, C., Scott, N., Cooper, C. (2008). Megatrends
Underpinning tourism to 2020. Analysis of Key Drivers for Change. Queensland: The Su-
stainable Tourism Pty Ltd.
Eaton, S.B. (2003). An Evolutionary Perspective on Human Physical Activity. Implication
for Health. Comparative Biochemistry and Physiology. Molecular & Integrative Physiology
136(1), 153–159.
Escobari, D. (2012). Dynamic Pricing, Advance Sales and Aggregate Demand Learning in
Airlines. The Journal of Industrial Economics, 60(4), 697–724.186 Bibliografia
Fang, B., Ye, Q., Law, R. (2016). Effect of Sharing Economy on Tourism Industry Employ-
ment. Annals of Tourism Research, 57(3), 264–267.
Filipiak, M. (2003). Socjologia kultury. Zarys zagadnień. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Franch, M., Martini, U., Buffa, F., Parisi, G. (2008). 4L Tourism (Landscape, Leisure, Le-
arning and Limit): Responding to New Motivations and Expectations of Tourists to
Improve the Competitiveness of Alpine Destinations in a Sustainable Way. Tourism
Review, 63(1), 4–14.
Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po meto-
dologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II.
Frąckiewicz, E. (2016). Internet rzeczy – nowe oblicze komunikacji marketingowej? Zeszyty
Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2(67), 143–151.
Frąckiewicz, E. (2019). Nowe technologie na rynku srebrnych konsumentów. Stan, uwarunkowa-
nia, perspektywy. Warszawa: CeDeWu.
Frąckowiak-Sochańska, M. (2011). Czas wolny kobiet i mężczyzn. Ilość i jakość czasu wolnego
jako wymiary nierówności społecznych. W: D. Mroczkowska (red.), Czas wolny. Refleksje,
dylematy, perspektywy (s. 190–210). Warszawa: Difin.
Gaworecki, W.W. (2007). Turystyka. Warszawa: PWE.
Gębora, A.K. (2014). Podróże w aspekcie ich funkcji i wartości pedagogicznych. Internatio-
nal Letters of Social and Humanistic Sciences, 28, 161–174.
Godbey, G. (2008). Leisure in your Life: New Perspectives. State College: Venture Publishing.
Golka, M. (2008). Socjologia kultury. Warszawa: WN Scholar.
Gołembski, G., Niezgoda, A. (2012). The Role of Time in the Global Tourism Market
– A Demand Perspective. In: M. Kasimoglu (ed.), Visions for Global Tourism Industry.
Creating and sustaining competitive Strategies (p. 167–178). Rijeka: InTech.
Goodenough, W.H. (2004). W poszukiwaniu roboczej teorii kultury. W: M. Kempna, E. No-
wicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje (s. 100–118). War-
szawa: WN PWN.
Gorgol, J. (2016). Czas wolny w perspektywie rozwoju nowoczesnych technologii. W: V. Ta-
naś, W. Welskop (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie (s. 225–232). Łódź:
WN Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.
Górska-Warsewicz H. (2013). Ekonomiczne, instytucjonalne i edukacyjne uwarunkowania
rozwoju turystyki młodzieżowej w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschod-
niej. W: I. Michałków (red.), Turystyka młodzieżowa w wybranych krajach Europy Środko-
wej i Wschodniej. Uwarunkowania ekonomiczne i pedagogiczno-zdrowotne (s. 78–87). War-
szawa: Wydawnictwo Uczelni Warszawskiej im. M. Skłodowskiej-Curie.
Grabowska, M., Gwiazda, M. (red.) (2019). Młodzież 2018. Warszawa: CBOS.
Grad, J., Kaczmarek, U. (1996). Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce: zmiany mode-
lu. Poznań: WN UAM.
Gretzel, U., Fesenmaier, D.R., O’Leary, J.T. (2006). The Transformation of Consumer Be-
haviour. In: D. Buhalis, C.D. Costa (eds.), Tourism business frontiers: consumers, products
and industry (9–18). Oxford: Elsevier Butterworth-Heineman
Grochociński, M. (1980). Rodzina a czas wolny. Gdańsk: KAW.187 Bibliografia
Gruszyn, B. (1970). Czas wolny: aktualna problematyka. Warszawa: PWN.
Grzywacz, R. (2014). Wybrane aspekty występowania nadwagi i otyłości u dzieci i mło-
dzieży szkolnej. Medycyna Rodzinna, 2, 64–69.
GUS (2016). Budżet czasu ludności 2013, cz. II. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
GUS (2018). Rocznik Demograficzny 2018 . Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
GUS (2019). Rocznik Demograficzny 2019 . Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Guszkowska, M. (2005). Aktywność ruchowa a przebieg transakcji stresowej u młodzieży. War-
szawa: Wydawnictwo AWF.
Haddouche, H., Salomone, C. (2018). Generation Z and the Tourist Experience: Tourist
Stories and Use of Social Networks. Journal of Tourism Futures, 4(1), 69–79.
Hamari, J., Sjöklint, M., & Ukkonen, A. (2016). The sharing economy: Why people parti-
cipate in collaborative consumption. Journal of the Association for Information Science and
Technology, 67(9), 2047–2059.
Hannam, K., Butler, G., Paris, C.M. (2014). Developments and Key Issues in Tourism Mo-
bilities. Annals of Tourism Research, 44(1), 171–185.
Hanyga-Janczak, P. (2010). Bariery i marzenia związane z czasem wolnym młodzieży stu-
diującej. W: B. Chrostowska, E. Kantowicz, C. Kurkowski (red.), Pedagogika społeczna na
początku XXI wieku (s. 110–120). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
Hawes, D.K. (1978). Satisfactions Derived from Leisure – Time Pursuits: An Exploratory
Nationwide Survey. Journal of Leisure Research 10(4), 247–264.
Haywood, L., Kew, F., Bramhan, P., Spink, J., Capenerhurst, J., Henry, I. (1995). Understan-
ding Leisure. Second Edition. Cheltenham: Stanley Thornes Publishers Ltd.
Herder, J.G. (1962). Myśli o filozofii dziejów , t. 1. Warszawa: PWN.
Holtkamp, J. (2010). Co ogłupia nasze dzieci? Kraków: Salwator.
Horak, S., Weber, S. (2000). Youth Tourism in Europe: Problems and Prospects. Tourism
Recreation Research, 25(3), 37–44.
Horner, S., Swarbrooke, J. (2016). Consumer Behaviour in Tourism. London: Routledge.
Hu, F. (2011). Globalization of Diabetes: the Role of Diet, Lifestyle, and Genes. Diabetes
care, 34(6), 1249–1257.
Hunnicutt, B.K. (2006). The History of Western Leisure. In: C. Rojek, S.M. Shaw, A.J. Veal
(eds.), A Handbook of Leisure Studies (p. 55–74). New York: Palgrave Macmillan.
Izdebska, J. (2000). Wypoczynek współczesnej polskiej rodziny – istota, cechy charaktery-
styczne, próba typologii. W: J. Kędzior, M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Czas wolny w róż-
nych jego aspektach (s. 23–31). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Iwasiński, Ł. (2015). Turystyka jako rynek doświadczeń. Kultura Popularna, 44(2), 28–39.
Janicka-Olejnik E. (2016). Uczestnictwo Polaków w kulturze w świetle aktualnych rapor-
tów, Studia BAS, 2(46), 57–75.
Janicka-Panek,  T.  (2016).  Wybrane  aspekty  rekreacji  pozaszkolnej  młodszych  uczniów
w kontekście czasu wolnego. W: V. Tanaś, W. Welskop (red.), Kultura czasu wolnego we
współczesnym świecie (s. 90–102), Łódź: WN Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu
w Łodzi.
Jankowski, D. (2006). Pedagogika kultury. Studia i koncepcja. Kraków: Oficyna Wydawnicza
Impuls.188 Bibliografia
Jaramillo, G.E., Quiroz, J.E., Cartagena, C.A., Vivares, C.A., Branch, J.W. (2010). Mobile
Augmented Reality. Applications in Daily Environments. Revista EIA, 14, 125–134.
Jung, B.H. (1987). O czasie wolnym. Kultura i rekreacja w procesach rozwoju społeczno-ekono-
micznego. Warszawa: SGPiS.
Jung, B.H. (1989). Ekonomia czasu wolnego: zarys problematyki. Warszawa: PWN.
Jung, B.H. (2003). Work-Life Balance: wracamy do punktu wyjścia? Zarządzanie Zasobami
Ludzkimi, 2, s. 17–29.
Kachniewska, M. (2011). Wpływ tendencji występujących po stronie popytu na fenotyp
współczesnej turystyki. Marketing i Zarządzanie, 22, 265–275.
Kachniewska, M., Nawrocka, E., Niezgoda, A., Pawlicz, A. (2012). Rynek turystyczny. Ekono-
miczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Oficyna a  Wolters Kluwer Business.
Kamel, M. (2012). Turystyka kulturowa dzieci szkolnych, Turystyka Kulturowa, 8, 5–22.
Kamieniecki, W., Bochenek, M., Tanaś M., Wrońska, A., Lange, R., Fila M., Loba B., Ko-
nopczyński F., (2017). Raport z badania Nastolatki 3.0. Warszawa: NASK – Instytut Ba-
dawczy.
Kamiński, A. (1980). Funkcje pedagogiki społecznej. Warszawa: PWN.
Kamiński, A. (1996). Koncepcja czasu wolnego. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Pedagogicznej.
Kazimierczak, M. (2007). Czas wolny w etycznej perspektywie. W: K. Ciżkowicz, M. Sob-
czak (red.), Czas wolny – uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i przyrodnicze (s. 15–21).
Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSG.
Kazimierczak, M. (2012). Duchowy wymiar podróżowania, czyli o spirytualizmie w tury-
styce. Folia Turistica, 27, 5–20.
Kelly, J.R. (2012). Leisure. Urbana: Sagamore Publishing.
Khan, R.U., Khalique, M., Weng, N.G.G., Adruce, S.A.Z. (2011). The Road to the blend of
Augmented Reality and Intellectual Capital: a Case of Data Management for Outdoor
Mobile Augmented Reality. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business,
3(8), 89–97.
Kiełbasiewicz-Drozdowska, I. (2001). Osobowościowe i społeczne uwarunkowania rekre-
acji. W: Kiełbasiewicz-Drozdowska, I., Siwiński, W. (red.) (2001). Teoria i metodyka rekre-
acji (zagadnienia podstawowe) (s. 41–55). Poznań: Wydawnictwo AWF.
Kisiel, P. (2013). Współczesne wzory uczestnictwa w kulturze. W: J. Hausner, A. Karwińska,
J. Purchla (red.), Kultura a rozwój (s. 345–360). Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
Klein, S. (2009). Czas: przewodnik użytkownika. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
Klimek, K. (2010). Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii: wnioski
dla Polski. Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Klimek, K. (2010b). Niekorzystne aspekty rozwoju turystyki w Szwajcarii. Zeszyty Nauko-
we Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 825, 65–83.
Klimek, K. (2013). Destination Management Organizations and their Shift to Sustainable
Tourism Development. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, 4(2), 27–47.
Klimek, K. (2014). State Tourism Policies in Switzerland and Selected Good Practices for
Polish Tourism. Folia Turistica, 33, 35–61.189 Bibliografia
Klimek, K., Doctor, M. (2018). Are alpine destination management organizations (DMOs)
appropriate entities for the commercialization of summer tourism products? Journal of
Destination Marketing & Management, 10, 181–190.
Kluszczyński, R.W. (2005). Arts, media, cultures. Histories of hybridisation. Convergence:
The International Journal of Research into New Media Technologies, 11(4), 124–132.
Kłoskowska, A. (2005). Kultura masowa. Krytyka i obrona. Warszawa: WN PWN.
Knapp, A. (red.) (2017). Wolontariat w 2016 r. Warszawa: GUS.
Kocowski, T. (1982). Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa. Wrocław: Zakład Narodowy
im. Ossolińskich.
Kolasińska–Morawska, K. (2015). Młody konsument w erze informacji – postawy i zacho-
wania pokolenia XXI wieku. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 16(9), 83–97.
Kopaliński, W. (1983). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza
Powszechna.
Kopaliński, W. (2014), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. War-
szawa: Rytm.
Koshar, R. (2002). Histories of Leisure. New York: Berg.
Kosiewicz, J. (2006). Spór o istnienie czasu wolnego. W: J. Kosiewicz, K. Obodyński (red.),
Turystyka i rekreacja. Wymiary teoretyczne i praktyczne (s. 15–18). Rzeszów: Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Kosiewicz, J. (2012). Free Time versus Occupied Time in a Philosophical Context. Physical
Culture and Sport. Studies and Research, 55(1), 77–94.
Kotuła, S. (2007). Web 2.0 – współczesny paradygmat Internetu. W: M. Sokołowski (red.),
Oblicza  Internetu:  architektura  komunikacyjna  sieci  (s.  181–188).  Elbląg:  Wydawnictwo
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.
Kowalczyk-Anioł, J., Włodarczyk, B. (2011). Turystyka rodzinna – istota i zakres pojęcia.
W:  J.  Śledzińska,  B.  Włodarczyk  (red.),  Turystyka  rodzinna  a  zachowania  prospołeczne
(s. 9–25). Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”.
Kozak, M.W. (2009). Turystyka i polityka turystyczna a rozwój. Między starym a nowym para-
dygmatem. Warszawa: WN Scholar.
Krawczyk,  Z.  (2010).  Tendencje  rozwoju  turystyki  światowej.  W:  B.  Dobiegała-Korona
(red.), Zachowania konsumentów na rynku turystycznym (s. 175–196). Warszawa: Almamer
Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
Kroeber, A.L. (2002). Istota kultury. Warszawa: WN PWN.
Kumar K., Sharma S. (2016). Survey Analysis on the Usage and Impact of Whatsapp Mes-
senger, Global Journal of Enterprise Information System, 8(3), 51–57.
Kupisiewicz, Cz. i M. (2009). Słownik pedagogiczny. Warszawa: WN PWN.
Kwilecka, M., Brożek, Z. (2007). Bezpośrednie funkcje rekreacji. Warszawa: Almamer Wyższa
Szkoła Ekonomiczna.
Kwilecki, K. (2011), Rozważania o czasie wolnym. Wybrane zagadnienia. Katowice: Górnoślą-
ska Wyższa Szkoła Handlowa.
Laesser, Ch., Bieger, T., Beritelli, P. (2007). The Impact of the Internet on Information
Sourcing Portfolios: Insights from a Mature Market. Journal of Travel and Tourism Mar-
keting, 22(1), 63–80.190 Bibliografia
Law, R., Buhalis, D., Cobanoglu, C. (2014). Progress on Information and Communication
Technologies in Hospitality and Tourism. International Journal of Contemporary Hospita-
lity Management, 26(5), 727–750.
Lebiedzińska, A., Czaja J. (2008). Aktywność fizyczna jako element prozdrowotnego stylu
życia. W: W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński (red.), Turystyka i sport dla wszystkich w pro-
mocji zdrowego stylu życia (531–538). Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa.
Leitner, M.J., Leitner, S.F. (1996). Leisure Enhancement. New York: The Haworth Press.
Litvin, S.W., Goldsmith, R.E., Pan, B. (2008). Electronic Word-of-Mouth in Hospitality
and Tourism Management. Tourism Management, 29(3), 458–468.
Luberda, M. (2013). Turystyka i rekreacja dzieci i młodzieży jako szansa podnoszenia ak-
tywności turystycznej w regionach. Economic and Regional Studies, 6(4), 72–87.
Łaciak, J. (2011). Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2010 roku. Warszawa: Instytut
Turystyki.
Łaciak, J. (2015). Turystyka dzieci i młodzieży na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa: Wy-
dawnictwo Akademia Finansów i Biznesu.
Maciejewski, G. (2013). Współczesny konsument a konsumpcja dóbr i usług czasochłon-
nych i czasooszczędnych. Handel Wewnętrzny, 2, 14–25.
Mahoney, J.L., Stattin, H. (2000). Leisure Activities and Adolescent Antisocial Behaviour:
The Role of Structure and Social Context. Journal of Adolescence, 23(2), 113–127.
Maj, B. (2007). Społeczne uwarunkowania rekreacji ruchowej i turystyki młodzieży wielkomiej-
skiej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Makówka, M. (2006). Społeczno-ekonomiczne aspekty czasu wolnego. Zeszyty Naukowe
Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 716, 41–53.
Marchiori, E., Cantoni, L. (2015). The role of prior experience in the perception of a to-
urism destination in user-generated content. Journal of Destination Marketing & Mana-
gement, 4(3), 194–201.
Marciszewska, B. (1999). Konsumpcja usług rekreacyjno-sportowych. Gdańsk: Wydawnictwo
AWF.
Markiewicz, E. (2013). Rola społeczności wirtualnej w kształtowaniu produktu na rynku
turystycznym. Folia Turistica, 29, 189–203.
Martyniak, Z. (2002). Nowe  metody  i  koncepcje  zarządzania. Kraków: Akademia Ekono-
miczna w Krakowie.
Mattingly, M.J., Bianchi, S.M. (2003). Gender Difference in the Quantity and Quality of
Free Time: The U.S. Experience Data. Social Forces 81(3), 999–1030.
Matyjas, B. (2011). Dzieciństwo w biedzie i ubóstwie: w świetle analiz i badań. Pedagogika
Rodziny 1(1), 131–140.
Mazur,  J.  (2012).  Zdrowie  i  zachowania  zdrowotne  młodzieży  szkolnej  na  podstawie  badań
HBSC 2010. Warszawa: ImiD.
Mead, M. (2000). Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa: WN
PWN.
Michalska-Dudek, I. (2013). Pojęcie, rodzaje i motywy lojalności klientów przedsiębiorstw
turystycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 304, 191–202.191 Bibliografia
Michalska-Dudek, I. (2017). Kształtowanie lojalności klientów biur podróży. Monografie
i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 264.
Michniuk, A. (2016). E-aktywność młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych. W:
V. Tanaś, W. Welskop (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie (s. 126–133).
Łódź: WN Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.
Mider, D. (2013). Jak badać opinię publiczną w internecie? Ewaluacja wybranych technik
badawczych. Przegląd Socjologiczny, 1, 209–224.
Minciu, R., Moisă, C.O. (2009). Fundamental Aspects Regarding Youth and their Decision
to Practice Tourism. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 11(2), 1009–1018.
Misiewicz, M. (2014). Nowe media – nowe społeczeństwo. W: Z. Dacko-Pikiewcz, M. Wa-
lancik (red.), Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości – wielość szans i dylema-
tów (s. 45–54). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Moisă, C.O. (2010). Aspects of the Youth Travel Demand. Annales Universitatis Apulensis
Series Oeconomica, 12(2), 575–582.
Morbitzer, J. (2017). Współczesny uczeń jako homo mediens–edukacyjne implikacje. Ze-
szyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 14, 71–81.
Mroczkowska, D. (2008). Czas wolny jako kategoria społecznie i kulturowo zmienna. Prze-
obrażenia w czasowej organizacji oraz doświadczaniu czasu wolnego. W: W. Muszyński
(red.), Czas ukoi nas? Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie? (s. 89–102).
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Murzyn, M. Nogieć, J. (2015). Deklarowane wartości w opinii przedstawicieli wybranych
pokoleń. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 15(3), 373–380.
Mynarski, S. (1995). Badania rynkowe w warunkach konkurencji. Kraków: Oficyna Wydaw -
nicza FOGRA.
Neulinger, J. (1981). The Psychology of Leisure. New York: McGraw-Hill.
Niemczyk, A. (2008). Zagospodarowanie czasu wolnego przez uczestnictwo w turystyce
(na przykładzie Polski). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 788,
39–55.
Niemczyk, A., Handzel, J. (2016). Uniwersytet trzeciego wieku jako antidotum na czas
wolny polskich seniorów (na przykładzie UTW w Nowym Sączu). Studia i Prace WNE-
iZ US, 43(3), 271–280.
Niemczyk, A. Seweryn, R. (2008). Mnożnik turystyczny w Polsce jako regionie zjedno-
czonej Europy (próba pomiaru). W: G. Gołembski (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu
konkurencyjności regionów w dobie globalizacji (s. 257–268). Poznań: Akademia Ekono-
miczna w Poznaniu.
Niemczyk, A., Seweryn, R. (2011). Aktywność rekreacyjno-sportowa odwiedzających Ma-
łopolskę.  Wyniki  badań  empirycznych.  Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego
689, Ekonomiczne Problemy Usług, 78, 459–485.
Niemczyk, A., Seweryn, R., Klimek, K. (2019). Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestniczy
ruchu turystycznego. Potrzeby – motywacje – zachowania. Warszawa: Difin.
Niemczyk, A., Seweryn, R., Smalec, A. (2019). Z Generation in the International Tourism
Market. In: K. Hammes, M. Machrafi, A. Samodol (eds.), 38 th  International Scientific 192 Bibliografia
Conference Economic and Social Development: Book of Proceedings (s. 123–132). Rabat: Mo-
hammed V University in Rabat.
Niezgoda, A. (2009). Popytowe uwarunkowania turystyki kulturowej. W: K. Buczkowska,
A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej (s. 468–481). Po-
znań: AWF.
Niezgoda, A. (2012). Popyt turystyczny – uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 697, Ekonomiczne Problemy Usług, 82, 11–25.
Niezgoda, A. (2013). Prosumers in the Tourism Market: the Characteristics and Deter-
minants of their Behaviour. The Poznań University of Economics Review, 13(4), 130–141.
Niezgoda, A. (2014). Czas wolny a zmiany na rynku turystycznym. W: B. Krakowiak, J. La-
tosińska (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki. Warsztaty z geografii turyzmu ,
t. 5 (s. 101–113). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Nowak, W. (2016). Radość zbierania. Filozoficzne aspekty kolekcjonerstwa, Logos i Ethos
1(40), 29–40.
Nowalska-Kapuścik, D. (2008). Czas wolny czy czas niewolny? O znaczeniu czasu wolne-
go w społeczeństwie konsumpcyjnym. W: W. Muszyński (red.), Czas ukoi nas? Jakość
życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie (s. 26–36). Toruń: Wydawnictwo Adam
Marszałek.
Okoń, W. (2004). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Orłowska, M. (2007). Przymus bezczynności. Warszawa: WN PWN.
Osberg, L. (2008). Leisure. In: S. Durlauf, L. Blume L., The New Palgrave Dictionary of Eco-
nomics (p. 79–80). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Oseni K., Dingley K., Hart P. (2018). Instant Messaging and Social Networks − The Ad-
vantages in Online Research Methodology, International Journal of Information and Edu-
cation Technology, 8(1), 56–62.
Pabian, B. (2010). Z problemów czasu wolnego współczesnej polskiej rodziny. W: W. Muszyński
(red.), Rodzina w świecie wartości. Religia, praca i czas wolny (s. 337–349). Toruń: Wydaw-
nictwo Adam Marszałek.
Panasiuk, A. (red.) (2013). Marketing w turystyce i rekreacji. Warszawa: WN PWN.
Parczewska, T. (2017). Czas wolny jako jeden z wymiarów życia codziennego dzieci miesz-
kających w Polsce i w Portugalii. Lubelski Rocznik Pedagogiczny 36(1), 101–119.
Parker, S. (1976). The Sociology of Leisure, London: Allen and Unwin.
Parvaneh, Z., Arentze, T., Timmermans, H. (2012). Understanding Travelers’ Behavior in
Provision of Travel Information: A Bayesian Belief Approach. Procedia – Social and
Behavioral Sciences, 54, 251–260.
Pawlak, H., Nierebiński, R. (2011). Społeczność wirtualna jako społeczny kanał kreowania
zawartości Internetu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 656, Studia Informa-
tica, 28, 321–332.
Pearce, P.L. (2011). Tourist behaviour and the contemporary world. Bristol: Channel View Pu-
blications.
Pięta, J. (2004). Pedagogika czasu wolnego. Warszawa: WSE.
Pilch, T. (1998). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Pomian, K. (1995). Jak uprawiać historię kultury. Przegląd Historyczny, 1, 1–13.193 Bibliografia
Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, MCB Univercity
Press, 9, 1–6.
Przecławski, K. (1993). Czas wolny dzieci i młodzieży. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia
pedagogiczna (s. 75–77). Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Innowacja.
Przewłocka, J. (2015). Klimat szkoły i jego znaczenie dla funkcjonowania uczniów w szkole. Ra-
port o stanie badań. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Pyżalski, J., Batorski, D., Michalska, B. (2018). Internet i otoczenie komunikacyjne. W:
M. Boni (red.), Młodzi 2018 (s. 29–43). Warszawa: Grupa EPL.
Pyżalski, J., Zdrodowska, A., Tomczyk, Ł., Abramczuk, K. (2019). Polskie badanie EU Kids
Online 2018. Poznań: WN UAM.
Raczkowska, J. (2000). Znane i nowe problemy czasu wolnego. Problemy Opiekuńczo- Wycho-
wawcze, 6, 13–18.
Richards, G. (2008). Youth Travel Matters: Understanding the Global Phenomenon of Youth Tra-
vel. Madrid: World Tourism Organization (UNWTO).
Richards, G. (2011). The economic impact of youth travel. In: The Power of Youth Travel (p. 7–8).
Madrid: World Tourism Organization (UNWTO).
Richards, G. (2015). The New Global Nomads: Youth Travel in a Globalizing World. To-
urism Recreation Research, 40(3), 340–352.
Richards, G. (2016). The economic impact of youth travel. In: Global Report on The Power of
Youth Travel (p. 10–13). Madrid: World Tourism Organization (UNWTO).
Roberts, K. (1978). Contemporary Society and the Growth of Leisure. London: Longman.
Robinson, J.P., Godbey, G. (1999). Time for Life: The Surprising Ways Americans Use their
Time. State College: The Pennsylvania State University Press.
Roguska, B. (2016). Dom rodzinny, rodzice i rówieśnicy w opiniach młodego pokolenia
Polaków. W: Młodzież 2016 (s. 7–18). Warszawa: CBOS.
Roguska, B. (2019). Dom rodzinny, rodzice i rówieśnicy w opiniach młodego pokolenia Po-
laków. W: M. Grabowska, M. Gwiazda (red.), Młodzież 2018 (19–33). Warszawa: CBOS.
Rojek, C. (1995). Decentring Leisure: Rethinking Leisure Theory. London: Sage Publications Ltd.
Rojek,  C.  (2006).  Leasure.  In:  B.S.  Turner  (ed.),  The  Cambridge  Dictionary  of  Sociology  
(p. 332–334). Cambridge: Cambridge University Press.
Russell, R.V. (2009). Pastimes: The Context of Contemporary Leisure. Urbana: Sagamore Pu-
blishing.
Ryan, C. (1991). Recreational Tourism: A Social Science Perspective. London: Routledge.
Sahut, J.M., Hikkerova, L. (2014). The Impact of Internet on Pricing Strategies in the To-
urism Industry. The Journal of Internet Banking and Commerce, 14(1), 1–8.
Sas-Nowosielski,  K.  (2014).  W  jaki  sposób  promować  aktywność  fizyczną  wśród  młodzieży?  
E-Wydawnictwo NCBKF.
Schumacher, M., Rey, J.P. (2011). Recommender systems for dynamic packaging of to-
urism services. In: R. Law et al. (eds.), Information and Communication Technologies in
Tourism 2011 (p. 13–23). Wien: Springer-Verlag.
Seweryn, R. (2012). Wartość usług turystycznych dla klienta jako instrument budowania
jego lojalności, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 709, Problemy Zarządzania,
Finansów i Marketingu, 23, 201–216.194 Bibliografia
Seweryn, R. (2013). Długość pobytu na obszarze recepcji jako wyznacznik zachowań kon-
sumentów-turystów (na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie). Handel
Wewnętrzny, 4, 143–154.
Seweryn. R. (2017). Technologie informacyjne i komunikacyjne – wprowadzenie w proble-
matykę. W: J. Berbeka, K. Borodako (red.), Technologie informacyjne i komunikacyjne na
rynku turystycznym (11–29). Warszawa: C.H. Beck.
Seweryn, R. (2018a). Motywacje wolontariuszy oraz ich rola w promocji turystycznej miej-
sca organizacji ŚDM (na przykładzie Krakowa), Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1(41),
139–147.
Seweryn, R. (2018b). Polskie „sieciaki” na rynku turystycznym (na przykładzie odwiedza-
jących Kraków). Marketing i Zarządzanie 2(52), 175–187.
Sidorczuk, A., Gogiel-Kuźmicka, A. (2012). Web 1.0, Web 2.0 czy może już Web 3.0? – na-
rzędzia i technologie informacyjno-komunikacyjne stosowane na stronach WWW bi-
bliotek technicznych szkół wyższych w Polsce. Biuletyn EBIB, 2(129), 1–15.
Słaby, T. (2011). Podstawy statystyki w turystyce i rekreacji. Warszawa: Wyższa Szkoła Hotelar-
stwa, Gastronomii i Turystyki.
Słupik, S. (2004). Czas wolny dzieci i młodzieży. Polityka Społeczna, 9, 62–68.
Smoleńska, O., Kosmaczewska, J., Barczak, M. (2017). Czynniki determinujące decyzje
rodzinnych wyjazdów turystycznych w opinii młodzieży ponadgimnazjalnej. Handel
Wewnętrzny, 1(366), 91–107.
Stasiak,  A.  (2011).  Turystyka  rodzinna  w  świecie  ponowoczesnym.  W:  J.  Śledzińska,
B. Włodarczyk (red.), Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne (s. 27–38). Warszawa:
Wydawnictwo PTTK „Kraj”.
Sułkowski, B. (2011). „Społeczne ramy kultury” czterdzieści lat później. Pięć modeli komu-
nikacji kulturowej. Kultura i Społeczeństwo, 55(2–3), 5–35.
Szczepanik, R. (2009). Komandosi  w  białych  kołnierzykach.  Metody  zarządzania  stosowane
przez najlepszych menedżerów. Gliwice: Onepress.
Szewczak, K. (2015). Formy spędzania czasu wolnego przez dzieci klas trzecich szkoły
podstawowej: raport z badań. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 1, 47–71.
Szlendak, T. (2010). Wielozmysłowa kultura iwentu. Kultura Współczesna, 4(66), s. 80–97.
Szpunar, M. (2010). Nowe media a paradygmat kultury uczestnictwa. W: M. Graszewicz,
J. Jastrzębski (red.), Teorie komunikacji i mediów 2 (s. 251–262). Wrocław: Oficyna Wy -
dawnicza ATUT.
Szymusiak, T. (2015). Prosument – Prosumpcja – Prosumeryzm, Ekonomiczne oraz społeczne
korzyści prosumpcji na przykładzie Polski oraz Niemiec (podejście naukowe). Saarbrücken:
Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy.
Świątkiewicz, W., Górny, D. (2013). Raport z badań nad aktywnością kulturalną mieszkańców
katowickich dzielnic Bogucice i Zawodzie. Katowice: NCK.
Taniewski, M., Wysocki, K. (2008). Rola aktywności fizycznej w  zapobieganiu chorobom
cywilizacyjnym. W: W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński (red.), Turystyka i sport dla wszyst-
kich  w  promocji  zdrowego  stylu  życia  (s.  587–592).  Gdańsk:  Wyższa  Szkoła  Turystyki
i Hotelarstwa.195 Bibliografia
Taormina, R.J., Gao, J.H. (2013). Maslow and the Motivation Hierarchy: Measuring Satis-
faction of the Needs. The American Journal of Psychology, 126(2), 155–177.
Tarkowska, E. (2001). Czas społeczny a czas wolny: koncepcje i współczesne przemiany.
W: A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Kobieta i kultura czasu wolnego (s. 17–36). Warszawa:
Wydawnictwo DiG.
Theobald, W.F. (ed.) (2005). Global Tourism. New York: Routledge.
Thomas, M. (ed.). (2011). Deconstructing Digital Natives: Young People, Technology, and the New
Literacies. New York: Routledge.
Thornton, T., Ernst, J.V., Clark, A.C. (2012). Augmented Reality as a Visual and Spatial Le-
arning Tool in Technology Education. Technology and Engineering Teacher, 71(8), 18–21.
Toffler, A. (1998). Szok przyszłości. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.
Tomaszewski, M. (2011). Rozwój globalnej sieci komputerowej w kierunku Web 3.0. W:
R. Knosala (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (s. 429–436). Opole: Ofi-
cyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
Tomczykowska,  P.  (2013).  Społeczne  i  ekonomiczne  uwarunkowania  aktywności  tury-
stycznej młodzieży. Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie,
Seria Geograficznoturystyczna , 6, 11–20.
Tomczykowska, P. (2014). Determinanty i motywy podejmowania aktywności turystycz-
nej przez młodzież. Folia Turistica, 30, 93–118.
Topol, P. (2012). Wszechobecne środowiska uczenia się. Studia Edukacyjne, 20, 223–238.
Toti, G. (1963). Czas wolny. Warszawa: Wydawnictwo KiW.
Truszkowska-Wojtkowiak, M. (2012). Fenomen czasu wolnego. Gdańsk: Harmonia Uni-
versalis.
Tyszka, A. (1999). Kultura jest kultem wartości. Aksjologia społeczna – studia i szkice. Komo-
rów: Fundacja Pomocy „Antyk”.
UNWTO (2011a). Policy and Practice for Global Tourism. Madrid: World Tourism Organi-
zation.
Urry, J. (2007). Spojrzenie turysty. WN PWN.
Vanhove, N. (2012). The Economics of Tourism Destinations. Oxford: Routledge.
Veal, A.J. (2006). Research Methods for Leisure and Tourism. A Practical Guide. Harlow: FT
Prentice Hall.
Veal, A.J. (2011). The leisure society I: Myths and Misconceptions, 1960–1979. World Leisu-
re Journal, 53(3), 206–227.
Veal, A.J. (2012). The leisure society II: The Era of Critique, 1980–2011. World Leisure Jour-
nal, 54(2), 99–140.
Walczak, M., Tomczak, M. (2011). Struktura psychologicznych uwarunkowań wybranych
aspektów aktywności fizycznej w  świetle teorii samodeterminacji. Zeszyty  Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, 689, Ekonomiczne Problemy Usług, 78, 127–152.
Wartecka-Ważyńska A. (2007). Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania. Poznań: WN UAM.
Welk, G.J. (1999). The Youth Physical Activity Promotion Model: A Conceptual Bridgebe-
tween Theory and Practice. Quest, 51(1), 5–23.
Williams, A.M., Shaw, G. (2011). Internationalization and innovation in tourism. Annals of
Tourism Research, 38(1), 27–51196 Bibliografia
Winiarski, R.W. (1989). Wstęp do teorii rekreacji (ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji fizycz -
nej). Kraków: Wydawnictwo AWF.
Winiarski, R.W. (1991). Motywacja aktywności rekreacyjnej człowieka. Kraków: Wydawnictwo
AWF.
Winiarski, R.W. (1995). Aktywność sportowa młodzieży. Geneza – struktura – uwarunkowania.
Kraków: Wydawnictwo AWF.
Winiarski, R.W. (2011). Wprowadzenie do zagadnień rekreacji i czasu wolnego. W: R. Winiarski
(red.), Rekreacja i czas wolny (s. 13–28). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
Winiarski R.W., Zdebski J. (2008). Psychologia turystyki. Warszawa: Wydawnictwa Akade-
mickie i Profesjonalne.
Wnuk-Lipiński, E. (1972). Praca i wypoczynek w budżecie czasu. Wrocław: Zakład Narodowy
im. Ossolińskich.
Wolańska, T. (1997). Leksykon – sport dla wszystkich, rekreacja ruchowa. Warszawa: Wydaw-
nictwo AWF.
Wolny, W. (2012). Prosumpcja – konsumencka kreatywność w gospodarce elektronicznej.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 703, Ekonomiczne Problemy Usług, 88, 75–90.
Wroczyński, R. (1974). Pedagogika społeczna. Warszawa: PWN.
Wrońska, A., Lange R. (2016). Nastolatek jako użytkownik Internetu – społeczny wzorzec
konsumpcji. W: M. Tanaś (red.), Nastolatki wobec Internetu (s. 15–26). Warszawa: NASK
– Państwowy Instytut Badawczy.
Wujek, T. (1969). Praca domowa i czynny wypoczynek ucznia. Warszawa: PZWS.
Wyrwisz, J. (2018). Konsument pokolenia Z wobec komunikacji marketingowej – wyzwa-
nia i ograniczenia. Marketing i Rynek, 9, 1036–1046.
WYSE (2018). New Horizons IV: A global study of the youth and student traveller. Amsterdam:
WYSE Travel Confederation.
Zach, F., Gretzel, U., Fesenmaier, D.R. (2008). Tourist Activated Networks: Implications
for Dynamic Packaging Systems in Tourism. In: P. O’Connor, W. Höpken, U. Gretzel
(eds.), Information and Communication Technologies in Tourism 2008 (p. 198–208). Vien-
na: Springer.
Zajadacz, A. (2014). Pokolenia X. Y, Z a fenomen turystyki. W: J. Śledzińska, B. Włodarczyk
(red.), Międzypokoleniowe aspekty turystyki (s. 55–67). Warszawa: Wydawnictwo PTTK
„Kraj”.
Zawadzka, A. (1976). Obciążenie studentów nauką a formy wypoczywania. Warszawa: PWN.
Zawadzka, A. (1991). Dziecko a zmianowość nauki szkolnej: opieka rodzicielska, realizacja po-
trzeb biologicznych, obowiązków i wartość wypoczynku ucznia klasy trzeciej ze zmiany rannej
lub południowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zeliaś, A., Pawełek, B., Wanat, S. (2002). Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany. Warsza-
wa: PWE.
Zuzanek, J. (2006). Leisure and Time. In: C. Rojek, S.M. Shaw, A.J. Veal (eds.), A Handbook of
Leisure Studies (p. 185–202). New York: Palgrave Macmillan.
Żelazna, K., Górska-Warsewicz, H. (2013). Zachowania turystyczne młodzieży. Problemy
Turystyki i Rekreacji, 2, 36–51.197 Bibliografia
Żurek, A. (2011). Czas wolny singli – strefa życia codziennego podlegająca procesom upłciowie-
nia. W: D. Mroczkowska (red.), Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy  (s. 224–235).
Warszawa: Difin.
Źródła internetowe
Carty, M. (2019). Millennial and Gen Z Traveler Survey 2019: A Multi-Country Comparison Re-
port. Retrieved from: https://research.skift.com/report/millennial-and-gen-z-traveler-
survey-2019-a-multi-country-comparison-report.
Chapman, D. (2016). Youth tourism and volunteer tourism: New source of growth. Retrieved
from:  http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/3.3._s3_wtc_2016_-_david_chap -
man.pdf.
Cywiński, P. (2013). Kim jest post-turysta? Pobrano z: http://post-turysta.pl.
Google (2019). The 5 stages of travel: How to maximise your hotel’s marketing impact.
Retrieved  from:  https://www.siteminder.com/r/marketing/hotel-digital-marketing/the-
5-stages-of-travel-how-to-maximise-your-marketing-impact.
IPSOS (2018). Junior Connect’ 2018 – Jeunes et medias : une consommation toujours dynamique
et diversifiée ! Retrieved from: ipsos.https://www.ipsos.com/fr-fr/junior-connect-2018-
jeunes-et-medias-une-consommation-toujours-dynamique-et-diversifiee.
Kemp, S. (2019). Digital 2019: Global Internet Use Accelerates. Retrieved from: https://weare-
social.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates.
Skift (2016). Skift’s Travel Tech 250. Retrieved from: https://skift.com/traveltech250.
UN (2019). World Population Prospects 2019: Ten Key Findings. Retrieved from: https://popu-
lation.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_10KeyFindings.pdf.
UNWTO (2011b). AM Reports, Volume Two – The power of Youth Travel. Retrieved from:
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/amreports_vol2_thepowerofyouthto-
urism_eng_lw.pdf.
UNWTO (2019°), Key Tourism Figures. Retrieved from: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/
files/pdf/unwto_key_figures_barom_may2019_en.pdf.
UNWTO (2019b). World Tourism Barometer and Statistical Annex, 17(1). Retrieved from:
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/wtobarometereng.2019.17.1.1.
Wood, S. (2013). Generation Z as consumers: Trends and innovation. Retrieved from: https://
iei.ncsu.edu/wp-content/uploads/2013/01/GenZConsumers.pdf.
WYSE  (2019).  Facts  and  Stats.  Retrieved  from:  https://www.wysetc.org/about-us/facts-
-and-stats

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane