• Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji

Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji

 • Autor: Arkadiusz Potocki redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-120-0
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 556/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 90.00 zł

  22.50 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce zaprezentowano poglądy praktyków i teoretyków zarządzania jak nie ulec w walce konkurencyjnej w warunkach globalizacji, a także w sytuacji obecnego globalnego kryzysu ekonomicznego. Jak nie ulec, to znaczy jakie stosować instrumenty zarządzania i w jakich obszarach działalności.

Pierwszy fragment książki poświęcony jest dwu zagadnieniom. Pierwsze dotyczy odpowiedzi na pytanie: czy adaptować się do zmian w otoczeniu, czy kształtować otoczenie zewnętrzne? Jakie przyjmować formy organizacyjne współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi? Jaką przyjąć strategię? Jednak równie ważne jest wskazanie, co zrobić wewnątrz firmy, aby sprostać wyzwaniom globalizacji. Czy dotychczas stosowane metody zarządzania, w tym metody motywacji, tworzenia i wdrażania innowacji, zachęcają pracowników do angażowania się w rozwiązywanie problemów przedsiębiorstwa?
 
Gospodarka oparta na wiedzy zwróciła uwagę praktyków i teoretyków zarządzania na możliwości jakie niesie właściwe wykorzystanie zasobów niematerialnych w walce konkurencyjnej. Odpowiednią uwagę przywiązuje się do marki, reputacji, czy zachowania organizacji są etyczne i czy cieszy się ona zaufaniem wśród własnych pracowników, a także w otoczeniu. Podkreśla się rolę kapitału intelektualnego organizacji, a szczególnie jej relacje z klientami. Globalna reklama, globalny rynek przekłada się na postawy i zachowania konsumentów oczekujących zaspokojenia określonych potrzeb jakościowych towarów i usług. Zatem jakość obok ceny staje się podstawowym instrumentem walki konkurencyjnej. Owa walka to nie tylko działania kierownictw organizacji, ale i ogółu w nich zatrudnionych. Tej problematyce poświęcono trzeci rozdział publikacji.
 
Następny rozdział książki poświęcony jest przeobrażeniom w organizacjach niebiznesowych. Autorzy poszczególnych fragmentów starają się odpowiedzieć na pytania: czy w Polsce mamy już do czynienia z „nowym zarządzaniem publicznym”?, czy nastąpiły zmiany w kierowaniu na wzór organizacji biznesowych?, na ile Unia Europejska przyczynia się do przeobrażeń w funkcjonowaniu społeczności lokalnych?, czy owe przemiany przekładają się na zaspokojenie lokalnych potrzeb społecznych?
Spis treści:

Wprowadzenie
Arkadiusz Potocki
 
Rozdział 1. Metody zmian wewnątrz organizacji i przeobrażeń w relacjach z jej otoczeniem
 
Wpływ globalizacji na strukturę związków współpracy MSP
Anna Adamik
 
Alianse wielostronne jako koncepcja zarządzania rozwojem przedsiębiorstw
Beata Barczak
 
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej
Katarzyna Bartusik
 
Kierunki rozwoju organizacyjnego polskich przedsiębiorstw – orientacja na procesy a efektywność
Wojciech Cieśliński
 
Kryzysy we wdrażaniu organizacji zorientowanej na procesy
Szymon Cyfert
 
Aktualne tendencje i bariery w doskonaleniu systemów wynagrodzeń na przykładzie wybranych polskich przedsiębiorstw
Janusz Czekaj
 
Globalizacja i integracja rynków finansowych a polski sektor bankowy – wybrane aspekty
Beata Domańska-Szaruga
 
Wirtualne drzewa wytwórcze
Marek Dudek
 
Rynki lokalne w strategiach korporacji zagranicznych
Agnieszka Dziubińska
 
Innowacyjność przedsiębiorstwa a proces tworzenia wartości – wybrane modele strategii
Paweł Filipowicz
 
Implementacja technik i metod organizatorskich w systemach zarządzania współczesnych przedsiębiorstw
Michał Flieger
 
Współdziałanie pracownicze w warunkach międzynarodowych przejęć
Daniel Gach
 
Zrównoważony rozwój czynnikiem warunkującym funkcjonowanie przedsiębiorstw w nowoczesnej gospodarce
Jan Kaczmarczyk
 
Potencjał czy kluczowe kompetencje czynnikami sukcesu współczesnych przedsiębiorstw?
Bogusław Kaczmarek
 
Kierunki przeobrażeń przedsiębiorstw w dobie globalizacji
Jacek Kopeć
 
Strategiczne dopasowanie portfela projektów innowacyjnych
Alina Kozakiewicz
 
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw usługowych w Polsce
Katarzyna Kozioł
 
Zastosowanie platformy logistycznej we wspomaganiu łańcucha dostaw
Tomasz Markus
 
SSC i CC – jako przejaw konsolidacji administracyjnej i kompetencyjnej przedsiębiorstw ponadnarodowych
Wojciech Matusiński
 
Holonowe systemy montażowe
Gabriela Mazur, Jacek Obrzud
 
Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Gabriela Mazur, Jacek Obrzud
 
Zmiany na rynkach globalnych i lokalnych (spadek sprzedaży) a stosowanie koncepcji CRM przez dealerów samochodów osobowych w województwie pomorskim
Bogdan Nogalski, Wojciech Machel
 
Innowacyjność średniego przedsiębiorstwa w świetle wyników case research
Bogdan Nogalski, Anna Wójcik-Karpacz, Jarosław Karpacz
 
Działania marketingu społecznego dużych sieci detalicznych w Polsce w kontekście przemian strukturalnych zachodzących w handlu
Renata Oczkowska, Grażyna Śmigielska
 
Czy każde przedsiębiorstwo powinno przekształcać się w organizację w ruchu?
Katarzyna Olejczyk-Kita
 
Strategie firm w kryzysie
Jacek Pasieczny
 
Elastyczność organizacji z perspektywy schematów strategicznych
Włodzimierz Rudny
 
Zarządzanie funkcjami organicznymi w złożonych organizacjach gospodarczych w dobie globalizacji
Dariusz Sobotkiewicz
 
Które z partycypacyjnych metod i technik organizowania pracy indywidualnej sprzyjają kształtowaniu zachowań pracowników (w świetle wyników badań)?
Jania Stankiewicz, Marta Moczulska
 
Wybrane aspekty zarządzania zmianami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Aneta Stosik
 
Uwarunkowania aktywności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa zachodniopomorskiego
Katarzyna Szopik-Depczyńska
 
Zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw – wyniki badań empirycznych
Małgorzata Tyrańska, Jolanta Walas-Trębacz
 
Zarządzanie kompetencjami w organizacjach województwa małopolskiego – wyniki badań ankietowych
Maciej Walczak
 
Umiędzynarodowienie i globalizacja a strategie rozwoju przedsiębiorstw
Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
 
Kompetencje przedsiębiorstw w realizacji procesu strategicznego
Andrzej Żuk
 
Rozdział 2. Zasoby niematerialne jako czynnik konkurencji
 
Implementacja zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w systemach logistycznych organizacji
Monika Jedynak
 
Rola kultury organizacyjnej w procesie budowania marki
Barbara Józefowicz
 
Wpływ reputacji przedsiębiorstwa na budowę jego wartości w warunkach globalizacji
Katarzyna Majchrzak
 
Personalny aspekt kształtowania wartości relacji przedsiębiorstwa z klientami
Estera Piwoni-Krzeszowska
 
Znaczenie zaufania w zarządzaniu współczesnymi organizacjami – ujęcie transakcyjne (na podstawie wyników badań własnych)
Jarosław Plichta
 
Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością w małym przedsiębiorstwie – specyficzne cechy, kluczowe obszary i wybrane sposoby
Agnieszka Sokołowska
 
Współczesne aspekty zarządzania relacjami z klientem w przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych
Wioletta Wereda
 
Inicjatywa Global Compact w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu
Angelika Wodecka-Hyjek
 
Rozdział 3. Globalizacja a zarządzanie jakością

Globalizacja współczesnego języka biznesu jakim jest rachunkowość na tle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Małgorzata Adamik-Citak
 
Jaką rolę odgrywają marki produktów szybkozbywalnych w kształtowaniu postaw i zachowań rynkowych polskich nabywców finalnych?
Agnieszka Izabela Baruk
 
Metoda QFD w procesie projektowania strategii organizacji
Marek Ćwiklicki, Hubert Obora
 
Miejsce metody hoshin kanri w zarządzaniu przez jakość
Marek Ćwiklicki, Hubert Obora
 
Symulacyjna analiza kosztów funkcjonowania systemów operacyjnego sterowania jakością
Michał Major, Janusz Niezgoda
 
Systemy zarządzania jakością stosowane w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego
Urszula Wąsikiewicz-Rusnak
 
Rozdział 4. Zmiany w zarządzaniu organizacjami niezorientowanymi na zysk
 
Rozwój organizacji radiowej przez innowacje
Jan Beliczyński
 
Instytucjonalne aspekty rozwoju euroregionów z perspektywy Strategii Lizbońskiej
Marianna Greta, Robert Stanisławski
 
Lokalna i regionalna Strategia Lizbońska – szansa dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska, Robert Stanisławski
 
Wykorzystanie metody scenariuszowej typu foresight w zarządzaniu publicznym
Tomasz Holecki
 
Wybrane problemy profesjonalizacji zarządzania organizacjami pozarządowymi
Tomasz Kafel
 
Kierunki zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w jednostkach ochrony zdrowia
Teresa Kraśnicka, Grzegorz Głód

Arkadiusz Potocki redakcja naukowa
prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Zachowań Organizacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane