• Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej

Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej

 • Autor: Jolanta M. Szaban
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-480-5
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 400/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  9.60 zł

 • 84% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prac poświęconych problematyce zarządzania zasobami ludzkimi ukazało się w Polsce bardzo wiele. Stąd uzasadnione pytanie: czym różni się od innych kolejna pozycja dotycząca tego zagadnienia? Otóż przedmiotem prezentowanej książki są wybrane elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi (zzl) – tak jak wyglądają one obecnie, w czasach daleko posuniętej globalizacji, z uwzględnieniem sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazł się w ostatnich latach współczesny świat, a także z uwzględnieniem specyfiki procedur i narzędzi stosowanych w zzl w biznesie i w administracji publicznej. W publikacji Autorka przedstawiła wybrane elementy zzl, tj. dobór pracowników, poprzedzające go planowanie personelu, procesy adaptacji, rozwoju i oceniania pracowników oraz ostatni akord w melodii związanej z pracą, to znaczy odejścia z pracy, zwolnienia pracowników i rolę organizacji w tym procesie.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Współczesny, europejski rynek pracy i zjawiska na nim zachodzące
 
1.1. Modelowe relacje pracy
1.2. Europejski rynek pracy – zasady i praktyka
1.3. Bezrobocie – istota, uwarunkowania, statystyka
1.3.1. Rodzaje bezrobocia
1.3.2. Bezrobocie i stan zatrudnienia w krajach UE i w Polsce
1.3.3. Sytuacja bezrobotnych. Zasiłki
1.4. Związki zawodowe i ich rola na rynku pracy
1.4.1. Uzwiązkowienie w krajach UE i w Polsce
1.4.2. Partnerzy społeczni w polskich firmach. Związki zawodowe, Europejska Rada Zakładowa. Rady Pracownicze. Społeczna Inspekcja Pracy
1.4.3. Collective bargaining
1.5. Osoby starsze na rynku pracy
1.6. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy
1.7. Flexicurity
1.8. Fazy rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi
1.9. Co nowego w kształtowaniu się funkcji personalnej na świecie i na rynku pracy? Outsourcing funkcji personalnej
 
Rozdział 2. Biznes i administracja publiczna– podobieństwa i różnice w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zasady sprawnego administrowania/zarządzania
 
2.1. Organy administracji i organizacje biznesowe a zzl
2.2. Zasady sprawnego administrowania/zarządzania Henri Fayola
2.3. Społeczna odpowiedzialność firm (CSR – Corporate Social Responsibility)
2.3.1 Rodzaje CSR
2.4. Społeczna odpowiedzialność w administracji publicznej
2.4.1. Zasady etyczne Lorda Nolana
2.4.2. Zasady etyczne w administracji publicznej w instytucjach Unii Europejskiej
2.5. Co nowego w dziedzinie CSR?
 
Rozdział 3. Planowanie, prognozowanie personelu
 
3.1. Strategie personalne
3.2. Marketing personalny czyli marketing organizacji w biznesie i w administracji publicznej
3.3. Co nowego w kwestii marketingu personalnego? Najlepszy pracodawca. Portale społecznościowe. Employer branding
 
Rozdział 4. Dobór pracowników
 
4.1. Etapy doboru/naboru pracowników
4.2. Miejsce i rola rekrutacji i selekcji w procesie zzl
4.3. Modele doboru pracowników
4.3.1. Model sita
4.3.2. Model kapitału ludzkiego
4.4. Określenie wymagań
4.5. Systemy kwalifikacji pracowników
4.6. Kogo współcześnie poszukują pracodawcy?
 
Rozdział 5. Rodzaje rekrutacji
 
5.1. Źródła rekrutacji
5.1.1. Rekrutacja wewnętrzna – zalety, wady, organizacja
5.1.1. Rekrutacja zewnętrzna – zalety, wady, organizacja
5.2. Narzędzia rekrutacji
5.3. Pomoc urzędów pracy
5.4. Wyspecjalizowane agencje zajmujące się rekrutacją i selekcją
5.5. Headhunters – łowcy głów
5.6. Nietypowe sposoby rekrutowania (połączone z selekcją)
5.7. Skuteczność procesu rekrutacji
5.8. Co nowego w procesach doboru w Polsce i na świecie? Nowe sposoby działania firm Employer branding. „Biały wywiad”. Portale społecznościowe. Networking. Background screening
5.8.1. Nowa rola urzędów pracy?
5.8.2. Dobór pracowników – nowatorskie konkrety
5.8.3. Zatrudnianie atypowych grup pracowników
5.9. Nowe sposoby działania kandydatów do pracy (potencjalnych pracowników). Personal branding. Europass
 
Rozdział 6. Alternatywy klasycznej rekrutacji
 
6.1. Koszty zatrudnienia w Polsce i w Europie
6.2. Outsourcing. Outsourcing HR. Offshoring. Onshoring
6.3. Centrum usług wspólnych (Shared Services Centre)
6.4. Kompleksowa reorganizacja pracy (reengineering)
6.5. Praca w nadgodzinach
6.6. Automatyzacja, zmechanizowanie pracy jako alternatywa rekrutacji
6.7. Praca w niepełnym wymiarze czasu
6.8. Praca czasowa
6.8.1. Leasing pracowników
6.8.2. Praca za granicą
6.8.3. Zatrudnianie cudzoziemców w biznesie i w administracji publicznej
6.8.4. Zalety i wady pracy tymczasowej
6.9. Job-sharing i work-sharing (dzielenie się pracą)
6.9.1. Job-sharing
6.9.2. Work-sharing
6.10. Samozatrudnienie – dobrowolne i wymuszone (Bogus self-employment)
6.11. Franczyza
6.12. Praca na odległość. Chałupnictwo. Telepraca w biznesie i w administracji publicznej
6.13. Co nowego w niestandardowych formach zatrudnienia? Przyszłość pracy tymczasowej. Nowe profesje. Coworking
 
Rozdział 7. Proces selekcji
 
7.1. Rodzaje selekcji
7.2. Analiza dokumentów
7.3. Rozmowy kwalifikacyjne (interviews)
7.3.1. Cel, istota, przygotowanie i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej
7.3.2. Formy rozmów kwalifikacyjnych
7.3.3. Nietypowe rozmowy kwalifikacyjne
7.3.4. Dane, jakich pracodawca ma prawo żądać w procesie selekcji
7.4. Referencje i rekomendacje
7.5. Testy
7.6. Assesment Centre (ocena zintegrowana lub ocena kompleksowa)
7.7. Asertywność kandydatów do pracy i jej znaczenie w procesie selekcji
7.8. Nabór urzędników w administracji
7.8.1. Zasady szczególne naboru obowiązujące w administracji publicznej
7.8.2. Nabór na stanowiska urzędników mianowanych w administracji publicznej
7.9. Podsumowanie etapu doboru/naboru pracowników
7.10. Wartość predykcyjna niektórych metod selekcji pracowników
7.11. Co nowego w procesie doboru pracowników?
 
Rozdział 8. Zawarcie umowy o zatrudnienie (umowy o pracę i umowy cywilno-prawne)
 
8.1. Umowa o pracę i jej rodzaje
8.1.1. Umowa na czas próbny
8.1.2. Umowa na czas nieokreślony – zawieranie, rozwiązywanie, wypowiadanie
8.1.3. Umowy na czas określony tzw. umowy terminowe – zawieranie, rozwiązywanie
8.1.4. Umowy cywilnoprawne – umowa o dzieło, umowa zlecenia (regulowane na zasadach ogólnych przez Kodeks Cywilny)
8.1.5. Co nowego w dziedzinie zatrudniania w Polsce?
 
Rozdział 9. Adaptacja
 
9.1. Adaptacja/socjalizacja prosta
9.2. Mentoring
9.2.1. Mentoring formalny i nieformalny – podobieństwa i różnice
9.2.2. Funkcje i fazy mentoringu
9.2.3. Co nowego w dziedzinie mentoringu? Cross-mentoring
9.3. Coaching. Job coaching
9.4. Promotorzy
9.5. Inne sposoby adaptacji w biznesie i w administracji. Eventy
9.6. Kaizen i Gemba Kaizen
9.7. Błędy w procesie adaptacji
9.8. Co nowego w procesach adaptacji/socjalizacji?
 
Rozdział 10. Ocenianie pracowników
 
10.1. Istota oceniania
10.2. Ocenianie nieformalne
10.3. Formalna ocena pracy
10.4. System oceniania – składniki
10.5. Projektowanie, wdrażanie i wykorzystywanie systemu ocen okresowych
10.6. Cele oceniania
10.7. Zarządzanie przez cele (MBO) a system oceniania
10.8. Standardy oceniania
10.9. Zasady oceniania
10.9.1. Zasada systemowości
10.9.2. Zasada systematyczności ocen
10.9.3. Zasada powszechności
10.9.4. Zasada elastyczności
10.9.5. Zasada konkretności, terminowości oceniania i prostoty
10.9.6. Zasada jawności (transparentności, przejrzystości) i poufności
10.9.7. Zasada sprawności (efektywności)
10.9.8. Zasada apelacji (dwuinstancyjności)
10.10. Kryteria oceniania
10.10.1. Kryteria oceniania
10.10.2. Kryteria efektywności
10.10.3. Kryteria kwalifikacyjne, zwane także kompetencyjnymi
10.10.4. Kryteria behawioralne (zachowaniowe)
10.10.5. Kryteria osobowościowe
10.10.6. Co w praktyce najczęściej się ocenia?
10.10.7. Oceny – modele kompetencji i kryteria kompetencyjne (przykłady z praktyki)
10.11. Kryteria oceny urzędników administracji publicznej
10.11.1. Ocenianie pracowników administracyjnych w instytucjach Unii Europejskiej
10.11.2. Ocenianie urzędników w Polsce
10.12. Podmioty oceniania
10.13. Samoocena
10.14. Ocena przez bezpośredniego przełożonego – ocena 180 stopni
10.15. Ocena przez przełożonego wyższego szczebla
10.16. Ocena przez przedstawicieli działu HR
10.17. Ocena przez współpracowników i podwładnych
10.18. Ocena 360 stopni
10.19. Kontrolowanie jako element oceny
10.19.1. Controlling
10.19.2. HRA – Human Resources Accounting – wartościowanie nakładów i efektów zzl
10.20. Procedura oceniania
10.20.1. Liczba ocenianych i oceniających
10.20.2. Opis wymagań dotyczących stanowisk pracy, do których będzie się odnosić ocena
10.20.3. Harmonogram przeprowadzania ocen
10.21. Metody i techniki oceniania
10.21.1. Oceny absolutne. Zalety i wady
10.21.2. Oceny relatywne. Zalety i wady
10.22. Rodzaje rozmów oceniających
10.22.1. Przygotowanie oceniających do rozmowy oceniającej
10.22.2. Przygotowanie ocenianych do rozmowy oceniającej
10.23. Nietypowe sposoby oceniania
10.24. Błędy i zagrożenia związane z systemem ocen pracowniczych
10.24.1. Błędy systemu oceniania
10.24.2. Błędy „ludzkie” w ocenianiu
10.25. Co nowego w dziedzinie oceniania pracowników?
 
Rozdział 11. Kariera. Rozwój pracowników
 
11.1. Kariera zawodowa. Prawo Petera i Prawo Paula
11.1.1. Cykl życia człowieka a rozwój kariery
11.1.2. Awanse i systemy awansowe
11.2. Rozwój przez naukę
11.3. Proces uczenia się dorosłych
11.4. Szkolenia pracowników
11.4.1. Koncepcja uczenia się D. Kolba
11.4.2. Typologia uczących się według P. Honey’a i A. Mumforda
11.4.3. Nauczanie dorosłych według M.S. Knowlesa i G. Fischera
11.4.4. Model etapów uczenia się – od nieuświadomionej niekompetencji do nieuświadomionej kompetencji
11.5. Sceptycznie o stylach uczenia się
11.6. Bariery w uczeniu się dorosłych
11.7. Ocena jakości szkoleń
11.8. Rozwój i edukacja dorosłych w Unii Europejskiej i na świecie
11.9. Idea uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning). Uczenie ustawiczne
11.10. Zarządzanie wiedzą (Knowledge Management)
11.11. Szkolenia urzędników administracji publicznej w Polsce
11.12. Co nowego w dziedzinie rozwoju zawodowego pracowników?
11.12.1. Nowe rozstrzygnięcia prawne
11.12.2. Europejskie Ramy Kwalifikacyjne (ERK)
11.12.3. E-learning i Rapid e-learning
11.12.4. Blended learning – różne, naprzemienne metody nauczania
11.12.5. Edutainement i eventy
 
Rozdział 12. Pożegnania z pracą – odejścia, zwolnienia z pracy i outplacement
 
12.1. Indywidualne odejścia z pracy. Rozwiązywanie umów za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia. Przejścia na emeryturę
12.2. Zarządzanie zwolnieniami (Managing the Redundancy Process). Zwolnienia w biznesie i w administracji
12.3. Zwolnienia urzędników administracji publicznej
12.4. Outplacement (Pomoc ze strony organizacji dla zwalnianych pracowników)
12.5. Outplacement w praktyce zagranicznej i krajowej
12.6. Co nowego w obszarze odejść i zwolnień pracowników?
 
Rozdział 13. Nowe modele, trendy i wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 
13.1. Oczekiwania wobec działów HR
13.2. Modele funkcjonowania HR
13.3. Trendy zmian w zzl
13.4. Wpływ kryzysu gospodarczego na zzl
13.5. Wyzwania dla pracowników działów ZZL i dla pracodawców w opinii ich przedstawicieli
13.6. Wyzwania dla zzl w wymiarze ogólnym
13.6.1. Wyzwania związane z demografią
13.6.2. Wyzwania związane z migracjami
13.6.3. Wyzwania związane z charakterem ludzkim
13.6.4. Wyzwania związane z unowocześnianiem i globalizacją procesów zzl
 
Zakończenie
Słownik podstawowych pojęć
Załączniki
Spis rysunków i tabel
Bibliografia

dr hab. Czesław Szmidt, prof. ALK:

Mimo wielości prac z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi obecnych na rynku wydawniczym, praca ta zasługuje na uwagę ze względu na liczne elementy o charakterze nowatorskim, oryginalność ujęć, użyteczność zarówno dla teoretyków, jak i praktyków, tak dla studentów, jak i dla osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacjach i w administracji.

Jolanta M. Szaban
Prof. zw. dr hab., profesor w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych i doktor habilitowany ekonomii w dziedzinie nauk o zarządzaniu. autorka i współautorka szeregu publikacji, referatów i wystąpień konferencyjnych i uczestniczka wielu badań nauko­wych, m.in. kierownik merytoryczny projektu Badanie czynników warunku­jących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce (2008), badania Trendy na Mazowieckim rynku pracy (2009), Migracje na Śląsku (2010), Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+ (2010-2012) w ramach sektoro­wego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, współfinansowanego przez Euro­pejski Fundusz Społeczny. Dwukrotnie członek Rady Naukowej CBOS, przewodnicząca Programowej Akcji Warto być za, wspomagającej organizacje pozarządowe walczące z biedą i z wykluczeniem społecznym.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane