• Kultura ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych

Kultura ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych

 • Autor: Joanna Sadkowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-894-7
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 350/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 69.00 zł

  62.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
W literaturze zarówno światowej, jak i krajowej występuje zauważalna luka badawcza związana z nierozpoznaniem zjawiska, jakim jest kultura podejmowania ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych, a w konsekwencji: 1. niedostatecznym zdiagnozowaniem istoty oraz przejawów powyższego zjawiska, wymiarów kultury podejmowania ryzyka oraz jej uwarunkowań 2. niezidentyfikowaniem rodzajów tej kultury oraz jej potencjalnego oddziaływania 3. brakiem analiz dotyczących potencjalnych możliwości sposobów kształtowania kultury podejmowania ryzyka w przedsiębiorstwie. Powyższy wątek badawczy jest w przypadku przedsiębiorczości rodzinnej kluczowy, przede wszystkim w kontekście poznania, jakie oddziaływanie na kulturę podejmowania ryzyka wywiera kultura ryzyka właścicieli przedsiębiorstwa, a jakie kultura ryzyka innych interesariuszy, w tym pracowników. Wskazana powyżej luka badawcza ma istotne konsekwencje w obszarze praktyki gospodarczej. W aspekcie praktycznym, w procesach zarządzania w przedsiębiorstwie rodzinnym uwaga właściciela lub innej osoby zarządzającej koncentruje się na identyfikacji, a następnie analizie ryzyka w celu zaplanowania optymalnych reakcji na nie. Pomija się natomiast aspekty kulturowe związane z ryzykiem oraz znaczenie, jakie mają one dla podejmowanych decyzji, a w konsekwencji dla rezultatu prowadzonych działań i przedsięwzięć. Przedsiębiorcy rodzinni nie umieją identyfikować, przez co nie znają specyfiki kultury ryzyka istniejącej w przedsiębiorstwie, w efekcie finalnym zaś nie potrafią jej kształtować i rozwijać zgodnie z przyjętymi założeniami. Ponadto przedsiębiorcy nie mając świadomości i wiedzy dotyczącej relacji pomiędzy kulturą ryzyka a kulturą innych interesariuszy nie potrafią identyfikować jej słabych i mocnych stron, oraz zagrożeń i szans, jakie z niej wynikają. W konsekwencji nierozpoznana kultura podejmowania ryzyka może sama stanowić istotne źródło ryzyka dla przedsiębiorstwa, a przez to zmniejszać szanse na powodzenie realizowanych przedsięwzięć.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Ryzyko – perspektywa zarządzania

1.1. Istota i rodzaje ryzyka
1.2. Ryzyko a niepewność
1.3. Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem
1.4. Zarządzanie ryzykiem a budowanie wartości

Rozdział 2. Kultura ryzyka

2.1. Kultura ryzyka – dylematy definicyjne
2.2. Kultura ryzyka w przedsiębiorstwie – analiza bibliometryczna
2.3. Istota kultury ryzyka w przedsiębiorstwie
2.4. Budowanie kultury ryzyka w przedsiębiorstwie

Rozdział 3. Przedsiębiorstwo rodzinne – analiza teoriopoznawcza

3.1. Przedsiębiorstwo rodzinne – dylematy definicyjne
3.2. Klasyfikacje przedsiębiorstw rodzinnych
3.3. Specyfika działalności przedsiębiorstw rodzinnych
3.4. Przedsiębiorstwa rodzinne w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

Rozdział 4. Kultura organizacyjna przedsiębiorstw rodzinnych


4.1. Kultura organizacyjna – wyzwania poznawcze
4.2. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa a realizacja pojedynczych operacji biznesowych i złożonych przedsięwzięć
4.3. Kultura organizacyjna przedsiębiorstw rodzinnych – analiza zrealizowanych badań
4.4. Metody poznawania kultury w przedsiębiorstwach rodzinnych – przegląd badań

Rozdział 5. Kształtowanie się kultury ryzyka w podmiotach rodzinnych

5.1. Kultura ryzyka w przedsiębiorstwie rodzinnym – specyfika, uwarunkowania, oddziaływanie
5.2. Wymiary kultury ryzyka w przedsiębiorstwie rodzinnym
5.3. Rodzaje kultury ryzyka w przedsiębiorstwie rodzinnym
5.4. Kultura ryzyka w przedsiębiorstwie rodzinnym jako źródło ryzyka

Rozdział 6. Metodyczna koncepcja badań

6.1. Identyfikacja empirycznej luki badawczej
6.2. Problem badawczy, cel pracy i pytania badawcze
6.3. Problem badawczy a tło paradygmatyczne
6.4. Dobór metod w studiach empirycznych
6.5. Metoda studium przypadku w badaniu zagadnień kulturowych
6.6. Realizacja postępowania badawczego w badanych przedsiębiorstwach

Rozdział 7. Kultura ryzyka w przedsiębiorstwie rodzinnym – ujęcie modelowe i empiryczne

7.1. Kultura ryzyka w przedsiębiorstwie rodzinnym – ujęcie modelowe
7.2. Kultura ryzyka w przedsiębiorstwie rodzinnym A – studium przypadku
7.3. Kultura ryzyka w przedsiębiorstwie rodzinnym B – studium przypadku
7.4. Kultura ryzyka w przedsiębiorstwie rodzinnym C – studium przypadku
7.5. Kultura ryzyka w przedsiębiorstwie rodzinnym D – studium przypadku
7.6. Wnioski z przeprowadzonych badań

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów
Spis schematów
Spis załączników
Załączniki

dr hab. Barbara Mazur, prof. Politechniki Lubelskiej:

Badając zagadnienie kultury ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych niniejsza praca stanowi krok w kierunku wypełnienia istniejącej w literaturze luki badawczej. (…) Realizując badania naukowe autorka przyczyniła się do odkrycia dotychczas nieznanych bądź znanych jedynie połowicznie lub intuicyjnie części rzeczywistości gospodarczej dotyczącej kultury ryzyka. 

Prof. dr hab. Joanna Moczydłowska, Politechnika Białostocka:

Autorka trafnie zdiagnozowała lukę badawczą wynikającą z faktu, że w literaturze problemu zjawisko kultury ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych zostało słabo rozpoznane, a w konsekwencji brakuje rzetelnej wiedzy naukowej na temat istoty oraz przejawów, a także wymiarów kultury ryzyka i jej uwarunkowań. W małym stopniu zidentyfikowano rodzaje kultury ryzyka oraz jej potencjalnego oddziaływania na przedsiębiorstwa rodzinne. Brakuje także analiz dotyczących potencjalnych możliwości sposobów kształtowania kultury ryzyka w przedsiębiorstwie. Jak trafnie zauważa dr Joanna Sadkowska, powyższy wątek badawczy jest w przypadku przedsiębiorczości rodzinnej kluczowy, przede wszystkim w kontekście poznania, jaka jest zależność między kulturą ryzyka i kulturą ryzyka właścicieli przedsiębiorstwa, a także kulturą ryzyka innych interesariuszy, w tym pracowników. Dlatego wybrany temat należy ocenić jako ważny dla rozwoju nauk o zarządzaniu i jakości, interesujący poznawczo i oryginalny.

Joanna Sadkowska
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Książki tego autora

Źródła zwarte i czasopisma
1.    Agarwal, A., Gupta, A., Kumar, A., Tamilselvam S. (2019). Learning risk culture of banks using news analytics. European Journal of Operational Research, 277(2).
2.    Ainsworth, S., Cox, J.W. (2003). Families Divided: Culture and Control in Small Family Business. Organization Studies, 24(9).
3.    Ajmal, M.M., Koskinen, K.U. (2008). Knowledge transfer in project-based organizations: An organizational culture perspective. Project Management Journal, 39(1).
4.    Alcorn, P. (1982). Success and survival in the family-owned business. McGraw-Hill.
5.    Alderfer, P. (1987). An intergroup perspective on group dynamics. W: J. Lorsch (red.), Handbook of organizational behavior. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
6.    Aldrich, H., Cliff, J. (2003). The pervasive effects of family on entrepreneurship: Toward a family embeddedness perspective. Journal of Business Venturing, 18.
7.    Allaire, Y., Firsirotu, M.E. (1984). Theories of Organizational Culture. Organization
Studies, 5(3).
8.    Allen, M.P., Panian, S.K. (1982). Power, Performance, and Succession in the Large Corporation. Administrative Science Quarterly, 27(4).
9.    Allouche, J., Amann, B., Jaussaud, J., Kurashina, T. (2008). The Impact of Family Control on the Performance and Financial Characteristics of Family Versus Nonfamily Busi-
nesses in Japan: A Matched-Pair Investigation. Family Business Review, 21(4).
10.    Alsos, A., Ljunggren, E., Pettersen, T. (2003). Farm based entrepreneurs: what triggers the start-up of new business activities? Journal of Small Business and Entreprise Development, 10(4).
11.    Alvesson, M., Willmott, H. (2002). Identity regulation as organizational control: Producing the appropriate individual. Journal of Management Studies, 39(5), 6.
12.    Andersen, E.S. (2015). Do project managers have different perspectives on project
management? International Journal of Project Management, 34.
13.    Andersen, E.S., Dysvik, A., Vaagaasar, A.L. (2009). Organizational rationality and project management. International Journal of Managing Projects in Business, 2(4).
14.    Anderson, R.C., Reeb, D.M. (2003). Founding-Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P 500. The Journal of Finance, 58(3).
15.    Andreini, D., Bettinelli, C., Pedeliento, G., Apa, R. (2019). How Do Consumers See Firms’ Family Nature? A Review of the Literature. Family Business Review, 33(1).
16.    Ang, J., Cole, R., Lin, J. (2000). Agency Costs and Ownership Structure. The Journal of
Finance, 55(1).
17.    Angrosino, M. (2010). Badania etnograficzne i obserwacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.    Ansoff, H. (1985). Zarządzanie strategiczne. Wydawnictwo PWE.
19.    Antoszkiewicz, J. (2008). Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian. Poltext.
20.    Antoszkiewicz, J. (2011). Rola firm rodzinnych – potrzeba nowych umysłów wyznacz-nikiem kreatywność i przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XII(6).
21.    Apanowicz, J. (2002). Metodologia ogólna. Gdynia: Bernardinum Wydawnictwo Diece-zji Pelplińskiej.
22.    Arditi, D., Nayak, S., & Damci, A. (2017). Effect of organizational culture on delay in construction. International Journal of Project Management, 35(2), 136–147.
23.    Argyris, C. (1982). Reasoning, Learning, and Action: Individual and Organizational.
Economica, 4.
24.    Armenakis, A., Wigand, J. (2010). Stakeholder Actions and Their Impact on the Organizational Cultures of Two Tobacco Companies. Business and Society Review, 115(2).
25.    Ashby, S., Palermo, T., Power, M. (2012). Risk Culture in Financial Organisations: An
Interim Report. London: School of Economics.
26.    Ashill, N.J., Jobber, D. (2010). Measuring State, Effect and Response Uncertainty:
Theoretical Construct Development and Empirical Validation. Journal of Management, 36(5).
27.    Asllani, A., Ettkin, L. (2007). An entrophy-based approach for measuring project uncertainty. Academy of Information and Management Sciences Journal, 10(1).
28.    Astrachan J. (2003). The emergence of a field – Commentary on the special issue. Journal of Business Venturing, 18.
29.    Astrachan, J.H. (1988). Family Firm and Community Culture. Family Business Review, 1(2).
30.    Astrachan, J.H., Klein, S.B., Smyrnios, K.X. (2002). The F-PEC Scale of Family Influence:
A Proposal for Solving the Family Business Definition Problem. Family Business Review, 15(1).
31.    Astrachan, J.H., Shanker, M.C. (2003). Family businesses’ contribution to the U.S. economy: A closer look. Family Business Review, 16(3).
32.    Ayranci, E. (2010). Family involvement in and institutionalization of family businesses: A research. Business and Economic Horizons, 3.
33.    Babicky, J. (1987). Consulting to the family business. Journal of Management Consulting, 3(4).
34.    Baccarini, D., Archer, R. (2001). The risk ranking of project a methodology. Internatio-nal Journal of Project Management, 19.
35.    Bachnik, K. (2010). Skandynawskie uwarunkowania kulturowe w procesach zarządza-nia. CeDeWu Wydawnictwa Fachowe.
36.    Baker, K.G., Wiseman, K.K. (1998). Leadership, legacy, and emotional process in family business. Family Business Review, 11(3).
37.    Bamberger, P. (2008). Beyond contextualization: Using context theories to narrow the micro-macro gap in management research. Academy of Management Journal, 51(5).
38.    Bammens, Y., Notelaers, G., & Van Gils, A. (2014). Implications of Family Business
Employment for Employees’ Innovative Work Involvement. Family Business Review, 28(2).
39.    Barber, R.B. (2005). Understanding internally generated risks in projects. International Journal of Project Management, 23(8).
40.    Barley, S. (1983a). The evolution of roles in a technological subculture. Administrative Science Quarterly, 28.
41.    Barley, S.R. (1983b). Semiotics and the Study of Occupational and Organizational Cul-tures. Administrative Science Quarterly, 28(3).
42.    Barnes, L.B., & Hershon, S.A. (1994). Transferring Power in the Family Business. Family Business Review, 7(4).
43.    Barney, J.B. (1986). Organizational Culture: Can It Be a Source of Sustained Competitive Advantage ? Academy of Management Review, 11(3).
44.    Barontini, R., & Caprio, L. (2006). The effect of family control on firm value and per-formance: Evidence from continental Europe. European Financial Management, 12(5).
45.    Barry, B. (1975). The Development of Organisation Structure in the Family Firm. Jour-nal of General Management, 3(1), 42–60.
46.    Barth, E., Gulbrandsen, T., & Schoø, P. (2005). Family ownership and productivity: The role of owner-management. Journal of Corporate Finance, 11(1–2).
47.    Baryń, M. (2018). „Rodzinny znaczy godny zaufania" – przedsiębiorstwa rodzinne w opinii polskich konsumentów. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządza-nie, 2.
48.    Basco, R., & Pérez Rodríguez, M.J. (2009). Studying the Family Enterprise Holistically: Evidence for Integrated Family and Business Systems. Family Business Review, 22(1).
49.    Bassetti, T., Dal Maso, L., & Lattanzi, N. (2015). Family businesses in Eastern European countries: How informal payments affect exports. Journal of Family Business Strategy, 6(4).
50.    Beck, S., Prügl, R. (2018). Family Firm Reputation and Humanization: Consumers and
the Trust Advantage of Family Firms Under Different Conditions of Brand Familiarity. Family Business Review, 31(4).
51.    Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
52.    Beckhard, R., & Gibb Dyer, W. (1983). Managing continuity in the family-owned busi-ness. Organizational Dynamics, 12(1).
53.    Belassi, W., Kondra, A., & Tukel, O.I. (2007). New Product Development Projects: The Effects of Organizational Culture. Project Management Journal, 38(4).
54.    Bennedsen, N., Nielsen, K., Gonzalez, F., & Wolfenzon, D. (2006). Inside the Family Firm: the Role of Families in Succession Decisions and Performance.
55.    Bennett, N., & Lemoine, G.J. (2014). What VUCA really means for you. In Harvard Business Review (Issue JAN-FEB).
56.    Bergamaschi, M., Randerson, K. (2016). The futures of family businesses and the development of corporate social responsibility. Futures.
57.    Bergfeld, M.M.H., Weber, F.M. (2011). Dynasties of innovation: highly performing German family firms and the owners’ role for innovation. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 13(1).
58.    Berrone, P., Cruz, C., Gomez-Mejia, L.R. (2012). Socioemotional Wealth in Family Firms: Theoretical Dimensions, Assessment Approaches, and Agenda for Future Research.
Family Business Review, 25(3).
59.    Berrone, P., Cruz, C., Gomez-Mejia, L.R., Larraza-Kintana, M. (2010). Socioemotional Wealth and Corporate Responses to Institutional Pressures: Do Family-Controlled Firms Pollute Less? Administrative Science Quarterly, 55.
60.    Bingham, J.B., Dyer, W.G., Smith, I., Adams, G.L. (2011). A Stakeholder Identity Orientation Approach to Corporate Social Performance in Family Firms. Journal of Business Ethics, 99(4).
61.    Birley, S. (2001). Owner-Manager Attitudes to Family and Business Issues: A 16 Country Study. Entrepreneurship: Theory & Practice, 26(2).
62.    Birley, S., Ng, D., Godfrey, A. (1999). The family and the business. Long Range Planning, 32(6).
63.    Bitkowska, A. (2015), The orientation of business process management toward the
creation of knowledge in enterprises, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 25(1).
64.    Bjuggren, P.O., & Sund, L.G. (2001). Strategic Decision Making in Intergenerational
Successions of Small- and Medium-Size Family-Owned Businesses. Family Business Review, 14(1).
65.    Bjursell, C. (2011). Cultural divergence in merging family businesses. Journal of Family Business Strategy, 2(2).
66.    Block, J.H. (2012). R & D investments in family and founder firms: An agency perspective. Journal of Business Venturing, 27(2).
67.    Block, J., Miller, D., Jaskiewicz, P., & Spiegel, F. (2013). Economic and Technological
Importance of Innovations in Large Family and Founder Firms: An Analysis of Patent Data. Family Business Review, 26(2).
68.    Bodley, J. (2000). Global Problems and the Culture of Capitalism. American Anthropologist, 102(1).
69.    Boehm, B.W. (1991). Software risk management: principles and practices. IEEE
Software, 8(1).
70.    Boje, D. (1983). The fraternal spirit and folklore of the commercial printer (No. 83–27; UCLA Grad School Management).
71.    Boles, J. (1996). Influences of work-family conflict on job satisfaction, life satisfaction and quitting intentions among business owners: The case of family-operated businesses. Familiy Business Review, 9.
72.    Botero, I.C., Thomas, J., Graves, C., & Fediuk, T.A. (2013). Understanding multiple family firm identities: An exploration of the communicated identity in official websites. Journal of Family Business Strategy, 4(1).
73.    Bourdieu, P. (2002). The forms of capital (1986). W: I. Szeman & T. Kaposy (red.), Cultural theory. An anthropology. John Wiley & Sons.
74.    Bozeman, B., & Kingsley, G. (1998). Risk Culture in Public and Private Organizations.
Public Administration Review, 58(2).
75.    Brice, W.D., & Richardson, J. (2009). Culture in family business: a two‐country empiri-cal investigation. European Business Review, 21(3).
76.    Brinkerink, J. (2018). Broad Search, Deep Search, and the Absorptive Capacity Performance of Family and Nonfamily Firm R&D. Family Business Review, 31(3).
77.    Brooks, D.W. (2011). Creating a Risk-Aware Culture. W: J. Fraser & B. Simkins (red.),
Enterprise Risk Management. John Wiley & Sons.
78.    Browaeys, M., Price, R. (2008). Understanding cross-cultural management (2nd ed.).
Harlow: Pearson Education Limited.
79.    Brune, A., Thomsen, M., & Watrin, C. (2019). Family Firm Heterogeneity and Tax Avoidance: The Role of the Founder. Family Business Review, 32(3).
80.    Brustbauer, J.K., & Peters, M. (2013). Risk perception of family and non-family firm
managers. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 20(1).
81.    Burkart, M., Panunzi, F., & Shleifer, A. (2003). Family Firms. The Journal of Finance, 58(5).
82.    Cabrera-Suárez, K., de Saá-Pérez, P., & García-Almeida, D. (2001). The Succession
Process from a Resource – and Knowledge-Based View of the Family Firm. Family Bu-siness Review, 14(1).
83.    Cabrera-Suarez, M.K., Deniz-Deniz, M.C., Martin-Santana, J.D. (2015). Family Social Capital, Trust within the TMT, and the Establishment of Corporate Goals Related to Nonfamily Stakeholders. Family Business Review, 28(2).
84.    Cadieux, L., Lorrain, J., Hugron, P. (2002). Succession in Women-Owned Family Businesses: A Case Study. Family Business Review, 15(1).
85.    Cameron, K.S., Freeman, S. (1991). Cultural Congruence Strength and Type. W: Paper
presented at the Annual Meeting of the Association for the Study of Higher Education,
(Chicago, IL, March 15–17, 1985) (Vol. 5).
86.    Cameron, K.S., Quinn, R.E., DeGraff, J., Thakor, A.V. (2006). Competing Values Leader-ship. Edward Elgar Publishing.
87.    Cameron, K.S., Kim, & Quin, R. (2011). Diagnosing and Changing Organizational Culture:
Based on the Competing Values Framework (3rd ed.). New York: John Wiley & Sons.
88.    Cameron, K.S. (2006). Competing values leadership: Creating value in organizations.
In Management.
89.    Campopiano, G., Massis, A. De, Chirico, F. (2014). Firm philanthropy in SME-sized Family Firms: The Effects of Family Involvement in Ownership and Management. Family Business Review, 27(3).
90.    Carney, M. (2007). Minority family business in emerging markets: Organization forms and competitive advantage. Family Business Review, 20(4).
91.    Carney, M., Zhao, J., Zhu, L. (2019). Lean innovation: Family firm succession and patenting strategy in a dynamic institutional landscape. Journal of Family Business Strategy, 10(4).
92.    Carsrud, A.L. (1994). Meanderings of a Resurrected Psychologist or, Lessons Learned
in Creating a Family Business Program. Entrepreneurship Theory and Practice, 19(1).
93.    Caselli, F., Gennaioli, N. (2013). Dynastic management. Economic Inquiry, 51(1).
94.    Cennamo, C., Berrone, P., Cruz, C., & Gomez-Mejia, L.R. (2012). Socioemotional Wealth and Proactive Stakeholder Engagement: Why Family-Controlled Firms Care More About Their Stakeholders. Entrepreneurship: Theory and Practice, 36(6).
95.    Chapman, C., Ward, S., & Harwood, I. (2006). Minimising the effects of dysfunctional
corporate culture in estimation and evaluation processes: A constructively simple ap-proach. International Journal of Project Management, 24(2).
96.    Chen, H.-L., Hsu, W.-T. (2009). Family Ownership, Board Independence, and R&D Investment. Family Business Review, 22(4).
97.    Cheng, B. (1990). Quantitative Testing of Organizational Cultural Values. Journal of
Chinese Psychology, 33.
98.    Chevrier, S. (2003). Cross-cultural management in multinational project groups. Jour-nal of World Business, 38(2).
99.    Chirico, F., Nordqvist, M. (2010). Dynamic capabilities and trans-generational value
creation in family firms: The role of organizational culture. International Small Business Journal, 28(5).
100.    Chiu, C.Y., Kwan, L.Y.Y. (2010). Culture and creativity: A process model. Management and Organization Review, 6(3).
101.    Cho, J., Miller, D., Lee, J. (2018). Too much of a good thing: Family involvement and
the survival of listed Korean firms. Journal of Family Business Strategy, 9(4).
102.    Chrisman, J., Chua, J., Litz, R. (2002). Do family firms have higher agency costs than nonfamily firms? (Aper Presented at Second Annual Conference on Theories of the Family Enterprise).
103.    Chrisman, J.J., Chua, J.H., Litz, R.A. (2004). Comparing the agency costs of family and non-
-family firms: Conceptual issues and exploratory evidence. Entrepreneurship: Theory and Practice, 28(4).
104.    Chrisman, J.J., Chua, J.H., Pearson, A.W., Barnett, T. (2012). Family Involvement, Family Influence, and Family-Centered Non-Economic Goals in Small Firms. Entrepreneurship: Theory and Practice, 36(2).
105.    Chrisman, J.J., Chua, J.H., Sharma, P. (1998). Important attributes of successors in family businesses: An exploratory study. Family Business Review, 11(1).
106.    Chrisman, J.J., Chua, J.H., Sharma, P. (2003). Current trends and future directions in family business management studies: Toward a theory of the family firm. Coleman White Paper Series, 0710(4).
107.    Chrisman, J.J., Devaraj, S., Patel, P.C. (2017). The Impact of Incentive Compensation on Labor Productivity in Family and Nonfamily Firms. Family Business Review, 30(2).
108.    Chrisman, J.J., Patel, P.C. (2012). Variations in R&D investments of family and nonfamily firms: Behavioral agency and myopic loss aversion perspectives. Academy of Management Journal, 55(4).
109.    Chua, J., Chrisman, J., Sharma, P. (2002). Family and non-family priorities in family firms: Preliminary evidence. W: J.J. Chrisman, J. Holbrook, & J. Chua (red.), Innovation and
Entrepreneurship in Western Canada: From Family Businesses to Multinationals. Calgary: University of Calgary Press.
110.    Chua, J.H., Chrisman, J.J., Sharma, P. (1999). Defining the Family Business by Behaviour. Entrepreneurship: Theory & Practice, 24.
111.    Churchill, N.C., Hatten, K.J. (1987). Non-market based transfers of wealth and power:
A research framework for family businesses. American Journal of Small Business, 11(3).
112.    Claessens, S., Djankov, S., Lang, L.H. (2000). The separation of ownership and control
in East Asian Corporations. Journal of Financial Economics, 58(1–2).
113.    Claver, E., Llopis, J., Garcia, D., Molina, H. (1998). Organizational culture for innovation and new technological behavior. The Journal of High Technology Management Research, 9(1).
114.    Cole, P. (1997). Women in family business. Family Business Reviw, 10(4).
115.    Coleman, S., Carsky, M. (1999). Sources of capital for small family-owned businesses: Evidence from the national survey of small business finances. Family Business Review, 12(1).
116.    Bos de Vos, M., Volker, L., Wamelink, H. (2019). Enhancing value capture by managing risks of value slippage in and across projects. International Journal of Project Mana-
gement, 37(5).
117.    Brigham, K., Payne, G. (2019). Socioemotional Wealth (SEW): Questions on Construct Validity. Family Business Review, 32(4).
118.    Bui, D., Fang, Y., Lin, C. (2018). The influence of risk culture on firm returns in times
of crisis. International Review of Economics and Finance, 57.
119.    Cameron, K., Quinn, R. (2015). Kultura organizacyjna – Diagnoza i zmiana – Model wartości konkurujących. Warszawa: Wolters Kluwer.
120.    Chrisman, J., Chua, J., Pearson, A., Barnett, T. (2012). Family Involvement, Family
Influence, and Family-Centered Non-Economic Goals in Small Firms. Entrepreneurship:
Theory & Practice, 36(2).
121.    Collins, J., (1952). The Changing Culture of a Factory-review. American Sociological
Association, 17(6). The Dryden Press.
122.    Collyer, M. (2000). Communication – the route to successful change management: lessons from the Guinness Integrated Business Programme. Supply Chain Management:
An International Journal, 5(5).
123.    Colville, I., Dalton, K., Tomkins C. (1993). Developing and understanding cultural change in HM customs and excise: there is more to dancing than knowing the next steps. Public Administration, 71(4).
124.    Combs, J., Shanine, K., Burrows, S., Allen, J., Pounds, T. (2020). What Do We Know About Business Families? Setting the Stage for Leveraging Family Science Theories. Family
Business Review, 33(1).
125.    Conner, K. (1991). A historical comparison of resource-based theory and five schools of thought within industrial organization economics: Do we have a new theory of the firm? Journal of Management, 17(1).
126.    Cook, S.D.N., Yanow, D. (1993). Culture and Organizational Learning. Journal of Mana-
gement Inquiry, 2(4).
127.    Corbetta, G. (1995). Patterns of Development of Family Businesses in Italy. Family Business Review, 8(4).
128.    Cornia, A., Dressel, K., Pfeil, D. (2016). Risk cultures and dominant approaches towards disasters in seven European countries. Journal of Risk Research, 19(3).
129.    Corradini, I., Nardelli, E. (2019). Building Organizational Risk Culture in Cyber Security: The Role of Human Factors. Advances in Human Factors in Cybersecurity, 782.
130.    Corten, M., Steijvers, T., Lybaert, N. (2017). The effect of intrafamily agency conflicts
on audit demand in private family firms: The moderating role of the board of directors. Journal of Family Business Strategy, 8(1).
131.    Cosier, R.A., Harvey, M. (1998). The hidden strengths in family business: Functional conflict. Family Business Review, 11(1).
132.    Craig, J.B.L., Moores, K. (2006). A 10-year longitudinal investigation of strategy, sys-tems, and environment on innovation in family firms. Family Business Review, 19(1).
133.    Craig, J., Dibrell, C. (2006). The natural environment, innovation, and firm perfor-mance: A comparative study. Family Business Review, 19(4).
134.    Cruz, A., Hamilton, E., Jack, S. (2012). Understanding entrepreneurial cultures in family businesses: A study of family entrepreneurial teams in Honduras. Journal of Family
Business Strategy, 3(3).
135.    Cruz, C.C., Gómez-Mejia, L.R., & Becerra, M. (2010). Perceptions of benevolence and the design of agency contracts: CEO-TMT relationships in family firms. Academy of Mana-
gement Journal, 53(1).
136.    Curimbaba, F. (2002). The Dynamics of Women’s Roles as Family Business Managers. Family Business Review, 15(3).
137.    Currie, W.L. (2003). A knowledge-based risk assessment framework for evaluating
web-enabled application outsourcing projects. International Journal of Project Mana-
gement, 21(3).
138.    Czakon, W. (2011). Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk o zarządza-niu. W: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
139.    Czarniawska, B. (2010). Trochę inna teoria organizacji. Warszawa: Poltext.
140.    Czarniawska, B. (2004). On time, space, and action nets. Organization, 11(6).
141.    Czarnowski, S. (2005). Kultura. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
142.    Czerska, M. (2003). Zmiana kulturowa w organizacji: wyzwanie dla współczesnego menedżera. Warszawa: Difin.
143.    Daft, R.L., Weick, K.E. (1984). Toward of Organizations as Model Interpretation Systems1a. Academy of Management Review, 9(2).
144.    Dake, K. (1992). Myths of Nature: Culture and the Social Construction of Risk. Journal
of Social Issues, 48(4).
145.    Dalla, G., Camprieu, R. (2004). Analyse de la relation entre le degre d’effort investi dans l’analyse du risque des projets de developpment d’innovation et le degre de succes de ces projects.Colloque en gestion de projet 2004, Universite du Quebec Montreal.
146.    Danes, S.M., Stafford, K., Haynes, G., & Amarapurkar, S.S. (2009). Family Capital of Family Firms: Bridging Human, Social, and Financial Capital. Family Business Review, 22(3).
147.    Daspit, J.J., Holt, D.T., Chrisman, J.J., Long, R.G. (2016). Examining Family Firm Succession From a Social Exchange Perspective: A Multiphase, Multistakeholder Review. Family
Business Review, 29(1).
148.    Daspit, J., Madison, K., Barnett, T., Long, R. (2018). The emergence of bifurcation bias from unbalanced families: Examining HR practices in the family firm using circumplex theory. Human Resource Management Review, 28.
149.    Davis, K. (2014). Different stakeholder groups and their perceptions of project success. International Journal of Project Management, 32(2).
150.    Davis, P. (1983). Realizing the potential of the family business. Organizational Dyna-mics, 12(1).
151.    Davis, P., & Harveston, P. (1998). The influence of family on the family business
succession process: A multi-generational perspective. Entrepreneurship Theory and Practice, 22(3).
152.    De Bony, J. (2010). Project management and national culture: A Dutch-French case study. International Journal of Project Management, 28(2).
153.    Deal, T., Kennedy, A. (1983). Culture: A new look through old lenses. The Journal of
Applied Behavioral Science, 19(4).
154.    De Camprieu, R., Desbiens, J., Feixue, Y. (2007). „Cultural” differences in project risk perception: An empirical comparison of China and Canada. International Journal of Project Management, 25(7).
155.    De Massis, A., Frattini, F., Kotlar, J., Petruzzelli, A.M., & Wright, M. (2016). Innovation through tradition: Lessons from innovative family businesses and directions for future research. Academy of Management Perspectives, 30(1).
156.    De Massis, A., Frattini, F., & Lichtenthaler, U. (2012). Research on technological innovation in family firms: Present debates and future directions. Family Business Review, 26(1).
157.    De Massis, A., Frattini, F., Pizzurno, E., Cassia, L. (2015). Product innovation in family versus nonfamily firms: An exploratory analysis. Journal of Small Business Manage-ment, 53(1).
158.    Denison, D.R., Spreitzer, G.M. (1991). Organizational culture and organizational development: A competing values approach. Research in Organizational Change and Development, 5.
159.    Denison, D.R., Hooijberg, R., & Quinn, R.E. (1995). Paradox and Performance: Toward
a Theory of Behavioral Complexity in Managerial Leadership. Organization Science, 6(5).
160.    Denison, D.R., & Mishra, A.K. (1995). Toward a Theory of Organizational Culture
and Effectiveness. Organization Science, 6(2).
161.    Denison, D.R. (1996). What is the difference between organizational culture and cliimate? A native's point of view on a decade of paradigm wars. Academy of Manage-ment Review, 21(3).
162.    Denison, D., Lief, C., Ward, J. (2004). Culture in Family – Owned Enterprises: Recognizing and Leveraging Unique Strengths. Family Business Review, 17(1).
163.    Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (1994). Handbook of qualitative research. Handbook of Qualitative Research, 1.
164.    Derakhshan, R., Rodney, T., Mancini, M. (2019). Project governance and stakeholders:
a literature review. International Journal of Project Management, 37.
165.    Dieleman, M. (2019). Reaping what you sow: The family firm innovation trajectory.
Journal of Family Business Strategy, 10(4).
166.    Dierkes, M., Antal, A., Nonaka, I., Child J. (2001). Organizational Learning and Knowledge: Reflections on the Dynamics of the Field and Challenges for the Future, W: M. Dierkes,
et al. (red.). Handbook of Organizational Learning and Knowledge. Oxford: Oxford Uni-versity Press.
167.    Dingle, J. (1991). Cultural issues in the planning and development of major projects.
International Journal of Project Management, 9(1).
168.    Dolan, S.L., Raich, M. (2009). The great transformation in business and society: Reflections on current culture and extrapolation for the future. Cross Cultural Management:
An International Journal, 16(2).
169.    Donckels, R., Froehlich, E. (1991). Are Family Businesses Really Different? European Experiences from STRATOS. Family Business Review, 4(2).
170.    Donnellon, A., Gray, B., & Bougon, M.G. (1986). Communication, Meaning, and Orga-nized Action. Administrative Science Quarterly, 31(1).
171.    Downey, K.H., Slocum, J.W. (1975). Uncertainty: Measures, Research, and Sources
of Variation. Academy of Management Journal, 18(3).
172.    Dunning, J., Bansal, S. (1997). The cultural sensitivity of the eclectic paradigm. Multinational Business Review, 5(1).
173.    Dou, J., Zhang, Z., Su, E. (2014). Does Family Involvement Make Firms Donate More?
Empirical Evidence From Chinese Private Firms. Family Business Review, 27(3).
174.    Dou, J., Wang, N., Su, E., Fang, H., Memili, E. (2020). Goal complexity in family firm diversification: Evidence from China. Journal of Family Business Strategy, 11(1).
175.    Dougherty, D., Czarniawska-Joerges, B. (1992). Exploring Complex Organizations:
A Cultural Perspective. W: Contemporary Sociology (Vol. 21). Sage Publications.
176.    Douglas, M., Wildavsky, A. (1983). Risk and Culture. An essay on the selection of technological and environmental dangers. University of California Press.
177.    Dumas, C. (1998). Women’s pathways to participation and leadership in the family-owned firm. Family Business Review, 11(3).
178.    Dunn, B. (1999). The family factor: The impact of family relationship dynamics on business-owning families during transitions. Family Business Review, 12(1).
179.    Durkheim, E. (2016). The division of labor in society. W: D. Winchester (red.), Social
Theory Re-Wired: New Connections to Classical and Contemporary Perspectives.
180.    Dyer Jr., W.G. (2006). Examining the „Family Effect ” on Firm Performance. Family Business Review, XIX(4).
181.    Dyer, W.G. (1984). The cycle of cultural evolution in organizations. W: R. Kilmann (red.), Managing Corporate Culture. Josse.
182.    Dyer, W.G. (1986). Cultural change in family firms: anticipating and managing business and family transitions. W: Jossey-Bass, San Francisco; London.
183.    Dyer, W.G. (1988). Culture and Continuity in Family Firms. Family Business Review, 1(1).
184.    Dyer, W.G. (2003). The Family: The Missing Variable in Organizational Research$. Entrepreneurship Theory and Practice, 27(4).
185.    Dyer, W.G., & Whetten, D.A. (2006). Family firms and social responsibility: Preliminary evidence from the S&P 500. Entrepreneurship Theory and Practice, 30(6).
186.    Dyer, W.G. (2001). Network Marketing: An Effective Business Model for Family-Owned Businesses? Family Business Review, 14(2).
187.    Dyer Jr., W.G. (2001). Network Marketing: An Effective Business Model for Family-Owned Businesses? Family Business Review, 14(2).
188.    Eckrich, C., Loughead, T. (1996). Effects of family business membership and psychological separation on the career development of late adolescents. Family Business Review, 9(4).
189.    Eddleston, K. (2019). Research on family firm innovation: What do family firms actually think and do? Journal of Family Business Strategy, 10(4).
190.    Eisenhardt, K. (1989). Building theories from case study research. Academy of Mana-gement Review, 14(4).
191.    Eisenhardt, K.M., Graebner, M.E. (2007). Theory building from cases: Opportunities and challenges. Academy of Management Journal, 50(1).
192.    Eker, M., Eker, S. (2009). An Empirical Analysis of the Association between the Organizational Culture and Performance Measurement Systems in the Turkish Manufacturing Sector. Journal of Economic & Social Research, 11(2).
193.    Erdogan, I., Rondi, E., De Massis, A. (2019). Managing the Tradition and Innovation
Paradox in Family Firms: A Family Imprinting Perspective. Entrepreneurship: Theory and Practice, 44(1).
194.    Erez, M., Nouri, R. (2010). Creativity: The influence of cultural, social, and work con-texts. Management and Organization Review, 6(3).
195.    Essinger, J., Rosen, J. (1991). Using Technology for Risk Management. Pearson Education Ltd.
196.    European Commission. (2005). The New SME Definition. Official Journal of the European Union, October.
197.    Everett, J.E., Stening, B.W., & Longton, P.A. (1982). Some evidence for an international managerial culture. Journal of Management Studies, 19(2).
198.    Fahlenbrach, R. (2009). Founder-CEOs, Investment Decisions, and Stock Market Per-formance. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 44(2).
199.    Feagin, J., Orum, A., Sjoberg, G. (red.) (1991). A case for case study. University of North Carolina.
200.    Fellows, R., Liu, A. (2016). Sensemaking in the cross-cultural contexts of projects. International Journal of Project Management, 34(2).
201.    Fernando, G.D., Schneible, R.A., Suh, S. (2014). Family Firms and Institutional Investors. Family Business Review, 27(4).
202.    Filbeck, G., Smith, L.L. (1997). Team building and conflict management: Strategies for family businesses. Family Business Review, 10(4).
203.    Financial Stability Board. (2014). Guidance on Supervisory Interaction with Financial
Institutions on Risk Culture: A framework for assessing Risk Culture.
204.    Fine, G.A. (1984). Negotiated Orders and Organizational Cultures. Annual Review of
Sociology, 10(1).
205.    Fine, G.A., Hallett, T. (2014). Group Cultures and the Everyday Life of Organizations:
Interaction Orders and Meso-Analysis. Organization Studies, 35(12).
206.    Fitzgerald, M.A., Haynes, G.W., Schrank, H.L., Danes, S.M. (2010). Socially Responsible Processes of Small Family Business Owners: Exploratory Evidence from the National
Family Business Survey. Journal of Small Business Management, 48(4).
207.    Fletcher, D., de Massis, A., Nordqvist, M. (2016). Qualitative research practices and
family business scholarship: A review and future research agenda. Journal of Family
Business Strategy, 7(1).
208.    Fletcher, D., Melin, L., Gimeno, A. (2012). Culture and values in family business. A review and suggestions for future research. Journal of Family Business Strategy, 3(3).
209.    Floyd, D., McManus, J. (2005). The role of SMEs in improving the competitive position
of the European Union. The European Business Review, 17(2).
210.    Ford, J., Hegarty, H. (1984). Decision Makers’ Beliefs about the Causes and Effects
of Structure: An Exploratory Study. The Academy of Management Journal, 27(2).
211.    Fortune, J., White, D. (2006). Framing of project critical success factors by a systems
model. International Journal of Project Management, 24(1).
212.    Friedman, S. (1983). Cultures within cultures? An empirical assessment of an organiza-tion’s subcultures using projective measures. paper presented at the annual meeting
of the Academy of Management, Dallas.
213.    Galbraith, J. (1973). Designing complex organizations. Addison-Wesley Longman Pub-lishing Co., Inc., Boston.
214.    Gallo, M.A., Pont, C. (1996). Important factors in family business internationalization. Family Business Review, 9(1).
215.    Gallo, M.A., Vilaseca, A. (1996). Finance in family business. Family Business Review, 9(4).
216.    Gallo, M.A. (1998). Ethics in personal behavior in family business. Family Business Review, 11(4).
217.    Gallo, M.A., Sveen, J. (1991). Internationalizing the Family Business: Facilitating and
Restraining Factors. Family Business Review, 4(2).
218.    Gärtner, B., Feldbauer, B., & Duller, C. (2012). Stakeholder Goals In Family Businesses: Evidence From Upper Austria. International Business & Economics Research Journal, 11(11).
219.    Geertz, C. (1996). The interpretation of cultures. Contemporary Sociology, 25(3).
220.    Geertz, C. (2005). Interpretacja kultur: Wybrane eseje. Kraków: Wydawnictwo Uniwer-sytetu Jagiellońskiego.
221.    Gemmill, G., Wynkoop, C. (1991). The Psychodynamics of Small Group Transformation. Small Group Research, 22(1).
222.    Gersick, K.E., Davis, J.A., Hampton, M.M., Lansberg, I. (1997). Generation to Generation: Life Cycles of the Family Business. Harvard Business School Press Boston MA.
223.    Gilding, M., Gregory, S., Cosson, B. (2015). Motives and Outcomes in Family Business
Succession Planning. Entrepreneurship: Theory and Practice.
224.    Ginevičius, R., & Vaitkūnaite, V. (2006). Analysis of organizational culture dimensions impacting performance. Journal of Business Economics and Management, 7(4).
225.    Gioia, D.A. (1986). Symbols, scripts, and sensemaking: Creating meaning in the organizational experience. W: The Thinking Organization: Dynamics of Organizational Social Cognition.
226.    Goffee, R., Jones, G. (1998). The Character of a Corporation: How Your Company’s Culture Can Make or Break Your Business. W: The Journal of Business Strategy. Harper Collins Business.
227.    Goffin, K., Mitchell, R. (2010). Innovation management: strategy and implementation using the pentathlon framework. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
228.    Goldberg, S.D. (1996). Research note: Effective successors in family-owned businesses: Significant elements. Family Business Review, 9(2).
229.    Gómez-Mejía, L.R., Haynes, K.T., Núñez-Nickel, M., Jacobson, K.J.L., Moyano-Fuentes, J. (2007). Socioemotional Wealth and Business Risks in Family-controlled Firms: Evi-dence from Spanish Olive Oil Mills. Administrative Science Quarterly, 52(1).
230.    Gomez-Mejia, L.R., Larraza-Kintana, M., Makri, M. (2003). The determinants of execu-tive compensation in family-conrolled public corporations. Academy of Management Journal, 46(2).
231.    González-Cruz, T.F., Cruz-Ros, S. (2016). When does family involvement produce superior performance in SME family business? Journal of Business Research, 69(4).
232.    Goodenough, W. (1971). Culture, language and society. Boston: Addison-Wesley.
233.    Goodpaster, K.E. (1991). Business Ethics and Stakeholder Analysis. Business Ethics
Quarterly, 1(1).
234.    Gorzeń-Mitka, I. (2011). Risk-Aware Culture in Enterprise Risk Management. W: S. Hittmar (red.), Theory of Management 4: The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base.
235.    Gorzeń-Mitka, I. (2015). Management Challenges in the Context of Risk Culture. Pro-blems of Management in the 21st Century, 10(2).
236.    Gorzeń-Mitka, I. (2018). Leading markers of risk culture in organization. European Journal of Sustainable Development, 7(1).
237.    Gospodarek, T. (2009). Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie
programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
238.    Greenwald, M., & Associates. (1995). Insights regarding Family Businesses. New York:
Teaneck.
239.    Gregory, K.L. (1983). Native-view paradigms: Multiple cultures and culture conflicts
in organizations. Administrative Science Quarterly, 28(3).
240.    Grundström, C., Öberg, C., & Öhrwall Rönnbäck, A. (2012). Family-owned manufacturing SMEs and innovativeness: A comparison between within-family successions and external takeovers. Journal of Family Business Strategy, 3(3).
241.    Gu, V.C., Hoffman, J.J., Cao, Q., Schniederjans, M.J. (2014). The effects of organizational culture and environmental pressures on IT project performance: A moderation perspective. International Journal of Project Management, 32(7).
242.    Habbershon, T.G., Astrachan, J.H. (1997). Research note: Perceptions are reality: How family meetings lead to collective action. Family Business Review, 10(1).
243.    Habbershon, T.G., Williams, M., MacMillan, I.C. (2003). A unified systems perspective
of family firm performance. Journal of Business Venturing, 18(4).
244.    Hadryś-Nowak, A. (2013). Determinanty form ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw
rodzinnych. Poznań: G & P Oficyna Wydawnicza.
245.    Hadryś-Nowak, A. (2016). Kobieca sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych.
W: T. Oleksyn, B. Sypniewska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Refleksje teore-tyczne, kwestie praktyczne. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w War-szawie.
246.    Hadryś-Nowak, A. (2019). Międzynarodowe przedsiębiorstwo rodzinne – znaczenie orientacji przedsiębiorczej sukcesora dla internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego. Warszawa: CeDeWu.
247.    Hadryś-Nowak, A., Więcek-Janka, E. (2016). Sukcesja kobiet w przedsiębiorstwach
rodzinnych – wstępne wyniki badań. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17(6).
248.    Hall, A., Melin, L., Nordqvist, M. (2001). Entrepreneurship as Radical Change in the
Family Business: Exploring the Role of Cultural Patterns. Family Business Review, 14(3).
249.    Handler, W.C. (1989). Methodological Issues and Considerations in Studying Family
Businesses. Family Business Review, 2(3).
250.    Handler, W.C. (1994). Succession in Family Business: A Review of the Research. Family Business Review, 7(2).
251.    Handler, W.C., Kram, C. (1988). Succession in family firms: The problem of resistance,
Family Business Review, 1(4).
252.    Handy, C.B. (1993). Understanding Organizations. Penquin Books, London.
253.    Harris, S.G. (1994). Organizational culture and individual sensemaking: A schema-based perspective. Organization Science, 5(3).
254.    Hatch, M. (2002). Teoria organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
255.    Hatch, M. (1993). The dynamics of organizational culture. Academy of Management Review, 18(4).
256.    Hauswald, H., Hack, A. (2013). Impact of Family Control/Influence on Stakeholders’ Perceptions of Benevolence. Family Business Review, 26(4).
257.    Haynes, G.W., Walker, R., Rowe, B.R., Hong, G.S. (1999). The intermingling of business and family finances in family-owned businesses. Family Business Review, 12(3).
258.    Heck, R., Trent, E.S. (1999). The prevalence of family business from a household sample. Family Business Review, 12(3).
259.    Heck, R., Stafford, K. (2001). The vital institution of family business: economic benefits hidden in plain sight. W: G. McKann & N. Upton (red.), Destroying Myths and Creating Value in Family Business. Stetson University.
260.    Henrie, M., Sousa-Poza, A. (2005). Project Management: a Cultural Literary Review.
Project Management Journal, 36(2).
261.    Herder, J.G. (1962). Myśli z filozofii dziejów. Warszawa: PWN.
262.    Hernes, T. (2008). Understanding organization as process: Theory for a tangled world. W: Understanding Organization as Process: Theory for a Tangled World. Routledge.
263.    Hetemi, E., Jerbrant, A., & Mere, J. (2020). Exploring the emergence of lock-in in large-scale projects: A process view. International Journal of Project Management, 38.
264.    Hilson, D. (2013). The A-B-C of risk culture: how to be risk-mature. Paper Presented
at PMI® Global Congress 2013 – North America, New Orleans, LA. Newtown Square, PA: Project Management Institute.
265.    Hisrich, R.D., Fülöp, G. (1997). Women entrepreneurs in family business: The hungarian case. Family Business Review, 10(3).
266.    Hjørland, B., Pedersen, K.N. (2005). A substantive theory of classification for infor-mation retrieval. Journal of Documentation, 61(5).
267.    Hofstede, G. (1994). Cultures and Organizations. Software of the mind: Intercultural
cooperation and its importance for survival. London: Harper Collins Publishers.
268.    Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje: Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: PWE.
269.    Hofstede, G. (1991). Cultures and Organizations. Software of the mind. London: McGraw-Hill.
270.    Hofstede, G. (2001). Culture’s Consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. Sage Publications. Thousand Oaks.
271.    Hofstede, G. (1980). Culture's Consequences: International Differences in Work-related Values. Cross-Cultural Research and Methodology series. Sage Publications, London.
272.    Hofstede, G., Hofstede, G.J., Minkov, M. (2011). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. PWE.
273.    Hofstede, G., Bond, M.H., Luk, C. (1993). Individual Perceptions of Organizational Cultures: A Methodological Treatise on Levels of Analysis. Organization Studies, 14(4).
274.    Hofstede, G., Neuijen, B., Ohayv, D.D., Sanders, G. (1990). Measuring Organizational
Cultures: A Qualitative and Quantitative Study Across Twenty Cases. Administrative Science Quarterly, 35(2).
275.    Holland, J. (1992). An empirical examination of stages of development of family busi-ness. Journal of Business & Entrepreneurship, 4(3).
276.    Holmstrom, B., Tirole, J. (1989). The theory of the firm. In R. Schmalense & R. Willig (red.), Handbook of industrial organization. North Holland.
277.     Holt, D., Pearson, A., Payne, G., Sharma, P. (2018). Family Business Research as a Boundary-Spanning Platform. Family Business Review, 31(1).
278.    Hood, C. (1998). The art of the state: culture, rhetoric, and public management. Oxford: University Press.
279.    Horton, T. (1982). The Baton of Succession. Management Review, 71(2–3).
280.    Howorth, C., Assaraf Ali, Z. (2001). Family Business Succession in Portugal: An Exami-nation of Case Studies in the Furniture Industry. Family Business Review, 14(3).
281.    Huang, Y.C., Ding, H., Kao, M.R. (2009). Salient stakeholder voices: Family business and green innovation adoption. Journal of Management and Organization, 15(3).
282.    Ibrahim, A.B., Soufani, K., Lam, J. (2001). A Study of Succession in a Family Firm. Family Business Review, 14(3).
283.    International Project Management Association. (2019a). Wytyczne kompetencji indywidualnych w zarządzaniu projektami, programami i portfelami – część 1. Zarządzanie projektami. Warszawa.
284.    International Project Management Association. (2019b). Wytyczne kompetencji indywidualnych w zarządzaniu projektami, programami i portfelami – część 2. Zarządzanie programami. Warszawa.
285.    International Project Management Association. (2019c). Wytyczne kompetencji indywidualnych w zarządzaniu projektami, programami i portfelami – część 3. Zarządzanie portfelami.Warszawa.
286.    Jaafari, A. (2001). Management of risks, uncertainties and opportunities on projects: Time for a fundamental shift. International Journal of Project Management, 19(2).
287.    Jackson, P. (red.). (2014). Risk culture and effective risk governance. London: Inicisive Risk Information Limited.
288.    Jauch, L.K., Kraft, K.L. (1986). Strategic Management of Uncertainty. Academy of Management Review, 4(11).
289.    Jensen, M.C., Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4).
290.    Jeżak, J., Popczyk, W., Winnicka-Popczyk, A. (2004). Przedsiębiorstwo rodzinne. Funk-cjonowanie i rozwój. Warszawa: Difin.
291.    Jones, T.M., Felps, W., Bigley, G.A. (2007). Ethical theory and stakeholder-related decisions: The role of stakeholder culture. Academy of Management Review. 32 (1).
292.    Joslin, R., Müller, R. (2015). Relationships between a project management methodology and project success in different project governance contexts. International Journal
of Project Management, 33(6).
293.    Karklins, R. (2002). Typology of post-communist corruption. Problems of Post-Communism, 49(4).
294.    Karofsky, P., Millen, R., Yilmaz, M., Smyrnios, K., Tanewski, G., Romano, C. (2001). Work-
-Family Conflict and Emotional Well-Being in American Family Businesses. Family Bu-siness Review, 14(4).
295.    Karra, N., Tracey, P., & Phillips, N. (2006). Altruism and agency in the family firm:
Exploring the role of family, kinship, and ethnicity. Entrepreneurship: Theory and Prac-tice, 30(6).
296.    Kast, F., Rosenzweig, E. (1972). General Systems Theory: Applications for Organization and Management. Academy of Management Journal, 15(4).
297.    Kavadias, S., Loch, C. (2004). Project selection under uncertainty: dynamically allocat-ing resources to maximize value. International series in operations research & manage-ment science, 69.
298.    Kay, R., Heck, Z. (2004). A Commentary on „Entrepreneurship in Family vs. Non-Family Firms: A Resource – Based Analysis of the Effect of Organizational Culture”. Entrepreneurship: Theory & Practice, summer.
299.    Kellermanns, F.W., Eddleston, K.A. (2004). Feuding families: When conflict does a family firm good. Entrepreneurship: Theory and Practice, 28(3).
300.    Kellermanns, F.W., Eddleston, K.A., Barnett, T., & Pearson, A. (2008). An exploratory study of family member characteristics and involvement: Effects on entrepreneurial
behavior in the family firm. Family Business Review, 21(1).
301.    Kellermanns, F.W., Eddleston, K.A., Sarathy, R., Murphy, F. (2012a). Innovativeness
in family firms: A family influence perspective. Small Business Economics, 38(1).
302.    Kellermanns, F.W., Eddleston, K.A., Zellweger, T.M. (2012b). Extending the Socioemotional Wealth Perspective: A Look at the Dark Side. Entrepreneurship: Theory and Practice, 36(6).
303.    Kelly, L.M., Athanassiou, N., Crittenden, W.F. (2000). Founder centrality and strategic
behavior in the family-owned firm. Entrepreneurship Theory and Practice, Winter.
304.    Kenyon-Rouvinez, D. (2001). Patterns in Serial Business Families: Theory Building Through Global Case Study Research. Family Business Review, 14(3).
305.    Kerzner, H. (2001). Strategic planning for project management using a project man-agement maturity model. Management, 32(4).
306.    Kerzner, H. (2004). Advanced project management: Best practices of implementation.
Chichester: John Wiley & Sons.
307.    Keynes, J. (1937). The general theory of employment. Quarterly Journal of Economics, 51.
308.    Ketchen, D.J., Thomas, J.B., Snow, C.C. (1993). Organizational configurations and performance: a comparison of theoretical approaches. Academy of Management Jo-urnal, 36(6).
309.    Kets de Vries, M.F.R. (1993). The dynamics of family controlled firms: The good and the bad news. Organizational Dynamics, 21(3).
310.    Kidwell, R.E., Kellermanns, F.W., Eddleston, K.A. (2012). Harmony, Justice, Confusion, and Conflict in Family Firms: Implications for Ethical Climate and the „Fredo Effect", Journal of Business Ethics, 106(4).
311.    Kim, Y., Gao, F.Y. (2013). Does family involvement increase business performance?
Family-longevity goals’ moderating role in Chinese family firms. Journal of Business
Research, 66(2).
312.    Kirchhoff, B.A., Kirchhoff, J.J. (1987). Family Contributions to Productivity and Profi-
tability in Small Businesses. Journal of Small Business Management, 25(4).
313.    Klassen, T., Moher, D., Jadad, A. (1998). Guides for reading and interpreting systematic reviews: I. Getting started. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 152(7).
314.    Klimek, J. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
315.    Klimek, J. (2014b). W rodzinnej firmie. Powstanie, rozwój, zagrożenia i szanse. Warsza-wa: Wydawnictwo Menedżerskie PTM.
316.    Klimek, J. (2019). Inteligentny rozwój firmy rodzinnej a współczesne wartości. Inteli-gentny rozwój firmy rodzinnej a współczesne wartości. Warszawa: Difin.
317.    Klimek, J., Lipiec, J. (2015). Firmy rodzinne w perspektywie unijnej. Unia Europejska.Pl, 232(3).
318.    Klimek, J. (2014a). Etyka przedsiębiorstw rodzinnych. W: Sobiecki R. (red.). Przedsię-biorstwo rodzinne w gospodarce globalnej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
319.    Kłoskowska, A. (1964). Kultura masowa. Krytyka i obrona. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
320.    KMU Forschung Austria. (2008). Overview of Family Business Relevant Issues- Final
Report, Contract No. 30-CE-0164021/00-51.
321.    Knight, F. (2006). Risk, uncertainty, and profit. Dover Publications. Mineola.
322.    Koładkiewicz, I., Wojtyra, M. (2016). Firmy rodzinne w Polsce. Co już wiemy, a czego jeszcze chcielibyśmy się dowiedzieć. Przegląd wyników badań, Przedsiębiorczość
i Zarządzanie, 17(6.2).
323.    Konecki, K. (2010). W stronę socjologii jakościowej: badanie kultur, subkultur i świa-tów społecznych. W: M.F.-G.J. Leoński (red.), Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych. Volumina.pl.
324.    Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
325.    Korombel, A. (2013). Istota i znaczenie kultury ryzyka dla funkcjonowania organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finnasowe, Ubezpieczenia, 761(60).
326.    Korombel, A. (2017a). Apetyt na ryzyko. Próba uporządkowania terminologii, Przegląd Organizacji, 927(4).
327.    Korombel, A. (2017b). Identyfikacja korzyści z zarządzania ryzykiem i wyznaczania apetytu na ryzyko w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Politech-niki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 114.
328.    Korombel, A. (2012). Kluczowe ryzyka i ich klasyfikacje w praktyce mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Ekonomiczne Problemy Usług, 696(81).
329.    Korombel, A., Bitkowska, A., Moczydłowska, J. (2016), Najnowsze trendy w zarządzaniu ryzykiem. Apetyt na ryzyko, ryzyko personalne, ryzyko w procesach biznesowych, Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
330.    Kostera, M. (2007). Kultura organizacji: badanie etnograficzne polskich firm. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
331.    Kostera, M. (2003a). Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. War-szawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
332.    Kostera, M., Śliwa, M. (2012). Zarządzanie w XXI wieku – jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer.
333.    Kostera, M. (2007). Kultura organizacji: badanie etnograficzne polskich firm. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
334.    Kostera, M. (red.). (2003b). Organizational Ethnography – Methods and inspirations. Chapter 3: Observation. In Organizational Ethnography – Methods and inspirations. Pal-grave MacMillan.
335.    Kostera, M. (2008). Organizational Epics and Sagas: Tales of Organizations. London:
Palgrave MacMillan.
336.    Kotter, J.P., Heskett, J.L. (1992). Corporate culture and performance. New York: Free Press.
337.    Kowalewski, K., Moczydłowska, J. (2020). Patologie i dysfunkcje w organizacji. Warsza-wa: Difin.
338.    Kowalewski, O., Talavera, O., Stetsyuk, I. (2009). Influence of Family Involvement in Management and Ownership on Firm Performance: Evidence From Poland. Family Business Review, 23(1).
339.    KPMG. (2009). Never Again? Risk Management in Banking beyond the Credit Crisis. Warszawa.
340.    Kubicek, A., Machek, O. (2020). Intrafamily Conflicts in Family Businesses: A Systematic Review of the Literature and Agenda for Future Research. Family Business Review, 33(2).
341.    Kunda, G. (1995). Engineering Culture: Control and Commitment in a High-Tech Corporation. Organization Science, 6(2).
342.    Labelle, R., Hafsi, T., Francoeur, C., Amar, W.B. (2018). Family Firms’ Corporate Social Performance: A Calculated Quest for Socioemotional Wealth. Journal of Business Ethics, 148.
343.    Lansberg, I., Perrow, E.L., Rogolsky, S. (1988). Family business as an emerging field.
Family Business Review, 1(1).
344.    Lansberg, I. (1999). Suceeding Generations: Realizing the Dream of Families in Business. Brighton: Harvard Business School Press.
345.    Lardon, A., Deloof, M., Jorissen, A. (2017). Outside CEOs, board control and the financing policy of small privately held family firms, Family Business Review, 8(1).
346.    Le Breton-Miller, I., & Miller, D. (2006). Why do some family businesses out-compete? Governance, long-term orientations, and sustainable capability. Entrepreneurship:
Theory and Practice, 30(6).
347.    Leach, P., Kenway, W., Hart, A., Morris, T., Ainsworth, J., Beterlsen, E., Pasari, V. (1990). Managing the family business in the U.K.: A Stoy Hayward survey in conjunction with the London Business School. London: Stoy Hayward.
348.    Lech, P. (2007). Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
349.    Lee, M.S., Rogoff, E.G. (1996). Research Note: Comparison of Small Businesses with Family Participation versus Small Businesses without Family Participation: An Investi-gation of Differences in Goals, Attitudes and Family Business Conflict. Family Business Review, 4.
350.    Lepak, D., Smith, K., Taylor, S. (2007). Value creation and value capture: A miltilevel
perspective. Academy of Management Review, 32(1).
351.    Leszczewska, K. (2016). Przedsiębiorstwa rodzinne – specyfika modeli biznesu. Warsza-wa: Difin.
352.    Leszczewska, K., Zaniewska, K. (2014). Internacjonalizacja działalności firm rodzin-nych. W: R. Sobiecki (red.), Przedsiębiorstwo rodzinne w gospodarce globalnej. Warsza-wa:
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
353.    Li, Z., Daspit, J.J. (2016). Understanding family firm innovation heterogeneity. Journal
of Family Business Management, 6(2).
354.    Linder, F., Spear, J., Nowotny, H., Scott, P., Gibbons, M. (2003). Re-Thinking Science: Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty. Contemporary Sociology, 32(2).
355.    Linstead, S. (1993). From Postmodern Anthropology to Deconstructive Ethnography. Human Relations, 46(1).
356.    Linton, R. (2000). Kulturowe podstawy osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
357.    Lisiński, M. (2016). Paradygmaty metodologiczne nauk o zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 421.
358.    Lisiński, M. (2009). Paradygmat jako instrument analizy zarządzania strategicznego. W: B. Nogalski, J. Rybicki (red.). Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji. Prace
i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uni-wersytetu Gdańskiego, Sopot.
359.    Litterer, J.A., Etzioni, A. (1964). A Comparative Analysis of Complex Organizations:
On Power, Involvement, and Their Correlates. American Sociological Review, 29(4).
360.    Litz, R.A. (1995). The Family Business: Toward Definitional Clarity. Family Business Review, 8(2).
361.    Litz, R.A., Stewart, C. (2000). Charity Begins at Home: Family Firms and Patterns of Community Involvement. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 29(1).
362.    Lin, X., Chen, Y., Liu, C., Li, Y. (2020). Service quality management from social capital, environmental uncerainty qand competitive intensity perspectives. Social Behaviour and Personality, 48(5).
363.    Liu, J., Meng, F., Fellows, R. (2015). An exploratory study of understanding project risk management from the perspective of national culture. International Journal of Project Management, 33(3).
364.    Loch, C.H., De Meyer, A., Pich, M.T. (2007). Managing the Unknown: A New Approach
to Managing High Uncertainty and Risk in Projects. Hoboken: Wiley & Sons.
365.    López-Fernández, M.C., Serrano-Bedia, A.M., & Pérez-Pérez, M. (2016). Entrepreneurship and Family Firm Research: A Bibliometric Analysis of an Emerging Field. Journal of Small Business Management, 54(2).
366.    Lorenzi, P., Slocum, J., & Sims H. (1981). Perceived Environmental Uncertainty: An
Individual or Environmental Attribute? Journal of Management, 7(2).
367.    Louis, M. (1983). Organisations as culture bearing milieux. W: L. Pondy, P. Frost, G. Morgan, & T. Dandridge (red.), Organizational Culture. JAI Press.
368.    Lucarelli, A., Hallin, A. (2015). Brand transformation: a performative approach to brand regeneration. Journal of Marketing Management, 31.
369.    Lyman, A.R. (1991). Customer Service: Does Family Ownership Make a Difference?
Family Business Review, 4(3).
370.    Lyon, D.W., Lumpkin, G.T., Dess, G.G. (2000). Enhancing Entrepreneurial Orientation
Research: Operationalizing and Measuring a Key Strategic Decision Making Process.
Journal of Management, 26(5).
371.    Maanen, J.V. (1988). Tales of the Field: On Writing Ethnography, Second Edition. W:
Chicago guides to writing, editing, and publishing. Chicago: University of Chicago Press.
372.    Maanen, J.V., & Barley, S. (1985). Organizational Culture: Fragments of a theory. W:
P. Frost, L. Moore, M. Louis, C. Lundberg, & J. Martin (red.), Organizational Culture.
Thousand Oaks: Sage Publications.
373.    Malinowski, B. (2000). Kultura i jej przemiany. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
374.    Maanen, J.V., Barley, S. (1984). Occupational Communities: Culture and control in organizations. Research in Organizational Behaviour, 6.
375.    MacDonald, K., Rezania, D., Baker, R. (2020). A grounded thoery examination of project managers' accountability. International Journal of Project Management, 38.
376.    Marcus, G.E. (1995). Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography. Annual Review of Anthropology, 24(1).
377.    Martin, J., Powers, M. (1983). Truth or corporate propaganda: The value of a good war story. W: L. Pondy, P. Frost, G. Morgan, & T. Dandridge (red.), Organizational symbolism. JAI Press.
378.    Martin, J. (2002). Organizational culture: Mapping the terrain. Thousand Oaks: Sage Publications.
379.    Martin, J., Siehl, C. (1983). Organizational culture and counterculture: An uneasy symbiosis. Organizational Dynamics, 12(2).
380.    Mathieu, J.E., Chen, G. (2011). The etiology of the multilevel paradigm in management research. Journal of Management, 37(2).
381.    Mazur, B. (2018). Model badawczy kultury organizacyjnej i jego zastosowania. W:
M. Bojar, G. Gliszczyński, B. Mazur (red.), Różnorodność zarządzania. Wybrane aspekty metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubel-skiej.
382.    Mazur, B., Walczyna, A., Cichorzewska, M. (2020). Uwarunkowania efektywności w zarządzaniu. Perspektywa ekonomiczna i społeczna. Wydawnictwo Politechniki Lubel-skiej, Lublin.
383.    Mazur, B. (2017). Metodologiczne aspekty uczenia się z różnorodności organizacji. Marketing i Zarządzanie, 3(49).
384.    McCollom, M. (1992). Organizational Stories in a Family-Owned Business. Family Business Review, 5(1).
385.    McCollom, M. (1994). The Cultures of Work Organizations. Academy of Management Review, 19(4).
386.    McCollom, M. (1990). Problems and Prospects in Clinical Research on Family Firms.
Family Business Review, 3(3).
387.    McConaughy, D.L., Matthews, C.H., Fialko, A.S. (2001). Founding family controlled firms: Performance, risk, and value. Journal of Small Business Management, 39(1).
388.    McConaughy, D.L., Walker, M.C., Henderson, G.V., Mishra, C.S. (1998). Founding family controlled firms: Efficiency and value. Review of Financial Economics, 7(1).
389.    McConaughy, D.L., & Phillips, G.M. (1999). Founders versus descendants: The profita-bility, efficiency, growth characteristics and financing in large, public, founding-family-controlled firms. Family Business Review, 12(2).
390.    McDermott, C.M., Stock, G.N. (1999). Organizational culture and advanced manufacturing technology implementation. Journal of Operations Management, 17(5).
391.    McGuire, J., Dow, S., & Ibrahim, B. (2012). All in the family? Social performance and
corporate governance in the family firm. Journal of Business Research, 65(11).
392.    Memili, E., Eddleston, K.A., Kellermanns, F.W., Zellweger, T.M., Barnett, T. (2010). The critical path to family firm success through entrepreneurial risk taking and image.
Journal of Family Business Strategy, 1(4).
393.    Meyer, A.D. (1982). How ideologies supplant formal structures and shape responses to environments. Journal of Management Studies, 19(1).
394.    Meyerson, D., Martin, J. (1987). Cultural Change: an Integration of Three Different Views. Journal of Management Studies, 24(6).
395.    Miles, M., Huberman, M., Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis. European Journal of Science Education, 1(1985).
396.    Miller, D., Le Breton-Miller, I. (2006). Family Governance and Firm Performance. Familiy Business Review, 19(1).
397.    Miller, D., Le Breton-Miller, I., Lester, R.H., Cannella, A.A. (2007). Are family firms really superior performers? Journal of Corporate Finance, 13(5).
398.    Miller, D., Friesen, P. (1984). Organizations. A Quantum View. Englewood Cliffs: Pren-tice Hall.
399.    Miller, D., Le Breton-Miller, I., Minichilli, A., Corbetta, G., Pittino, D. (2014). When do
Non-Family CEOs Outperform in Family Firms? Agency and Behavioural Agency Per-spectives. Journal of Management Studies, 51(4).
400.    Miller, D., Steier, L., Le Breton-Miller, I. (2003). Lost in time: Intergenerational
succession, change, and failure in family business. Journal of Business Venturing, 18(4).
401.    Miller, E., Rice, A. (1967). Systems of organizations. Tavistock.
402.    Miller, R., Lessard, D. (2002). The Strategic Management of Large Engineering Projects: Shaping institutions, risks and governance. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
403.    Milliken, F.J. (1987). Three Types of Perceived Uncertainty About the Environment: State, Effect and Response Uncertainty. Academy of Management Review, 12(1).
404.    Mingus, N. (2002). Zarządzanie projektami. Gliwice: OnePress.
405.    Mitchell, R.K., Agle, B., Chrisman, J., Spence, L. (2011). Toward a Theory of Stakeholder Salience in Family Firms. Business Ethics Quarterly, 2.
406.    Mitchell, R.K., Morse, E.A., & Sharma, P. (2003). The transacting cognitions of nonfamily employees in the family businesses setting. Journal of Business Venturing, 18(4).
407.    Moczydłowska, J. (2015). Koncepcja „przedsiębiorstwa przyszłości” jako źródło no-wych paradygmatów w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, 2.
408.    Moczydłowska, J. (2020). Patologie i dysfunkcje w organziacji. Warszawa: Difin.
409.    Mok, K.Y., Shen, G.Q., Yang, J. (2015). Stakeholder management studies in mega construction projects: A review and future directions. International Journal of Project Management, 33(2).
410.    Moran, F., Palmer, D.W., & Borstorff, P.C. (2007). An exploratory analysis of the rela-tionship between organizational culture, regional culture, causal ambiguity and competitive advantage in an international setting. Journal of International Business
Research, 6(1).
411.    Morck, R., Shleifer, A., Vishny, R.W. (1988). Management ownership and market valuation. An empirical analysis. Journal of Financial Economics, 20.
412.    Morgan, G. (2006). Images of Organization. In Images of Organization. Thousand Oaks: Sage Publications.
413.    Müller, R., Pemsel, S., Shao, J. (2014). Organizational enablers for governance and governmentality of projects: A literature review. International Journal of Project Management, 32(8).
414.    Mueller, J. (2014). A specific knowledge culture: Cultural antecedents for knowledge sharing between project teams. European Management Journal, 32(2).
415.    Nahm, A.Y., Vonderembse, M.A., Koufteros, X.A. (2004). The impact of organizational culture on time-based manufacturing and performance. Decision Sciences, 35(4).
416.    Naldi, L., Nordqvist, M., Sjoeberg, K., Wiklund, J. (2007). Entrepreneurial orientation, risk taking, and performance in family firms. Family Business Review, 20(1).
417.    Neubaum, D.O., Dibrell, C., Craig, J.B. (2012). Balancing natural environmental concerns of internal and external stakeholders in family and non-family businesses. Journal of
Family Business Strategy, 3(1).
418.    Neubaum, D., Kammerlander, N., Brigham, K. (2019). Capturing Family Firm Heterogeneity: How Taxonomies and Typologies Can Help the Field Move Forward. Family
Business Review, 32(2).
419.    Nguyen, T., Chileshe, N., Rameezdeen, R., Wood, A. (2019). External stakeholder actions in projects: A multi-case study. International Journal of Project Management, 37.
420.    Niknazar, P., Bourgault, M. (2017). Theories for classification vs. classification as theo-ry: Implications of classification and typology for the development of project manage-ment theories. International Journal of Project Management, 35(2).
421.    Nikodemska-Wołowik, A., Bednarz, J. (2019), Family enterprises in the context of consumer ethnocentrism and relationship-building, Problemy Zarządzania – Management Issues, 17, 1(81).
422.    Nogalski, B., Szpitter, A. (2012), Kultura organizacyjna w zarządzaniu organizacją wielokulturową. W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
423.    Nonaka, I. (1991). The Knowledge-Creating Company. Best of Harvard Business Review, November-December.
424.    Nonaka, I., Toyama, R., Byosiere, P. (2001). A Theory of Organizational Knowledge
Creation: Understanding the Dynamic Process of Creating Knowledge. W: Handbook
of Organizational Learning & Knowledge, Oxford: Oxford University Press.
425.    Nonaka, I. (1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Organization Science, 5(1).
426.    Nordqvist, M., Hall, A., Melin, L. (2009). Qualitative research on family businesses: The relevance and usefulness of the interpretive approach. Journal of Management and
Organization, 15(3).
427.    Nouri, R., Erez, M., Lee, C., Liang, J., Bannister, B.D., Chiu, W. (2015). Social context: Key to understanding culture’s effects on creativity. Journal of Organizational Behavior, 36(7).
428.    Núñez-Cacho, P., Molina-Moreno, V., Corpas-Iglesias, F.A., & Cortés-García, F.J. (2018). Family businesses transitioning to a circular economy model: The case of „Mercadona”. Sustainability, 10(538).
429.    O’Boyle, E.H., Pollack, J.M., Rutherford, M.W. (2012). Exploring the relation between
family involvement and firms’ financial performance: A meta-analysis of main and
moderator effects. Journal of Business Venturing, 27(1).
430.    O’Reilly, C.A. (1989). Corporations, Culture, and Commitment: Motivation and Social Control in Organizations. California Management Review, 31(4).
431.    O’Reilly, C.A., Chatman, J., Caldwell, D.F. (1991). People and Organizational Culture:
a Profile Comparison Approach To Assessing Person-Organization Fit. Academy of
Management Journal, 34(3).
432.    Ogbonna, E., Harris, L.C. (2002). Organizational Culture: A ten Year, Two-phase Study
of Change in the UK Food Retailing Sector. Journal of Management Studies, 39(5).
433.    OGC. (2009). PRINCE2. Skuteczne zarządzanie projektami. Londyn: TSO.
434.    Olson, P.D., Zuiker, V.S., Danes, S.M., Stafford, K., Heck, R.K.Z., & Duncan, K.A. (2003).
The impact of the family and the business on family business sustainability. Journal
of Business Venturing, 18(5).
435.    Olsson, R. (2007). In search of opportunity management: Is the risk management process enough? International Journal of Project Management, 25(8).
436.    Os, A., Berkel, F., Gilder, D., Dyck, C., & Groenewegen, P. (2015). Project risk as identity threat: explaining the development and consequences of risk discourse in an infrastructure project. International Journal of Project Management, 33.
437.    Ossowski, S. (1966). Więź społeczna i dziedzictwo krwi. Warszawa: Państwowe Wy-dawnictwo Naukowe.
438.    Ossowski, S. (2000). Z zagadnień psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
439.    Ott, J. (1989). The organizational culture perspective. Pacific Grove, Cole.
440.    Ouchi, W., & Johnson, J. (1978). Types of organizational control and their relationship
to emotional well-being. Administrative Science Quarterly, 23.
441.    Ouchi, W.G., Wilkins, A.L. (1985). Organizational Culture. Annual Review of Sociology, 11(1).
442.    Packendorff, J. (1995). Inquiring into the temporary organization: New directions for project management research. Scandinavian Journal of Management, 11(4).
443.    PARP. (2019). Raport o stanie sektora MSP w Polsce.Warszawa.
444.    PARP. (2015). Raport o stanie sektora MSP w Polsce.Warszawa.
445.    PARP. (2009). Raport o stanie sektora MSP w Polsce.Warszawa.
446.    Perminova, O., Gustafsson, M., Wikstroem, K. (2008). D efining uncertainty in projects – a new perspective. International Journal of Project Management, 26.
447.    Peters, T.J., Waterman, R.H. (1982). In search of excellence: Lessons from American’s best-run companies. New York: Harper& Row.
448.    Pettigrew, A.M. (1979). On Studying Organizational Cultures. Administrative Science
Quarterly, 24(4).
449.    Philips, J. (2005). Zarządzanie projektami IT (2005th ed.). Gliwice: OnePress.
450.    Pich, M., Loch, C., DeMeyer, A. (2002). On Uncertainty, Ambiguity, and Complexity
in Project Management. Management Science, 48(8).
451.    Pinto, J. (2010). Project Management: Achieving Competitive Advantage. New Jersey: Prentice Hall.
452.    Podsakoff, P.M., Organ, D.W. (1986). Self-reports in organizational research: problems and prospects. Journal of Management, 12(4).
453.    Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Lee, J.-Y., Podsakoff, N.P. (2003). Common method
biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended
remedies. The Journal of Applied Psychology, 88(5).
454.    Popczyk, W. (2010). Rola czynników kulturowych w internacjonalizacji małych i śred-nich przedsiębiorstw rodzinnych. Ekonomiczne Problemy Usług, 50.
455.    Popczyk, W. (2013). Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym analiza porów-nawcza ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku Newconnect. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
456.    Popczyk, W. (2018). Implikacje struktury rodziny dla planowania sukcesji w przedsię-biorstwach rodzinnych – relacje z badań. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 7.1.
457.    Pomykalski, A. (2016). Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: Ł. Sułkowski, A. Marjański, (red.), Firmy rodzinne- wyzwania współczesności. Przedsiębiorczość i Za-rządzanie, II(6).
458.    Power, M., Ashby, S., Palermo, T. (2013). Risk culture in financial organziations. A research report. London.
459.    Poza, E.J., Alfred, T., Maheshwari, A. (1997). Stakeholder perceptions of culture and
management practices in family and family firms – a preliminary report. Family Busi-ness Review, 10(2).
460.    Pratt, M.G. (2009). For the Lack of a Boilerplate: Tips on Writing Up (nd Reviewing).
Qualitative Research. Academy of Management Journal, 52(5).
461.    Pratt, J., Davis, J. (1986). Measurement and evaluation of the population of family owned and home based businesses. Washington.
462.    PriceWaterhouseCoopers. (2011). Building effective risk cultures in financial organiza-tions.
463.    Pritchard, R. (2002). Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka. Warszawa: MT&DC.
464.    Project Management Institute. (2004). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide).
465.    Project Management Institute. (2006). A Guide to the Project Management Body of Knowledge, tłum. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (3rd ed.). Warszawa: MT&DC.
466.    Project Management Institute. (2008). A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK Guide). Washington.
467.    Project Management Institute. (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). Washington.
468.    Project Management Institute. (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). Washington.
469.    Protiviti. (2012). Risk Culture: Not a Tick Box Exercise. Findings from a Survey of the
UK Insurance Industry Insurance Insights.
470.    Prus, R., Gubrium, J.F., Holstein, J.A. (1998). The New Language of Qualitative Method. Contemporary Sociology, 27(4).
471.    Quinn, R.E., Rohrbaugh, J. (1981). A Competing Values Approach to Organizational Effectiveness. Public Productivity Review, 5(2).
472.    Radcliffe-Brown, A. (1965). Structure and function in primitive society; essays and addresses. New York: Free Press.
473.    Ram, M. (2001). Family Dynamics in a Small Consultancy Firm. A Case Study. Human Relations, 54(4).
474.    Randolph, R.V., Li, Z., Daspit, J.J. (2017). Toward a Typology of Family Firm Corporate Entrepreneurship. Journal of Small Business Management.
475.    Randoy, T., Goel, S. (2003). Ownership structure, founder leadership, and performance in Norwegian SMEs: Implications for financing entrepreneurial opportunities. Journal
of Business Venturing, 18(5).
476.    Rau S., Werner A., Schell S. (2019). Psychological ownership as a driving factor of innovation in older family firms. Journal of Family Business Strategy, 10(4).
477.    Reay, T., Zhang, Z. (2014). Qualitative Methods in Family Business Research. W: L. Melin, M. Nordqvist, P. Sharma (red.), The SAGE Handbook of Family Business. London: Sage
Publications.
478.    Reed, A.H., Knight, L.V. (2010). Effect of a virtual project team environment on communication-related project risk. International Journal of Project Management, 28(5).
479.    Rees-Caldwell, K., Pinnington, A.H. (2013). National culture differences in project management: Comparing British and Arab project managers’ perceptions of different
planning areas. International Journal of Project Management, 31(2).
480.    Richards M., Kammerlander N., Zellweger T. (2019). Listening to the Heart or the Head? Exploring the „Willingness Versus Ability” Succession Dilemma. Family Business Review, 32(4).
481.    Rezvani, A., Chang, A., Wiewiora, A., Ashkanasy, N.M., Jordan, P.J., Zolin, R. (2016). Manager emotional intelligence and project success: The mediating role of job satisfaction and trust. International Journal of Project Management, 34(7).
482.    Ring, P.J., Bryce, C., McKinney, R., & Webb, R. (2016). Taking notice of risk culture. The regulators approach. Journal of Risk Research, 19(3).
483.    RMA, Protiviti. (2013). Risk Culture From Theory to Evolving Practice. The Risk Mana-gement Journal, (January).
484.    Rodrigues, J., Costa, A., Gestoso, C. (2014). Project planning and control: Does national culture influence project success? Procedia Technology, 16.
485.    Rogers E. (1995). Diffusion of innovations. New York: Free Press.
486.    Rogoff, E., Heck, R. (2003). Evolving research in entrepreneurship and family business: Recognizing family as the oxygen that feeds the fire of entrepreneurship. Journal of
Business Venturing, 18(5).
487.    Rohlen, T. (1974). The harmony and strength. Berkeley: University California Press.
488.    Royer, S., Simons, R., Boyd, B., Rafferty, A. (2008). Promoting family: A contingency
model of family business succession. Family Business Review, 21(1).
489.    Rossi, I., O'Higgins, E. (1980). The development of theories of culture. W: I. Rossi (red.), People in culture. New York: Praeger.
490.    Sadkowska, J. (2016b). Ryzyko interesariuszy w zarządzaniu projektami na przykła-dzie polskich firm rodzinnych. W: A. Marjański, M.R. Contreras Loera, (red.), Firmy ro-dzinne – wyzwania współczesności. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, I(6).
491.    Sadkowska, J. (2016a). The Difficulty in Following Project Schedule as a Key Project Management Challenge: Family Firm Perspective. Management and Economics Review, 1(2).
492.    Sadkowska, J. (2017). Information ambiguity as a source of risk in project manage-ment: An exploratory study of family businesses. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVIII(6).
493.    Sadkowska, J. (2018a). Difficulties in Building Relationships with External Stakehold-ers: A Family-Firm Perspective. Sustainability (Switzerland), 10(4557).
494.    Sadkowska, J. (2018b). Kultura budowania relacji z interesariuszami – perspektywa przedsiębiorstw rodzinnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVIX(11).
495.    Sadkowska, J. (2019). Kultura ryzyka w projekcie – istota, uwarunkowania, oddziały-wanie. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 1.
496.    Sadkowska, J. (2020). Kulturowe aspekty zarządzania projektami w przedsiębiorstwach rodzinnych. Warszawa: Difin.
497.    Sadkowska, J. (2017). Do problems in project teams explain the influence of family
involvement on project management activities? A family-firm perspective. W: M.H. Bilgin, H. Danis, E. Demir (red.), Entrepreneurship, Business and Economics, vol. 1 – Proceedings of the 15th Eurasia Business and Economics Society Conference. Cham: Springer.
498.    Safin, K. (2007). Przedsiebiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
499.    Safin, K., Huelsbeck, M. (2016). Modele biznesu przedsiębiorstw rodzinnych i niero-dzinnych. W: Ł. Sułkowski, A. Marjański, (red.), Firmy rodzinne: wyzwania współcze-sności. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, II(6).
500.    Safin, K., Pluta, J., Pabjan, B. (2014). Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Warszawa: Difin.
501.    Safin, K., Koładkiewicz I.(red.) (2019), Zarządzanie firmą rodzinną – kluczowe wyzwa-nia, Warszawa: Poltext.
502.    Salvato, C., Melin, L. (2008). Creating value across generations in family-controlled businesses: The role of family social capital. Family Business Review, 21.
503.    Sanchez-Famoso, V., Akhter, N., Iturralde, T., Chirico, F., & Maseda, A. (2015). Is non-
family social capital also (or especially) important for family firm performance? Human Relations.
504.    Santiago, A.L. (2011). The family in family business: Case of the in-laws in Philippine businesses. Family Business Review, 24(1).
505.    Saran, A., Serviere, L., Kalliny, M. (2009). Corporate Culture, Organizational Dynamics and
Implementation of Innovations: A Conceptual Framework. Asian Journal of Marketing, 3(1).
506.    Sathe, V. (1983). Implications of corporate culture: A manager’s guide to action. Orga-nizational Dynamics, 12(2).
507.    Schein, E.H. (1990). Organizational culture. American Psychologist, 45(2).
508.    Schein, E.H. (1994). Cultures in Organizations: Three Perspectives. Administrative Science Quarterly (Vol. 39).
509.    Schein, E.H. (1995). The Role of the Founder in Creating Organizational Culture. Organizational Dynamics, 8(1).
510.    Schein, E.H. (1997). Three Cultures of Management: The Key to Organizational Learning in the 21st Century. The Society for Organizational Learning, 38(1).
511.    Schein E.H. (2010). Three levels of culture. W: E. Schein. Organizational culture and
leadership. San Francisco: Jossey Bass.
512.    Schein, E.H. (1996a). Three Cultures of Management: The Key to Organizational Learning. MIT Sloan Management Review, fall.
513.    Schein, E.H. (1993). On dialogue, culture, and organizational learning. Organizational
Dynamics, 22(2).
514.    Schein, E.H. (1996b). Culture: The Missing Concept in Organization Studies. Administrative Science Quarterly, 41(2).
515.    Schein, E.H. (2003). On Dialogue, Culture, and Organizational Learning. Reflections, 4(4).
516.    Schein, E.H. (2004). Organizational Culture and Leadership. Leadership, 7.
517.    Schein, E.H. (1985). Organizational culture and leadership: A dynamic view. Organiza-tion Studies, 7.
518.    Schein, E.H. (2010a). Organizational Culture and Leadership. Leadership, 2.
519.    Schein, E.H. (2010b). Three levels of culture. W: Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey Bass.
520.    Schein, E.H. (1983). The role of the founder in the creation of organizational culture. Interim Technical Report.
521.    Schmidt, R., Lyytinen, K., Keil, M., Cule, P. (2001). Identifying software project risks:
An international Delphi study. Journal of Management Information Systems, 17(4).
522.    Schneider, S.C., Barsoux, J.-L. (2003). Managing Across Cultures. Financial Times Prentice Hall, (December).
523.    Scholes, L., Wilson, N. (2014). The Importance of Family Firm Trusts in Family Firm
Governance. Entrepreneurship: Theory and Practice, 38(6).
524.    Schwartz, H., Davis, S.M. (1981). Matching corporate culture and business strategy.
Organizational Dynamics, 10(1).
525.    Sciascia, S., Mazzola, P. (2008). Family Involvement in Ownership and Management:
Exploring Nonlinear Effects on Performance. Family Business Review, 21(4).
526.    Shanker, M., Astrachan, J. (1996). Myths and realities: Family businesses’ contribution to the US economy – a framework for assessing family business statistics. Familiy Business Review, 9(2).
527.    Sharma, P. (2001). Stakeholder Management Concepts in Family Firms. W: Proceedings of 12th annual conference of International Association of Business and Society. Sedona.
528.    Sharma, P. (2003). Stakeholder mapping technique: Toward the development of a family firm typology. Academy of Management. Annual Conference, September.
529.    Sharma, P. (2004). An Overview of the Field of Family Business Studies: Current Status and Directions for the Future. Family Business Review, 17(1).
530.    Sharma, P., Chrisman, J.J., Gersick, K.E. (2012). 25 Years of Family Business Review:
Reflections on the Past and Perspectives for the Future. Family Business Review, 25(1).
531.    Sharma, P., Carney, M. (2012). Value Creation and Performance in Private Family Firms: Measurement and Methodological Issues. Family Business Review, 25(3).
532.    Sharma, P., Chua, J., Chrisman, J.J. (2003). Predictors of satisfaction with the succession process in family firms. Familiy Business Review, 18.
533.    Sharma, P., Chrisman, J.J., Chua, J. (1997). Strategic management of the family business: Past research and future challenges. Family Business Review, 10(1).
534.    Sharma, P., Manikutty, S. (2005). Strategic divestments in family firms: Role of family structure and community culture. Entrepreneurship: Theory and Practice, 29(3).
535.    Shinnar, R.S., Cho, S., Rogoff, E.G. (2013). Outcomes of family involvement in minority owned family businesses. Journal of Family Business Strategy, 4(1).
536.    Shore, B. (2008). Systematic biases and culture in project failures. Project Management Journal, 39(4).
537.    Short, J.C., Payne, G.T., Brigham, K.H., Lumpkin, G.T., Broberg, J.C. (2009). Family Firms and Entrepreneurial Orientation in Publicly Traded Firms: A Comparative Analysis
of the S&P 500. Family Business Review, 22(1).
538.    Siehl, C., Martin, J. (1984). The Role of Symbolic Management: How Can Managers
Effectively Transmit Organizational Culture? W: J. Hint, D. Huskin, C. Schriesheim,
& R. Steward (red.), Leaders and Managers: International Perspectives on Managerial
Behavior and Leadership. Elmsford, New York: Pergamon Press.
539.    Sikorski, C. (1999). Zachowania ludzi w organizacji. Warszawa: PWN.
540.    Sinha V., Arena, M. (2020), Manifold Conceptions of the Internal Auditing of Risk Culture in the Financial Sector. Journal of Business Ethics, 162(1).
541.    Simon, A., Marquès, P., Bikfalvi, A., Dolors Muñoz, M. (2012). Exploring value differ-ences across family firms: The influence of choosing and managing complexity. Journal of
Family Business Strategy, 3(3).
542.    Simon, P., Hillson, D., & Newland, K. (red.) (1997). Project risk analysis and management (PRAM) guide. United Kingdom: The Association for Project Management.
543.    Slocum, J. (1971). A comparative study of the satisfaction of American and Mexican
operatives. Academy of Management Journal, 14.
544.    Smircich, L. (1983). Concepts of Culture and Organizational Analysis. Administrative Science Quarterly, 28(3).
545.    Snedaker, S. (2007). Zarządzanie projektami IT w małym palcu. Gliwice: Helion.
546.    Sobiecki, R. (2018). Czy sukcesja jest problemem firm rodzinnych? Kwartalnik Nauk
o Przedsiębiorstwie, 1.
547.    Sobiecki, R., Kargul, A., Kochanowska, J. (2014). Przedsiębiorstwo rodzinne. Definicje
i stan wiedzy. W: R. Sobiecki (red.), Przedsiębiorstwo rodzinne w gospodarce globalnej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
548.    Socha, B. (2015). Struktura finansowania polskich firm rodzinnych w kontekście nad-zoru właścicielskiego – raport z badań. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73.
549.    Sorenson, R. (2000). Planning for Family and Financial Success in Family Businesses. Family Business Review, 13(2).
550.    Sorenson, R. (1999). Conflict management strategies used by successful family businesses. Family Business Review, 12(4).
551.    Sorenson, R.L., & Bierman, L. (2009). Family Capital, Family Business, and Free Enter-prise. Family Business Review, 22(3).
552.    Sorenson, R.L., Goodpaster, K.E., Hedberg, P.R., Yu, A. (2009). The Family Point of View, Family Social Capital, and Firm Performance: An Exploratory Test. Family Business Review, 22(3).
553.    Sorenson, R.L. (2000). The contribution of leadership style and practices to family and business success. Family Business Review, 13(3).
554.    Stare, A. (2011). The Impact of the Organisational Structure and Project Organisational Culture on Project. Management, 16.
555.    Stafford, K., Duncan, K.A., Dane, S., Winter, M. (1999). A research model of sustainable family businesses. Family Business Review, 12(3).
556.    Stańczyk, S. (2008). Nurt kulturowy w zarządzaniu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersy-tetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
557.    Stavrou, E., Swiercz, P. (1998). Securing the future of the family enterprise: A model
of offspring intentions to join the business. Entrepreneurship: Theory and Practice, 1991.
558.    Stavrou E. (1998). A four factor model: A guide to planning next generation involve-ment in the family firm. Family Business Review, 11(2).
559.    Steier, L. (2001). Next-generation entrepreneurs and succession: An exploratory study of modes and means of managing social capital. Familiy Business Review, 14.
560.    Suddaby, R., Jaskiewicz, P. (2020). Managing traditions: A critical capability for family business. Family Business Review, 33(3).
561.    Sułkowski, Ł. (2004). Organizacja a rodzina. Więzi rodzinne w życiu gospodarczym.
Toruń: Dom Organizatora TNOiK.
562.    Sułkowski, Ł. (2011a). Definicje i typologie małych firm rodzinnych – wnioski z badań. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XII(6).
563.    Sułkowski, Ł. (2011). Rozwój metodologii w naukach o zarządzaniu. W: W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
564.    Sułkowski, Ł. (2012a). Elements of Organizational Culture – theoretical and methodo-logical problems. Management, 16(2).
565.    Sułkowski, Ł. (2012b). Epistemologia i metodologia zarządzania. Warszawa: Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne.
566.    Sułkowski, Ł. (2014). Paradygmaty i nurty badawcze w metodologii nauk o zarządza-niu – próba syntezy w oparciu o światową literaturę przedmiotu. W: J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. Tabaszewska-Zajbert (red.), Nowe kierunki w za-rządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersy-tetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
567.    Sułkowski, Ł., Sikorski, C. (2014). Metody zarządzania kulturą organizacyjną. Warsza-wa: Difin.
568.    Sułkowski, Ł. (2016). Family enterprise from the perspective of paradigms of organizational theory. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, I(6).
569.    Sułkowski, Ł. (2012c). Kulturowe procesy zarządzania. Warszawa: Difin.
570.    Sułkowski, Ł., Kowalewska, A., Szut, J., Lewandowska, B., Kwiatkowska, M., Marjański, A., Krynicki, T. (2009b). Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy. Warszawa.
571.    Sułkowski, Ł., Marjański, A. (2009a). Firmy rodzinne. Jak osiągnąć suckes w sztafecie pokoleń. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
572.    Sułkowski, Ł. (2002). Kulturowa zmienność organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnic-two Ekonomiczne.
573.    Sutton, R.I., Staw, B.M. (1995). What Theory is Not. Administrative Science Quarterly, 40(3).
574.    Svejvig, P., Geraldi, J., Grex, S. (2019). Accelerating time to impact: Deconstructing practices to achieve project value. International Journal of Project Management, 37(5).
575.    Swarbrick, A., Stearman, C. (2012). When it’s VUCA, who do you call? Training Journal, August.
576.    Szarucki, M. (2011). Modelowanie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. W: J. Czekaj, M. Lisiński (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania. Kraków: Fundacja Uni-wersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
577.    Szpitter, A. (2019). Zarządzanie projektami jako przejaw zdolności dynamicznych.
Warszawa: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania.
578.    Szpitter, A., Sadkowska, J. (2016). Wykorzystanie macierzy VUCA do oceny ryzyka otoczenia projektowego. Zarządzanie i Finanse, 14(2/1).
579.    Tagiuri, R., Davis, J. (1996). Bivalent attributes of the family firm. Family Business Review, 9(2).
580.    Tellis, W. (1997). Results of a case study on information technology at a university. The Qualitative Report. TQR, 3(4).
581.    Tanewski, G., Prajogo, D., Sohal, A. (2003). Strategic Orientation and Innovation Per-formance Between Family and Non-Family Firms. A Paper Presented at the World Con-ference of International Council of Small Businesses, Northern Ireland, June.
582.    Triandis, H. (2004). Culture and social behavior. Boston: McGraw-Hill.
583.    The Institute of Risk Management. (2012). Resources for Practitioners. London.
584.    Thorpe, R., Holt, R., Macpherson, A., Pittaway, L. (2005). Using knowledge within small and medium-sized firms: A systematic review of the evidence. International Journal
of Management Reviews, 7(4).
585.    Tognazzo, A., Neubaum, D. (2020). Family Business Leaders’ Metaphors and Firm Performance: Exploring the „Roots” and „Shoots” of Symbolic Meanings. Family Business Review, 33(2).
586.    Trocki, M. (2012a). Historia i perspektywy zarządzania projektami. W: M. Trocki (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
587.    Trompenaars, A. (1996). Riding the waves of culture : understanding cultural diversity
in business. London: Nicholas Brealey Publishing.
588.    Trompenaars, A., Hampden-Turner, C. (1994). The seven cultures of capitalism : value systems for creating wealth in the United States, Britain, Japan, Germany, France, Swe-den, and The Netherlands. London: Judy Piatkus.
589.    Tsui, A., Wang, H., Xin, K. (2006). Organizational Culture in China: An Analysis of Culture Dimensions and Culture Types. Management and Organization Review, 2(3).
590.    Turner, R., Ledwith, A., Kelly, J. (2010). Project management in small to medium-sized enterprises: Matching processes to the nature of the firm. International Journal of Project Management, 28(8).
591.    Turner, S. (1977). Complex Organizations as Savage Tribes. Journal for the Theory
of Social Behaviour, 7(1).
592.    Tushman, M., Nadler, D. (1978). Information Processing as an Integrating Concept
in Organizational Design. The Academy of Management Review, 3(3).
593.    Tyszka, Z. (1990). Socjologia rodziny w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo-giczny, LII(3–4).
594.    Tylor, E. (1871). Primitive Culture: Researches into the development of mythology, philosophy, religion, art and custom. London: John Murray.
595.    Tylor E. (1923). Antropologia: wstęp do badania człowieka i cywilizacji. Warszawa:
Biblioteka Dzieł Naukowych.
596.    Vallejo, M.C. (2011). A model to study the organizational culture of the family firm. Small Business Economics, 36(1).
597.    Van Der Hoorn, B., Whitty, S.J. (2015). Signs to dogma: A Heideggerian view of how artefacts distort the project world. International Journal of Project Management, 33(6).
598.    Van Gils, A., Dibrell, C., Neubaum, D.O., & Craig, J.B. (2014). Social Issues in the Family Enterprise. Family Business Review, 27(3).
599.    Van Gils, A., Huybrechts, J., Minola, T., Cassia, L. (2019). Unraveling the impact of family antecedents on family firm image: A serial multiple-mediation model. Journal of Family Business Strategy, 10(1).
600.    Van Mannen, J. (1977). Experiencing organization. In Organizational careers: Some new perspectives. New York: Wiley.
601.    Verhagen, T., Hooff, B., Meents, S. (2015). Toward a Better Use of the Semantic Differential in IS Research: An Integrative Framework of Suggested Action. Journal of the Association for Information Systems, 16(2).
602.    Villalonga, B., Amit, R. (2006). How do family ownership, management, and control affect firm value ? Journal of Financial Economics, 80(2).
603.    von Bieberstein, F., Crede, A., Essl, A., Hack, A. (2020). Signalling and stakeholder honesty: On the individual and combined effect of owner family membership and religious affiliation, Family Business Review, 33(3).
604.    Vrhovec, S.L.R., Hovelja, T., Vavpotič, D., & Krisper, M. (2015). Diagnosing organizational risks in software projects: Stakeholder resistance. International Journal of Project Management, 33(6).
605.    Walker, D.H.T., Davis, P.R., & Stevenson, A. (2017). Coping with uncertainty and ambiguity through team collaboration in infrastructure projects. International Journal of Project Management, 35(2).
606.    Wallace, A. (1970). Culture and personality. New York: Random House.
607.    Ward, S., Chapman, C. (2003). Transforming project risk management into project
uncertainty management. International Journal of Project Management, 21(2).
608.    Weber, M. (1978). Economy and Society. Economy and Society. Berkeley: University of California Press.
609.    Welsch, J.H.M. (1993). The Impact of Family Ownership and Involvement on the Process of Management Succession. Family Business Review, 6(1).
610.    Westwood, R.I., & Posner, B.Z. (1997). Managerial values across cultures: Hong Kong and the United States. Asia Pacific Journal of Management, 14.
611.    Więcek-Janka, E. (2016). The essence of culture diversity in family businesses from Mexico and Poland. International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2016).
612.    Więcek-Janka, E., Mierzwiak, R., Kijewska, J. (2016). Bariery w procesach sukcesyjnych polskich firm rodzinnych – próba wykorzystania protokołu podobieństwa Grey System Analysis. W: B. Piasecki, A. Marjański, (red.), Firmy rodzinne – wyzwania współczesności. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, III(6).
613.    Wielsma, A.J., Brunninge, O. (2019). „Who am I? Who are we?” Understanding the impact of family business identity on the development of individual and family identity in business families. Journal of Family Business Strategy, 10(1).
614.    Wilkins, A.L. (1983). The culture audit: A tool for understanding organizations. Organizational Dynamics, 12(2).
615.    Willumsen, P., Oehmen, J., Stingl, V., Geraldi, J. (2019). Value creation through project risk management. International Journal of Project Management, 37(5).
616.    Winnicka-Popczyk, A. (2011). Możliwości i ograniczenia w pozyskiwaniu kapitału
w przedsiębiorstwach rodzinnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Finanse, Rynki, Ubezpieczenia, 47(686).
617.    Winter, M., Szczepanek, T. (2008). Projects and programmes as valu creation process-es: A new perspective and some practical implications. International Journal of Project
Management, 26.
618.    Wiśniewska, M. (2016). Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
619.    Wiśniewska, M. (2018). Kultura bezpieczeństwa żywności: istota i narzędzia pomiaru. Warszawa: CeDeWu.
620.    Wiśniewska, M., & Grudowski, P. (2019). Kultura jakości, doskonałości i bezpieczeństwa w organizacji. Warszawa: CeDeWu.
621.    Witkin, R., Poupart, R. (1985). Running a commentary on imaginatively re-lived events: A method for obtaining qualitatively rich data. W: A. Strati (red.), The symbolics of skill. Trento: University of Trento.
622.    Wysocki, R. (2013). Efektywne zarządzanie projektami: tradycyjne, zwinne, ekstremalne. Gliwice: OnePress.
623.    Wysocki, R. (2018). Efektywne zarządzanie projektami: tradycyjne, zwinne, ekstremalne. Gliwice: OnePress.
624.    Wysocki, R., McGary, R. (2005). Efektywne zarządzanie projektami. Gliwice: OnePress.
625.    Yang, J., Ma, J., Doty, D. (2020). Family Involvement, Governmental Connections, and IPO Underpricing of SMEs in China. Family Business Review, 33(2).
626.    Xin, K., Tsui, A., Wang, H., Zhang, Z., Chen, W. (2002). Corporate culture in Chinese
state-owned enterprises: An inductive analysis of dimensions and influences. W: A. Tsui & C. Lau (red.), The Management of Enterprises in the People’s Republic of China.
627.    Yauch, C.A., Steudel, H.J. (2002). Cellular manufacturing for small businesses: Key cultural factors that impact the conversion process. Journal of Operations Management, 20(5).
628.    Yazici, H.J. (2009). The role of project management maturity and organizational culture in perceived performance. Project Management Journal, 40(3).
629.    Poh-Lin, Y. (2014). Internationalization and performance outcomes of entrepreneurial family SMEs: The role of outside CEOs, technology sourcing, and innovation. Thunderbird International Business Review, December.
630.    Yopie, S., Itan, I. (2016). CEO-Family vs. CEO-Nonfamily: Who is a Better Value Creator in Family Business? Journal of Applied Management Accounting Research, 14(2).
631.    Yin, R.K. (2009). Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oaks: Sage Publications.
632.    Zahra, S.A. (2005). Entrepreneurial risk taking in family firms. Family Business Review, 18(1).
633.    Zahra, S.A., Hayton, J.C., Neubaum, D.O., Dibrell, C., & Craig, J. (2008). Culture of family commitment and strategic flexibility: The moderating effect of stewardship. Entrepreneurship: Theory and Practice, 32(6).
634.    Zahra, S.A., Wright, M., Abdelgawad, S.G. (2014). Contextualization and the advance-ment of entrepreneurship research. International Small Business Journal, 32(5).
635.    Zahra, S.A. (2003). International expansion of U.S. manufacturing family businesses: The effect of ownership and involvement. Journal of Business Venturing, 18(4).
636.    Zahra, S.A. (2018). Entrepreneurial Risk Taking in Family Firms: The Wellspring of the Regenerative Capability. Family Business Review, 31(2).
637.    Zahra, S.A., Hayton, J.C., Salvato, C. (2004). Entrepreneurship in Family vs. Non-Family Firms: A Resource – Based Analysis of the Effect of Organizational Culture. Entrepreneurship: Theory & Practice, 26(4).
638.    Zajkowski, R. (2018). Transfery władzy własności i wartości w przedsiębiorstwach rodzinnych efekt drugiego pokolenia. Warszawa: C.H. Beck.
639.    Zakrzewska-Bielawska, A. (2018). Modele badawcze w naukach o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 181(2).
640.    Zbiegień-Maciąg, L. (1999). Kultura organizacji. identyfikacja kultury znanych firm. Warszawa: PWN.
641.    Zellweger, T. (2014). Toward a Paradox Perspective of Family Firms: the Moderating Role of Collective Mindfulness of Controlling Families. W: Sage Handbook of Family Business. Thousand Oaks: Sage Publications.
642.    Zellweger, T., Dehlen, T. (2012). Value Is in the Eye of the Owner: Affect Infusion and Socioemotional Wealth Among Family Firm Owners. Family Business Review, 25(3).
643.    Zellweger, T., Nason, R.S. (2008). A stakeholder perspective on family firm perfor-mance. Family Business Review, 21(3).
644.    Zemke, J. (2009). Ryzyka zarządzania organizacją gospodarczą. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
645.    Zeng, J., Jiang, M., Yuan, M. (2020). Environmental Risk Perception, Risk Culture, and
Pro-Environmental Behavior. International Journal of Environmental Research and
Public Health, 17(5).
646.    Zwikael, O., Shimizu, K., & Globerson, S. (2005). Cultural differences in project man-agement capabilities: A field study. International Journal of Project Management, 23(6).

Akty prawne i normatywy
1.    Basel Committee (2011). Revisions to the Basel II market risk frameworks.
2.    COSO II (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission), Enterprise Risk Management.
3.    European Comission (2008). Putting Small Businesses First Europe is Good for SMEs. SMEs are good for Europe.
4.    FERMA (2003). Standard Zarządzania Ryzykiem.
5.    IFC (2015). Risk culture, risk governance and balanced incentives. Recommendations for strenghtening risk management in emerging market banks.
6.    IIF (2009a). Reform in the financial services industry: Strengthening practices for a more stable system.
7.    IIF (2009b). Risk Culture: Reform in the Financial Services Industry: The Report of the IIF Steering Committee on Implementation. Washington.
8.    IRM (2012a). Risk culture. Under the microscope guidance for boards.London.
9.    IRM (2012b). Risk Culture, Guidance from the IRM. London.
10.    IRM (2012c). Risk Culture, Resources for Practitioners. London.
11.    ISO 31 000 (2009). Risk management: Guideline for principles and implementation of risk management.
12.    ISO 31 000 (2018). Risk management: Guidelines.
13.    RMA. (2017). A guide to the risk maturity model.Victoria
14.    Standards Australia (2004). Risk management AS/NZS 4360. Strathfield.
15.    Stowarzyszenie Project Management Polska (2009), NCB – Polskie wytyczne kompetencji IPMA. Warszawa.
16.    Victorian Managed Insurance Authority (2017). A guide to the risk maturity model.

Netografia
1.    Bhalla, V., Orglmeister, C., Tong, D. (2016). What Makes Family Businesses in Emerging Markets So Different? https://www.bcgperspectives.com/content/articles/globalization- strategy-what-makes-family-business-emerging-markets-different/
2.    Bomba, R. (2009). Opis gęsty. Charakterystyka metody badawczej. http://rbomba.pl/archives/105, dostęp: 31.02.2020.
3.    Bryman, B. (2015). Business Research Methods – Alan Bryman, Emma Bell – Google Books. W: Business Research Method. https://books.google.com.my/books?hl=en&lr= &id= l7u6BwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=(Bryman+%26+Bell,+2015)&ots=AvRktdJUQl&sig=i1Iz0rJst1NPN8lSy7flARbOW6k&redir_esc=y#v=onepage&q=(Bryman %26 Bell %2C 2015)&f=false.
4.    Casey, G.W. (2014). Leading in a „VUCA” world. Fortune. https://fortune.com/2014/ 03/20/leading-in-a-vuca-world/.
5.    Chrisman, J.J., Chua, J.H., Sharma, P. (2003). Current trends and future directions in family business management studies: Toward a theory of the family firm. Coleman White Paper Series, 0710(4), 1–63. http://irandanesh.febpco.com/FileEssay/karafarini-1386-12-19-agh(8).pdf.
6.    Chrisman, J., Chua, J., Litz, R. (2002). Do family firms have higher agency costs than non-family firms? (paper presented at Second Annual Conference on Theories of the Family
Enterprise). Philadelphia.
7.    Chua, J.H., Chrisman, J.J., Sharma, P. (1999). Defining the Family Business by Behaviour. Entrepreneurship: Theory & Practice, 24, 19–39. http://search.ebscohost.com/login.aspx? di-rect=true&db=buh&AN=2553117&site=ehost-live.
8.    Cooper, D.R., Schindler, P.S. (2003). Business research methods. Business. http://130.209.236.149/headocs/31businessresearch.pdf
9.    Deloitte (2012). Cultivating a Risk Intelligent Culture Understand, measure, strengthen, and report.
10.    Douglas, M. (1970). A history of grid and group cultural theory. http://projects.chass.utoronto.ca/semiotics/cyber/douglas1.pdf
11.    Duncan, W. (2001). Message posted on the electronic discussion forum of PMNET at Feb. 12, 2001.
12.    Dyer, W. (1982). Culture in Organizations: A case study and analysis, https://dspace.mit. edu/bitstream/handle/1721.1/47094/cultureinorganiz00dyer.pdf?s, dostęp: 31.12.2019.
13.    Eker, M., Eker, S. (2009). An Empirical Analysis of the Association between the Organizational Culture and Performance Measurement Systems in the Turkish Manufacturing
Sector. Journal of Economic & Social Research, 11(2), 43–76. http://search.ebscohost.com/ log-in.aspx?direct=true&db=bth&AN=48307487&site=ehost-live.
14.    European Commission (2009). Sprawozdanie końcowe grupy ekspertów: Overview of
family-business-relevant issues: research, networks, policy measures and existing studies, file:///C:/Users/JOANNA~1/AppData/Local/Temp/family_business_expert_group_report_en.pdf.
15.    Gallo, M. (2000). Conversation with S. Klein at the IFERA meeting held at Amsterdam University.
16.    Kelly, L.M., Athanassiou, N., Crittenden, W.F. (2000). Founder centrality and strategic behavior in the family-owned firm. Entrepreneurship Theory and Practice, (Winter), 27–42. http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Founder+Centrality+ and+Strategic+Behavior+in+the+Family-Owned+Firm#0.
17.    Moen, R., Norman, C. (2009). Evolution of the PDCA Cycle. Http://Citeseerx.Ist.Psu.Edu/ Viewdoc/Download?Doi=10.1.1.470.5465&rep=rep1&type=pdf.
18.    Sharma, P. (2003). Stakeholder mapping technique: Toward the development of a family firm typology. Academy of Management – Annual Conference, (September), 1–26. https://webaccess.wlu.ca/documents/842/2003-01-MOB.pdf.
19.    Transparency International. (2017). Corruption Perceptions Index 2016. https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016#table
20.    Van Maanen, J. (1991). The Smile Factory: Work at Disneyland. http://mba.teipir.gr/files/
Organizational%20Behavior%2012%20Cohort/smile_factory.pdf, dostęp: 11.11.2019.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Kultura i etyka zarządzania

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Najczęściej kupowane