• Kryteria oceny jakości opakowań aerozolowych stosowanych w branży kosmetycznej

Kryteria oceny jakości opakowań aerozolowych stosowanych w branży kosmetycznej

 • Autor: Małgorzata Lisińska-Kuśnierz Agnieszka Cholewa-Wójcik Anna Fitrzyk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-332-4
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 198/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia prezentuje informacje teoretyczne dotyczące wyrobów aerozolowych i stosowanych do nich opakowań wraz z wymaganiami dotyczącymi badań i oceny jakości. W części empirycznej dokonano implementacji macierzy Lockharta oraz metody QFD do określenia kryteriów oraz oceny jakości opakowań występujących w ofercie handlowej. Wyznaczono kryteria jakości opakowań aerozolowych w branży kosmetycznej, wynikające z oczekiwań konsumentów oraz podmiotów gospodarczych tworzących łańcuch dostaw. Przedstawiono też wyniki benchmarkingu opakowań aerozolowych z punktu widzenia konsumentów. Wskazano możliwość wdrożenia działań doskonalących dla konkretnych podmiotów gospodarczych w branży wyrobów aerozolowych.

Książka ma charakter poznawczy, metodyczny oraz aplikacyjny, dlatego jest skierowana zarówno do pracowników naukowych zajmujących się problematyką  opakowalnictwa oraz zarządzania jakością produktu, jak i do praktyków z obszaru kontroli jakości wyrobów aerozolowych w branży kosmetycznej.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Wyroby aerozolowe i opakowania aerozolowe w branży kosmetycznej

1.1. Charakterystyka wyrobów i opakowań aerozolowych
1.2. Analiza rynku wyrobów i opakowań aerozolowych w branży kosmetycznej w Polsce i na świecie

Rozdział 2. Wymagania dotyczące badań i oceny jakości opakowań aerozolowych

2.1. Regulacje prawne oraz zalecenia dotyczące oceny opakowań aerozolowych
2.2. Metody badań i oceny opakowań aerozolowych
2.3. Stan badań w zakresie oceny jakości opakowań aerozolowych oraz propozycja badań dotyczących wyznaczenia kryteriów jakości tych opakowań w branży kosmetycznej

Rozdział 3. Analiza zakresu prowadzonych badań i oceny jakości opakowań aerozolowych w branży kosmetycznej

3.1. Założenia badawcze
3.2. Analiza wymagań jakościowych dotyczących elementów opakowań oraz gotowego opakowania aerozolowego
3.3. Analiza oceny jakości elementów i uformowanych opakowań aerozolowych prowadzonej w wybranym przedsiębiorstwie

Rozdział 4. Określenie kryteriów oceny jakości opakowań aerozolowych z wykorzystaniem metody QFD

4.1. Założenia badawcze
4.2. Określenie profilu użytkownika opakowań aerozolowych występujących w wyrobach aerozolowych w branży kosmetycznej
4.3. Określenie i grupowanie potrzeb konsumentów dotyczących opakowań aerozolowych
4.4. Określenie potrzeb krytycznych z punktu widzenia konsumenta oraz regulacji prawnych i zaleceń branżowych
4.5. Określenie technicznych atrybutów opakowań aerozolowych z punktu widzenia podmiotów gospodarczych tworzących łańcuch dostaw
4.6. Wyznaczenie relacji pomiędzy potrzebami konsumentów a atrybutami technicznymi

Rozdział 5. Ocena jakości opakowań występujących w ofercie rynkowej z wykorzystaniem wyznaczonych kryteriów

5.1. Założenia badawcze
5.2. Benchmarking opakowań aerozolowych z punktu widzenia potrzeb konsumentów
5.3. Badanie i ocena jakości opakowań aerozolowych na podstawie wyznaczonych atrybutów technicznych określających kryteria jakości oraz benchmarking pod względem atrybutów
5.4. Analiza porównawcza atrybutów technicznych aktualnie stosowanych do oceny jakości opakowań z wyznaczonymi atrybutami w wyniku badań uwzględniających wszystkie podmioty łańcucha dostaw

Podsumowanie
Bibliografia
Załącznik
Spis tabel
Spis rysunków

Małgorzata Lisińska-Kuśnierz
profesor nauk ekonomicznych, pracuje w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. w Instytucie Nauk o Jakości i zarządzania Produktem, pełni funkcję kierownika Katedry Opakowalnictwa Towarów. Specjalizuje się w problematyce jakości wyrobów w procesach logistycznych, opakowalnictwie i przechowalnictwie. Posiada znaczący dorobek w rozwoju kadr naukowych. Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego w zakresie opakowalnictwa i przechowalnictwa. Członek wielu komitetów naukowych konferencji oraz kongresów w kraju i za granicą. Posiada tytuł Zasłużony dla Przemysłu Opakowań za zasługi w dziale kształcenia kadr i badań dla przemysłu i rynku opakowań w Polsce nadany przez Rade Polskiej Izby Opakowań.

Książki tego autora

Agnieszka Cholewa-Wójcik
prof. UEK. dr hab. inż. Pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Opakowalnictwa Towarów UEK. Kierownik, wykonawca oraz konsultant wielu projektów krajowych i międzynarodowych finansowanych m.in. NCN, NCBiR, Europejski Fundusz Społeczny, HECAFS i in. Dotychczasowy dorobek naukowo-badawczy obejmuje ok. 100 pozycji. Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego w zakresie opakowalnictwa i przechowalnictwa towarów oraz biegły sądowy w specjalności opakowalnictwo i przechowalnictwo. Autorka wielu ekspertyz i opinii dla organów państwowych. Współpracuje z firmami krajowymi i międzynarodowymi oraz jest członkiem rady programowo-technicznej firmy COBICO sp. z o.o.

Książki tego autora

Anna Fitrzyk
doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwa. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2016 roku dyrektor ds. jakości w Jago Pro Sp. z o.o. w Jaworznie. Od 2005 roku specjalista ds. jakości - koordynator audytów wewnętrznych w Elektrociepłowni Kraków SA. Autorka artykułów w czasopismach naukowych i branżowych dotyczących opakowań i wyrobów aerozolowych. Członek Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego. Bierze czynny udział w pracach Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego z zakresu wyrobów aerozolowych.

Książki tego autora

Aerosol  Company  (2020),  https://www.aerosol.org/whos-fea/aerosol-company-directory
(dostęp: 19.03.2020).
Agranovski I. (2010), Aerosols: Science and Technology, John Wiley & Sons, VCH Verlag
GHmH&Co.KGaA.
Aluminium and tinplate cans manufacturers (2014), „Aerosol Europe”, no 5.
Ankiel-Homa M. (2006), Badania jakościowe w procesie rozwoju opakowania, „Zeszyty
Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu”, nr 71, s. 190–195.
Ankiel-Homa  M.  (2011),  Innowacje  i  marketingowe  w  opakowaniach  jednostkowych, 
w: Innowacje w opakowalnictwie, A. Korzeniowski (red.), Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 129–154.
Ankiel-Homa  M.,  Czaja-Jagielska  N.,  Malinowska  P.  (2014),  Opakowania  kosmetyków
–  aspekty  towaroznawcze  i  marketingowe,  Instytut  Badań  Rynku,  Konsumpcji
i Koniunktur, Warszawa.
Arffman A., Yli-Ojanpera J., Keskinen J. (2012), The influence of nozzle throat lenght on
the resolution of a low pressure impactor – An experimental and numerical study,
„Aerosol Science”, no. 53, s. 76–84.
Asia and South America sustain aluminium aerosol can market in 2009. Aerosol industry
remains strong (2010), „Aerosol Europe”, no. 5, s. 39–40.
Baron P.A., Willeke K. (2001), Aerosol measurement, principles, techniques, and applica-
tions, John Willey&Sons, INC, USA.
Belblidia  F.,  Croft  T.N.,  Hardy  S.J.,  Shakespeare  V.,  Chambers  R.  (2013),  Simulation
based aerosol can design under pressure and buckling loads and comparison with
experimental trials, „Materials and Design”, vol. 52, s. 214–224.
Binda  A.  (2011),  Kształt  opakowania  jako  determinanta  podjęcia  pozytywnej  decyzji
zakupowej, „Opakowanie”, nr 11, s. 62–64.
Bix L., Rifon N., Lockhart H., De La Fuente J. (2004), The Packaging Matrix: Linking
Package Design Criteria to the Marketing Mix, http://www.idspackaging.com/com-
mon/paper/Paper_47/PdfImge.pdf (dostęp:10.02.2020).
Bradley  L.  (2011),  The  ins  and  outs  of  aerosol  packaging,  „Aerosol  Europe”,  no  7/8, 
s. 20–22.
Bukowska M. (2011), Zabezpieczenia przed korozją, testy wytrzymałości, oznakowania
w opakowaniach aerozolowych, „Opakowanie”, nr 11, s. 65–67.164 Bibliografia
Cantero J. (2013), The aerosol system from the European Consumer Perspective, „Aerosol
Europe”, no. 12, s. 15–24.
Cholewa-Wójcik A. (2014), Usefulness verification of the ABCD-Suzuki method in order
to analyse the consumer’s needs and requirements concerning cosmetics product
packaging  w:  Product  and  Packaging.  Contemporary  Challenges,  J.  Lewandow-
ski, A. Walaszczyk, I. Jałmużna (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 
s. 35–48.
Cholewa-Wójcik  A.  (2015),  Konsumencka  ocena  innowacyjnych  opakowań  kosmetycz-
nych, „Handel Wewnętrzny”, nr 2 (355), s. 74–87.
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (2015), The influence of effectiveness of packaging ele -
ments on the consumer’s preferences with the use of marketing Eye-tracking techni-
que, „Modern Management Review”, vol. 20, 22 (1), s. 49–61.
Cholewa-Wójcik  A.  (2018),  Opakowanie  i  jego  rola  w  projektowaniu  produktu  zinte-
growanego w aspekcie potrzeb i wymagań konsumentów, Wydawnictwo Naukowe
PTTŻ, Kraków.
Czechowski A., Krysiak A.B. (2015), Badanie wyrobów aerozolowych metodą promienio-
wania rentgenowskiego, „Metrologia i Probiernictwo” – Biuletyn Głównego Urzędu
Miar, nr 1–2 (8–9), s. 36–39.
Daehn R.C., Blum J.J. (2004), Failure analysis of three-piece steel aerosol cans, „Journal
of Failure Analysis and Prevention”, no. 4, s. 58–67.
Duizer L.M., Robertson T., Han J. (2009), Requirements for packaging from an ageing con-
sumer’s perspective, „Packaging Technology and Science”, vol. 22, issue 4, s. 187–197.
Dyrektywa 75/324/EWG Rady z dnia 20 maja 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw
Państw  Członkowskich  odnoszących  się  do  dozowników  aerozoli  (Dz.U.  UE  L147
z 09.06.1975).
Dyrektywa 94/1/WE z dnia 6 stycznia 1994 r. dostosowująca pewne szczegóły techniczne
dyrektywy Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkow-
skich odnoszących się do dozowników aerozoli (Dz.U. UE L23 z 28.01.94).
Dyrektywa 2007/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. usta-
nawiająca zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednost-
kowych, uchylająca dyrektywy Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniająca
dyrektywę Rady 76/211/EWG (Dz.U. UE L247/17 z 21.09.2007).
Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 grudnia 2001 r. w sprawie
ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dz.U. UE L011 z 15.01.2002).
Dyrektywa 2012/18/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi
(Seveco III) (Dz.U. UE L197 z 24.07.2012).
Dyrektywa Komisji 2008/47/WE z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniająca, w celu dostoso-
wania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 75/324/EWG w sprawie zbliże-
nia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli
(Dz.U. UE L96/15 z 09.04.2008).165 Bibliografia
Dyrektywa  Komisji  2013/10/UE  z  dnia  19  marca  2013  r.  zmieniająca  dyrektywę  Rady
75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących
się do dozowników aerozoli w celu dostosowania jej przepisów dotyczących oznakowa-
nia do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w spra-
wie  klasyfikacji,  oznakowania  i  pakowania  substancji  i  mieszanin  (Dz.U.  UE  L91
z 03.04.2013).
European Aerosol Production 2014 (2015), European Aerosol Federation, Bruksela.
European Aerosol Production 2015 (2016), European Aerosol Federation, Bruksela.
European Aerosol Production 2016 (2017), European Aerosol Federation, Bruksela.
European Aerosol Production 2017 (2018), European Aerosol Federation, Bruksela.
European Aerosol Production 2018 (2019), European Aerosol Federation, Bruksela.
FEA 100 11/2013 Standarisation. Basic terms, principles, procedure and layout.
FEA 215 03/2008 Metal aerosol containers. Dimensions of 20 mm opening in one piece
aluminium cans.
FEA  219  09/2010  Aluminium  aerosol  containers.  Dimensions  of  monobloc  containers
with 20 mm opening.
FEA 222 08/2019 Metal aerosol containers. Guideline for achieving optimum clinch con-
ditions for containers with 25,4 mm opening.
FEA 223 03/2008 Tinplate aerosol containers. Plastic covers caps for two and three piece
necked – in containers conforming with FEA 214.
FEA  225  01/2015  Aluminium  aerosol  containers  –  Dimensions  of  rimmed  aluminium
aerosol containers.
FEA 226 08/2014 Plastic aerosol containers. Guideline for achieving optimum external
crimp conditions for containers with 25,4 mm opening.
FEA 405 03/2008 Aerosol can. Definition and method for measuring parallelism.
FEA 406 03/2008 Aerosol can. Definition and method for measuring planeness of the
bead.
FEA 421 03/2008 Aerosol containers with 25,4 mm opening. Definition and measure -
ment of cover seat height.
FEA 602 05/2014 Filled aerosol packs. Rapid test of the tightness of valve mechanisms
and their attachment to containers with 25,4 opening.
FEA 603 08/2014 Filled aerosol packs. Guidelines to test long-term preservation and to
measure the loss of weight.
FEA 606 09/2009 Filled aerosol packs. Water bath testing. Verification of conformity with
legislation.
FEA 615 03/2008 Glass aerosol containers. Drop test.
FEA  621  03/2007  Aerosol  containers.  Measurement  of  internal  pressure  resistance 
of empty containers without valves.
FEA  623  10/2014  Filled  aerosol  packs.  Simplified  method  to  determine  resistance 
of metal containers fitted with valves.
FEA 641 03/2009 Aerosol gaskets. Tests for material selection.166 Bibliografia
FEA 642 03/2009 Aerosol gaskets. Olfactive control test.
FEA 646 03/2014 Filled aerosol packs. Resistance to a top lead force.
FEA 648 03/2014 Aerosol valve diptubes. Measurement of (a) diptube lenght, (b) diptube
growth, (c) diptube curvature.
FEA 651 10/2015 Metal aerosol containers and valves. Assessment of internal coating
coverage.
Fitrzyk A. (2012a), Consumer requirements concerning cosmetics products and their pac-
kaging exemplified by deodorants and antiperspirants, w: Selected aspects of cosme-
tics  and  household  chemistry  products  quality,  R.  Zieliński,  J.  Żuchowski  (red.),
Politechnika Radomska, Radom, s. 19–25.
Fitrzyk A. (2012b), Kryteria oceny jakości opakowań aerozolowych, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 886, s. 53–64.
Fitrzyk A. (2016), Determinanty jakości opakowań aerozolowych w branży kosmetycznej,
praca doktorska, UEK w Krakowie.
Fitrzyk A. (2017), Rozwój rynku oraz kierunki innowacji opakowań aerozolowych, „Opa-
kowanie”, nr 11, s. 50–53.
Fitrzyk A., Niemiec K. (2018), Quality Control in Aerosol Production, „MAPE”, vol. 1,
issue 1, s. 85–91.
Fitrzyk A., Niemiec K., Grabowik C. (2018a), Innowacyjność w produkcji pojemników
aerozolowych, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, R. Knosala (red.),
vol. I, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 
s. 33–43.
Fitrzyk A., Niemiec K., Grabowik C. (2018b), Trendy w produkcji pojemników aerozolo-
wych, www. ptzp.org.pl/konferncje/kzz/2018/_t.1/files/.
Fox M. (2005), Failure analysis of aerosol containers, „Journal of Practical Failure Analy-
sis and Prevention”, no. 3, s. 57–65.
Fox. M. (2008), Measuring and improving the puncture resistance of self-pressurized con-
tainers, „Journal of Practical Failure Analysis and Prevention”, v. 8, no. 4, s. 353–361.
Fox M. (2011), Circumferential catastrofic burst failures of pressurized cylinders, „Jour-
nal ofPractical Failure Analysis and Prevention”  no 8, s. 320–331.
Fox M., Hastings R. (2003), Pressurized 3-piece steel containers explosions and failure
mechanisms, „Journal of Practical Failure Analysis and Prevention”, no 3, s. 78–82.
Fox M., Hastings R. (2006), The interaction of test methods and failure criteria, „Journal
of Practical Failure Analysis and Prevention”, no 2, s. 50–56.
Fox M., Hastings R. (2007), Case study of an aerosol explosion and method to determine
explosion temperature, „Journal of Practical Failure Analysis and Prevention”, no 7,
s. 165–174. 
Fox  M.,  Zhao  P.,  Heinrich  J.C.  (2005),  Computer  stress  analysis  of  self-pressurized
container  bottom,  Chemical  Accident  Reconstruction  Services,  Inc.,  http://www.
idspackaging.com/common/paper/Paper_163/Fox_Zhao_Juan%20C_Computer%20
Stress%20Analysis.pdf (dostęp: 14.03.2020).
Fuchs N. A. (1964), The mechanics of aerosol, Pergamon Press Ltd., Oxford.167 Bibliografia
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością (2011), T. Sikora (red.),
UEK w Krakowie, Kraków.
Gawlik J., Kiełbus A. (2008), Metody i narzędzia w analizie jakości wyrobów, Wydawnic-
two PK, Kraków.
Guide on hot water bath testing and its alternatives (2009), European Aerosol Federa-
tion, Bruksela.
Hales C.F. (1999), Opakowanie jako instrument marketing, PWE, Warszawa.
Hamrol A., Mantura W. (2005), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa.
Hamrol  A.  (2017),  Zarządzanie  i  inżynieria  jakości,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,
Warszawa.
Hinds C. (1999), Aerosol technology, properties, behavior, and measurement of airbone
particles, John Willey&Sons, INC, NJ.
Hinds C. (2005), Aerosol properties, w: Aerosol handbook, measurement, dosimetry and
health effects, L.S. Ruzer, N. Harley (red.), CRC PRESS, USA, s. 19–46.
History  of  Aerosols  (2015),  http://www.aerosol.org/about-aerosols/history-of-aerosols
(dostęp: 14.09.2019).
http://www.aerosol.org/publications-news/publications/standards (dostęp: 13.03.2020).
Jackson N. (2011), Quality of spray: The key factors, „Aerosol Europe”, no. 7/8, 24–28.
Jałowiec T., Wawer M. (2011), Opakowania w systemach logistycznych, w: Towaroznaw-
stwo dla logistyki, T. Jałowiec (red.), Difin, Warszawa, s. 127–145.
Jerzyk E., Nesterowicz R. (2010), Metody badań marketingowych opakowań, „Opakowa-
nie”, nr 2, s. 8–11.
Johnsen M.A. (2010), Pressure containers, w: The Wiley Encyclopedia of Packaging Tech-
nology, John Wiley&Sons, Inc., NJ, USA, s. 1015–1026.
Johnsen M.A. (2012), Alternatives to the venerable hot water bath, „Spray Technology
and Marketing”, no. December, s. 25–27.
Jung C. (1998), Stalowe pojemniki aerozolowe – na podstawie wystąpienia na Kongresie
Aerozolowym w Wenecji we wrześniu 1997, „Aerozole”, no. 1, p. 2–9.
Kim M., Kim W., Lee K., Yoak S. (2014), Collection efficiency of round-nozzle impactors
with horisontal annular inlet, „Aerosol Science and Technology”, no. 74, s. 63–69.
Kolek J. (2001), Niezawodność funkcji ochronnej w towaroznawstwie opakowań, Wydaw-
nictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Korzeniowski A. (2012), Trendy innowacyjne w opakowalnictwie, w: Wybrane aspekty
jakości  wyrobów  przemysłowych,  J.  Żuchowski,  R.  Zieliński  (red.),  Wydawnictwo
Politechniki Radomskiej, Radom, s. 11–16.
Kościelecka K. (2004), Badanie metalowych opakowań jednostkowych, „Opakowanie”,
nr 4, s. 14–15.
Kulkarni P., Baron P.A., Willeke K. (2011), Aerosol measurement: Principles, Techniques
and Applications, Third Edition, John Wiley&Sons.168 Bibliografia
Lee D., Yam K., Piergiovanni L. (2008), Food Packaging Science and Technology, CRC Press,
Boca Raton–New York.
Lisińska-Kuśnierz  M.,  Ucherek  M.  (2003),  Współczesne  opakowania,  Wydawnictwo
Naukowe PTTŻ, Kraków.
Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M. (2004), Podstawy opakowalnictwa towarów, Wydaw-
nictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Lisińska-Kuśnierz  M.  (2009),  Informacyjność  opakowań  produktów  częstego  zakupu 
w opinii konsumentów, „Marketing i Rynek”, nr 11, s. 21–27.
Lisińska-Kuśnierz M. (2010a), Społeczne aspekty w opakowalnictwie, Wydawnictwo Aka-
demii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Lisińska-Kuśnierz M. (2010b), Packaging Science in the 21th Century, w: Selected Logi-
stical Problems in Assurance of Products Quality, J. Żuchowski, R. Zieliński (red.),
Wydawnictwo Politechnika Radomska, Radom, s. 39–48.
Lisińska-Kuśnierz  M.  (2011b),  Oczekiwania  konsumentów  dotyczące  opakowań 
a realizacja ich potrzeb społeczno-ekonomicznych, „Zeszyty Naukowe UEK”, nr 874,
s. 89–100.
Lisińska-Kuśnierz M. (2011c), Zapewnienie bezpieczeństwa opakowań oraz zapakowa-
nych produktów, „Opakowanie”, nr 4, s. 72–77.
Lockhart H.E. (1997), A paradigm for packaging, „Packaging Technology and Science”,
vol. 10, s. 237–252.
Łańcucki J. (2006), Podstawy kompleksowego zarządzania Jakością TQM, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Market survey European aerosol contract fillers (2011), „Aerosol Europe”, no. 2, s. 9–28.
Market  survey  European  aerosol  Valve  manufacturers  and  Valve  subsuppliers  (2014),
„Aerosol Europe”, no. 4, s. 31.
Mika-Mętel M. (2012), Wpływ opakowania na kształtowanie wizerunku produktu, „Opa-
kowanie”, nr 6, s. 60–63.
Niemiec K., Fitrzyk A., Grabowik C. (2018), Technological solutions and innovations within
aerosol  packaging,  „IOP  Conference  Series:  Materials  Science  and  Engineering”, 
vol. 400, issues 2, (https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/400/2/022040/
pdf - Published online: 20 September 2018).
Nowe trendy na rynku opakowań aerozolowych (2009), http://www.aerozole.info/wiado-
mości/trendy-i-nowości/artykul/zobacz/nowe-trendy-na-rynku-opakowan-aerozolo-
wych.html (dostęp: 17.12.2019).
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w spra-
wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosmetykach (DZ.U. 2013 nr 0 poz.475).
Obwieszczenie  Ministra  Przedsiębiorczości  i  Technologii  z  dnia  15  kwietnia  2019  r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w spra-
wie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (Dz.U. 2019 poz. 975).
Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  17  listopada  2016  r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produk-
tów (Dz.U. 2016 poz. 2047).169 Bibliografia
Opakowania metalowe: co przyniesie przyszłość (2014a), „Opakowanie”, nr 4, 26–27.
Opakowania metalowe: fakty i liczby (2014b), „Opakowanie”, nr 7, s. 25.
PN-EN 14182:2005. Opakowania. Terminologia. Terminy podstawowe i definicje.
PN-EN  14847:2008.  Pojemniki  aerozolowe.  Pojemniki  z  blachy  ocynowanej.  Wymiary
współzależne otworu 25,4 mm.
PN-EN  14848:2008.  Pojemniki  aerozolowe.  Pojemniki  metalowe  z  otworem  25,4  mm.
Wymiary gniazda zaworu.
PN-EN 14849:2006. Opakowania aerozolowe. Pojemniki szklane. Wymiary nasadek pier-
ścieniowych na zawory aerozolowe.
PN-EN  14850:2008.  Pojemniki  aerozolowe.  Pojemniki  metalowe  z  otworem  25,4  mm.
Pomiar wysokości kontaktowej.
PN-EN 14854:2006. Opakowania aerozolowe. Pojemniki szklane. Wymiary główki pojem-
nika.
PN-EN 15006:2007. Pojemniki aerozolowe metalowe. Pojemniki aluminiowe. Wymiary
współzależne otworu 25,4 mm.
PN-EN  15007:2017.  Pojemniki  aerozolowe.  Pojemniki  z  blachy  ocynowanej.  Wymiary
puszek dwu- i trzyczęściowych.
PN-EN 15008:2017. Pojemniki aerozolowe. Pojemniki aluminiowe. Wymiary puszek jed-
noczęściowych z otworem 25,4 mm.
PN-EN 15009:2008. Pojemniki aerozolowe. Pojemniki aerozolowe wielokomorowe.
PN-EN 15010:2008. Pojemniki aerozolowe. Pojemniki aluminiowe. Tolerancje wymiarów
podstawowych związanych z zaciskiem zaworu.
PN-EN  ISO  90-3:2003.  Opakowania  metalowe  lekkie:  Definicje  i  metod  określania
wymiarów i pojemności. Część 3: Pojemniki aerozolowe.
PN-EN ISO 527-1:2012. Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymałości mechanicznych
przy statycznym rozciąganiu. Zasady ogólne.
PN-EN ISO 9000:2015. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
PN-EN ISO 9001:2015. Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
PN-EN ISO 13485:2016. Wyroby medyczne. Systemy zarządzania jakością. Wymagania
do celów przepisów prawnych.
PN-EN ISO 14001:2015. Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne
stosowania.
PN-EN  ISO  22716:2009.  Kosmetyki.  Dobre  Praktyki  Produkcji  (GMP).  Przewodnik
Dobrych Praktyk Produkcji.
PN-ISO  2859-1:2003  Procedury  kontroli  wyrywkowej  metodą  alternatywną.  Część  1:
Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakości (AQL)
stosowane do kontroli partii za partią.
PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.
PN-O-79723:1997. Pojemniki szklane aerozolowe.170 Bibliografia
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dla wyrobów aerozolowych, z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2009 nr 188,
poz. 1460).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznako-
wania opakowań (Dz.U. 2014 poz. 1298).
Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  nr  1223/2009  z  30  listopada
2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz.U. UE L342 z 22.12.2009).
Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  nr  1272/2008  z  16  grudnia
2008  r.  w  sprawie  klasyfikacji,  oznakowania  i  pakowania  substancji  i  mieszanin
(Dz.U. UE L353 z 31.12.2008).
Rocklage J.M., Marple V.A., Olson B.A. (2013), Study of secondary deposits in multiple
round nozzle impactors, „Aerosol Science and Technology”, no, 10, s. 1144–1151.
Rudzewicz A., Strychalska-Rudzewicz A. (2013), Strategia produktów innowacyjnych,
UWM, Olsztyn.
Schiemann H. (2013), Plastic aerosols – situation and prospects, „Aerosol Europe”, no. 7/8,
s. 14–17.
Słownik pojęć towaroznawczych (1994), I. Duda (red.), Wydawnictwo Akademii Ekono-
micznej w Krakowie, Kraków.
Słownik terminologii logistycznej (2006), M. Fertsch (red.), ILiM, Poznań.
Smith S. (2013), Expanding the aerosol marketplace through plastic innovation, „Spray
Technology & Marketing”, no. December, s. 14–16.
Szymczak J., Ankiel-Homa M. (2007a), Opakowanie jednostkowe produktów jako narzę-
dzie komunikacji rynkowej, „Marketing i Rynek”, nr 6, s. 16–20.
Szymczak J., Ankiel-Homa M. (2007b), Opakowanie marketingowe w działaniach mar-
ketingowych  przedsiębiorstw,  Wydawnictwo  Akademii  Ekonomicznej  w  Poznaniu,
Poznań.
Szymczak J., Ankiel-Homa M. (2009), Znaczenie opakowań jednostkowych w tworzeniu
wyobrażeń o produkcie, „Opakowanie”, nr 9, s. 26–29.
Tait W.S. (2013a), Corrosion corner: Is aluminium really more corrosion resistant than
steel?, „Spray Technology&Marketing”, no. May, s. 17–19,
Tait W.S. (2013b), Corrosion corner: Why isn’t spray package corrosion easier to predict,
so  we  can  skip  corrosion  testing,  „Spray  Technology&Marketing”,  no.  November, 
s. 22–23.
Tait  W.S.  (2013c),  Corrosion  corner:  Surface  anomalies  in  spray  packaging  materials
and their relationship to corrosion, „Spray Technology&Marketing”, no. December,
s. 40–41.
Tsurumaru M. (2006), Corrosion of aerosol cans, „Aerosol Europe”, no. 12, s. 18–21.
Ucherek M. (2009), Innowacyjność rozwiązań w zakresie opakowań w opinii konsumen-
tów na wspólnym rynku europejskim, „Opakowanie”, nr 8, s. 6–11.
Ucherek M. (2010a), Oczekiwania konsumentów w zakresie użyteczności wprowadza-
nych do obrotu opakowań, „Opakowanie”, nr 2, s. 12–16.Ucherek M. (2010b), Opakowania kosmetyków jako narzędzie komunikacji rynkowej,
„Opakowanie”, nr 11, s. 10–15.
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebez-
piecznych (ADR), sporządzona w Genewie z dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. z 1975 r. 
nr 35, poz. 189) z późniejszymi zmianami.
Ustawa  z  dnia  4  października  2018  r.  o  produktach  kosmetycznych  (Dz.U.  2018,
poz. 2227).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowanio-
wymi (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 888) z późn. zm.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011,
nr 227 poz. 1367) z późniejszymi zmianami.
Vincent J.H. (2007), Aerosol sampling, science, standards, instrumentation and applica-
tios, John Willey & Sons, Inc., NJ, USA.
Walden-Kozłowska  A.  (1995),  Konsumencka  ocena  opakowań  dezodorantów  aerozolo-
wych, Zeszyty Naukowe nr 461, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
Walecka E., Wałachowski L. (2012), Opakowania do produktów niebezpiecznych – wyma-
gania, w: Przemysł opakowań w Polsce, W. Wasiak (red.), Polska Izba Opakowań,
Warszawa, s. 135–140.
Wegner  M.  (2009),  Przyczyny  korozji  3-częściowych  stalowych  pojemników  aerozolo-
wych, „Opakowanie”, nr 4, s. 12–14.
Wojciechowska R., Nowogródzka T., Miciuła J. (2016), Metodologia badań naukowych
w naukach ekonomicznych, Texter, Warszawa.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane