• Kompetencje zarządzających w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych

Kompetencje zarządzających w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych

 • Autor: Aleksandra Zaleśna
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-849-7
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 286/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja jest o top menedżerach i właścicielach firm, a także o tym, jaką rolę odgrywają oni w tym, aby biznes był prowadzony w sposób społecznie odpowiedzialny: wobec klientów, pracowników, dostawców, środowiska naturalnego, społeczności lokalnej. Książka przedstawia także rolę top menedżerów w zapewnieniu sukcesji, co również jest przejawem społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility, CSR). Monografia dostarcza wiedzy na temat potrzebnych top menedżerom umiejętności w zakresie CSR. Jest to wiedza zgromadzona na podstawie literatury, wyników badań empirycznych autorki i doświadczeń top menedżerów z dwóch przedsiębiorstw (studia przypadków).

Książka adresowana jest do pracowników naukowych, a także dla kadry zarządzającej i właścicieli przedsiębiorstw produkcyjnych. Tematyka jest także bliska specjalistom i osobom zainteresowanym tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu. Może być również adresowana do osób z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi (kształtowanie kompetencji menedżerów), także do specjalistów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Podmioty zarządzające, ich role i kompetencje

1.1. Podmioty zarządzające w organizacji i ich zróżnicowanie
1.2. Funkcje zarządzania
1.3. Role organizacyjne zarządzających
1.4. Różne rozumienia kompetencji
1.5. Klasyfikacje kompetencji zarządzających

Rozdział 2. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne

2.1. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, interesariusze, zrównoważony rozwój
2.2. Ewolucja pojęć i praktyk w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju
2.3. Przesłanki za upowszechnieniem idei przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych
2.4. Korzyści przedsiębiorstw ze stosowania koncepcji CSR
2.5. Charakterystyka przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego i zrównoważonego
2.6. Postawy zarządzających wobec CSR

Rozdział 3. Kompetencje menedżerów a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

3.1. Modele kompetencji menedżerów w kontekście CSR i zrównoważonego rozwoju
3.2. Przegląd literatury
3.3. Zależności między wybranymi cechami zarządzających a CSR
3.3.1. Wiek, staż i perspektywy rozwoju kariery
3.3.2. Wykształcenie prezesa
3.3.3. Doświadczenie prezesa
3.3.4. Osobowość – wybrane cechy (narcyzm, pycha, pokora)
3.3.5. Wartości menedżerów
3.3.6. Motywacje menedżera
3.4. Prezes jako przywódca. Kompetencje przywódcy w kontekście CSR i zrównoważonego rozwoju
3.4.1. Przywódca transformacyjny i transakcyjny
3.4.2. Przywódca etyczny
3.4.3. Przywódca odpowiedzialny
3.4.4. Przywódca służebny
3.4.5. Przywódca zrównoważony (sustainable leadership)
3.4.6. Kompetencje w zakresie zarządzania strategicznego
3.4.7. Kompetencje w zakresie współpracy i doboru menedżerów
3.4.8. Troska o rozwój następców
3.5. Wielu interesariuszy – wiele kompetencji zarządzających
3.6. Podsumowanie

Rozdział 4. Kompetencje menedżerów i CSR – wyniki badań ilościowych

4.1. Założenia badawcze
4.2. Charakterystyka próby badawczej
4.3. Wyniki badań ankietowych
4.4. Wnioski i konkluzje

Rozdział 5. Studia przypadków

5.1. Założenia badawcze
5.2. Przywództwo społecznie odpowiedzialne w firmie Ochnik SA. Studium przypadku
5.2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
5.2.2. Społeczna odpowiedzialność w przedsiębiorstwie i działania prezesa
5.2.3. Kompetencje prezesa. Wnioski końcowe
5.3. Przywództwo społecznie odpowiedzialne w hucie ArcelorMittal Warszawa. Studium przypadku
5.3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
5.3.2. Działania w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
5.3.3. Kompetencje prezesa. Wnioski końcowe
5.4. Analiza przekrojowa studiów przypadków
5.5. Wnioski i konkluzje

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel
Spis załączników

prof. dr hab. inż. Michał Trocki:

Autorka dokonała szerokiego i systematycznego przeglądu koncepcji i terminologii dotyczących kadry kierowniczej i jej kompetencji: podmiotów zarządzających i ich zróżnicowania, funkcji zarządzania, roli i kompetencji zarządczych. Przegląd jest dowodem dobrego rozeznania Autorki w literaturze przedmiotu oraz umiejętności analizy i krytycznej oceny istniejącego dorobku naukowego. (...) Podsumowując, uważam recenzowaną monografię za oryginalne i wartościowe dzieło naukowe, wnoszące istotny wkład do nauk o zarządzaniu.
 
prof. zw. dr hab. Tadeusz Oleksyn:

(...) publikacja porządkuje i rozszerza nasza wiedzę na temat kompetencji zarządzających w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych. Przedstawia wyniki interesujących badań, w tym dwa ciekawe studia przypadków. Zainteresowani tematami zarządzania kapitałem ludzkim, a więc szeroko pojętych kompetencji, bo zdaniem niektórych przynajmniej autorów są to w istocie synonimy. Zainteresowani problematyka CSR znajdą w tej książce szereg wartościowych i użytecznych informacji.

Aleksandra Zaleśna
jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracuje na stanowisku adiunkta w Uczelni Jańskiego w Łomży. Prowadzi także zajęcia na studiach MBA Uczelni Jańskiego w Łomży. Obszary zainteresowań naukowych autorki koncentrują się na zagadnieniach zarządzania zasobami ludzkimi i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (corporate social responsibility, CSR). Jest autorką ponad 30 publikacji, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Książki tego autora

Bibliografia

Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
Adamik A., Nowicki M. (2012), Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] Podstawy zarządzania, Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, s. 492–534.
Adamkiewicz-Drwiłlo H.G., Kruk H., Skrzeszewska K. (2008), Konkurencyjność  przedsiębiorstw w świetle wymagań rozwoju trwałego i zrównoważonego, [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz (red. nauk.) Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 20, s. 11–20.
Agarwal J., Osiyevskyy O., Feldman P.M. (2015), Corporate Reputation Measurement: Alternative Factor Structures, Nomological Validity, and Organizational Outcomes, „Journal of Business Ethics”, Vol. 130, No. 2, pp. 485–506.
Agle B.R., Mitchell R.K., Sonnenfeld J.A. (1999), Who matters to CEOs? An investigation of stakeholder attributes and salience, corporate performance, and CEO values, „Academy of Management Journal”, Vol. 42, No. 5, pp. 507–525.
Aguinis H., Glavas A. (2012), What we know and don’t know about corporate social responsibility: a review and research agenda, “Journal of Management”, Vol. 38, No. 4, pp. 932–968.
Aguinis H., Glavas A. (2013), Embedded Versus Peripheral Corporate Social Responsibility: Psychological Foundations, „Industrial and Organizational Psychology”, Vol. 6, No. 4, pp. 314–332.
Akhtar P., Khan Z., Frynas J.G., Tse Y.K., Rao-Nicholson R. (2018), Essential micro-foundations for contemporary business operations: top management tangible competencies, relationship-based business networks and environmental sustainability, „British Journal of Management”, Vol. 29, No. 1, pp. 43–62.
Aras G., Crowther D. (2008), Governance and sustainability. An investigation into the relationship between corporate governance and corporate sustainability, „Management Decision”, Vol. 46, No. 3, pp. 433–448.
Archimi C.S., Reynaud E., Yasin H.M., Bhatti Z.A. (2018), How Perceived Corporate Social Responsibility Affects Employee Cynicism: The Mediating Role of Organizational Trust, „Journal of Business Ethics”, Vol. 151, No. 4, pp. 907–921.
Arena C., Michelon G., Trojanowski G. (2018), Big egos can be green: a study of CEO hubris and environmental innovation, „British Journal of Management”, Vol. 29, No. 2, pp. 316–336.
Arenas D., Lozano J.M., Albareda L. (2009), The role of NGOs in CSR: mutual perceptions among stakeholders, „Journal of Business Ethics”, Vol. 88, pp. 175–197.240 Bibliografia
Armstrong  M.  (2000),  Zarządzanie  zasobami  ludzkimi,  Oficyna  Ekonomiczna,  Kraków 2000.
Armstrong M., Taylor S. (2016), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Arnaut E., Lopes de Sousa Jabbour A.B., Jabbour C.J.C. (2012), Understanding the skills of environmental managers: A study of companies in Brazil’s food sector, „Environmental Quality Management”, Vol. 1, pp. 41–48.
Avery G. (2017), Top leaders shift their thinking on corporate social responsibility, „Strategy & Leadership”, Vol. 45, No. 3, pp. 45–46.
Babbie E. (2013), Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa.
Baczyńska A., Wekselberg V. (2013), Porównanie wyników inteligencji praktycznej z ocenami kompetencji menedżerskich uzyskanymi w badaniu Assessment Center, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5, s. 69–81.
Baczyńska A. (2018), Menedżerowie czy przywódcy. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
Bähr J., Erker P. (2015), Bosch. History of a global enterprise, C.H. Beck.
Baden D. (2016), A reconstruction of Carroll’s pyramid of corporate social responsibility for the 21 st  century, „International Journal of Corporate Social Responsibility”, Vol. 1, No. 8, https://link.springer.com/article/10.1186/s40991-016-0008-2.
Bajcar B. (2012), Kwestionariusz Styl myślenia i działania strategicznego – nowe narzędzie do pomiaru wskaźników myślenia strategicznego, „Studia Psychologiczne”, t. 50, z. 2, s. 5–24.
Banaszak S. (2011), Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Bandura  A.,  Schunk  D.H.  (1981),  Cultivating  competence,  self-efficacy,  and  intrinsic  interest through proximal self-motivation, „Journal of Personality and Social Psychology”, Vol. 41, No. 3, pp. 586–598.
Bansal P. (2005), Evolving sustainably: a longitudinal study of corporate sustainable development, „Strategic Management Journal”, Vol. 26, No. 3, pp. 197–218.
Bansal T., DesJardine M. (2015), Don’t confuse sustainability with CSR, “Ivey Business Journal”, styczeń/luty, pp. 1–3.
Bantel K.A., Jackson S.E. (1989), Top management and innovations in banking: Does the composition of the top team make a difference?, „Strategic Management Journal”, Vol. 10, supplement 1, pp. 107–124.
Bartkowiak P., Brzozowski M. (2014), The hierarchy of managers’ personal values – empirical evidence from Polish companies, [w:] Kulturowe uwarunkowania kreowania wiedzy i innowacji w organizacjach, (red. nauk.) A. Zakrzewska-Bielawska, S. Flaszewska, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
Bass B.M. (1999), Two decades of research and development in transformational leadership, „European Journal of Work and Organizational Psychology”, Vol. 8, No.1, pp. 9–32.
Basu K., Palazzo G. (2008), Corporate  social  responsibility:  A  process  model  of  sensemaking, „Academy of Management Review”, Vol. 33, No. 1, pp. 122–136.
Bayle-Cordier J., Mirvis P., Moingeon B. (2015), Projecting different identities: A longitudinal study of the “Whipsaw” effects of changing leadership discourse about the triple bottom line, „Journal of Applied Behavioral Science”, Vol. 51, No. 3, pp. 336–374.
Becla A., Czaja S. (2017), Upadek idei rozwoju zrównoważonego i trwałego?!, „Studia i Prace WNEiZ US”, nr 47 t. 2, s. 29–39.
Belz F.M., Binder J.K. (2017), Sustainable entrepreneurship: A convergent process model, „Business Strategy and the Environment”, Vol. 26, No. 1, pp. 1–17.
Benn S., Todd L.R., Pendleton J. (2010), Public relations leadership in corporate social responsibility, „Journal of Business Ethics”, Vol. 96, No. 3, pp. 403–423.
Bernard Y., Godard L., Zouaoui M. (2018), The effect of CEOs’ turnover on the corporate sustainability performance of French firms, „Journal of Business Ethics”, Vol. 150, No. 4, pp. 1049–1069.
Bernatt M., Bogdanienko J., Skoczny T. (red.) (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Bodak A., Cierniak-Emerych A., Pietroń-Pyszczek A. (2016), Interesy pracownicze a zmiany pokoleniowe, „Marketing i Rynek”, nr 3, s. 40–49.
Boddy C.R., Ladyshewsky R.K., Galvin P. (2010), The influence of corporate psychopaths on corporate social responsibility and organizational commitment to employees, „Journal of Business Ethics”, Vol. 97, No. 1, pp. 1–19.
Bohdziewicz P. (2014), Skuteczne planowanie sukcesji w organizacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 349, s. 45–60.
Boyatzis R.E. (2011), Managerial and leadership competencies: A behavioral approach to emotional, social and cognitive intelligence, „Vision”, Vol. 15, No. 2, pp. 91–100.
Brass D.J., Galaskiewicz J., Greve H.R., Tsai W. (2004), Taking stock of networks and organizations: a multilevel perspective, „Academy of Management Journal”, Vol. 47, No. 6, pp. 795–817.
Bratnicki M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Placet, Warszawa.
Brown M.E., Treviño L.K., Harrison D.A. (2005), Ethical leadership: a social learning perspective for construct development and testing, „Organizational Behavior and Human Decision Processes”, Vol. 97, No. 2, pp. 117–134.
Brzozowski M., Bartkowiak P. (2014), Empiryczna weryfikacja teorii osobistych wartości autorstwa S. Schwartza na grupie polskich menedżerów, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, Vol. 2, No. 10, s. 52–70.
Buckingham M., Coffman C. (2001), Po pierwsze: złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej, MT Biznes, Warszawa.
Bugdol M. (2006), Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Campbell J.L. (2007), Why would corporations behave in socially responsible ways? An institutional theory of corporate social responsibility, “Academy of Management Review”, Vol. 32, No. 3, pp. 946–967.
Cannon  J.A.,  McGee  R.  (2012),  Zarządzanie  talentami  i  planowanie  ścieżek  karier,  ABC, a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Carroll A.B. (1979), A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, „Academy of Management Review”, Vol. 4, No. 4, pp. 497–505.
Carroll A.B. (1999), Corporate Social Responsibility. Evolution of a definitional construct, “Business and Society”, Vol. 38, No. 3, pp. 268–295.
Carroll A.B., Shabana K.M. (2010), The business case for corporate social responsibility: A review of concepts, research and practice, „International Journal of Management Reviews”, Vol. 12, No. 1, pp. 85–105.
Carroll A.B. (2016), Carroll’s pyramid of CSR: taking another look, „International Journal of
Corporate Social Responsibility”, nr 1, pp. 1–8.
Chin M.K., Hambrick D.C., Treviño L.K. (2013), Political ideologies of CEOs: The influence of executives’ values on corporate social responsibility, „Administrative Science Quarterly”, Vol. 58, No. 2, pp. 197–232.
Chirkowska-Smolak T. (2008), Kompetencje menedżera budującego zaangażowanie pracowników, [w:] Witkowski S.A., Listwan T. (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa, s. 219–227.
Chiu S.-C., Sharfman M. (2018), Corporate Social Irresponsibility and Executive Succession: An empirical examination, „Journal of Business Ethics”, Vol. 149, No. 3, pp. 707–723.
Chodyński A. (2007), Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
Cieciuch J. (2013), Pomiar wartości w zmodyfikowanym modelu Shaloma Schwartza , „Psychoogia Społeczna”, tom 8, nr 1, s. 22–41
Colbert B.A., Kurucz E.C. (2007), Three conceptions of triple bottom line business sustainability and the role for HRM, „Human Resource Planning”, Vol. 30, No. 1, pp. 21–29.
Collins C.J., Clark K.D. (2003), Strategic human resource practices, top management team social networks, and firm performance: the role of human resource practices in creating organizational competitive advantage, „Academy of Management Journal”, Vol. 46, No. 6, pp. 740–751.
Cook A., Glass C. (2018), Women on corporate boards: Do they advance corporate social responsibility?, „Human Relations”, Vol. 71, No. 7, pp. 897–924.
Creswell J.W. (2013), Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Cumenal F. (2017), Tiffany’s CEO on creating a sustainable supply chain, „Harvard Business Review”, Vol. 95, No. 2, pp. 41–46.
Cycyota C.S., Harrison D.A. (2006), What (not) to expect when surveying executives. A meta-analysis of top manager response rates and techniques over time, „Organizational Research Methods”, Vol. 9, No. 2, pp. 133–160.
Czakon W. (2011a), Metodyka systematycznego przeglądu literatury, „Przegląd Organizacji”, nr 3, s. 57–61.
Czakon W. (red.) (2011b), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Czerska M., Rutka R. (2015), Głos w sprawie interpretacji przywództwa w organizacji, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty”, nr 4, s. 67–81.
Czop K., Leszczyńska A. (2012), Poziom zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa a zaangażowanie organizacyjne pracowników, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3, s. 27–41.
Ćwiklicki M. (2016), Luther H. Gulick III (1892–1993) – pionier zarządzania publicznego, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3, s. 67–79.
Dahlsrud A. (2008), How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions, „Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, Vol. 15, No. 1, pp. 1–13.
De Geus A. (1997), The living company, „Harvard Business Review”, Vol. 75, No. 2, pp. 51–59.
De Wit B., Meyer R. (2010), Strategy. Process, Content, Context. An international perspective, South-Western Cengage Learning.
Dec P., Masiukiewicz P. (2016), Odpowiedzialność menedżerów, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa.
Ditlev-Simonsen C.D., Midttun A. (2011), What  Motivates  Managers  to  Pursue  Corporate Responsibility? A Survey among Key Stakeholders, „Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, Vol. 18, No. 1, pp. 25–38.
Doh J.P., Quigley N.R. (2014), Responsible leadership and stakeholder management, Influence pathways and organizational outcomes, „Academy of Management Perspectives”, Vol. 28, No. 3, pp. 255–274.
Donaldson T., Preston L.E. (1995), The stakeholder theory of the corporation: concepts, evidence, and implications, „Academy of Management Review”, Vol. 20, No. 1, pp. 65–91.
Drucker P.F. (1984), A  new  look  at  corporate  social  responsibility, “McKinsey Quarterly”, No. 4, pp. 17–28.
Drucker P.F. (1992), Praktyka zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
Drucker P.F. (1994), Menedżer skuteczny, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik.
Drucker P.F. (2004), Zawód menedżer, MT Biznes, Konstancin-Jeziorna.
Drucker P.F. (2002), Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa.
Dryl W., Dryl T. (2016), Kompetencje absolwentów uczelni wyższych z perspektywy ich przydatności na współczesnym rynku pracy, „Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance”, Vol. 14, No. 2, s. 33–48.
Du S., Swaen V., Lindgreen A., Sen S. (2013), The role of leadership styles in corporate social responsibility, „Journal of Business Ethics”, Vol. 114, No. 1, pp. 155–169.
Dunphy D.C., Griffiths A., Benn S. (2003), Organizational change for corporate sustainability, Routledge, London and New York.
Dworzecki Z., Leśniak-Łebkowska G. (2018), Wyobraźnia  strategiczna  w  biznesie, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, z. 162, s. 115–142.
Dyllick T., Hockerts K. (2002), Beyond the business case for corporate sustainability, „Business Strategy and Environment”, Vol. 11, No. 2, pp. 130–141.
Dźwigoł-Barosz M. (2016), Program sukcesji liderów przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie”, z. 99, nr kol. 1968, s. 107–117.
Eccles R.G., Miller Perkins K., Serafeim G. (2012), How to become a sustainable company, „MIT Sloan Management Review”, Vol. 53, No. 4, pp. 43–50.
Ehnert I. (2009), Sustainable human resource management: a conceptual and exploratory analysis from a paradox perspective, Physica-Verlag, Heidelberg.
Ehnert I., Harry W. (2012), Recent Developments and Future Prospects on Sustainable Human Resource  Management:  Introduction  to  the  Special  Issue, „Management Revue”, Vol. 23, No. 3, pp. 221–238.
Eisenbeiss S.A., van Knippenberg D., Fahrbach C.M. (2015), Doing Well by Doing Good? Analyzing the Relationship Between CEO Ethical Leadership and Firm Performance, „Journal of Business Ethics”, Vol. 128, No. 3, pp. 635–651.
Elkington J. (1998), Partnerships from Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21 st -Centure Business, „Environmental Quality Management”, Vol. 8, No. 1, pp. 37–51.
Esteves A.M., Barclay M.-A. (2011), New Approaches to Evaluating the Performance of Corporate–Community Partnerships: A Case Study from the Minerals Sector, „Journal of Business Ethics”, Vol. 103, No. 2, pp. 189–202.
Evans C. (2005), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
Eweje G. (2011), A Shift in Corporate Practice? Facilitating Sustainability Strategy in Companies, „Corporate  Social  Responsibility  and  Environmental  Management”,  Vol.  18,  No.  3, pp. 125–136.
Fabrizi M., Mallin C., Michelon G. (2014), The role of CEO’s personal incentives in driving corporate social responsibility, „Journal of Business Ethics”, Vol. 124, No. 2, pp. 311–326.
Famielec J., Famielec S. (2016), Integracja nauk ekonomicznych, technicznych i chemicznych na rzecz zrównoważonego rozwoju, „Ekonomia i Środowisko”, nr 3, s. 47-61.
Filipowicz G. (2014), Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i  osobista, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Flyvbjerg B. (2005), Pięć mitów o badaniach typu studium przypadku, „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 41–69.
Fombrun C., Shanley M. (1990), What’s in a name? Reputation building and corporate strategy, „Academy of Management Journal”, Vol. 33, No. 2, pp. 233–258.
Friel  T.J.,  Duboff  R.S.  (2009),  The  last  act  of  a  great  CEO,  „Harvard  Business  Review”, Vol. 87, No. 1, pp. 82–89.
Fryczyńska  M.  (2016),  Perspektywy  i  narzędzia  oceny  sieciowych  właściwości  pracowników, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 429, s. 21–30.
Gao J., Bansal P. (2013), Instrumental and integrative logics in business sustainability, „Journal of Business Ethics”, Vol. 112, No. 2, pp. 241–255.
Garriga E., Melé D. (2004), Corporate social responsibility theories: Mapping the territory, „Journal of Business Ethics”, Vol. 53, Issue 1–2, pp. 51–71.
Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G. (red.) (2002), Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych: inicjatywy, programy, kodeksy, Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN & WSPiZ oraz Biuro Stałego Koordynatora ONZ, Warszawa.
Gasparski  W.  (red.)  (2012),  Biznes,  etyka,  odpowiedzialność.  Podręcznik  akademicki,  PWN, Warszawa.
Ghobadian A., Money K., Hillenbrand C. (2015), Corporate Social Responsibility Research: Past-Present-Future, „Group & Organization Management”, Vol. 40, No. 3, pp. 274–277.
Gibson C., Hardy J.H. III, Buckley R. (2014), Understanding the role of networking in organizations, „Career Development International”, Vol. 19, No. 2, pp. 146–161.
Gladwin T.N., Kennelly J.J., Krause T.-S. (1995), Shifting Paradigms for Sustainable Development: Implications for Management Theory and Research, „Academy of Management Review”, Vol. 20, No. 4, pp. 874–907.
Glavas A., Kelley K. (2014), The Effects of Perceived Corporate Social Responsibility on Employee Attitudes, „Business Ethics Quarterly”, Vol. 24, No. 2, pp. 165–202.
Glinka B. (2010), Wielokulturowość w organizacji: źródła, przejawy, wpływ na zarządzanie, [w:]
Glinka B., Jelonek A.W. (red.), Zarządzanie międzykulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Glińska-Neweś A., Haffer R. (2013), Znaczenie interpersonalnych relacji pracowników w organizacyjnym uczeniu się, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 310, s. 193–202.
Godos-Díez J.-L., Fernández-Gago R., Martínez-Campillo A. (2011), How important are CEOs to CSR practices? An analysis of the mediating effect of the perceived role of ethics and social responsibility, „Journal of Business Ethics”, Vol. 98, No. 4, pp. 531–548.
Gratton L. (2000), The living strategy, Pearson Education Limited, London.
Griffin R.W. (2017), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
Groves K.S., LaRocca M.A. (2011), An Empirical Study of Leader Ethical Values, Transformational and Transactional Leadership, and Follower Attitudes Toward Corporate Social Responsibility, „Journal of Business Ethics”, Vol. 103, No. 4, pp. 511–528.
Grudzewski  W.M.,  Hejduk  I.K.,  Sankowska  A.,  Wańtuchowicz  M.  (2010),  Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
Gudkova S. (2012), Wywiad w badaniach jakościowych, [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, PWN, Warszawa.
Hahn T., Pinkse J., Preuss L., Figge F. (2015), Tensions in corporate sustainability: towards an integrative framework, „Journal of Business Ethics”, Vol. 127, No. 2, pp. 297–316.
Hambrick D.C., Mason P.A. (1984), Upper echelons: The organization as a Reflection of its top managers, „Academy of Management Review”, Vol. 9, No. 2, pp. 193–206.
Hambrick  D.C.  (2007),  Upper  echelons  theory:  an  update,  „Academy  of  Management  Review”, Vol. 32, No. 2, pp. 334–343.
Hamel G., Prahalad C.K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
Hart  S.L.  (1997),  Beyond  Greening:  Strategies  for  a  Sustainable  World,  „Harvard  Business Review”, Vol. 75, No. 1, pp. 66–76.
Hart S.L., Milstein M.B. (2003), Creating sustainable value, „Academy of Management Executive”, Vol. 17, No. 2, pp. 56–67.
Hąbek P. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako koncepcja firmy zorientowanej na interesariuszy, „Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy”, nr 2, s. 69–86.
Hąbek P., Pawłowska E. (2009), Społeczna odpowiedzialność organizacji a kompetencje menedżerów, “Przegląd Organizacji”, nr 2, s. 17–20.
Hemingway C.A., Maclagan P.W. (2004), Managers’ personal values as drivers of corporate social responsibility, „Journal of Business Ethics”, Vol. 50, No. 1, pp. 33–44.
Herman A., Oleksyn T., Stańczyk I. (eds.) (2015), Management by values. Management respecting and promoting values, Jagiellonian University Press, Kraków.
Huang S.K. (2013), The  impact  of  CEO  characteristics  on  corporate  sustainable  development, „Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, Vol. 20, No. 4, pp. 234–244.
Hubbard T.D., Christensen D.M., Graffin S.D. (2017), Higher highs and lower lows: The role of corporate social responsibility in CEO dismissal, „Strategic Management Journal” (early view).
Hull C.E., Rothenberg S. (2008), Firm Performance: The Interactions of Corporate Social Performance with Innovation and Industry Differentiation, „Strategic Management Journal”, Vol. 29, Issue 7, pp. 781–789.
Hutchison A., Boxall P. (2014), The critical challenges facing New Zealand’s chief executives: implications for management skills, „Asia Pacific Journal of Human Resources”, Vol. 52, No. 1, pp. 23–41.
Huy Q.N., Corley K.G., Kraatz M.S. (2014), From support to mutiny: shifting legitimacy judgments and emotional reactions impacting the implementation of radical change, „Academy of Management Journal”, Vol. 57, No. 6, pp. 1650–1680.
Ibarra H., Hunter M. (2007), How leaders create and use networks, „Harvard Business Review”, Vol. 85, No. 1, 40–47.
Jabłoński M. (2011), Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu, CeDeWu, Warszawa.
Jacobson K.J.L., Hood J.N., Van Burren H.J. III (2014), Beyond (But Including) the CEO: Diffusing Corporate Social Responsibility throughout the Organization through Social Networks, „Business and Society Review”, Vol. 119, No. 3, pp. 337–358.
Jagoda H. (2012), Stowarzyszenie jako forma branżowego zrzeszenia przedsiębiorstw, „Ekonomia i Prawo”, t. 11, nr 4, s. 123–134.
Jastrzębska E. (2011), Zarządzanie odpowiedzialnym łańcuchem dostaw jako element wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej”, nr 32, s. 217–238.
Jastrzębska E. (2013), Obywatelstwo  przedsiębiorstw  jako  czynnik  rozwoju  regionu  (przykład Grupy Żywiec), „Studia KPZK”, No. 152, s. 338–348.
Jaworska E. (2011), Zmiana podejścia do sprawozdawczości w aspekcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 668, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 41, s. 573–583.
Jemielniak D. (2012), Zarządzanie wiedzą. Podstawowe pojęcia, [w:] Jemielniak D., Koźmiński A.K. (red.), Zarządzanie wiedzą, Oficyna a  Wolters Kluwer business, Warszawa.
Jennings P.D., Zandbergen P.A. (1995), Ecologically sustainable organizations: An institutional approach, „Academy of Management Review”, Vol. 20, No. 4, pp. 1015–1052.
Juchnowicz M. (2012), Zaangażowanie  pracowników.  Sposoby  oceny  i  motywowania, PWE, Warszawa.
Juchnowicz M., Kinowska H. (2018), Proinnowacyjne kompetencje polskich menadżerów, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy”, nr 161, s. 41–54.
Juchnowicz M., Mazurek-Kucharska B., Turek D. (2018), Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji, PWE, Warszawa.
Kaczmarczyk S. (2014), Klasyfikacja metod zbierania danych ze źródeł pierwotnych w  badaniach marketingowych, „Studia Ekonomiczne”, nr 195, s. 55–64.
Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działa-nie, PWN, Warszawa.
Karaszewski R., Skrzypczyńska K. (2016), Przywództwo w biznesie, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń.
Karlsson P.-O., Aguirre D., Rivera K. (2017), Are CEOs less ethical than in the past?, Issue 87, PWC, Strategy+Business, https://www.strategy-business.com/feature/Are-CEOs-Less-Ethical-Than-in-the-Past?gko=50774 (dostęp: 13.01.2018).
Kasiewicz S., Mączyńska E. (1999), Metody  wyceny  bieżącej  wartości  przedsiębiorstwa, [w:]
Herman A., Szablewski A. (red.), Zarządzanie wartością firmy , Poltext, Warszawa.
Katz R.L. (1955), Skills of an effective administrator, „Harvard Business Review”, Vol. 33, No. 1, pp. 33–42.
Kiełtyka L. (2016), Rola menedżera we współczesnych organizacjach, „Przegląd Organizacji”, nr 8, s. 4–11.
Klimkiewicz K., Oltra V., (2017), Does CSR enhance employer attractiveness? The role of millennial job seekers’ attitudes, „Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, Vol. 24, No. 5, pp. 449–463.
Klincewicz K. (red.) (2013), Pracownicy o pracodawcach. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Konrad A.M., Kashlak R., Yoshioka I., Waryszak R., Toren N. (2001), What Do Managers Like To Do?, „Group & Organization Management”, Vol. 26, No. 4, pp. 401–433.
Kotler P., Caslione J.A. (2009), Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa.
Kotler P., Lee N. (2005), Corporate Social Responsibility. Doing the Most Good for Your Company and Your Cause, John Wiley & Sons, Hoboken.
Kouzes J.M., Posner B.Z. (2010), Przywództwo i jego wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Kozar Ł. (2017), Kształtowanie zielonych kompetencji pracowników w gospodarce ukierunkowanej na zrównoważony rozwój, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6, s. 57–69.
Kożuch A., Marzec I. (2014), Studium przypadku jako strategia badawcza w naukach społecznych, „Zeszyty Naukowe WSOWL”, nr 2, s. 32–45.
Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2006), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
Koźmiński A.K., Jemielniak D. (2011), Zarządzanie od podstaw, Oficyna a  Wolters Kluwer business, Warszawa.
Koźmiński A.K. (2013), Ograniczone przywództwo: studium empiryczne, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
Król H. (2006), Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie  zasobami  ludzkimi.  Tworzenie  kapitału  ludzkiego  organizacji, PWN, Warszawa.
Kryk B. (2011), Konsumpcja  zrównoważona  a  proekologiczne  style  życia, „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management”, nr 51, s. 206–218.
Kulkarni M., (2016) Organizational career development initiatives for employees with a disability, „International Journal of Human Resource Management”, Vol. 27, No. 14, pp. 1662–1679.
Kupczyk T. (2014), Competencies of Management Staff in the Knowledge-Based Economy, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław.
Kupczyk T., Stor M. (2017), Zarządzanie kompetencjami. Teoria, badania i praktyka biznesowa, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław.
Lachiewicz S. (2007),  Menedżerowie  w  strukturach  władzy  organizacji  gospodarczych, PWE, Warszawa.
Lachiewicz  S.,  Walecka  A.  (2012),  Role  i  kompetencje  menedżerskie,  [w:]  Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania, Oficyna a  Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 142–166.
Lämsä A.-M., Heikkinen S., Smith M., Tornikoski C. (2017), The expatriate’s family as a stakeholder of the firm: a  responsibility viewpoint, „International Journal of Human Resource Management”, Vol. 28, No. 20, pp. 2916–2935.
Laplume A.O., Sonpar K., Litz R.A. (2008), Stakeholder theory: reviewing a theory that moves us, „Journal of Management”, Vol. 34, No. 6, pp. 1152–1189.
Lee K.-H., Herold D.M., Yu A.-L. (2016), Small and medium enterprises and corporate social responsibility practice: A Swedish perspective, „Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, Vol. 23, No. 2, pp. 88–99.
Leinwand P., Mainardi C., Kleiner A. (2016), Develop your company’s cross-functional capabilities, „Harvard Business Review Digital Articles”, pp. 2–6.
Leśniak-Łebkowska G. (2008), Strategie przedsiębiorstw a środowisko naturalne, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 20, s. 195–208.
Leśniak-Łebkowska G. (2011), Odpowiedzialny rozwój. Wpływ zewnętrznych uwarunkowań na realizację zintegrowanej perspektywy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Levitt T. (1958), The  dangers  of  social  responsibility, „Harvard Business Review”, Vol. 36, No. 5, pp. 41–50.
Lewicka-Strzałecka  A.  (2010),  Spór  o  kształt  etycznej  edukacji  menedżerów,  „Diametros”, nr 25, s. 38–54.
Lewis B.W., Walls J.L., Dowell G.W.S. (2014), Difference in degrees: CEO characteristics and firm environmental disclosure, „Strategic Management Journal”, Vol. 35, No. 5, pp. 712–722.
Lichtarski J. (2015), Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
Lindeman M., Verkasalo M. (2005), Measuring Values with the Short Schwartz’s Value Survey, „Journal of Personality Assessment”, Vol. 85, No. 2, pp. 170–178.
Lindgreen A., Swaen V., Harness D., Hoffmann M. (2012), The Role of ‘High Potentials’ in Integrating and Implementing Corporate Social Responsibility, „Journal of Business Ethics”, Vol. 99, No. 1, pp. 73–91.
Listwan T. (1993), Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy , Wydawnictwo Mimex, Wrocław.
Łochnicka D. (2014), Warunki organizacyjne a zaangażowanie pracowników w miejscu pracy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, nr 8, s. 91–108.
Łudzińska K., Zdziarski M. (2013), Interesariusze w opinii prezesów zarządów polskich przedsiębiorstw, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2, s. 41–49.
Maak T., Pless N., Voegtlin C. (2016), Business statesman or shareholder advocate? CEO responsible leadership styles and micro-foundations of political CSR, „Journal of Management Studies”, Vol. 53, No. 3, pp. 463–493.
Maignan I., Ferrell O.C. (2000), Measuring Corporate Citizenship in Two Countries: The Case of the United States and France, „Journal of Business Ethics”, Vol. 23, Nr 3, pp. 283–297.
Maignan I., Ferrell O.C., Hult G.T.M. (1999), Corporate citizenship: cultural antecedents and business benefits, „Journal of the Academy of Marketing Science”, Vol. 27, No. 4, pp. 455–469.
Makin P., Cooper C., Cox Ch. (2000), Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, PWN, Warszawa.
Malik M. (2015), Value-enhancing capabilities of CSR: A brief review of contemporary literature, „Journal of Business Ethics”, Vol. 127, No. 2, pp. 419–438.
Mankins M.C., Steele R. (2005), Turning great strategy into great performance, „Harvard Business Review”, Vol. 83, No. 7/8, pp. 64–72.
Manner M.H. (2010), The impact of CEO characteristics on corporate social performance, „Journal of Business Ethics”, Vol. 93, supplement 1, pp. 53–72.
Marquis C., Lee M. (2013), Who is governing whom? Executives, governance, and the structure of generosity in large U.S. firms, „Strategic Management Journal”, Vol. 34, No. 4, pp. 483–497.
Marshall R.S., Brown D. (2003), The strategy of sustainability: a systems perspective on environmental initiatives, „California Management Review”, Vol. 46, No. 1, pp. 101–126.
Masztalerz M. (2014), Wartość dla interesariuszy w zrównoważonym przedsiębiorstwie, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, Vol. 2, No. 8, s. 66–77.
Matten D., Moon J. (2008), „Implicit” and „Explicit” CSR: a Conceptual Framework for a Comparative Understanding of Corporate Social Responsibility, „Academy of Management Review”, Vol. 33, No. 2, pp. 404–424.
Mauch C. (2014), The Growth of Trees. A Historical Perspective on Sustainability, German Council for Sustainable Development, Oekom Verlag, Műnchen.
Mazur-Wierzbicka E. (2006),  Miejsce  zrównoważonego  rozwoju  w  polskiej  i  unijnej  polityce ekologicznej na początku XXI wieku, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. nr 8, s. 317–328.
McCallum S.Y., Forret M.L., Wolff H.-G. (2014), Internal and external networking behavior. An investigation of relationships with affective, continuance, and normative commitment, „Career Development International”, Vol. 19, No. 5, pp. 595–614.
McCann J., Sweet M. (2014), The perceptions of ethical and sustainable leadership, “Journal of Business Ethics”, Vol. 121, No. 3, pp. 373–383.
McClelland D. (1973), Testing for competence rather than for “intelligence”, „American Psychologist”, Vol. 28, No. 1, pp. 1–14.
McGinn D. (2017), The best-performing CEOs in the world 2017, „Harvard Business Review”, Vol. 95, No. 6, pp. 66–77.
McWilliams A., Siegel D.S., Wright P.M. (2006), Corporate Social Responsibility: Strategic Implications, „Journal of Management Studies”, Vol. 43, No.1, pp. 1–18.
McWilliams A., Siegel D. (2001), Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective, „Academy of Management Review”, Vol. 26, No. 1, pp. 117–127.
Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W. (1973), Granice wzrostu, PWE, Warszawa.
Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (2007), Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 747, s. 49–73.
Miles M.B., Huberman A.M. (2000), Analiza danych jakościowych, TransHumana, Białystok.
Mintzberg H. (2012), Zarządzanie, Wolters Kluwer, Warszawa.
Miś A. (2008), Rozwój talentów w organizacji. Specyfika i instrumentarium, [w:] Witkowski S.A., Listwan T. (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa.
Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J. (1997), Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts, „Academy of Management Review”, Vol. 22, No. 4, pp. 853–886.
Montiel I., Delgado-Ceballos J. (2014), Defining and measuring corporate sustainability: Are we there yet?, „Organization & Environment”, Vol. 27, No. 2, pp. 1–27.
Morgeson F.P., Aguinis H., Waldman D.A., Siegel D.S. (2013), Extending corporate social responsibility research to the human resource management and organizational behavior domains: a look to the future, „Personnel Psychology”, Vol. 66, No. 4, pp. 805–824.
Mrówka R., Pindelski M. (2015), Przywództwo w procesach odnowy organizacyjnej, „Management Forum”, Vol. 3, No. 1, s. 77–83.
Mumford T., Campion M., Morgeson F. (2007), The leadership skills strataplex: Leadership skill  requirements  across  organizations  levels,  „Leadership  Quarterly”,  Vol.  18,  No.  2, pp.249154–166.
Nadkarni S., Herrmann P. (2010), CEO personality, strategic flexibility, and firm performance: The case of the Indian business process outsourcing industry, „Academy of Management Journal”, Vol. 53, No. 5, pp. 1050–1073.
Nasza wspólna przyszłość (1991), PWE, Warszawa.
Ng E.S., Sears G.J. (2012), CEO Leadership Styles and the Implementation of Organizational Diversity Practices: Moderating Effects of Social Values and Age, „Journal of Business Ethics”, Vol. 105, No. 1, pp. 41–52.
Nicholls J.G. (1984), Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice, and performance, „Psychological Review”, Vol. 91, No. 3, pp. 328–346.
Nidumolu R., Prahalad C.K., Rangaswami M.R. (2009), Why sustainability is now the key driver of innovation, „Harvard Business Review”, Vol. 87, No. 9, pp. 56–64.
Nielsen R., Marrone J.A. (2018), Humility: our current understanding of the construct and its role in organizations, “International Journal of Management Reviews, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ijmr.12160 (dostęp: 22.09.2018).
Nieżurawska J., Dziadkiewicz A. (2017), Świadomość ekonomii cyrkularnej pokolenia Y jako czynnik przyspieszonego rozwoju gospodarczego regionu, „Marketing i Rynek”, nr 10, s. 398–412.
Nogalski B., Niewiadomski P. (2016), Twórczość jako domena elastyczności przedsiębiorstwa wytwórczego – próba jej oceny w sektorze maszyn rolniczych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 280, s. 116–131.
Nogalski B., Niewiadomski P. (2016), Szczupła produkcja jako rezultat inicjowania twórczości  pracowników  wykonawczych  –  studium  przypadku  implementacji  wyrobu  złożonego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie”, z. 93, nr kol. 1957, s. 365–380.
Nordhaug O., Grønhaug K. (1994), Competences as resources in firms, „The International Journal of Human Resource Management”, Vol. 5, No. 1, pp. 89–106.
Nowacki R., Wasilik K. (2017a), Towards Responsible Consumption – Attitudes of Young Consumers to the Idea of Corporate Social Responsibility, “Handel Wewnętrzny”, nr 2, s. 280–293.
Nowacki R., Wasilik K. (2017b), Znajomość i zaufanie wobec certyfikatów zrównoważonej kon sumpcji a idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w perspektywie młodych konsumentów,  „Zeszyty  Naukowe  Szkoły  Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego,  Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 118, s. 95–109.
Nuntamanop P., Kauranen I., Igel B. (2013), A new model of strategic thinking competency, „Journal of Strategy and Management”, Vol. 6, No. 3, pp. 242–264.
Obłój K. (2014), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
Ochnik M. (2013), Zarządzanie przez wartości w firmie Ochnik , „Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy”, nr 2, s. 113–134.
Ogunfowora B., Stackhouse M., Oh W.-Y. (2018), Media Depictions of CEO Ethics and Stakeholder Support of CSR Initiatives: The Mediating Roles of CSR Motive Attributions and Cynicism, „Journal of Business Ethics”, Vol. 150, No. 2, pp. 525–540.
Oh W.-Y., Chang Y.K., Cheng Z. (2016), When CEO Career Horizon Problems Matter for Corporate Social Responsibility: The Moderating Roles of Industry-Level Discretion and Blockholder Ownership, „Journal of Business Ethics”, Vol. 133, No. 2, pp. 279–291.
Oleksyn T. (red.) (2013), Filozofia a  zarządzanie, Oficyna a  Wolters Kluwer business, Warszawa.
Oleksyn T. (2017), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer, Warszawa.
Oleksyn T. (2018), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa.
Oleksyn T. (2018), O tym, co najważniejsze w zarządzaniu – próba syntezy, „Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe TNP”, nr 2, s. 17–50.
Orczyk J. (2009), Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3–4, s. 19–32.
Ornarowicz U. (2008), Menedżer XXI wieku. Definicja. Identyfikacja. Edukacja , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Osagie E.R., Wesselink R., Blok V., Lans T., Mulder M. (2016), Individual competencies for corporate social responsibility: A literature and practice perspective, „Journal of Business Ethics”, Vol. 135, No. 2, pp. 233–252.
Ostlund L.E. (1977), Attitudes of managers toward corporate social responsibility, „California Management Review”, Vol. XIX, No. 4, pp. 35–49.
Pabian A. (2011), Sustainable personnel – pracownicy przedsiębiorstwa przyszłości, „ Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5, s. 9–18.
Pabian A. (2015), Rola dyrekcji w promowaniu i wdrażaniu zasad sustainability w przedsiębiorstwie, „Przegląd Organizacji”, nr 4, s. 6–11.
Pabian A. (2017), Planowanie strategiczne z perspektywy sustainability, „Handel Wewnętrzny”, nr 3, s. 341–350.252 Bibliografia
Paliwoda-Matiolańska A. (2011), Znaczenie partnerstwa międzysektorowego w procesie implementacji polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 156, s. 73–85.
Paliwoda-Matiolańska A. (2014), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, CH Beck, Warszawa.
Pańków W., Rok B., Strumińska-Kutra M., Woźniczko J. (2010), Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
Pawłowska E. (2015), Organizacje pozarządowe a kapitał społeczny, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie”, z. 77, nr kol. 1927, s. 167–176.
Pearce C.L., Wassenaar C.L., Manz C.C. (2014), Is shared leadership the key to responsible leadership, „Academy of Management Perspectives”, Vol. 28, No. 3, pp. 275–288.
Peterson T.O., van Fleet D.D. (2004), The ongoing legacy of R.L. Katz. An updated typology of management skills, „Management Decision”, Vol. 42, No. 10, pp. 1297–1308.
Petrenko O.V., Aime F., Ridge J., Hill A. (2016), Corporate social responsibility or CEO narcissism? CSR motivations and organizational performance, „Strategic Management Journal”, Vol. 37, No. 2, pp. 262–279.
Pfeffer J. (2010), Building Sustainable Organizations: The Human Factor, „Academy of Management Perspective”, Vol. 24, No. 1, pp. 34–45.
Pfeffer J. (2017), Przywództwo. Mity i prawda, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
Pless N., Maak T., Stahl G.K. (2012), Responsibility and sustainable development through management development: what can be learned from international service learning programs?, „Human Resource Management”, Vol. 51, No. 6, pp. 873–904.
Pless N.M., Maak T., Waldman D.A. (2012), Different approaches toward doing the right thing: Mapping the responsibility orientations of leaders, „Academy of Management Perspectives”, Vol. 26, No. 4, pp. 51–65.
Płoszajski  P.,  Szumniak  J.,  Pohrybieniuk  P.  (2008),  Firma  jako  odpowiedzialny  obywatel: Koncepcja podstawy globalnej piramidy ekonomicznej w praktyce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 5, s. 58–67.
Płoszajski P. (red.) (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, Wydawnictwo OpenLinks, Warszawa.
Pocztowski A. (2016), Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, „Zarządzanie i Finanse”, r. 14, nr 2, cz. 1, s. 303–314.
Porter C.M., Woo S.E. (2015), Untangling the networking phenomenon: a dynamic psychological perspective on how and why people network, „Journal of Management”, Vol. 41, No. 5, pp. 1477–1500.
Porter M.E., Kramer M.R. (2006), Strategy & Society. The Link Between Competitive Advantage  and  Corporate  Social  Responsibility, „Harvard Business Review”, Vol. 84, No. 12, pp. 78–92.
Prahalad C.K., Hart S.L. (2002), The Fortune at the Bottom of Pyramid, Strategy + Business, Issue 26, http://www.cs.berkeley.edu/~brewer/ict4b/Fortune-BoP.pdf (26.02.2016).
Pride W.M., Hughes R.J., Kapoor J.R. (2015), Foundations of Business, South-Western Cengage Learning, Stamford.253 Bibliografia
Przychodzeń J., Przychodzeń W. (2012), Edukacja menedżerów jako warunek skutecznej implementacji koncepcji ZR w działalność biznesową, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty”, nr 3, s. 29–44.
Przychodzeń W. (2013), Zrównoważone przedsiębiorstwo. Teoria, praktyka, wycena, kształcenie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
Przytuła S. (2008), Kwalifikacje menedżerów-ekspatriantów , [w:] Witkowski S.A., Listwan T. (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa, s. 186–199.
Puchalski K., Korzeniowska E. (2017), Promocja zdrowia w zakładach pracy w Polsce w 2015 r. – diagnoza na podstawie reprezentatywnego badania firm zatrudniających powyżej 50 pracowników, „Medycyna Pracy”, nr 2, s. 229–246.
Rakowska A., Sitko-Lutek A. (2000), Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa.
Rakowska A. (2007), Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Reber S.A. (2002), Słownik psychologiczny, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
Reed L., Vidaver-Cohen D., Colwell S. (2011), A new scale to measure executive servant leadership: development, analysis, and implications for research, „Journal of Business Ethics”, Vol. 101, No. 3, pp. 415–434.
Rego A., Pina e Cunha M., Polónia D. (2017), Corporate sustainability: A view from the top, „Journal of Business Ethics”, Vol. 143, No. 1, pp. 133–157.
Robbins S.P. (2004), Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
Rok B. (2007), Etyczność, ekonomiczność i efektywność w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] A. Lewicka-Strzałecka (red.), Współczesne wyzwania nauk praktycznych, Wydawnictwo WSZiP im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
Rok B. (2009), Czy przywództwo etyczne w działalności gospodarczej jest możliwe?, „Prakseologia”, nr 149, s. 187–204.
Rok B. (2013), Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu, Poltext, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
Romanowska M. (2008), Czynniki strukturotwórcze, [w:] Strużycki M. (red.), Podstawy zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 165–176.
Ronda-Pupo  G.A.,  Guerras-Martin  L.A.  (2012),  Dynamics  of  the  evolution  of  the  strategy concept 1962–2008: A co-word analysis, „Strategic Management Journal”, Vol. 33, No. 2, pp. 162–188.
Rostkowski T. (2002), Zarządzanie kompetencjami jako przyszłość zzl w Polsce, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2, s. 65–76.
Rostkowski T. (2014), Model kompetencyjny organizacji, [w:] Juchnowicz M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje, PWE, Warszawa.
Roszkowska-Śliż M., Szumniak-Samolej J. (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach hiperarchii i globalnej współpracy, [w:] Płoszajski P. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, Open Links, Warszawa, s. 73–115.
Roszyk-Kowalska G. (2018), Kompetencje kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach wysokich technologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Rubin R.S., Dierdorff E.C. (2009), How relevant is the MBA? Assessing the alignment of required curricula and required managerial competencies, „Academy of Management Learning & Education”, Vol. 8, No. 2, pp. 208–224.
Rutkowski K. (2013), Zakupy w biznesie – potrzeba strategicznej reorientacji, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 4, s. 35–45.
Rybak M. (2004), Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
Rybska E., Cieszyńska A. (2017), Idea zrównoważonego rozwoju a efekty kształcenia na wybranych kierunkach studiów oferowanych na polskich uczelniach, [w:] Edukacja uniwersytecka a oczekiwania społeczne, J.F. Jacko, I. Maciejowska, E. Okoń-Horodyńska (red.), WUJ, Kraków, s. 113–125.
Saeidi S.P., Sofian S., Saeidi P., Saeidi S.P., Saaeidi S.A. (2015), How does corporate social responsibility contribute to firm financial performance? The mediating role of competitive advantage, reputation, and customer satisfaction, “Journal of Business Research”, Vol. 68, No. 2, pp. 341–350.
Sajkiewicz A. (1999), Człowiek – kreator wartości przedsiębiorstwa, [w:] Herman A., Szablewski A. (red.), Zarządzanie wartością firmy , Poltext, Warszawa.
Sandberg  J.  (2000),  Understanding  human  competence  at  work:  An  interpretative  approach, „Academy of Management Journal”, Vol. 43, No. 1, pp. 9–25.
Schaltegger S., Burritt R. (2018), Business Cases and Corporate Engagement with Sustainability:  Differentiating  Ethical  Motivations, „Journal of Business Ethics”, Vol. 147, No. 2, pp. 241–259.
Schepker D.J., Nyberg A.J., Ulrich M.D., Wright P.M. (2018), Planning for future leadership: procedural rationality, formalized succession processes, and CEO influence in CEO succession planning, „Academy of Management Journal”, Vol. 61, No. 2, pp. 523–552.
Scullen S.E., Mount M.K., Judge T.A. (2003), Evidence of the construct validity of developmental ratings of managerial performance, „Journal of Applied Psychology”, Vol. 88, No. 1, pp. 50–66.
Sempruch-Krzemińska K., Kall J., Perchla-Włosik A., Raciniewska A. (2016), Zmiany w zachowaniach nabywców na rynku mody, „Studia i Prace WNES US”, nr 43/3, s. 371–380.
Senge P. (2004), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekono miczna, Kraków.
Seroka-Stolka O. (2012), Świadomość ekologiczna przedsiębiorców z sektora MŚP, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie”, nr 5, s. 125–138.
Shin Y. (2012), CEO Ethical Leadership, Ethical Climate, Climate Strength, and Collective Organizational Citizenship Behavior, „Journal of Business Ethics”, Vol. 108, No. 3, pp. 299–312.
Shrivastava P. (1995), The role of corporations in achieving ecological sustainability, „Academy of Management Review”, Vol. 20, No. 4, pp. 936–960.
Sienkiewicz Ł., Jawor-Joniewicz A., Sajkiewicz B., Trawińska-Konador K., Podwójcic K. (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
Simões C., Sebastiani R. (2017), The nature of the relationship between corporate identity and corporate sustainability: Evidence from the retail industry, „Business Ethics Quarterly”, Vol. 27, No. 3, pp. 423–453.
Sitko-Lutek A. (2008), Istota i cechy kompetencji organizacji, [w:] Witkowski S.A., Listwan T. (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa, s. 415–424.
Sitko-Lutek A. (2013), Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstw, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Polonia”, Vol. XLVII, 1, Sectio H, s. 141–148.
Slater D.J., Dixon-Fowler H.R. (2009), CEO international assignment experience and corporate social performance, „Journal of Business Ethics”, Vol. 89, No. 3, pp. 473–489.
Slater D.J., Dixon-Fowler H.R. (2010), The future of the planet in the hands of MBAs: an examination of CEO MBA education and corporate environmental performance, „Academy of Management Learning & Education”, Vol. 9, No. 3, pp. 429–441.
Sokołowska A. (2009), Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa – przejawy i dylematy, „e-mentor”, nr 5, s. 31–37.
Sokołowska A. (2014), Teoretyczno-metodologiczne  dylematy  związane  ze  społeczną  odpowiedzialnością przedsiębiorstwa, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje, J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. Tabaszewska-Zajbert (red.), „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 340, s. 130–140.
Spencer L.M. Jr. (1997), Competency assessment methods, [w:] Bassi L.J., Russ-Eft D. (red.), What Works. Assessment, Development, and Measurement, American Society for Training & Development, Alexandria.
Spodarczyk E. (2015), Innowacyjny model biznesu – sukces oparty na społecznie odpowiedzialnej współpracy biznesu, uczelni i władz, „Studia i Prace WNEiZ”, nr 39, t. 3, s. 359–370.
Springer A. (2011), Problemy definiowania i klasyfikowania kompetencji pracowników , „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, nr 34, s. 249–259.
Stabryła A. (2007), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy , PWN, Warszawa 2007.
Stańczyk I. (2018), Wsparcie organizacyjne menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Stańczyk S. (2011), Triangulacja – łączenie metod badawczych i urzetelnienie badań, [w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a  Wolters Kluwer business, Warszawa.
Steinmann H., Schreyögg G. (2001), Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
Stoof A., Martens R.L., van Merriënboer J.J.G., Bastiaens T.J. (2002), The boundary approach of competence: A constructivist aid for understanding and using the concept of competence, „Human Resource Development Review”, Vol. 1, No. 3, pp. 345–365.
Stor M. (2014), Kapitał menedżerski jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 349, s. 409–422.
Stor M., Suchodolski A. (2016), Kompetencje kadry menedżerskiej w obszarze zzl z perspektywy wyników uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne w Polsce, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3, s. 99–119.
Strand R. (2013), The Chief Officer of Corporate Social Responsibility: A  Study of Its Presence in Top Management Teams, „Journal of Business Ethics”, Vol. 112, No. 4, pp. 721–734.
Strand R., Freeman R.E. (2015), Scandinavian Cooperative Advantage: The Theory and Practice of Stakeholder Engagement in Scandinavia, „Journal of Business Ethics”, Vol. 127, Issue 1, pp. 65–85.
Stubbs W., Cocklin C. (2008), Conceptualizing a „Sustainability Business Model”, „Organization & Environment”, Vol. 21, No. 2, pp. 103–127.
Sudoł S. (2014), Podstawowe problemy metodoliczne nauk o zarządzaniu, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1, s. 11–36.
Sutherland J., Canwell D. (2007), Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, PWN, Warszawa.
Syper-Jędrzejak M. (2011), Rozwój idei biznesu społecznie odpowiedzialnego w Polsce, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, nr 3, s. 59–72.
Szczepańska-Woszczyna  K.  (2016),  Kompetencje  menedżerskie  w  kontekście  innowacyjności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
Szczupaczyński J. (2011a), Bariery etycznego zarządzania w opinii polskich menedżerów i przedsiębiorców, „Przegląd Organizacji”, nr 1, s. 12–16.
Szczupaczyński J. (2011b), Transformacyjny wymiar etycznego przywództwa w opinii polskich menedżerów, „Przegląd Organizacji”, nr 3, s. 35–39.
Szilagyi A.D., Jr., Schweiger D.M. (1984), Matching managers to strategies: A review and suggested framework, „Academy of Management Review”, Vol. 9, No. 4, pp. 626–637.
Tang Y., Qian C., Chen G., Shen R. (2015), How CEO hubris affects corporate social (ir)responsibility, „Strategic Management Journal”, Vol. 36, No. 9, pp. 1338–1357.
Tang Y., Mack D.Z., Chen G. (2018), The differential effects of CEO narcissism and hubris on corporate social responsibility, „Strategic Management Journal”, Vol. 39, No. 5, pp. 1370–1387.
Tarka P. (2015), Własności 5- i 7-stopniowej skali Likerta w kontekście normalizacji zmiennych metodą  Kaufmana  i  Rousseeuwa,  „Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  we Wrocławiu”, nr 385, s. 286–295.
Teneta-Skwiercz  D.  (2016),  Współpraca  międzysektorowa  jako  narzędzie  realizacji  koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 455, s. 30–43.
Thomas A.S., Simerly R.L. (1994), The Chief Executive Officer and corporate social performance: An interdisciplinary examination, „Journal of Business Ethics”, Vol. 13, No. 12, pp. 959–968.
Thomas M., Miles G., Fisk P. (2009), Kompetentny CEO. Metody efektywnego działania dla menedżerów najwyższego szczebla, Oficyna a  Wolters Kluwer business, Warszawa.
Tideman S.G., Arts M.C., Zandee D.P. (2013), Sustainable leadership, “Journal of Corporate Citizenship”, No. 49, pp. 17–33.
Tonidandel S., Braddy P., Fleenor J. (2012), Relative importance of managerial skills for predicting effectiveness, „Journal of Managerial Psychology”, Vol. 27, No. 6, pp. 636–655.
Trotter A., Ellison L. (1999), Understanding competence and competency, [w:] Davies B., Ellison L. (red.), School Leadership for the 21 st  Century: A Competency and Knowledge Approach, Routledge, London.
Turban D.B., Greening D.W. (1996), Corporate  Social  Performance  and  Organizational  At-tractiveness to Prospective Employees, „Academy of Management Journal”, Vol. 40, No. 3, pp. 658–672.
Turker D. (2009), How Corporate Social Responsibility Influences Organizational Commitment, „Journal of Business Ethics”, Vol. 89, No 2, pp. 189–204.
Tyrańska M. (2011), System oceny kompetencji kadry menedżerskiej, [w:] Stabryła A. (red.), Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Mfiles, Kraków, s. 101–133.
Tyrańska M. (2016), Managerial competencies for various management levels, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 11, s. 21–38.
Van Dierendonck D. (2011), Servant Leadership: A Review and Synthesis, „Journal of Management, Vol. 37, No. 4, pp. 1228–1261.
Van Dierendonck D., Nuijten I. (2011), The Servant Leadership Survey: Development and Va-lidation of a Multidimensional Measure, „Journal of Business and Psychology”, Vol. 26, No. 3, pp. 249–267.
Van Marrewijk M. (2003), Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability: Between Agency and Communion, „Journal of Business Ethics”, Vol. 44, No. 2/3, pp. 95–105.
Van Marrewijk M., Werre M. (2003), Multiple levels of corporate sustainability, „Journal of Business Ethics”, Vol. 44, No. 2/3, pp. 107–119.
Voegtlin Ch., Greenwood M. (2016), Corporate Social Responsibility and Human Resource Management: A Systematic Review and Conceptual Analysis, „Human Resource Management Review”, Vol. 26, No. 3, pp. 181–197.
Wachowiak P. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu – wyzwania stojące przed polskimi przedsiębiorstwami, „e-mentor”, nr 4, s. 23–28.
Wachowiak P. (2013), Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar, SGH, Warszawa.
Wachowiak  P.  (2014),  Pracownik  –  kluczowy  interesariusz  przedsiębiorstwa,  „Handel  Wewnętrzny”, nr 4, s. 289–298.
Waddock S. (2004), Parallel universes: Companies, academics, and the progress of corporate citizenship, „Business and Society Review”, Vol. 109, No. 1, pp. 5–42.
Walkowiak R. (2004), Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
Walkowiak R. (2008), Problemy metodologiczne pomiaru i raportowania kompetencji, [w:] Witkowski S.A., Listwan T. (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa, s. 28–36.
Walls J., Berrone P. (2017), The power of one to make a difference: how informal and formal CEO power affect environmental sustainability, „Journal of Business Ethics”, Vol. 145, No. 2, pp. 293–308.
Wang S., Gao Y., Hodgkinson G.P., Rousseau D.M., Flood P.C. (2015), Opening the Black Box of CSR Decision Making: A Policy-Capturing Study of Charitable Donation Decisions in China, „Journal of Business Ethics”, Vol. 128, No. 3, pp. 665–683.
Wawrzyniak B. (1999), Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa.
Wąsowska A., Zdziarski M. (2008), Kluczowe zespoły kierownicze a strategia firmy – projekt badania na próbie polskich spółek giełdowych, „Problemy Zarządzania”, nr 4, s. 74–88.
Weber M. (2008), The business case for corporate social responsibility: A company-level measurement approach for CSR, „European Management Journal”, Vol. 26, No.4, pp. 247–261.
Weber J. (2010), Assessing the “tone at the top”: the moral reasoning of CEOs in the automobile industry, „Journal of Business Ethics”, Vol. 92, No. 2, pp. 167–182.
Wesselink R., Blok V., van Leur S., Lans T., Dentoni D. (2015), Individual competencies for managers engaged in corporate sustainable management practices, „Journal of Cleaner Production”, Vol. 106, pp. 497–506.
Wiek A., Withycombe L., Redman C.L. (2011), Key competencies in sustainability: a reference framework for academic program development, „Sustainability Science”, Vol. 6, No. 2, pp. 203–218.
Wirtenberg J., Harmon J., Russel W.G., Fairfield K.D. (2007), HR’s role in building sustainable enterprise: insights from some of the world’s best companies, „Human Resource Planning”, Vol. 30, No. 1, pp. 10–20.
Witkowski S.A. (2010), Rynek pracy a modyfikacja oczekiwanych kompetencji menedżera – dynamika zmian, [w:] B. Kożusznik, M. Chrupała-Pniak (red.), Zastosowania psychologii w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 177–190.
Wołczek P. (2012), Wdrażanie strategii jednym z najsłabszych ogniw zarządzania strategicznego, „Studia i Prace Kolegium Finansów i Zarządzania”, z. 116, s. 205–216.
Wood D.J. (1991), Corporate social performance revisited, „Academy of Management Review”, Vol. 16, No. 4, pp. 691–718.
Wood D.J. (2010), Measuring corporate social performance: a review, „International Journal of Management Reviews”, Vol. 12, No. 1, pp. 50–84.
Wood J., Vilkinas T. (2004), Characteristics of chief executive officers: view of their staff, „Journal of Management Development”, Vol. 23, No. 5, pp. 469–478.
Wood J., Vilkinas T. (2005), Characteristics associated with success: CEOs’ perspectives, „Leadership & Organization Developmental Journal”, Vol. 26, No. 3, pp. 186–196.
Wowak A.J., Mannor M.J., Arrfelt M., McNamara G. (2016), Earthquake or glacier? How CEO  charisma  manifests  in  firm  strategy  over  time,  „Strategic  Management  Journal”, Vol. 37, No. 3, pp. 586–603.
Woźniak J. (2011), O pojęciu kompetencji jako podstawie modelu kompetencyjnego, czyli cztery znaczenia terminu „kompetencje” w naukach o zarządzaniu, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, nr 34, s. 11–21.
Wójcik P. (2013), Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu, „e-mentor”, nr 1, s. 17–22.
Wu L.-Z., Kwan H.K., Yim F.H., Chiu R.K., He X. (2015), CEO Ethical Leadership and Corporate Social Responsibility: A Moderated Mediation Model, „Journal of Business Ethics”, Vol. 130, No. 4, pp. 819–831.
Wyrzykowska B., Zaleśna A. (2017), Kompetencje menedżerów w zrównoważonej organizacji, „Studia i Prace WNEiZ US”, nr 48, t. 2, s. 373–382.
Yin R.K. (2015), Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Yoon Y., Gűrhan-Canli Z., Schwarz N. (2006), The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR) Activities on Companies with Bad Reputations, „Journal of Consumer Psychology”, Vol. 16, No. 4, pp. 377–390.
Zaleśna A., Wyrzykowska B. (2017), Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce przedsiębiorstw w Polsce, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1, s. 151–165.
Zaleśna A. (2018), Oczekiwania potencjalnych kandydatów do pracy wobec przyszłego pracodawcy w świetle koncepcji CSR, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty”, nr 1, s. 175–189.
Zarębska A. (2008), Znaczenie przywództwa w kształtowaniu tożsamości organizacji przedsiębiorstwa, „Organizacja i Zarządzanie, Kwartalnik Naukowy”, nr 4, s. 53–72.
Zaugg R., Blum A., Thom N. (2001), Sustainability in Human Resource Management. Evaluation Report. Survey in European Companies and Institutions, University of Berne, Berne, IOP-Press, Berne.
Zbierowski P. (2014), Społeczne i kulturowe aspekty sukcesu przedsiębiorstw – społeczna efektywność  organizacji,  „Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  we  Wrocławiu”, nr 356, s. 9–18.
Ziętek-Kwaśniewska K. (2014), Opóźnione płatności i ich konsekwencje dla działalności przedsiębiorstw w Polsce, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania”, t. 6(42), nr 2, s. 319–334.
Zollo M., Cennamo C., Neumann K. (2013), Beyond What and Why: understanding organizational evolution towards sustainable enterprise models, „Organization and Environment”, Vol. 26, No. 3, pp. 241–259.
Żemigała M. (2007), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Oficyna a  Wolters Kluwer business, Warszawa.
Żemigała M. (2016), Społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce na podstawie aktywności w ramach Global Compact, „Marketing i Rynek”, nr 3, s. 1131–1142.
Żemigała M. (2013), Społeczna  odpowiedzialność  biznesu  w  świetle  analiz  bibliometrycznych i opinii pracowników na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Żychlewicz M. (2015), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich przedsiębiorstw, „Współczesne Problemy Ekonomiczne”, nr 11, „Zeszyty Naukowe”, nr 858, s. 281–289.

Netografia

Business Insider, CEO Apple Tim Cook: Firmy powinny mieć wartości, tak jak ludzie, (9.08.2016), https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/prezes-apple-tim-cook-o-wartosciach-w-biznesie/e67zswg (dostęp: 22.08.2018).
Cele zrównoważonego rozwoju, http://www.un.org.pl/# (dostęp: 20.01.2018).
Chcemy wiedzieć, jak powstają nasze buty! Konsumenci podpisują petycję (24.05.2017), http://asbiznesu.pl/chcemy-wiedziec-jak-powstaja-nasze-buty-konsumenci-podpisuja-petycje/ (dostęp: 25.05.2018).
Coca-Cola chce stworzyć opakowania w 100% nadające się do recyklingu, (19.01.2018), http://www.portalspozywczy.pl/napoje/wiadomosci/coca-cola-chce-stworzyc-opakowania-w-100-proc-nadajace-sie-do-recyklingu,154074.html (dostęp: 20.01.2018).
Consumers are willing to pay a price for sustainability (27.06.2014), https://www.statista.com/chart/2401/willingness-to-pay-for-sustainable-products/ (dostęp: 17.02.2018).
Edelman  Trust  Barometer,  2017,  https://www.slideshare.net/EdelmanInsights/2017-edelman-trust-barometer-global-results-71035413 (dostęp: 13.01.2018).
Gunther M., Apple CEO Tim Cook at Climate Week: ‚the time for inaction has passed’ (23.09.2014), https://www.theguardian.com/sustainable-business/2014/sep/23/apple-ceo-tim-cook-climate-week-climate-change-2014-polman-unilever-ikea (dostęp: 22.08.2018).
Harvard Business Review Polska, Szefem CSR powinien być prezes, https://www.hbrp.pl/b/szefem-csr-powinien-byc-prezes/PQjOwGIDM (dostęp: 22.08.2018).
Heineken’s CEO on leading a 150-year-old company, McKinsey & Company, https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/heinekens-ceo-on-leading-a-150-year-old-company (dostęp: 19.01.2019).
Kanada. Rząd będzie pilnował etyki w kanadyjskich firmach za granicą  (20.01.2018), http://www.pulshr.pl/csr/kanada-rzad-bedzie-pilnowal-etyki-w-kanadyjskich-firmach-zagranica,50354.html (dostęp: 20.01.2018).
KPMG, Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie, KPMG, Warszawa 2014, https://home.kpmg/pl/pl/home/insights/2014/11/raport-spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu.html (dostęp: 13.02.2018).
KPMG, KPMG. The road ahead. The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017, https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/10/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2017.pdf (dostęp: 18.02.2018).
Krajewski A., Pod prąd zasadom i teoriom. Henry Ford wieczny rewolucjonista, „Dziennik Gazeta Prawna”  (30.06.2013),  http://wiadomosci.dziennik.pl/historia/ludzie/artykuly/431701,henry-ford-wieczny-rewolucjonista.html (dostęp: 18.02.2018).
Lexikon der Nachhaltigkeit, Űbersetzung ins Englische und Französiche, https://www.nach-haltigkeit.info/artikel/uebersetzung_ins_englische_und_franzoesische_1726.htm (dostęp: 5.08.2015).
Ministerstwo Finansów, Raportowanie rozszerzonych informacji niefinansowych oraz o  polityce różnorodności, (27.02.2017), https://www.mf.gov.pl/  (dostęp: 30.08.2018).
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, G4 Wytyczne dotyczące raportowania. Podręcznik stosowania wytycznych, https://www.miir.gov.pl/ (dostęp: 30.08.2018).
UOKiK, Branża mleczarska – raport UOKiK, (24.04.2018), https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14284 (dostęp: 30.08.2018).
PepsiCo Polska, PepsiCo ogłasza postęp w realizacji celów do 2025, https://www.pepsicopoland.com/pl/Strona,PepsiCo_oglasza_postep_w_realizacji_celow_do_2025,292.html (dostęp: 27.08.2018).
Prezesi-wolontariusze, O koalicji, http://www.dobrybiznes.info/prezesi-wolontariusze/o-koalicji/79-koalicja (dostęp: 28.08.2018).
Przydałoby się więcej Łukasiewiczów, Dodatek do „Dziennika Gazety Prawnej”, nr 77, 22 kwietnia  2015,  s.  11,  http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/04/Ranking-Odpowiedzialnych-Firm-2014.pdf (dostęp: 6.03.2018).
Stanny D., Teoria interesariuszy wczesnego Freemana – nie tylko etyka, (26.09.2011) http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/teoria-interesariuszy-wczesnego-freemana-nie-tylko-etyka/ (dostęp: 20.09.2017).Stena  Recycling,  Koalicja  na  rzecz  Gospodarki  Obiegu  Zamkniętego,  (12.09.2016)  https://www.stenarecycling.pl/top-menu/aktualnosci/koalicja-na-rzecz-gospodarki-obiegu--zamknietego (dostęp: 18.08.2018).
Stena  Recycling,  Wybory  konsumencie  Polaków  a  gospodarka  obiegu  zamkniętego  (GOZ), http://www.stenarecycling.pl/siteassets/documents/circular/wybory_konsumenckie-obszar-kompozycji-1.pdf (dostęp: 11.02.2018).
Toyota, Toyota Enviromental Challenge 2050, https://www.toyota-global.com/sustainability/environment/challenge2050/ (dostęp: 31.08.2018).
Wycofajmy  plastikowe  słomki  z  barów  i  restauracji.  Wspólna  akcja  Noizz  i  Arety  Szpury (27.08.2018),  https://noizz.pl/lifestyle/wideo-tu-pijesz-bez-slomki-akcja-noizz-x-areta-szpura/2evv58p (dostęp: 30.08.2018).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane