• Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki

Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki

 • Autor: Joanna Sadłowska-Wrzesińska Agnieszka Stachowiak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-472-7
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 110/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W dobie globalizacji i konsekwencji z niej wynikających przedsiębiorstwa szukają rozwiązań, które pozwolą im przetrwać na współczesnym rynku. Jednym z takich rozwiązań jest niewątpliwie zwinne zarządzanie, zwinność bowiem to cecha pożądana w zmiennym, nieprzewidywalnym otoczeniu. Nabycie zwinności to wyzwanie nie tylko dla menedżerów, którzy podejmując decyzję muszą uwzględniać dynamikę otoczenia, ale też dla pracowników liniowych, którzy wykonują swoją pracę w warunkach dużej zmienności. Sprostanie temu wyzwaniu może być istotnym obciążeniem psychospołecznym. Prezentowana monografia dotyka problemu bezpieczeństwa personalnego w kontekście przyjętej strategii zarządzania organizacją, wskazując na implikacje dla takich przedmiotowych aspektów bezpieczeństwa, jak bezpieczeństwo zdrowotne, ekonomiczne, socjalne. Istotną wartość opracowania stanowi autorska propozycja metodyki ograniczania negatywnych konsekwencji obciążeń psychospołecznych będących konsekwencją zwinnego zarządzania.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Ewolucja paradygmatów zarządzania

Rozdział 2. Zwinne przedsiębiorstwo

2.1. Geneza i determinanty zwinności
2.2. Definicja zwinności
2.3. Przekaźniki zwinności

Rozdział 3. Ryzyko psychospołeczne związane z pracą

3.1. Istota ryzyka psychospołecznego
3.2. Charakterystyka psychospołecznych czynników ryzyka
3.3. Konsekwencje zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy

Rozdział 4. Badania nad psychospołecznymi konsekwencjami zwinności w obszarze logistyki


4.1. Założenia metodologiczne
4.2. Obiekt badań: wybór, uzasadnienie, charakterystyka
4.3. Problematyka ryzyka zawodowego na przykładzie przedsiębiorstw z branży Transport i magazynowanie
4.4. Metodyka identyfikacji i oceny zagrożeń zawodowych o charakterze psychospołecznym

Rozdział 5. Model psychospołecznych konsekwencji zwinnego zarządzania w obszarze logistyki


Podsumowanie
Bibliografia
Wykaz tabel i rysunków

Joanna Sadłowska-Wrzesińska
Dr nauk humanistycznych; doradca rozwoju zawodowego, trener, coach, specjalista w zakresie psychofizjologii pracy. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoły Biznesu oraz Wyższej Szkoły Logistyki (Menedżer Bezpieczeństwa i Higieny Pracy). Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku dyrektora marketingu (koordynowanie działań reklamowych, zadania z obszaru public relations). Umiejętności dydaktyczne zdobyte w Akademickim Instytucie Naukowym oraz w Centrum Szkolenia Administracji w Poznaniu. Autorka artykułów na temat zarządzania wiedzą w organizacji oraz stresu organizacyjnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z dziedziny biznesu: kształtowanie wizerunku, sztuka autoprezentacji, skuteczna komunikacja. Współorganizatorka szkoleń outdoorowych i warsztatów psychologicznych.

Książki tego autora

Agnieszka Stachowiak
doktor budowy i eksploatacji maszyn, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Logistyki na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Specjalizuje się w obszarze zwinnego zarządzania i zwinności oraz dojrzałości organizacji. Współorganizatorka i uczestniczka krajowych i zagranicznych konferencji poświęconych tematyce zarządzania produkcją.

Książki tego autora

Adam,  M.,  2014.  W  rozszerzonej  rzeczywistości,  „Logistyka  a  Jakość”,  nr  4(88),
s. 16–18.
Amick, B.C. i Mustard, C., 2005. Labour markets and health: a social epidemiologi-
cal view, w: S. Bianchi, L.M. Casper i R. Berkowitz King, (red.), Work, family,
health and well-being, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Ansoff H.I., 1985, Zarządzanie strategiczne, Warszawa: PWE.
Antonovsky, A., 1987. Unraveling The Mystery of Health – How Peopl Manage Stress
and Stay Well. San Francisco: Jossey-Bass Publisher.
Antonovsky, A., 1996. The salutogenic model as a theory to guide health promotion,
„Health Promotion International”, 11(1), s. 11–18.
Antonovsky, A., 2005. Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem
i nie zachorować, Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
BAEL, 2014. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, Warszawa: Główny Urząd
Statystyczny.
Bamber, M., 2006. A cognitive behavioral model of occupational stress, w: Bamber,
M.R.,  (red.),  CBT  for  occupational  stress  in  health  professionals.  Introducing
a schema-focused approach. Routledge, London: Taylor & Francis Group, s. 15–24.
Bejean, S. i Sultan-Taieb, H., 2005. Modelling the economic burden of diseases im-
putable to stress at work, „European Journal of Health Economics”, Vol. 50,
s. 16–23.
Bongers, P.M., de Winter, C.R. i Kompier, M.A., 1993. Psychosocial factors at work
and  musculoskeletal  disease,  „Scandinavian  Journal  of  Work,  Environment  
& Health”, 19(5), s. 297–312.
Bugajska J., Widerszal-Bazyl, M., Radkiewicz, P., Pasierski, T., Szulczyk, G.A., Ząbek,
J., 2008. Perceived work-related stress and early atheriosclerotic changes in he-
althy employees, „International Archives of Occupational and Environmental
Health”, 81(8), s. 1037–1043.
Cannon, W.B., 1932. The Wisdom of the Body, za: Bruce West, B., 2010, https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3065321/ [dostęp: 1.03.2020].100 Bibliografia
Chen, M. i Cunradi, C., 2008. Job stress, burnout and substance use among urban
transit  operators:  The  potential  mediating  role  of  coping  behavior,  „Work  
& Stress”, 22(4), s. 327–340.
Cho, H., Jung, M. i Kim, M., 1996. Enabling technologies of agile manufacturing and
its related activities in Korea, „Computers & Industrial Engineering”, Vol. 30(3),
s. 323–334.
Ciekanowski, Z., 2010. Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa. Józefów: Centrum
Naukowo-Badawcze  Ochrony  Przeciwpożarowej  im.  Jozefa  Tuliszkowskiego-
-Państwowy Instytut Badawczy.
Cieślak, R. i Widerszal-Bazyl, M., 2000. Psychospołeczne warunki pracy, Warszawa:
Wydawnictwo CIOP-PIB
Cieślarczyk, M., 2009. Teoretyczne i metodologiczne podstawy badań problemów bez-
pieczeństwa i obronności państwa. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
Contemporary Solutions For City Logistics – A Case Study On Transport In Poznan,
WSL Forum, Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, s. 37–47.
Cox, T., 1993. Sress research and stress management: putting theory to work. HSE
Contract Research Report, nr 61, Sudbury: HSE Books.
Cox, T., Griffiths, A. and Rial-González, E., 2000. Research on work-related stress.
Luxembourg: European Agency for Safety and Health at Work.
Cox, T., Griffiths, A. i Leka, S., 2005. Work organization and work-related stress, w:
Gardiner, K. i Harrington, J.M. (red.), Occupational hygiene, Oxford: Blackwell
Publishing.
D’aveni, R.A., 1994. Hyper Competition. Managing the Dynamics of Strategic Ma-
neuvering. New York: The Free Press.
Dahmaradeh, N. i Banihashemi, S.A., 2010. Organizational agility and agile manu-
facturing, „European Journal of Economics, Finance and Administrative Scien-
ce”, Iss. 27, s. 178–184.
Devor,  R.  i  Mills,  J.,  1995.  Agile  Manufacturing.  American  Society  of  Mechanical
Engineers, „Manufacturing Engineering Division”, Vol. 2(2), s. 977.
Dooley, K., 1997. Complex Adaptive Systems Model of Organizational Change, Nonli-
near Dynamics. „Psychology and Life Sciences”, No. 1(1), s. 69–97.
Drucker, P., 2000. Zarządzanie w XXI. Warszawa: Wydawnictwo Muza S.A.
Drucker, P.F., 1976. Skuteczne zarządzanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Dudek, B., Koniarek, J. i Szymczak, W., 2007. Stres związany z pracą a teoria za-
chowania zasobów Stevana Hobfolla, „Medycyna Pracy”, nr 58(4), s. 317–325.
Dudek,  B.,  Waszkowska,  M.  i  Hanke,  W.,  1999.  Ochrona  zdrowia  pracowników
przed skutkami stresu zawodowego. Łódź: Instytut Medycyny Pracy Łódź, Za-
łączniki 3–4 .
Dudek, B., Waszkowska, M. Merecz, D. i Hanke, W., 2004. Ochrona zdrowia pra-
cowników przed skutkami stresu zawodowego. Łódź: Oficyna Wydawnicza IMP.101 Bibliografia
Dugiel, G., Tustanowska, B., Kręcka, K., Jasińska, M., 2012. Przegląd teorii stresu,
„Acta Scientifica Academiae Ostroviensis”, z. 1, Ostrowiec Św.: Wyższa Szkoła
Biznesu i Przedsiębiorczości, s. 47–69.
Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu
poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG)
(Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1).
ESENER, 2012. Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiają-
cych  się  zagrożeń  https://osha.europa.eu/pl/esener-enterprise-survey/enterpri-
se-survey-esener [dostęp: 18.02.2020].
EU Strategic Framework, 2014. Strategic Framework on Health and Safety at Work
2014–2020. Brussels, 6.6.2014 COM(2014) 332 final.
EU-OSHA, 2007. Expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupa-
tional  safety  and  health.  Luxembourg:  Office  for  Official  Publications  of  the
European Communities.
Eurofound, 2017. European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions,  Workrelated  Stress,  http://www.eurofound.europa.eu/ewco/reports
[dostęp: 25.02.2020].
Europejskie Obserwatorium Ryzyka, 2014. Obliczanie kosztów związanych ze stre-
sem  w  pracy  i  innymi  zagrożeniami  psychospołecznymi.  Europejska  Agencja
Bezpieczeństwa i zdrowia w Pracy, Luxembourg: Office for Official Publications
of the European Communities.
Folkman, S., Lazarus, R.S., Greun, R. i DeLongis, A., 1986. Appraisal, coping, health
status, and psychological symptoms, „Journal of Personality and Social Psycho-
logy”, Vol. 50(3), s. 571–579.
Gabryelewicz,  I.  i  Sadłowska-Wrzesińska,  J.,  2014.  Systemowe  zarządzanie  bez-
pieczeństwem  w  transporcie  drogowym,  „Logistyka”,  nr  5,  CD  nr  1,  Poznań,
s. 442–452.
Glazer, S. i Beehr, T.A., 2005. Consistency of implications of three role stressors across
four countries, „Journal of Organizational Behavior”, Vol. 26/5, s. 467–487.
Gliński, B., 1974. Mała encyklopedia ekonomiczna. Warszawa: Państwowe Wydaw-
nictwo Ekonomiczne PWE.
Goldman, S.L., Nagel, R.N. i Preiss, K., 1995. Agile Competitors and Virtual Organi-
zations: Strategies for Enriching the Customer. Van Nostrand Reinhold.
Górska, E., 2012. Metody oceny ryzyka zawodowego. Warszawa: Oficyna Wydawni-
cza Politechniki Warszawskiej.
Griffin, R.W., 1996. Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
Grudzewski, W. M. i Hejduk, I.K., 2008. Zarządzanie technologiami. Warszawa: Difin.
Grudzewski, W.M. i Hejduk, I.K., 2011. Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany pa-
radygmatów  zarządzania,  „Master  of  Business  Administration”,  nr  1  (116),
s. 95–111.102 Bibliografia
Guidance on risk assessment at work, 1996. Luxembourg: Office for Official Publica -
tions of the European Communities.
Gunasekaran, A. i Yusuf ,Y.Y., 2002. Agile manufacturing: a taxonomy of strategi-
cal and empirical imperatives, „International Journal of Production Research”,
Vol. 40 (6), s. 1357–1385.
Gunasekaran, A., 1998. Agile manufacturing: enablers and an implementation frame-
work, „International Journal of Production Research”, Vol. 36 (5), s. 1223–1247.
Gunasekaran, A., 1999. Agile manufacturing: a framework for research and deve-
lopment, „International Journal of Production Economics”, Vol. 62, s. 87–105.
GUS,  2020,  https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wy-
padki-przy-pracy/ [dostęp: 30.03.2020].
Gwisziani, D., 1976. Organizacja i zarządzanie. Warszawa: Książka i Wiedza
Hamel, G., 2009. Kosmiczne wyzwania w dziedzinie zarządzania, „Harvard Busi-
ness Review Polska”, nr 75, s. 83–84.
Hamel, G., 2012. The Way, What and How of Management Innovation, „Harvard
Business  Review”,  http://dialogos.com/files/5814/4189/3036/The_Why_What_
and_How_of_Mgmt_Innovation-Hamel-HBR.pdf. [dostęp: 11.02.2020]
Handfield, R.B., Straube, F., Pfohl, H.C. i Wieland, A., 2013. Trends and Strategies
in Logistics and Supply Chain Management. Embracing global logistics comple-
xity to drive market advantage. Hamburg: DVV Media Group.
Healthy  Workplaces,  2020,  https:  //www.healthy-workplaces.eu/pl/stress-and-psy-
chosocial-risks/the-business-case [dostęp: 2.03.2020].
Heszen-Niejodek, I. i Ratajczak, Z. (red.), 2000. Człowiek w sytuacji stresu. Pro-
blemy teoretyczne i metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ślą-
skiego, s. 12–43.
Highsmith, J., 2004. Agile Project Management: Creating Innovative Products. Addi-
son: Wesley Professional.
Hobfoll, S.E., 2001. The influence of culture, community, and the nested-self in the
stress process: Advancing Conservation of Resources theory, „Applied Psycholo-
gy: An International Review”, Vol. 50 (3), s. 337–370.
Hobfoll, S.E., 2006. Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu . Sopot:
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Hoel, H., Sparks, K. i Cooper, C.L., 2001. The cost of violence/stress at work and
the benefits of a violence/stress-free working environment. Geneva: International
Labour Organization.
Hormozi, A., 2001. Agile manufacturing: the next logical step, w: Benchmarking: An
ILO, 1986. Psychosocial factors at work: Recognition and control. Vol. 56, Geneva:
Geneva International Labour Office.
Jin-Hai, L., Anderson, A.R., Harrison, R.T., 2003. The Evolution of agile manufactu-
ring, „Business Process Management Journal”, Vol. 9, No. 2, s. 170–189.103 Bibliografia
Karasek, R.A. i Theorell, T., 1990. Healthy work: stress, productivity and the re con-
struction of working Life. New York.
Kidd, P.T., 1994. Agile Manufacturing: Forging New Frontiers. Wokingham: Addison-
-Wesley.
Kidd, P.T., 1995. Agile Corporations: Business Enterprises in the 21st Century – An
Executive Guide. Macclesfield: Cheshire Henbury.
Konieczny,  J.  (red.),  2011.  Bezpieczeństwo  w  środowisku  pracy.  Postępy  medycy-
ny pracy, ratownictwa medycznego i inżynierii bezpieczeństwa pracy. Poznań:
Garmond Oficyna Wydawnicza.
Konieczny, J., 2016. Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zagrożeniach środowi-
skowych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa UAM.
Koontz, H. i O’Donnell, C., 1969. Zasady zarządzania. Warszawa: PWN.
Koradecka, D. (red.), 2008. Bezpieczeństwo pracy i ergonomii. Warszawa: Centralny
Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
Kośmider, T. i Kitler, W. (red.), 2017. Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie.
Perspektywa materialna i formalna. Warszawa: Difin.
Koźmiński, A.K. i Piotrowski, W., 2008. Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN
Kreft, Z. (red.), 2005. Sukces organizacji: ujęcie zasobowe i procesowe, „Prace i Ma-
teriały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 5, Sopot: Fundacja
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Krupski, R., 2003. Zmiana paradygmatu nauki organizacji i zarządzania, w: Krup-
ski, R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody, Wrocław: Wydaw-
nictwo AE.
Kuhn, T.S., 2001. Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
Kumar, A. i Motwani, J., 1995. A methodology for assessing time based competitive
advantage of manufacturing firms, „International Journal of Operations & Pro-
duction Management”, Vol. 15, Iss. 2, s. 36–53.
Kurnal, J. (red.), 1972. Twórcy naukowych podstaw organizacji. Warszawa: PWE.
Kurnal, J., 1965. Organizacja kierownictwa w przedsiębiorstwie (problemy teoretycz-
ne). Bydgoszcz
Lazarus, R.S. i Folkman, S., 1984. Stress, appraisal and doping. Springer Publishing
Company.
Lazarus, R.S., 1986. Paradygmat stresu i radzenia sobie, „Nowiny Psychologiczne”,
nr 3–4 (40–41), s. 2–39.
Lisiński, M., 2009. Paradygmat jako instrument analizy zarządzania strategicznego,
w: Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji, „Prace i Materiały Wydzia-
łu Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersy-
tetu Gdańskiego.104 Bibliografia
Litzke, S.M. i Schuh, H., 2007. Stres, mobbing i wypalenie zawodowe. Sopot: Gdań-
skie Wydawnictwo Psychologiczne.
Lopez-Caamal,  F.,  Middleton,  R.H.,  Huber,  H.,  2014.  Equilibria  and  stability  of
a class of positive feedback loops, „Journal of Mathematical Biology”, nr 68 (3),
s. 609–645.
Łuczak, A. i Najmiec, A., 2012. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców. War-
szawa: Główny Inspektorat Pracy.
Łuczak, A., 2011. Bezpieczeństwo pracy w transporcie drogowym – perspektywa eu-
ropejska, „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka”, nr 6, s. 15–19.
Manteuffel, R., 1980. Zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwem rolniczym. War-
szawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Mazurkiewicz, A., 2011. Paradygmaty zarządzania we współczesnym przedsiębior-
stwie  (wybrane  aspekty),  „Nierówności  Społeczne  a  Wzrost  Gospodarczy”,
nr 19, s. 408–418.
Meade, L. M. i Rogers, K. J., 1997. Method for analyzing agility alternatives for bu-
siness processes, w: Curry, G.L. (red.), Industrial Engineering Research – Confe-
rence Proceedings, s. 960–965.
Merecz,  D.,  Potocka,  A.,  Wężyk,  A.  i  Waszkowska,  M.,  2012.  Mini przewodnik po
psychospołecznych  zagrożeniach  zawodowych.  Przewodnik  dla  specjalistów
BHP, PIP, PIS, pracowników i pracodawców.  Łódź:  Instytut  Medycyny  Pracy
im. J. Nofera.
Meredith, S. i Francis, D., 2000. Journey towards agility: the agile wheel explored,
„The TQM Magazine”, Vol. 12, Iss. 2, s. 137–143.
Mitkow, Sz. i Borucka, A., 2018. Rozwiązania w zakresie infrastruktury i organiza-
cyjno-techniczne  służące  przeciwdziałaniu  kongestii  w  transporcie  miejskim,
„Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 5, s. 434–446.
Mitkow, Sz. i Kwiatek, A., 2013. Usługi logistyczne – analiza rynku w Polsce, „Syste-
my Logistyczne Wojsk”, z. 39, s. 241–261.
Mościcka-Teske, A. i Potocka, A., 2013. Skala Ryzyka Psychospołecznego – budowa,
zasady stosowania. Łódź–Gdańsk: Wydawnictwo NSZZ Solidarność.
Mościcka-Teske, A. i Potocka, A., 2016. Zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy
w Polsce, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządza-
nie”, nr 70, s. 139–153.
Mościcka-Teske, A., Sadłowska-Wrzesińska, J. i Najder, A., 2015. Skala zagrożeń psy-
chospołecznych i ich związek ze zdrowiem i funkcjonowaniem zawodowym pra-
cowników transportu, „Logistyka”, nr 4, s. 8028–8035.
Nagel, R.N. i Dove, R., 1991. 21 st  Century Manufacturing Enterprise Strategy. Ia-
cocca  Institute  of  Lehigh  University,  United  States.  Dept.  of  Defense.  Office  
of Managing Technology.105 Bibliografia
Narasimhan,  R.,  Swink,  M.  i  Kim,  S.W.,  2006.  Disentangling  leanness  and  agili-
ty: An empirical investigation, „Journal of Operations Management”, Vol. 24,
s. 440–457.
Nestorowicz, P., 2001. Organizacja na krawędzi chaosu. Kraków: Wydawnictwo Pro-
fesjonalnej Szkoły Biznesu.
Netczuk-Gwoździewicz, M. i Gołębiowski, A., 2016. Strategie radzenia sobie ze stresem
a poczucie koherencji u pracowników zespołów ratownictwa medycznego. Cz. 1,
„Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, nr 6, s. 334–341.
Niedhammer,  I.,  Chastang,  J.  i  David,  S.,  2008.  Importance of psychosocial work
factors on general health outcomes in the national French SUMER survey, „Oc-
cupational Medicine”, Vol. 58 (1), s. 15–24.
Niemczyk, A., 2014. Branża magazynowa podsumowuje 15 lat, „Nowoczesny Maga-
zyn”, nr 1 (91), Poznań: FORUM Press, s. 10–13.
Niemczyk, J., 2011. Metodologia nauk o zarządzaniu, w: Czakon, W. (red.), Podsta-
wy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Warszawa: Wolters Kluwer.
Obłój, K., 1998. Strategia sukcesu firmy . Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne PWE.
Ogińska-Bulik,  N.,  2006.  Stres  zawodowy  w  zawodach  usług  społecznych.  Źródła
– konsekwencje – zapobieganie. Warszawa: Difin.
Pawłowska,  Z.,  2000.  Ocena  ryzyka  zawodowego  w  procesie  zarządzania  bezpie-
czeństwem  i  higieną  pracy,  w:  Nauka  o  pracy  –  bezpieczeństwo,  higiena,  er-
gonomia. Pakiet dla uczelni wyższych, http://nop.ciop.pl/m8-3_2.htm [dostęp:
19.09.2019].
Penc, J., 2007. Systemowe zarządzanie organizacją. Nowe zadania, funkcje i reguły
gry. Szczytno: Wydawnictwo WSP.
Pietruszka-Ortyl, A., 2012. Szkice o paradygmatach wyłaniających się w naukach
o zarządzaniu, w: Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu,
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 70–72.
Piotrowicz, M. i Cianciara D., 2011. Teoria salutogenezy – nowe podejście do zdrowia
i choroby, „Przegląd Epidemiologiczny”, nr 65, s. 521–527.
PIP, Państwowa Inspekcja Pracy, https://www.pip.gov.pl/pl [dostęp: 12.11.2019].
Płoszajski, P., 2008. Współczesne otoczenie organizacji, w: Strużycki, M. (red.), Pod-
stawy zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo SGH.
Potocka, A. (2011). Psychospołeczne zagrożenia zawodowe – zarys problemu, w: Me-
recz-Kot D. (red.), Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy
– od teorii do praktyki, Łódź: Wydawnictwo IMP.
PRIMA-EF, 2008. Projekt w ramach 6 Programu Ramowego EU, karty 1–10, Warsza-
wa: Wydawnictwo CIOP-PIB.
Pszczołowski, T., 1978. Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wro-
cław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum.106 Bibliografia
Reykowski, J., 1992. Procesy emocjonalne, motywacja, osobowość. Warszawa: Wy-
dawnictwo Naukowe PWN.
Rigby, C., Day, M., Forrester, P. i Burnett, J., 2000. Agile supply: rethinking systems
thinking,  systems  practice,  „International  Journal  of  Agile  Management  Sys-
tems”, Vol. 2/3, s. 178–186.
Romanowska, M., 2012. Uwarunkowania odporności przedsiębiorstw na kryzys ma-
kroekonomiczny. Propozycja podejścia badawczego, w: Barabasz, A. i Bełz, G.
(red.). Systemy i procesy zmian w zarządzaniu, Wrocław: Wydawnictwo UE we
Wrocławiu.
Rugulies, R., Bültmann, U., Aust, B. i Burr, H., 2006. Psychosocial work environment
and incidence of severe depressive symptoms: prospective findings from a 5-year
follow-up  of  the  Danish  work  environment  cohort  study,  „American  Journal  
of Epidemiology”, Vol. 163 (10), s. 877–887.
Sadłowska-Wrzesińska, J. i Gabryelewicz, I., 2014. Monitorowanie zagrożeń psycho-
społecznych jako element ograniczania ryzyka zawodowego związanego z pracą
w magazynie, „Logistyka”, Vol. 6, CD, Poznań, s. 12405–12409.
Sadłowska-Wrzesińska, J. i Mościcka-Teske, A., 2016. Relations between stress poten-
tial of work features and occupational commitment of transport workers – in the
context of optimization of logistics strategy of a company, „ IFAC PapersOnLi-
ne”, Vol. 49, Iss. 12, s. 1761–1766, Troyes: 8th IFAC Conference on Manufactu-
ring Modelling, Management and Control MIM 2016
Sadłowska-Wrzesińska, J., 2014. Ryzyko psychospołeczne wyzwaniem dla specjalisty
BHP, w: Gabryelewicz I., Dudarski G. (red.), Inżynieria ergonomii. Techniczne
i społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy i ergonomii, Zielona Góra: Oficyna
Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 56–68.
Sadłowska-Wrzesińska, J., 2016. Assessment of safety and health of storage workers
– a psychosocial approach, „Logforum”, Vol. 12 (1), s. 25–35.
Sadłowska-Wrzesińska, J., 2018. Kultura bezpieczeństwa pracy. Rozwój w warun-
kach cywilizacyjnego przesilenia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra.
Sadłowska-Wrzesińska,  J.,  Gabryelewicz,  I.  i  Drożyner,  P.  2014a.  Projakościowe
aspekty oceny ryzyka zawodowego w kontekście bezpieczeństwa pracy magazy-
niera, „Logistyka”, nr 5, CD, Poznań, s. 1334–1344.
Sadłowska-Wrzesińska, J., Rejmer, W. i Drożyner, P., 2014b. The analysis of threats
per capita in the section Transportation and storage – physical and psycholo-
gical factors, „Logistyka”, nr 6/2014, CD nr 6 cz. 2, Poznań, s. 14640–14643.
Sajdak, M., 2013. Innowacyjność jako niezbędna cecha zwinnego przedsiębiorstwa,
„Nauki o Zarządzaniu”, nr 1 (14), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu.
Sajdak, M., 2013b. The influence of agility on creating a competitive advantage and
on company performance, 2013 IMRA International Conference.107 Bibliografia
Santos Bernardes, E. i Hanna M.D., 2009. A theoretical review of flexibility , agility
and responsiveness in the operations management literature: Toward a concep-
tual definition of customer responsiveness, „International Journal of Operations
& Production Management”, Vol. 29, Iss.1, s. 30–53.
Selye, H., 1977. Stres okiełznany, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Selye, H., 1978. The Stress of Life. Mcgraw Hill Book Co.
Sęk, H. i Ścigała, I., 2000. Stres i radzenie sobie w modelu salutogenetycznym, w:
Heszen-Niejodek, I. i Ratajczak, Z. (red.), Człowiek w sytuacji stresu. Problemy
teoretyczne i metodologiczne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Sęk, H., 2001. Salutogeneza i funkcjonalne właściwości poczucia koherencji, „Zdro-
wie–Stres–Zasoby”, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
Sharifi, H. i Zhang, Z., 1999. A methodology for achieving agility in manufacturing
organizations:  an  introduction,  „International  Journal  of  Production  Econo-
mics”, Vol. 62 (1), s. 7–22.
Sharifi, H. i Zhang, Z., 2001. Agile manufacturing in practice – Application of a me-
thodology, „International Journal of Operations and Production Management”,
Vol. 21 (5/6), s. 772–794.
Słowiński, B., 2009. Inżynieria Zarządzania procesami logistycznymi. Koszalin: Wy-
dawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
Smith, A., Johan, S., Wadsworth, E., 2000. The scale of occupational stress. The Bri-
stol stress and health at work study. Contract research report 265/2000. HSE.
Stachowiak , A., Oleśków-Szłapka , J., Pawlak, N., Cyplik, P. I Szpakowska, M., 2019.
Stachowiak,  A.,  2019.  Od  organizacji  stabilnej  do  odpornej.  Model  dojrzałości  or-
ganizacyjnej  zwinnego  przedsiębiorstwa.  Poznań:  Wydawnictwo  Politechniki
Poznańskiej.
Sterman,  J.  D.,  2000.  Business  Dynamics:  Systems  Thinking  and  Modeling  for
a Complex World. McGraw-Hill Irwin.
Stoner, J.A.F. i Wankel, Ch., 1996. Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne PWE.
Storey, J., Emberson, C. i Reade, D., 2005. The barriers to customer responsive sup-
ply chain management, „International Journal of Operations & Production Ma-
nagement”, Vol. 25 (3), s. 242–260
Strelau, J. (red.), 2000. Psychologia. (tom III). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psy-
chologiczne.
Szczygielska, A. i Wrzesińska, J., 2009. Kształtowanie pozytywnej postawy pracow-
ników wobec bezpieczeństwa pracy, „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka”,
nr 12, s. 16–19.
Terelak, J. F., 2001. Psychology of stress. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza BRANTA.
Terelak, J. F., 2017. Stres życia. Perspektywa psychologiczna. Warszawa: Wydawnic-
two Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.108 Bibliografia
The  sustainability  yearbook,  2008.  Sustainability  insights  and  SAM’s  classifica -
tion of leading companies, PriceWaterhouseCoopers/Sustainable Asset Mana-
gement,  http://www.pwc.com/gx/en/sustainability/yearbook2008.pdf  [dostęp:
06.01.2020].
Trejnis, Z., 2009. Zarządzanie kryzysowe na poziomie lokalnym, w: Fehler, W. (red.),
Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym. Warszawa, s. 156–175.
Trzcieliński, S., 2011. Przedsiębiorstwo zwinne. Poznań: Wydawnictwo Politechniki
Poznańskiej.
Trzebski A., 1994. Homeodynamics versus homeostasis: periodicities superimposed
on non-linear dynamic sympathetic tone generated in ventral medulla, „Acta
Neurobiologiae Experimentalis”, nr 54, s. 109–125.
Tucker, J. S., Sinclair, R.R., Mohr, C.D., Adler , A.B., Thomas, J.L. i Salvi, A.D., 2009.
Stress and counterproductive work behavior: Multiple relationships between de-
mands,  control,  and  soldier  indiscipline  over  time,  „Journal  of  Occupational
Health Psychology”, Vol. 14 (3), s. 257–271.
Urbanek, A., 2015. Wspóczesny człowiek w przestrzeni bezpieczeństwa. W poszuki-
waniu teoretyczności bezpieczeństwa personalnego. Słupsk: Wydawnictwo Na-
ukowe Akademii Pomorskiej.
Vazquez-Bustelo, D. i Avella Esteban Fernandez, L., 2007. Agility drivers, enablers
and  outcomes.  Empirical  test  of  an  integrated  agile  manufacturing  model,
„International  Journal  of  Operations  and  Production  Management”,  Vol.  27,
Iss. 12, s. 1303–1332.
Vokurka, R. J. i Fliedner, G., 1998. The journey toward agility, „Industrial Manage-
ment & Data Systems”, Vol. 98, Iss. 4, s. 165–171.
Walczak, M., 2010. Systemy zwinne w organizacji produkcji, w: Acta Universitatis
Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 234, s. 347–360.
Warchał,  M.,  2010.  Ocena  ryzyka  zawodowego  –  czynniki  psychospołeczne,  War-
szawa: Państwowa Inspekcja Pracy – Główny Inspektorat Pracy, Departament
Prewencji i Promocji.
Waszkowska, M., Merecz, D. i Drabek M., 2009. Programy prewencji stresu zawodo-
wego – strategie, techniki, ocena skuteczności. Część I. Narodowe i międzynaro-
dowe działania na rzecz przeciwdziałania stresowi w miejscu pracy, „Medycyna
Pracy”, Vol. 60 (6), s. 523–529.
Widerszal-Bazyl, M., 2010, Stres psychospołeczny w pracy – pojęcie, źródła i kon-
sekwencje,  różnice  indywidualne,  prewencja,  http://nop.ciop.pl/m5-3/m5-3_3.
htm [dostęp: 1.04.2020].
Widerszal-Bazyl, M., Łuczak, A., Kazenas, A., Warszewska-Makuch, M., Żołnierczyk-
-Zreda, D., Najmiec, A., 2009. OSH in figures: stress at work – facts and figures ,
w: European Risk Observatory Report EN 9, European Agency for Safety and
Heath At Work.Worley, C.G., Williams, T.D., Lawler III, E.E., 2014. The agility factor. Building Ada-
ptable Organizations for Superior Performance. San Francisco: Jossey-Bass.
Wyrwicka,  M.K.,  2014,  Rewolucja  czy  ewolucja  w  logistyce?,  „Logistyka”,  nr  3,  
Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, s. 6–7.
Wysokińska-Senkus, A., 2013. Doskonalenie systemowego zarządzania w kontekście
sustainability. Warszawa: Difin.
Yates, F.E., 1994. Order and complexity in dynamical systems: homeodynamics as
a generalized mechanics for biology, „Mathematical and Computer Modelling”,
No. 1, s. 49–74.
Yusuf, Y.Y., Sarhadi, M. i Gunasekaran, A., 1999. Agile manufacturing: the drivers,
concepts  and  attributes,  „International  Journal  of  Production  Economics”,
No. 62, s. 34–43.
Zabłocka-Kluczka, A., 2005. Odporność organizacji na kryzys, w: Skalik, J. (red.),
Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, Wro-
cław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
Zasada, Z.J., 2013. Typowe błędy w ocenie ryzyka zawodowego, „Przyjaciel przy Pra-
cy”, nr 9, Warszawa: Agencja Wydawnicza BEHAPRESS s.c., s. 30.
Zawieska, W.M. (red.), 2007. Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny. War-
szawa: CIOP-PIB
Zhang, Z. i Sharifi, H., 2000. A methodology for achieving agility in manufactu-
ring organisations, „International Journal of Operations & Production Manage-
ment”, Vol. 20, Iss. 4, s. 496–513.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Zarządzanie zasobami ludzkimi w now...

112.50 zł 125.00 zł Cena netto: 107.14 zł

Kultura i etyka zarządzania

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Najczęściej kupowane