• Mediacja w sprawach gospodarczych jako narzędzie wspierające sukces w biznesie

Mediacja w sprawach gospodarczych jako narzędzie wspierające sukces w biznesie

 • Autor: Anna Kalisz Adam Zienkiewicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-699-8
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 208/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka – poza szczegółową prezentacją wieloaspektowych zagadnień związanych z polubownym rozwiązywaniem sporów cywilnych, w tym gospodarczych, w drodze mediacji – stanowi również próbę skłonienia przedsiębiorców do spojrzenia na mediację jako uniwersalne narzędzie wspomagające na różnych płaszczyznach osiągnięcia sukcesu w biznesie. Autorzy zaproponowali Czytelnikom szersze spojrzenie na prowadzenie działalności gospodarczej również w kontekście nawiązywanej komunikacji, relacji i konstruktywnej współpracy, a nie jedynie konfliktu i sporu czy rozwiązywania ekonomicznych problemów opartych wyłącznie na stosunkach regulowanych prawem.

Książka jest skierowana do szeroko rozumianego odbiorcy – mogą z niej korzystać przedsiębiorcy, mediatorzy i kandydaci na mediatorów, przedstawiciele zawodów prawniczych, aplikanci, ale także i osoby zainteresowane naukami społecznymi, w szczególności tematyką mediacji w biznesie. W kontekście tych adresatów książki, którzy są prawnikami, publikacja ta może stanowić istotną pomoc w poszerzeniu perspektyw zawodowych poprzez wzbogacenie zakresu świadczonych usług o mediację, w tym mediację w aspekcie biznesowym.

Patronat:          

Spis treści:

Słowo od autorów

Rozdział 1. Sukces, konflikt i współpraca w biznesie
Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz

1.1. Pojęcie i aspekty sukcesu
1.1.1. Wielowymiarowość  sukcesu
1.1.2. Uznanie jako warunek sukcesu
1.2. Współpraca versus rywalizacja – modele biznesowe i negocjacyjne
1.3. Konflikt
1.3.1. Konflikt – podłoże i diagnoza
1.3.3. Holistyczne podejście do konfliktu
1.4. Współpraca, konflikt i decyzje w biznesie
1.4.1. Styl turkusowy na tle innych stylów zarządzania
1.4.2. Styl zarządzania a mediacja
 
Rozdział 2. Mediacja jako narzędzie opanowywania sporów, komunikacji oraz zarządzania w biznesie

Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz

2.1.  Wieloaspektowe cele mediacji
2.2.  Mediacja jako narzędzie rozwiązywania sporów
2.3.  Mediacja jako narzędzie wspierające zarządzanie w biznesie
2.4.  Komunikacja w mediacji
 
Rozdział 3. Spory gospodarcze i ich opanowywanie w postępowaniu sądowym i poza sądem
Adam Zienkiewicz

3.1. Spory gospodarcze – ich wieloaspektowe diagnozowanie oraz ustalanie celów i potencjału ugodowego opanowania
3.2.  Regulacje prawne dotyczące sądowego postępowania gospodarczego
3.3.  Ugodowe rozwiązywanie sporów gospodarczych  w ramach sądowego postępowania cywilnego
3.4.  Mediacja i inne pozasądowe formy polubownego rozwiązywania sporów cywilnych, w tym gospodarczych
3.4.1. Negocjacje
3.4.2. Mediacja
3.4.3. Arbitraż (sąd polubowny)
3.4.4. Formy mieszane ADR
3.5. Cele mediacji a strategie i techniki prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych, w tym gospodarczych
3.6. Obligatoryjność postępowania mediacyjnego w sprawach gospodarczych i zachęty ekonomiczne do prowadzenia mediacji
 
Rozdział 4. Mediacja cywilna (gospodarcza) w sporach prawnych, w tym sądowych
Anna Kalisz

4.1. Mediacja w ujęciu uniwersalnym – obszary zastosowania i zasady prowadzenia mediacji
4.1.1. Obszary zastosowania mediacji
4.1.2. Zasady prowadzenia mediacji
4.2. Międzynarodowe, europejskie i polskie regulacje mediacyjne
4.2.1. Europejskie standardy mediacji
4.2.2. Konwencja singapurska
4.3.3. Mediacja cywilna (w tym gospodarcza) w prawie polskim
4.3. Mediacja w praktyce – ograniczenia i katalog dobrych praktyk
4.3.1. Przeciwwskazania dla mediacji i obawy przed jej stosowaniem
4.3.2. Proponowany katalog dobrych praktyk

Podsumowanie
Bibliografia

dr hab. Magdalena Tabernacka, prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego:

Recenzowane opracowanie jest niezwykle cenną pozycją wydawniczą, która wypełnia lukę na rynku publikacji poświęconych niekonfrontacyjnym metodom rozwiązywania sporów. W ostatnim czasie brak było aktualnego i kompleksowego opracowania dotyczącego rozwiązywania, czy jak to Autorzy celnie ujęli - opanowywania - sporów w praktyce obrotu gospodarczego. Przedstawiona do recenzji książka lukę tę wypełnia i to w sposób, który nie pozostawia cienia wątpliwości, co do doskonałości warsztatu naukowego Autorów i ich gruntownej znajomości opisywanych zagadnień. Książkę należy więc polecać zarówno teoretykom, jak i osobom zajmującym się obrotem gospodarczym od strony praktycznej - przedsiębiorcom i osobom prowadzącym obsługę prawna podmiotów gospodarczych. Książka będzie nieocenionym materiałem dydaktycznym na studiach prawa oraz kierunkach ekonomicznych.

Anna Kalisz
dr hab. nauk prawnych, radca prawny, wieloletni mediator sądowy, obecnie pracownik V Wydziału Prawa Europejskiego Biura Orzecznictwa NSA, wieloletni wykładowca Wydziału Praw i Administracji UMCS w Lublinie oraz wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć oraz szkoleń m.in. z zakresu mediacji sądowej, negocjacji i mediacji społecznych, mediacji i innych alternatywnych form rozwiązywania sporów, z zakresu interpretacji prawa wspólnotowego/unijnego i krajowego (m.in. dla kandydatów na mediatorów, radców prawnych i sędziów). Autorka i współautorka książek i artykułów (także) z dziedziny negocjacji i mediacji.

Książki tego autora

Adam Zienkiewicz
dr hab. nauk prawnych, radca prawny, kierownik Katedry Teorii i Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, autor ekspertyz naukowych dotyczących projektów zmian ustawowych w zakresie mediacji i innych form polubownego rozwiązywania sporów, a także licznych monografii i artykułów z tej dziedziny, jak również teorii i psychologii prawa, holistycznego podejścia do prawa i praktyki prawniczej oraz zastosowania sztucznej inteligencji w opanowywaniu sporów prawnych, publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Stały mediator Sądu Okręgowego w Olsztynie, Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie oraz wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Kontakt z autorem: mediator@zienkiewicz.com.pl oraz http://mediacja.olsztyn.pl/.

Książki tego autora

Acedo de Lizarraga M., Acedo de Baquedano M., Oliver M., Closas A., Development and validation of a decision making questionnaire,„British Journal of Guidance & Counselling” 2009,nr 37(3)
Ambroziak K., Efektywne przewodzenie ludźmi w organizacji w procesie zarządzania wiedzą,[w:] S.A. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania or-ganizacją, Warszawa 2008
Arkuszewska A., Bosak M., Mediacja jako metoda rozwiązywania indywidualnych i zbio-rowych sporów z zakresuprawa pracy, [w:] J. Olszewski (red.), Sądy polubowne i me-diacja, Warszawa 2008
Arkuszewska A., Komentarz do art. 458 (9) k.p.c., [w:] J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2019
Baran K.W., Komentarz do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Gdańsk 2004
Baran K.W., Polubowna funkcja prawa pracy, „Polityka społeczna” 2005 nr 1
Baran K.W. (red.), Zarys systemu prawa pracy, t. I, Część ogólna prawa pracy, Warszawa 2010
Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, Warszawa 2007
Binder P.,Palska H.,Pawlik W., Emocje a kultura i życie społeczne, Warszawa 2009
Blanchard K., Zigarmi D., Nelson R.,Situational Leadership after 25 years. A retrospective, Journal of Leadership & Organizational Studies, 1003 –https://www.researchgate.-
net/profile/Drea_Zigarmi/publication/240286533_Situational_LeadershipR_After-
_25_Years_A_Retrospective/links/544925050cf2f6388080df24/Situational-Leader-
shipR-After-25-Years-A-Retrospective.pdf
Blikle A., Doktrynajakości, Wydanie II turkusowe, Gliwice 2017 –http://www.moznainaczej.com.pl/Download/DoktrynaJakosci/DoktrynaJako%C5%9Bci_wydanie_II.pdf
Blikle A., Kompendium turkusowej organizacji, 2014 - http://www.moznainaczej.com.pl/
Download/Turkus/A.Blikle_Kompendium_turkusowej_samoorganizacji.pdf
Błaszczak Ł., Ludwig M., Sądownictwo polubowne (arbitraż), Warszawa 2007
Bojar E. (red.), Menedżer XXI wieku. Ile wiedzy, ile umiejętności?, Lublin 2003
Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1998
Cenker E., Negocjacje jako forma komunikacjiinterpersonalnej, Poznań 2011
Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów, Warszawa 2004
Chrisidu-Budnik A., Korczak J., Pakuła A., Supernat J., Nauka organizacji i zarządzania, Wrocław 2005
Chu V., Psychoterapia Gestalt,Łódź 2013
Cichobłaziński L., Mediacje w sporach zbiorowych, Częstochowa 2010
Cichobłaziński L., Mediacje transformacyjne i ich rola w kształtowaniu stosunków pra-cowniczych na przykładzierozwiązywania sporów zbiorowych, [w:] M. Plucińska (red.), Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym, Poznań 2014
Cooper R., Sawaf A.,Executive EQ – Emotional Intelligence in Business, London 1997
Cooper R., Sawaf A., Inteligencja emocjonalna w organizacji i zarządzaniu, Warszawa 2000
Cudowski B., Spory zbiorowe w polskim prawie pracy, Białystok 1998
Czapliński J., Wartościowanie – zjawisko inklinacji pozytywnej, Wrocław 1985
Czapliński J., Wartościowanie. Efekt negatywności, Wrocław 1988
Czapska J., Szeląg-Dylewski M. (red.), Mediacje w prawie, Kraków 2014
Ćwiertniak B., Pojęcie i systematyka prawa pracy, [w:] K.W. Baran (red.), Zarys systemu prawa pracy, t. I, Część ogólna prawa pracy, Warszawa 2010
Daicoff S., Comprehensive Law Practice, Law as a Healing Profession, Durham 2011
Dalka S., Sądownictwo polubowne w PRL, Warszawa 1987
Daniels L., What Does Work-Life Balance Mean?, www.W–LB.org.uk., Work–Life Balance
– Isn’t the Point, http://daniels.du.edu/work-life-balance-isnt-the-point/
Daniels L., McCarraher L., Work Life Manual, London 2000
Davidson R., Begley S., Życie emocjonalne mózgu, Kraków 2013
Dębska M., Dębski M., Kilka uwag na temat zawezwania do próby ugodowej, „Palestra” 2013, nr 5–6
Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2008
Eichler A., Wójcicki P., Postępowanie arbitrażowe, „Gazeta Prawna” 1998, nr 12
Fisher R., Ury W., Patton B., Getting to Yes: Negotiating Agreement without Giving in, London 1991
Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 2004
Flaga-Gieruszyńska K., Komentarz do art. 458 (3) k.p.c., [w:] K. Flaga-Gieruszyńska, A. Zieliński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2019
Folberg J., Golann D., Kloppenberg L., Stipanowich T., Resolving Disputes. Theory, Practice, and Law, New York 2005
Ganczar M., Arbitraż jako instrument rozwiązywania sporów w obliczu globalizacji go-spodarki, [w:] J. Olszewski (red.), Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów, Rzeszów 2007
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2014
Gifford D., A Context-Based Theory ofStrategy Selection in Legal Negotiation, „Ohio State Law Journal” 1984, nr 46
Gil I., Mediacja w postępowaniu cywilnym i sądowo-administracyjnym – zagadnienia-prawnoporównawcze, [w:] J. Olszewski, B. Sagan, R. Uliasz (red.), Arbitraż i mediacja jako instrumentywspierania przedsiębiorczości, Rzeszów 2006
Gil I., Marszałkowska-Krześ E., Komentarz do art. 458 (9) k.p.c.,[w:] E. Marszałkowska-
-Krześ (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz,Warszawa 2019
Ginger S., Gestalt Therapy: The Art of Contact, London 2007
Goleman D., Emotional Inelligence, New York 1995
Goleman D., Inteligencja emocjonalna, wyd. I. Poznań 2007
Goleman D., Leadership That Gets Results, Harvard Business Review 2000 –http://www.-
powerelectronics.ac.uk/documents/leadership-that-gets-results.pdf
Goździewicz G., Mediacja i arbitraż w polskim prawie pracy, Lublin 2005
Gmurzyńska E., Morek E. (red.), Mediacja. Teoria i praktyka, Warszawa 2014
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2004
Groszyk H., Korybski A., Konflikt interesów a prawo, Warszawa 1990
Hawkins L., Hudson M., Cornall R., Prawnik jako negocjator, czyli jak efektywnie negocjować zagadnieniaprawne, Warszawa 1994
Hersey P., Blanchard K., Natemeyer W.E., Situational Leadership, Perception and the Impact of Power, „Group and Organizational Studies” 1979, nr 4(4)
Honneth A., Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1992
Honneth A., Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych, Kraków 2012
Hutniewicz M., Mediacja w sprawach cywilnych i handlowych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE, „Radca Prawny” 2009, nr 2
Jabłońska-Bonca j., Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki, Warszawa 2002
Jakobson R., Halle M., Podstawy języka, Wrocław 1964
Jakubowska U. (red.), Komunikacja między ludźmi, Warszawa 2008
Jarota M., Rozwiązywanie sporów zbiorowych wPolsce – problemy polskich regulacji prawnych w kontekście regulacji europejskich,[w:] M. Plucińska (red.), Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym, Poznań 2014
Kalisz A., Zienkiewicz A., Dyskrecjonalność sędziowska a zatwierdzanie ugody zawartej przed mediatorem w sprawie cywilnej,[w:] T. Stawecki, T. Staśkiewicz (red.), Dyskre-cjonalność w prawie, Warszawa 2010
Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu,wyd. II popra-wione i uzupełnione, Warszawa 2014
Kalisz A., Zienkiewicz A., Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja. Psychologia konfliktów. Negocjacje i mediacje socjalne, Sosnowiec 2015
Kalisz A., Mediacja jako forma dialogu w stosowaniu prawa, Warszawa 2016
Katz R.L., Skill of an Effective Administration, „Harvard Business Review” 1974, nr 52(5)
King M., Freiberg A., Batagol B., Hymas R., Non-adversarial Justice, Sydney 2009
Kmieciak, Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004
Kloska G., Pojęcie, teorie i badanie wartości w naukach społecznych, Warszawa 1982
Korczak J., Konflikt w organizacji, [w:] A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Nauka organizacji i zarządzania, Wrocław 2005
Korybski A., Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA, Lublin 1993
Korybski A., Status prawny mediatora w postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywil-nych,„Studia Iuridica Lublinensia” (SIL) 2018, nr 3, vol. XXVII
Korybski A., Profesjonalizacja czynności mediacyjnych (wybrane zagadnienia w perspek-tywie polskiego porządku prawnego), Annales UMCS 2019, nr 1, vol. LXVI
Korybski A., Leszczyński L., Decision Making Approach in a Study of the Enactment and Application ofLaw: A Pragmatic Context of Legal Theory, [w:] A. Bator, Z. Pulka (red.), Legal Theory and Philosophy of Law: Towards Contemporary Challenges, Warszawa 2013
Kowalczyk E., Mediacja i arbitrażjako przykład interwencji trzeciej strony w negocjacjach gospodarczych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” (RPEIS) 1999
Kozielecki J., Koncepcjepsychologiczneczłowieka, Warszawa 2000
Kulski R., Komentarz do art. 458 (5) k.p.c., [w:] A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III, Art. 425–729, Warszawa 2019
Kulski R., Komentarz do art. 458 (8) k.p.c., [w:] A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III, Art. 425–729, Warszawa 2019
Kulski, Komentarz do art. 458 (9) k.p.c., [w:] A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III, Art. 425–729, Warszawa 2019
Kulski R., Komentarz do art. 458 (10) k.p.c., [w:] A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III, Art. 425–729, Warszawa 2019
Laloux F., Reinventing organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human, Millis, Massachusetts 2014
Laloux F., Pracować inaczej, Warszawa 2015
Lewicki R., Saunders D., Barry B., Minton J., Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Poznań 2005
Markowski K., Podmiotowe uwarunkowania skutecznego zarządzania,[w:] E. Bojar (red.), Menedżer XXI wieku. Ile wiedzy, ile umiejętności?, Lublin 2003
Masewicz W., Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komentarz, Warszawa 1998
Maslow A., Deficiency Motivation and Growth Motivation, [w:] M.R. Jones (red.), Nebraska Symposium on Motivation, University of Nebraska Press, Lincoln, Nebrasca 1955
Maslow A., W stronę psychologii istnienia, Poznań 2004
Maslow A., Motywacja i osobowość, Warszawa 2009
Matteucci G., Mediation will now have teeth, Altalex 2018,https://www.altalex.com/documents/news/2018/10/26/mediation-will-now-have-teeth/
Matteucci G., International commercial mediation 2019 challenges and opportunities, https://www.academia.edu/
Matsumoto, L. Juang, Psychologia międzykulturowa, Gdańsk 2007
McCorkle S., Reese M., Mediation. Theory and Practice, Boston 2005
Mead G.H., Umysł, osobowość i społeczeństwo, Warszawa 1975
Michalak J., Koncepcja uznania, jej pedagogiczne znaczenie, Annales, Etyka w życiu gospo-darczym(http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2007/2007_02_michalak-
_159_168.pdf)2007, t. Xnr 2
Morawski L., Proces sądowy a instytucje alternatywne (na przykładzie sporów cywilnych), „Państwo i Prawo” 1993, nr 1
MorekR., ADR – w sprawach gospodarczych, Warszawa 2004
Morek R., Mediacja i arbitraż. Komentarz, Warszawa 2006
Morek R., Dyrektywa Parlamentu Europejskiego iRady 2008/52/EC z dnia 21 maja 2008 r. o niektórych aspektach mediacji w sprawach cywilnych i handlowych:nowy etap rozwoju mediacji w Europie, „Kwartalnik ADR. Arbitraż i Mediacja” 2008, nr 3
Morek R., Mediacja w sprawachcywilnych, [w:] E. Gmurzyńska, R. Morek, Mediacja. Teoria
i praktyka, Warszawa 2014
Moore Ch., The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict, San Francisco 2004
Moore Ch., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2016
Mroziewski M., Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje, Warszawa 2005
Muliński M., Komentarz do art. 458 (2) k.p.c., [w:]A. Góra-Błaszczykowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego, Tom I A, Komentarz do art. 1–424(12), Warszawa 2019
Muliński M., Komentarz do art. 458 (9) k.p.c., [w:]A. Góra-Błaszczykowska (red.),Kodeks postępowania cywilnego, Tom I A, Komentarz do art. 1–424(12), Warszawa 2019
Myślińska M., Mediator w polskim porządku prawnym, Warszawa 2018
Nanowski Z. L., Z problematyki zagranicznego arbitrażu handlowego w Polsce, Warszawa 1984
Nordhelle G., Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów, Gdańsk 2010
Olszewski J., Sagan B., Uliasz R. (red.), Arbitraż i mediacja jako instrumentywspierania przedsiębiorczości, Rzeszów 2006
Olszewski J. (red.), Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów, Rze-szów 2007
Olszewski J. (red.), Sądy polubowne i mediacja, Warszawa 2008
Osiewała A., Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – powrót postępowania go-spodarczego i związane z tym praktyczne problemy, „Radca Prawny. Zeszyty Nauko-we” 2019, nr 3
Pazdan M., O mediacji w projekcie jej normowania w Polsce, „Rejent” 2004, nr 2
Piórkowski P., Mediacja jako forma rozwiązywania sporów zbiorowych w polskim prawie pracy, Jastrzębie Zdrój 2015
Plucińska M. (red.), Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym, Poznań 2014
Rajski J., Rola mediacji przy rozwiązywaniu sporów związanych ze stosunkami w obrocie-gospodarczym, [w:] A. Nowicka (red.), Księga pamiątkowa dedykowana Prof. S. Sołty-sińskiemu, Poznań 2005
Rawls J., Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge 1972
Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994
Rękas A. (red.), Mediacja – nowa droga rozwiązywania sporów, Warszawa 2011
Riskin L., Understanding Mediator’s Orientations, Strategies and Techniques: A Grid for the Perplexed, „Harvard Negotiation Law Review” 1996, nr 1
Rogers C., O stawaniu się osobą, Poznań 2002
Rowińska K., Zasługujesz na sukces, Gliwice 2016
Salovey P., Caruso D., Inteligentny emocjonalnie menadżer, Poznań 2009
Siedlecki W., Świeboda Z., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2004
Sinclair M., Ashkanasy N., Intuitive decision-making amongst leaders: More than just shooting from the hip, „Mt Eliza Business Review” 2002, nr 5(2)
Szczygieł A., Wybrane aspekty etyki w negocjacjach,„Zarządzanie i Finanse” 2013, t. IV, nr 4
Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. I, Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2013
Spangler B., Best Alternative to a Negotiated Agreement (BATNA), http://www.beyondintractability.org/essay/batna
Stefaniuk M., Teoria elit Vilfreda Pareta, Lublin 2001
Steward J. (red.), Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, Warszawa 2000
Szanciło T., Komentarz do art. 458 (2) k.p.c., [w:] T. Szanciło (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1–505 (39), tom I, 2019
Szanciło T., Komentarz do art. 458 (3) k.p.c., [w:] T. Szanciło (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1–505 (39), tom I, 2019
Szanciło T., Komentarz do art. 458 (5) k.p.c., [w:] T. Szanciło (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1–505 (39), tom I, 2019
Szanciło T., Komentarz do art. 458 (12) k.p.c., [w:] T. Szanciło (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1-505 (39), tom I, 2019
Sztompka P., Zaufanie.Fundament społeczeństwa, Kraków 2007
Szymanek K., Sztuka argumentacji, Warszawa 2001
Tabernacka M. (red.), Mediacje ponad podziałami, Wrocław 2013
Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2018
Taylor Ch., The Politics of Recognition, [w:] A. Gutmann (red.), Multiculturalism and the Politics of Recognition, Princeton University Press, Princeton 1994
Tomaszewska-Lipiec R., Relacje praca-życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, Bydgoszcz2014 – https://repozytorium.ukw.edu.pl/xmlui/bitstream/
handle/item/3936/Relacje%20praca%20zycie%20pozazawodowe%20droga%20do%-
20zrownowaznego%20rozwoju%20jednostki.pdf?sequence=4&isAllowed=y
Turner J., Stets J., Socjologia emocji, Warszawa 2009
Tynel A., Postępowanie arbitrażowe, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1994, nr 1
Wach A., Alternatywne formyrozstrzygania sporów sportowych, Warszawa 2005
Waszkiewicz P., Przygotowanie do mediacji w pięciu krokach, [w:] E. Gmurzyńska, R. Morek, (red.), Mediacja. Teoria i praktyka, Warszawa 2014
Winslade J., Monk G., Narrative Mediation: A New Approach to Conflict Resolution, San Francisco 2001
Witkowski S.A., Listwan T., Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Warszawa 2008
Woleński J., Z zagadnień analitycznej filozofii prawa, Kraków 1980
Zalewski W., Sprawiedliwość naprawcza. Początek ewolucji polskiego prawa karnego?, Gdańsk 2006
Zegadło R., Mediacja w toku postępowania cywilnego – uwagi na tle projektu Komisji KodyfikacyjnejPrawa Cywilnego, [w:] L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Roz-prawy prawnicze. Księga pamiątkowaProf. M. Pazdana, Kraków 2005
Zieliński A., Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2004
Zieliński T., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2001
Zienkiewicz A., Mediacja instytucjonalna w postępowaniu procesowym w sprawach go-spodarczych w Polsce – między inspiracją europejską a wewnętrzną koniecznością, [w:]
L. Leszczyński (red.), Teoretycznoprawne problemy integracji europejskiej, Lublin 2004
Zienkiewicz A., Mediacja w cywilnym postępowaniu procesowym w Polsce - na tle proce-sów integracji Europy, [w:] S. Wronkowska (red.), Polska kultura prawna a proces integracji Europy,Kraków 2005
Zienkiewicz A., Mediator w sprawach cywilnych, „Rejent” 2005, nr 5
Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007
Zienkiewicz A., Reframing – uniwersalna technika mediacyjna, „Edukacja Prawnicza” 2008, nr 4(97)
Zienkiewicz A., Różnorodny paradygmat mediacji – odpowiedź na wielocelowość dyskursu mediacyjnego, „Kwartalnik ADR. Arbitraż i mediacja”2008, nr 2(2)
Zienkiewicz A., Koncepcja sądu otwartego – wzmocnienie pluralizmu form wymiaru sprawiedliwości, [w:] A. Rękas (red.), Mediacja – nowa droga rozwiązywania sporów, Warszawa 2011
Zienkiewicz A., Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora – uchwalone przez Społeczną Radę ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, „Studia Prawnoustrojowe” 2012, nr 18
Zienkiewicz A., Obawy stron przed rozwiązywaniem sporów poprzez mediację, [w:] J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski (red.), Mediacje w prawie, Kraków 2014
Zienkiewicz A., Holizm prawniczy z perspektywy Comprehensive Law Movement. Studium teoretycznoprawne, Warszawa 2018
Zienkiewicz A., Mandatory Mediation – Remarks on Determining a Dispute’s Suitability for Mediation and the Parties’ Concerns Regarding Mediation, SIL 2018, nr 27(3)
Zienkiewicz A., Prawnik jako peacemaker – przeprosiny, przebaczenie, pojednanie w opanowywaniu sporów prawnych, RPEiS, 2019, z. 4
Zienkiewicz A., Dylematy praktyki mediacyjnej – kilka pytań na tle zasady bezstronności
i neutralności mediatora, „Gubernaculum et Administratio” 2019, nr 1(19)
Zimbardo P. G., Gerring R.J., Psychologia i życie, Warszawa 2018
Żurawska M., Mediacja jakometoda rozwiązywania indywidualnych i zbiorowych sporów pracy, [w:] E. Gmurzyńska, R. Morek, Mediacja. Teoria i praktyka, Warszawa 2014Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Leksykon mediacji

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Najczęściej kupowane