• Kulturowe aspekty zarządzania projektami w przedsiębiorstwach rodzinnych

Kulturowe aspekty zarządzania projektami w przedsiębiorstwach rodzinnych

 • Autor: Joanna Sadkowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-321-8
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 218/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Znaczenie podmiotów będących własnością i zarządzanych przez rodziny oraz ich rola w gospodarce pozostają bezsprzeczne. Jednak pomimo coraz lepszego poznania specyfiki działalności prowadzonej przez grupę podmiotów rodzinnych, a także uwarunkowań ją kształtujących, można nadal  zidentyfikować obszary badawcze, które pozostawiają liczne pytania badawcze otwartymi.

Do obszarów takich należy zarządzanie projektami przez przedsiębiorców rodzinnych. Znaczenie zarządzania projektami dla rozwoju podmiotów rodzinnych jest niezwykle ważkie. W obszarze teorii istnieje potrzeba badań, które pozwoliłyby na poznanie specyfiki zarządzania projektami oraz jej  uwarunkowań, w tym aspektów kulturowych. W aspekcie praktycznym, w procesach zarządzania projektem uwaga kierownika oraz zespołu projektowego koncentruje się na identyfikacji, planowaniu, a następnie wdrożeniu określonych działań mających na celu osiągnięcie celu projektu. Wielokrotnie pomija się natomiast aspekty kulturowe oraz znaczenie, jakie mają one dla projektu, a przez to dla całego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy nie umieją identyfikować, przez co nie znają wartości oraz czynników kulturowych, które oddziałują na podejście do projektu, a w konsekwencji na sposób zarządzania danym przedsięwzięciem. Ponadto, nie posiadając wiedzy o kulturowych uwarunkowaniach realizacji projektu, przedsiębiorcy rodzinni, nie potrafią identyfikować ich mocnych oraz słabych stron, a także szans i zagrożeń, które z nich wynikają.

W książce na podstawie studiów przypadku przedsiębiorstw rodzinnych wyjaśniono i opisano kulturowe uwarunkowania zarządzania projektami.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Znaczenie projektu w osiąganiu celów przedsiębiorstwa

1.1. Istota i cele projektu
1.2. Projekt i jego klasyfikacje
1.3. Czynniki sukcesu projektu
1.4. Kulturowe uwarunkowania sukcesu projektu

Rozdział 2. Zarządzanie projektami – kluczowe aspekty

2.1. Zarządzanie projektami – perspektywa przedsiębiorstwa
2.2. Zarządzanie projektami wobec wyzwań społecznych i środowiskowych
2.3. Znaczenie otoczenia w zarządzaniu projektami
2.4. Kształtowanie relacji z interesariuszami projektu

Rozdział 3. Specyfika działalności przedsiębiorstw rodzinnych

3.1. Problemy definiowania przedsiębiorstw rodzinnych
3.2. Cechy przedsiębiorstw rodzinnych a ich klasyfikacje
3.3. Kluczowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych

Rozdział 4. Kulturowe uwarunkowania zarządzania projektami w przedsiębiorstwach rodzinnych


4.1. Projekt i jego kontekst kulturowy
4.2. Istota kultury projektu
4.3. Uwarunkowania kultury projektu i jej oddziaływanie
4.4. Wymiary kultury projektu
4.5. Zarządzanie projektami w podmiotach rodzinnych ‒ przegląd badań

Rozdział 5. Kulturowy kontekst zarządzania projektami w przedsiębiorstwach rodzinnych

5.1. Kulturowa perspektywa zarządzania projektami w przedsiębiorstwach rodzinnych – model teoretyczny
5.2. Kulturowe uwarunkowania zarządzania projektami ‒ studium przypadku przedsiębiorstwa A
5.3. Kulturowe aspekty zarządzania projektami ‒ studium przypadku przedsiębiorstwa B
5.4. Wnioski z przeprowadzonych badań ‒ analiza porównawcza

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel, rysunków, schematów

dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska, prof. Politechniki Warszawskiej:

Przedstawiona do recenzji monografia podejmuje ważne, potrzebne i bardzo aktualne zagadnienia dotyczące budowania kulturowych uwarunkowań zarządzania projektami w przedsiębiorstwach rodzinnych w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu. (...) W pracy rozpoznano kluczowe czynniki kulturowe warunkujące specyfikę zarządzania projektami w przedsiębiorstwach rodzinnych. Na szczególną uwagę zasługuje opracowanie autorskiego modelu kulturowych uwarunkowań zarządzania projektami w przedsiębiorstwach rodzinnych oraz zaprezentowanie studiów przypadku przedsiębiorstw rodzinnych. Recenzowaną pozycję oceniam wysoko ze względu na przydatność i użyteczność w implementacji rozwiązań w zakresie budowania podejścia projektowego w przedsiębiorstwach rodzinnych z uwzględnieniem kulturowych aspektów. Na szczególną uwagę zasługuje także dobór adekwatnej oraz aktualnej literatury, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, a także czytelna struktura poszczególnych rozdziałów. Kompozycja opracowania sprawia, że stanowi ono kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwach rodzinnych we współczesnych zmiennych warunkach otoczenia.

Joanna Sadkowska
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Książki tego autora

Źródła zwarte i czasopisma

1.    Aaltonen, K. (2011). Project stakeholder analysis as an environmental interpreta-tion process. International Journal of Project Management, 29(2).
2.    Aarseth, W., Ahola, T., Aaltonen, K., Økland, A., Andersen, B. (2017). Project sustainability strategies: A systematic literature review. International Journal of Project Management, 35(6).
3.    Adamczyk, J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Warszawa: PWE.
4.    Ahola, T. (2018). So alike yet so different: A typology of interorganisational pro-jects. International Journal of Project Management, 36(8).
5.    Ajmal, M. M., Koskinen, K. U. (2008). Knowledge transfer in project-based organi-zations: An organizational culture perspective. Project Management Journal, 39(1).
6.    Alderfer, P. (1987). An intergroup perspective on group dynamics. In J. Lorsch (Ed.), Handbook of organizational behavior. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
7.    Allaire, Y., Firsirotu, M. E. (1984). Theories of Organizational Culture. Organization Studies, 5(3).
8.    Altkorn, J., Kramer, T. (1998). Leksykon marketingu. Warszawa: PWE.
9.    Andersen, E. S. (2015). Do project managers have different perspectives on project management? International Journal of Project Management, 34.
10.    Andersen, E. S., Dysvik, A., Vaagaasar, A. L. (2009). Organizational rationality and project management. International Journal of Managing Projects in Business, 2(4).
11.    Anderson, D. K., Merna, T. (2003). Project Management Strategy -‒ Project mana-gement represented as a process based set of management domains and the con-sequences for project management strategy. International Journal of Project Ma-nagement, 21(6).
12.    Anderson, R. C., Reeb, D. M. (2003). Founding-Family Ownership and Firm Per-formance: Evidence from the S&P 500. The Journal of Finance, 58(3).
13.    Apanowicz, J. (2002). Metodologia ogólna. Gdynia: Bernardinum Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej.
14.    Aquil, M. A. (2013). Project Management in SMEs. Journal of Strategy & Performance Management, 1(1).
15.    Argyris, C. (1982). Reasoning, Learning, and Action: Individual and Organizational. Economica (Vol. 4).
16.    Asllani, A., Ettkin, L. (2007). An entrophy-based approach for measuring project uncertainty. Academy of Information and Management Sciences Journal, 10(1).
17.    Astrachan, J. H., Klein, S. B., Smyrnios, K. X. (2002). The F-PEC Scale of Family Influence: A Proposal for Solving the Family Business Definition Problem. Family Business Review, 15(1).
18.    Auksztol, J. (2008). Outsourcing informatyczny w teorii i praktyce zarządzania. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
19.    Baccarini, D. (1999). The Logical Framework Method for Defining Project Success. Project Management Journal, Volume 30 (Issue 4).
20.    Bakker, R. M. (2010). Taking Stock of Temporary Organizational Forms: A Syste-matic Review and Research Agenda R.M. Bakker Temporary Organizational Forms. International Journal of Management Reviews, 12(4).
21.    Barontini, R., Caprio, L. (2006). The effect of family control on firm value and performance: Evidence from continental Europe. In European Financial Management (Vol. 12).
22.    Barry, B. (1975). The Development of Organisation Structure in the Family Firm. Journal of General Management, 3(1).
23.    Barth, E., Gulbrandsen, T., Schoø, P. (2005). Family ownership and productivity: The role of owner-management. Journal of Corporate Finance, 11(1–2).
24.    Basco, R., Pérez Rodríguez, M. J. (2009). Studying the Family Enterprise Holistically: Evidence for Integrated Family and Business Systems. Family Business Review, 22(1).
25.    Baskerville, R., D. Myers, M. (2012). Information Systems as a Reference Discipline for Visual Design. MIS Quarterly, 26(1).
26.    Bate, P. (1990). Using the Culture Concept in an Organization Development Set-ting. The Journal of Applied Behavioral Science, 26(1).
27.    Beck, T., Demirguc-Kunt, A., Levine, R. (2005). SMEs, growth, and poverty: Cross-country evidence. Journal of Economic Growth, 10(3).
28.    Beckhard, R., Gibb Dyer, W. (1983). Managing continuity in the family-owned business. Organizational Dynamics, 12(1).
29.    Beehr, T. A., Drexler, J. A., Faulkner, S. (1997). Working in Small Family Businesses: Empirical Comparisons to Non-Family Businesses. Journal of Organizational
Behavior, 18(3).
30.    Bennedsen, N., Nielsen, K., Gonzalez, F., Wolfenzon, D. (2006). Inside the Family Firm: the Role of Families in Succession Decisions and Performance. Finance Working Paper No. °.132/2006.
31.    Berrone, P., Cruz, C., Gomez-Mejia, L. R. (2012). Socioemotional Wealth in Family Firms: Theoretical Dimensions, Assessment Approaches, and Agenda for Future Research. Family Business Review, 25(3).
32.    Besteiro, É. N. C., de Souza Pinto, J., Novaski, O. (2015). Success Factors in Project Management. Business Management Dynamics, 4(9).
33.    Bielski, M. (1992). Organizacje, struktury, procesy. Łódź: Wydawnictwo Uniwesytetu Łódzkiego.
34.    Birley, S. (2001). Owner-Manager Attitudes to Family and Business Issues: A 16
Country Study. Entrepreneurship: Theory & Practice, 26(2).
35.    Birley, S., Ng, D., Godfrey, A. (1999). The family and the business. Long Range Planning, 32(6).
36.    Bitkowska, A. (2016a). Implementacja zarządzania procesowego we współcze-snych przedsiębiorstwach. Przegląd Organizacji, 9.
37.    Bitkowska, A. (2016b). Knowledge management vs business process management in contemporary enterprises. Economics and Management, 8(2).
38.    Bjuggren, P. O., Sund, L. G. (2001). Strategic Decision Making in Intergenerational Successions of Small- and Medium-Size Family-Owned Businesses. Family Business Review, 14(1).
39.    Blombäck, A., Brunninge, O. (2013). The dual opening to brand heritage in family businesses. Corporate Communications. 18(3).
40.    Blomquist, T., Hällgren, M., Nilsson, A., Söderholm, A. (2010). Project-as-practice: In search of project management research that matters. Project Management Journal, 41(1).
41.    Brady, T., Davies, A. (2004). Building Project Capabilities: From Exploratory to Exploitative Learning. Organization Studies, 25(9).
42.    Brune, A., Thomsen, M., Watrin, C. (2019). Family Firm Heterogeneity and Tax Avoidance: The Role of the Founder. Family Business Review, 32(3).
43.    Brustbauer, J. K., Peters, M. (2013). Risk perception of family and non-family firm managers. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 20(1).
44.    Cabała P. (2018), Portfel projektów w zarządzaniu rozwojem organizacji. W: Cabała P. (red.), Zarządzanie portfelem projektów w organizacji. Koncepcje i kierunki zmian, Mfiles.pl, Kraków.
45.    Cabrera-Suárez, K., de Saá-Pérez, P., García-Almeida, D. (2001). The Succession Process from a Resource- and Knowledge-Based View of the Family Firm. Family Business Review, 14(1).
46.    Cadieux, L., Lorrain, J., Hugron, P. (2002). Succession in Women-Owned Family Businesses: A Case Study. Family Business Review, 15(1).
47.    Cameron, K., Quinn, R. (2015). Kultura organizacyjna.- Diagnoza i zmiana.- Model wartości konkurujących. Warszawa: Wolters Kluwer.
48.    Cameron, K. S., Quinn, R. E., DeGraff, J., Thakor, A. V. (2006). Competing Values Leadership. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
49.    Cannon, J. A. (1994). Why IT applications succeed or fail: The interaction of technical and organizational factors. Industrial and Commercial Training., 26(1).
50.    Cennamo, C., Berrone, P., Cruz, C., Gomez-Mejia, L. R. (2012). Socioemotional We-alth and Proactive Stakeholder Engagement: Why Family-Controlled Firms Care More About Their Stakeholders. Entrepreneurship: Theory and Practice, 36(6).
51.    Chapman, C., Ward, S., Harwood, I. (2006). Minimising the effects of dysfunctional corporate culture in estimation and evaluation processes: A constructively simple approach. International Journal of Project Management, 24(2).
52.    Chevrier, S. (2003). Cross-cultural management in multinational project groups.
Journal of World Business, 38(2).
53.    Chirico, F., Bau, M. (2014). Is the family an “asset” or “liability” for firm performance? The moderating role of environmental dynamism. Journal of Small Business Management, 52(2).
54.    Chrisman, J. J., Chua, J. H., Litz, R. A. (2004). Comparing the agency costs of family and non-family firms: Conceptual issues and exploratory evidence. Entrepreneurship: Theory and Practice, 28(4).
55.    Chrisman, J. J., Chua, J. H., Sharma, P. (1998). Important attributes of successors
in family businesses: An exploratory study. Family Business Review, 11(1).
56.    Christensen, C. (2010). Przełomowe innowacje. Warszawa: Wydawnictwa Profe-sjonalne PWN.
57.    Chua, J. H., Chrisman, J. J., Sharma, P. (1999). Defining the Family Business by
Behaviour. Entrepreneurship: Theory & Practice, 24.
58.    Churchill, N. C., Hatten, K. J. (1987). Non-market based transfers of wealth and power: A research framework for family businesses. American Journal of Small Business, 11(3).
59.    Ciechan- – Kujawa M. (2014), Wielowymiarowy audyt biznesowy: wartość dodana dla organizacji i interesariuszy. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
60.    Claessens, S., Djankov, S., Lang, L. H. . (2000). The separation of ownership and control in East Asian Corporations. Journal of Financial Economics, 58(1–2).
61.    Clark Muntean, S. (2016). Political behavior in family- and founder-controlled firms. Journal of Family Business Management, 6(2).
62.    Clarke, A. (1999). A practical use of key success factors to improve the effective-ness of project management. International Journal of Innovation Management, 17(3).
63.    Cleland, D. (1982). The human side of project management. In A. Kelley (Ed.), New dimensions of project management. Lexington: D. C. Heath and Company.
64.    Clift, T. B., Vandenbosch, M. B. (1999). Project Complexity and Efforts to Reduce Product Development Cycle Time. Journal of Business Research, 45(2).
65.    Coleman, J. S. (1990). Foundations of Social Theory. In Foundations of Social Theory, (Vol. 69.
66.    Collins, J., Porras, J. (1994). Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies. New York: Harper Collins.
67.    Conroy, G., Soltan, H. (1997). ConSERV, a methodology for managing multi-disciplinary engineering design projects. International Journal of Project Management, 15(2).
68.    Cooke-Davies, T. (2002). The “real” success factors on projects. International Journal of Project Management, 20(3).
69.    Cooley, A. (2014)., A Project Management Culture. Credit Union Management, October.
70.    Couillard, J. (1995). The role of project risk in determining project management approach. Project Management Journal, 26(4).
71.    Cuppen, E., Bosch-Rekveldt, M. G. C., Pikaar, E., Mehos, D. C. (2016). Stakeholder engagement in large-scale energy infrastructure projects: Revealing perspectives using Q methodology. International Journal of Project Management, 34(7).
72.    Czakon, W. (2011). Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk o za-rządzaniu. W: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa:
Oficyna a Wolters Kluwer business.
73.    Czerska, M. (2003). Zmiana kulturowa w organizacji : wyzwanie dla współczesnego menedżera. Warszawa: Difin.
74.    Daft, R. L., Weick, K. E. (1984). Toward of Organizations as Model Interpretation Systems. Academy of Management Review, 9(2).
75.    Daily, C., Dollinger, M. (1992). An empirical examination of ownership structure
in family and professionally managed firms. Familiy Business Review, 5(2).
76.    Daily, C. M., Dollinger, M. J. (1993). Alternative Methodologies for Identifying Family- Versus Nonfamily-Managed Businesses. Journal of Small Business Management, 31(2).
77.    Daily, C. M., Thompson, S. S. (1994). Ownership Structure, Strategic Posture, and Firm Growth: An Empirical Examination. Family Business Review, 7(3).
78.    Daspit, J. J., Holt, D. T., Chrisman, J. J., Long, R. G. (2016). Examining Family Firm Succession From a Social Exchange Perspective: A Multiphase, Multistakeholder Review. Family Business Review, 29(1).
79.    Daspit J., Madison K., Barnett T., Long R. (2018). The emergence of bifurcation bias from unbalanced families: Examining HR practices in the family firm using circumplex theory. Human Resource Management Review, 28.
80.    Davies, A., Brady, T. (2016). Explicating the dynamics of project capabilities. International Journal of Project Management, 34(2).
81.    Davis, K. (2014). Different stakeholder groups and their perceptions of project
success. International Journal of Project Management, 32(2).
82.    de Camprieu, R., Desbiens, J., Feixue, Y. (2007). “Cultural” differences in project risk perception: An empirical comparison of China and Canada. International Journal
of Project Management, 25(7).
83.    de Carvalho, M. M., Patah, L. A., de Souza Bido, D. (2015). Project management and its effects on project success: Cross-country and cross-industry comparisons. International Journal of Project Management, 33(7).
84.    De Massis, A., Frattini, F., Pizzurno, E., Cassia, L. (2015). Product innovation in family versus nonfamily firms: An exploratory analysis. Journal of Small Business Management, 53(1).
85.    de Wit, A. (1988). Measurement of project success. International Journal of Project Management, 6(3).
86.    del Caño, A., de la Cruz, M. P. (2002). Integrated Methodology for Project Risk Management. Journal of Construction Engineering and Management, 128(6).
87.    Dennis, J. P., Vander Wal, J. S. (2010). The cognitive flexibility inventory: Instru-ment development and estimates of reliability and validity. Cognitive Therapy and Research, 34(3).
88.    Derakhshan, R., Turner, R., Mancini, M. (2019). Project governance and stake-holders: a literature review. International Journal of Project Management. 37.
89.    Diéguez-Soto, J., López-Delgado, P., Rojo-Ramírez, A. (2015). Identifying and classifying family businesses. Review of Managerial Science. 9.
90.    Dingle, J. (1991). Cultural issues in the planning and development of major pro-jects. International Journal of Project Management, 9(1).
91.    Distelberg, B., Sorenson, R. L. (2009). Updating Systems Concepts in Family Busi-
nesses: A Focus on Values, Resource Flows, and Adaptability. Family Business Review, 22(1).
92.    Do Carmo Silva, M., Gomes, C. F. S. (2015). Practices in project management according to Charles Handy’s organizational culture typologies. In Procedia Computer Science, Vol. 55.
93.    Donnellon, A., Gray, B., & Bougon, M. G. (1986). Communication, Meaning, and Organized Action. Administrative Science Quarterly, 31(1).
94.    Downey, K. H., Slocum, J. W. (1975). Uncertainty: Measures, Research, and Sources
of Variation. Academy of Management Journal, 18(3).
95.    Duffield, S. M., Whitty, S. J. (2016). Application of the Systemic Lessons Learned Knowledge model for Organisational Learning through Projects. International Jo-urnal of Project Management, 34(7).
96.    Duncan, W. R. (1996). A guide to the project management body of knowledge. Four Campus Boulevard: Project Management Institute.
97.    Dvir, D., Shenhar, A. J. (2015). What great projects have in common. IEEE Engineering Management Review, 43(3).
98.    Dyer Jr., W. G. (2006). Examining the “Family Effect” on Firm Performance. Family Business Review, XIX(4).
99.    Einhorn, F., Marnewick, C., Meredith, J. (2019). Achieving strategic benefits from business IT projects: The critical importance of using the business case across the entire project lifetime. International Journal of Project Management, 37(8).
100.    Ejsmont, A. (2016). Siła oddziaływania kooperacji na ryzyko konwersji ponoszone przez małe firmy rodzinne w Polsce. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVII(6).
101.    Eldridge, J. E. T., Crombie, A.D. (1974). A Sociology of Organisations. Studies in Sociology. London: Routledge.
102.    Erdogan, I., Rondi, E., De Massis, A. (2019). Managing the Tradition and Innovation Paradox in Family Firms: A Family Imprinting Perspective. Entrepreneurship:
Theory and Practice. 44 (1).
103.    Eskerod, P., Jepsen, A. (2013), Project stakeholder management, Gower Publishing, Surrey.
104.    Fahlenbrach, R. (2009). Founder-CEOs, Investment Decisions, and Stock Market Performance. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 44(2).
105.    Fellows, R., Liu, A. (2016). Sensemaking in the cross-cultural contexts of projects. International Journal of Project Management, 34(2).
106.    Firth, G., Krut, R. (1991). Introducing project management culture. European Management Journal, 9(4).
107.    Floyd, D., McManus, J. (2005). The role of SMEs in improving the competitive position of the European Union. The European Business Review, 17(2).
108.    Fortune, J., White, D. (2006). Framing of project critical success factors by a systems model. International Journal of Project Management, 24(1).
109.    Fox, M., Nilakant, V., Hamilton, R. T. (1996). Managing Succession in Family-Owned Businesses. International Small Business Journal, 15(1)
110.    Frame, J. D. (2003). Managing Projects in Organizations: How to Make the Best Use of Time, Techniques, and People. Hoboken: Jossey Bass.
111.    Freeman, E. (1984), Strategic management- A stakeholder approach, Pitman, Boston.
112.    Freeman, E. (2010), Strategic management- A stakeholder approach, Cambridge University Press, Cambridge.
113.    Gallo, M. A., Pont, C. (1996). Important factors in family business internationalization. Family Business Review, 9(1).
114.    Gallo, M. Á., Tàpies, J., Cappuyns, K. (2004). Comparison of Family and Nonfamily Business: Financial Logic and Personal Preferences. Family Business Review, 17(4).
115.    Gannon, M. (1984). Understanding Global Cultures: Metaphorical Journeys Through 17 Countries. Thousand Oaks: Sage Publications.
116.    Gersick, K. E., Davis, J. A., Hampton, M. M., Lansberg, I. (1997). Generation to Generation: Life Cycles of the Family Business. Harvard Business School Press Boston MA.
117.    Gillies, D. (2004). Laws nad models in science. London: Donald Gillies King’s College Publications.
118.    Goffin, K., Mitchell, R. (2010). Innovation management: strategy and implementation using the pentathlon framework. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
119.    Goffin K., Mitchell R. (2005), Innovation management: strategy and implementation using the pentathlon framework, Palgrave MacMillan, Houndmills.
120.    Gomez-Mejia, L. R., Larraza-Kintana, M., Makri, M. (2003). The determinants of executive compensation in family-conrolled public corporations. Academy of Management Journal, 46(2).
121.    González-Cruz, T. F., Cruz-Ros, S. (2016). When does family involvement produce superior performance in SME family business? Journal of Business Research, 69(4).
122.    Gospodarek, T. (2009). Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
123.    Gowan, J. A., Mathieu, R. G. (1996). Critical factors in information system deve-lopment for a flexible manufacturing system. Computers in Industry, 28(3).
124.    Graham, R. (1993). A process of organizational change from bureacuracy to pro-ject management culture. In P. Dinsmore (Ed.), The AMA handbook of project management. New York: Amacom.
125.    Graves, C., Thomas, J. (2008). Determinants of the internationalization pathways
of family firms: An examination of family influence. Family Business Review, 21(2).
126.    Gray, C. F., Larson, E. W. (2000). Project Management: The Managerial Process. McGraw-Hill.
127.    Greenwald, M., & Associates. (1995). Insights regarding Family Businesses. Tea-neck, New York.
128.    Grigoroudis, E., Siskos, Y. (2010). Customer Satisfaction Evaluation. Methods for
Measuring and Implementing Service Quality. New York: Springer Scien-ce+Business Media.
129.    Grucza, B. (2016). Modele analizy interesariuszy projektu. In M. Trocki & E. Bukłaha (Eds.), Zarządzanie projektami.- Wyzwania i wyniki badań. Warszawa: Oficyna
Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
130.    Grucza, B. (2019). Zarządzanie interesariuszami projektu. Warszawa: Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne.
131.    Gu, V. C., Hoffman, J. J., Cao, Q., Schniederjans, M. J. (2014). The effects of organizational culture and environmental pressures on IT project performance: A moderation perspective. International Journal of Project Management, 32(7).
132.    Gupta, V., Levenburg, N. (2010). A Thematic Analysis of Cultural Variations in
Family Businesses: The CASE Project. Family Business Review, 23(2).
133.    Habbershon, T. G., Williams, M. L. (1999). A resource-based framework for as-sessing the strategic advantages of family firms. Family Business Review, 12(1).
134.    Hadryś-Nowak, A. (2013). Determinanty form ekspansji zagranicznej przedsię-biorstw rodzinnych. Poznań: G & P Oficyna Wydawnicza.
135.    Hadryś-Nowak, A. (2016). Kobieca sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych.
In T. Oleksyn, B. Sypniewska (Eds.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Refleksje teoretyczne, kwestie praktyczne. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Warszawie.
136.    Hadryś-Nowak, A. (2019). Międzynarodowe przedsiębiorstwo rodzinne – znaczenie orientacji przedsiębiorczej sukcesora dla internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego. Warszawa: CeDeWu.
137.    Hadryś-Nowak, A., Więcek-Janka, E. (2016). Sukcesja kobiet w przedsiębiorstwach rodzinnych – wstępne wyniki badań. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17(6).
138.    Handler, W. C. (1989). Methodological Issues and Considerations in Studying Family Businesses. Family Business Review, 2(3).
139.    Handler, W. C. (1994). Succession in Family Business: A Review of the Research.
Family Business Review, 7(2).
140.    Hastings, C. (1995). Building the culture of organizational networking: Managing projects in the new organization. International Journal of Project Management, 13(4).
141.    Hatch, M. J. (2002). Teoria organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
142.    Hatch, Mary Jo. (1993). The dynamics of organizational culture. Academy of Management Review, 18(4).
143.    Heck, R. K. Z., Trent, E. S. (1999). The prevalence of family business from a household sample. Family Business Review, 12(3).
144.    Henrie, M., Sousa-Poza, A. (2005). Project Management: a Cultural Literary Review. Project Management Journal, 36(2).
145.    Heravi, A., Coffey, V., Trigunarsyah, B. (2015). Evaluating the level of stakeholder involvement during the project planning processes of building projects. International Journal of Project Management, 33.
146.    Higsmith, J. (2005). APM: Agile project management: Jak tworzyć innowacyjne produkty. Warszawa: Mikom.
147.    Hirschman, A. (1967). Development projects observed. Washington: Brookings Institution.
148.    Hjørland, B., Pedersen, K.N. (2005). A substantive theory of classification for information retrieval. Journal of Documentation. 61 (5).
149.    Hobbs, B., Menard, P. (1993). Organizational choices in project management. In
P. Dinsmore (Ed.), The AMA handbook of project management. New York: Amacom.
150.    Hoegl, M., Gemuenden, H. G. (2001). Teamwork Quality and the Success of In-novative Projects: A Theoretical Concept and Empirical Evidence. Organization Science, 12(4).
151.    Hofstede. (1994). Cultures and Organizations. Cultures and Organizations: Software of the mind: Intercultural cooperation and its importance for survival. Glasgow:
Harper Collins Publishers.
152.    Hofstede, Geert. (2001). Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizatjohansen
153.    Hougham, M. (1996). London ambulance service computer-aided dispatch system. International Journal of Project Management, 14(2).
154.    International Project Management Association. (2019a). Wytyczne kompetencji
indywidualnych w zarządzaniu projektami, programami i portfelami -‒ część 1. Zarządzanie projektami. Warszawa.
155.    International Project Management Association. (2019b). Wytyczne kompetencji
indywidualnych w zarządzaniu projektami, programami i portfelami- ‒ część 2. Zarządzanie programami.
156.    International Project Management Association. (2019c). Wytyczne kompetencji indywidualnych w zarządzaniu projektami, programami i portfelami -‒ część 3. Zarządzanie portfelami.
157.    Jaafari, A. (2001). Management of risks, uncertainties and opportunities on projects: Time for a fundamental shift. International Journal of Project Management, 19(2).
158.    Johannessen, J. A., Olsen, B. (2011). Projects as communicating systems: Creating
a culture of innovation and performance. In International Journal of Information
Management, Vol. 31.
159.    Johansen, B., Euchner, J. (2013). Navigating the VUCA World. Research Technology Management, 56(1).
160.    Jones, R. (2007). Zarządzanie projektami: Sztuka przetrwania. Warszawa: MT Business.
161.    Jones, T. M., Felps, W., Bigley, G. A. (2007). Ethical theory and stakeholder-related decisions: The role of stakeholder culture. Academy of Management Review, 32(1).
162.    Joslin, R., Müller, R. (2015). Relationships between a project management metho-dology and project success in different project governance contexts. International Journal of Project Management, 33(6).
163.    Juchniewicz, M. (2016). Osiąaganie doskonałości w realizacji projektów przy wykorzystaniu modeli dojrzałości projektowej. In M. Trocki, E. Bukłaha (Eds.), Zarządzanie projektami.- Wyzwania, wyniki badań. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
164.    Jugdev, K., Thomas, J., Delisle, C. (2001). Rethinking Project Management Old Truths and New Insights. Project Management, 7.
165.    Karbownik, A. (2017). Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
166.    Karhanova, E., Rydvalova, P., Zbrankova, M. (2016). Family Business as Source of Municipality Development. Amfiteatru Economic, 18(41).
167.    Karrbom Gustavsson, T., Hallin, A. (2014). Rethinking dichotomization: A critical perspective on the use of “hard” and “soft” in project management research. International Journal of Project Management, 32(4).
168.    Kendra, K., Taplin, L. J. (2004). Project Success: A Cultural Framework. Project
Management Journal, 35(1).
169.    Kerzner, H. (2000). Applied project management. New York: John Wiley & Sons.
170.    Kerzner, H. (2001). Strategic planning for project management using a project
management maturity model. Management, 32(4).
171.    Kerzner, H. (2004). Advanced project management: Best practices of implementation. Chichester: John Wiley & Sons.
172.    Khosravi, P., Rezvani, A., Ashkanasy, N. (2020). Emotional intelligence: A preventive strategy to manage destructive influence of conflict. International Journal of Project Management, 38.
173.    Klassen, T., Moher, D., Jadad, A. (1998). Guides for reading and interpreting systematic reviews: I. Getting started. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 152(7).
174.    Klimek, J. (2019). Inteligentny rozwój firmy rodzinnej a współczesne wartości, Warszawa: DifinInteligentny rozwój firmy rodzinnej a współczesne wartości..
175.    Klimek, J., Leszczewska, K., Żelazko, B., Sadkowska, J. (2019). Kluczowe determi-nanty postaw sukcesyjnych studentów kierunków ekonomicznych. W: Firmy ro-dzinne.- Uwarunkowania rozwoju (pp. 9–24). Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
176.    Klimek, J., Lipiec, J. (2015). Firmy rodzinne w perspektywie unijnej. Unia Europejska.pl, 232(3).
177.    Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych.- Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
178.    Kontinen, T., Ojala, A. (2010). The internationalization of family businesses:
A review of extant research. Journal of Family Business Strategy, 1(2).
179.    Kontinen, T., Ojala, A. (2012). Internationalization pathways among family‐owned SMEs. International Marketing Review, 29(5).
180.    Kostera, M. (2007). Kultura organizacji: badanie etnograficzne polskich firm. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
181.    Kotter, J., Heskett, J. (1992). Organizational culture and performance. New York: Free Press.
182.    Kowalewski, O., Talavera, O., Stetsyuk, I. (2009). Influence of Family Involvement in Management and Ownership on Firm Performance: Evidence From Poland. Family Business Review, 23(1).
183.    Krawiec, F. (2000). Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi. Warszawa: Difin.
184.    Kuc, R. (1999). Zarządzanie doskonałe. Warszawa: Wydawnictwo Oskar -‒ Master of Business.
185.    Kuraszko I. (2010), Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu, Warszawa: Difin.
186.    Labelle, R., Hafsi, T., Francoeur, C., Ben Amar, W. (2018). Family Firms’ Corporate Social Performance: A Calculated Quest for Socioemotional Wealth. Journal of Business Ethics, 148.
187.    Lansberg, I., Perrow, E. L., Rogolsky, S. (1988). Family business as an emerging field. Family Business Review, 1(1).
188.    Leach, P., Kenway, W., Hart, A., Morris, T., Ainsworth, J., Beterlsen, E., Pasari,
V. Managing the family business in the U.K.: A Stoy Hayward survey in conjunction with the London Business School. 1990. London: Stoy Hayward.
189.    Lee, A. S. (1999). Inaugural Editor’s Comments. MIS Quarterly, 23(1).
190.    Lenfle, S. (2008). Exploration and project management. International Journal of Project Management, 26(5).
191.    Lenfle, S. (2016). Floating in Space? on the Strangeness of Exploratory Projects. Project Management Journal, 47(2).
192.    Leszczewska, K. (2016). Przedsiębiorstwa rodzinne – specyfika modeli biznesu. Warszawa: Difin.
193.    Leszczewska, K., Zaniewska, K. (2014). Internacjonalizacja działalności firm rodzinnych. In R. Sobiecki (Ed.), Przedsiębiorstwo rodzinne w gospodarce globalnej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
194.    Li, Z., Daspit, J. J. (2016). Understanding family firm innovation heterogeneity. Journal of Family Business Management, 6(2).
195.    Lin, L., Müller, R., Zhu, F., Liu, H. (2019). Choosing suitable project control modes
to improve the knowledge integration under different uncertainties. International Journal of Project Management, 37(7).
196.    Lin, W. T. (2012). Family ownership and internationalization processes: Interna-tionalization pace, internationalization scope, and internationalization rhythm. European Management Journal, 30(1).
197.    Litke, H. (1995). Projektmanagement. Methoden, techniken, verhaltensweisen. Muenchen- Wien: Carl Hanser Verlag.
198.    Litz, R. A. (1995). The Family Business: Toward Definitional Clarity. Family Business Review, 8(2).
199.    Litz, R. aA., Stewart, aA. C. (2000). Charity Begins at Home: Family Firms and Patterns of Community Involvement. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 29(1).
200.    Liu, J., Meng, F., Fellows, R. (2015). An exploratory study of understanding project risk management from the perspective of national culture. International Journal
of Project Management, 33(3).
201.    Ljung, L., Rönnlund, P., Jansson, T. (2013). Relevance Found! The Result Perspec-tive as a Basis for Practically Applicable Project Typologies. Procedia -‒ Social and
Behavioral Sciences, 74.
202.    Loch, C. H., De Meyer, A., Pich, M. T. (2007). Managing the Unknown: A New Approach to Managing High Uncertainty and Risk in Projects. Wiley & Sons. Hoboken.
203.    Lock, D. (2003). Podstawy zarządzania projektami. Warszawa: PWE.
204.    Loo, R. (2002). Working towards best practices in project management: A Cana-dian study. International Journal of Project Management, 20(2).
205.    Luo, X., Chung, C.-N. (2005). Keeping It All in the Family: The Role of Particularistic Relationships in Business Group Performance during Institutional Transition.
Administrative Science Quarterly, 50(3).
206.    Lyman, A. R. (1991). Customer Service: Does Family Ownership Make a Differen-ce? Family Business Review, 4(3).
207.    Maanen, John Van., Barley, S. (1984). Occupational Communities: Culture and control in organizations. Research in Organizational Behaviour, 6.
208.    Macdonald, K., Rezania, D., Baker, R. (2020). A grounded theory examination of project managers’ accountability. International Journal of Project Management, 38.
209.    Marcelino-Sádaba, S., González-Jaen, L. F., Pérez-Ezcurdia, A. (2015). Using project management as a way to sustainability. from a comprehensive review to a framework definition. Journal of Cleaner Production. 99.
210.    Martinez, E. V. (1994). Avoiding large-scale information systems project failure: The importance of fundamentals. Project Management Journal, 25(2), 17.
211.    Maury, B. (2006). Family ownership and firm performance: Empirical evidence from Western European corporations. Journal of Corporate Finance, 12(2).
212.    Maylor, H. (1999). Project management. London-San Francisco-Kuala Lumpur-
Johannesburg: Pitman Publishing.
213.    Maylor, Harvey, Vidgen, R., Carver, S. (2008). Managerial complexity in project-
based operations: A grounded model and its implications for practice. Project
Management Journal, 39.
214.    Mazur, A., Pisarski, A., Chang, A., Ashkanasy, N. M. (2014). Rating defence major project success: The role of personal attributes and stakeholder relationships. In-ternational Journal of Project Management, 32(6).
215.    McConaughy, D. L., Matthews, C. H., Fialko, A. S. (2001). Founding family controlled firms: Performance, risk, and value. Journal of Small Business Management, 39(1).
216.    McConaughy, D. L., Walker, M. C., Henderson, G. V., Mishra, C. S. (1998). Founding
family controlled firms: Efficiency and value. Review of Financial Economics, 7(1).
217.    Miller, D., Le Breton-Miller, I., Lester, R. H., Cannella, A. A. (2007). Are family firms really superior performers? Journal of Corporate Finance, 13(5).
218.    Mingus, N. (2002). Zarządzanie projektami. Gliwice: OnePress.
219.    Mir, F. A., Pinnington, A. H. (2014). Exploring the value of project management: Linking Project Management Performance and Project Success. International Journal
of Project Management, 32(2).
220.    Mitchell, R. K., Agle, B., Chrisman, J., Spence, L. (2011). Toward a Theory of Stakeholder Salience in Family Firms. Business Ethics Quarterly, 2.
221.    Moczydłowska, J. (2018). Organizacja inteligentna generacyjnie. Warszawa: Difin.
222.    Moczydłowska, J., Korombel, A., Bitkowska, A. (2017). Relacje jako kapitał organizacji. Warszawa: Difin.
223.    Morck, R., Shleifer, A., Vishny, R. W. (1988). Management ownership and market
valuation. An empirical analysis. Journal of Financial Economics, 20.
224.    Morris, P. (1994). The Management of Projects. London: Thomas Telford.
225.    Morris, Peter. (2013). Reconstructing project management reprised: A knowledge perspective. Project Management Journal. 44 (5).
226.    Morsing M., Schultz M. (2006). Corporate Social Responsibility communication:
 stakeholder information, response and involvement strategies, Business Ethics:
A European Review, 15 (4).
227.    Müller, R., Pemsel, S., Shao, J. (2014). Organizational enablers for governance and governmentality of projects: A literature review. International Journal of Project Management, 32(8).
228.    Müller, R., Turner, R. (2007). The Influence of Project Managers on Project Success Criteria and Project Success by Type of Project. European Management Journal, 25(4).
229.    Müller, R., Turner, R. (2010). Leadership competency profiles of successful project managers. International Journal of Project Management, 28(5).
230.    Murphy, A., Ledwith, A. (2007). Project management tools and techniques in high-technology SMEs. Management Research News, 30(2).
231.    Naldi, L., Nordqvist, M., Sjoeberg, K., Wiklund, J. (2007). Entrepreneurial orienta-tion, risk taking, and performance in family firms. Family Business Review, 20(1).
232.    Nandhakumar, J. (1996). Design for success?: critical success factors in executive information systems development. European Journal of Information Systems, 5(1).
233.    Neubaum, D. O., Dibrell, C., Craig, J. B. (2012). Balancing natural environmental concerns of internal and external stakeholders in family and non-family busines-ses.
Journal of Family Business Strategy, 3(1).
234.    Nguyen, T. H. D., Chileshe, N., Rameezdeen, R., Wood, A. (2019). External stake-holder strategic actions in projects: A multi-case study. International Journal of Project
Management, 37.
235.    Niknazar, P., Bourgault, M. (2017). Theories for classification vs. classification as theory: Implications of classification and typology for the development of project management theories. International Journal of Project Management, 35(2).
236.    Nutt, P. C. (1983). Implementation Approaches for Project Planning. Academy of
Management Review, 8(4).
237.    OGC. (2005). PRINCE2. Skuteczne zarządzanie projektami. Londyn: TSO.
238.    Oppong, G. D., Chan, A. P. C., Dansoh, A. (2017). A review of stakeholder manage-ment performance attributes in construction projects. International Journal of Project Management, 35.
239.    Ouchi, W. G., Wilkins, A. L. (1985). Organizational Culture. Annual Review of Sociology, 11(1).
240.    Packendorff, J. (1995). Inquiring into the temporary organization: New directions for project management research. Scandinavian Journal of Management, 11(4).
241.    Parihar, S., Bhar, C., Kumar, R. (2015). Electrical Transmission Line Installation Projects: A Six Sigma Approach for Project Risk Management. IUP Journal of Operations Management, 14(1).
242.    PARP. (2019). Raport o stanie sektora MSP w Polsce. Warszawa.
243.    Parsons, T., Shils, E. (1951). Toward a General Theory of Action. Values and Value Orientations in the Theory of Action, 5.
244.    Pawlak, M. (2006). Zarządzanie projektami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
245.    Perez-Gonzalez F. (2006). Inherited control and firm performance. American Economic Review, 96(5).
246.    Philips, J. (2005). Zarządzanie projektami IT (2005th ed.). Gliwice: OnePress.
247.    Philips R. A. (2003), Stakeholder theory and ethics, Berett-Kolehler Publishers, San Francisco.
248.    Pietras, P., Szmit, M. (2003). Zarządzanie projektem.- Wybrane metody i techniki. Łódź: Oficyna Księgarsko-Wydawnicza Horyzont.
249.    Pinto, J. (1996). Power and politics in project management. Upper Darby PA: Project Management Institute Publications.
250.    Pinto, J. K., Slevin, D. P. (1987). Critical factors in successful project implementa-tion. IEEE Transactions on Engineering Management, EM-34(1),
251.    Popczyk, W. (2010). Rola czynników kulturowych winternacjonalizacji małych
i średnich przedsiębiorstw rodzinnych. Ekonomiczne Problemy Usług, 50.
252.    Popczyk, W. (2013). Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym. aAnaliza porównawcza ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku Newconnect. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
253.    Popczyk, W. (2016). Znaczenie internacjonalizacji przedsiębiorstw dla polskiej gospodarki aspirującej do miana opartej na wiedzy. In Internacjonalizacja przed-siębiorstw. Uwarunkowania – procesy – wyniki badań (pp. 47–61). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
254.    Procaccino, J. D., Verner, J. M. (2006). Software project managers and project
success: An exploratory study. Journal of Systems and Software, 79(11).
255.    Project Management Institute. (2004). A Guide to the Project Management Body
of Knowledge (PMBOK Guide).
256.    Project Management Institute. (2006). A guide to the project management body
of knowledge, tłum. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (3rd ed.). Warszawa: MT&DC.
257.    Project Management Institute. (2007). Post-project reviews to gain effective lessons learned.
258.    Project Management Institute. (2008). A Guide to the Project Management Body
of Knowledge, (PMBOK Guide).
259.    Project Management Institute. (2013). A Guide to the Project Management Body
of Knowledge (PMBOK Guide).
260.    Project Management Institute. (2017). A Guide to the Project Management Body
of Knowledge (PMBOK Guide).
261.    Rajamanickam, D. (2005). Successful Project Management Using Agile Methodo-logy. The Journal of the Quality Assurance Intitute, July(15).
262.    Randolph, R. V., Li, Z., Daspit, J. J. (2017). Toward a Typology of Family Firm Corporate Entrepreneurship. Journal of Small Business Management, 55(4).
263.    Rapapport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy, Warszawa: WIG Press.
264.    Rees-Caldwell, K., Pinnington, A. H. (2013). National culture differences in project management: Comparing British and Arab project managers’ perceptions of different planning areas. International Journal of Project Management, 31(2).
265.    Results from the Cooperative Regional Research Project on At-Home Income Generation. (1993). Familiy Business Review, 6(4).
266.    Robbins, S., Judge, T. (2012), Zachowania w organizacji, Warszawa: PWE.
267.    Rockart, J. F. (1979). Chief executives define their own data needs. Harvard Busi-ness Review, 57(2).
268.    Rodrigues, J., Costa, A., Gestoso, C. (2014). Project planning and control: Does national culture influence project success? Procedia Technology, 16.
269.    Root, F. R. (1994). Entry Strategies for International Markets. Lexington Books, NY, 15.
270.    Rutka, R. (1996). Organizacja przedsiębiorstw. Przedmiot projektowania. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
271.    Ruuska, K. (1999). Projekti hallintaan. Helsinki: Suomen Atk- Kustannus Oy.
272.    Sadkowska, J. (2013). Selected determinants and their influence over business
innovativeness. Scientific Journal of University of Szczecin Service Management, 11.
273.    Sadkowska, J. (2016). The Difficulty in Following Project Schedule as a Key Project Management Challenge: Family Firm Perspective. Management and Economics Review, 1(2).
274.    Sadkowska, J. (2017). Do problems in project teams explain the influence of family involvement on project management activities?- A family-firm perspective. In C. U. Bilgin M., Danis H., Demir E. (Ed.), Entrepreneurship, Business and Economics- vol. 1- Proceedings of the 15th Eurasia Business and Economics Society Conference. Cham: Springer.
275.    Sadkowska, J. (2019). Kultura ryzyka w projekcie -‒ istota, uwarunkowania, oddziaływanie. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 1.
276.    Sadowski, W. (1964). Teoria podejmowania decyzji. Wstęp do badań operacyjnych. Warszawa: PWE.
277.    Safin, K. (1993). Zachowania strategiczne przedsiębiorstw rodzinnych w RFN. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (2).
278.    Safin, K. (2007). Przedsięebiorstwa rodzinne -‒ istota i zachowania strategiczne. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
279.    Safin, K., Huelsbeck, M. (2016). Modele biznesu przedsiębiorstw rodzinnych i nierodzinnych In: Sułkowski, A. Marjański, (Eds.), Firmy rodzinne -‒ wyzwania współczesności. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, II(6).
280.    Safin, K., Pluta, J., Pabjan, B. (2014). Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Warszawa: Difin.
281.    Santiago, A. L. (2011). The family in family business: Case of the in-laws in Philippine businesses. Family Business Review, 24(1).
282.    Savage, G., Nix, T. (1991). Strategies for assessing and managing organizational stakeholders. Academy of Management Executive, 5(2).
283.    Shane, S. red. (2008), Handbook of technology and innovation management, Chichester: John Wiley and Sons.
284.    Schein, E.H. (1990). Organizational culture. American Psychologist, 45(2).
285.    Schein, E.H. (1994). Cultures in Organizations: Three Perspectives. Administrative Science Quarterly (Vol. 39).
286.    Schein, Edgar H. (1995). The Role of the Founder in Creating Organizational Culture. Organizational Dynamics, 8(1).
287.    Schein, Edgar H. (1997). Three Cultures of Management: The Key to Organizatio-nal Learning in the 21st Century. The Society for Organizational Learning, 38(1).
288.    Schiffman, L., Kanuk, L., Hansen, H. (2008). Consumer behaviour: A European
outlook. London: Pearson.
289.    Sciascia, S., Clinton, E., Nason, R. S., James, A. E., Rivera-Algarin, J. O. (2013). Family communication and innovativeness in family firms. Family Relations, 62(3).
290.    Serrador, P., Turner, R. (2015). The relationship between project success and project efficiency. Project Management Journal, 46(1).
291.    Shanker, M., Astrachan, J. (1996). Myths and realities: Family businesses’ contribution to the US economy- a framework for assessing family business statistics. Familiy Business Review, 9(2).
292.    Sharma, P. (2001). Stakeholder Management Concepts in Family Firms. In Proceedings of 12th annual conference of International Association of Business and Society. Sedona.
293.    Sharma, P. (2003). Stakeholder mapping technique: Toward the development of
a family firm typology. Academy of Management -‒ Annual Conference, (Septem-ber).
294.    Sharma, P. (2004). An Overview of the Field of Family Business Studies: Current Status and Directions for the Future. Family Business Review, 17(1).
295.    Sharma, P., Chua, J., Chrisman, J. (2003). Predictors of satisfaction with the suc-cession process in family firms. Familiy Business Review, 18.
296.    Shenhar, A. J., Tishler, A., Dvir, D., Lipovetsk, S., Lechler, T. (2002). Refining the
search for project success factors : a multivariate, typological approach. R&D
Management, 32(2).
297.    Shepherd, D. A., Patzelt, H., Wolfe, M. (2011). Moving forward from project failure: Negative emotions, affective commitment, and learning from the experience. Academy of Management Journal, 54(6).
298.    Short, J. C., Payne, G. T., Brigham, K. H., Lumpkin, G. T., Broberg, J. C. (2009). Family Firms and Entrepreneurial Orientation in Publicly Traded Firms: A Comparative Analysis of the S&P 500. Family Business Review, 22(1).
299.    Sirmon, D. G., Hitt, M. a. (2003). Managing resources- Linking unique resources,
management and wealth creation in Family Firms. Entrepreneurship: Theory and Practice, summer.
300.    Skarabot, A. (1994). Moc in uspeh vodje projekta. Projektni management kot orodje za obladovanje sprememb. In Conference- Slovenian Project Management Association. Ljubljana.
301.    Smircich, L. (1983). Concepts of Culture and Organizational Analysis. Administrative Science Quarterly, 28(3).
302.    Snedaker, S. (2007). Zarządzanie projektami IT w małym palcu. Gliwice: Helion.
303.    Sobiecki, R. (2018). Czy sukcesja jest problemem firm rodzinnych? Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 1.
304.    Sonfield, M. C., Lussier, R. N. (2004). First-, Second-, and Third-Generation Family Firms: A Comparison. Family Business Review, 17(3).
305.    Spałek, S. (2004), Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
306.    Spałek, S. (2013), Dojrzałość przedsiębiorstwa w zarządzaniu projektami, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
307.    Spałek, S., Bodych, M. (2012), PMO: praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w przedsiębiorstwie, Gliwice: Helion.
308.    Stabryła, A. (2006). Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
309.    Stare, A. (2011). the Impact of the Organisational Structure and Project Organisa-tional Culture on Project. Management, 16.
310.    Stavrou, E. T. (2003). Succession in family businesses : Exploring the effects of
demographic factors on offspring intentions to join and take over the business
Studies. Journal of Small Business Management, 37(3).
311.    Steier, L. (2001). Next-generation entrepreneurs and succession: An exploratory study of modes and means of managing social capital. Familiy Business Review, 14.
312.    Steinmann, H., Schreyogg, G. (1992). Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, koncepcje, funkcje, przykłady. Warszawa: Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej.
313.    Stowarzyszenie Project Management Polska. (2009). NCB -‒ Polskie wytyczne kompetencji IPMA, wersja 3.0. Warszawa.
314.    Strategor. (1995). Zarządzanie firmą, strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Warszawa: PWE.
315.    Strike, V. M., Michel, A., Kammerlander, N. (2018). Unpacking the Black Box of
Family Business Advising: Insights From Psychology. Family Business Review, 31(4).
316.    Strojny, J. (2013). Kultura projektowa -‒ Parametry oceny i wpływ na przebieg projektów. Humanities and Social Sciences, XVIII(20).
317.    Sułkowski, Ł. (2004a). Organizacja a rodzina. Więzi rodzinne w życiu gospodar-czym. Toruń: Dom Organizatora TNOiK.
318.    Sułkowski, Ł. (2004b). Organizacja a rodzina. Toruń: TNOiK.
319.    Sułkowski, Ł. (2011a). Definicje i typologie małych firm rodzinnych – wnioski z badań. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XII(6).
320.    Sułkowski, Ł. (2011b). Rozwój metodologii w naukach o zarządzaniu. In W. Cza-kon (Ed.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Oficyna
a Wolters Kluwer business.
321.    Sułkowski, Ł. (2012). Kulturowe procesy zarządzania. Warszawa: Difin.
322.    Sułkowski, Ł., Kowalewska, A., Szut, J., Lewandowska, B., Kwiatkowska, M., Marjański, A., Krynicki, T. (2009). Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy. Warszawa.
323.    Sułkowski, Ł., Marjański, A. (2009). Firmy rodzinne -‒ Jak osiągnąć suckces w sztafecie pokoleń. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
324.    Sundbo, J., Gallina, A.,Serin, G., Davis, G. (ed.) (2006), Contemporary management of innovation: Are we asking the right questions? Nowy Jork: Palgrave Macmillan.
325.    Susser, B. S. (2012). How to Effectively Manage IT Project Risks. Journal of Management & Business Research, 2(2).
326.    Sutton, R. I., Staw, B. M. (1995). What Theory is Not. Administrative Science Quarterly, 40(3).
327.    Svejvig, P., Andersen, P. (2015). Rethinking project management: A structured literature review with a critical look at the brave new world. International Journal
of Project Management, 33(2).
328.    Svejvig, P., Geraldi, J., Grex, S. (2019). Accelerating time to impact: Deconstructing practices to achieve project value. International Journal of Project Management,
37(5).
329.    Szarucki, M. (2011). Modelowanie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. W:
J. Czekaj, M. Lisiński (Eds.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
330.    Szpitter, A. (2014). Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji: Model tercji organizacji -‒ ujęcie fraktalne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
331.    Szpitter, A. (2019). Zarząadzanie projektami jako przejaw zdolności dynamicznych. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania.
332.    Szpitter, A., Sadkowska, J. (2016). Wykorzystanie macierzy VUCA do oceny ryzyka otoczenia projektowego. Zarządzanie i Finanse, 14(2/1).
333.    Tanewski, G., Prajogo, D., Sohal, A. (2003). Strategic Orientation and Innovation Performance Between Family and Non- Family Firms. A Paper Presented at the World Conference of International Council of Small Businesses, Northern Ireland, June.
334.    Taylor, A. (2000). IT projects: sink or swim. The Computer Bulletin, 42(1).
335.    Teece D. (2009), Dynamic capabilities and strategic management, Oxford University Press, Oxford.
336.    Terziovski. (2007). Bbuilding innovation capability in organizations. An Interna-tional Cross-Case Perspective, 3.
337.    Thamhain, H. (2004). Linkages of project environment to performance: lessons for team leadership. International Journal of Project Management, 22(7).
338.    The Standish Group International. (2009). Information Technology Survey: 2017 Survey Results for Information Technology Projects.
339.    Thite, M. (2000). Leadership styles in information technology projects. International Journal of Project Management, 18(4).
340.    Thomson, C. (2015). Managing project sustainability: The potential of sustainability action plans. In Global EPC Project Management Forum. Berlin.
341.    Thorpe, R., Holt, R., Macpherson, A., Pittaway, L. (2005). Using knowledge within small and medium-sized firms: A systematic review of the evidence. International Journal of Management Reviews, 7(4).
342.    Todorović, M. L., Petrović, D. Č., Mihić, M. M., Obradović, V. L., Bushuyev, S. D. (2015). Project success analysis framework: A knowledge-based approach in project management. International Journal of Project Management, 33(4).
343.    Toor, S.R., Ogunlana, S. O. (2010). Beyond the “iron triangle”: Stakeholder percep-tion of key performance indicators (KPIs) for large-scale public sector deve-lopment projects. International Journal of Project Management, 28(3).
344.    Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, Warszawa: PWE.
345.    Trocki, M. (2012a). Historia i perspektywy zarządzania projektami. In M. Trocki (Ed.), Nowoczesne zarządzanie projektami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
346.    Trocki, M. (2012b). Projekty i pojęcia pokrewne. In M. Trocki (Ed.), Nowoczesne zarządzanie projektami (pp. 19–28). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekono-miczne.
347.    Trocki, M. (2012c). Środowisko projektowe. In M. Trocki (Ed.), Nowoczesne zarządzanie projektami (pp. 29–42). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
348.    Trocki, M. (2013). Wprowadzenie do problematyki oceny projektów. In M. Trocki & M. Juchniewicz (Eds.), Ocena projektów -‒ koncepcje i metody (pp. 9–16). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
349.    Trocki, M. (Ed.). (2019). Społeczna odpowiedzialność działalności projektowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
350.    Trocki, M., Grucza, B., Ogonek, K. (2003). Zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.
351.    Tsipes, G., Echkalova, N., Sharova, E., Tovb, A. (2016). Corporate University as
a Driver of Project Culture and Competence Development. Procedia -‒ Social and
Behavioral Sciences, 226.
352.    Tsui, A., Wang, H., Xin, K. (2006). Organizational Culture in China: An Analysis of Culture Dimensions and Culture Types. Management and Organization Review, 2(3).
353.    Turner, J. R., Ledwith, A., Kelly, J. (2009). Project management in small to medium-sized enterprises. International Journal of Managing Projects in Business, 2(2).
354.    Turner, R, Ledwith, A., Kelly, J. (2010). Project management in small to medium-sized enterprises: Matching processes to the nature of the firm. International Journal of Project Management, 28(8).
355.    Turner, Rodney, Zolin, R. (2012). Forecasting success on large projects: Develo-ping reliable scales to predict multiple perspectives by multiple stakeholders over multiple time frames. Project Management Journal, 43(5).
356.    van Marrewijk, A. (2007). Managing project culture: The case of Environ Megaproject. International Journal of Project Management, 25(3).
357.    Vaskimo, J. (2013). Project management methodologies: An invitation for rese-arch. International Journal of Project Management, 33.
358.    Villalonga, B., Amit, R. (2004). How do family ownership, management, and control affect firm value ? Journal of Financial Economics, 80(2).
359.    Wang, H., Bai, L., Huang, N., Du, Q., Zhang, T. (2019). Social project culture: A new project management culture to promote the sustainable development of organizations. Sustainability, 11(1).
360.    Wang, X. (2001). Dimensions and Current Status of Project Management Culture. Project Management Journal.
361.    Ward, S., Chapman, C. (2003). Transforming project risk management into project uncertainty management. International Journal of Project Management, 21(2).
362.    Welsch, J. H. M. (1993). The Impact of Family Ownership and Involvement on the Process of Management Succession. Family Business Review, 6(1).
363.    Westhuizen, D. Van Der, Fitzgerald, E. P. (2005). Defining and measuring project success. European Conference on IS Management, Leadership and Governance.
364.    Więcek-Janka, E. (2016). The essence of culture diversity in family businesses from Mexico and Poland. International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2016)
365.    Więcek-Janka, E., Mierzwiak R., Kijewska, J. (2016). Bariery w procesach sukcesyjnych polskich firm rodzinnych- próba wykorzystania protokołu podobieństwa Grey System Analysis In: B. Piasecki, A. Marjański, (Eds.), Firmy rodzinne -‒ wyzwania współczesności. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, III(6).
366.    Więcek-Janka, E., Mierzwiak, R., Kijewska, J. (2016). Competencies’ Model in the Succession Process of Family Firms with the Use of Grey Clustering Analysis. The Journal of Grey System, 28(2).
367.    Willcocks, L., Griffiths, C. (1994). Predicting risk of failure in large-scale Information Technology projects. Technological Forecasting and Social Change, 47(2).
368.    Willumsen, P., Oehmen, J., Stingl, V., Geraldi, J. (2019). Value creation through project risk management. International Journal of Project Management.
369.    Winnicka-Popczyk, A. (2016). Finansowanie innowacji w polskich firmach rodzinnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
370.    Winter, M., Andersen, E. S., Elvin, R., Levene, R. (2006). Focusing on business projects as an area for future research: An exploratory discussion of four different perspectives. International Journal of Project Management, 24(8).
371.    Winter, M., Smith, C., Morris, P., Cicmil, S. (2006). Directions for future research
in project management: The main findings of a UK government-funded research
network. International Journal of Project Management, 24(8).
372.    Wiśniewska, M. (2016). Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terrory-zmem. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
373.    Wójcik, P. (2013). Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w nau-kach o zarządzaniu. E-Mentor, 1(48).
374.    Wortman, M. (1995). Critical issues in family business: An international perspective of practice and research. In Proceedings of the 40th International Council for Small Business Research Conference.
375.    Wyrozębski, P. (2014). Zarządzanie wiedzą projektową. Warszawa: Difin.
376.    Wyrozębski P. (2012), Zarządzanie projektami, [w:] Wyrozębski P., Juchniewicz M., Mmetelski W., Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu projektami. Wyniki badań, Oficyna Wydawnicza SGH.
377.    Wysocki, R. (2013). Efektywne zarządzanie projektami: tradycyjne, zwinne, ekstremalne. Gliwice: OnePress.
378.    Wysocki, R. (2018). Efektywne zarządzanie projektami: tradycyjne, zwinne, ekstremalne. Gliwice: OnePress.
379.    Wysocki, R., McGary, R. (2005). Efektywne zarządzanie projektami. Gliwice: OnePress, Gliwice.
380.    Yazici, H. J. (2009). The role of project management maturity and organizational culture in perceived performance. Project Management Journal, 40(3).
381.    Yim, R., Castaneda, J., Doolen, T., Tumer, I., Malak, R. (2014). A study of the impact of project classification on project risk indicators. International Journal of Project Management, 33(4).
382.    Yin, R. K. (2014). Case Study Research: Design and Methods. (L. Bickman, D. J. Rog, Eds.). Thousand Oaks: Sage Publications.
383.    Youker, R. (2013). The difference between different type of projects. Project Per-spectives, XXXV.
384.    Zahra, S. A. (1996). Goverance, ownership, and corporate entrepreneurship: The moderating impact of industry technological opportunities. Academy of Manage-ment Journal, 39(6).
385.    Zahra, S. A. (2005). Entrepreneurial risk taking in family firms. Family Business Review, 18(1).
386.    Zahra, S. A., Hayton, J. C., Salvato, C. (2004). Entrepreneurship in Family vs. Non-Family Firms: A Resource – Based Analysis of the Effect of Organizational Culture.
Entrepreneurship: Theory & Practice, 26(4).
387.    Zajkowski, R. (2018). Transfery władzy własności i wartości w przedsiębiorstwach rodzinnych ‒ efekt drugiego pokolenia. Warszawa: C.H. Beck.
388.    Zakrzewska-Bielawska, A. (2018). Modele badawcze w naukach o zarządzaniu.
Organizacja i Kierowanie, 181(2).
389.    Zhang, Y., Fan, Z.-P. (2014). An optimization method for selecting project risk
response strategies. International Journal of Project Management, 32(3).
390.    Zheng, J., Wu, G., Xie, H., Xu, H. (2017). Ambidextrous leadership and sustainability-based project performance: The role of project culture. Sustainability, 2336(9).
391.    Zupic, I., Cater, T. (2015). Bibliometric Methods in Management and Organization. Organizational Research Methods, 18(3).

Akty prawne i normatywy
1.    AccountAbility. (2008). AA1000 -‒ Accountability Principles Standard.
2.    AccountAbility. (2011). AA1000 -‒ Stakeholder Engagament Standard.
3.    AccountAbility. (2015). AA1000 -‒ Stakeholder Engagament Standard.
4.    AccountAbility. (2018). AA1000 -‒ Accountability Principles.

Netografia
1.    Chrisman, J., Chua, J., Litz, R. (2002). Do family firms have higher agency costs than nonfamily firms? (paper presented at Second Annual Conference on Theories of the Family Enterprise,). Philadelphia.
2.    Duncan, W. Message posted on the electronic discussion forum of PMNET at Feb. 12, 2001.
3.    Kerzner, H., Saladis, F.P. (2009). What Functional Managers Need to Know About Project Management. Management. http://books.google.com/books?hl=en&
lr= &id=3EvU27kohL4C&oi=fnd&pg=PA2& dq=What +Functional +Managers+Need+to+Know+about+PROJECT+MANAGEMENT& amp;ots=Io83CXUswM&sig=ni2AZBLZjuBf5vw4weeW8XfFrUw.
4.    Komisja Europejska (2009), Sprawozdanie końcowe grupy ekspertów: Overview of
family-business-relevant issues: research, networks, policy measures and existing studies. Bruksela.
5.    Pollalis, Y. A., Frieze, I. H. (1993). A new look at critical success factors in IT. Information Strategy: The Executive’s Journal. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct =true&db=bth&AN=9311196138&site=ehost-live
6.    Sharma, P. (2003). Stakeholder mapping technique: Toward the development of a family firm typology. Academy of Management - Annual Conference, (September), 1–26. https://webaccess.wlu.ca/documents/842/2003-01-MOB.pdf
7.    Turner, J. R. (2008). The Handbook of project based management. Leading strategic change in organizations. http://www.lulu.com/product/e-book/the-handbook-of-project-based-management/5834634?productTrackingContext=center_search_results
8.    Westhuizen, D. Van Der, Fitzgerald, E. P. (2005). Defining and measuring project success. European Conference on IS Management, https://eprints.usq.edu.au/346/1/ DependentVariableArticleV8.pdf

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Projekty inwestycyjne infrastruktur...

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Zarządzanie projektami badawczo-roz...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Zarządzanie projektami unijnymi. Te...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Podstawy zarządzania projektami. Me...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Zarządzanie projektami w organizacj...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Zarządzanie ludźmi w organizacjach ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Projekty inwestycyjne. Finansowanie...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Metody doskonalenia procesów zarząd...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Komercjalizacja innowacji. Zarządza...

42.68 zł Cena netto: 40.65 zł

Kultura i etyka zarządzania

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Najczęściej kupowane