• Kapitał ludzki w organizacji opartej na wiedzy

Kapitał ludzki w organizacji opartej na wiedzy

 • Autor: Anna Francik Magdalena Kot-Radojewska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-232-7
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 144/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Współczesne organizacje funkcjonują w bardzo dynamicznym, zmiennym, określanym jako turbulentne, otoczeniu. Niesie to szereg konsekwencji dla zarządzania tym organizacjami, w szczególności zaś dla zarządzania najcenniejszym zasobem tych organizacji – kapitałem ludzkim. Konieczna jest redefinicja starych modeli zarządzania ludźmi. Przetrwanie i rozwój organizacji funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy w dużej mierze zależy od docenienia ludzi będących właścicielami wiedzy. Istotne jest zwrócenie uwagi na konieczność przekształceń tradycyjnych organizacji w organizacje uczące się, czyli takie, które nie tylko korzystają z dostępnej wiedzy, ale również ją kreują, transmitują i przetwarzają. Biorąc pod uwagę fakt, że to zatrudnieni w organizacjach są właścicielami wiedzy (zarówno tej jawnej, jak i ukrytej) – ważne staje się odpowiednie ich traktowanie oraz docenienie. Od tego bowiem zależy, czy posiadana przez nich wiedza będzie stanowiła istotny zasób.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Funkcjonowanie organizacji w gospodarce opartej na wiedzy

1.1. Wstęp
1.2. Gospodarka oparta na wiedzy
1.3. Determinanty rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
1.4. Wiedza w organizacji
1.5. Organizacje uczące się w GOW
1.6. Podsumowanie

Rozdział 2. Zmiany na rynku pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi

2.1. Wstęp
2.2. Sygnały płynące z rynku pracy
2.3. Jakość kapitału ludzkiego a zmiany pokoleniowe
2.4. Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi warunkowane sytuacją na rynku pracy
2.5. Wiedza jako podstawa zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 3. Turkusowa rewolucja w zarządzaniu

3.1. Wstęp
3.2. Zapowiedź zmian w zarządzaniu – sygnały z badań
3.3. Oznaki kryzysu przywództwa
3.4. Kierunek zmian w myśleniu o przywództwie
3.5. Ewolucja organizacji inspirowana kolejnym etapem rozwoju świadomości
3.6. Organizacja ewolucyjnego Turkusu – podsumowanie

Rozdział 4. Kapitał ludzki jako wartość innowacyjnych organizacji

4.1. Wstęp
4.2. Kapitał intelektualny organizacji
4.3. Kapitał ludzki jako element kapitału intelektualnego organizacji
4.4. Kapitał ludzki a innowacyjność organizacji
4.5. Podsumowanie

Rozdział 5.  Zarządzanie kapitałem ludzkim stymulujące kreatywność organizacji i udane innowacje

5.1. Wstęp
5.2. Kapitał ludzki a innowacja
5.3. Relacja: innowacja – klient wewnętrzny
5.4. Teoretyczne uzasadnienie powstawania oporu
5.5. Przyczyny oporu i sposoby zmniejszania barier zmian
5.6. Stymulowanie aktywności pracowników jako warunek procesów innowacyjnych
5.7. Zarządzanie kapitałem ludzkim – wyzwania innowacyjne
5.8. Podsumowanie

Rozdział 6. W kierunku elastycznej organizacji i kapitału ludzkiego – szanse i zagrożenia elastycznych form zatrudnienia. Wyniki badań empirycznych

6.1. Wstęp
6.2. Typy elastyczności w organizacjach
6.3. Pojęcie zatrudnienia elastycznego
6.4. Założenia metodologiczne badań
6.5. Wyniki badań własnych
6.6. Podsumowanie

Rozdział 7. Współpraca nauka – biznes w kreowaniu talentów studenckich

7.1. Wstęp
7.2. Istota talentu i zarządzania talentami
7.3. Niedobór talentów w gospodarce opartej na wiedzy
7.4. Poszukiwanie i rozwijanie talentów wśród studentów uczelni wyższej – wyzwanie współczesności
7.5. Założenia metodologiczne badań
7.6. Wyniki badań własnych
7.7. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz tabel
Wykaz rysunków

Prof. dr hab. Krystyna Poznańska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie:

Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki, niezwykłe szybkie tempo postępu naukowo-technicznego, zmiany demograficzne i społeczne, inne zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw wpływają w dużym stopniu na zmianę uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. To powoduje, iż przedsiębiorstwa i kadra menedżerska musi nieustannie analizować rodzaj i charakter tych zmian oraz wdrażać takie modele biznesu, które pozwalają utrzymać i kształtować przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw. Z tego założenia wyszły Autorki monografii, podejmując się realizacji ambitnego celu, jakim była identyfikacja zmian zachodzących na rynku pracy oraz najważniejszych obszarów zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi. (...) Należy podkreslić, iż Autorki nie koncentrowały się wyłącznie na teoretycznym ujęciu omawianej problematyki, ale przedstawiają ciekawe wyniki badań empirycznych, na podstawie których można sformułować wiele wskazań i rekomendacji pod adresem menedżerów podejmujących decyzje strategiczne w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Anna Francik
profesor w Katedrze Zarządzania Akademii WSB, odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Przewodnicząca Komisji ds. Jakości Kształcenia, członek Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Zarządzaniu i Jakości w Akademii WSB.

Książki tego autora

Magdalena Kot-Radojewska
doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, socjolog, pedagog, trener. Adiunkt w Katedrze Zarządzania i zastępca dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji Akademii WSB. Doradca zawodowy, wieloletni kierownik Biura Karier, ekspert ds. ewaluacji w projektach UE, odznaczona Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty. Certyfikowany Tutor 1 stopnia Collegium Wratislaviense oraz moderator Design Thinking. Licencjonowany trener w zakresie badania odporności psychicznej. Autorka publikacji z zaresu zarządzania zasobami ludzkimi, rynku pracy i kształcenia ustawicznego.

Książki tego autora

Adams K., Galanes G.J. (2008), Komunikacja w grupach, PWN, Warszawa.
Adecco (2019), Wojna o talenty w Polsce skuteczna? Jak wypadamy na tle innych krajów
świata?, http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/adecco-wojna-o-talenty-w-polsce-sku-
teczna-jak-wypadamy-na-tle-innych-krajow-swiata,40734.html, dostęp: 25.05.2019.
Anell B.I., Wilson T.L. (2000), The flexible firm and the flexible coworker , “Journal of
Workplace Learning: Employee Counselling Today” , Vol. 12, No 4, http://www.em-
eraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/13665620010332831.
Arak D. (2017), Jak pobudzać innowacyjność organizacji?, HBRP nr 169, https://www.
hbrp.pl/a/jak-pobudzac-innowacyjnosc-organizacji/tdRuRbVq
Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa.
Bal-Woźniak T. (2004), O podmiotowych uwarunkowaniach innowacyjności, czyli pier-
wotnych  przyczynach  braku  aktywności  innowacyjnej,  Prace  Naukowe  Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1030, Wrocław.
Bartnicki M. (2000), Pomiar kapitału intelektualnego, „Ekonomika i Organizacja Przed-
siębiorstwa”, nr 11.
Batra S. (2009), Strengthening human capital for knowledge economy needs: an Indian
perspective, “Journal of Knowledge Management”, Vol. 13.
Becker  G.,  Murphy  K.,  Tamura  R.  (1990),  Human  Capital,  Fertility  and  Economic
Growth, “Journal of Political Economy”, No. 98.
Beck-Krala E., Duda J. (2014), Zarządzanie kapitałem ludzkim a innowacyjność przed-
siębiorstw, „Przegląd Organizacji”, nr 5.
Bonne K.D., Bennis W.G., Chis P. (1969), The Planning of Change, New York.
Borkowski T., (1987), Społeczno-kulturowe korelaty wykształcenia w świetle wstępnej
teorii pól wolności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Borowiecki R., Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki, https://
www.ur.edu.pl/file/5668/01.pdf.134 Bibliografia
Bratnicki M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbu-
dowania strategii, A.W. Placet, Warszawa.
Bratnicki M., Strużyna J. (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawni-
ctwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
Bregman R. (2018), Marzycieli pilnie zatrudnię, „Gazeta Wyborcza” z 8–9 września
2018.
Buchelt B. (2008), Rosnące znaczenie talentów w gospodarce, [w:] Zarządzanie talenta-
mi w organizacjach, A. Pocztowski (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Burke  M.E.  (2011),  Knowledge  sparing  in  emerging  economies,  “Library  Review”,  
Vol. 60, No. 1.
Burns T., Stalker G.M. (1961), The Management of Innovation, Tavistock Publications,
London.
Bylicki A. (2003), Uwagi dotyczące realizacji w Polsce programu budowy gospodarki
opartej na wiedzy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowe-
go, A. Kukliński (red.), Warszawa.
Cannon J.A., McGee R. (2015), Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek kariery,
ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Cappelli P. (2008), Talent on Demand: Managing in an Age of Uncertainty, Harvard
Business Press, Boston.
Carnall C.A. (1990), Managing Change in Organisation, Prentice Hall, London.
Carr  K.D.,  Hard  J.K.,  Trahant  J.W.  (1998),  Zarządzanie  procesem  zmian,  PWN,  
Warszawa.
Chełpa S. (2005), Samorealizacja talentów – możliwości i ograniczenia intrapersonalne,
[w:] Zarządzanie talentami, S. Borkowska (red.), IPiSS, Warszawa.
Christensen C.M. (2010), Przełomowe innowacje, Wydawnictwo Naukowe PWN SA,
Warszawa.
Claver-Cortés E. (2015), Carmen Zaragoza-Sáez P., Molina-Manchón H., Úbeda-Gar-
cía M., Intellectual capital in family firms: human capital identification and measure -
ment,  “Journal of  Intellectual Capital”, Vol.  16,  No.  1.  http://www.emeraldinsight.
com /doi/pdfplus/10.1108/JIC-04-2014-0046.
Collins J. (2014), Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa
firm , Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
Cotara W. (1998), Rise of the Knowledge Worker, Heinemann, Boston.
Creagh  M.,  Brewster  C.  (1998),  Identifying  good  practice  in  flexible  working ,  “Em-
ployee  Relations”,  Vol.  20,  No.  5.  http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/
10.1108/01425459810238792.
Czerska A., Szpitter A.S. (red.) (2010), Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki,  
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Dahlman C. (1998), The New Role of Government in the Knowledge-based Economy,
World Bank.
Dawid J.W. (1966), Inteligencja, wola i zdolność do pracy, Ossolineum, Warszawa.135 Bibliografia
DiGeorgio R. (2004), Winning with your strengths: an interview with Ken Tucker of the
Galop Organization, “Journal of Change Management”, No. 4(1).
Długosz  M.  (1990),  Gry  decyzyjne  w  badaniu  i  doskonaleniu  organizacji,  PWE,  
Warszawa.
Dobija D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorst-
wa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
Dolińska M. (2010), Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWN, Warszawa.
Domański  S.R.  (1993),  Kapitał  ludzki  i  wzrost  gospodarczy,  Wydawnictwo  Spis,  
Warszawa.
Dominik  W.  (2013),  Współpraca  i  transfer  wiedzy  pomiędzy  przedsiębiorstwami  
a ośrodkami akademickimi, Studia BAS, 3(35).
Drucker P.F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
Drucker P.F. (1999), Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
Dziubiński Z., Kowalewski M. (red.) (2008), Badanie czynników warunkujących wyko-
rzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce, Wydawnictwo Adam Mar-
szałek, Warszawa.
Edvinsson  L.,  Malone  M.S.  (2001),  Kapitał  intelektualny,  Wydawnictwo  Naukowe
PWN, Warszawa.
Elastyczne formy zatrudnienia. Informator, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Warszawa 2011.
Filipowicz  G.  (2014),  Zarządzanie  kompetencjami  perspektywa  firmowa  i  osobista ,  
Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Firszt D. (2008), Kapitał ludzki jako determinanta innowacyjności gospodarki, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” nr 786, Kraków.
Fitz-Enz  J.  (2001),  Rentowność  inwestycji  w  kapitał  ludzki,  Oficyna  Ekonomiczna  
– Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
Francik A. (2003), Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Francik A.  (2009),  Innowacje  jako  źródło  przedsiębiorczości,  [w:]  Przedsiębiorczość  
i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka , J. Targalski, A. Francik (red.),Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa.
Francik A. (2014), Kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość – obszary spójne czy
odrębne?, [w:] Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, A. Francik, M. Lis,
V. Markova (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
Dąbrowa Górnicza.
Francik A.,  Targalski  J.  (red.)  (2009),  Przedsiębiorczość  i  zarządzanie  firmą.  Teoria  
i praktyka,  Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Francik A. (1997), Zamiast świętego spokoju (1), „Personel”, nr 12.
Francik A. (1998), Zamiast świętego spokoju (2), „Personel”, nr 1.
Frieske K.W. (red.) (2003), Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
Gableta M. (2003), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawni-
ctwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.136 Bibliografia
Galata  S.  (2006),  Sztuka  zarządzania  organizacjami.  Zasoby,  sposoby,  perspektywy,  
Wydawnictwo Diffin, Warszawa.
Galbraith J.R. (1999), Projektowanie organizacyjne, PWN, Warszawa.
Garvin D.A. (1998), Building a Learning Organization, “Harvard Business Review on
Knowledge Management”, Harvard Business School Press, Boston, MA.
Glaser B.G., Strauss A.L. (1968), The Discovery of Grounded Theory, Weidenfeld and
Nicolson, London.
Goede M. (2011), The wise society: beyond the knowledge Economy, “Foresight”, Vol. 13,  
No. 1, http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/14636681111109688.
Griffin  R.W.  (2000),  Podstawy  zarządzania  organizacjami,  Wydawnictwo  Naukowe
PWN, Warszawa.
Grudzewski W.M., Heiduk I.K. (2004), W jakim celu należy zarządzać wiedzą?, „Ekono-
mika i Organizacja Przedsiębiorstw”, nr 7 (654).
Grudzewski  W.M.,  Hejduk  I.K.  (2004),  Zarządzanie  wiedzą  w  przedsiębiorstwach,  
Difin, Warszawa.
Gunnigle P., Turner T., Morley M. (1998), Employment flexibility and industrial rela -
tions arrangements at organization level. A comparison of five European countries,
“Employee  Relations”,  Vol.  20,  No.  5,  http://www.emeraldinsight.com/doi/pdf-
plus/10.1108 /01425459810238693.
Hajec M., Jak firmy wynagradzają za innowacyjność? , https://hrpolska.pl/rynek-pracy/
czytelnia/jak-firmy-wynagradzaja-za-innowacyjnosc, dostęp: 23.06.2019.
Harrari Y.N. (2017), 21 lekcji na XX wiek, PWN, Warszawa.
Heffernan M. (2014), A Bigger Prize, Simon & Schuster, London.
Heffernan  M.  (2015),  Beyond  Measure:  The  Big  Impact  of  Small  Changes,  Simon  
& Schuster, London.
Hinterhuber H. (1975), Innovationsdynamik und Unternahmensführung, Springer Ver-
lag, Berlin.
Ingram T. (red.) (2011), Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasoba-
mi ludzkimi, PWE, Warszawa.
Jacukowicz Z. (2004), Kompleksowe zarządzanie pracą, Ośrodek Doradztwa i Doskona-
lenia Kadr Sp. z o. o., Gdańsk.
Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?
Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Oficyna a Wolters
Kluwer Business, Warszawa.
Jarugowa A., Fijałkowska J. (2002), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektual-
nym, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
Juchnowicz M. (red.) (2007), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji
wiedzy, Diffin, Warszawa.
Jürgensen K. (1993), Wir haben ein Rezept auch für schlechte Zeiten, „FAZ” , nr 158.
Kaczmarek B. (2012), Organizacja ucząca się jako nowa wartość firmy , „Zeszyt Nauko-
wy Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 737.137 Bibliografia
Kisielnicki  J.  (red.)  (2003),  Zarządzanie  wiedzą  we  współczesnych  organizacjach,  
Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa.
Klimczak B. (2006), Rola edukacji w przygotowaniu mobilnych i aktywnych uczestni-
ków rynku pracy, [w:] Wybrane problemy i zastosowania ekonomii instytucjonalnej,  
B. Klimczak (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
Konecki  K.  (2000),  Studia  z  metodologii  badań  jakościowych.  Teoria  ugruntowana,  
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kopertyńska M.W., Kmiotek K. (2014), Budowanie zaangażowania pracowników poko-
lenia Y, Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław, Prace Naukowe UW, nr 358.
Kot-Radojewska M. (2017), Wartość kapitału ludzkiego w organizacji w kontekście ela-
stycznych  form  zatrudnienia.  Perspektywa  interesariuszy,  Wydawnictwo  Naukowe
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
Kowalczyk A., Nogalski B. (2007), Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Diffin,
Warszawa.
Koźmiński A.K. (2001), Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy?, [w:] Strategia ro-
zwoju polski u progu XXI wieku, Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz Polska
2000 plus, PAN, Warszawa.
Koźmiński A.K. (2001), Strategia rozwoju polski u progu XXI wieku, Kancelaria Prezy-
denta RP i Komitet Prognoz Polska 2000 plus, PAN, Warszawa.
Król H., Ludwiczyński A. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału
ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kryńska E., Kwiatkowski E. (2013), Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Kudelska K. (2013), Organizacja ucząca się w świetle współczesnych koncepcji zarzą-
dzania, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne”, nr 3.
Kukliński A. (red.) (2003), Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Świato-
wego, Warszawa.
Kukliński A., (red.) (2000). The Knowledge-Based Economy: The European Challenges
of the 21st Century, State Committee for Scientific Research of the Republic of Poland ,
Warszawa.
Kultys J. (2006), Znaczenie wiedzy w modelach firmy , [w:] Kapitał ludzki w gospodarce
opartej na wiedzy, D. Kopycińska (red.), Uniwersytet Szczeciński.
Kunasz  M.  (2003),  Znaczenie  kapitału  ludzkiego  jako  składnika  kapitału  intelektual-
nego, [w:] Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw,
społeczeństwa,  K.  Piech,  M.  Kulikowski  (red.),  Wydawnictwo  Instytut  Wiedzy,
Warszawa 2003.
Laloux F. (2015), Pracować inaczej, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
Lawler E.E. (2008), Talent: Making People Your Competitive Advantage, Jossey–Bass,
San Francisco.
Lipka A. (2010), Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i deko-
niunktury, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.138 Bibliografia
Lissitsa S., Kol O. (2016), Generation X vs Generation Y. A decade of online, “Journal of
Retailing and Consumer Services”, No. 31.
Listwan T. (2005), Słownik zarządzania kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Listwan T. (2010), Zarządzanie talentami – nowy nurt zarządzania kadrami w orga-
nizacji, [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania, H. Jagoda,  
J. Lichtarski (red.), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
Łukaszewicz G. (2009), Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, PWN,
Warszawa.
Machol-Zajda  L.  (2008),  Rozwój  elastycznych  form  pracy,  „Zarządzanie  Zasobami
Ludzkimi”, nr 5 (64).
Majcherczyk  M.  (2016),  Rzeczywistość  VUCA  z  perspektywy  działów  personalnych,  
„Personel i Zarządzanie”, nr 3.
Malone  T.W.  (2015),  Collective  Intelligence,  Climate  Change,  and  Future  of  Work,
“Business & Information Systems Engineering”, August.
Mańkowska N. (2010), Wiedza jako globalne dobro publiczne, Prace Naukowe Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 93.
Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicz-
nej w Krakowie, Kraków.
Mikuła B. (2007), Wprowadzenie do gospodarki i organizacji opartych na wiedzy, [w:]
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, M. Mi-
kuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Mikuła B. (2007), Zarządzanie talentami, [w:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwa-
mi w gospodarce opartej na wiedzy, B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.),
Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. (red.) (2007), Podstawy zarządzania przed-
siębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Miś A. (2016), Rozważania teoretyczne nad istotą talentu i ich konsekwencje dla za-
rządzania talentami, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”,  
Vol. 14, No 2/1.
Morgan G. (1997), Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Mróz  J.  (2015),  Zarządzanie  talentami  –  modele  i  podejścia  badawcze,  „Nauki  
o zarządzaniu Management Sciences”, nr 2(23).
Nogalski B., Rybnicki J. (2001), Zarządzanie portfelem kapitału intelektualnego, [w:]
Kapitał  intelektualny:  dylematy  i  wyzwania,  red.  A.  Pocztowski,  Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Biznesu, Nowy Sącz.
Nonaka I. Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacjach: jak spółki japońskie
dynamizują procesy innowacyjne, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
Nonaka I., Takeuchi H. (1986), The New Product Development Game, “Harvard Busi-
ness Review”, No. 1/2.
Nowakowska A., Przygrodzki Z. , Sokołowicz M. (red.) (2011), Region w gospodarce
opartej na wiedzy. Kapitał ludzki – innowacje – korporacje transnarodowe, Diffin,
Warszawa.139 Bibliografia
Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomicz -
na, Kraków.
Olszak  C.M.,  Ziemba  E.  (red.)  (2007),  Strategie  i  modele  gospodarki  elektronicznej,
PWN, Warszawa.
Osbert-Pociecha G., Elastyczność organizacji – „tańczenie” w turbulentnym otoczeniu,
http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/1297/elastycznosc_organizacji_tanczenie_w_tur-
bulentnym_otoczeniu.html.
Paige H. (2002), An exploration of learning, the knowledge‐based economy, and own-
er‐managers  of  small  bookselling  businesses,  “Journal  of  Workplace  Learning”,  
Vol. 14, No. 6, http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/1366562021044
1199.
Pedrini M. (2007), Human capital convergences in intellectual capital and sustainability
reports, “Journal Intellectual Capital”, Vol. 8, No. 2.
Penc J. (2003), Zarządzanie w warunkach globalizacji, Diffin, Warszawa.
Perechuda K. (red.) (2000), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, mo-
dele, metody. Formy i narzędzia skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, Agen-
cja Wydawnicza, Warszawa.
Perechuda  K.  (red.)  (2005),  Zarządzanie  wiedzą  w  przedsiębiorstwie,  Wydawnictwo  
Naukowe PWN, Warszawa.
Perez  J.R.,  Ordóñez  de  Pablos  P.  (2003),  Knowledge  management  and  organization-
al  competitiveness:  a  framework  for  human  capital  analysis,  “Journal  of  Knowl-
edge  Management”,  Vol.  7,  No.  3,  http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/
10.1108/13673270310485640
Perry E. (2012), Managing Global Talent, „Management Focus – The Magazine of Cran-
ford School of Management”.
Piech K. (2009), Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru  
i współczesnej roli państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
Pindlowa W., Pietruch-Reizes D. (red.) (2001), Informacja, wiedza, gospodarka, Polskie
Towarzystwo Informacji Naukowej, Warszawa.
Pocztowski  A.  (2008),  Istota  talentu  i  zarządzania  talentami,  [w:]  Zarządza-
nie  talentami  w  organizacji,  A.  Pocztowski  (red.),  Wolters  Kluwer  Polska,  
Kraków.
Pocztowski A. (red.) (2005), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie eu-
ropejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Pocztowski A. (2008), Rosnące znaczenie talentów w gospodarce, [w:] Zarządzanie ta-
lentami w organizacji, A. Pocztowski (red.), Wolters Kluwer Polska, Kraków.
Pocztowski A. (2008), Zarządzanie talentami w organizacji, Oficyna Wolters Kluwer
Business, Kraków.
Pocztowski  A.  (2007),  Zarządzanie  zasobami  ludzkimi.  Strategie  –  procesy  
– metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa–Łódź.140 Bibliografia
Psarras J. (2006), Education and training in the knowledge-based economy, “The Jour-
nal  of  Information  and  knowledge  Management  Systems”,  Vol.  36,  No.  1,  http://
www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/03055720610667390.
Quintane E., Casselman R. M., Reiche B.S., Nylund P.A. (2011), Innovation as a knowl-
edge-based outcome, “Journal of Knowledge Management”, Vol. 15, No. 6, http://
www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/13673271111179299.
Renzulli J.S. (1986), The three-ring conception of giftedness: A developmental model
for promoting creative productivity, [w:] Conceptions of Giftedness, R.J. Sternberg,  
J.E. Davidson (eds.), Cambridge University Press, New York.
Riddesträle J., Nordström K. (2000), Funky Business, Bookhouse Publishing AB, Stock-
holm.
Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne, Warszawa.
Roos J., Roos G., Dragonetti N.C., Edvisson L. (1997), Intelectual Capital, Navigating
the New Business Landscape, Macmillan Press, Hampshire–London.
Różycka A. (2013), Zarządzanie kapitałem intelektualnym a innowacyjność przedsię-
biorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786, Finanse, Rynki Fi-
nansowe, Ubezpieczenia nr 64/1.
Rundo A. (2013), Kapitał ludzki a innowacyjność przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
Rybak M. (2003), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa.
Sajkiewicz A. (1999), Człowiek – kreator wartości przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie
wartością firmy , A. Herman, A. Szablewski (red.), Poltext, Warszawa.
Schulz T.W. (1981), Investing in People: The Economics of Population Quality, Univer-
sity of California, Berkeley.
Schumpeter J.A. (1947), The Creative Response in Economic History, “Journal of Eco-
nomic History”, No. 7.
Senge P. M. (1998), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom
Wydawniczy ABC, Warszawa.
Silzer R., Dowell B.E. (2010), Strategy-driven Talent Management. A Leadership Imper-
ative, Jossey–Bass, San Francisco.
Skonieczny J., Świda A. (2009), Technologia, talent i tolerancja jako czynnik rozwoju
regionu, [w:] Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji,  
M. Noga, M. K. Stawicka (red.), Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa.
Skórska A. (2004), Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
Skrzypek E. (2011), Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki, „Nierówności Spo-
łeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 23.
Sokołowska A. (2005), Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem inte-
lektualnym, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, K. Perechuda, J. Targalski,
A. Francik (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Sokołowski J. (2002), Rola pakietowych systemów wynagrodzeń w kształtowaniu kapi-
tału intelektualnego organizacji, „Przegląd Organizacji”, nr 1.141 Bibliografia
Sopińska A. (2013), Cechy i determinanty rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (GOW).
Poziom rozwoju GOW w Polsce w świetle wybranych parametrów, Studia i Prace Ko-
legium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, z. 133.
Stachowska  S.  (2015),  Oczekiwania  przedstawicieli  pokolenia  Y  wobec  pracy  
i pracodawcy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2,
Strojny  M.  (1999),  Zarządzanie  wiedzą  i  kapitałem  intelektualnym  jako  nowe  źródło
przewagi konkurencyjnej, „Problemy Jakości”, nr 12.
Strojny  M.  (2000),  Zarządzanie  kapitałem  intelektualnym.  Ogólny  zarys  koncepcji,
„Przegląd Organizacji”, nr 7–8.
Strużyna J. (2008), Ku zarządzaniu kapitałem ludzkim – ciągły czy nieciągły charakter
zmiany w zarządzaniu?, „Organizacja i Kierowanie” , nr 2.
Strużyna J. (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] Podstawy zarządzania przed-
siębiorstwem, H. Bieniok J. Targalski, A. Francik (red.), AE w Katowicach, Katowice.
Thaler  R.,  Sunstein  C.  (2015),  Impuls.  Jak  podejmować  właściwe  decyzje  dotyczące
zdrowia, dobrobytu i szczęścia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa.
Tome E. (2011), Human resource development in the knowledge based and services driven
economy An introduction, “Journal of European Industrial Training”, Vol. 35, No. 6.
Tylżanowski  R.  (2012),  Determinanty  innowacyjności  polskich  przedsiębiorstw,  [w:]
Innowacyjność  organizacji  w  strategii  inteligentnego  i  zrównoważonego  rozwoju,  
J. Wiśniewska, K. Janasz J. Targalski, A. Francik (red.), Difin, Warszawa.
Wachowiak P. (2005), Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] Pomiar kapita-
łu intelektualnego przedsiębiorstwa, P. Wachowiak (red.), SGH, Warszawa.
Welfe W. (red.) (2007), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa.
Wellins R.S., Smith A.B., Mc Gee L. (2006), The CEO’s Guide to Talent Management:
Building a Global Leadership Pipeline, PA: Development Dimensions International,
Pittsburgh.
Weresa  A.M.  (2012),  Systemy  innowacyjne  we  współczesnej  gospodarce  światowej,  
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Weresa A.M. (red.) (2007), Transfer wiedzy z nauki do biznesu – doświadczenia regionu
Mazowsze, SGH, Warszawa.
Wigg  K.M.  (1997),  Integrating  Intellectual  Capital  with  Knowledge  Management,
“Long Range Planning”.
Wojnarowska  M.  (2010),  Zarządzanie  wiedzą  w  organizacji,  [w:]  Koncepcje  zarzą-
dzania.  Podręcznik  akademicki,  M.  Czerska,  A.A.  Szpitter  (red.),  Wydawnictwo  
C.H. Beck, Warszawa.
Woszczyk P., Czarnecka M. (2013), Człowiek to inwestycja, HRP Group, Łódź.
Wziątek-Staśko A. (2014), Kapitał ludzki wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
Zajączkowski M. (2003), Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej, Eco-
nomicus, Szczecin.
Zanini M. T., Musante M. (2013), Trust in the knowledge economy, “Journal of Busi-
ness  &  Industrial  Marketing”, Vol.  28,  No.  6,  http://www.emeraldinsight.com/doi/
pdfplus/10.1108/JBIM-04-2013-0102.142 Bibliografia
Zbiegień-Maciąg L. (red.) (2006), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu persone-
lem, Wolter Kluwer, Kraków.
Żuchowski J. (2008), Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju , Wydawnictwo Poli-
technika Radomska, Radom.
Zbiegień-Maciąg L. (1999), Kultura w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Podstawy zarządzania przedsiębiorst...

10.00 zł 50.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Kapitał ludzki w procesie kształtow...

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

Elastyczne zarządzanie kapitałem lu...

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

Scenariusze, dialogi i procesy zarz...

9.20 zł 46.00 zł Cena netto: 8.76 zł

Zarządzanie wiedzą w administracji ...

19.50 zł 65.00 zł Cena netto: 18.57 zł

Region w gospodarce opartej na wied...

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Trwałość wiedzy w procesie kształce...

10.50 zł 42.00 zł Cena netto: 10.00 zł

Handel międzynarodowy w dobie gospo...

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Model wspomagania zarządzania w zak...

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Zarządzanie wiedzą projektową

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Znaczenie transferu wiedzy w działa...

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Zarządzanie wiedzą a przewaga konku...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Nauka o kreowaniu wiedzy. Podręczni...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Zintegrowane organizacje oparte na ...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Kompetencja sieciowa pracowników wi...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Sprawność systemów zarządzania wied...

34.50 zł 69.00 zł Cena netto: 32.86 zł

Najczęściej kupowane