• Kształtowanie przewag konkurencyjnych. Perspektywa finansowania procesów innowacyjnych i zarządzania ryzykiem we współczesnych przedsiębiorstwach

Kształtowanie przewag konkurencyjnych. Perspektywa finansowania procesów innowacyjnych i zarządzania ryzykiem we współczesnych przedsiębiorstwach

 • Autor: Jacek Woźniak Kamil Gemra
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-289-1
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 231/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  52.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest zwięzłym źródłem wskazówek, jak kształtować przewagi konkurencyjne w warunkach nowoczesnego zarządzania ryzykiem oraz stosowania współczesnych form finansowania procesów innowacyjnych. Książka łączy w sobie zatem trzy podstawowe kategorie ważne w rozwoju współczesnych podmiotów gospodarczych: ryzyko, finansowanie działalności, innowacje. Rozważania zawarte w monografii odnoszą się przede wszystkim do rozwijających się sektorów innowacyjnych (głównie na gruncie polskim), m.in. sektorów kreatywnych oraz sektorów wysokich technologii. Książka zawiera wyniki badań empirycznych (jakościowych i ilościowych), a także opisuje przykłady (studia przypadków) rzeczywiście działających na rynku przedsiębiorstw innowacyjnych – pokazując, jak zarządzanie ryzykiem i finansami w procesach innowacyjnych może wpływać na kreowanie przewag konkurencyjnych.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Uwarunkowania kształtowania przewag konkurencyjnych współczesnych przedsiębiorstw

Wstęp
1.1. Kluczowe i przełomowe determinanty działalności współczesnych przedsiębiorstw – jak aktualnie działamy i w jakim kierunku zmierzamy jako przedsiębiorcy?
1.2. Nowoczesne podejście do rozumienia i wykorzystywania przewag konkurencyjnych – co tak naprawdę jest ważne?
1.3. Czynniki kształtujące przewagi konkurencyjne przedsiębiorstw w warunkach rewolucji 4.0 i zastosowania technologii teleinformatycznych
1.4. Podstawowe bariery i czynniki zagrożeń w kształtowaniu przewag konkurencyjnych
Podsumowanie
Pytania problemowe

Rozdział 2. Procesy innowacyjne jako źródło przewag konkurencyjnych

2.1. Postrzeganie innowacji w warunkach współczesnego otoczenia i rewolucji 4.0
2.2. Trendy w kształtowaniu działalności innowacyjnej w nowoczesnych przedsiębiorstwach
2.3. Wyzwania zarządzania innowacjami we współczesnych przedsiębiorstwach
2.4. Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw jako rezultat działalności innowacyjnej
2.5. Innowacje jako źródło ryzyka i spadku wartości dla interesariuszy
Podsumowanie
Pytania problemowe

Rozdział 3. Doskonalenie działalności przedsiębiorstw poprzez finansowanie procesów innowacyjnych

3.1. Istota finansowania innowacji – na czym należy się skoncentrować
3.2. Źródła finansowania innowacji we współczesnych przedsiębiorstwach
3.3. Własne źródła finansowania innowacji w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw
3.4. Obce źródła finansowania innowacji jako szansa w kreowaniu przewag konkurencyjnych
Podsumowanie
Pytania problemowe

Rozdział 4. Rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych w warunkach zarządzania ryzykiem

4.1. Nowoczesne podejście do percepcji ryzyka i zarządzania ryzykiem
4.2. Wymagania przedsiębiorstw innowacyjnych względem zarządzania ryzykiem
4.3. Złożoność ryzyka i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach innowacyjnych
4.4. Zasadność włączania zarządzania ryzykiem w system rozwoju przedsiębiorstw
4.5. Zarządzanie ryzykiem w procesach innowacyjnych jako fundament kreowania przewag konkurencyjnych  – przykład polskich sektorów kreatywnych
Podsumowanie
Pytania problemowe

Rozdział 5. Zarządzanie ryzykiem i finansowanie działalności przedsiębiorstw innowacyjnych poprzez emisję papierów dłużnych

5.1. Istota finansowania dłużnego w działalności przedsiębiorstw innowacyjnych
5.2. Zorganizowany rynek obrotu obligacjami – szansa dla rozwoju finansowania dłużnego działalności innowacyjnej?
5.3. Wykorzystanie finansowania dłużnego w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa innowacyjnego – przykład firmy Legimi S.A. z sektora nowych technologii
Podsumowanie
Pytania problemowe

Rozdział 6. Nowoczesna forma finansowania kapitałem  własnym – crowdfunding i jego rola w rozwoju procesów innowacyjnych i kreowaniu przewag konkurencyjnych

6.1. Istota i uwarunkowania finansowania crowdfundingiem w przedsiębiorstwach innowacyjnych
6.2. Rynek crowdfundingu – sprzyjający „ekosystem” dla procesów innowacyjnych i kreowania przewag konkurencyjnych?
6.3. Zastosowanie crowdfundingu w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstwa innowacyjnego – przykład firm Red Dev Studio i Plantwear
Podsumowanie
Pytania problemowe

Rozdział 7. Przewagi konkurencyjne w przedsiębiorstwach z przemysłów wysokich technologii – perspektywa zarządzania ryzykiem w procesach innowacyjnych

7.1. Istota przemysłów wysokich technologii
7.2. Kreowanie przewag konkurencyjnych w przedsiębiorstwach z przemysłów wysokich technologii
7.3. Zarządzanie ryzykiem jako podstawa kreowania przewag konkurencyjnych – przykład polskich przedsiębiorstw działających w przemysłach wysokich technologii
Podsumowanie
Pytania problemowe

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis wykresów
Spis tabel

Jacek Woźniak
doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Zatrudniony w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, gdzie od ponad 10 lat prowadzi badania naukowe oraz dydaktykę m.in. w zakresie konkurencyjności podmiotów gospodarczych, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem i efektywnością w projektach innowacyjnych, zarządzania innowacjami czy też procesowego podejścia do zarządzania przedsięwzięciami innowacyjnymi. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora. Autor lub współautor monografii naukowych i podręczników z zakresu zarządzania ryzykiem oraz zarządzania projektami i innowacjami, a także kilkudziesięciu artykułów naukowych. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika Nowoczesne Systemy Zarządzania. Modern Management Systems.

Książki tego autora

Kamil Gemra
partner zarządzający firmy doradczej InnerValue, wiceprezes zarządu Domu Maklerskiego INC SA. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów, adiunkt w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W swojej pracy zawodowej, jak i naukowej, zajmuje się finansowaniem przedsiębiorstw, rynkiem obligacji oraz komunikacją z inwestorami. Pracował jako doradca dla największych spółek notowanych na GPW. Autor wielu publikacji edukacyjnych i naukowych.

Książki tego autora

Acevedo M. F., Adey M., Bruno C., Del Bufalo G., Gazaniol A., Thornary B., 2010, France,
Germany, Italy, Spain and the United Kingdom – building momentum in venture capital
across Europe, Published by Bpifrance, CDP, ICO, British Business Bank, KfW.
Adamik A., Nowicki M., 2020, Barriers of Creating Competitive Advantage in the Age of In-
dustry 4.0: Conclusions from International Experience, [in:] A. Zakrzewska-Bielawska,
I. Staniec (eds.), Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of
Industry 4.0. Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham.
Adamkiewicz-Drwiłło H., 2010, Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań
współczesnej gospodarki, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń.
Adamska A., Dąbrowski T.J., 2010, Zarządzanie ryzykiem reputacji w banku, „Finanse:
Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN”, nr 1(2).
Aghion P., Bond S., Klemm A., Marinescu I., 2004, Technology and financial structure: are
innovative firms different? , „Journal of the European Economic Association”, Vol. 2,
No. 2–3.
Allison T.H., Davis B.C., Short J.C., Webb J.W., 2014, Crowdfunding in a prosocial microlen-
ding environment: Examining the role of intrinsic versus extrinsic cues, „Entrepreneurship:
Theory & Practice”, No. 39(1).
Aniszewska-Banaś G., 2016, Percepcja wobec wirtualizacji świata – zmiana kodów postrze-
gania, [w:] P. Płoszajski (red.), Społeczna odpowiedzialność technologii, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Annells M., 2006, Triangulation of qualitative approaches: hermeneutical phenomenology
and grounded theory, „Journal of Advanced Nursing”, No. 56(1).
Anthony S.D., 2015, Nowa era innowacji, „Harvard Business Review Polska”, nr 7–8.
Anthony S.D., Johnson M.W., Sinfield J.V., Altman E.J., 2014, Przez innowację do wzrostu.
Jak wprowadzić innowację przełomową, Wolters Kluwer, Warszawa.
Antkiewicz S., 2011, Polski rynek obligacji i innych papierów wartościowych, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.Bibliografia 208
Antony S.D., Duncan D.S., Siren P.M.A., 2015, Stwórz machinę innowacyjności, „Harvard
Business Review Polska”, nr 7–8.
Arqué-Castells P., 2012, How venture capitalists Spur invention in Spain: evidencefrom patent
trajectories, „Res. Policy”, No. 41(5).
Assylbekova N., 2016, Przegląd czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw,
[w:] P. Urbanek, E. Walińska (red.), Ekonomia i nauki o zarządzaniu w warunkach
integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Bakonyi J., 2016, Kompetencje informatyczne – z perspektywy pracowników, „Zeszyty Na-
ukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, nr 2.
Bareja K., Wachowicz A., 2008, Kryteria klasyfikacji i interpretacji ryzyka w literaturze
ekonomicznej, [w:] A. Karmańska (red.), Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa.
Bednarczyk T.H., Jańska A., 2015, Innowacje produktowe i procesowe w obszarze ubezpieczeń
majątkowych dla osób fizycznych , „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska.
Sectio H. Oeconomia”, nr 4(49).
Bednarz J., 2011, Klasyczne a nowe teorie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, „Prace
i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 30.
Belleflamme P., Lambert T., Schwienbacher A., 2014, Crowdfunding. Tapping the right crown,
„Journal of Business Veturing”, Vol. 29, No. 5.
Berg J., 2018, Introduction: Charting the future of customer care through a core optimization
philosophy, „McKinsey Quarterly”, No. 1.
Bertoni F., Croce A., D’adda D., 2010, Venture capital investments and patenting activity of
High-tech start-ups: a micro-econometric firm-analysis, „VentureCap.”, No. 12(4).
Betti F., de Boer E., Giraud Y., 2020, Industry’s fast-mover advantage: Enterprise value from
digital factories, „McKinsey Quarterly”, January.
Bieć A., 2013, Innowacyjność a wzrost gospodarczy, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”,
nr 1(26).
Bielaszka A., Sierpińska M., 2010, Droga na NewConnect – od spółki prywatnej do publicz-
nej, [w:] M. Godlewska, P. Szczepankowski (red.), Współczesne trendy w zarządzaniu
i finansach. Teoria a praktyka , Wydawnictwo Vizja Press & IT, Warszawa.
Błaszczyk M., 2019, Mechanizmy tworzenia przewagi konkurencyjnej w procesie formułowa-
nia strategii przedsiębiorstwa, [w:] J.W. Pietrewicz, R. Sobiecki (red.), W poszukiwaniu
konkurencyjnej przewagi, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Block J.H., Colombo M.G., Cumming D.J., Vismara S., 2018, New players in entrepreneurial
finance and why they are there , „Small Business Economics”, No. 50(2).
Board J., 2011, Understanding risk, „Governance”, No. 204.
Bogdanienko J. (red.), 2004, Innowacyjność przedsiębiorstw, Uniwersytet Mikołaja Koper-
nika, Toruń.
Bogdanienko J., 1983, Podstawy badań naukowych, Szkoła Główna Planowania i Statystyki,
Warszawa. Bibliografia 209
Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W., 2004, Innowacyjność przedsiębiorstw, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika, Toruń.
Borowski K., 2007, Banki inwestycyjne na polskim rynku finansowym , [w:] A. Szelągowska
(red.), Instytucje rynku finansowego w Polsce , CeDeWu, Warszawa.
Bova T., 2019, IQ wzrostu, MT Biznes, Warszawa.
Brockhoff K., 1985, Abstimmungsprobleme von Marketing und Technologiepolitik, „Die
Betriebswirtschaft”, nr 45.
Bruneel J., D’este P., Salter A., 2010, Investigating the Factors that Diminish the Barriers to
University-Industry Collaboration, „Research Policy”, Vol. 39.
Brzeziński M. (red.), 2001, Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin,
Warszawa.
Burtch G., Ghose A., Wattal S., 2013, An empirical examination of the antecedents and
consequences of contribution patterns in crowd-funded markets, „Information Systems
Research”, No. 24.
Cabrera-Sánchez J.-P., Villarejo-Ramos Á.F., 2019, Factors affecting the adoption of big data
analytics in companies, „RAE-Revista de Administração de Empresas”, No. 59(6).
Camisón C., Villar-López A., 2011, Non-technical innovation: Organizational memory and
learning capabilities as antecedent factors with effects on sustained competitive advantage ,
„Industrial Marketing Management”, No. 40.
Cappellari G., Welter C.V.N., Hermes L.C.R., Sausen J.O., 2019, Absorptive capacity: Com-
ponents and organizational mechanisms for its development, „Revista de Administração
Mackenzie”, No. 20(6).
Cavajal M., Garcia-Aviles J.A., Gonzalez J.L., 2012, Crowdfunding and Non-Profit Media:
The Emergence of New Models for Public Interest Journalism , „Journalism Practice”,
Vol. 6, No. 5–6.
Cecelak J., 2017, Rola aniołów biznesu w finansowaniu przedsiębiorstw we wczesnych fazach
rozwoju, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku”, nr XXVI.
Chih-Hsing L., 2017, Creating competitive advantage: Linking perspectives of organization
learning, innovation behavior and intellectual capital, „International Journal of Hospi-
tality Management”, No. 66.
Christensen C., Hall T., Dillon K., Duncan D.S., 2018, Nie licz na szczęście. Opowieść o in-
nowacjach i wyborach klientów, MT Biznes, Warszawa.
Chyba Z., 2016, Pozyskiwanie technologii a kreowanie przedsiębiorczości technologicznej,
„Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 4.
Chyliński A., 2015, Podglądanie ryzyka. Dyktat założeń, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.
Creative Economy Report, 2008, United Nations Conference on Trade and Development,
United Nations Development Programme. Bibliografia 210
Creative Economy Report, 2013, Special edition: Widening local development pathways,
United Nations/UNDP/UNESCO, New York 2013.
Creative Industries Mapping Document: Background, 2001, DCMS, London.
Croce A., Guerini M., Ughetto E., 2018, Angel financing and the performance of high-tech
start-ups, „Journal Small Business”, No. 56(2).
Czerniachowicz B., 2012, Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w podejściu zasobo-
wym na podstawie firmy „A”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia
i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 25 pt. Uwarunkowania
konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku.
Czerwiński M., 2011, Analiza funkcjonowania publicznego rynku nie skarbowych papierów
dłużnych Catalyst, [w:] K. Jajuga (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek
finansowy , Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
Davies B., Diemand-Yauman C., van Dam N., 2019, Competitive advantage with a hu-
man dimension: From lifelong learning to lifelong employability, „McKinsey Quarterly”, 
February.
Deiser R., Newton S., 2013, Six social-media skills every leader needs, „McKinsey Quarterly”,
February.
Denzin N., 2006, Sociological Methods: A Sourcebook, Aldine Transaction.
Dereli D.D., 2015, Innovation Management in Global Competition and Competitive Advantage,
„Procedia – Social and Behavioral Sciences”, No. 195.
Deschamps J.-P., 2011, Liderzy innowacyjności, Wolter Kluwer, Warszawa.
Domańska-Szaruga B., 2019, Kultura zarządzania ryzykiem w urzędach jednostek samorządu
terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Huma-
nistycznego w Siedlcach, Siedlce.
Domańska-Szaruga B., Simiński P., 2017, Trust and Business Risk in a Research Institute’s
Operations, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Sie-
dlcach. Administracja i Zarządzanie”, nr 115.
Domańska-Szaruga B., Wereda W., 2018, Assessment of the level of maturity of risk manage-
ment culture in municipal offices in Poland , [in:] D. Žostautienė, D. Susniene, W. Wereda
(eds.), 7th International Conference on Changes in Social and Business Environment
CISABE 2018, Editografica s.r.l., Bologna.
Drews A., 2018, Finansowanie działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw
w Polsce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach”, nr 359.
Drucker P.F., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa.
Dugan R.E., Gabriel K.J., 2014, „Desantowy” model innowacyjności, czy jak działa DARPA,
„Harvard Business Review Polska”, nr 4. Bibliografia 211
Duliniec A., 2017, Motywy decyzji o zadłużaniu przedsiębiorstw. Wyniki badań polskich spółek
giełdowych, „Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia”, nr 1.
Dutta S., Folta T.B., 2016, A comparison of the effect of angels and venture capitalists on
innovation and value creation, „J. Bus. Ventur.”, No. 31(1).
Dziawgo D., Zawadzki A., 2011, Finanse przedsiębiorstwa, istota – narzędzia – zarządzanie,
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
Dziuba D.T., 2012, Rozwój systemów crowdfundingu – modele, oczekiwania i uwarunkowania,
„Problemy Zarządzania”, nr 10(3).
Ertz M., Durif F., Arcand M., 2018, A conceptual perspective on collaborative consumption,
„AMS Rev”, nr 7.
Fabozzi F., 1999, Rynki obligacji. Analiza i strategie, WIG-Press, Warszawa.
Faria A. P., Barbosa N., 2014, Does venture capital really foster innovation?, „Econ.Lett.”,
No. 122(2).
Ferreira S.A., Neto J.V., da Silveira Batista H.M.C., 2019, Critical success factors on project
and process management in competitive strategy implementation, „Brazilian Journal of
Operations & Production Management”, No. 16(4).
Ferreiraa J., Coelho A., Moutinho L., 2020, Dynamic capabilities, creativity and innovation
capability and their impact on competitive advantage and firm performance: The mode -
rating role of entrepreneurial orientation, „Technovation” (w druku).
Flak O., Głód G., 2012, Konkurencyjni przetrwają, Difin, Warszawa.
Flaszewska S., 2016a, Bariery utrudniające realizację procesów zarządzania wiedzą w przed-
siębiorstwach wysokich technologii, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu”, nr 422.
Flaszewska S., 2016b, W kierunku doskonalenia zarządzania wiedzą na przykładzie przed-
siębiorstw wysokich technologii, „Zarządzanie i Finanse”, nr 2, Cz. 2.
Flick U., 2004, Triangulation in Qualitative Research, [in:] U. Flick, E. von Kardoff, I. Steinke
(eds.), A Companion to Qualitative Research, Sage Publications, London, Thousand
Oaks, New Delhi.
Francik A., 2003, Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Akademia Ekono-
miczna w Krakowie, Kraków.
Freel M.S., 2006, Are small innovators credit rationed?, „Small Business Economics”, Vol. 28,
No. 1.
Freeman Ch., 1982, The Economics of Industrial Innovation , F. Printer, London.
Furmanek W., 2017, Innowacje kategorią współczesności, „Labor et Educatio”, nr 5.
Furr N., O’Keeffe K., Dyer J.H., 2017, Zarządzanie zbiorową innowacyjnością, „Harvard
Business Review Polska”, nr 3.
Gaschi-Uciecha A., 2015, Kompetencje zespołu projektowego w odniesieniu do zarządzania
ryzykiem w projektach, „Prace Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, 
pt. Projekty lokalne i regionalne: rola kompetencji w zarządzaniu projektami.Bibliografia 212
Gautam R., Muhanna W.A.B., Barney J.B., 2005, Information technology and the performance
of the customer service process: A resource-based analysis, „MIS Quarterly Minneapolis”,
Vol. 29(4).
Gemra K., 2013, Możliwości lokowania kapitału przez inwestorów indywidualnych na rynku
Catalyst, [w:] J. Grzywacz, S. Kowalski (red.), Bank, przedsiębiorstwo i społeczeństwo
w warunkach niepewności, Wydawnictwo PWSZ w Płocku, Płock.
Gemra K., 2016a, Publiczna emisja obligacji źródłem finansowania przedsiębiorstwa typu
start-up – case study Zortrax S.A., „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 10.
[76–89]
Gemra K., 2016b, Securing the issue of bonds on the catalyst market, „Kwartalnik Naukowy
Uczelni Vistula”, nr 4. [199–208]
Gemra K., 2019, Obligacje jako źródło finansowania przedsiębiorstw , Szkoła Główna Han-
dlowa w Warszawie, Warszawa.
Gemra K., Grzywacz J., 2014, Koszt finansowania przedsiębiorstw na rynku Catalyst w latach
2009–2013, [w:] J. Ostaszewski, E. Kosycarz (red.), Rozwój nauki o finansach. Stan
obecny i kierunki jej ewolucji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Geronikolaou G., Papachristou G., 2012, Venture Capital and Innovation in Europe, „Modern
Economy”, Vol. 3, No. 4.
Geuna A., Nesta L., 2006, University Patenting and Its Effects on Academic Research: the
Emerging European Evidence, „Research Policy”, Vol. 35.
Ginter A., Kałuża H., 2013, Inteligentna organizacja jako źródło sukcesu organizacji na wy-
branym przykładzie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie”, nr 97.
Glińska A., 2015, Zarządzanie wynikami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka, „Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 389.
Global Competitiveness Report, 2019, World Economic Forum, Cologny/Geneva, Swi-
tzerland.
Godlewska-Majkowska H., Skrzypek E., Płonka M., 2016, Przewaga konkurencyjna w przed-
siębiorstwie. Sektor – Wiedza – Przestrzeń, Texter, Warszawa.
Gordon J., Grüntges V., Smith V., Staack Y., 2016, New insights for new growth: What it takes
to understand your customers today, „McKinsey Quarterly”, Septenber.
Górka M., 2015, Wybrane poglądy na temat innowacji jako czynnika konkurencyjności pod-
miotów gospodarczych, „Prace Naukowo-Dydaktyczne Zakładu Zarządzania. PWSZ
w Krośnie”, nr 68.
Gorynia M., Jankowska B., 2008, Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjo-
nalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
Gorzeń-Mitka I., 2017, Złożoność w zarządzaniu – refleksje nad pozycją badań nad złożono -
ścią w kontekście zarządzania ryzykiem, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas.
Zarządzanie”, nr 1.Bibliografia 213
Gos W., 2012, Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej, Difin, Warszawa.
Govindarajan V., 2013, Innowacyjność odwrócona: zasady gry, „Harvard Business Review
Polska”, nr 120.
Govindarajan V., Winter A., 2016, Odwrócone innowacje, „Harvard Business Review Polska”,
nr 157.
Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.),2000, Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa.
Grzybowska A., Ertman A., 2017, Innowacje w sektorach kreatywnych i sektorze przemysło-
wym, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 9.
Gwarda-Gruszczyńska E., 2011, Ochrona własności intelektualnej w sektorach wysokich
technologii, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy
Usług”, nr 64.
Gwarda-Gruszczyńska E., 2015, Koncepcja innowacyjności odwróconej a polskie przedsię-
biorstwa, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, nr 17.
Hajduk Z., 2012, Ogólna metodologia nauk, Wydawnictwo KUL, Lublin.
Hałaburda D., 2015, Finansowanie inwestycji komunalnych na rynku obligacji Catalyst,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”.
Hall B., Lerner J., 2010, The financing of R&D and innovation , [in:] B. Hall, N. Rosemberg
(eds.), Handbook of the Economics of Innovation.Elsevier, North Holland.
Hall B., Link A., Scott J., 2011, Barriers Inhibiting Industry from Partnering with Universities:
Evidence from the Advanced Technology Program, „Journal of Technology Transfer”,
Vol. 26.
Hamel G., 2012, What Matters Now. How to Win in a World of Relentless Change, Ferocious
Competition, and Unstoppable Innovation, Jossey-Bass, San Francisco.
Hammer M., 2001, The Agenda. What Every Business Must Do to Dominate the Decade ,
Three Rivers Press, New York.
Hargadon A., Sutton R.I., 2000, Building Innovation Factory, „Harvard Business Review”,
No. 78(3).
Hatzichronoglou T., 1996, Revision of the High-Technology Sector and Product Classification ,
OECD, Paris.
Herrera M.E.B., 2015, Creating competitive advantage by institutionalizing corporate social
innovation, „Journal of Business Research”, No. 68.
Hervé F., Manthé E., Sannajust A., Schwienbacher A., 2016, Investor motivations in invest-
ment-based crowdfunding, paper presented at the Entrepreneurial Finance (ENTFIN)
Conference 2016, 8–9 July, France.
Hinterhubera A., Liozub S.M., 2014, Is innovation in pricing your next source of competitive
advantage?, Business Horizons”, No. 57.
Hofman M., 2017, Zarządzanie ryzykiem w środowisku wieloprojektowym, Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. Bibliografia 214
Hornuf L., Schwienbacher A., 2018, Market mechanisms and funding dynamics in equity
crowdfunding, „Journal of Corporate Finance”, No. 50.
IEC, 2019, IEC 31010:2019: Risk management – Risk assessment techniques, International
Electrotechnical Commission, Geneva.
IIF, 2017, The Future of Risk Management in the Digital Era , Institute of International Finance,
McKinsey & Company, October.
Ilin W.W., 2019, Cyfrowa rzeczywistość – nowy pejzaż czy granica możliwości człowieka, [w:]
J.M. Osipow, A.Z. Nowak (red.), Rewolucja cyfrowa wyzwania problemy perspektywy
rozwoju, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Fra-
mework Comprehensive Version, 2006, Basel Committee on Banking Supervision,
Bank for International Settlements, Basel.
Ireland R.D., Webb J.W., 2007, Strategic entrepreneurship: Creating competitive advantage
through streams of innovation, „Business Horizons”, No. 50.
ISO, 2009, ISO Guide 73:2009(en): Risk Management – Vocabulary, International Organi-
zation for Standardization, Geneva.
ISO, 2018, ISO 31000:2018(en): Risk management – Guidelines, International Organization
for Standardization, Geneva.
Iwanicz-Drozdowska M., 2012, Klasyfikacja ryzyka w działalności banku. Charakterystyka
rodzajów ryzyka, [w:] M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Zarządzanie ryzykiem bankowym,
Poltext, Warszawa.
Jajuga K., 2006, Obligacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Jajuga K., Jajuga T., 2008, Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko
finansowe. Inżynieria finansowa , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Janasz W. (red.), 2005, Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Euro-
pejską, Difin, Warszawa.
Janasz W., Kozioł-Nadolna K., 2011, Innowacje w organizacji, Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne, Warszawa.
Janiszewski J.M., 2018, Frugal Innovation – innowacje inspirowane ideą Jugaad, [w:] K. Poznań-
ska (red.), Nowe formy innowacji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Jasiński A., 2006, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
Jasiński A.H., Głodek P., Jurczyk-Bunkowska M., 2019, Organizacja i zarządzanie procesami
innowacyjnymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Jaworski J., 2017, Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw , CeDeWu, War-
szawa.
Jick T.D., 1979, Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action,
„Administrative Science Quarterly”, No. 24(4).
Jones D., Balle M., Chaize J., Fiume O., 2019, Strategia lean. Kultura uczenia się kluczem do
budowania przewagi konkurencyjnej, MT Biznes, Warszawa. Bibliografia 215
Juchniewicz M., Grzybowska B., 2010, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Kaczmarek T.T., 2010, Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
Kalinowski T.B., 2010, Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Wolters
Kluwer, Warszawa.
Kaplan R.S., Norton D.P., 2010, Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej,
Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
Karaś E., Piasecka-Głuszak A., 2014, Nowy wymiar organizacji – organizacją ucząca się
i organizacja inteligentna, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”,
nr 3(41).
Kasiewicz S., 2018, PSD 2. Krytyczny przystanek na drodze do nowej ery bankowości, Szkoła
Główna Handlowa, Warszawa.
Kasiewicz S., Rogowski W., 2006, Ryzyko a wzrost wartości przedsiębiorstwa, „Kwartalnik
Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1.
Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., 2006, Kapitał intelektualny, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków.
Kasprzak R., 2013, Przemysły kreatywne w Polsce: uwarunkowania i perspektywy, Kamon
Consulting, Warszawa.
Kaszycyn W.W., 2019, Najnowsze technologie we współczesnej gospodarce: wyzwania i rzeczy-
wistość, [w:] J.M. Osipow, A.Z. Nowak (red.), Rewolucja cyfrowa wyzwania problemy
perspektywy rozwoju, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Kelly K., 2017, Nieuniknione. Jak inteligentne technologie zmienią naszą przyszłość, Poltext,
Warszawa.
Khavul S., Chavez H., Bruton G.D., 2013, When institutional change outruns the change agent:
The  contested terrain of entrepreneurial microfinance for those in poverty , „Journal of
Business Venturing”, No. 28(1).
Kirby E., Worner S., 2014, Crowd-funding: An Infant Industry Growing Fast, Staff Working
Paper of the IOSCO Research Department, DWP3.
Klimek J., 2015, Innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] A. Kałowski,
J. Wysocki (red.), Innowacje – ocena w ujęciu mikro, mezo i makro, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Klimek J., Żelazko B., 2018, Konkurencyjność i innowacyjność firm rodzinnych , [w:] K. Poznań-
ska (red.), Nowe formy innowacji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Knosala R., Deptuła A.M., 2018, Ocena ryzyka wdrażania innowacji, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa.
Kokot-Stępień P., 2016, Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce,
„Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej”, nr 24.
Kolterman K., 2013, Innowacje technologiczne w procesie budowy przewagi konkurencyjnej
MSP, Difin, Warszawa. Bibliografia 216
Kordel P., Machnik-Słomka J., 2015, Przedsiębiorczość oraz twórczość technologiczna jako
mechanizmy rozwojowe organizacji wysokich technologii, „Zeszyty Naukowe. Organi-
zacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska”, nr 80.
Korpus J., Banach Ł., 2017, Przedsiębiorstwa z sektora wysokich technologii w erze gospodarki
cyfrowej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 3.
Kotler Ph., 1999, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg, Warszawa.
Kowalak B., 2006, Konkurencyjna gospodarka – innowacje, infrastruktura – mechanizmy roz-
woju, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, Warszawa–Radom.
Kozielski R., Olsztyński A., Sroczyński T., 2018, Internet ludzi. Organizacja jutra, Wydaw-
nictwo Nieoczywiste, Warszawa.
Kozioł K., 2006, Cele i bariery działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw wysokiej
technologii, „Przegląd Organizacji”, nr 5.
Kozioł-Nadolna K., 2015, Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów ,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 854.
KPMG, 2017, Klasyfikacja ryzyk występujących w działalności zakładów ubezpieczeń , KPMG,
Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa.
Kraj K.M., 2018, Model otwartych innowacji jako wiodący paradygmat zarządzania inno-
wacjami w przedsiębiorstwie, [w:] K. Poznańska (red.), Nowe formy innowacji, Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Kreft J., 2019, Władza algorytmów. U źródeł potęgi Google i Facebooka, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Krysiak U., Krysiak Z., 2013, Koncepcja zrównoważonego ryzyka przedsiębiorstwa i banku,
„Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 4.
Krysiak Z., 2011a, Silna kultura zarządzania ryzykiem jako cecha nowoczesnych organizacji,
„e-mentor”, nr 2(39).
Krysiak Z., 2011b, Wartość ryzyka, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 19(2).
Krzyżanowska M., 2015, Konkurencyjne uwarunkowania sprawności marketingu, Poltext,
Warszawa.
Kubiak K., 2013, Wpływ technologii informatycznej na przepływ wiedzy w przedsiębiorstwach
high-tech, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 35.
Kuciński K. (red.), 2011, Glokalizacja, Difin, Warszawa.
Lam J., 2003, Enterprise Risk Management, John Wiley & Sons, New York.
Lemerle M., Rudisuli R., Steinert M., 2019, Global banking practice talent in wholesale banking:
Building a sustainable competitive advantage, „McKinsey Quarterly”, May.
Liu Y., Jiang C., Zhao H., 2019, Assessing product competitive advantages from the perspec-
tive of customers by mining user-generated content on social media, „Decision Support
Systems”, No. 123.
Łobejko S., Nowicka K., Szpringer W., 2018, Biznes cyfrowy. Technologie. Modele. Regulacje,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa. Bibliografia 217
Łobejko S., Pierścionek Z. (red.), 2011, Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przed-
siębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Łopaciński T., 2018, Ryzyko w zarządzaniu projektem innowacyjnym, „Kwartalnik Nauk
o Przedsiębiorstwie”, nr 47(2).
Luecke R., 2005, Zarządzanie kreatywnością i innowacją, Harvard Business Essentials, 
MT Biznes, Konstancin-Jeziorna.
Machnik-Słomka J., 2015, Zachowania twórcze w organizacjach wysokich technologii, „Zeszyty
Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, nr 19.
Machnik-Słomka J., 2016, Twórczość technologiczna a strategie rozwojowe przedsiębiorstw
wysokich technologii, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika
Śląska”, nr 93.
Machowiak W., 2014, Podstawy zarządzania ryzykiem w ujęciu ERM, Wyższa Szkoła Lo-
gistyki, Poznań.
Maciejewski J. i in., 2017, Cyfrowa rewolucja przemysłowa, Wydawnictwo Think & Make,
Warszawa.
Macmillan F., 2015, Copyright, the Creative Industries, and the Public Domain, [in:] C. Jones,
M. Lorenzen, J. Sapsed (eds.), The Oxford Handbook of Creative Industries, Oxford
University Press, Oxford.
Mader S., 2011, Risk: A Four-Letter Word No More, „Directorship”, National Association of
Corporate Directors, April-May.
Maj A., 2017, Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie – studium przypadku, „Organizacja
i Zarządzanie: kwartalnik naukowy”, nr 1(37).
Malinowska U., 2011, Charakterystyka kluczowych koncepcji zarządzania ryzykiem w przed-
siębiorstwie, [w:] S. Kasiewicz (red.), Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsię-
biorstwa w Polsce: kierunki i narzędzia, Wolters Kluwer, Warszawa.
Mansfield E., 1968, Industrial Research and Technological Innovation, W.W. Norton, New York.
Martin M., 2005, Charakterystyka pojęcia wysokich technologii – ujęcie retrospektywne,
„Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Łódzka”, Z. 42, nr 989.
Mathison S., 1988, Why Triangulate? „Educational Researcher”, No. 17(2).
Matusiak K., 2008, Innowacje i transfer technologii, Słownik pojęć, PARP, Warszawa.
Matwiejczuk R., 2014, Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsię-
biorstwa, Uniwersytet Opolski, Opole.
Mayer-Schonberger V., Cukier K., 2014, Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie
pracę i życie, MT Biznes, Warszawa.
Mazurek J., 2011, Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje korporacyjne na Catalyst,
Wydawnictwo GPW, Warszawa.
McFee G., 2006, Triangulation in research: two confusions, „Educational Research”, No. 34.
McNally J.S., 2015, Risk. Leverage it. Control it. Win!, „Pennsylvania CPA Journal”, Winter.Bibliografia 218
Mikołajczyk B., 2007, Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin,
Warszawa.
Money.pl, 2011, 10 najczęściej popełnianych błędów w zarządzaniu ryzykiem, https://manager.
money.pl/akademia-managera/artykul/10;najczesciej;popelnianych;bledow;w;zarza-
dzaniu;ryzykiem,132,0,875652.html (05.01.2020).
Money.pl, 2019, https://www.money.pl/gielda/inovo-vp-laczna-wartosc-inwestycji-vc-wy-
niosla-ok-550-mln-zl-w-i-pol-2019-r-6409146302441602a.html (18.11.2019).
Motylska-Kuźma A., 2016, The Cost of Crowdfunding Capital, 3rd International Multidi-
sciplinary Scientific Conference on Social Science & Arts, SGEM 2016, Conference
Proceedings, Book 2, Vol. III.
Murphy D., 2008, Understanding Risk: The Theory and Practice of Financial Risk Management ,
Taylor & Francis Group, LLC, Boca Raton.
Murzyn A., 2018, Przedsiębiorczość. Biznes. Edukacja. Studium filozoficzno-pedagogiczne ,
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Nambisan S., Lyytien K., Majchrzak A., Song M., 2017, Digital Innovation Management:
Reinventing Innovation Management Research in a Digital World, „MIS Quarterly”,
Vol. 41(1).
Niedbalska G. i in., 1999, Definicje pojęć z zakresu statystyki nauki i techniki, Główny Urząd
Statystyczny, Warszawa.
Niedzwiedskaja N.P., 2019, Społeczeństwo cyfrowe: problemy i perspektywy rozwoju, [w:]
J.M. Osipow, A.Z. Nowak (red.), Rewolucja cyfrowa wyzwania problemy perspektywy
rozwoju, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Niemczyk J., 2013, Strategia. Od planu do sieci, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Wrocław.
Niklewicz-Pijaczyńska M., 2013, Innowacje przełomowe w modelu open innovation i ekonomii
free revealing, „Zarządzanie i Finanse”, nr 4(11).
Nosalska K., Gracel J., 2019, Kompetencje pracowników a kształtowanie dojrzałości cyfrowej
przedsiębiorstw w kontekście Przemysłu 4.0, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3–4.
Olsen W., 2004, Triangulation in Social Research: Qualitative and Quantitative Methods
Can Really Be Mixed, [in:] M. Holborn (eds.), Developments in Sociology, Causeway
Press, Ormskirk.
Ostaszewski J., Cicirko T., Kreczmańska-Gigol K., Russel P., 2009, Finanse spółki akcyjnej,
Difin, Warszawa.
Otola I., 2013, Creating competitive advantage in enterprises in the aspect of internal resour-
ces, [w:] A. Brzozowska (ed.), Selected problems of strategic management of enterprises,
Vysoka Skola Bańska, Ostrava.
Pakulska T., 2017, Otoczenie przedsiębiorstw a rozwój sharing economy, [w:] M. Poniatow-
ska-Jaksch, R. Sobiecki (red.), Sharing Economy (gospodarka współdzielenia), Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.Bibliografia 219
Pastusiak R., 2010, Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Operacje giełdowe rynku pu-
blicznego i niepublicznego, CeDeWu, Warszawa.
Paul H., 2012, Modele biznesu a ryzyko strategiczne, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Eko-
nomiczny w Poznaniu”, nr 235.
Peng M.W., 2012, The global strategy of emerging multinationals from China , „Global Strategy
Journal”, No. 2(2).
Pfitzer M., Bockstette V., Stamp M., 2015, Innowacje budujące wartość wspólną, „Harvard
Business Review Polska”, nr 7-8.
Piasecki B., 2001, Ekonomika i zarządzanie mała firmą , Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.
Pichlak M., 2012, Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki
badań empirycznych, Difin, Warszawa.
Piekarczyk A., Zimniewicz K., 2010, Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, Polskie Wydaw-
nictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Pierścionek Z., 2007, Strategie konkurencji i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa.
Pietrewicz J.W., Sobiecki R., 2017, Przedsiębiorczość sharing economy, [w:] M. Poniatowska-
Jaksch, R. Sobiecki (red.), Sharing Economy (gospodarka współdzielenia), Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Pietrewicz J.W., Sobiecki R., 2019, W kierunku konkurencyjnej różnorodności, [w:] J.W. Pie-
trewicz, R. Sobiecki (red.), W poszukiwaniu konkurencyjnej przewagi, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Pilipczuk O., 2018, Podejście procesowe do zarządzania organizacją inteligentną, „Studia
i Prace WNEiZ US”, nr 54, T. 2, s. 104 i nast.
Piotrowicz Ł., Stępnik D., 2015, Oprogramowanie Knowledge Management jako narzędzie
budowania potencjału strategicznego firmy , „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych.
Szkoła Główna Handlowa”, nr 36.
PKD, 2020, http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/4,0.html (29.01.2020).
Płoszajski P., 2016, Czy nadszedł zmierzch monopolu człowieka na inteligencję? O maszynach
myślących jak ludzie i ludziach myślących jak maszyny, [w:] P. Płoszajski (red.), Społecz-
na odpowiedzialność technologii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Podedworna-Tarnowska D., 2009, Perspektywy rozwoju rynku obligacji korporacyjnych
w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe,
Ubezpieczenia”, nr 16.
Podręcznik Oslo, 2008, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji,
OECD, Eurostat, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii
i Rozwoju Nauki – wydanie polskie, wydanie trzecie, Warszawa.
Pomykalski A., 2001, Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź.Bibliografia 220
Poniatowska-Jaksch M., 2017, Modele biznesu w sharing economy, [w:] M. Poniatowska-
Jaksch, R. Sobiecki (red.), Sharing Economy (gospodarka współdzielenia), Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Portal inkubatorbraniewo.pl, 2020, Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakre-
su wysokich i średnio-wysokich technologii, http://inkubatorbraniewo.pl/uploaded/
Lista%20bran%C5%BCy%20z%20zakresu%20wysokich%20i%20%C5%9Brednio%20
wysokich%20technologii.pdf (31.01.2020).
Portal Quality Austria. Polska, 2020, Zarządzanie ryzykiem – 6 kluczowych błędów, http://
www.qualityaustria.com.pl/baza-wiedzy/art/5-kluczowych-bledow-w-zarzadzaniu-ry-
zykiem-w-organizacji-202 (08.02.2020).
Porter M.E., 2006, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydaw-
nictwo MT Biznes, Warszawa.
Poznańska K., 2014, Sieci współpracy a innowacyjność przedsiębiorstw, [w:] A. Sopińska,
S. Gregorczyk (red.), Granice strukturalnej złożoności organizacji, Szkoła Główna Han-
dlowa w Warszawie, Warszawa.
Pradhan R., Arvin M., Nair M., Bennett S., Bahmani S., Hall J., 2018, Endogenous dynamics
between innovation, financial markets, venture capital and economic growth: Evidence
from Europe, „Journal of Multinational Financial Management„, Vol. 45.
Prahalad C.K., Krishnan M.S., 2010, Nowa era innowacji, Wydawnictwa Profesjonalne
PWN, Warszawa.
Pritsch G., Stegemann U., Freeman A., 2008, Turning risk management into a true competitive
advantage. Lessons from the recent crisis, McKinsey & Company.
Pukas A., 2019, Zarządzanie relacjami z klientem w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przed-
siębiorstwa – ujęcie dynamiczne, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
Radomska J., 2017, Ryzyko operacyjne w procesie realizacji strategii przedsiębiorstw, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Wrocław.
Raport, 1998, Report on the Microelectronics Industry in Florida’s I-4 Corridor Region, Uni-
versity of South Florida.
Raport, 2017, Identifying market and regulatory obstacles to cross-border development of
crowdfunding in the EU, Komisja Europejska, grudzień.
Roberts R., 1998, Managing innovation: The pursuit of competitive advantage and the design
of innovation intense environments, „Research Policy”, No. 27.
Rogowski W., Gemra K., 2018, Wpływ przypadku firmy GetBack na polski rynek finansowy ,
„Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 4.
Roszkowska-Menkes M., 2015, Otwarte innowacje: w poszukiwaniu równowagi, Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Rothwell R., Gardiner P., 1985, Invention, Innovation, Re-innovation and the Role of the User,
„Technovation”, No. 3. Bibliografia 221
Rozkrut M., 2018, Kompetencje cyfrowe społeczeństwa informacyjnego, „Studia i Prace
WNEiZ US”, nr 54, T. 3.
Rudawska J., 2017, Bariery działalności innowacyjnej w sektorze przedsiębiorstw: studium
przypadku, „Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka”, nr 1(20).
Sayyadi M., Provitera M.J., 2019, How to better manage a firm’s internal resources, „Industrial
Management”, November/December.
Schumpeter J.A., 1960, Teoria wzrostu gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa.
Schwab K., 2018, Czwarta rewolucja przemysłowa, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
Siewiera A., 2016, Efektywne zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych, „Finanse,
Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 4(82), Cz. 2.
Sikora J., Uziębło A., 2013, Innowacja w przedsiębiorstwie – próba zdefiniowania , „Zarzą-
dzanie i Finanse”, nr 11(2).
Silver N., 2014, Sygnał i szum. Sztuka prognozowania w erze technologii, Helion, Gliwice.
Siuta-Tokarska B., 2017, Zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce,
„Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 50(2).
Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., 2008, Analiza działalności i rozwoju przedsiębior-
stwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Skrzypek E., 2011, Uwarunkowania i konsekwencje zarządzania ryzykiem w organizacji
– ryzyko w projektach, „Problemy Jakości”, nr 11.
Sławiński A., 2006, Rynki finansowe , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Sobieraj J., 2018, Rewolucja przemysłowa 4.0, Wydawnictwo ITE Radom, Radom.
Sobol A., 2014, Crowdfunding jako oddolne narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju,
„Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 37, T. 2.
Sobolewski H., Marcinkowski B., 2017, Zarządzanie ryzykiem w praktyce gospodarczej,
„Studia i Prace WNEiZ US”, nr 50, T. 3.
Soleimani D., Cozzarin A., Taleb K., 2018, Revisiting the Canadian public policy towards
venture capital: Crowding-out or displacement, „Science and Public Policy”, No. 45(5).
Sopińska A., Mierzejewska W., 2017, Otwarte innowacje produktowe realizowane przez
przedsiębiorstwa działające w Polsce. Podejście zasobowe, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie, Warszawa.
Stabryła A., 2000, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy , Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa-Kraków.
Stachowicz J., 2015, Przedsiębiorczość technologiczna kluczową siłą rozwoju przedsiębiorstw
wysokich technologii, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika
Śląska”, nr 83.
Stachowicz J., 2016, The Rationalization of Development Strategies in High Technology En -
terprises, „Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy”, nr 3(35). Bibliografia 222
Staniec I., Klimczak K.M., 2015, Panorama ryzyka, [w:] I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki
(red.), Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu, C.H. Beck, Warszawa.
Stasiuk-Piekarska A., 2018, Działania doskonalące w procesie zarządzania ryzykiem organi-
zacyjnym, „Problemy Jakości”, nr 7.
Stasiuk-Piekarska A.K., Koliński A., 2015, Analiza ryzyka operacyjnego w kontekście efek-
tywności procesu produkcji, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 1.
Stawasz E., 1999, Innowacje a mała firma , Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Strategor, 2001, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość , Polskie Wydaw-
nictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Strausz, R., 2017, A theory of crowdfunding: a mechanism design approach with demand
uncertainty and moral hazard, „Am. Econ. Rev.”, No. 107(6).
Sudoł S., 2012, Nauki o zarządzaniu. Podstawowe problemy i kontrowersje, Polskie Wydaw-
nictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Surma J., 2017, Cyfryzacja życia w erze Big Data. Człowiek, biznes, państwo, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa.
Swiss Re, 2011, Product Innovation in Non-Life Insurance Markets. Where Little „I” Meets
Big „I”, „Sigma”, No. 4.
Szudejko M., 2016, Źródła finansowania i struktura kapitału przedsiębiorstw innowacyjnych
w Polsce, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku”, nr XXIII.
Szukalski S.M., 2018, Wybrane aspekty innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
usługowych, [w:] S.M. Szukalski, M. Wodnicka, B. Wentura-Dudek (red.), Innowacje
i trendy we współczesnej gospodarce, Foundation for Innovation Development and
Science, Kraków.
Szukalski S.M., Wodnicka M., 2018, Ewolucja w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Od funk-
cjonalnej struktury zarządzania do zarządzania poprzez procesy, [w:] S.M. Szukalski,
M. Wodnicka, B. Wentura-Dudek (red.), Innowacje i trendy we współczesnej gospodarce,
Foundation for Innovation Development and Science, Kraków.
Szymanik E., 2016, Konkurencyjność przedsiębiorstwa – główne aspekty, „Zeszyty Naukowe.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie”, nr 5 (953).
Taleb N.N, Spitznagel M.W., Goldstein D.G., 2010, Sześć błędów, jakie popełniają mene-
dżerowie odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem, „Harvard Business Review Polska”,
nr 89-90.
Tidd J., Bessant J., 2013, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, ryn-
kowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa.
Tomczak-Horyń K., Knosala R., 2018, Ocena poziomu wprowadzonych innowacji w wybra-
nych przedsiębiorstwach, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii
produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
Tsegaye W., Su Q., Malik M., 2020, The quest for a comprehensive model of employee innovative
behavior: The creativity and innovation theory perspective , „The Journal of Developing
Areas”, No. 54(2). Bibliografia 223
Tylżanowski R., 2016, Stymulatory procesów transferu technologii w przedsiębiorstwach prze-
mysłowych wysokiej techniki w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu”, nr 450.
Urbanowska-Sojkin E., 2012, Ryzyko w zarządzaniu strategicznym, „Zeszyty Naukowe.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, nr 235.
Ustawa, 1995, Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. 1995, nr 83, poz. 420).
Ustawa, 2005, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadza-
nia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz.U. 2005, nr 184, poz. 1539).
Ustawa, 2018, Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 685).
Wacławczyk A., 2003, Obligacje komunalne, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
Walczak W., 2010, Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw,
„E-mentor”, nr 5.
Wanicki P., 2016, Innowacje jako źródło wartości przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 442.
Waściński T., Krasiński P., 2010, Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa – elementy systema-
tyki i identyfikacji, [w:] J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz (red.), Zarządzanie ryzykiem
działalności organizacji, C.H. Beck, Warszawa.
Wasiluk A., 2003, Bariery wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe
Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie”, nr 8.
Webber R.A., 1996, Zasady zarządzania organizacjami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa.
Weerawardena J., Mavondo F.T., 2011, Capabilities, innovation and competitive advantage,
„Industrial Marketing Management”, No. 40.
Wereda W., Domańska-Szaruga B., 2018, Kultura zarządzania ryzykiem (KZR) jako czynnik
innowacyjności organizacji, [w:] J. Woźniak, W. Wereda (red.), Mapa ryzyka w zarzą-
dzaniu organizacją. W kierunku organizacji opartej na innowacjach i kulturze ryzyka,
CeDeWu, Warszawa.
Wereda W., Woźniak J., 2019, Building Relationships with Customer 4.0 in the Era of Marke-
ting 4.0: The Case Study of Innovative Enterprises in Poland , „Social Sciences”, No. 8(6).
Wiatr M.S., 2001, Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym: elementy systemu,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Wierzbicki M., 2017, Imitacja a mit innowacyjności, „Zeszyty Naukowe Politechniki Czę-
stochowskiej. Zarządzanie”, nr 26.
Wiśniewska J., 2015, Strategia technologiczna w rozwoju współczesnych organizacji, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania”, nr 39, T. 1.
Wiśniewska J., 2018, Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle Unii Europejskiej,
„Marketing i Rynek”, nr 9 (CD). Bibliografia 224
Wiśniewska J., Janasz K., 2012, Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrów-
noważonego rozwoju, Difin, Warszawa.
Wodecki A., 2018, Sztuczna inteligencja w kreowaniu wartości organizacji, Wydawnictwo
edu-Libri, Kraków.
Wojnicka E. (red.), 2006, Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich
technologii w Polsce do 2020 roku, PARP, Warszawa, https://www.parp.gov.pl/storage/
publications/pdf/2006_perspektywy_rozwoju_msp.pdf (02.02.2020).
Wojnicka E., 2004, System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, IBnGR, Gdańsk.
Wojnicka E., Klimczak P., Wojnicka M., Dąbkowski J., 2006, Perspektywy rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku, PARP, Warszawa.
Wojtysiak-Kotlarski M., 2011a, Audyt wewnętrzny a proces zarządzania ryzykiem, „Kwar-
talnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3.
Wojtysiak-Kotlarski M., 2011b, Zmienność, złożoność, niepewność i ryzyko – determinanty
współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] S. Kasiewicz (red.), Zarządzanie zintegrowanym
ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce: kierunki i narzędzia, Wolters Kluwer, Warszawa.
Wojtysiak-Kotlarski M., 2012, Megaprojekty a zarządzanie ryzykiem i wartością, „Kwartalnik
Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2.
Woźniak J., 2018a, Ryzyko w zarządzaniu współczesną organizacją, [w:] J. Woźniak, W. We-
reda (red.), Mapa ryzyka w zarządzaniu organizacją. W kierunku organizacji opartej
na innowacjach i kulturze ryzyka, CeDeWu, Warszawa.
Woźniak J., 2018b, Złożoność zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach projektowych
z sektorów kreatywnych w Polsce, „Problemy Zarządzania”, Vol. 16, nr 3(76), Cz. 2.
Woźniak J., 2019, Zarządzanie ryzykiem w sektorach kreatywnych, CeDeWu, Warszawa.
Woźniak J., Zaskórski P., 2015, Systemowe aspekty projektowania i doskonalenia organizacji
oraz kształtowania jej bezpieczeństwa, [w:] J. Woźniak (red.), Projektowanie i dosko-
nalenie organizacji w aspekcie jej bezpieczeństwa i usprawniania procesów informacyj-
no-decyzyjnych, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
Wyrozębski P., 2016, Ryzyko i niepewność w procesie planowania projektów, [w:] M. Trocki,
E. Bukłaha (red.), Zarządzanie projektami – wyzwania i wyniki badań, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Wysocki J., 2017, Pomiar i ocena ryzyka w przedsięwzięciach typu start-up, [w:] A. Kałowski,
J. Wysocki (red.), Start-up a uwarunkowania sukcesu. Wymiar teoretyczno-praktyczny,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Xu M., David J.M., Suk H.K., 2018, The Fourth Industrial Revolution: Opportunities and
Challenges, „International Journal of Financial Research”, Vol. 9(2).
Zakrzewska-Bielawska A., 2010, Strategie przedsiębiorstw wysokich technologii: ujęcie retro-
spektywne, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie”, nr 98. Bibliografia 225
Zakrzewska-Bielawska A., 2011a, Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przed-
siębiorstwach sektora wysokich technologii, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej”,
nr 1095.
Zakrzewska-Bielawska A., 2011b, Strategie wzrostu przedsiębiorstw sektora wysokich tech-
nologii w ujęciu empirycznym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu”, nr 219.
Zakrzewska-Bielawska A., 2015, Wybory produktowo-rynkowe przedsiębiorstw sektora wy-
sokich technologii, „Marketing i Rynek”, nr 9 (CD).
Zaskórski P., 2012, Asymetria informacyjna w zarządzaniu procesami, Wojskowa Akademia
Techniczna, Warszawa.
Zaskórski P., 2014, Współczesna organizacja jako system w systemie i nad systemem, [w:]
K. Piotrkowski, Z. Wojciechowski (red.), Uniwersalność versus różnorodność w teorii
i praktyce zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
Zaskórski P., Woźniak J., Szwarc K., Tomaszewski Ł., 2015, Zarządzanie projektami w ujęciu
systemowym, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
Zastempowski M., 2010, Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych
i średnich przedsiębiorstw, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zastempowski M., Grego-Planer D., Popławski W., 2011, Niematerialne wartości źródłem
ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zawiła-Niedźwiecki J., 2014, Operational risk as a problematic traid: risk resource, security,
business continuity, edu-Libri, Kraków-Warszawa.
Znojek M., 2016, Konkurencyjność sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rynku Unii
Europejskiej, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 3(81). 
Zupok S., 2017, Innowacje jako element budowy wartości dla klienta – studium przypadku
RCGW S.A. w Tychach, „Zarządzanie i Finanse”, R. 15, nr 2, Cz. 2.
Zych A., 2006, Innowacje jako źródło przedsiębiorczości, [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarun-
kowania przedsiębiorczości. Aspekty ekonomiczne i antropologiczno społeczne, Wydaw-
nictwo Państwowej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg.
Żelazko B., 2011, Zasoby pracy a rozwój przedsiębiorczości w sektorach wysokich technologii,
„Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa”.
Żukowski M., 2012, Ocena działalności Banku Gospodarstwa Krajowego w kontekście jego
zadań i potrzeb polskiej gospodarki, „Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach”, nr 105.
Żukowski M., Żukowska H., 2015, Aktualne zagrożenia stabilności systemu finansowego
w Polsce, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace. Szkoła
Główna Handlowa”, nr 3(4).
Życki C., Dec P., 2013, Crowdfunding – nowoczesna forma finansowania start-upów , „Eko-
nomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 12.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Ryzyko i kluczowe czynniki sukcesu ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Bezpieczeństwo organizacji w warunk...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Odporność organizacji. Cyfryzacja, ...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Przywództwo a innowacyjność organiz...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Najczęściej kupowane