• Biała księga zarządzania

Biała księga zarządzania

 • Autor: Tadeusz Gospodarek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-735-3
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 486/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 85.00 zł

  76.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Po raz pierwszy na rynek trafia monografia, która dotyczy pomiaru w zarządzaniu oraz opisu metod teoretycznych w zastosowaniu praktycznym optymalizacji prowadzenia biznesu. Treści zawarte są na tyle uniwersalne, że przez długi okres czasu nie ulegną dezaktualizacji. Zaproponowane modele postępowania w konkretnych problemach zarządzania wynikają na ogół z dobrych praktyk stosowanych przez czołowe organizacje. Monografia wnosi również duży ładunek teoretyczny wynikający z interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień teorii zarządzania. Przede wszystkim porządkuje wiedzę w zakresie modelowania na poziomie ontologicznym i epistemologicznym. Ukazuje nowe ujęcie podejścia systemowego do działalności gospodarczej. Omawia korelacje pomiędzy pomiarami makro i mikro. Treść opiera się na 300 pozycjach literaturowych, w większości nowych i dostępnych w internecie. W ten sposób piszący opracowania zyskują szybki dostęp do wiedzy i cytowań. Posiadanie tej pozycji umożliwia szybkie dotarcie do praktycznych rozwiązań problemów złożonych zarządzania, dlatego warto ją mieć pod ręką.

Spis treści:

Wstęp
Podziękowania

1. Kontekst zarządzania

1.1. System społeczny z funkcjonującą wartością
1.1.1. Człowiek w systemie generującym wartość
1.1.2. Zasady etyczne i normy moralne
1.1.3. Zasady optimum działania
1.2. Potrzeby i dobra
1.2.1. Potrzeby
1.2.2. Dobra
Cykl życia produktu
1.2.3. Konsumpcja
1.2.3.1. Hipoteza cyklu życia
1.2.3.2. Dochodowa elastyczność popytu
1.2.3.3. Prawo Engela
1.3. Rynek
1.3.1. Konkurencja
1.3.1.1. Raport konkurencyjności
1.3.2. Koniunktura i cykl Kondratiewa
1.3.3. Informacja i wiedza
1.3.3.1. Wiedza ukryta
1.3.3.2. Model SECI
1.3.3.3. Od danych do mądrości
1.3.4. Równowaga makroekonomiczna
1.4. Kapitał jako reprezentacja wartości
1.4.1. O jednostce kapitału
1.4.2. Jak mierzyć kapitał
1.4.2.1. Kapitał uogólniony
1.5. Działalność gospodarcza
1.5.1. Model systemowy działalności gospodarczej
1.5.2. Otoczenie działalności gospodarczej
1.5.3. Przedsiębiorczość
1.5.3.1. Decyzja o podjęciu działalności gospodarczej
1.5.4. Innowacyjność
1.5.4.1. Innowacyjność w skali makro (gospodarki)

2. Podmiot i przedmiot zarządzania

2.1. Organizacja jako system generujący wartość
2.1.1. Definicja systemowa organizacji
2.1.2. Rodzaje organizacji
2.1.3. Podział organizacji ze względu na wielkość
2.1.4. Cykl życia organizacji
2.2. Łańcuch wartości organizacji
2.2.1. Łańcuch dostaw w łańcuchu wartości
2.2.2. Zasoby i kluczowe kompetencje
2.2.2.1. Kluczowe kompetencje
2.2.2.2. Mapa zasobów (model RDF)
2.2.3. Procesy w organizacji i ich znaczenie dla zarządzania
2.2.3.1. Mapa procesów organizacji
2.2.4. Organizacja jako układ warstw logicznych
2.2.4.1. Warstwa front office
2.2.4.2. Warstwa back office
2.2.4.3. Warstwa middle office
2.2.4.4. Warstwa virtual office
2.3. Człowiek w organizacji
2.3.1. Relacje człowieka i organizacji
2.3.2. Model systemowy budowania relacji w organizacji
2.3.3. Pracownik w organizacji
2.3.3.1. Kapitał ludzki
2.3.4. Menedżer i przywódca
2.3.5. Aspekty etyczne

3. Zarządzanie. Zakres, cele, metody

3.1. Zarządzanie jako zagadnienie złożone
3.1.1. Ujęcie cynefin
3.1.2. Stan organizacji
3.1.2.1. Model KPI
3.1.3. Cele stawiane przed zarządzaniem
3.1.4. Niejednoznaczność rezultatu zarządzania
3.1.5. Zarządzanie mikro i makro
3.1.5.1. Równowaga mikro-makro
3.1.5.2. Zrównoważony rozwój
3.1.5.3. Triple bottom line (albo PPP – people, planet, profit)
3.2. Aspekt czasowy zarządzania
3.2.1. Struktura decyzji
3.2.2. Ograniczona racjonalność i heurystyki uproszczone
3.2.3. Aspekt czasowy decyzji
3.2.4. Własność Markowa i zasada Bellmana
3.2.4.1. Zasada Bellmana
3.2.5. Scenariusze i pakiety decyzyjne
3.2.5.1. Pakiety decyzyjne
3.3. Metodologia zarządzania
3.3.1. Dzieło Adama Smitha
3.3.2. Kierunek produktywność
3.3.3. Kierunek niezawodność, efektywność, jakość
3.3.3.1. RCM
3.3.3.2. TPM
3.3.3.3. QRM
3.3.3.4. TOC (teoria barier)
3.3.3.5. TQM (Total Quality Management)
3.3.3.6. Lean
3.3.3.7. Six Sigma
3.3.3.8. Standaryzacja procesowa
3.3.4. Kierunek optymalność funkcjonalna organizacji
3.3.4.1. Sprawność organizacyjna i humanizacja pracy
3.3.4.2. Sprawność administrowania organizacją
3.3.4.3. Koncepcje behawioralne
3.3.4.4. Ujęcia systemowe  
3.3.4.5. Ujęcie zasobowe
3.3.4.6. Systemy socjotechniczne (STS)
3.3.4.7. Ujęcie prakseologiczne
3.3.5. Kierunek strategiczny
3.3.5.1. Zarządzanie strategiczne w układzie liniowym
3.3.5.2. Właściwe ukonstytuowanie się zarządzania strategicznego
3.3.5.3. Szkoły strategii
3.3.5.4. Czym jest strategia
3.3.5.5. Jak działa zarządzanie strategią

4. Wybrane aspekty praktycznego korzystania  z teorii zarządzania

4.1. Zarządzanie projektem
4.1.1. Studium wykonalności projektu
4.1.2. Zarządzanie zwinne projektami (agile)
4.1.2.1. Model agile w działaniu
4.1.3. Metoda PERT/CPM i harmonogramowanie
4.1.3.1. Logika projektu
4.1.3.2. Przypisania w projekcie i harmonogramowanie
4.1.3.3. Wykres sieciowy i wykres Gantta
4.2. Zmiana w biznesie
4.2.1. Aspekty epistemologii zmiany
4.2.2. Metodologia zmiany
4.2.2.1. Model metodologiczny ADKAR
4.2.2.2. Model Lewina
4.2.2.3. Model Kottera
4.2.2.4. Analiza scenariuszowa zmiany
4.2.2.5. Kluczowe wskaźniki efektywności zmiany
4.2.3. Biznesplan jako projekt zmiany
4.2.3.1. Struktura biznesplanu
4.3. Zarządzanie ryzykiem
4.3.1. Taksonomia ryzyka
4.3.2. Style zarządzania ryzykiem
4.3.3. Model zarządzania ryzykiem w organizacji
4.4. Zarządzanie informacją i wiedzą (ujęcie zasobowe)
4.4.1. Wiedza jako cenny zasób organizacji
4.4.1.1. Globalny zasób informacyjny organizacji
4.4.1.2. Wirtualny zasób informacyjny
4.4.1.3. Operacyjny zasób informacyjny
4.4.1.4. Informacyjny zasób ludzki
4.4.2. Koszty zasobów IT i ich użyteczność
4.4.3. Bezpieczeństwo informacyjne
4.5. Zarządzanie zasobami ludzkimi
4.5.1. Relacje i interakcje w organizacji
4.5.2. Motywacja
4.5.2.1. Model sprawiedliwości
4.5.2.2. Teoria oczekiwań Vrooma
4.5.2.3. Model Skinnera
4.5.3. Coaching i ścieżka kariery
4.5.3.1. Luka zasobowa
4.5.3.2. Dla kogo coaching?
4.5.4. Płace
4.5.4.1. Opodatkowanie płacy
4.5.4.2. Aspekty organizacyjne wynagradzania
4.5.5. Wsparcie komputerowe zarządzania kadrami i płacami
4.5.5.1. Funkcjonalność
4.5.5.2. Kartoteka pracownika
4.5.5.3. Dokumenty kadrowo-płacowe i rejestry
4.5.5.4. Listy płac i kartoteka wynagrodzeń
4.5.5.5. Sprawozdania, raporty, deklaracje
4.6. Marketing i dystrybucja
4.6.1. Budowanie strategii marketingowej
4.6.2. Strategie marketingowe
4.6.2.1. Strategie zorientowane na klienta
4.6.3. Strategie cenowe
4.6.4. Kanały dystrybucji
4.6.5. Marketing bezpośredni
4.6.6. Model etyczny marketingu
4.6.7. Zarządzanie marką
4.6.7.1. Czym znamienna jest marka i jak działa
4.6.7.2. Wizerunek marki
4.6.7.3. Kreowanie marki i zarządzanie operacyjne
4.6.7.4. Aspekty strategiczne marki
4.6.7.5. Pięć imperatywów zarządzania marką
4.7. Aspekty zarządzania finansami
4.7.1. Analiza finansowa projektu biznesowego
4.7.1.1. Przychody, koszty i zyski
4.7.1.2. Próg rentowności
4.7.1.3. Punkt opłacalności oraz wskaźnik bezpieczeństwa
4.7.1.4. Graniczny poziom ceny i jednostkowych kosztów zmiennych
4.7.2. Oszacowania zmian wartości pieniądza w czasie
4.7.2.1. Przyszła wartość pieniądza
4.7.2.2. Rentowność i efektywność inwestycji
4.7.2.3. Piramida Du Ponta
4.7.3. Wybrane aspekty rachunkowości
4.7.3.1. Zasady zapisu księgowego i plan kont
4.7.3.2. Obiegi dokumentów
4.7.3.3. Polityka rachunkowości
4.7.4. Hedging
4.7.5. Kontrakty terminowe
4.7.5.1. Kontrakty futures
4.7.5.2. Kontrakty forward
4.7.6. Opcje
4.7.6.1. Strategie opcyjne
4.7.6.2. Działanie zabezpieczenia opcyjnego
4.7.6.3. Parametry greckie
4.8. Wybrane kwestie zarządzania logistyką
4.8.1. Optymalizacja logistyczna
4.8.1.1. Zasada 7W logistyki
4.8.1.2. Wąż logistyczny (rurociąg logistyczny)
4.8.1.3. Zagadnienia równowagi logistycznej
4.8.2. Zagadnienie magazynowe
4.8.2.1. Zagadnienie gazeciarza
4.8.3. Magazyn jako obiekt logiczny
4.8.3.1. Magazyny dotyczące sprzedaży
4.8.4. Kolejkowanie
4.8.4.1. Kolejka do pojedynczego kanału dostępu
4.8.4.2. Dostęp wielokanałowy
4.8.4.3. Aspekt ekonomiczny systemu kolejkowego
4.8.5. Problem transportowy
4.8.6. Zagadnienie komiwojażera (zadanie chińskiego listonosza)
4.8.7. Strategie logistyczne
4.8.7.1. Definicja i zakres strategii logistycznych
4.8.7.2. Poziomy realizacji strategii logistycznych
4.9. Kontroling
4.9.1. Metoda KPI (Key Performance Indicators)
4.9.2. Aspekty finansowe kontrolingu
4.9.3. Aspekty procesowe
4.9.4. Aspekty struktury informacyjnej kontrolingu

5. Pomiar i ocena w zarządzaniu

5.1. Miara
5.1.1. Skala
5.1.2. Miara integralna w zagadnieniu wielowymiarowym
5.1.3. Dystans do frontiery (ranking benchmarkingowy)
5.2. Wnioskowanie statystyczne i testowanie hipotez
5.2.1. Porównanie grup mierzonych niezależnie
5.2.2.Porównanie więcej niż dwóch zmiennych
5.2.3.  Stwierdzenie istnienia związku pomiędzy zmiennymi
5.3. Metody ilościowe w zarządzaniu
5.3.1. Programowanie liniowe
5.3.1.1. Ogólna postać zagadnienia dla dwóch zmiennych
5.3.1.2. Analiza wrażliwości w programowaniu liniowym
5.3.1.3. Metoda Data Envelopment Analysis (DEA)
5.3.2. Optymalizacja nieliniowa
5.3.2.1. Model efektywnego portfolio Markowitza
5.3.2.2. Model adaptacji rynkowej Bassa
5.3.2.3. Metoda 80/20 (Diagram Pareto-Lorentza)
5.3.3. Symulacja
5.3.3.1. Zarządzanie kontraktami terminowymi
5.3.4. Analiza What if
5.3.5. Elementy teorii gier
5.3.5.1. Definicja gry
5.3.5.2. Macierz wypłaty i punkt siodłowy
5.3.5.3. Strategie mieszane
5.3.5.4. Drzewa decyzyjne w grach naprzemiennych
5.4. Globalne wskaźniki ekonomiczne w otoczeniu
5.4.1. Dochód narodowy brutto PKB
5.4.1.1. Wskaźnik PNB
5.4.2. Dochód narodowy na jednego mieszkańca
5.4.3. Dochód do dyspozycji
5.4.4. Globalny wskaźnik przedsiębiorczości – GEM
5.4.4.1. Filary i kluczowe wskaźniki GEM
5.4.4.2. Dane dla Polski za rok 2015
5.4.5. GCI – Globalny indeks konkurencyjności
5.4.6. GII – globalny indeks innowacyjności
5.4.7. Globalny wskaźnik Doing Business
5.4.7.1. Metodologia obliczania wskaźnika Doing Business
5.4.7.2. Filary wskaźnika globalnego Doing Business
5.4.7.3. Metodyka dla filara Rozpoczęcie działalności
5.4.8. PMI – Purchasing Managers Index
5.4.8.1. PMI Metodyka
5.4.9. Wskaźnik moralności płatniczej (IPM)
5.4.10. Wskaźnik IFO (ZEW)

6. Dodatki

6.1. Metoda wielokryterialna
6.1.1. Kryterium oparte na skali nominalnej
6.1.2. Kryterium oparte na skali porządkowej
6.1.3. Kryterium oparte na skali interwałowej
6.1.3.1. Zero rozmyte
6.1.4. Kryterium oparte na skali ilorazowej
6.1.5. Kryterium integralne
6.2. Badania zależności zmiennych
6.2.1. Metoda najmniejszych kwadratów
6.2.2. Test chi-kwadrat
6.2.3. Test Wilcoxona–Manna–Whitneya
6.3. Analiza PEST(LE)
6.3.1. Tablica czynników PEST
6.3.2. Scenariusze PEST
6.4. Analiza GE-McKinsey
6.4.1. Atrakcyjność rynkowa sektora
6.4.2. Ustalanie pozycji rynkowej
6.5. Analiza portfelowa BCG
6.6. Analiza SWOT – wersja quasi-ilościowa
6.6.1. Analiza czynników
6.6.2. Macierz interakcji SWOT
6.6.2.1. Tabela interakcji
6.6.2.2. Macierz interakcji
6.6.2.3. Interpretacja wyników interakcji SWOT
6.7. Metoda macierzy logicznej LFA
6.7.1. Projekt inwestycyjny w ramach EFRR
6.7.2. Matryca logiczna dla strategii
6.8. Obliczenia wartości dla opcji
6.8.1. Wartość podstawowa opcji
6.8.1.1. Model Blacka–Scholesa
6.8.1.2. Reprezentacja w arkuszu kalkulacyjnym
6.8.2. Symulacja wartości opcji metodą Monte Carlo

Zakończenie
Bibliografia

dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. WSB:

(...) publikacja jest bardzo ciekawą i wartościową pozycją z zakresu zarządzania, porządkująca przede wszystkim wiedzę z powyższego zakresu. Proponowany przez Autora sposób opisu i wyjaśniania zarządzania ma określone walory zarówno poznawcze, jak i metodyczne oraz aplikacyjne. Adresatami tej ciekawej i inspirującej do dyskusji propozycji wydawniczej mogą być przede wszystkim studenci, menedżerowie firm oraz wszyscy, którzy chcieliby poznać, pogłębić lub uporządkować swoją wiedzę z zakresu zarządzania.

Tadeusz Gospodarek
jest przede wszystkim praktykiem zarządzania oraz analitykiem biznesowym, specjalistą w zakresie informatyki ekonomicznej (rzeczoznawca PTI, biegły sądowy). Współtworzył i wdrażał systemy informatyczne klasy ERP, w tym dla wielu sieci motoryzacyjnych zintegrowany system wspomagający zarządzanie koncesją Motomanager (MCM software). Naukowo związany jest z zagadnieniami złożoności i teorii wartości w systemach ekonomicznych. Zajmuje się również zagadnieniami filozofii nauki. Jest autorem trzech książek z zakresu modelowania, złożoności i zastosowania filozofii nauki w zarządzaniu i kilkunastu publikacji naukowych oraz opracowań praktycznych typu strategia, studium wykonalności, koncepcja biznesowa etc. Prowadzi liczne wykłady uniwersyteckie i podyplomowe z obszaru nauk ekonomicznych i zarządzania. Jest profesorem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane