• Modelowanie organizacji dynamicznej

Modelowanie organizacji dynamicznej

 • Autor: Marek Brzeziński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-26-7
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 104/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka jest podsumowaniem badań autora, których celem było przygotowanie koncepcji modelu organizacji dynamicznej (OD). Zawiera następujące składowe: segment zdolności organizacyjnych OD, segment strukturalny OD, segment psychospołeczny OD, segment zarządczy OD. Połączenie owych segmentów w metodologiczną całość zapewnia OD „poruszanie się” w bezpiecznym polu dynamicznej równowagi, jako kluczowym paradygmacie proponowanego modelu. Zbalansowanie poziomu czynników opisujących poszczególne segmenty stwarza elastyczne i adaptabilne warunki do funkcjonowania OD w coraz bardziej turbulentnym otoczeniu. Książka przeznaczona jest dla kadry naukowo-dydaktycznej i studentów uczelni ekonomicznych, technicznych i menedżerskich, politechnik oraz uniwersytetów przyrodniczych, w których występują takie kierunku jak: Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Ekonomia, Logistyka.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Organizacje XXI wieku

1.1. Organizacja
1.1.1. Systemowe ujęcie organizacji
1.1.2. Procesowe ujęcie organizacji
1.2. Uwarunkowania funkcjonowania organizacji w XXI wiek

Rozdział 2. Model organizacji dynamicznej (OD)

2.1. Istota i koncepcja modelu OD
2.1.1. Założenia modelu OD
2.1.2. Czynniki i komponenty dynamiki − wymiarowanie pola dynamiki OD
2.1.3. Koncepcja modelu dynamiki OD
2.2. Kluczowe segmenty modelowania OD

Rozdział 3. Segment zdolności organizacyjnych organizacji dynamicznej (OD)


3.1. Zdolności organizacyjne jako zespolone determinanty dynamiki OD   
3.1.1. Czynniki dynamiki OD jako kategorie procesualne
3.1.2. Procesy kształtowania zdolności organizacyjnych
3.2. Koncepcja modelu rozwoju zdolności organizacyjnych

Rozdział 4. Segment strukturalny organizacji dynamicznej (OD)

4.1. Struktura organizacyjna OD
4.2. Kierunki i tendencje strukturalizacji OD
4.3. Strukturalizacja procesowo-zespołowa OD

Rozdział 5. Segment psychospołeczny organizacji dynamicznej (OD)

5.1. Powinowactwo zasobów niematerialnych, kompetencji i kapitału intelektualnego w segmencie psychospołecznym OD
5.2. Organizacyjne uczenie się jako czynnik rozwoju potencjału OD
5.3. Psychospołeczne uwarunkowania OD

Rozdział 6. Segment zarządczy organizacji dynamicznej (OD)

6.1. Poziomy koordynacji organizacyjnej OD
6.2. Poziom I. Koordynacja parametryczna
6.3. Poziom II. Koordynacja kompleksowa
6.4. Modele systemu zarządzania OD

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Aneks

Marek Brzeziński
dr hab. nauk o zarządzaniu oraz mgr inż. organizacji produkcji (Politechnika Warszawska). Wiele lat pracował na stanowisku profesora w kilku ośrodkach akademickich. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji z dyscypliny nauk o zarządzaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują: zarządzanie wiedzą i innowacjami, zarządzanie produkcją oraz modelowanie organizacji przyszłości.

Książki tego autora

1)    Acoff R.L., Magidson J., Addinson H.J., Projektowanie ideału. Kształtowanie przyszłości organizacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
2)    Adamik A. (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
3)    Armstrong S.J. i in., Role of Cognitive Styles in Business and Management: Reviewing 40 Years of Research, „International Journal of Management Reviews” 2012, Vol. 14.
4)    Barabasz A., Osobowość organizacji. Zastosowanie w praktyce zarządzania, Wy-dawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
5)    Barney J.B., Clark D.N., Resource-based theory. Creating and sustaining competitive advantage, Oxford University Press, New York 2007.
6)    Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2004.
7)    Blanc G., Cremade Z. [STRATEGOR], Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1999.
8)    Brzeziński M., Zdolności organizacyjne przedsiębiorstwa − ujęcie procesowe, [w:] Gregorczyk S., Urbanek G. (red.), Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.
9)    Brzeziński M., Zintegrowane organizacje oparte na wiedzy, Difin, Warszawa 2018.
10)    Brzeziński M., Wdrażanie innowacji technologicznych, Difin, Warszawa 2015.
11)    Brzeziński M., O organizacjach przyszłości raz jeszcze, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2014, nr 1(30).
12)    Brzeziński M., Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2013.
13)    Brzeziński M., Psychospołeczny obraz organizacji, „Przegląd Organizacji” 2010, nr 3.
14)    Brzeziński M., Organizacja kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
15)    Brzeziński M. (red.), Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2007.
16)    Brzeziński M., Podstawy metodyczne projektowania rozruchu nowej produkcji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
17)    Brzeziński M., Formuły produkcyjnego uczenia się w teorii i badaniach przemysłowych, „Prace Naukowe. Organizacja i Zarządzanie”, Seria A, „Monografie” nr 6, Politechnika Lubelska, Lublin 1983.
18)    Chou S.Y., Ramser C., Multilevel Model of Organizational Learning: Incorporating
Employee Spontaneous Workplace Behaviors, Leadership Capital and Knowledge Management, „The Learning Organization” 2019, Vol. 26, No. 2.
19)    Cyfert Sz., Krzakiewicz K., Dynamiczne zdolności polskich przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2020.
20)    Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji, Difin, Warszawa 2003.
21)    De Wit B., Meyer R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
22)    Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa 2000.
23)    Dutta S.K., Dynamic capabilities: fostering ambidexterity, „Journal of Indian Management” 2012, Vol. 10, No. 1.
24)    Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
25)    Eisenhardt K.M., Martin J.A., Dynamic capabilities: What are they? „Strategic Mana-
gement Journal” 2000, Vol. 21.
26)    Feldman M.S., Petoland B.T., Reconceptualizing organizational routines as source
of flexibility and change, „Administrative Science Quarterly” 2003, Vol. 48(1).
27)    Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 1997.
28)    Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości – wizja strate-giczna, Difin, Warszawa 2002.
29)    Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
30)    Hansen N.K., Vogel R., Organizational routines: a review and outlook on practice-based microfoundations, „Economics, Management & Financial Markets” 2011, Vol. 6(3).
31)    Hatch H., Cunlife A.L., Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives, Oxford University Press, New York 2006.
32)    Hawley J., Potęga duchowego zarządzania, Wydawnictwo Limbus, Bydgoszcz 2005.
33)    Hopej M., Struktura organizacyjna. Podstawowe, współczesne i przyszłe rozwiązania strukturalne, Ossolineum, Wrocław 2004.
34)    Kaplan R.S., Norton D.P., Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
35)    Kerzner H., Project management. A systems approach to planning, scheduling and controlling, John Wiley and Sons, Hoboken 2009.
36)    Kessler E.H. (red.), Encyclopedia of Management Theory, Saga, London 2013.
37)    Kim D.H., The Link between Individual and Organizational Learning, „Sloan Management Review”, Fall 1993.
38)    Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., Równowaga funkcjonalna organizacji, [w:] Latusek-Jurczak D. i in. (red.), Teoria organizacji. Nauka dla praktyki, Poltext, Warszawa 2018.
39)    Kraśnicka T., Innowacje w zarządzaniu. Nowe ujęcie, C.H. Beck, Warszawa 2018.
40)    Krupski R., Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011.
41)    Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.
42)    Lachiewicz S., Nogalski B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
43)    Laloux F., Pracować inaczej, Studio Emka, Warszawa 2016.
44)    Latusek-Jurczak D. i in. (red.), Teoria organizacji. Nauka dla praktyki, Poltext, Warszawa 2018.
45)    Lessard D., Teece D.J., Leih S., The dynamic capabilities of meta-multinationals, „Global Strategy Journal” 2016, Vol. 6.
46)    Leyko J., Mechanika ogólna. Dynamika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
47)    Lichtarski J., Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2015.
48)    Mączyńska E., Okoń-Horodyńska E., Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w obliczu czwartej rewolucji − wyzwania, szanse i zagrożenia, „Przegląd Organizacji” 2020,
nr 1.
49)    Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
50)    Nęcka E., Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2012.
51)    Nonaka T. i in., Dynamic Fractal Organizations for Promoting Knowledge-Based Transformation − a New Paradigm for Organizational Theory, „European Management Journal” 2014, Vol. 32.
52)    Nonaka T., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
53)    Paramigiani A., Howard-Grenville J., Routines revisited: Exploring the capabilities and practice perspective, „Academy of Management Annals” 2011, Vol. 5(1).
54)    Patora-Wysocka Z., Rutyny organizacyjne w zarządzaniu z perspektywy procesualnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.
55)    Perechuda K., Filozofia I-Cing w zarządzaniu, Placet, Warszawa 2008.
56)    Peteraf M.A., Barney J.B., Unraveling the resource-based tangle, „Managerial and
Decision Economics” 2003, Vol. 24(4).
57)    Platonoff A.L., Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2009.
58)    Reckwitz A., Toward a theory of social practices. A development in culturalist theorizing, „European Journal of Social Theory” 2002, Vol. 5(2).
59)    Ricceri F., Intellectual Capital and Knowledge Management, Taylor & Francis Ltd., London 2010.
60)    Rockart S.F., Dutt N., The rate and potential of capability development trajectories, „Strategic Management Journal” 2015, No. 36.
61)    Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2017.
62)    Roos G., Pike S., Fernstrom L., Managing Intellectual Capital in Practice, Butter-worth-
-Heinemann, 2005.
63)    Salvato C., Rerup C., Beyond collective entities: multilevel research on organizational routines and capabilities, „Journal of Management” 2011, Vol. 37(2).
64)    Senge P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Wydawnictwo ABC, Warszawa 1998.
65)    Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
66)    Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2015.
67)    Stacey R.D., Griffin D., Complexity and the Experience of Leading Organizations, Reutledge, London, New York 2005.
68)    Stańczyk-Hugiet E., Strategiczny kontekst zarządzania wiedzą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
69)    Stańczyk-Hugiet E., Zdolności dynamiczne – w poszukiwaniu Świętego Graala? [w:]
Cyfert Sz., Krzakiewicz K. (red.), Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
Poznań 2017.
70)    Stapley L.F., Ukryta dynamika, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
71)    Stewart T.A., Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations, Crown Business, Westminster, Maryland 1998.
72)    Teece D.J., Dynamic capabilities and the multinational enterprises, [w:] Christensen B.J., Kowalczyk C. (red.), Globalization, Springer – Verlag, Berlin – Heidelberg 2017.
73)    Teece D.J., Dynamic capabilities: Routines versus entrepreneurial action, „Journal of Management Studies” 2012, Vol. 49(8).
74)    Wachowiak P., Gregorczyk S. (red.), Organizacja kreatywna. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.
75)    Waters D., Zarządzanie operacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
76)    Wilber K., Integralna teoria wszystkiego, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2006.
77)    Wójcik-Karpacz A., Zdolności organizacyjne w kontekście wyników przedsiębior-stwa. Aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.
78)    Wu S.J., Melnyk S.A., Flynn B.B., Operational capabilities: The secret ingredient,
„Decision Sciences” 2010, Vol. 41(4).
79)    Wuyts S., Dutta S., Benefiting from Alliance Portfolio Diversity. The Role of Past Internal Knowledge Creation Strategy, „Journal of Management” 2014, Vol. 40, No. 6.
80)    Zakrzewska-Bielawska A., Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Nowe spojrzenie, PWE, Warszawa 2018.
81)    Zarębska A., Identyfikacja tożsamości organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2009.
82)    Zgrzywa-Ziemak A., Kamiński R., Rozwój zdolności uczenia się przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2009.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Ryzyko i kluczowe czynniki sukcesu ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Bezpieczeństwo organizacji w warunk...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Najczęściej kupowane