• Model przedsiębiorstwa społecznego

Model przedsiębiorstwa społecznego

 • Autor: Małgorzata Halszka Kurleto
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-381-2
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 316/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest prezentacją nowatorskiej koncepcji wielowymiarowego konstruktu przedsiębiorstwa społecznego opartej na studiach literaturowych i wynikach własnych badań empirycznych, ujmującej ten podmiot ekonomii społecznej jako pomost pomiędzy filantropią i dobroczynnością a biznesem. W pracy przedstawiono model polskiego przedsiębiorstwa społecznego, jako konstrukt holistyczny i zintegrowany. Przedstawiono także model konceptualny przedsiębiorstwa społecznego i modele biznesu omawianego podmiotu. Przeprowadzona analiza ma także na celu ukazanie możliwości praktycznego wykorzystania modeli biznesu, związanych z zarządzaniem strategicznym. Rozważania obejmują również możliwości zastosowania modeli procesowych, marketingowych, a także modeli finansowania i modeli fundraisingowych. Na podstawie przeprowadzonych badań 718 podmiotów, łączących działalność rynkową ze społeczną, dokonano kompleksowej diagnozy dotyczącej kondycji przedsiębiorstw społecznych. Diagnoza ustaliła między innymi efektywność modeli biznesu stosowanych w praktyce przez przedsiębiorstwa społeczne, inne kluczowe czynniki decydujące o efektywności ich działania, wskazując także na trudności występujące w funkcjonowaniu podmiotów hybrydowych. Publikacja eksploruje wszechstronnie koncepcję przedsiębiorstwa społecznego dla lepszego zrozumienia jej usytuowania w systemie gospodarczo - społecznym w tym m.in. poprzez dokonanie porównania polskiego modelu przedsiębiorstw społecznych z modelem przyjętym w państwach anglosaskich. Ważne wydaje się być również szerokie omówienia problemów prawnych w okresie dyskusji nad ustawą dotyczącą przedsiębiorstwa społecznego. Książka ma w swoim zamierzeniu przyczynić się do przyszłego rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Polsce, działających w interesie ogólnym, tworzących miejsca pracy osobom „defaworyzowanym”, zapewniając między innymi usługi i pomoc społeczną.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Koncepcja teoretyczna przedsiębiorstwa społecznego

1. Zagadnienia wstępne
1.1. Wprowadzenie
1.2. Przedsiębiorstwo społeczne w świetle literatury przedmiotu
1.3. Definicje i terminologia
2. Ewolucja konstruktu przedsiębiorstwa społecznego
2.1. Geneza, klasyfikacje i systemowe usytuowanie przedsiębiorstw społecznych
2.2. Definiowanie przedsiębiorstw społecznych z perspektywy anglosaskiej, europejskiej i polskiej
2.3.  Przedsiębiorstwa komercyjne i społeczne – podstawowe różnice i podobieństwa
3. Znaczenie kryteriów ekonomicznych i społecznych dla realizacji wartości przedsiębiorstwa społecznego
4. Regulacje prawne odnoszące się do przedsiębiorstwa społecznego (z uwzględnieniem zagadnień formalnoprawnych, dotyczących dobroczynności i filantropii)
4.1. Ustawowe cechy dobroczynności i filantropii
4.2. Problematyka formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa społecznego
5. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście prawa Unii Europejskiej
6. Proces komercjalizacji przedsiębiorstwa społecznego
7. Otoczenie przedsiębiorstwa społecznego
8. Podsumowanie

Rozdział 2. Wybrane modele przedsiębiorstwa społecznego

1. Wprowadzenie: możliwość aplikacji modeli biznesu dla przedsiębiorstwa społecznego
2. Nurt strategiczny w teorii przedsiębiorstwa jako podstawa analizy jego modelowego ujęcia (ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji przedsiębiorstwa zrównoważonego)
3. Model biznesu przedsiębiorstwa społecznego (cechy wspólne i różnice w odniesieniu do modelu przedsiębiorstwa komercyjnego)
4. Możliwości wykorzystania modelu biznesu Canvas w przedsiębiorstwach społecznych
5. Pozostałe modele, w tym komercyjne modele procesowe przedsiębiorstw i ich praktyczne wykorzystanie w działalności przedsiębiorstwa społecznego
6. Model marketingowy przedsiębiorstwa społecznego
7. Model wsparcia i finansowania przedsiębiorstwa społecznego
8. Podsumowanie

Rozdział 3. Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce i na świecie

1. Wprowadzenie
2. Model przedsiębiorstw społecznych w Unii Europejskiej na tle modelu przyjętego w państwach anglosaskich
2.1. Europejski Model Społeczny (z uwzględnieniem różnorodności krajów europejskich
2.2. Porównanie Europejskiego Modelu Społecznego z modelem amerykańskim
3. Model konceptualny przedsiębiorstwa społecznego
4. Model polski przedsiębiorstwa społecznego
5. Dane dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych
5.1. Przegląd badań w krajach Unii Europejskiej i wybranych krajach anglosaskich
5.2. Badanie przedsiębiorstw społecznych w Polsce w oparciu o dane wtórne
5.2.1. Analiza danych wtórnych w oparciu o statystykę GUS-u
5.2.2. Przegląd wcześniejszych badań przedsiębiorstw społecznych w Polsce
6. Podsumowanie

Rozdział 4. Empiryczne sprawdzenie teoretycznych założeń wykorzystania modeli biznesu dla przedsiębiorstw społecznych

1. Wprowadzenie
2. Metodyka badań
2.1. Cel badań, problemy badawcze, hipotezy badawcze, model badawczy
2.2. Opis i charakterystyka podmiotów objętych badaniami
2.3. Zmienne przyjęte w modelu badawczym i ich operacjonalizacja
2.4. Testowanie, czyli weryfikacja hipotez
2.5. Dobór próby i opis głównych etapów procesu badawczego
2.5.1. Dobór próby
2.5.2. Opis głównych etapów procesu badawczego
2.5.3. Przeprowadzenie badań wstępnych/pilotażowych
2.5.4. Organizacja i sposób przeprowadzenia badań właściwych
3. Analiza wyników badań własnych
3.1. Wprowadzenie
3.2. Diagnoza stanu przedsiębiorstw społecznych w Polsce
3.2.1. Forma organizacyjno-prawna poszczególnych typów badanych podmiotów a poszczególne rodzaje ich działalności
3.2.2. Rodzaje działalności badanych organizacji
3.2.3. Model biznesu wybrany przez badane podmioty
3.2.4. Zatrudnienie w badanych organizacjach
3.2.5.  Zakres terenu działania badanych podmiotów a liczba realizowanych projektów
3.2.6. Struktura otrzymywanych przychodów
3.2.7. Instytucje i formy wsparcia dla organizacji
3.2.8. Problemy/trudności w działalności badanych podmiotów
4. Korelacje pomiędzy zmiennymi, będącymi podstawą weryfikacji przyjętych hipotez badawczych
5. Podsumowanie wyników badań

Zakończenie – podsumowanie, wnioski i rekomendacje

Wykaz literatury

Pytania do ankiety na stronie ibeweb.pl

prof. dr hab. Wojciech Dyduch:

Monografia proponuje oryginalny model przedsiębiorstwa społecznego. Synteza najnowszej wiedzy, interesujące poznawczo badania oraz propozycja empirycznie zidentyfikowanego modelu wiążącego działalność przedsiębiorstw społecznych z efektywnością to atuty, które powodują, że niniejsza praca może stanowić punkt wyjścia do przyszłych zamierzeń badawczych podejmowanych przez przedstawicieli nauki, a także być źródłem rekomendacji dla kadry zarządzającej.

Małgorzata Halszka Kurleto

doktor w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego, radca prawny, prowadzi własną Kancelarię Prawną Orator oraz jest partnerem w spółce partnerskiej Kurleto Salamon Kurleto Kancelaria Radców Prawnych sp.p. Specjalizuje się w zakresie prawa organizacji pozarządowych oraz w prawie obrotu gospodarczego i postępowań rejestrowych. Aktywna na niwie organizacyjnej i społecznej. Jest m.in. fundatorem i prezesem Fundacji Instytut Badań Empirycznych, zajmującej się badaniami działalności organizacji pozarządowych, przedsiębiorczości społecznej i komercyjnej oraz wiceprezesem Fundacji Stradomskie Centrum Dialogu, której celem jest szerzenie dialogu międzykulturowego. Zaangażowana w pomoc wielu organizacjom pozarządowym.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane