• Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

 • Autor: Jadwiga Berbeka Krzysztof Lipecki redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-832-9
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 200/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka poświęcona jest ocenie fizycznej aktywności młodych ludzi. Szczególna uwaga skoncentrowana jest na aktywności w czasie wolnym, stąd też przedstawiona jest koncepcja czasu wolnego i sposobów jego wykorzystania. Drugim przedmiotem rozważań w książce są nowoczesne technologie, które zrewolucjonizowały życie człowieka we wszystkich dziedzinach, w tym także w zakresie aktywności fizycznej. Przedstawiono wyniki badań na temat wiodących urządzeń wsparcia aktywności sportowo–rekreacyjnej oraz najpopularniejsze wykorzystywane aplikacje mobilne, jak również częstotliwość korzystania z nich. Wskazano zależności pomiędzy poziomem aktywności fizycznej a zakresem korzystania z technologii.

Praca skierowana jest przede wszystkim środowiska akademickiego, zarówno nauczycieli akademickich, jak i studentów. Szczególnie wartościowa może być dla pracowników i studentów kierunków Wychowania Fizycznego, Trenerskiego, Turystyka i rekreacja. Jest też wartościowym źródłem informacji dla branży oferującej mobilne aplikacje, jak i inne technologie informacyjno-komunikacyjne wspierające aktywność fizyczną. Jest również przeznaczona do środowiska nauczycielskiego prowadzącego zajęcia z wychowania fizycznego. Ze względu na ważny i aktualny temat będzie przedmiotem zainteresowania osób uprawiających aktywność fizyczną i posiłkujących się nowoczesnymi technologiami, w szczególności mobilnymi aplikacjami.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Znaczenie czasu wolnego dla człowieka i formy jego zagospodarowania

1.1. Istota i sposoby spędzania czasu wolnego
1.2. Czynniki determinujące sposoby spędzania czasu wolnego
1.3. Czas wolny a nowe technologie

Rozdział 2. Uwarunkowania zdrowego stylu życia

2.1. Charakterystyka zdrowia oraz pojęcia fitness i wellness
2.2. Główne determinanty zdrowego stylu życia
2.3. Choroby cywilizacyjne i zagrożenia wynikające z prowadzenia niezdrowego stylu życia

Rozdział 3. Aktywność fizyczna jako kluczowy czynnik utrzymania zdrowia

3.1. Uwarunkowania aktywności fizycznej
3.2. Prozdrowotne zalecenia aktywności fizycznej
3.3. Korzyści regularnej aktywności fizycznej
3.4. Narzędzia wykorzystywane do oceny aktywności fizycznej

Rozdział 4. Rozwój psychofizyczny człowieka w okresie wczesnej dorosłości

4.1. Ogólny rozwój człowieka
4.2. Rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny w okresie wczesnej dorosłości
4.2.1. Ogólna charakterystyka rozwoju fizycznego
4.2.2. Rozwój fizyczny w okresie wczesnej dorosłości
4.2.3. Rozwój psychiczny i społeczny w okresie wczesnej dorosłości
4.2.4. Zagrożenia rozwoju psychicznego i społecznego w okresie wczesnej dorosłości

Rozdział 5. Rola i znaczenie nowoczesnych technologii w aktywności fizycznej

5.1. Nowe technologie w sporcie i rekreacji – przegląd dotychczasowych osiągnięć naukowych
5.2. Rozwiązania oparte na nowych technologiach, wykorzystywane w sporcie i rekreacji
5.3. Trendy nowoczesnych technologii w sporcie i rekreacji

Rozdział 6. Metodyka badań własnych

6.1. Cel pracy i postawione pytania badawcze
6.2. Dobór próby i organizacja badań
6.3. Metoda badań
6.3.1. Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej – IPAQ (wersja długa)
6.3.2. Autorski kwestionariusz dotyczący stosowania w sporcie i rekreacji nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
6.3.3. Metody analizy statystycznej
6.4. Charakterystyka badanej zbiorowości

Rozdział 7. Poziom aktywności fizycznej studentów – analiza wyników badań

7.1. Tygodniowa deklarowana aktywność fizyczna studentów
7.2. Zróżnicowanie poziomu aktywności fizycznej w zależności od czynników demograficzno-społecznych
7.3. Poziom bezczynności ruchowej studentów
7.4. Odsetek studentów wypełniających prozdrowotne zalecenia aktywności fizycznej

Rozdział 8. Zachowania i preferencje studentów w zakresie wsparcia aktywności sportowo-rekreacyjnej nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi – wyniki badań własnych

8.1. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w aktywności fizycznej studentów
8.2. Motywy wyboru określonych technologii informacyjno-komunikacyjnych
8.3. Ocena wybranych funkcjonalności technologii stosowanych w procesach wsparcia aktywności fizycznej

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

dr hab. Henryk Duda, prof. nadz. AWF w Krakowie:

Książka (...) jest wartościowym studium napisanym z dużym znawstwem poruszanego problemu, omawiającym w sposób wyczerpujący i tworczy prezentowane zagadnienia (...). Jestem przekonany, że stanowić ona będzie cenną pozycję dla teorii i praktyki aktywności ruchowej w celach prozdrowotnych.

Jadwiga Berbeka
Dr hab., prof. UEK. Pracownik naukowy i kierownik Katedry Turystyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Główne obszary zainteresowań naukowych i badawczych: zachowania konsumentów na rynku, rynek turystyczny, w szczególności: rynki turystyki sportowej i przygodowej, społeczne aspekty turystyki, branża spotkań i wydarzeń, usługi oparte na wiedzy.Autor i współautor ponad 145 publikacji poświęconych problemom turystyki, zachowań turystów na rynku i wybranych aspektów zarządzania.Kierownik i  członek wielu zespołów badawczych, w  tym dotyczących rynku turystycznego. Udział w  licznych konferencjach, w  tym wielu międzynarodowych poświęconych turystyce: Cypr (2013), Sri Lanka (2014) (Keynote speaker), Oman (2014), Norwegia (2014), Irlandia (2016), Hiszpania (2018), Chorwacja (2019), Szkocja (2019), USA (2019). Wykłady na temat: turystyki społecznej, międzynarodowych rynków turystycznych, zachowań konsumentów. Wykłady w  ramach programu Erasmus: San Sebastian (Hiszpania) 2010, Porto (Portugalia) 2011, Cartagena (Hiszpania) 2016, Ho Chi Minh City (Wietnam) 2017.

Książki tego autora

Krzysztof Lipecki
dr, pracownik naukowy Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Alberti K.G., Zimmet P.Z., Shaw J., 2005, The metabolic syndrome – a new worldwide definition , „Lancet”, 366.
Amin M.N., 2018, ICTs, Youths and Culture: A Sociological Study of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science and Technology University, Gopalganj, Bangladesh, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science & Technology University, Gopalganj.
Anshel M.A., Freedson P., Hamill J., Haywood K., Horvat M., Plowman S.A., 1991, Dictionary of the sport and exercise sciences, Human Kinetics, Champaign, Ill.
Antonides  G.,  Van  Raaij  W.F.,  2003,  Zachowania  konsumenta.  Podręcznik  akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Arnold J.F., Sade R.M., 2017, Wearable Technologies in Collegiate Sports: The Ethics of Collecting Biometric Data From Student-Athletes, „The American Journal of Bioethics”, 17 (1).
Arora T., Hosseini-Araghi M., Bishop J., Yao G.L., Thomas G.N., Taheri S., 2013, The complexity of obesity in U.K. Adolescents: relationships with quantity and type of technology, sleep duration and quality, academic performance and aspiration, „Pediatric Obesity”, 8 (5).
Ayyildiz T., 2015, The Investigation of Leisure Satisfaction Levels of Individuals that Attend Dancing Activities, Gazi University, Ankara, Turkey.
Baj-Korpak J., Soroka A., Korpak F., 2010, Aktywność fizyczna wybranych grup spo łeczno-zawodowych (w szkolnictwie), „Człowiek i Zdrowie”, tom IV, nr 1.
Baj-Korpak J., Soroka A., Sudoł G., 2014, Poziom aktywności fizycznej studentów kierunku  Wychowanie  Fizyczne  AWF  Kraków,  „Roczniki  Naukowe  WSWFiT w Białymstoku”, Białystok.
Baldwin J.N., Davis-Hall R.E., DeSimone E.M., 2008, Survey of attitudes and behaviors toward alkohol and other drug use in allied health and physician assistant students, „Journal of Allied Health”, 37 (3).
Balsewicz W.K., 2000, Ontokinezjologija cziełowieka, Theoria i Praktica Fizyczeskoj Kultury, Moskwa.
Banim P.J.R., Luben R., Khaw K.T., 2011, Physical activity and the risk of developing pancreatic cancer – data from a UK prospective study (EPIC NORFOLK), „Gut”, 60.
Bator A., Kasperczyk T., 2000, Trening zdrowotny z elementami fizjoterapii, AWF, Gdańsk.
Bauer K.W., Nelson M.C., Boutelle K.N., Neumark-Sztainer D., 2008, Parental influences on adolescents’ physical activity and sedentary behavior: longitudinal findings from Project EAT-II, „ International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity”, 26.
Bednarek J., Pomyłka S., Bigosińska M., Szyguła Z., 2016, Physical activity of Polish Turkish University students as assessed by IPAQ, „Central Europen Journal of Sport Sciences and Medicine”, 4 (18).
Bee H.L., 1994, Lifespan development, HarperCollins Publishers, New York.
Berbeka J., 2008, Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji oraz jego determinanty w  latach  2003–2004,  Zeszyty  Naukowe,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, nr 788.
Berbeka J., 2009, Zachowania konsumentów indywidualnych jako podstawa strategii  działania  przedsiębiorstw  turystycznych,  Prace  Naukowe  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 50.
Berbeka  J.,  2010,  Zachowania  polskich  konsumentów  na  rynku  usług  turystycznych, [w:] Zachowania konsumentów na rynku dóbr i usług – wybrane aspekty, red. I. Ozimek, Difin, Warszawa.
Berbeka J., 2012, Turystyka wolontariuszy na świecie – istota i znaczenie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 664: Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 2 (18).
Berbeka J., 2012, Wybrane aspekty społecznej stratyfikacji i jej związki z zachowaniami konsumpcyjnymi, [w:] Badania polskiej klasy wyższej, red. M. Bombol, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Berbeka  J.,  2017,  Znaczenie  i  rozwój  usług  a  zachowania  współczesnego  konsumenta, [w:] Zachowania konsumentów w warunkach globalizacji, red. M. Bartosik-Purgat, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Berbeka J., 2018a, Konsumpcja oparta na doznaniach i wiedzy – analiza zachowań konsumentów na rynku aktywnej turystyki sportowej, „Handel Wewnętrzny”, nr 3 (374).
Berbeka J., 2018b, Znaczenie Maratonu na Biegunie Północnym dla uczestników i rejonu recepcyjnego, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, nr 1 (55).
Berbeka J., Borodako K. (red.), 2017, Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Berbeka J., Makówka M., Niemczyk A., 2008, Podstawy ekonomiki i organizacji czasu wolnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Bergier J., 2012, Aktywność fizyczna społeczeństwa – współczesne problemy (przegląd badań), „Człowiek i Zdrowie”, tom 6, nr 1.
Bernaciak  A.,  2018,  https://polki.pl/dieta-i-fitness/zdrowe-odzywianie.html,  dostęp: 21.08.2018.
Bernardina  G.R.D.,  Cerveri  P.,  Barros  R.M.L.,  Marins  J.C.B.,  Silvatti  A.P.,  2016, Action Sport Cameras as an Instrument to Perform a 3D Underwater Motion Analysis, „PLoS ONE”, nr 11 (8), e0160490.
Besson H., Brage S., Jakes R.W., Ekelund U., Wareham N.J., 2010, Estimating physical activity energy expenditure, sedentary time, and physical activity intensity by self-report in adults, „The American Journal of Clinical Nutrition”, nr 91 (1).
Biernat A., 2002, Body Mind Joga, „Body Life”, nr 2.
Biernat  E.,  2011,  Aktywność  fizyczna  mieszkańców  Warszawy  na  przykładzie wybranych grup zawodowych, SGH, Warszawa.
Biernat  E.,  2013,  Międzynarodowy  Kwestionariusz  Aktywności  Fizycznej:  polska długa wersja, „Medycyna Sportowa”, nr 4 (29).
Biernat  E.,  Stupnicki  R.,  Gajewski  A.K.,  2007,  Międzynarodowy  Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) – wersja polska, „Wychowanie Fizyczne i Sport”, nr 51 (1).
Birch K., MacLaren D., George K., 2005, Fizjologia sportu. Krótkie wykłady, PWN, Warszawa.
Blair  S.S.,  Dunn  A.L.,  Marcus  B.H.,  Carpenter  R.A.,  Jaret  P.,  2001,  Active  living every day, Human Kinetics   Publishers, Champaign.
Blair  S.,  Cheng  Y.,  Holder  J.,  2001,  Is  physical  activity  or  physical  fitness  more important in defining health benefits?, „ Medicine & Science in Sports & Exercise”, nr 33.
Blog 4F, 2018, Najlepsze aplikacje fitnessowe  2017/2018, https://4f.com.pl/blog/post/najlepsze-aplikacje-fitnessowe-2017-2018/, dostęp: 20.09.2018.
Blucher M., Zimmer P., 2010, Metabolic and cardiovascular effects of physical activity, exercise, fitness and health , Human Kinetics Publishers, Champaign.
Bombol M., 2008, Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, Monografie i Opracowania 555, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Bool C., Hoose J., Weed M., 2003, An Introduction to Leisure Studies, Pearson Education Limited, Harlow.
Boorse C., 1977, Health as a theoretical concept, „Philosophy of Science”, 44.
Borkowski J., 2009, Bioenergetyka i biochemia tlenowego wysiłku fizycznego , Wydawnictwo AWF Wrocław, Wrocław.
Bouchard C. (red.), 2000, Physical activity and obesity, Human Kinetics Publishers, Champaign.
Bouchard C., Shephard R. J., 1994, Physical activity, fitness and health: The model and key concepts, [w:] Physical activity, fitness and health , red. C. Bouchard, R.J. Shephard, T. Stephens, Human Kinetics Publishers, Champaign.
Brosnan M., 1998, Technophobia: The Psychological Impact of Information Technology, Routledge, Londyn.
Brückner A., 2000, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Brzezińska A.I. (red.), 2005, Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.180 Bibliografia
Brzozowska-Brywczyńska  M.,  2011,  Wolny  czas  w  (do)  wolnej  przestrzeni.  Kilka uwag o miejscach dziecięcych w mieście, [w:] Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy, red. D. Mroczkowska, Difin, Warszawa.
Buchheit  M.,  Simpson  B.M.,  2018,  Player  tracking  technology:  half-full  or  half-empty glass?, „International Journal of Sports Physiology and Performance”, https://martin-buchheit.net/wp-content/uploads/2016/12/buchheit-simpson-tracking-players-with-technology.pdf, dostęp: 18.09.2018.
Budruk P., Burduk P.K., Śliwka K., Bloch-Bogusławska E., 1998, Nagła śmierć a wysiłek fizyczny , „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii”, nr 48.
Bulska  J.  (red.),  2008,  Zagrożenia  zdrowia  chorobami  cywilizacyjnymi.  Pedagogiczne konteksty badawcze, Im-puls, Kraków.
Burkitt A., 1983, Health Education, [w:] Community Health, red. J. Clark, J. Henderson, Churchill Livingston, New York.
Bywalec C., Rudnicki L., 2002, Konsumpcja, PWE, Warszawa.
Caspersen C.J., Powell K.E., Christenson G.M., 1985, Physical activity and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research , „Public Health Reports”, nr 2.
Chant R., 2018, Three Sports Technology Trends Emerged In 2015 That Will Change Sport Forever, https://www.sporttechie.com/the-three-sports-technology-trends-that-emerged-in-2015-that-will-change-sport-forever/, dostęp: 10.09.2018.
Charzewski J., 1997, Aktywność sportowa Polaków, AWF, Warszawa.
Chuengsatiansup  K.,  2003,  Spirituality  and  health:  an  initial  proposal  to  incorporate  spiritual  health  in  health  impact  assessment,  „Environmental  Impact Assessment Review”, nr 23 (1).
Chwaszcz J., Pietruszka M., Sikorski D., 2005, Media, KUL, Lublin.
Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K., 1992, Czas wolny – czasem konsumpcji?, PWE, Warszawa.
Coetzee N A., 2000, Man and his health, „International Journal of Physical Education”, 3.
Conroy D. E., Ch-H. Yang, Maher J. P., 2014, Behavior Change Techniques in Top-Ranked  Mobile  Apps  for  Physical  Activity,  „American  Journal  of  Preventive Medicine”, nr 46 (6).
Cook D.T., 2006, Leisure and Consumption, [w:] A Handbook of Leisure Studies, red. C. Royek, S.M. Shaw, A.J. Veal, Palgrave Macmillan, New York.
Cooper A.R., Sebire S., Montgomery A.A., Peters T.J., Sharp D.J., Jackson N. i in., 2012, Sedentary time, breaks in sedentary time and metabolic variables in people with newly diagnosed type 2 diabetes, „ Diabetologia”, nr 55 (3).
Corazza O., Schifano F., Simonato P., Fergus S., Assi S., Stair J. i in., 2012, The phenomenon of new drugs on the Internet: a study on the diffusion of the ketamine derivative methoxetamine (‘MXE’), „Human Psychopharmacology Clinical and Experimental”, nr 27.
Corbin C.B., Corbin W.R., Welk K.A., Welk G.J., 2007, Fitness i wellness. Kondycja, sprawność, zdrowie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
Corbin C.B., Pangrazi R.P., 2001, Forward a uniform definition of wellness: a commentary, „President’s Council of Physical Fitness and Sports Research Digest”, nr 3 (15).
Corbin  C.B.,  Welk  G.J.,  Corbin  W.R.,  Lindsey  R.,  2006,  Fundamental  concepts  of fitness and wellness, McGraw-Hill Higlar Education, Saint Louis.
Cordes  K.  (red.),  2013,  Application  in  recreation  and  leisure:  For  today  and  the future, Saga more Publishing LLC, Urbana, IL.
Craig C.L., Marshall A.L, Sjøstrom M., Bauman A.E., Booth M.L., Ainsworth B.E. i in., 2003, International Physical Activity Questionnaire: 12-country reliability and validity, „Medicine & Science in Sports & Exercise”, nr 35.
Crouter S.E., Schneider P.L., Karabulut M., Bassett D.R., 2003, Validity of 10 electronic pedometers for measuring steps, distance, and energy cost, „Medicine & Science in Sports & Exercise”, nr 35.
Ćwik  P.,  2018,  https://kobieta.onet.pl/zdrowie/zycie-i-zdrowie/10-popularnych-produktow-ktore-przyspieszaja-starzenie/2jq655, dostęp: 23.07.2018.
Ćwirlej-Sozańska A., 2015, Ocena wpływu systematycznej aktywności fizycznej na sprawność fizyczną oraz gęstość kości u kobiet w wieku 50–60 lat, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie”, nr 13 (2).
Czajka S., 1975, Z problemów czasu wolnego, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa.
Czarkowska-Pączek B., Przybylski J., 2006, Zarys fizjologii wysiłku fizycznego , Elsevier Urban & Partner, Wrocław.
Dąbrowska E., 2018, http://ewadabrowska.pl/index.php?lang=pl, dostęp: 31.07.2018.
Dąbrowska M., 2002, Trening rowerowy, „Body Life”, nr 4.
DGP zdrowie, 2018, Walka z otyłością, „Dziennik Gazeta Prawna”, nr 185 (4835), 24, poniedziałek 24 września.
Diener E., Diener C., 1995, The Wealth of Nations Revisited: Income and Quality of Life, „Social Indicators Research”, nr 36 (3).
Discombe R.M.; Cotterill S.T., 2015, Eye tracking in sport: A guide for new and aspiring researchers, „Sport & Exercise Psychology Review”, nr 11 (2).
Dolfman M.L., 1974, Toward operational definitions of health , „Journal of School Health”, 44 (4).
Dolot A., 2017, Coaching Process And its Influence on Employees’ Competencies in the Hospitality Sector – Case Study, „International Journal of Contemporary Management”, nr 16 (2).
Domaradzki J., 2013, O definicjach zdrowia i choroby , „Folia Medica Lodziensia”,  nr 40 (1).
Dossus I., Boutron-Ruault M.C., Kaaks R., Gram I.T., Villier A., Fervers B. i in., 2014, Active and passive cigarette smoking and breast cancer risk: results from the EPIC cohort, „International Journal of Cancer”, nr 134 (8). 182 Bibliografia
Drabik J., 1995, Aktywność fizyczna dzieci, młodzieży i dorosłych , AWF, Gdańsk.
Drabik J., 1997, Aktywność, sprawność i wydolność fizyczna jako mierniki zdrowia człowieka, AWF, Gdańsk.
Drabik J., 2006, Ruch i wysiłek fizyczny , „Antropomotoryka”, nr 34.
Drabik J., 2009, Aktywność fizyczna czy aktywność ruchowa , „Antropomotoryka”, nr 46.
Drabik  J.,  Harsanyi  L.,  1990,  Problemy  z  wyznaczaniem  okresów  sensytywnych w rozwoju sprawności motorycznej, „Sport Wyczynowy“, nr 7–8.
Drozdowski Z., 1999, Studia ewolucji ludzkiej aktywności ruchowej, AWF, Poznań.
Drygas W., Jegier A., 2003, Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia, [w:] Kardiologia zapobiegawcza, red. M. Naruszewicz, Verso s.c., Szczecin.
Drygas W., Kostka T., Jegier A., Kuński H., 2000, Long-term effects of different physical activity models on coronary heart disease risk factor in middle-aged men, „International Journal of Sports Medicine”, nr 21.
Dubos R., 1979, Hippocrates in Modern Dress, [w:] Ways of Health, red. D.S. Sobel, Harcourt Brace Jovanovich, New York.
Duda H., Różycki P., Stanek L., 2013, Assessment of indicators of leisure of young athletes in the aspect pro-health, [w:] Wellness, Mind and Beauty, red. G. Nowak-Stawarz, H. Król, Monografia, NeuroCentrum, Lublin.
Dunn H.L., 1959, High-Level Wellness for Man and Society, „American Journal of Public Health and the Nation’s Health”, nr 49 (6).
Dz.U.1948 nr 61 poz. 477. Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia, Porozumienie zawarte przez Rządy reprezentowane na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia i Protokół dotyczący Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisane w Nowym Jorku 22 lipca 1946 r.
Eberhardt H., 2008, Fizjologiczne podstawy rekreacji ruchowej z elementami fizjologii ogólnej człowieka, Almamer, Warszawa.
Eklund L., Jonsson F., 2012, Time to play: The rationalization of leisure time, Conference Paper.
Emaus A., Thune I., 2011, Physical activity and lung cancer prevention, „Recent Results in Cancer Research”, 186.
Engelhardt H.T., 1976, Ideology and etiology, „Journal of Medicine and Philosophy”, nr 1 (3).
EON sports, 2018, Step into the Game, http://eonsportsvr.com/, dostęp 18.09.2018.
Erikson E.H., 1995, Zabawa i aktualność, [w:] Dziecko w zabawie i w świecie języka, red. A. Brzezińska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
Erikson E.H., 2000, Dzieciństwo i społeczeństwo, Rebis, Poznań.
Ermes M., Parkka J., Mantyjarvi J., Korhonen I., 2008, Detection of daily activities and sports with wearable sensors in controlled and uncontrolled conditions, „Information Technology in Biomedicine”, IEEE Transactions on 12 (1).
Fagaras S.P., Radu L.E., Vanvu G., 2015, The level of physical Activity of University Students, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, 197.
Falkowski  A.,  Tyszka  T.,  2003,  Psychologia  zachowań  konsumenckich,  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Finkel M., 2018, Chcesz zasnąć? Przeczytaj tę historię, „National Geographic Polska”, Warszawa.
Fogelholm  M.,  2010,  Physical  activity,  fitness  and  fatness:  relations  to  mortality, morbidity  and  disease  risk  factors,  A  systematic  review,  „Obesity  Reviews”,  nr 11 (3).
Fortuna M., 2012, Podstawy kształtowania zdolności wysiłkowej tlenowej i beztlenowej, Wydawnictwo Kolegium Karkonoskie, Jelenia Góra.
Freedson P.S., Melanson E.L., 1996, Measuring physical activity, [w:] Measurement in pediatric exercise science, red. D. Docherty, Human Kinetics, Champaign, Ill.
Friedenreich C.M., Cust A.E., 2008, Physical activity and breast cancer risk: impact of timing, type and dose of activity and population sub-group effects, „British Journal of Sports Medicine”, 42.
Friedenreich  C.M.,  Orenstein  M.R.,  2002,  Physical  activity  and  cancer  prevention: Etiologic evidence and biological mechanisms, „The Journal of Nutrition”,  nr 132 (11).
Frömel K., Nowosad J., Svozil Z., 1999, Pohybowa aktivita a sportiwni zajmy mladeze, Univerzita Polackeho, Olomouc.
Fuchs V., 1974, Who Shall Live?, Health, Economics and Social Choice, Basic, New York.
Gabriel K.P., McClain J.J., Schmid K.K., Storti K.L, Ainsworth B.E., 2010, Reliability and convergent validity of the past-week Modifiable Activity Questionnaire, „Public Health Nutrition”, nr 14 (3).
Gajewska A., Biernat E., 2010, Zastosowanie Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ) – za i przeciw, czyli kilka rozważań metodycznych i  ich  konsekwencje,  [w:]  Współczesne  metody  badań  aktywności,  sprawności i wydolności człowieka, red. K. Buśkom J. Charzewska, K. Kaczanowski, AWF, Warszawa.
Gałdowa A., 1999, Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości, Wydawnictwo Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Gartner, 2018, Gartner Says Worldwide Sales of Smartphones Recorded First Ever Decline During the Fourth Quarter of 2017, https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-02-22-gartner-says-worldwide-sales-of-smartphones-recorded-
first-ever-decline-during-the-fourth-quarter-of-2017, dostęp: 12.09.2018.
Gąsiorowski A., 2008, Anatomia funkcjonalna narządu ruchu człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Gawęcki J., Hryniewiecki L., 2008, Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, PWN, Warszawa.184 Bibliografia
Gaweł-Dąbrowska D., Einhorn J., Połtyn-Zaradna K., Zatońska K., 2016, A physical  activity  assessment  of  Wroclaw  Medical  University  students  with  IPAQ  – long questionnaire: a cross sectional study, „Family Medicine & Primary Care Review”, nr 18 (1).
Gederman  M.,  2018,  7  Sports  Technology  Trends  To  Watch.  https://chyronhego.com/7-sports-technology-trends-to-watch/, dostęp: 18.09.2018.
Gibson H., Yiannakis H.A., 1999, Gender differences in tourist role preference: A life course perspective. Leisure: modernity, Postmodernity and Life Styles, Vol. 2, Leisure and Different Worlds, LSA Publications, Eastbourne.
Gillingham R., Reece W.S., 1980,  Analytical Problems in the Measurement of the Quality of Life, „Social Indicators Research”, nr 1–2.
Gniazdowski A., 1990, Zachowania zdrowotne. Zagadnienia teoretyczne, próba charakterystyki zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego, IMP, Łódź.
Godlewski P., 2011, Globalny i lokalny wymiar współczesnego sportu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Goffman E., 2006, Rytuał interakcyjny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Goktas Z., 2012, The Attitudes of Physical Education and Sport Students towards Information and Communication Technologies, „TechTrends”, nr 56 (2).
Gołembski G., Niezgoda A., 2012, The Role of Time in the Global Tourism Market – A Demand Perspective, [w:] Visions for Global Tourism Industry, red. M. Kasimoglu, InTech, Rijeka.
Goodin R., Rice J. M., Bittman M., Saunders P., 2005, The time-pressure illusion: Discretionary vs. free time, „Social Indicators Research”, nr 73.
Górski J., 2006, Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego , Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
Górski J., 2011, Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego , Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
Górski J., 2011, Podstawy fizjologii wysiłku , [w:] Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego, red. J. Górski, PZWL, Warszawa.
Grabowski H., 1999, Teoria fizycznej edukacji, WSiP, Warszawa.
Grobelna  O.,  Tokarz-Kocik  A.,  2016,  Work-Life  Balance  and  Its  Importance  For The Work Process In The Hospitality Industry. A Perspective Of Generation Y Employees, Project: Job Satisfaction among Hotel Employees: Analyzing Selected  Antecedents  and  Job  Outcomes.  A  Case  Study  from  Poland,  https://www.researchgate.net/publication/312453256_work-life_balance_and_its_importance_for_the_work_process_in_the_hospitality_industry_a_perspective_of_generation_y_employees  dostęp: 20.11.2018.
Grodzka-Kubiak E., 2002, Aerobik czy fitness, DDK Edition, Poznań.
Grundy Q., Held F., Bero L., 2017, A Social Network Analysis of the Financial Links Backing Health and Fitness Apps, „American Journal of Public Health”, nr 107 (11).
Gruszczyńska M., Bąk-Sosnowska M., Plinta R., 2015, Zachowania zdrowotne jako istotny element aktywności życiowej człowieka. Stosunek Polaków do własnego zdrowia, „Hygeia Public Health”, nr 50 (4).
Haapanen N., Miilunpalo S., Vuori I., Oja P., Pasanem M., 1996, Characteristics of Leisure Time Physical Activity Associated with Decreased Risk of Premature All-Cause and Cardiovascular Disease Mortality in Middle-aged Men, „American Journal of Epidemiology”, nr 143 (9).
Hagan A. L., 2003, Examining the effect of gender and personality on the predictive utility of the theory of planned behavior for exercise intention and behavior, „Journal of Sports and Exercise Psychology”, nr 24, Suppl.
Hagan A.L., Hausenblas H.A., 2002, Who will exercise? Does personality predict exercise behavior?, „Journal of Sports and Exercise Psychology”, nr 24, Suppl.
Haskell W.L., 2006, Dose-Response Issues in Physical Activity, Fitness, and Health, [w:] Physical Activity and Health, red. C. Bouchard, S.N. Blair, W.L. Haskell, Human Kinetics, Champaign, Ill.
Haskell W.L., Lee I.M., Pate R.R., Powell K.E., Blair S.N., Franklin B.A. i in., 2007, Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association, „Medicine & Science in Sports & Exercise”, nr 39 (8).
Haywood L., Kew F., Bramhan P., Spink J., Capenerhurst J., Henry I., 1995, Understanding Leisure. Second Edition, Stanley Thornes Publishers Ltd, Cheltenham.
Healey  J.  (red.),  2013,  Physical  Activity  and  Fitness,  Issues  in  socjety  (Balmain NSW), Vol. 361, Sydney, Australia.
Health  Canada,  Health  Services  and  Promotion  Branch:  Handbook  for  Canada’s physical  activity  guide  to  healthy  active  living,  2011,  Canadian  Society  for Exercise Physiology, Ottawa, http://helthcanada.ca/paguide, dostęp: 17.11.2018.
Hersch J., 1996, Smoking, Seat Belts, and Other Risky, Consumer Decisions: Differences by Gender and Race, „Managerial and Decision Economics”, nr 17 (5).
Hirtz P., 1985, Koordinativen Fähigkeiten im Schulsport, Volk und Wissen, Berlin.
Hood J., Sall E., Charlton B., 2011, A GPS-based bicycle route choice model for San Francisco, „California Transportation Letters” nr 3.
Howley E.T., Franks B.D., 1997, Health Fitness Instructors, Human Kinetics, Champaign, Ill.
http://wiedza.sklepmartes.pl/krotka-historia-fitnessu, dostęp: 27.07.2018.
https://motywatordietetyczny.pl, 2016, dostęp: 21.08.2018.
Hubner-Woźniak E., Lutosławska G., 2000, Podstawy biochemii wysiłku fizycznego , Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa.
Hudson,  J.G.,  Duthie,  J.C.,  Rathod,  Y.K.,  Larsen,  K.A.,  Meyer,  J.L.,  2012,  Using smartphones to collect bicycle travel data in Texas, Final Report of the UTCM Project #11-35-69.
Ignaszewska-Kuhbauch J., 2001, Piłki Fitball, „Body Life”, nr 4.
Imieliński  K.  (red.),  1992,  Uniwersalizm  i  medycyna,  Uniwersytet  Warszawski, Warszawa.
Inoue M., Iso H., Yamamoto S. Kurahashi N., Iwasaki M., Sasazuki S. i in., 2008, Daily  total  physical  activity  level  and  premature  death  in  men  and  women: results from a large-scale population-based cohort study in Japan, „Annals of Epidemiology”, nr 18 (7).
Jachnis A., 2007, Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Warszawa.
Jaczewski A., 2003, Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.
James  W.P.,  2008,  The  epidemiology  of  obesity:  The  size  of  the  problem,  „Journal Internal Medicine”, nr 236.
Janczur A., 1988, Wybrane czynniki kształtujące styl życia młodzieży, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.
Janik B., 2002, Pilates, „Body Life”, nr 4.
Janz K.F., Dawson J.D., Mahoney L.T., 2000, Trancking physical fitness and physical activity from childhood to adolescent: the Muscatine study, „Medicine & Science in Sports & Exercise”, nr 32.
Jaskólski A.,  Jaskólska  A.,  2002,  Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka , AWF, Wrocław.
Jiménez-Iglesias  A.,  Moreno  C.,  Rivera  F.,  García-Moya  I.,  2013,  The  role  of  the family in promoting responsible substance use in adolescence, „Journal of Child and Family Studies”, nr 22 (5).
Jośko-Ochojska J. (red.), 2012, Higiena, epidemiologia i zdrowie publiczne. Podręcznik dla studentów, ŚUM, Katowice.
Jung B., 1987, O czasie wolnym. Kultura i rekreacja w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego, SGPiS, Warszawa.
Jung B., 2001, Media Consumption and Leisure in Poland in the 1990 s. Some Quantitative Aspects of Consumer Behaviour, „The International Journal of Media Management”, nr 3 (11).
Junger J., Kasa J., 1996, Uvod do sportovej kinantopologie, Univerzita Presov, Presov.
Juul J., 2010, A Casual revolution: Reinventing Video Games and Their Players, The MIT Press, London.
Karkazis, K., Fishman J.R., 2017, Tracking U.S. professional athletes: The ethics of biometric technologies, „American Journal of Bioethics”, nr 17 (1).
Kasa J., Gabryś T., Szmatlan-Gabryś U., Görner K., 2012, Wstęp do antropomotoryki  sportu  dla  wszystkich  z  elementami  teorii  treningu,  Oficyna  Drukarska Jacek Chmielewski, PWSZ w Oświęcimiu, 4Sport LAB w Warszawie, Warszawa – Oświęcim.
Kasperczyk J., 2012, Stres jako czynnik ryzyka zdrowotnego, [w:] Higiena, epidemiologia i zdrowie publiczne. Podręcznik dla studentów, red. J. Jośko-Ochojska, ŚUM, Katowice.
Kasperczyk  T.,  1998,  Aktywność  ruchowa  jako  składowa  profilaktyki  zdrowia  ze szczególnym uwzględnieniem układu odpornościowego, [w:] Aktywność fizyczna w pielęgnowaniu zdrowia i terapii chorób, red. E. Rutkowska, AM, Lublin.
Kass L., 1975, Regarding the end of medicine and the pursuit of health, „Public Interest”, nr 40.
Kerr A., 2006, The business and culture of digital games: gamework/gameplay, Sage Publications Ltd, London.
Kieżel E., 2000, Rynkowe zachowania konsumentów i ich determinanty, [w:] Zachowania rynkowe konsumentów i ich determinanty, red. E. Kieżel, „Studia Ekonomiczne”, nr 10, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
Kim Y., Briley D.A., Ocepek M.G., 2015, Differential innovation of smartphone and application use by sociodemographics and personality, „Computers in Human Behavior”, nr 44.
Kitajewska W. Szeląg W., Kopański Z., Maslyak Z., Sklyarov I., 2014, Choroby cywilizacyjne i ich prewencja, „Journal of Clinical Healthcare”, nr 1.
Kłos J., 2014, Zjawisko zdrowego stylu życia we współczesnym społeczeństwie polskim, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań, praca doktorska.
Kłos J., Gromadecka-Sutkiewicz M., Zysnarska M., Adamek R., Stawińska-Witoszyńska B., 2014, Image of physical activity in internet communications, „Hygeia Public Health”, nr 49 (4).
Kopczak A., 2011, Turystyka – aktorka na scenie czasu wolnego. Teatralizacja zjawisk turystycznych w ujęciu socjologicznym, [w:] Czas wolny. Refleksje, dyle maty, perspektywy, red. D. Mroczkowska, Difin, Warszawa.
Korporowicz  V.,  2006,  Zdrowie  i  jego  ochrona.  Między  teorią  a  praktyką,  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Kościuczuk J., Krajewska-Kułak E., Okurowska-Zawada B., 2016, Aktywność fizyczna studentów fizjoterapii i dietetyki, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”, tom 22, nr 1.
Kosiewicz J., 2012, Free Time versus Occupied Time in a Philosophical Context, „Physical Culture and Sport. Studies and Research”, vol. LV, https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/pcssr.2012.55.issue-1/v10141-012-0015-2/v10141-012-
0015-2.pdf, dostęp: 20.11.2018.
Kotler P., 1994, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa.
Kowalczuk I., Fusiek M., Nowocień M., 2018, Postawy studentów wobec nowych produktów i technologii w produkcji żywności, „Handel Wewnętrzny”, nr 372 (1).
Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Cybulski M. (red.), 2016, Wybrane choroby cywilizacyjne   XXI wieku. Tom II, Uniwersytet Medyczny, Białystok.
Kowalczyk A., Pokojski W., 2018, Nowe technologie w turystyce: przejście od map analogowych do map cyfrowych, „Folia Turistica”, nr 48.
Kowalski M., Gaweł A., 2007, Zdrowie – wartość – edukacja, Impuls, Kraków.
Kowalski N.P., Croker P.R.E., 1999, Predicting physical activity in young women: investigating  moderator  effects  between  social  physical  anxiety  and  physical self-perceptions, „Journal of Sport and Exercise Psychology”, nr 21, Suppl.
Kozłowska E., Marzec A., Kalinowski P., Bojakowska U., 2016, Koncepcja zdrowia i jego ochrony w świetle literatury przedmiotu, „Journal of Education, Health and Sport”, nr 6 (9).
Kozłowski S., Nazar K., 1999, Wprowadzenie do fizjologii klinicznej, PZWL, Warszawa.
Krawański A., 2003, Ciało i zdrowie człowieka w nowoczesnym systemie wychowania fizycznego , AWF Poznań, Poznań.
Krawczyk Z., 1995, Kultura fizyczna a styl życia , „Promocja Zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna”, nr 2 (5–6).
Kriska A.M., Knowler W.C., LaPorte R.E., Drash A.L., Wing R.R., Blair S.N. i in., 1990, Development of questionnaire to examine relationship of physical activity and diabetes in Pima Indians, „Diabetes Care”, nr 13 (4).
Kuba L., Kantyka J., Głowacka M., 2008, Efekty, problemy i wizja procesu profesjonalizacji zajęć aerobiku na Śląsku, „Zeszyty Naukowe AWF Katowice”, nr 19.
Kulik  T.B.,  2002,  Koncepcja  zdrowia  w  medycynie,  [w:]  Zdrowie  Publiczne,  red.  T. Kulik, M. Latalski, Wydawnictwo Czelej, Lublin.
Kulmatycki L., 2003, Promocja zdrowia w kulturze fizycznej, AWF, Wrocław.
Kuński H., 2003, Trening zdrowotny osób dorosłych. Przewodnik lekarza i trenera, MedSportPress, Warszawa.
Kuru  A.,  2016,  Exploring  Experience  of  Runners  with  Sports  Tracking  Technology, „International Journal of Human – Computer Interaction”, nr 32 (11).
Kwiatkowski A., 2017, Jabra Sport Pulse Special Edition – test słuchawek z pomiarem tętna,  http://polskabiega.sport.pl/polskabiega/7,146068,21326740,jabra-sport-pulse-special-edition-test-sluchawek-z-pomiarem.html, dostęp: 20.09.2018.
Lacome  M.,  Simpson  B.M.,  Buchheit  M.,  2018,  Monitoring  training  status  with player-tracking technology – Still on the road to Rome, „Aspetar Journal”, nr 7.
Lakka T.A., Laaksonen D.E., Lakka H.M., Männikkö N., Niskanen L.K., Rauramaa R. i in., 2003, Sedentary lifestyle, poor cardiorespiratory fitness and the metabolic syndrome, „Medicine & Science in Sports & Exercise”, nr 35 (8).
Lalonde M., 1974, A New Perspective on the Health of Canadians, Health and Welfare Canada, Ottawa.
Lane  N.D.,  Miluzzo  E.,  H.  Lu,  Peebles  D.,  Choudhury  T.,  Campbell  A.T.,  2010, A Survey of mobile phone sensing, IEEE Community Magazine.
LaVeist T.A., Thorpe R.J., Mance G.A., Jackson J., 2007, Overcoming confounding of race with socioeconomic status and segregation to explore race disparities in smoking, „Addiction”, nr 102 (2).
Lazarus R.S., 1984, On the primacy of cognition, „American Psychologist”, nr 39 (2).
Lazarus R.S., 1986, Paradygmat stresu i radzenia sobie, „Nowiny Psychologiczne”, nr 3.
Legrain P., Gillet N., Gernigon C., Lafreniere M., 2015, Integration of Information and Communication Technology and pupils’ motivation in a physical education setting, „Journal of Teaching in Physical Education”, nr 34 (3).
Lerner M., 1973, Conceptualization of health and social well-being, „Health Services Research Journal”, nr 8 (1).
Lester J.,  Choudhury  T.,  Borriello  G., 2006,  A Practical Approach to Recognizing Physical  Activities,  [w:]  Pervasive  Computing.  Pervasive  2006.  Lecture  Notes in Computer Science, red. K.P. Fishkin, B. Schiele, P. Nixon, A. Quigley, 3968, Springer, Heidelberg, Berlin.
Leszczyńska A., 2013, Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków , „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica”, nr 45.
Lim J.S., Noh G.-Y., 2017, Effects of gain-versus loss-framed performance feedback on the use of fitness apps: Mediating role of exercise self-efficacy and outcome expectations of exercise, „Computers in Human Behavior”, nr 77 (2017).
Link M.S., Estes N.A., Maron B.J., 2015, Eligibility and Disqualification Recommendations for Competitive Athletes With Cardiovascular Abnormalities: Task Force 13: Commotio Cordis: A Scientifi c Statement From the American Heart Association and American College of Cardiology, „Journal of the American College of Cardiology”, nr 66 (21).
Lipecki K., Kukla P., 2013, Motywy i bariery uprawiania fitness przez kobiety w wieku 20–40  lat,  [w:]  Sport  i  turystyka  :  uwarunkowania  historyczne  i  wyzwania współczesności, red. M. Kazimierczak, J. Kosiewicz, AWF, Poznań.
Lipecki  K.,  Ziarkowski  D.,  2012,  Motywy  i  bariery  podejmowania  rekreacyjnej aktywności  fizycznej  przez  studentów  kierunku  Turystyka  i  Rekreacja  AWF i UEK w Krakowie, „Człowiek i Zdrowie”, nr 6 (1).
Listkowska A., Litkowski M., 2002, Streching, „Body Life”, nr 4.
Litwiniuk  M.,  Kara  I.,  2012,  Aktywność  fizyczna  a  nowotwory ,  „Onco  Rewiew”,  nr 2 (4).
Lothar J.S., 1998, Jak organizować czas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
MacAuley D., 2001, Potencjalne korzyści płynące z aktywności fizycznej podejmowanej przez ludzi starszych, „Medicina Sportiva”, nr 5 (4).
MacCannell D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa.
Makowiec-Dąbrowska T., 2012, Wpływ aktywności fizycznej w pracy i życiu codziennym na układ krążenia, „Forum Medycyny Rodzinnej”, tom 6, 3.
Mannini A., Sabatini A., 2010, Machine learning methods for classifying human physical activity from on-body accelerometers, „Sensors”, nr 10 (2).
Marcinkowska U., 2012, Zasady żywienia człowieka zdrowego, [w:] Higiena, epidemiologia i zdrowie publiczne. Podręcznik dla studentów, red. J. Jośko-Ochojska, ŚUM, Katowice.
Maud P., Foster C., 1995, Physiological assessment of human fitness, Human Kinetics Publishers, Champain.
McGuire M.Y., Neumark-Sztainer D.R., Story M., 2002, Correlates of time spent in physical activity and television viewing in a multi-racial sample of adolescents, „Pediatric Exercise Science”, nr 14.
Mechanic D., 1978, Medical Sociology, 2nd edition, Free Press, New York.
Mędraś M., 2004, Medycyna sportowa, Medsportpress, Warszawa.
Milicerowa H., 1973, Somatic traits as a main criterion in the process of sport selection, AWF, Warszawa.
Miller J., Pereira M., Wolfson J., Laska M., Nelson T., Neumark-Sztainer D., 2018, Developmental Trends and Determinants of Physical Activity From Adolescence to Adulthood Differ by Ethnicity/Race and Sex, „Journal of Physical Activity & Health”, nr 15 (5).
Miłoszewska  I.,  2018,  http://www.profesor.pl/publikacja,13158,Artykuly,Czym-jest-fitness, dostęp: 27.07.2018.
Mirić F., 2016, Leisure Time And Juvenile Delinquency, „Facta Universitatis, Series: Law and Politics”, nr 14 (3).
Miś  L.,  2000,  Ery  i  fazy  rozwoju  człowieka  dorosłego  w  ujęciu  Daniela  J.  Levinsona, [w:] Duchowy rozwój człowieka, red. P. Socha, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Mokras-Grabowska J., 2015, Czas wolny w dobie postmodernizmu, „Folia Turistica”, nr 34.
Morris J.N., Heady J.A., Raffle P.A., Roberts C.G., Parks J.W., 1953, Coronary heart disease and physical activity of work, „Lancet”, nr 2.
Możdżonek  P.,  Antosik  K.,  2017,  Kreowanie  trendów  dietetycznych  przez  media i  ich  wpływ  na  rozwój  zaburzeń  odżywiania  się, „Pielęgniarstwo  i  Zdrowie Publiczne”, nr 7 (2).
Mroczkowska  D.,  2011,  Czas  wolny.  Refleksje,  dylematy,  perspektywy ,  [w:]  Czas wolny.  Refleksje,  dylematy,  perspektywy ,  red.  D.  Mroczkowska,  Difin,  Warszawa.
Mrozik W.J., Stupnicki R., 2015, Ocena aktywności fizycznej studentów WSKFiT za pomocą kwestionariusza IPAQ, „Zeszyty Naukowe WSKFiT”, nr 10.
Muduli J.R., 2014, Addiction to Technological Gadgets and Its Impact on Health and Lifestyle: A Study on College Students, National Institute of Technology, Rourkela, India.
Mynarski  W.,  2000,  The  internal  structure  of  motor  skills  in  children  and  young people at 8–18, AWF, Katowice.
Mynarski W., Rozpara M., Królikowska B., Puciato D., Graczykowska B., 2012, Jakościowe i ilościowe aspekty aktywności fizycznej, Politechnika Opolska, Opole.
National Institutes of Health, 2002, Osteoporosis prevention, diagnosis and therapy, „The Journal of the American Medical Association”, nr 17 (1).
Nawojczyk M., 2011, Czas wolny – pochodna czy determinanta pozycji społecznej, [w:] Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy . red. D. Mroczkowska, Difin, Warszawa.
Nawrocka A., Prończuk A., Mynarski W., Garbaciak W., 2012, Aktywność fizyczna menadżerów wyższych szczebli zarządzania w kontekście zaleceń prozdrowotnych, „Medycyna Pracy”, nr 63 (3).
Nazar K., 1998, Prozdrowotne wychowanie dzieci i młodzieży, AWF, Warszawa.
Ndahimana  D.,  Kim  E.K.,  2017,  Measurement  Methods  for  Physical  Activity  and Energy Expenditure: a Review, „Clinical Nutrition Research”, nr 6 (2).
Newman  B.M.,  Newman  Ph.  R.,  2017,  Development  through  life,  A  psychosocial approach. University of Rhode Island: CENGAGE Lerning.
Niżnik J. (red.), 2004, W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz – Kraków.
Noble J.H., 2017, Opportunities and Challenges for Wearable Information Technology and Recreation Management, „Journal of Park and Recreation Administration”, nr 35 (1).
Oishi S., Lucas, R.E., 2003, Personality, culture, and subjective well-being, „Annual Review of Psychology”, nr 54.
Okely A.D, Booth M.L., Patterson J.W., 2001, Relationship of physical activity to fundamental movement skills among adolescents, „Medicine & Science in Sports & Exercise”, nr 33.
Okoniewska M., 2017, Uciążliwość warunków odczuwalnych podczas dni upalnych przy  różnej  intensywności  aktywności  fizycznej  (na  przykładzie  północno -zachodniej Polski), „Prace Geograficzne”, nr 150.
Oksanen J., Bergman C., Sainio J., Westerholmb J., 2015, Methods for deriving and calibrating privacy-preserving heat maps from mobile sports tracking application data, „Journal of Transport Geography”, nr 48.
Onlina  Masters,  2018,  5  Sports  Technology  Trends  Emerging  in  2016,  https://onlinemasters.ohio.edu/blog/5-sports-technology-trends-emerging-in-2016/, dostęp: 12.09.2018.
Orsini N., Bellocco R., Botta I.M., Pagano M., Michaelsson K., Wolk A., 2008, Combined effects of obesity and physical activity in predicting mortality among men, „Journal of Internal Medicine”, nr 264 (5).
Osiński W., 2003, Antropomotoryka. Wydanie II rozszerzone, AWF, Poznań.1
Palacz J., 2014, Zachowania zdrowotne studentów w świetle wybranych uwarunkowań, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”, tom 20, nr 3.
Pańczyk W., 2012, Aktywność rekreacyjno-turystyczna w świetle ponowoczesnych,
zdrowotnych potrzeb społecznych, [w:] Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych, red W.J. Cynarski, J. Kosiewicz, K. Obodyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Papanastasiou P., 2009, Leisure and motivation as a means of advertising and promotion in the exercise and recreation centers, School of Management and Economics. Department of Tourism. Department of Marketing & Advertising. Higher Technological Educational Institute of Crete, Heraklion.
Parker J.D.A., Endler N.S., 1992, Coping with coping assessment, „A Critical Review of the Consensus Statement from the European”, nr 6.
Pate R.R., Prat M., Blair S.N., Haskell W.L., Macera C.A., Bouchard C. i in., 1995,
Physical activity and public health. A recommendation from the centers for Disease Control and Prevention and the American College of Sports Medicine, „Journal of American Medical Association”, nr 273 (5).
Payer L., 1988, Medicine and culture. Varieties of treatment in the United States, England, West Germany, and France, Henry Holt and Company, New York.
Pederson A., O’Neill M., Rootman I., 1994, Health Promotion in Canada: Provincial, National International Perspectives, W.B. Saunders, Canada.
Pilis W., 2014, Zdrowie, aktywność, dieta, Tedson, Warszawa.
Pindur-Dylak  A.,  2002,  Związki  intymne  a  tożsamość  psychospołeczna  w  okresie dorosłości, [w:] Szanse i zagrożenia rozwoju w okresie dorosłości, red. A. Brzezińska, K. Appelt, J. Wojciechowska, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
Plewa M., 2008, Wybrane metody pomiaru aktywności fizycznej w otyłości, AWF, Katowice.
Przecławski K., 1997, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.
Przewęda R., 1981, Rozwój somatyczny i motoryczny, WSiP, Warszawa.
Przewęda  R.,  1993,  Środowiskowe  uwarunkowania  motoryczności  człowieka,  [w:] Motoryczność  człowieka  –  jej  struktura,  zmienność  i  uwarunkowania,  red.  W. Osiński, AWF, Poznań,.
Przewęda R., 2002, Jak się zmienia sprawność fizyczna polskiej młodzieży , „Wychowanie Fizyczne i Sport”, nr 49.
Przewęda R., Dobosz J., 2003, Kondycja fizyczna polskiej młodzieży , „Studia i Monografie“ nr 98, AWF, Warszawa.
Rashid A., Amin N., Arefin S., Rahaman A., 2018, ICTs and Time Use Behavior of the Students: A Study of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science and Technology  University,  Gopalganj,  „Bangladesh  American  Journal  of  Educational Research”, nr 6 (8).
Rasińska  R.,  2012,  Nawyki  żywieniowe  studentów  w  zależności  od  płci,  „Nowiny Lekarskie”, nr 81 (4).
Raskin P.M., 2001, The relationship between identity and intimacy in early adulthood, „The Journal of Genetic Pscyhology“, nr 147 (2).
Raudsepp L., Liblik R., Hannus A., 2002, Children’s and adolescents’ physical self-perceptions as related to moderate to vigorous physical activity and physical fitness, „Pediatric Exercise Science”, nr 14.
Rawassizadeh R., Price B.A., Petre M., 2015, Wearables: Has the age of smartwatches finally arrived?, –„Commun ACM”, nr 58 (1).
Rhodes R.E., Courneya K.S., Hayduk L.A., 2002, Does personality moderate the theory of planned behavior in the exercise domain?, „Journal of Sports and Exercise Psychology”, nr 24.
Rihimaki  H.,  1991,  Low-back  pain,  its  origin  and  risk  indicators,  „Scandinavian Journal of Work and Environmental Health”, nr 17.
Roberts K., 2006, Leisure in contemporary society, Cabi, Wallingford, UK, https://doi.org/10.1079/9781845930691.0000, dostęp: 20.11.2018.
Robinson  J.P.,  Godbey  G.,  1999,  Time  for  Life.  The  Surprising  Ways  Americans Use  Their  Time,  The  Pennsylvania  State  University  Press,  University  Park, Pennsylvania.
Rodziewicz-Gruhn J., Pyzik M., 2000, Zajęcia sportowo-rekreacyjne podejmowane w  czasie  wolnym  przez  uczniów  ze  szkół  częstochowskich,  [w:]  Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, red. D. Umiastowska, Wydawnictwo Promocyjne ,,Albatros”, Szczecin.
Rogowski  Ł.,  2011,  Czas wolny i fotografia , [w:]  Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy, red. D. Mroczkowska, Difin, Warszawa.
Romanowska-Tołłoczko A., 2011, Styl życia studentów oceniany w kontekście zachowań zdrowotnych, „Hygiena Public Health”, nr 46 (1).
Ronikier A., 2008, Fizjologia wysiłku w sporcie, fizjoterapii i rekreacji, COS, Warszawa.
Rorty R., 1996, Przygodność, ironia i solidarność, Wydawnictwo SPACJA, Warszawa.
Rowiński R., Dąbrowski A., 2012, Aktywność fizyczna Polaków w wieku podeszłym , [w:] Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Termedia, Poznań.
Rychlewski T., 2010, Badania fizjologiczne w ocenie wydolności fizycznej sportowców, [w:] Medycyna aktywności fizycznej z elementami psychologii i pedago giki, red. K. Klukowski, Wydawnictwo Dydaktyczne, Warszawa.
Sallis J.F., Berry C.C., Broyles S.L., McKenzie T.L., Nader P.R., 1995, Variability and tracking of physical activity over 2 yr in young children, „Medicine & Science in Sports & Exercise”, nr 27 (7).
Sallis J.F., Haskell W.L., Wood P.D., Fortmann S.P., Rogers T., Blair S.N. i in., 1985, Physical activity assessment methodology in the Five-City Project, „American Journal of Epidemiology”, nr 121 (1).
Samiec  M.,  Salamon-Krakowska  K.,  Morga  P.,  Jaworska  L.,  Szczepańska-Gierach J., 2017, Analiza motywów i barier podejmowania aktywności fizycznej przez osoby po 60. roku życia, „Gerontologia Współczesna”, nr 5 (1).
Sas-Nowosielski K., 2003, Współczesne poglądy na temat determinantów aktywności ruchowej i ich implikacje pedagogiczne, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, nr 50.
Schnohr P., Lange P., Scharling H., 2006, Long-team physical activity in leisure time and mortality from coronary heart disease, stroke, respiratory diseases and cancer, Copenhagen City Hart Study, „European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation”, 13 (2).
Sęk H., Ścigała I., Pasikowski T., Beisert M., Bleja A., 1992, Subiektywne koncepcje zdrowia. Wybrane uwarunkowania, „Przegląd Psychologiczny”, tom XXXV, nr 3.
Selye H., 1956, The stress of life, McGraw-Hill, New York.
Selye H., 1974, Stress without distress, J.B. Lippincott Co., Philadelphia.
Selye H., 1977, Stres okiełznany, PIW, Warszawa.
Shaw A., 2010, What Is Video Game Culture? Cultural Studies and Game Studies, „Games and Culture”, nr 5 (4).
Shipway R., Jones, I., 2008, The great suburban Everest: An ‘insiders’ perspective on experiences at the 2007 Flora London Marathon, „Journal of Sport Tourism”, nr 13 (1).
Short K.R., Joyner M.J., 2002, Activity, obesity and type II diabetes, „Exercise and
Sport Sciences Reviews”, nr 30 (2).
Siciński A. (red.), 1988, Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu), Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław.
Siciński A., 1978, Wprowadzenie, [w:] Styl życia: przemiany we współczesnej Polsce, red. A. Siciński, PWN, Warszawa.
Siemiński M., 2009, Środowiskowe zagrożenia zdrowia, PWN, Warszawa.
Siwiński W., Rasińska R., 2015, Aktywność fizyczna jako zasadniczy cel stylu życia i zdrowia człowieka, „Pielęgniarstwo Polskie”, nr 2 (56).
Sjøstrom M., Ekelund U., Poortvliet E., Hurting-Wennlof A., Yngve A., 2000, Assessment of physical activity using IPAQ – version 4 – and activity monitors – CSA, „Measurement in Physical Education and Exercise Science”, nr 4.
Skinner J.S., Oja P., 1994, Laboratory and field tests for assessing health-related fitness, [w:] Physical activity, fitness, and health , red. C. Bouchard, R.J. Shephard, T. Stephens, Human Kinetics, Champaing, Ill.
Ślężyński J., 1991, Cechy somatyczne, sprawność fizyczna i gibkość kręgosłupa stu dentów, AWF, Warszawa.
Ślusarska B., Dobrowolska B., Zarzycka D., 2013, Metateoretyczny kontekst zachowań zdrowotnych w paradygmatach zdrowia, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 94 (4).
Sokołowska M., 1980, Granice medycyny, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Sokołowski M., 2008, Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) jako  miernik  oceny  aktywności  fizycznej  studentów  Akademii  Wychowania Fizycznego, [w:] Aktywność fizyczna i odżywianie się jako uwarunkowania promocji  zdrowia,  red.  E.  Szczepanowska,  M.  Sokołowski,  Wielkopolska  Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań.
Sołtysik M., 2002, Aktywność rekreacyjno-turystyczna a czas wolny młodzieży szkolnej Wrocławia, „Człowiek i Ruch”, nr 2.
Special Eurobarometer 472: Sport and physical activity, Report, 2018, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2190, dostęp 18.11.2018.
Star S.L., Griesemer J.R., 1989, Institutional Ecology, „Translations” and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, „Social Studies of Science”, nr 19 (3).
Starosta W., 2003, Motoryczne zdolności koordynacyjne (znaczenie, struktura, uwa-runkowania, kształtowanie), MSMS, Warszawa.
Stasikowa I., 2001, Aqua aerobik, „Body Life”, nr 1.
STRIVR, 2018, Whole New World of Sports Training, https://www.strivr.com/sports, dostęp: 18.09.2018.
Suchodolski B., 1979, Kształt życia, Nasza Księgarnia, Warszawa.
Świerkosz S., Nowak Z., Pacyn A., 2015, Najczęstsze przyczyny nagłego zgonu sercowego u sportowców, „Fizjoterapia”, nr 23 (4).
Sylvia L.G., Bernstein E.E., Hubbard J.L., Keating L., Anderson E.J., 2014, A Practical Guide to Measuring Physical Activity, „Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics”, nr 114 (2).
Syracoulis K., 2009, Leisure time as a factor in the economy and planning of cities: Comparative  research  of  Larissa-Volos  using  quantitative  methods,  Doctoral thesis. University of Thessaly, Volos.
Syrek E., 1997, Teoretyczne standardy zdrowia dzieci i młodzieży a ich środowiskowe uwarunkowania  w  regionie  górnośląskim.  Studium  pedagogiczno-społeczne, Uniwersytet Śląski, Katowice.
Szczyrba-Maroń B., Bąk-Sosnowska M., 2013, Dopalacze – charakterystyka zjawiska, „Forum Zaburzeń Metabolicznych”, nr 4 (3).
Szeklicki  R.,  2000,  Metody  pomiaru  aktywności  fizycznej,  „Wychowanie  Fizyczne i Sport”, nr 3.
Szopa J., Mleczko E., Żak S., 1999, Antropomotoryka, AWF, Kraków.
Szopa J., Mleczko E., Żak S., 2000, Podstawy antropomotoryki, PWN, Warszawa – Kraków.
Szymański I., 2000, Fitness-Aerobik, „Body Life”, nr 1.
Szymański I., 2000, Hi-Lo Combo, „Body Life”, nr 1.
Tarkowska  E.,  2001,  Czas  społeczny  a  czas  wolny:  koncepcje  i  współczesne  przemiany,  [w:]  Kobieta  i  kultura  czasu  wolnego,  red.  A.  Żarnowska,  A.  Szwarc, Wydawnictwo DiG, Warszawa.
Thorup C.B., Grønkjær M., Spindler H., Andreasen J.J., Hansen J., Dinesen B.I. i in., 2016, Pedometer use and self-determined motivation for walking in a cardiac telerehabilitation program: a qualitative study, „ BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation”, nr 8 (24).
Tkaczuk-Włach J., Sobstyl M., Jakiel G., 2010, Osteoporoza – obraz kliniczny, czynniki ryzyka i diagnostyka, „Przegląd Menopauzalny”, nr 2.
Toczek-Werner S., 2005, Podstawy rekreacji i turystyki, AWF, Wrocław.
Tomczak K., 2009, Style radzenia sobie w sytuacji stresowej, przekonanie o własnej skuteczności, nadzieja na sukces u studentów rozpoczynających i kończących studia, „Psychoterapia”, nr 2 (149).
Travis J.W., Ryan R.S., 1988, Wellness Workbook, Ten Speed Press, Uniwersytet Pensylwania.
Tsigos C., Hainer V., Basdevanta A. Finer N., Fried M., Mathus-Vliegen E. i in., 2008, Management of obesity in adults: Europen Clinical Practice Guidelines,” Obesity Facts”, nr 1 (2).
Tudor-Locke C.E., Bassett D.R., 2004, How many steps/day are enough? Preliminary pedometer indices for public health, „Sports Medicine”, nr 34.
Tudor-Locke C.E., Meyers A.M., 2001, Methodological considerations for research and practitioners using pedometers to measure physical (ambulatory) activity, „Research Quarterly for Exercise and Sport”, nr 72.
U.S. Department of Health and Human Service: The Physical Activity Guidelines for Americans,  2018,  http://health.gov.paguidelines/second-edition/report,  dostęp: 15.11.2018.
Unal P., Temizel T.T., Eren P.E., 2017, What installed mobile applications tell about their owners and how they affect users’ download behaviour, „Telematics and Informatics”, nr 34.
Uramowska-Żyto B., 1992, Zdrowie i choroba w świetle wybranych teorii socjologicznych, IFiS PAN, Warszawa.
Valle C., 2018, How to Build Athletes with GPS and Player Tracking Technology, https://simplifaster.com/articles/building-athletes-with-gps, dostęp: 18.09.2018.
Walczak M., Tomczak M. 2011, Poczucie jakości życia jako efekt zaspokojenia potrzeb psychologicznych i zróżnicowania motywacji do aktywności fizycznej, „Ekonomiczne problemy usług“, nr 78.
Wang N., 2000, Tourism and Modernity: A Sociological Analysis, Elsevier Science, Oxford.
Welk G.J., Differding J.A., Thompson R.W., Blair S.N., Dziura J., Hart P., 2000, The utility of the Digi-walker step counter to assess daily physical activity patterns, „Medicine & Science in Sports & Exercise”, nr 32.
Wessel T.R., Arant C.B., Olson M.B., Johnson B.D., Reis S.E., Sharaf B.L., 2004, Relationship of physical fitness vs body mass index with coronary artery disease and  cardiovascular  events  in  women,  „The  Journal  of  the  American  Medical Association”, nr 292.
Weston A.T., Petosa R., Pate R.R., 1997, Validation of an instrument for measurement of physical activity in youth, „Medicine & Science in Sports & Exercise”, nr 29 (1).
Wiktorowicz  J.,  Warwas  I.,  Kuba  M.,  Staszewska  E.,  Woszczyk  P.,  Stankiewicz  A., 2016, Pokolenia – co się zmienia?, Wolters Kluwer, Warszawa.
Wilson-Frederick S.M., Thorpe R.J., Bell C.N., Bleich S.N., Ford J.G., LaVeist T.A., 2014, Examination of Race Disparities in Physical Inactivity among Adults of Similar Social Context, „Ethnicity & Disease”, nr 24 (3).
Winiarski  R.,  2011,  Wprowadzenie  do  zagadnień  rekreacji  i  czasu  wolnego,  [w:] Rekreacja i czas wolny, red. R. Winiarski, Oficyna Wydawnicza „Łośgraf”, Warszawa.
Wnuk-Lipiński E., 1981, Budżet czasu – struktura społeczna – polityka społeczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław.
Wojciechowska M., Roda M., 2015, Role of press in health promotion, „Hygeia Public Health”, nr 50 (2).
Wojtasik W., Szulc A., Kołodziejczyk M., Szulc A., 2015, Wybrane zagadnienia dotyczące wpływu wysiłku fizycznego na organizm człowieka , „Journal of Education, Health and Sport”, nr 5 (10).
Wolański N., 1983, Zmiany środowiskowe a rozwój biologiczny człowieka, Wydawnictwo PAN, Wrocław.
Wolański N., 1991, Koncepcja niszy ekologicznej i teoria kultury fizycznej (Uwagi ogólne i uwagi bardzo osobiste), „Antropomotoryka“.
Wolański  N.,  2007,  Biokulturowe  uwarunkowania  aktywności  motorycznej  i  rozwoju sprawności człowieka oraz wynikające stąd perspektywy kultury fizycznej, „Kultura Fizyczna”, nr 1–2.
Wolański N., 2008, Ekologia człowieka. Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze, PWN, Warszawa.
Wolański N., 2012, Rozwój biologiczny człowieka, PWN, Warszawa.
World Health Organization: Global action plan on physical activity 2018–2030: more active people for a healthier world, 2018, http://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/global-action-plan-2018-2030/en, dostęp: 17.11.2018.
World Health Organization: Global recommendations on physical activity for health 2010, 2010, http://whqlibdoc.who.int/ publications/2010/9789241599979_eng.pd, dostęp: 17.11.2018.
World Health Organization: Physical activity strategy for the WHO European Region 2016–2025, 2016, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/311360/Physical-activity-strategy-2016-2025.pdf?ua=1, dostęp: 18.11.2018.198 Bibliografia
Woynarowska B., 1989, Filozofia zdrowia końca XX wieku a szkoła , „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, nr 7–8.
Woynarowska  B.,  1995,  Jak  tworzymy  szkołę  promującą  zdrowie,  Instytut  Matki i Dziecka, Warszawa.
Woynarowska  B.,  2007,  Zdrowe  odżywianie  i  aktywność  fizyczna ,  [w:]  Edukacja zdrowotna, red. B. Woynarowska, PWN, Warszawa.
Woynarowska  B.,  2013,  Edukacja  zdrowotna,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,  Warszawa.
Wygotski  L.S.,  2002,  Wybrane  prace  psychologiczne  II.  Dzieciństwo  i  dorastanie, Zyski i S-ka, Poznań.
Yang X., Telama R., Laakso L., 1996, Parent’s Physical Activity, Socio-eco nomic Status and Education as Predictors of Physical Activity and Sport among Children and Youths: A 12-year Follow-up Study, „International Review for the Sociology of Sport”, nr 31 (3).
Yang X., Telama R., Leino M., Viikari J., 1999, Factors explaining the physical activity of young adults: the importance of early socjalization, „Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports”, nr 9 (2).
Zach S., Raviv T., Meckel Y., 2016, Using information communication technologies (ICTs) for motivating female adolescents to exercise/run in their leisure time, „Computers in Human Behavior”, nr 60.
Zagórny  S.,  2004,  Teoretyczno-metodyczne  aspekty  stylu  życia  w  perspektywie konsumpcji, [w:] Przemiany społeczne. Poszukiwanie nowego stylu życia, red.  S. Zagórny, Politechnika Opolska, Opole.
Zalewska-Puchała J., Majda A., Korzonek R., 2013, Zachowania zdrowotne i poczucie  własnej  skuteczności  studentów  w  utrzymaniu  zdrowia,  „Problemy  Pielęgniarstwa”, nr 21 (4).
Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M., 1998, Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae. Adaptacja polska. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTO, Warszawa.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane