• RODO w praktyce zarządcy nieruchomości

RODO w praktyce zarządcy nieruchomości

 • Autor: Natalia Daśko Aleksandra Sikorska-Lewandowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-826-8
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 200/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 69.00 zł

  62.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka w kompleksowy sposób przedstawia zagadnienia związane z ochroną danych osobowych we wspólnotach mieszkaniowych, spółdzielniach oraz biurach zarządców nieruchomości. Uwzględnia aktualny stan prawny. Autorki zawarły w niej liczne porady praktyczne.  Publikacja przyda się wszystkim zarządcom nieruchomości, pracownikom spółdzielni mieszkaniowych, administratorom oraz osobom zajmującym się obsługą wspólnot mieszkaniowych.

Patronat:

Spis treści:

Wstęp

SŁOWNICZEK NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ W ŚWIETLE ART. 4 RODO
        
Rozdział 1. ZASADY I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
        
1.1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
1.1.1. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania
A. Zasada zgodności z prawem
B. Zasada rzetelności
C. Zasada przejrzystości
1.1.2. Zasada ograniczenia celu
1.1.3. Zasada minimalizacji danych
1.1.4. Zasada prawidłowości danych
1.1.5. Zasada ograniczenia czasowego
1.1.6. Zasada integralności i poufności
1.1.7. Zasada rozliczalności
1.2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
1.2.1. Przesłanki legalności przetwarzania danych zwykłych
1.2.1.1. Przesłanka zgody
1.2.1.2. Przesłanka umowy
1.2.1.3. Przesłanka obowiązku prawnego
1.2.1.4. Przesłanka ochrony żywotnych interesów
1.2.1.5. Przesłanka wykonywania zadania publicznego lub władzy publicznej
1.2.1.6. Przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osoby trzeciej
1.2.2. Przesłanki legalności przetwarzania danych wrażliwych
        
Rozdział 2. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA JAKO ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
        
2.1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez wspólnotę mieszkaniową
2.1.1. Spis właścicieli lokali oraz udziałów
2.1.2. Ewidencja pozaksięgowa kosztów zarządu
2.1.3. Rozliczenia przez rachunek bankowy
2.1.4. Administrowanie nieruchomością wspólną
2.1.5. Księgi wieczyste dla nieruchomości
2.2. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez wspólnotę mieszkaniową
2.3. Źródła pozyskiwania danych osobowych przez wspólnotę mieszkaniową
2.4. Czynności przetwarzania wspólnoty jako administratora danych osobowych
2.5. Sytuacja wspólnoty mieszkaniowej jako administratora danych osobowych w zależności od sposobu zarządu
2.5.1. Mała wspólnota mieszkaniowa
2.5.2. Duża wspólnota mieszkaniowa – zarząd umowny
2.5.3. Duża wspólnota mieszkaniowa – zarząd ustawowy
2.5.4. Duża wspólnota mieszkaniowa – zarząd sądowy
2.6. Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej jako administratora danych osobowych
2.7. Prawa właścicieli lokali a ochrona danych osobowych
2.8. Obowiązki właścicieli lokali związane z ochroną danych osobowych innych właścicieli lokali w tej wspólnocie mieszkaniowej
        
Rozdział 3. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JAKO ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
        
3.1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez spółdzielnię mieszkaniową
3.1.1. Prowadzenie rejestru członków spółdzielni oraz rejestru lokali
3.1.2. Prowadzenie ewidencji i rozliczenia przychodów i kosztów
3.1.3. Prowadzenie ewidencji i rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego
3.1.4. Rozliczanie kosztów budowy
3.1.5. Solidarność odpowiedzialności za opłaty
3.1.6. Lokale w budynkach zakładowych
3.1.7. Czynności bieżącego administrowania nieruchomością
3.1.8. Czynności spółdzielni jako osoby prawnej wobec jej członków
3.1.9. Rozliczenia ze spadkobiercami; uprawnienia osób bliskich
3.2. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez spółdzielnię mieszkaniową
3.3. Źródła pozyskiwania danych osobowych przez spółdzielnię mieszkaniową    
3.4. Czynności przetwarzania spółdzielni jako administratora danych osobowych
3.5. Sytuacja spółdzielni mieszkaniowej w zależności od sposobu zarządu nieruchomością
3.5.1. Zarząd spółdzielni zasobami własnymi
3.5.2. Zarząd spółdzielni w przypadku wyodrębnienia lokali
3.5.3. Zarząd sprawowany przez spółdzielnię na podstawie umowy
3.6. Obowiązki administratora spółdzielni mieszkaniowej związane z przetwarzaniem danych osobowych
3.6.1. Obowiązek informacyjny
3.6.2. Obowiązek zabezpieczenia danych osobowych
3.6.3. Obowiązek przetwarzania danych zgodnie z przepisami prawa
3.6.4. Obowiązek realizacji praw osób, których dane dotyczą
3.6.5. Rejestr czynności administratora
3.6.6. Rejestr czynności procesora
3.6.7. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3.6.8. Monitorowanie środków ochrony danych
3.7. Prawa członków spółdzielni a ochrona danych osobowych
        
Rozdział 4. ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI JAKO PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE OSOBOWE
        
4.1. Pojęcie zarządcy nieruchomości oraz pozycja prawna zarządcy nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej
4.2. Zarządca nieruchomości jako podmiot przetwarzający dane osobowe
4.3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez zarządcę
4.4. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez zarządcę nieruchomości
4.5. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
4.6. Obowiązki zarządcy związane z przetwarzaniem danych osobowych
4.6.1. Obowiązki wynikające z umowy
4.6.2. Obowiązki wynikające z przepisów prawa
4.6.3. Rejestr kategorii czynności przetwarzania
4.6.4. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO)
4.6.5. Ocena skutków ochrony danych osobowych
4.6.6. Obowiązek współpracy z organem nadzorczym
4.7. Dalsze powierzenie przetwarzania danych (podpowierzenie)
4.8. Przekazywanie danych osobowych odbiorcom
4.9. Realizacja praw osób, których dane dotyczą
4.9.1. Prawo do przejrzystej komunikacji
4.9.2. Prawo do informacji
4.9.3. Prawo do dostępu do danych
4.9.4. Prawo do sprostowania danych
4.9.5. Prawo do usunięcia danych (do bycia zapomnianym)
4.9.6. Prawo do ograniczenia przetwarzania
4.9.7. Prawo do przenoszenia danych
4.9.8. Prawo do sprzeciwu
4.9.9. Prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
        
Rozdział 5. ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
        
5.1. Zasady dotyczące metod i sposobów ochrony danych osobowych
5.1.1. Podejście oparte na ryzyku
5.1.2. Proces szacowania ryzyka
5.1.3. Ocena skutków planowanych operacji przetwarzania
5.1.4. Środki ochrony danych osobowych
5.1.5. Mechanizmy kontroli
5.2. Polityki ochrony danych
5.2.1. Cel polityki
5.2.2. Elementy polityki ochrony danych
5.2.3. Wdrożenie polityki ochrony danych
5.2.4. Stosowanie polityki ochrony danych
5.3. Kodeksy postępowania
5.4. Mechanizm certyfikacji
5.5. Mechanizmy akredytacji
5.5.1. Akredytacja podmiotów na potrzeby weryfikacji kodeksów postępowania
5.5.2. Akredytacja podmiotów certyfikujących
5.6. Dokumentacja naruszenia ochrony danych osobowych
5.6.1. Obowiązek zgłaszania naruszeń
5.6.2. Ewidencja naruszeń ochrony danych osobowych
        
Rozdział 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
        
6.1. System ochrony prawnej
6.2. Postępowanie kontrolne
6.2.1. Przebieg kontroli
6.2.2. Wyniki kontroli
6.3. Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
6.3.1. Administracyjne kary pieniężne
6.4. Odpowiedzialność cywilna
6.5. Sankcje karne
6.5.1. Bezprawne przetwarzanie danych osobowych
6.5.2. Udaremnianie lub utrudnianie prowadzenia kontroli
6.5.3. Przestępstwa określone w kodeksie karnym
        
Rozdział 7. WZORY DOKUMENTÓW
        
7.1. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
7.2. Wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
7.3. Wzór klauzuli informacyjnej zarządcy
7.4. Wzór klauzuli informacyjnej administratora (spółdzielni mieszkaniowej)
7.5. Wzór klauzuli powierzenia przetwarzania danych osobowych
7.6. Wzór rejestru czynności przetwarzania
7.7. Wzór rejestru kategorii czynności przetwarzania
7.8. Wzór rejestru naruszeń
        
BIBLIOGRAFIA
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzeczeń

Prof. UMK, dr hab. Arkadiusz Lach:

Po wejściu w życie Rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) problematyka ochrony danych osobowych zyskała jeszcze na znaczeniu. Z uwagi na to, że RODO dotyka praktycznie wszystkich dziedzin życia, pojawiła się także potrzeba naukowej refleksji nad nowym mechanizmem ochrony danych osobowych oraz poszczególnymi regulacjami. Zapotrzebowaniu temu wychodzi naprzeciw ta książka. Zajmuje się ona problematyką, która nie była jeszcze przedmiotem kompleksowej analizy, a jednocześnie jest tak istotna, że potrzeba jej opracowania nie budzi wątpliwości, biorąc pod uwagę liczbę podmiotów przetwarzających dane osobowe oraz osób, których dane są przetwarzane.

Natalia Daśko
doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Centrum Badań nad Cyberprzestępczością na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w prawie karnym, karnoprawnej ochronie własności intelektualnej, w tym zwłaszcza znaków towarowych, a także w prawie ochrony danych osobowych. Wykłada na studiach podyplomowych w zakresie prawa ochrony danych osobowych prowadzonych na WPiA UMK w Toruniu, a także prowadzi szkolenia poświęcone tej tematyce dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych oraz przedsiębiorców.

Książki tego autora

Aleksandra Sikorska-Lewandowska
doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Zakładzie Prawa Handlowego w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w prawie handlowym, w szczególności w prawie spółdzielczym oraz prawie wspólnot mieszkaniowych. Autorka licznych publikacji z tej dziedziny. Prelegentka szkoleń dla zarządców nieruchomości, między innymi z zakresu ochrony danych osobowych.

Książki tego autora

Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2004.
Bielak-Jomaa E., Lubasz D. (red.), Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych, Warszawa 2016.
Bielak-Jomaa E., Lubasz D. (red.), RODO. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych. Komentarz, Warszawa 2018.
Bieniek G., Aktualne problemy stosowania ustawy o własności lokali (część II), Rejent 2006, nr 11.
Błachnio-Parzych A., Przepisy karne w ustawie z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, Monitor Prawniczy 2018, nr 22, Legalis.
Bończak-Kucharczyk E., Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz, wyd. III, Warszawa 2016.
Bończak-Kucharczyk E., Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, 4. wydanie, Warszawa 2018.
Daśko N., General Data Protection Regulation (GDPR) – Revolution Coming to European Data Protection Laws in 2018. What’s New for Ordinary Citizens?, Comparative Law Review 2017, vol. 23.
Dmochowska A., Piotrowska A., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018.
Dolecki H. (red.), Wiśniewski T. (red.), Ciepła H., Zawistowski D., Żyznowski T., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Artykuły 730‒1088, Warszawa 2011.
Doliwa A., Prawo mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2006.
Dziczek R., Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli lokali, Warszawa 2014.
Fajgielski P., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018.
Głowacz J., Uprawnienia spółdzielni mieszkaniowych do dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną, Rejent 2016, nr 7.
Gniewek E. (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo rzeczowe, t. 3, wyd. 3, Warszawa 2013.
Grupa Robocza art. 29, Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności (WP 173) z 13.07.2010 r.
Karczyński Ł., Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi a spółdzielnie mieszkaniowe, Finanse Komunalne 2014, nr 9.
Kaźmierczyk A., Zarząd nieruchomością wspólną wykonywany przez spółdzielnie mieszkaniowe, Rejent 2013, nr 9.
Kowalik P., Kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – schemat postępowania, Informacja w Administracji Publicznej 2018, nr 3, Legalis.
Krzysztofek M., Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa 2016.
Lach A., Problem kryminalizacji naruszenia przepisów rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych, Monitor Prawniczy 2017, nr 22, Legalis.
Litwiński P. (red.), Barta P., Kawecki M., Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, Warszawa 2018.
Litwiński P., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018.
Malinowska-Woźniak K., Cywilnoprawny status wspólnoty mieszkaniowej, Warszawa 2016.
Mazurek M., Spółdzielcza forma wykonywania zarządu nieruchomością wspólną, Rejent 2014, nr 9.
Modrzejewski A., Właściciel i nieruchomość w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Samorząd Terytorialny 2013, nr 1–2.
Osajda K. (red), Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz, Komentarze Prawa Prywatnego, tom VI A oraz VIB, Warszawa 2018.
Sakowska-Baryła M. (red.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018.
Sibiga G., Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych, Warszawa 2003.
Sikorska-Lewandowska A., Nieważność uchwał właścicieli lokali, Państwo i Prawo 2015, nr 2.
Sikorska-Lewandowska A., Zarząd i zarządca we wspólnocie mieszkaniowej – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2017 r. sygn. I CZ 4/17, Orzecznictwo Sądów Polskich 2019, nr 4.
Sikorska-Lewandowska A., Reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przez zarządcę ‒ glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 09.02.2017 r., III CZP 106/16, Glosa 2018, nr 3.
Sikorska-Lewandowska A., Uchwały właścicieli lokali. Studium prawne, Warszawa 2017.
Skibiński P., Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej na gruncie ustawy o własności lokali, Przegląd Sądowy 2007, nr 5.
Sobieralski K., Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Nowe Zeszyty Samorządowe 2013, nr 3.
Strugała R., RODO a odpowiedzialność odszkodowawcza. Podstawowe problemy odpowiedzialności za szkodę spowodowaną nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych, Monitor Prawniczy 2018, nr 17.
Strzelczyk R., Turlej A., Własność lokali. Komentarz, 4. wydanie, Warszawa 2015.
Szymczak I., Wspólnota mieszkaniowa, Warszawa 2014.
Śleszyńska E., Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej, Warszawa 2017.
Węgrzynowski Ł., Zarząd spółdzielczy na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Monitor Prawniczy 2014, nr 15.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. Nr 1025 ze zm.).
Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.).
Ustawa z 6 lipca 1972 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1002 ze zm.).
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 ze zm.).
Ustawa z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1285).
Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.Urz. UE L z 1995 r. Nr 281, s. 31).
Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1289).
Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 716 ze zm.).
Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).
Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1600).
Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., Nr 121 ze zm.).
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
Ustawa z 29 września 1997 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.).
Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 845 ze zm.).
Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.).
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077).
Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r., poz. 829).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2016 r., poz. 312 ze zm.).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016 r., Nr 119, s. 1).
Ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r., poz. 1596).
Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

WYKAZ ORZECZEŃ

Orzeczenia Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych:
Wyrok SN z 13 kwietnia 1966, II CR 24/66, PiP 1968, z. 2, s. 330.
Wyrok SN z 19 czerwca 2002, r., V KKN 454/00, Legalis nr 55786.
Wyrok SN z 14 stycznia 2004 r., I CK 108/03, LEX nr 508810.
Postanowienie SN z 14 września 2005 r., III CZP 62/05, LEX nr 171751.
Uchwała SN z 26 kwietnia 2006 r., III CZP 21/02, M. Prawn. 2002, nr 18, s. 851.
Uchwała SN z 26 listopada 2008 r., III CZP 100/08, OSNC 2009, nr 10, poz. 140.
Wyrok SN z 3 kwietnia 2009 r., II CSK 600/08, LEX nr 500188.
Wyrok SN z 29 września 2010 r., V CSK 52/10, OSNC 2011 nr 4, poz. 48.
Wyrok SN z 3 grudnia 2010 r., I CNP 16/10, Biul. SN 2011, nr 11, s. 38.
Uchwała SN z 13 sierpnia 2013 r., III CZP 21/13, OSNC 2014, nr 1, poz. 1.
Uchwała SN z 18 października 2013 r., III CZP 42/13, OSNC 2014 nr 6, poz. 60.
Wyrok SN z 10 stycznia 2014 r., I CSK 179/13, LEX nr 1523424.
Uchwała SN z 10 października 2014 r., III CZP 71/14, LEX nr 1521329.
Wyrok SN z 30 września 2015, I CSK 773/14, OSNC 2016 nr 9, poz. 104.
Wyrok SN z 16 listopada 2016 r., I CSK 791/15, LEX nr 21865565.
Wyrok SN z 11 stycznia 2017 r., I PK 25/16, Legalis nr 1591696.
Uchwała SN z 9 lutego 2017 r., III CZP 106/16, LEX nr 2204479.
Postanowienie SA w Katowicach z 29 czerwca 2010 r., I ACz 369/10, LEX nr 1133399.
Wyrok SA w Krakowie z 19 sierpnia 2010, I ACa 391/10, OSA 2011, nr 3.
Wyrok SA w Szczecinie z 29 listopada 2012 r., I ACa 645/12, LEX nr 1246883.
Wyrok SA w Gdańsku z 7 lutego 2014 r., V ACa 791/13, LEX nr 1480407.
Wyrok SA w Szczecinie z 24 maja 2016 r., I ACa 99/16, LEX nr 2107459.
Orzeczenia NSA oraz sądów administracyjnych:
Wyrok NSA z 19 grudnia 2001 r., II SA 2869/00, Legalis nr 53786.
Wyrok NSA z 4 kwietnia 2003 r., II SA 2135/02, Legalis nr 63238.
Wyrok NSA z 5 lutego 2008 r., I OSK 37/07, Legalis nr 116619.
Wyrok NSA z 29 stycznia 2009, I FSK 1508/07, OwSG 2010, nr 2, poz. 9.
Wyrok NSA z 3 lipca 2009 r., I OSK 633/08, Legalis nr 224416.
Wyrok NSA z 1 grudnia 2009 r., I OSK, 249/09, LEX nr 785755.
Wyrok NSA z 6 września 2011 r., I OSK 1476/10, LEX nr 965912.
Wyrok NSA z 1 marca 2012 r., II OSK 2599/11, Legalis nr 538039.
Uchwała NSA (7) z 13 listopada 2012 r., II OPS 2/120, ONSAiWSA 2013, nr 2, poz. 23.
Wyrok NSA z 10 stycznia 2013 r., I OSK 2029/11, Legalis nr 758329.
Wyrok NSA w Warszawie z 23 lutego 2016 r., II FSK 2889/15, LEX nr 2036489.
Wyroki NSA w Warszawie z 14 lipca 2016 r., II OSK 1280/16 oraz II OSK 2814/14, LEX nr 2095916 oraz LEX nr 2098995.
Wyrok NSA z 25 lipca 2017 r., I OSK 2859/16, Legalis nr 1649355.
Wyrok WSA w Warszawie z 22 lutego 2005 r., II SA/Wa 2030/04, Legalis nr 75127.
Wyrok WSA w Warszawie z 3 października 2006 r., II SA/Wa 871/06, Legalis nr 84291.
Wyrok WSA w Gliwicach z 28 października 2010 r., II SA/Gl 668/10, LEX nr 752919.
Wyrok WSA w Krakowie z 2 grudnia 2010 r., II SA/Wr 546/10, LEX nr 1112662.
Wyrok WSA w Lublinie z 4 lutego 2014 r., III SA/Lu 638/13, LEX nr 1515143.
Wyrok WSA w Lublinie z 28 kwietnia 2015 r., III SA/Lu 1147/14, LEX nr 1802116.
Wyrok WSA w Warszawie z 21 stycznia 2015 r., II SAB/Wa 626/14, LEX nr 1746226.
Wyrok WSA w Krakowie z 4 listopada 2015 r., I SA/Kr 1117/15, LEX nr 1829545.
Wyrok WSA w Warszawie z 24 września 2015 r., I OSK 1373/15, LEX nr 1985742.
Wyrok WSA w Gliwicach, z 27 stycznia 2016 r., I SA/Gl 853/15, LEX nr 1984838.
Wyrok WSA w Warszawie z 12 lipca 2017 r., II SA/Wa 2221/16, Legalis nr 1652878.
Wyrok WSA we Wrocławiu z 6 września 2017 r., II SA/Wr 198/17, LEX nr 2357765.
Wyrok WSA w Krakowie z 24 października 2017 r., III SA/Kr 1023/17, LEX nr 2398028.
Decyzje GIODO:
Decyzja GIODO z 15 lutego 2013 r., sygn. DOLiS/DEC-155/13/813869, Legalis.
Decyzja GIODO z 28 czerwca 2013 r., sygn. DOLiS/DEC-695/13/40985, Legalis.
Wyroki Krajowej Izby Odwoławczej:
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 28 listopada 2016 r., KIO 2152/16, Legalis nr 1538481.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Prawo mieszkaniowe. Regulacje i pra...

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

Administrator nieruchomości. Zagadn...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Podatek od nieruchomości. Orzecznic...

29.00 zł 58.00 zł Cena netto: 27.62 zł

Spółdzielnie mieszkaniowe. Problemy...

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Mikroekonometria w teorii i praktyc...

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Współczesne wyzwania gospodarowania...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Współczesne dylematy zarządzania za...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane