• Inteligentny rozwój firmy rodzinnej a współczesne wartości

Inteligentny rozwój firmy rodzinnej a współczesne wartości

 • Autor: Jan Klimek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-853-4
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 296/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Jakie wartości etyczne powinny być elementem strategii nowoczesnych odpowiedzialnych społecznie przedsiębiorców? Czy w obecnej dobie jest miejsce na etykę w biznesie?

W książce została poruszona problematyka innowacyjności oraz zarządzania talentami w firmach rodzinnych. Autor podjął zagadnienie przemysłu – jako gałęzi inteligentnego rozwoju – i kwestię jego wpływu na wartości na poziomie firmy rodzinnej. Publikacja zainteresuje menedżerów firm rodzinnych. 

Spis treści:
 
Wstęp

Rozdział 1. SPECYFIKA FIRM RODZINNYCH

1.1. Istota firmy rodzinnej
1.2. Zarządca firmy rodzinnej – charyzmatyczny przywódca i autorytet
1.3. Przywiązanie do tradycji pokoleniowej – cechą firm rodzinnych
1.4. Znaczenie sukcesji dla trwałego funkcjonowania firm rodzinnych
 
Rozdział 2. FIRMA RODZINNA KONKURENCYJNA

2.1. Kondycja, szanse, zalety i wady firm rodzinnych
2.2. Poziom umiędzynarodowienia rodzinnego biznesu
2.3. Uwarunkowania działalności firm rodzinnych

Rozdział 3. INNOWACJE W SEKTORZE FIRM RODZINNYCH

3.1. Innowacyjność polskich firm rodzinnych
3.2. Koncepcja otwartych innowacji
3.2.1. Przypadek 1 – firma rodzinna dr Irena Eris SA
3.2.2. Przypadek 2 – firma rodzinna Makarczykowie z branży kosmetycznej
3.2.3. Przypadek 3 – firma kosmetyczna Laboratorium Kosmetyczne AVA
3.2.4. Przypadek 4 – firma rodzinna Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.
3.2.5. Przypadek 5 – firma rodzinna L’Oréal (oddział w Polsce)
3.2.6. Syntetyczne ujęcie wyników analizy firm
3.3. Najbardziej innowacyjne firmy rodzinne w Polsce

Rozdział 4. ZARZĄDZANIE TALENTAMI W FIRMACH RODZINNYCH

4.1. Geneza zarządzania talentami
4.2. Rekrutacja pracowników
4.3. Zasoby – podstawowe jednostki kreowania wartości firmy
4.4. Strategia zarządzania talentami
4.5. Analiza wyników badań zarządzania talentami w firmach rodzinnych

Rozdział 5. PRZEMYSŁ INTELIGENTNY NADZIEJĄ DLA FIRM RODZINNYCH

5.1. Rola nauki w rozwoju gospodarczym
5.2. Przemysł 4.0 jako pojęcie nowej rzeczywistości
5.3. Korzyści i obawy dotyczące Przemysłu 4.0
5.4. Przemysł 4.0 jako szansa dla firm rodzinnych

Rozdział 6. ETYKA W FIRMACH RODZINNYCH A WSPÓŁCZESNY BIZNES

6.1. Czy etyczność popłaca? Rola etyki biznesu
6.2. Czy tworzyć kodeksy etyczne?
6.3. Wartości etyczne, którymi kierują się firmy rodzinne
6.3.1. Wiarygodność i zaufanie to podstawa
6.3.2. Dysfunkcje i patologie etyczne w firmach rodzinnych

Rozdział 7. FIRMA RODZINNA A JEJ SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. Współczesna interpretacja odpowiedzialności biznesu
7.2. Oczekiwania i korzyści przedsiębiorstw
7.3. Postęp cywilizacji a etyka biznesu
7.4. Humanizacja działalności biznesowej
7.5. Warunki społecznej odpowiedzialności firm rodzinnych
7.5.1. Jakie narzędzia służą do prowadzenia odpowiedzialnej firmy rodzinnej?
7.5.2. Jakie korzyści przyniesie firmie rodzinnej prowadzenie odpowiedzialnego biznesu?

Rozdział 8. WARTOŚCI NA POZIOMIE PRZEDSIĘBIORSTWA – UWAGI OGÓLNE

8.1. Zasady etyczne w określonych środowiskach zawodowych
8.2. Wartości nieetyczne w biznesie
8.2.1. Korupcja
8.2.2. Mobbing
8.2.3. Fałszowanie składu produktu i jego planowane postarzanie
8.2.4. Zmowy cenowe
8.2.5. Eksperymenty na zwierzętach
8.3. Słowo o „agresywnej” reklamie
8.4. Uwagi nie tylko dla biznesu o charakterze rodzinnym
8.5. Gospodarka „otwartych oczu” – sposobem na kryzys wartości

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel, rysunków i wykresów

prof. zw. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz:

Autor książki omawia bardzo ważny zestaw zagadnień, które należy pieczołowicie rozpatrywać i stosować w ramach tworzenia i prowadzenia biznesu (…). Stanowią one ukierunkowanie na zbiór właściwych działań dla funkcjonowania biznesu w długim przedziale czasu. Autor lokuje ten zbiór zagadnień dla firm rodzinnych (wprowadzając jeszcze specyficzne dodatkowe uwarunkowania). (…) jest to książka bardzo potrzebna, napisana prostym i czytelnym językiem praktyka z uwzględnieniem wymagań stawianych pracom naukowym, dobrze udokumentowana licznymi badaniami, które prowadził Autor lub jego zespół, a także zawiera liczne przykłady innych badaczy.

prof. zw. dr hab. Marian Noga:

Recenzowana monografia – w świetle (…) wymienionych mankamentów i niedostatków współczesnej ekonomii – stanowi niewątpliwy wkład w rozwój nauk ekonomicznych i uczynienia z ekonomii nauki kognitywnej. (…) Celom książki podporządkowana została jej struktura, którą uważam za logiczną i umożliwiającą Autorowi zrealizowanie celów, jakie sobie założył. (…) Autor kilkakrotnie w tej monografii podkreśla, że firmy rodzinne, działając przede wszystkim na rynku lokalnym, muszą sprostać konkurencji firm globalnych («sieciowych»), które bez problemu na rynek lokalny również dotarły.

Jan Klimek
prof. dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obowiązki nauczyciela akademickiego wykonuje w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, jest również dyrektorem Instytutu Przedsiębiorstwa i kierownikiem Zakładu Przedsiębiorstw Rodzinnych. Długoletni działacz samorządu gospodarczego i polityk. Jego działalność polityczna i samorządowa od zawsze była i jest silnie związana z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Interesuje się funkcjonowaniem i nowoczesnymi metodami zarządzania w organizacjach gospodarczych. Autor licznych publikacji, przede wszystkim z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i doskonalenia zarządzania w sektorze MŚP oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, prezes Katowickiej Izby Rzemieślniczej oraz członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli. Jest również członkiem Komisji Trójstronnej, pełniąc równocześnie funkcję przewodniczącego zespołu ds. ubezpieczeń społecznych. Współtworzył i kierował polsko-szwajcarskim projektem wspierania przedsiębiorczości w Polsce. Projekt ten zdobył uznanie przedsiębiorców, którzy dzięki niemu poszerzyli swoją wiedzę i pogłębili umiejętności w dziedzinie zarządzania i funkcjonowania firm. Organizator i uczestnik wielu spotkań naukowych poświęconych małej i średniej przedsiębiorczości.

Książki tego autora

BIBLIOGRAFIA
 
Analiza porównawcza ogólnodostępnych badań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz badania sektora MSP, PARP, Warszawa 2012.
Anderski S., Maxa Webera olśnienia i pomyłki, PWN, Warszawa 1992.
Andrzejewski  M.,  Ryzyko  w  zarządzaniu  firmą  rodzinną,  [w:]  Sułkowski  Ł.,  Firmy  rodzinne – determinanty funkcjonowania i rozwoju. Współczesne aspekty zarządzania, „Przedsiębiorczość  i  Zarządzanie”  Tom  XII, Zeszyt 6, SWSPiZ w Łodzi, Łódź 2011.
Antoszkiewicz J.D., Metody skutecznego zarządzania, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 1996.
Apanowicz J., Metodologia nauk, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2003.
Badanie firm rodzinnych 2016. Firmy rodzinne w obliczu zmian, PwC Polska Sp. z o.o., 2016.
Barwik  A.,  Globalizacja  –  wyzwanie  współczesnej  gospodarki,  [w:]  Balcerzak  A.P., Rogalska E. (red.), Europa wobec wyzwań gospodarki globalnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.
Berniak-Woźny  J., Społeczna odpowiedzialność biznesu firm rodzinnych – wyzwania i rozwiązania, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” nr (3) 2016.
Blenchard  K.,  O’Connor  M., Zarządzanie poprzez wartości, Studio Emka, Warszawa 1998.
Bocheński J.M., De Virtute Militari (Zarys etyki żołnierskiej), Wydawnictwo Philed sp. z o.o. Kraków 1993.
Boeri D., Nowa organizacja pracy fizycznej. Wzbogacenie zadań i grupy autonomiczne, Książka i Wiedza, Warszawa 1983.
Boni M. (red. nauk.), Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, lipiec 2009.
Borkowski T., Przemiany w etyce biznesu w Polsce przed i po 1989 roku, [w:] Dietel J.,
Gasparski W. (red.), Etyka biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Bowden E.V., Bowden J.H., Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002.
Brockhaus R.H., Family Business Succession: Suggestions for Future Research, „Family Business Review” Vol. 17, No. 2/2004.
Bromski K. (red.), Współpraca nauki i biznesu, PARP, Warszawa 2013.
Cannon  J.A.,  McGee  R., Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier. Zestaw narzędzi, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Carroll A.B., A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social. Performance, Academy of Management Review, 1979.
Celińska  D., Zmowy cenowe, niedozwolone fuzje i nieuczciwe ceny, referat na zajęcia Etyka w biznesie, SGH, Warszawa 2018.
Chmielewiec  B., Przedsiębiorstwo rodzinne w XXI w., „Gazeta  SGH. Pismo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie” nr 1(347), zima 2019.
Chodorek M., Globalizacja i jej wpływ na proces konkurowania przedsiębiorstw, [w:] Stankiewicz M.J. (red.), Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Sposoby  i  warunki umacniania  konkurencyjności  przedsiębiorstw  w  perspektywie globalizacji gospodarki, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
Chojnacka U., Czas na (r)ewolucyjne przyspieszenie w polskim Przemyśle 4.0, „Automatyka” nr 10/2016.
Ciąpała T., Wartość firmy rodzinnej, „Biznes Rodzinny w Polsce” nr 1, styczeń 2006.
Community Innovation Survey, Eurostat.
Covey S.R., Trzy role lidera w nowym paradygmacie, [w:] Hesselbein F. (red.), Lider przyszłości, Business Press, Warszawa 1998.
Cronin C., Doing your literature review: traditional and systematic techniques, „Evaluation & Research in Education” Vol. 24, No. 3/2011.
CSR w polskim wydaniu, rozmowa z Mirellą Panek-Owsiańską (rozmawiała Mira Ignatowicz), ENERGIA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, dodatek Biura Reklamy Polska Media & Marketing, październik 2009.
Davis J.A., Tagiuri R., Bivalent attributes of the famliy firm, Owner Managed Business Institute, Santa Barbara, CA.
De  Massis  A.,  Chua  J.H.,  Chrisman  J.J,  Factors  Preventing  Intra-Family  Succession, „Family Business Review” Vol. 21, No. 2/2008.
Delsol Ch., Esej o człowieku późnej nowoczesności, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003.
Doppelt B., Leading Change Toward Sustainability. A Change –Management Guide for Business, Government and Civil Society. Greenleaf Publishing, Sheffield 2003.
Drozd-Piasecka M., Andrzej Lepper – chłopski przywódca charyzmatyczny? „Etnografia Polska” Tom XLV: 2001, Zeszyt 1–2.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012, Urząd Statystyczny w Szczecinie, GUS, Warszawa 2013.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014–2016, Urząd  Statystyczny w Szczecinie, GUS, Warszawa–Szczecin 2017.
Dziewiecki  M., Kształtowanie postaw. Wolność – Wartości – Seksualność, Radom1997.
European Economic and Social Committee, The EESC calls for a total ban on planned obsolescence, EESC Press Release No. 61/2013.
Fleming Q.J., Tajniki przetrwania firmy rodzinnej: jak uniknąć siedmiu grzechów głównych niszczących firmy, Helion, Gliwice 2006.
Ford H., Moje życie i dzieło, Wyd. II, Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska” w Warszawie, Warszawa 1925.
Fukuyama  F.,  Zaufanie. Kapitał społeczny a  droga  do  dobrobytu,  PWN,  Warszawa–Wrocław 1997.
Gajewski J., Farkas K., Etyka w biznesie a: planowane postarzanie produktów, referat na zajęcia Etyka w biznesie, SGH, Warszawa 2018.
Galbraith J.K., The Affluement Society i The New Industral State, [w:] Kaler J.H., Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Garbarski L., Etyczne aspekty działań marketingowych, [w:] Gasparski W. (red. nauk.), Biznes,  etyka,  odpowiedzialność,  Wydawnictwa  Profesjonalne  PWN,  Warszawa 2012.
Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G., Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym: Infrastruktura na rzecz rozwoju etyczności funkcjonującego w Polsce biznesu. Wstępny raport z badań, Zespół Badawczy Etyki Życia Gospodarczego  nstytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN & WSPiZ  
im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
Gracel J., Stoch M., Biegańska A., Inżynierowie Przemysłu 4.0 (Nie)gotowi do zmian? ASTOR WHITEPAPER, Kraków 2017.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
Guinjoan M., Murillo C., Pons J., L’empresa familiar a Catalunya, CIDEM, kwiecień 2004.
Hatch M.J., Kostera M., Koźmiński A.K., Trzy oblicza przywództwa: menedżer, artysta, kapłan, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
Hausner J., Przedmowa, [w:] Biga B., Izdebski H., Hausner J., Kudłacz M., Obłój K., Paprocki W., Sztompka P., Zmyślony M., Open Eyes Book 2, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2017.
Henslowe P., Public relations od podstaw, Helion, Gliwice 2005.
Ingram T. (red.), Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2011.
Iwański  T.,  Gracel  J.,  Przemysł  4.0.  Rewolucja  już  tu  jest.  Co  o  niej  wiesz?  ASTOR WHITEPAPER, Kraków 2016.
Jabłoński  M.,  Istota,  funkcje  i  praktyki  zarządzania  talentami  pracowniczymi,  [w:] Springer A. (red. nauk.), Talent jako czynnik sukcesu organizacji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” T. 60, nr 3, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2015.
Jackson J., Biznes i moralność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Jaffe D.T., Working with ones you love: Conflict resolution and problem solving strategies for a successful business, Berkley, CA, Conari 1990.
Jan Paweł II, Centesimus annus (CA), Libreria Editrice Vatikana, Watykan, 1 maj 1991.
Janiga W., Funkcje wartości w osobowości, „Studia Warmińskie” Tom XLIII, 2006.
Jarocki  M.,  Jak wygrać wojnę o talenty?  [w:] Kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych 2017, Raport z badania, „Kluczowe składniki sukcesu”, kwiecień 2017.
Jeżak J. (red.), Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne problemy rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
Jeżak  J.,  Popczyk  W.,  Winnicka-Popczyk  A.,  Przedsiębiorstwo  rodzinne.  Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004.
Juszczuk  J., Inteligentny rozwój Polski i Unii Europejskiej,  „Optimum.  Studia Ekonomiczne” nr 6(72), 2014.
Kaczmarek B., Metafory polityki, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
Kadłubowska  J.,  Biznes rodzinny w Polsce. Wyzwania i perspektywy, FBN, nr 5, maj 2006.
Karwat M., Charyzma i pseudocharyzma, [w:] Bodio T. (red.), Przywództwo polityczne, „Studia Politologiczne” Vol. 5, Warszawa 2001.
Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997.
Klimczak  B.,  Etyka  gospodarcza,  Wydawnictwo  Akademii  Ekonomicznej  im.  Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
Klimczak B., Jak uzasadnić potrzebę etyki w działalności gospodarczej? [w:] Dietel J., Gasparski  W.  (red.),  Etyka  biznesu,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,  Warszawa 1997.
Klimek J., Etyka biznesu w warunkach silnej konkurencji, „Studia Ekonomiczne” Tom 180, Cz. 1/2014.
Klimek J., Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin, Warszawa 2014.
Klimek  J.,  Etyka  przedsiębiorstw  rodzinnych,  [w:]  Sobiecki  R.  (red.  nauk.),  Przedsiębiorstwo rodzinne w gospodarce globalnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
Klimek J., Klimek S., Przedsiębiorczość bez tajemnic, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2010.
Klimek J., Kompetencje przedsiębiorcze w przedsiębiorstwie rodzinnym, [w:] Klimek J., Żelazko  B.  (red.  nauk.),  Wybrane  paradygmaty  zarządzania  firmami  rodzinnymi, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
Klimek  J.,  Kreatywność  i  przedsiębiorczość  w  zarządzaniu  organizacjami,  „Przedsiębiorstwo Przyszłości” nr 1(26), styczeń 2016.
Klimek J., Leszczewska K., Żelazko B., Sadkowska J., Postawy sukcesyjne studentów kierunków  ekonomicznych  –  aspekt  teoretyczny  i  wyniki  badania  pilotażowego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” Wyd. SAN, Tom XIX, Zeszyt 7, Część I, Łódź–Warszawa 2018.
Klimek  J.,  Przedsiębiorstwa  rodzinne  w  sektorze  małego  i  średniego  biznesu,  [w:]  
Kuc B.R., Kowalczewski W. (red. nauk), Dyskusje o zarządzaniu 3. Zarządzanie małymi przedsiębiorstwami, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa 2014.
Klimek  J.,  Rola  innowacyjności  w  kształtowaniu  konkurencyjności  przedsiębiorstwa rodzinnego, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 12/2015.
Klimek J., Tak powstaje firma, „Przedsiębiorstwo Przyszłości” nr 3(4), lipiec 2010.
Klimek J., W rodzinnej firmie. Powstanie, rozwój, zagrożenia i szanse, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa 2014.
Klimek J., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie rodzinnym, Warszawa 2015.
Klimek J., Żelazko B., Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych w regionie śląskim, [w:]  Klimek  J.,  Żelazko  B.,  (red.),  Innowacyjność  przedsiębiorstw  rodzinnych  – uwarunkowania i przejawy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
Klimek J., Żelazko B., Konkurencyjność firm rodzinnych w warunkach gospodarki otwartej,  Badanie statutowe pod kierunkiem prof. dr. hab.  Jerzego Pietrewicza, SGH, Warszawa 2017.
Klimek J., Żelazko B., Zastosowanie koncepcji open innovation w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa rodzinnego – możliwości i ograniczenia, Badanie statutowe pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Krystyny Poznańskiej, SGH, Warszawa 2017.
Konieczny J., Wstęp do etyki biznesu, Konsalnet, Warszawa 1998.
Kopp R., „Przemysł 4.0” i jego wpływ na przemysł kuźniczy, „Obróbka Plastyczna Metali” Vol. XXV, nr 1(2014).
Kopycińska D., Koncepcja społecznej odpowiedzialności firmy – poezja teorii i proza życia, [w:] Gasparski W., Dietl J. (red.), Etyka biznesu w działaniu, Doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Kopycińska D., Wpływ aktualnej „wyceny” norm etycznych w Polsce na poglądy przyszłych  menedżerów,  [w:]  Dietel  J.,  Gasparski  W.  (red.),  Etyka  biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Kotarbiński  T.,  Medytacje  o życiu godziwym, SETA ENTERPRISES  LTD, Warszawa 1994.
Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.  
Kowalewska  A., Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania, PARP, Warszawa 2009.
Koźmiński A.K., Tajemnice przywództwa, „Management and Business Administration. Central Europe” Vol. 21, No. 1(120), 2013.
Krajowy Program Badań Założenia polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa,  Załącznik do uchwały nr 164/2011 Rady Ministrów z  dnia 16 sierpnia  2011 r.
Kraśnicka T., Ingram T., Innowacyjność przedsiębiorstw – koncepcje, uwarunkowania  i pomiar, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.
Krauss K., Dzień przedsiębiorczości rodzinnej w Szkole Głównej Handlowej, „Przedsiębiorstwo Przyszłości” nr 1(22), styczeń 2015.
Krzymieniewska G., Zasady pozytywnej konkurencji gospodarczej, [w:] Pogonowska B. (red.), Elementy etyki gospodarki rynkowej, Wyd. II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Kuc B.R., Aksjologia organizacji i zarządzania. Na krawędzi kryzysu wartości, Wydawnictwo Ementon, Warszawa 2015.
Kuc  B.R.,  Model  przywództwa  zintegrowanego,  „Przedsiębiorstwo  Przyszłości”  nr 1(18), styczeń 2014.
Kuc B.R., Żemigała M., Życie i praca współczesnego menedżera. Aspekty teoretyczno-empiryczne, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, Warszawa 2010.
Lazari-Pawłowska I., Etyka. Pisma wybrane, (Smoczyński P.J. red.), Ossolineum, Wrocław 1992.
Leszczewska K., Przedsiębiorstwa rodzinne. Specyfika modeli biznesu, Difin, Warszawa 2016.
Leszczewska K., Zachowania firm rodzinnych w niestabilnym otoczeniu w Polsce, [w:] Sobiecki R. (red.), Przeciwdziałanie turbulencjom w gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
Leszczewska K., Zaniewska K., Internacjonalizacja działalności firm rodzinnych, [w:] Sobiecki  R.  (red.  nauk.),  Przedsiębiorstwo  rodzinne  w  gospodarce  globalnej,  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
Lewandowska  A.,  Greser  J.,  Jakubowski  J.,  Sukcesja w firmie rodzinnej,  [w:]  Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia  firm  rodzinnych,  PARP, Warszawa 2012.
Lewicka-Strzałecka A., Korupcja, [w:] Gasparski W. (red. nauk.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2012.
Listwan T., Zarządzanie talentami – wyzwanie współczesnych organizacji, [w:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa 2005.
Marjański A., Specyfika firm rodzinnych, [w:] Firma w rodzinie czy rodzina w firmie.
Metodologia wsparcia firm rodzinnych, PARP, Warszawa 2012.
Marjański A.,  Strategie małych firm rodzinnych – specyfika i uwarunkowania, [w:]  Klimek J., Żelazko B. (red. nauk.), Zarządzanie firmą rodzinną – wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
Mariański J., Zdaniewicz W., Wartości religijne i moralne młodych Polaków, Pallottinum, Warszawa 1991.
Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie. 60 problemów teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków–Kluczbork 1996.
Mikuła B., Metodyka humanizowania organizacji prac sfery zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Martyniak Z. (red.), Nowe metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.
Miłaszewicz  D.,  Zaufanie  jako  wartość  społeczna,  „Studia  Ekonomiczne.  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 259/2016.
Moczydłowska J.M., Potencjał kompetencyjny pracowników jako źródło zmian w strategii organizacji, [w:] Szabłowski J. (red.), Zmiany w strategiach zarządzania organizacjami, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i  Zarządzania  w Białymstoku, Białystok 2009.
Mojsik T., Charisma i Charis (Charis/Charites) w świecie antycznym, [w:] Sieradzan J. (red.), Charyzma. Jej funkcja w życiu religijnym, politycznym i społecznym, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
Nowak M., Etyka w biznesie, Wydawnictwo Publikacji Elektronicznych Escape Magazine, Toruń 2006.
Ogrzebacz T., Kulicka P., Etyczne aspekty zzl coraz bardziej aktualne, [w:] Harasim W.
(red.), Człowiek i organizacja XXI wieku, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2013.
Okoń-Horodyńska E.  (red.), Człowiek i społeczeństwo w obliczu globalizacji,  Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
Oleksa  K., Zarządzanie talentami – jak w XXI wieku motywować i utrzymać  w  organizacji utalentowanych pracowników,  [w:]  Springer  A.  (red.  nauk.),  Talent jako czynnik  sukcesu organizacji,  „Zeszyty  Naukowe  Wyższej Szkoły Bankowej  w Poznaniu” Tom 60, nr 3, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2015.
Opara S., Jak żyć? Wykłady z etyki, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora – Bellona SA, Pułtusk–Warszawa 2011.
Packard V., Ukryta perswazja, przedruk z The Hilden Persuaderes, [w:] Chryssides G.D., Kaler J.H., Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Papieska  Rada  ds.  Środków  Masowego  Przekazu,  Etyka  w  reklamie,  „L’Osservatore Romano” 1997, nr 11.
Penc J., Decyzje i zmiany w organizacji. W poszukiwaniu skutecznych sposobów działania, Difin, Warszawa 2007.
Penc J., Kultura i etyka w organizacji. Aspekty pragmatyczne i strategiczne, Szczytno 2010.
Pluciński M., Mularczyk K., Przemysł 4.0 w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych – szanse i zagrożenia, [w:] Mazurek-Kucharska B., Dębski M. (red. nauk.), Zarządzanie  małym  i  średnim  przedsiębiorstwem  w  Polsce.  Innowacyjne  strategie,  narzędzia  i  wdrożenia,  „Przedsiębiorczość  i  Zarządzanie”  Tom  XVII,  Zeszyt  7, Część II, Wydawnictwo SAN, Łódź–Warszawa 2016.
Pochopień J., Zarządzanie talentami, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w  Warszawie  Ekonomika  i  Organizacja  Gospodarki  Żywnościowej”  nr 91/2011.
Pocztowski  A.  (red.),  Zarządzanie  talentami w organizacji, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
Pogonowska B. (red.), Elementy etyki gospodarki rynkowej, Wyd. II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Porębski  C.,  Czy  etyka  się  opłaca?  Zagadnienia  etyki  biznesu,  Antykwa,  Kraków–Kluczbork 2000.
Potocki A., Mikuła B., Humanizacja organizacji pracy, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.
Puciata M.W., Etyka w produkcji żywności, referat na zajęcia Etyka w biznesie, SGH, Warszawa 2018.
Raport Mobilne Państwo, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, wrzesień 2016.
Raport Polacy o Firmach Rodzinnych 2018, Fundacja Firmy Rodzinne, Poznań 2018.
Raport Mapa korupcji. Stan korupcji w Polsce w 2010 r., Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa 2011.
Raport Mapa korupcji. Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce 2016 r., Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa 2017.
Robbins S., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2004.
Rok B., Podstawy odpowiedzialnej konkurencji, [w:] Gasparski W. (red. nauk.), Biznes, etyka,  odpowiedzialność,  Wydawnictwa  Profesjonalne  Wydawnictwo  Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Safin  K.,  Przedsiębiorstwa  rodzinne:  istota  i  zachowania  strategiczne,  AE  Wrocław, Wrocław 2007.
Schrade U., Etyka – główne systemy, Redakcja Wydawnictw Oświatowych DSP, Warszawa 1992.
Sharma  P.,  Chrisman  J.J.,  Chua  J.H.,  Predictors  of  satisfaction  with  the  succession process in family firms, „Journal of Business Venturing” Vol. 18, No. 5/2003.
Skrojny G., Pokolenia perspektyw i perspektywy pokoleń w biznesie rodzinnym. Biznes Rodzinny w Polsce, „Wyzwania i Perspektywy” nr 1, 2006.
Słownik języka polskiego, Tom III, PWN, Warszawa 1981.
Smółka  P., Generator charyzmy. Kreowanie osobowości menedżera, Helion, Gliwice 2007.
Sobiecki. R. (red. nauk.), Przedsiębiorstwo rodzinne w gospodarce globalnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
Sobiecki R., Kargul  A., Kochanowska J., Przedsiębiorstwo rodzinne – definicje i stan wiedzy,  [w:]  Sobiecki  R.  (red.  nauk.),  Przedsiębiorstwo  rodzinne  w  gospodarce globalnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
Soldaty  A.,  Przemysł  4.0  –  wyzwania  i  oczekiwania  dotyczące  nowoczesnej  edukacji, Konferencja Przemysł 4.0 – wyzwania dla edukacji, EDUAL 06.03.2017.
Sołtysiak  G.,  Kodeksy  etyczne  w  Polsce,  ALMAMER  Wyższa  Szkoła  Ekonomiczna, Warszawa 2006.
Speaking Up for Advertising, Copyright 1980, The Advertising Association, [w:] Chryssides G.D., Kaler J.H., Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Springer A., Hadryś-Nowak A., Wyzwania związane z zarządzaniem talentami – porównanie firm rodzinnych i nierodzinnych, „e-mentor” 2016, nr 3(65).
Sroka W., Etyka w biznesie – wyniki badań polskich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 8/2016.
Stawicka E., Firmy rodzinne jako przykład przedsiębiorstw zarządzanych przez wartości, ich sens i znaczenie, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego” Zeszyt 2, Tom 10(25), SGGW, Warszawa 2010.  
Strategia Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008.
Sułkowski Ł., Marjański A., Firmy rodzinne, jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa 2009.
Sułkowski  Ł.,  Organizacja  a  rodzina.  Więzi  rodzinne  w  życiu  gospodarczym,  TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2004.
Szkołut T., Etyka kodeksów czy etyka odpowiedzialności, „Res Humana” nr 3, 1997.
Sztompka P., Zaufanie, [w:] Gasparski W. (red. nauk.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2012.
Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1999.
Ścibiorek Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2010.
Tabor  J.,  Programy  rozwojowe  –  jak  kształcić  talent  w  organizacjach,  „e-mentor” nr 5(27)/2008.
Tabor J.A., Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Koncepcje, strategie, praktyka, Poltext, Warszawa 2013.
Tatarkiewicz W., Parerga, PWN, Warszawa 1978.
Thimsen J.S., Czwarta rewolucja przemysłowa, „Polski Przemysł” wrzesień 2014.
Thornton G., Biznes rodzinny, Onepress.pl Helion SA, Gliwice 2004.
Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011.
Tischner J., Wędrówki w krainę filozofów, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.
Tomski P., O przewagach konkurencyjnych firm rodzinnych w kontekście teorii zasobowej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” Tom XIV, Zeszyt 6, Część II, 2013.
Turek D., Kulturowe uwarunkowania innowacyjności firm rodzinnych, [w:] Klimek J., Żelazko B. (red. nauk.), Innowacyjność firm rodzinnych – uwarunkowania i przejawy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
Weber M., Szkice z socjologii religii, Książka i Wiedza, Warszawa 1984.
Weber M., Trzy czyste typy prawomocnego panowania, [w:] Derczyński W., Jasińska--Kania A., Szacki J., Elementy teorii socjologicznych, PWN, Warszawa 1975.
Weroniczak L., Dialog międzypokoleniowy, [w:] Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, PARP, Warszawa 2012.
Wiatr J., Socjologia polityki, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 1999.
Wiatr P., Testy na zwierzętach, referat na zajęcia Etyka w biznesie, SGH, Warszawa 2018.
Więcek-Janka  E.,  Przedsiębiorstwa rodzinne jako szczególny typ małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Łuczka T.  (red.), Małe i średnie  przedsiębiorstwa.  Szkice o współczesnej  przedsiębiorczości, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
Wilczyńska  E.,  Juja  J.,  Współczesne  przywództwo  charyzmatyczne  a  ustrój  demokratyczny, „Homines Hominibus” Vol. 7/2011.
Wilk  A.,  Zarządzanie zasobami ludzkimi.  Koncepcje, modele, metody, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2010.
Wilk T., Edukacja teatralna – czyli o profilaktycznym wymiarze sztuki wobec współczesnych niepokojów, „Chowanna” Tom 1, 2012.
Winnicka-Popczyk  A.,  Finansowanie  innowacji  w  polskich  firmach  rodzinnych,  Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zajkowski R., Transfer władzy, własności i wartości w przedsiębiorstwach rodzinnych. Efekt drugiego pokolenia, C.H. Beck, Warszawa 2018.
Zakrzewski R., Sektor MSP w Polsce i UE – podsumowanie, [w:] Tarnawa A., Skowrońska A. (red.), Sektor MSP w Polsce i UE, Wyd. II, PARP, Warszawa 2017.
Zawadka M. (red.), Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, PARP, Warszawa 2012. Bibliografia | 287
Zbiegień-Maciąg  L.,  Etyka  w  zarządzaniu,  Centrum  Informacji  Menedżera,  Warszawa 1996.
Zięba K., Rola firm rodzinnych w kształtowaniu postaw preprzedsiębiorczych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” Zeszyt 20, 2011.
Zmyślony M., Wprowadzenie: marka jako kultura – kultura jako marka, [w:] Bendyk E., Buzek J., Hausner J., Kudłacz M., Rotfeld A.D., Zmyślony M., Open Eyes Book, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2016.
Żelazko B., Kształtowanie konkurencyjności firm rodzinnych na przykładzie sektora kosmetyków, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”  Tom  XVI,  Zeszyt 7,  Część  II, 2015.
 
Źródła internetowe
1909–1956: The first steps, constructing a model, http://www.loreal.com/group/history/ 1909–1956
20.  edycja  Raportu  o  stanie  sektora  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  w  Polsce,
https://www.parp.gov.pl/20-edycja-raportu-o-stanie-sektora-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-w-polsce
70 proc. populacji będzie używać smartfonów? http://ictprofessional.pl/tag/technologia-mobilna/ Anam  R., System wartości w firmach 2009, http://www.egospodarka.pl/47520,System-wartosci-w-firmach-2009,1,39,1.html  
Atamańczuk  K.,  Humanizacja  stosunków  pracy  –  idea  czy  rzeczywistość?  cz.  II,  Portal  Krajowego  Ośrodka  Wspierania  Edukacji  Zawodowej  i  Ustawicznej, http://www.  koweziu.edu.pl/edukator/index.php?option=com_content&view=article &id=499
Baczewska  M.,  Przywództwo  emocjonalne:  zagrożenie  czy  szansa?  Próba  analizy, http://www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/Referaty_IV_KKMU/NE/BACZEWSKA_ MONIKA.pdf
Badanie kadry zarządzającej w ramach projektu „społeczna odpowiedzialność biznesu” – raport z etapu badania, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., lipiec
2013,  https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2013-raport-z-
badan-csr.pdf
Barometr  Firm  Rodzinnych.  Optymistycznie  naprzód.  Edycja  2017,  KPMG,  https://  
assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pl/pdf/2018/01/pl-Barometr-firm-rodzinnych-
2017.pdf
Bielak M., Talenty w firmie. Jak nimi zarządzać? https://www.corazlepszyportal bizne-
sowy.pl/art/talenty-w-firmie
Blikle A., Firmy rodzinne w gospodarce i społeczeństwie, Inicjatywa Firm Rodzinnych,
kwiecień  2014,  http://www.firmyrodzinne.pl/download/fr-w-gospodarce-i-spole-
czenstwie.pdf
Błaszczak  A.,  Strateg  niskich  cen,  http://www.rp.pl/artykul/161101-Strateg-niskich-
cen.html 288 | Bibliografia
Brytek  A.,  Fenomen  mobbingu,  czyli  przemoc  psychiczna  w  środowisku  pracy,
http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/133-praca/1515-fenomen-mobbingu-
czyli-przemoc-psychiczna-w-srodowisku-pracy-anna-brytek.html
Brzostek  A.,  Historia  Ireny  Eris:  Zaczynała  od  metalowego  garnka  i  jednego  kremu,
dziś stoi na czele koncernu, http://twarzebiznesu.pl/artykuly/729274,jak-irena-eris-
stworzyla-imperium-kosmetyczne.html
Burtan G., Wielki sukces Polaka, L’Oreal inwestuje w firmę 27-latka. Dzięki jej rozwią-
zaniom  zostaniesz  namierzony  w  sklepach,  http://innpoland.pl/132493,wielki-
sukces-polaka-l-oreal-inwestuje-w-firme-27-latka-z-dzieki-jej-rozwiazaniom-
zostaniesz-namierzony-w-sklepach
Chaberski A., Sukcesja kultury innowacyjności, [w:] Innowacyjność w firmach rodzin-
nych,  „Relacje”  Magazyn  Firm  Rodzinnych,  nr  2(10),  marzec  2015,  http://firmy
rodzinne.pl/ download/relacje-2013-2015/RELACJE_nr_010.pdf
Charuba-Chadryś  A.,  Gdzie  rodzą  się  innowacje  –  poznajcie  Mikroprzedsiębiorcę  
Roku 2017, http://magazyn.citibank.pl/33221-gdzie-rodza-sie-innowacje-poznajcie-
mikroprzedsiebiorce-roku-2017
Chojnacka  U.,  Górska-Szkaradek  J.,  Przemysł  4.0  to  patent  na  sukces,  rozmowa  
z  M.  Markiem  prezesem  Phoenix  Contact  w  Polsce,  https://automatykaonline.pl/
Wywiady/ Przemysl-4.0-to-patent-na-sukces
Cieślak-Wróblewska  A.,  Miejcie  oczy  otwarte  na  zmiany,  https://www.rp.pl/OEES/
311149894-Miejcie-oczy-otwarte-na-zmiany.html
CSR  w  Polsce  –  Menedżerowie/Menedżerki  500,  Lider/Liderka  CSR,  GoodBrand  &
Company  Polska,  Warszawa,  grudzień  2010,  http://crnavigator.com/img/file/
okladka +strony.pdf  
Cyfryzacja  może  przynieść  producentom  nawet  o  9,8%  więcej  przychodów,  „Control
Engineering Polska”, http://www.controlengineering.pl/cyfryzacja-moze-przyniesc-
producentom-nawet-o-98-wiecej-przychodow/
Czy firmy chętnie korzystają z robotów przemysłowych. Raport, https://nowiny24.pl/czy-
firmy-chetnie-korzystaja-z-robotow-przemyslowych-raport/ar/11444897
Dębek K., Bo kosmetyki to polska specjalność. Boom na rynku trwa, a marki mają ambi-
cje  globalne,  https://www.forbes.pl/biznes/polski-rynek-kosmetyczny-kondycja-  
i-wiodace-marki/rtfhspq
Dębek K., Pożyczył od rodziców 10 tysięcy, zbudował firmę wartą miliard, https://www.
forbes.pl/przywodztwo/eobuwie-wywiad-z-zalozycielem-marcinem-grzymkowskim
/6v4ns6q
Dlaczego  motywowanie  godnościowe,  http://www.moznainaczej.com.pl/zarzadzanie-
procesowe-szkolenia/firma-xxi-wieku/87-watkitematyczne/zarzadzanie-xxi-wieku/
motywowanie-godnosciowe/73-zarzadzanie-xxi-wieku
Dobrze zarządzana firma potrafi się odwdzięczyć, wywiad z A. Bliklem przeprowadziła
Szczygielska  M.,  http://www.moznainaczej.com.pl/wywiady-rok-2013/zarzadzanie-
firma-rodzinna
Etyka w biznesie? W teorii tak, ale w praktyce..., http://archiwum.rp.pl/artykul/1169120-
Etyka-w-biznesie-W-teorii-tak--ale-w-praktyce.html Bibliografia | 289
Firma płynie w naszych żyłach, rozmowa Małgorzaty Stromczyńskiej z Hubertem Przy-
bylskim, synem właściciela i dyrektorem marketingu firmy MEDline, [w:] Innowa-
cyjność  w  firmach  rodzinnych,  „Relacje”  Magazyn  Firm  Rodzinnych,  nr  2(10),  
marzec  2015,  http://firmyrodzinne.pl/download/relacje-2013-2015/RELACJE_
nr_010.pdf
Firmy  rodzinne  nie  korzystają  w  pełni  z  nowych  technologii.  Sukcesorzy  chcieliby  to
zmienić,  https://www.pwc.pl/pl/media/2018/2018-03-14-firmy-rodzinne-2018-
glosem-sukcesorow.html
Friedman M., Es ist unmoralisch, Geld von den Reichen zu nehmen um es den Armen zu
geben,  Interview  mit  Milton  Friedman,  „Süddeutsche  Zeitung  Magazinˮ,  23  Juni
2006,  http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/1250/Es-ist-unmoralisch-
Geldvon-den-Reichen-zu-nehmen-um-es-den-Armen-zu-geben
Frishkoff  P.A.,  Understanding  Family  Business:  What  is  a  Family  Business?  Oregon
State  University,  Austin  Family  Business  Program,  15  April,  1995,  frishkoff
bus.orst.edu.  
Gibiec  W.,  Charakterystyka  firm  rodzinnych.  Cz.  1,  http://firmyrodzinne.pl/warto-
przeczytac/baza-wiedzy/45-artykuly/70-charakterystyka-firm-rodzinnych-cz1.html
Gospodarka  otwartych  oczu.  „Biznes  zbyt  często  o  wartościach  zapomina”
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,22644844,gospodarka-otwartych-oczu-
biznes-zbyt-czesto-o-wartosciach.html
Hausner  J.,  Zmyślony  M.,  Firma-Idea  –  nowe  podejście  do  wartości  w  biznesie,
http://www.kulturairozwoj.msap.pl/doki/spis/KIR-0/kir_0-06.pdf
Heinz  Leymann  –  światowy  ekspert  i  autorytet,  https://www.pomorska.policja.gov.pl/
komenda/A930.12.pdf
Hippocrates,  Opera  omnia,  Lipsk  1892,  Tom  II,  Tłum.  z  greckiego,  Piankówna  G.,
Kreyserowa  K.,  Refleksje  nad  etyką  lekarską,  Osińska  K.  (red.),  Warszawa1992,
http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/Przysi%C4%99ga%20Hipokratesa%
20ze% 20wst%C4%99pem%20dra%20Kazimierza%20Sza%C5%82aty.pdf
http://antykorupcja.edu.pl/index.php?mnu=12&app=docs&action=get&iid=385  
http://drirenaeris.com/comite-colbert
http://klasterip.pl/o-nas/
http://klasterip.pl/wp-content/uploads/2013/09/KODEKS-ETYCZNY-OG%C3%93LN
OPOLSKIEGO-KLASTRA-INNOWACYJNYCH-PRZEDSI%C4%98
BIORSTW1.pdf
http://medline.pl/o-nas/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_elektrowni_j%C4%85drowej_Fukushima_I  
http://portalwiedzy.onet.pl/2367,,,,etyka_normatywna,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/62396,,,,etyka_zawodowa,haslo.html
http://scislowicz.pl.tl/Sylwester-Scis%26%23322%3Bowicz.htm
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.goodreads.com/book/sho
w/41589.The_Affluent_Society&prev=/search%3Fq%3Dthe%2Baffluent%2Bsocie
ty%26hl%3Dpl%26tbo%3Dd&sa=X&ei=_vrbUIGmIc_KtAaAx4HQAw&ved=0CI
8BEO4BMAk 290 | Bibliografia
http://wirtualnekosmetyki.pl/-raporty-tematyczne/rynkowi-liderzy-coraz-mocniejsi-
eksporotowo---ziaja,-laboratorium-kosmetyczne-dr-irena-eris
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-planned-obsolence-rt
http://www.fob.org.pl/co-to-jest-csr-1884152.htm
http://www.google.pl/search?q=kodeks+zawodowy+-+Polska&oq=kodeks+zawodowy+-
+Polska&sugexp=chrome,mod=18&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.governica.com/Zarz%C4%85dzanie_talentami
http://www.kza.krakow.pl/pressroom.php?ns=allnws&type=1&nwsid=140&odwpi=4
http://www.odpowiedzialnafirma.pl/
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/evangelium_2.html#
m11, rozdział II, pkt. 39.
http://www.zrp.bip.mbnet.pl/pl/strona-glowna/2-informacje-o-zrp/1-zwiazek-rzemiosla-
polskiego
https://ethix.org/2002/10/01/trust-in-exchange-adam-smiths-presupposition
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_talentami#Podstawowe_warunki_skut
eczno.C5.9Bci_systemu_zarz.C4.85dzania_talentami
https://pracodawcyrp.pl/media-o-nas/miejcie-oczy-otwarte-na-zmiany
https://www.akademiaparp.gov.pl/pigulka-wiedzy/505/metody-rozwoju-talentow-w-
firmie
https://www.forbes.pl/100-najbogatszych-polska/2017
https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/mobbing
Jak  powstawały  Diamenty  Forbesa,  https://www.forbes.pl/diamenty/2018/artykuly/jak-
powstawaly-diamenty-forbesa/m6k3yne
Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to #chodzioludzi. ASTOR rozpoczyna świętowanie jubile-
uszu  30-lecia  działalności,  https://gazetakrakowska.pl/jesli-nie-wiadomo-o-co-
chodzi-to-chodzioludzi-astor-rozpoczyna-swietowanie-jubileuszu-30lecia-
dzialalnosci/ar/12860594
Kaczmarczyk  M.,  Profesjonaliści  w  akcji,  http://www.newsweek.pl/biznes/ludzie-
biznesu/diamenty-forbesa-2018-liderzy-polskiej-przedsiebiorczosci,artykuly,423604,
1.html
Katastrofa  ekologiczna  w  Bejrucie.  Ulicami  stolicy  Libanu  spływa  rzeka  śmieci...,
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/56,114944,19675317,katastrofa-ekolo-
giczna-w-bejrucie-ulicami-stolicy-libanu-splywa.html
Kodeks Etyki Reklamy, https://www.radareklamy.pl/kodeks-etyki-reklamy
Kolejny  kongres  Open  Eyes  Economy  Summit  uwieńczony  sukcesem,  http://krakow.pl
/aktualnosci/215329,32,komunikat,kolejny_kongres_open_eyes_economy_summit
_ uwienczony_sukcesem.html
Konstytucja  Firmy  Rodzinnej  Roleski,  http://firmyrodzinne.pl/download/Konstytucja-
Roleski-gru2010-prasa.pdf
Kostek  J.,  Bejrut  dosłownie  tonie  w  śmieciach!  Jak  mieszkańcy  to  wytrzymują?
http://noizz.pl/spoleczenstwo/bejrut-doslownie-tonie-w-smieciach-jak-mieszkancy-
to-wytrzymuja/4bz7gxr Bibliografia | 291
Kryśkiewicz  Ł.,  Zmiany  w  uprzemysłowieniu  Polski  w  kontekście  przemysłu  4.0,
http://di.com.pl/zmiany-w-uprzemyslowieniu-polski-w-kontekscie-przemyslu-40-
56167
Kształtowanie potencjału rynku dla Przemysłu 4.0 w Polsce, Ministerstwo Przedsiębior-
czości  i  Technologii,  2018,  https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/  ksztalto-
wanie-potencjalu-rynku-dla-przemyslu-40-w-polsce/
Kucia  G.,  Czy  idea  Przemysłu  4.0  i  inteligentnej  fabryki  jest  przeznaczona  tylko  dla
dużych  firm?  http://getmore.com.pl/index.php/2016/07/czy-idea-przemyslu-4-0-i-
inteligentnej-fabryki-jest-przeznaczona-tylko-dla-duzych-firm/
Kujawa J., Jakość a system wartości firmy, http://www.egospodarka.pl/17578,Jakosc- a-
system-wartosci-firmy,1,39,1.html  
Kulik W., UE vs planowane postarzanie produktów, http://www.benchmark.pl/aktualnosci/
ue-vs-planowane-postarzanie-produktow.html
Kuraszko  I.,  Augustyniak  S.,  15  polskich  przykładów  społecznej  odpowiedzialności
biznesu,  Forum  Odpowiedzialnego  Biznesu,  http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-
content /uploads/2010/06/15POLSKICHPRZYKLADOWCSR.pdf
Lewandowska A., Identyfikacja kluczowych wartości jako istotny element konkurowania
firm rodzinnych, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/2961/Adrianna_
Lewandowska_Identyfikacja_kluczowych_wartosci_jako_istotny_element_ konku-
rowania_firm_rodzinnych.pdf?sequence=1
Lewandowska M., Innowacje – zderzenie perspektyw sukcesora i nestora, [w:] Innowa-
cyjność  w  firmach  rodzinnych,  „Relacje”  Magazyn  Firm  Rodzinnych,  nr  2(10),  
marzec  2015,  http://firmyrodzinne.pl/download/relacje-2013-2015/RELACJE_
nr_010.pdf
Lewandowska A., Szanując tradycję, być innowatorem! [w:] Innowacyjność w firmach
rodzinnych, „Relacje” Magazyn Firm  Rodzinnych,  nr 2(10),  marzec 2015, http://
firmyrodzinne.pl/download/relacje-2013-2015/RELACJE_nr_010.pdf
Majka G., Etyka zawodowa i jej społeczna rola, „Nowy Kurier” 15–30 września 2009,
nr 18(984), http://www.nowykurier.com/pdf/984.pdf
Michalski T., Diamenty Forbesa. Kim są liderzy polskiej przedsiębiorczości w 2018 roku?
https://www.forbes.pl/diamenty/2018/artykuly/liderzy-polskiej-przedsiebiorczosci/
5jrrg7c
Moss Kanter R., 10 podstawowych zasad budowania wartości firmy za pomocą systemu
wartości,  https://www.hbrp.pl/b/10-podstawowych-zasad-budowania-wartosci-
firmy-za-pomoca-systemu-wartosci/19HzgZn9b
Mrówka  R.,  Wyzwania  przywódców  polskich  organizacji  wobec  globalizacji,  Katedra
Teorii  Zarządzania  SGH  w  Warszawie,  http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF
/struktura/KTZ/Documents/Wyzwania_przywodcow_polskich_organizacji_wobec_
globalizacji.pdf
Nasz wzór innowacji, http://www.loreal.pl/badania-i-innowacje/nasz-wzor-innowacji.htm
Nawrat A.M., Przemysł 4.0 – kumulacja innowacji, https://www.kongresobywatelski.pl/
idee-dla-polski-kategoria/przemysl-4-0-kumulacja-innowacji/Nowe  paradygmaty
zarządzania,  http://moznainaczej.com.pl/86-watkitematyczne/  zarzadzanie-xxi-
wieku/drogadojakosci/91-nowe-paradygmaty-zarzadzania 292 | Bibliografia
Nowe podejście do wartości w biznesie, http://www.csrkompendium.pl/nowe-podejscie-
do-wartosci-w-biznesie
O biznesie rodzinnym głosem sukcesorów Różne ścieżki, te same priorytety, PwC Polska
Sp.  z  o.o.,  2018,  https://www.pwc.pl/pl/pdf/publikacje/2018/raport-nextgen-
2018.pdf
Ocena  stanu  wdrażania  standardów  społecznej  odpowiedzialności  biznesu.  Zestaw
wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro-, małych i średnich oraz dużych
przedsiębiorstwach,  Millward  Brown  SMG/KRC  PwC  dla  PARP,  http://badania.
parp.gov.pl/files/74/75/77/13079.pdf  
Open  Eyes  Economy  Summit,  czyli  spojrzenie  na  rozwój  gospodarki,  http:
//krakow.pl/aktualnosci/214983,32,komunikat,open_eyes_economy_summit__czyli
_spojrzenie_na_rozwoj_gospodarki.html
Open  Eyes  Economy  Summit,  http://odpowiedzialnybiznes.pl/wydarzenia/open-eyes-
economy-summit/
PMR,  Jak  zmienia  się  rynek  kosmetyczny  w  Polsce?  http://wirtualnekosmetyki.pl/-
badania-rynkowe/jak-zmienia-sie-rynek-kosmetyczny-w-polsce-
Polski  przemysł  coraz  więcej  inwestuje  w  cyfryzację,  PAP,  http://www.polsatnews.pl/
wiadomosc/2017-04-06/polski-przemysl-coraz-wiecej-inwestuje-w-cyfryzacje/
Popczyk  W.,  Potencjał  kreowania  wartości  w  publicznych  przedsiębiorstwach  rodzin-
nych,  „Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego”  nr  685(46),  2011,  
http:// www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/46-2011/FRFU-46-595.pdf
Praktyki  w  zarządzaniu  talentami  w  Polsce,  Raport  z  badania  House  of  Skills,  2015,
https://www.weknowhow.pl/wp-content/uploads/2016/02/Raport-Praktyki-w-
zarz%C4%85dzaniu-talentami-w-Polsce_final_01.02.2016.pdf
Projekt „Wpływ Przemysłu 4.0 na sektor MŚP” Raport końcowy, Budapeszt, 25 stycznia
2018 r.,  https://zrp.pl/wp-content/uploads/2018/04/Projekt-Wp%C5%82yw-
Przemys%C5%82u-4.0-na-sektor-M%C5%9AP-raport-ko%C5%84cowy.pdf
Przedsiębiorstwa  rodzinne  w  liczbach,  http://familybusiness.ibrpolska.pl/przedsiebiorstwa-
rodzinne-liczbach/
Przemysł  4.0  –  era  nowych  technologii,  „Polski  Przemysł”  maj  2015,  https://  polski-
przemysl.com.pl/wp-content/uploads/przemysl_4-0_pp_w27.pdf
Przemysł  4.0  –  w  którym  miejscu  jesteśmy?  „Control  Engineering  Polska”  http://
www.controlengineering.pl/przemysl-40-w-ktorym-miejscu-jestesmy/
Rabiański  R.,  Biznes  odpowiedzialny  społecznie.  Zagadnienia,  korzyści,  praktyki,
http://www.ciam.fii.org.pl/wp-content/uploads/2011/01/Podrecznik-CSR.pdf
Raport 100 Najbogatszych Polaków 2018, https://rankingi.wprost.pl/100-najbogatszych-
polakow
Raport  o  stanie  branży  kosmetycznej  w  Polsce  2017  –  15  lat  rozwoju,  http://
www.kosmetyczni.pl/uploads/aktualnosci/Raport%20o%20stanie%20branz%CC%
87y%20kosmetycznej_www.pdf
Raport  o  stanie  sektora  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  w  Polsce,  PARP,  2017,
https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/raport%20o%20stanie%2
0sektora%20msp%20w%20polsce_2017.pdf Bibliografia | 293
Raport:  Odpowiedzialny  biznes  w  Polsce.  Dobre  praktyki,  Forum  Odpowiedzialnego
Biznesu,  2016,  http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2017/04/Raport
2016-PDGL-popr.pdf
Rek K., Co się liczy dla firm? https://www.hbrp.pl/b/co-sie-liczy-dla-firm/QQPfvHt1
Roboty Mobile Industrial Robots w Warszawie, http://communication.pl/english-robots-
by-mobile-industrial-robots-in-warsaw/
Roguska A., Uniwersalizm, globalizacja, wartości kulturowe dawniej i dziś, Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny  w  Siedlcach,  https://bon.edu.pl/media/book/pdf/
Uniwersalizm_globalizacja%2C_warto%C5%9Bci_kulturowe-AR.pdf
Ryś  A.,  Planowane  postarzanie  produktów  –  wyniki  badań  pierwotnych,  ZN  WSH  
„Zarządzanie” 2016 (1), https://sbc.org.pl/Content/227153/Rys_A.pdf
Skowron  R.,  Dlaczego  widzę  tę  reklamę?  http://radekskowron.pl/dlaczego-widze-te-
reklame/
Sobiecki R., Żelazko B., Sposób na sukces firmy rodzinnej (wyniki badania empirycznego),
Komunikat  o  wynikach  badań,  SGH,  https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/
html/article/details?id=138867
Stadnicka D., Zielecki W., Sęp J., Koncepcja Przemysł 4.0 – ocena możliwości wdroże-
nia  na  przykładzie  wybranego  przedsiębiorstwa,  http://www.ptzp.org.pl/files/  
konferencje /kzz/artyk_pdf_2017/T1/t1_472.pdf
Szura  L.,  Talent  w  firmie  na  wagę  złota,  http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,
6963568,Talent_w_firmie_na_wage_zlota.html
Szymielewicz  K.,  Cookies  (informacje  śledzące)  a  RODO,  https://panoptykon.org/
wiadomosc/cookies-informacje-sledzace-rodo
Tycner  A.,  Przemysł  4.0  przyszłością  firm.  To  jednak  nie  takie  proste,  https://www.
polskieradio.pl/42/273/Artykul/2117829,Przemysl-40-przyszloscia-firm-To-jednak-
nie-takie-proste
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, http://prawo.
sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19930470211/U/D19930211Lj.pdf
W rodzinie siła. 10 największych firm rodzinnych w Polsce, https://www.money.pl/ gale-
rie/artykul/top-10-rodzinnych-firm-w-polsce,113,0,2365297.html
Więcek-Janka E., Jesteśmy innowacyjni! Ale czy na pewno wszyscy? [w:] Innowacyjność
w  firmach  rodzinnych,  „Relacje”  Magazyn  Firm  Rodzinnych,  nr  2(10),  marzec
2015, http://firmyrodzinne.pl/download/relacje-2013-2015/RELACJE_nr_010.pdf
Wpływ Unii Europejskiej na zakres partycypacji pracowniczej w Polsce, http://warsztat.
info/konferencje-krajowe/222-wplyw-unii-europejskiej-na-zakres-partycypacji-
pracowniczej-w-polsce.html
Wywiad:  Rewolucja  już  tu  jest.  Co  o  niej  wiesz?  „Control  Engineering  Polska”  nr  2/2017,  http://www.controlengineering.pl/wywiad-rewolucja-juz-tu-jest-co-o-niej-wiesz/
Zawiślińska  D.,  Rodzinne  firmy  zamknięte  na  nowości,  https://www.pb.pl/rodzinne-firmy-zamkniete-na-nowosci-854542
Zespół  Gamma,  Model  mocnych  stron  wg  Gallupa,  http://www.projektgamma.pl/pdf/Model_mocnych_stron_wg_Gallupa.pdf 294 | Bibliografia
Zwiększenie  konkurencyjności  regionów  poprzez  społeczną  odpowiedzialność  biznesu (CSR), Materiały dla uczestników szkolenia na temat społecznej odpowiedzialności biznesu,  https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/zwikszenie%20 konkurencyjnoci%20regionw.pdf
 

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane