• Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej

Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej

 • Autor: Władysław Janasz redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-978-8
 • Data wydania: 2008
 • Liczba stron/format: 388/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Praca jest wnikliwym i wartościowym studium ukazującym istotę procesów innowa­cyjnych, sens aktywności badawczo-rozwojowej organizacji oraz uwarunkowania tych działań i procesów. Omawiane zagadnienia odnoszą się do tych sfer działalności go­spodarczej i intelektualnej, bez poprawy których nie jest możliwy wzrost efektywności gospodarowania w organizacjach.

Ramy poznawcze publikacji wyznaczają następujące stwierdzenia:

1) aktywność innowacyjna organizacji należy do najważniejszych wymogów współ­czesnej gospodarki,
2) innowacje i dyfuzja innowacji stanowią główne czynniki rozwoju cywilizacyjnego,
3) globalizacja procesów gospodarczych wzmaga zjawiska konkurencji, a zapotrzebo­wanie na innowacyjne zachowania przedsiębiorstw zależy od stopnia aktywności badawczo-rozwojowej oraz tempa dyfuzji innowacji.
Spis treści:

Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Innowacje w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
Władysław Janasz
 
1.1. Istota i warunki potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw
1.2. Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw
1.3. Wiedza i innowacje jako źródło tworzenia wartości przedsiębiorstw
1.4. Foresight jako narzędzie kreowania społecznej wizji przyszłości
 
Rozdział 2. Innowacyjność i przedsiębiorczość w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa jako systemu społecznego
Władysław Janasz
 
2.1. Strategie przedsiębiorstw innowacyjnych
2.2. Przedsiębiorczość i czynniki ją kształtujące
2.3. Uwarunkowania przedsiębiorczości
2.4. Wspomaganie przedsiębiorczości
 
Rozdział 3. Metody i formy pozyskiwania kapitału na finansowanie działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie
Krzysztof Janasz
 
3.1. Kapitał w procesie rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstwa
3.2. Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych ze środków pochodzących z budżetu państwa
3.3. Kapitał prywatny w finansowaniu projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwie
 
Rozdział 4. Proces zarządzania ryzykiem innowacyjnym
Krzysztof Janasz
 
4.1. Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem
4.2. Elementy zarządzania ryzykiem innowacyjnym
4.3. Istota i rodzaje instrumentów obniżających ryzyko innowacyjne
 
Rozdział 5. Metodologia badań innowacyjności krajów i działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
Katarzyna Kozioł
 
5.1. Metodologia OECD
5.2. Metodologia Unii Europejskiej (Eurostatu)
5.3. Metodologia badań w Głównym Urzędzie Statystycznym
 
Rozdział 6. Sfera B+R w działalności przedsiębiorstw
Katarzyna Szopik-Depczyńska
 
6.1. Atrybuty działalności badawczo-rozwojowej
6.2. Genealogia i rozwój metod zarządzania obszarem B+R
6.3. Generowanie i transfer wiedzy w procesach B+R
 
Rozdział 7. Uwarunkowania aktywności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach
Katarzyna Szopik-Depczyńska
 
7.1. Identyfikacja i charakter instytucjonalno-rynkowych czynników aktywności badawczo-rozwojowej w gospodarce
7.2. Endogeniczne uwarunkowania sfery B+R w układach mikrogospodarczych
7.3. Zarys polityki badawczo-rozwojowej w Polsce i wybranych krajach UE
 
Rozdział 8. Ewolucja polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej
Katarzyna Kozioł
 
8.1. Polityka innowacyjna a polityka naukowa, naukowo-techniczna i przemysłowa
8.2. Znaczenie polityki innowacyjnej oraz determinanty innowacyjności
8.3. Rozwój polityki innowacyjnej w Unii
8.4. Strategia lizbońska
8.5. Polityka innowacyjna Unii po 2005 r.
8.6. VII Program Ramowy Unii Europejskiej
 
Rozdział 9. Technologia i procesy jej transferu w działalności przedsiębiorstw
Joanna Wiśniewska
 
9.1. Współczesne tendencje rozwoju technologii na świecie
9.2. Istota i mechanizmy transferu technologii
9.3. Potencjał absorpcyjny i determinanty procesów transferu technologii
9.4. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w procesach transferu technologii
 
Rozdział 10. Wybrane determinanty aktywności badawczo-rozwojowej w przemyśle w regionie zachodniopomorskim
Katarzyna Szopik-Depczyńska
 
10.1. Metodyczne uwarunkowania kształtowania aktywności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach regionu zachodniopomorskiego
10.2. Założenia do konstruowanego modelu
10.3. Wybrane determinanty aktywności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach regionu zachodniopomorskiego
 
Rozdział 11. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w regionie Pomorza Zachodniego w latach 1997–2007
Arkadiusz Świadek
 
11.1. Wstęp
11.2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w regionie zachodniopomorskim w 2007 roku. Stan bieżący
11.3. Dynamika działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych regionu zachodniopomorskiego w latach 1997–2007
11.4. Wnioski
 
Rozdział 12. Uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w regionie Dolnego Śląska w latach 2004–2006 – modelowanie probitowe
Arkadiusz Świadek
 
12.1. Wstępna charakterystyka przemysłu w regionie
12.2. Ogólne uwarunkowania aktywności innowacyjnej w regionie dolnośląskim
12.3. Znaczenie powiązań przemysłowych dla aktywności innowacyjnej
w województwie dolnośląskim
12.4. Podsumowanie
 
Rozdział 13. Innowacje w działalności podmiotów sektora bankowego
Joanna Wiśniewska
 
13.1. Zakres i kierunki działalności innowacyjnej banków
13.2. Podstawowe stymulatory i bariery działalności innowacyjnej sektora bankowego w Polsce i innych krajach UE
13.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze bankowym w Polsce i zakres towarzyszących im procesów transferu technologii
 
Rozdział 14. Analiza poziomu działalności innowacyjnej sektora przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
Katarzyna Kozioł
 
14.1. Innowacyjność państw Unii Europejskiej (najnowsze wyniki badań na podstawie Summary Innovation Index)
14.2. Analiza luki między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i Japonią
14.3. Liderzy innowacyjności w Unii
14.4. Innowacyjność sektorowa przedsiębiorstw w Unii
14.5. Nakłady i finansowanie działalności innowacyjnej w Unii
 
Bibliografia
Summary
Spis tabel
Spis rysunków

Władysław Janasz redakcja naukowa

prof. dr hab., dyrektor Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, kierownik Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem na WNEiZ (Uniwersytet Szczeciński). Autor kilkuset publikacji krajowych i zagranicznych.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane