• Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne

Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne

  • Autor: Tadeusz Teofil Kaczmarek
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7930-455-4
  • Data wydania: 2010
  • Liczba stron/format: 392
  • Oprawa: PDF

Cena detaliczna

  • 42.68 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Lektura publikacji daje przede wszystkim aktualne i szerokie spojrzenie na najważniejsze aspekty zarządzania ryzykiem. Teoria łączy się z praktyką. Ważną zaletą pracy jest zintegrowane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Książka bazuje na standardach międzynarodowych, w tym na nowej normie ISO 31000:2009.

W książce Czytelnik znajdzie wykaz aktualnej literatury polskiej i światowej z zarządzania ryzykiem handlowym, produkcyjnym i finansowym. Będzie to dużym ułatwieniem przy studiowaniu tej niezwykle dzisiaj ważnej dziedziny.

 


Wstęp

Wprowadzenie do nowej normy ISO 31000:2009

Rozdział 1. Filozofia ryzyka – nowe tendencje

1. Z historii badań nad ryzykiem
2. Metodologia badań naukowych
2.1. Nauka a ryzyko
2.2. Metodologia badań naukowych
2.2.1. Metodologia badania ryzyka
3. Istota nauki opartej na doświadczeniu
3.1. Początki badań nad ryzykiem
3.2. W poszukiwaniu pewności
3.3. Doskonalenie narzędzi pomiaru ryzyka
3.4. Potrzeba badania i mierzenia ryzyka
3.5. Początki teorii gier i poszukiwanie optymalnych korzyści
4. Nowe tendencje i kierunki badań nad ryzykiem
4.1. Strategie zmierzające do ograniczenia globalnego ryzyka i zagrożeń dla środowiska naturalnego
4.2. Działania człowieka a zmiany klimatyczne (The Human Choice and Climate Change)
4.3. Obiektywizm badań prowadzonych nad ryzykiem
4.4. Optymistyczna i pesymistyczna postawa w ocenie ryzyka
4.5. Eksplozja zasobów informacji i jej wpływ na badania nad ryzykiem. Jaka perspektywa?
4.6. Znaczenie badań transdyscyplinarnych
4.7. Odpowiedzialność uczonych za skutki prowadzonych badań
Podsumowanie rozdziału 1

Rozdział 2. Pojęcie, taksonomia i typologia zdywersyfikowanego ryzyka

1. Stan zagadnienia
2. Pojęcie ryzyka
2.1. Ryzyko, przypadek i lęk (strach)
2.2. Losowość i nieprzewidywalność
2.3. Pojęcie lęku
2.4. Przypadek czy determinizm?
3. Taksonomia i typologia ryzyka
3.1. Ryzyko ubezpieczeniowe
3.2. Ryzyko ekonomiczne
3.3. Ryzyko kursu walutowego i stopy procentowej
3.3.1. Ryzyko kredytowe
3.4. Ryzyko produkcyjne
3.5. Ryzyko prawne a bezpieczeństwo
3.6. Ryzyko organizacyjne
3.7. Ryzyko polityczne
3.8. Ryzyko związane z nowymi technologiami i ekologią
3.9. Ryzyko medyczne i epidemiologiczne
3.10. Ryzyko farmaceutyczne
3.11. Ryzyko chemiczne
3.12. Ryzyko psychologiczne
3.13. Ryzyko socjologiczne
3.14. Medialne ryzyko środków przekazu
3.15. Ryzyko cywilizacyjne i kulturowe
3.16. Ryzyko filozoficzne, etyczne i religijne
3.17. Ryzyko siły wyższej
4. Prawo do podejmowania działań obciążonych ryzykiem
Podsumowanie rozdziału 2

Rozdział 3. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka

Wprowadzenie
1. Ryzyko a niepewność
2. Wybór w warunkach ryzyka – model oczekiwanej korzyści
3. Unikanie ryzyka
4. Odchylenie standardowe jako miara ryzyka
5. Wzrost poziomu ryzyka
6. Analiza wartości ekstremalnych
Podsumowanie rozdziału 3

Rozdział 4. Generalne zasady interdyscyplinarnego zarządzania ryzykiem

1. Określenie zasad zarządzania ryzykiem
1.1. Identyfikacja i analiza ryzyka
1.2. Ocena ryzyka i sformułowanie wariantów
1.3. Ograniczanie i eliminowanie przyczyn ryzyka
1.3.1. Zwiększanie zasobu informacji
1.3.2. Skutki asymetrii informacji
2. Przeciwdziałanie zdywersyfikowanemu ryzyku
2.1. Klasyfikacja sposobów przeciwdziałania ryzyku
2.2. Ponoszenie ryzyka, czyli własne pokrycie ryzyka
2.2.1. Wkalkulowanie ryzyka w cenę
2.2.2. Zapobieganie ryzyku przez tworzenie rezerwy
2.2.3. Przeniesienie ryzyka
2.2.4. Kompensacja ryzyka
3. Problemy związane z zarządzaniem ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach
4. Inne sposoby radzenia sobie z wybranym rodzajem ryzyka – na przykładzie ryzyka eksportowego
Podsumowanie rozdziału 4

Rozdział 5. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
1. Sprzężenie zwrotne pomiędzy zarządzaniem ryzykiem i kierowaniem przedsiębiorstwem
2. Miejsce zarządzania ryzykiem w systemie celów przedsiębiorstwa
3. Identyfikowanie i analizowanie ryzyka w przedsiębiorstwie
3.1. Rodzaje ryzyka występujące w przedsiębiorstwie
3.1.1. Ryzyko produkcyjne
3.1.2. Ryzyko logistyczne
3.1.3. Ryzyko w badaniach i rozwoju
4. Poszukiwanie skutecznych metod zarządzania ryzykiem
5. Zagadnienie pomiaru i oceny ryzyka w przedsiębiorstwie
6. Wybór narzędzi zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
6.1. Ogólny przegląd
6.2. Zarządzanie kosztami przy stosowaniu odpowiednich narzędzi
7. Kontrola jako ważny instrument zintegrowanego zarządzania ryzykiem
8. Controlling i Reporting w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa
9. Symptomy przedsiębiorstwa zagrożonego ryzykiem upadłości
10. Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa – regulacje prawne
10.1. Podmiotowy zakres upadłości
10.2. Podstawy ogłoszenia upadłości
10.3. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
10.4. Orzeczenie sądu o ogłoszeniu upadłości
10.5. Skutki ogłoszenia upadłości
10.6. Postępowanie układowe i likwidacja masy upadłości
Podsumowanie rozdziału 5

Rozdział 6. Rola informacji w zarządzaniu ryzykiem i gospodarką – społeczeństwo informacyjne

1. Istota współczesnej rewolucji informacyjnej
2. Informacja jako narzędzie diagnostyczne w gospodarce
3. Informacja i wiedza – paradygmat trzeciej cywilizacji
4. Cel gospodarczy inicjatywy „eEurope – An Information Society for All”
5. Internet i jego znaczenie dla obywateli i dla państwa
Podsumowanie rozdziału 6

Rozdział 7. Ryzyko a przestępczość komputerowa

Wprowadzenie
1. Rodzaje ryzyka i przestępstw komputerowych
2. Analiza zagrożeń komputerowych
2.1. Podstawowe zagrożenia
2.2. Naturalne zagrożenia komputerowe
2.3. Bierne ataki przestępców komputerowych
2.4. Aktywne ataki przestępców komputerowych
2.5. Przypadkowe błędy
2.6. Przestępczość komputerowa
2.7. Przestępstwa komputerowe w Internecie – podsumowanie
3. Analiza słabych miejsc w przedsiębiorstwie
3.1. Czynnik ludzki
3.2. Słabości organizacyjne przedsiębiorstwa
3.3. Technicznie słabe miejsca
4. Zarządzanie ryzykiem komputerowym oraz środki zapobiegawcze
5. Prawo informatyczne i odpowiedzialność karna
Podsumowanie rozdziału 7

Rozdział 8. Źródła informacji ekonomicznych oraz danych o wiarygodności finansowej partnerów biznesowych

1. Rodzaje informacji i ich znaczenie
1.1. Rodzaje informacji gospodarczych
2. Podstawowe źródła informacji ekonomicznych i finansowych
2.1. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
2.2. Specjalistyczna prasa fachowa
2.3. Sprawozdania publikowane przez spółki
2.4. Skonsolidowane sprawozdania finansowe
2.5. Unia Europejska a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
2.6. Biznesplan jako źródło informacji
3. Wywiadownie gospodarcze jako źródło informacji
3.1. Międzynarodowa Federacja Wywiadowni Gospodarczych
3.2. Zdywersyfikowane źródła pozyskiwania informacji
3.2.1. Niezależne źródła informacji
3.2.2. Zależne źródła informacji
3.3. Obowiązek udostępniania informacji gospodarczych
3.4. Techniki przygotowywania i przekazywania raportów
3.4.1. Sposób i czas przekazywania raportów
3.5. Ochrona danych
4. Banki jako źródło informacji
5. Źródła informacji ekonomicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej
5.1. Francja
5.2. Niemcy
5.3. Wielka Brytania
5.3.1. Informacje o spółkach
5.3.2. Szybki dostęp do informacji przez Internet
5.3.3. Analiza branży i sektora
5.3.4. Ocena makrootoczenia
Podsumowanie rozdziału 8

Rozdział 9. Metody i kryteria oceny wiarygodności finansowej podmiotów gospodarczych – stosowane przez agencje ratingowe

Wprowadzenie
1. Przyczyny zapotrzebowania na rating
2. Pojęcie ratingu
3. Globalne i lokalne agencje ratingowe
4. Podstawowe zadania agencji ratingowych
5. Dane liczbowe, wskaźniki i metodyka przygotowywania ocen ratingowych
5.1. Wybrane dziedziny działalności
5.2. Podstawowe dane liczbowe i wskaźniki
5.3. Metodyka przygotowania ocen ratingowych
6. Rodzaje ryzyka uwzględniane przy formułowaniu ratingów
7. Procedura nadanie ratingów
7.1. Zasady funkcjonowania komitetów ratingowych
7.2. Oznaczenia literowe stosowane w ratingach
7.3. Case study: rating dla Polski
8. Obecny kryzys finansowy a błędy w ocenach agencji ratingowych
Podsumowanie rozdziału 9

Rozdział 10. Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie

1. Taksonomia metod pomiaru i oceny ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie
2. Zagadnienie pomiaru ryzyka
2.1. Proste miary powstałych strat
2.1.1. Maksymalna strata – ryzyko ekstremalne
2.1.2. Oczekiwana strata
3. Badanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przy zastosowaniu analizy wskaźnikowej
3.1. Wskaźniki płynności finansowej
3.2. Wskaźniki rentowności
3.2.1. Wskaźniki rentowności sprzedaży
3.2.2. Wskaźnik rentowności kapitału
3.2.3. Wskaźniki rentowności majątku
3.3. Wskaźnik zadłużenia i obsługi długu
3.4. Wskaźnik efektywności wykorzystania aktywów
3.5. Wskaźniki reakcji rynkowej
4. Modelowanie finansowe i zestawy wskaźników finansowych
4.1. Modelowanie finansowe
4.2. Zestawy wskaźników finansowych
4.2.1. Zestaw siedmiu wskaźników analizy finansowej
5. Zasady posługiwania się wskaźnikami w analizie finansowej
5.1. Analiza sytuacji finansowej spółki w czasie
5.2. Porównanie wskaźników kilku spółek
5.3. Badanie sytuacji finansowej spółek o zróżnicowanym profilu działalności
5.4. Stosowanie wskaźników w porównaniach międzynarodowych
6. Wybrane modele oceny kondycji finansowej spółek
6.1. Analiza dyskryminacyjna Altmana
6.2. Inne wielowskaźnikowe modele oceny kondycji finansowej spółek
6.2.1. System wczesnego ostrzegania H. Koha i L. Killougha
6.2.2. Model CA – Score
6.2.3. Model J. Fulmera
6.2.4. Model Springate’a
7. Zastosowanie metody oceny wielowskaźnikowej w Polsce
Podsumowanie rozdziału 10

Rozdział 11. Nowe obszary ryzyka w globalnej gospodarce

1. Ryzyko ekonomiczne w globalnej gospodarce
2. Korporacje transnarodowe źródłem zdywersyfikowanego ryzyka
3. Proces fuzji i przejęć w globalnej gospodarce
3.1. Przyczyny fuzji i przejęć
4. Mafijne struktury przestępcze
4.1. Organizacje mafijne zagrożeniem dla ładu gospodarczego i społecznego w krajach Unii Europejskiej
4.2. Włoska mafia w Niemczech
4.3. Rosyjska mafia
4.4. Białoruskie struktury mafijne
5. Ryzyko związane z funduszami hadgingowymi
6. Nowe rodzaje ryzyka w globalnym handlu międzynarodowym
6.1. Kradzież ładunków i całych statków
6.2. Oszustwa czarterowe – ryzyko utraty ładunku
6.3. Oszustwa bankowe w internecie
6.4. Oszustwa finansowe – przy użyciu telefonu
6.5. Oszustwa finansowe tzw. szkoły nigeryjskiej
7. Metody walki z przestępczością zorganizowaną
Podsumowanie rozdziału 11

Rozdział 12. Metody przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

1. Pojecie procederu prania pieniędzy
2. Regulacje międzynarodowe
3. Zagrożenia dla obrotu finansowego
4. Metody prania brudnych pieniędzy
5. Funkcjonowanie zorganizowanej przestępczości kryminalnej
6. Zwalczanie procederu prania pieniędzy
6.1. Założenia ogólne organizacji kryminalnych
6.2. Specyficzne aspekty zwalczania procederu prania pieniędzy
6.2.1. Kolejne fazy
6.2.2. Zwalczanie transferów pranych pieniędzy
6.2.3. Zwalczanie procederu w fazie placement
6.3. Zwalczanie procederu w fazie layering (maskowanie)
6.4. Zwalczanie procederu w fazie integracji
7. Rola państwa w zwalczaniu prania pieniędzy
7.1. Rys historyczny
7.2. Wytyczne Rady Europejskiej UE
7.3. Uregulowania w prawie polskim
7.4. Instytucje i organizacje międzynarodowe zobowiązane do zapobiegania przestępczości zorganizowanej
8. Sankcje karne
Podsumowanie rozdziału 12

Bibliografia

Indeks

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim


Tadeusz Teofil Kaczmarek
doktor nauk ekonomicznych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspert w dziedzinie finansów i handlu międzynarodowego. Wieloletni menadżer firm krajowych i zagranicznych. Autor wielu książek i poradników z zakresu handlu międzynarodowego, finansów oraz zarządzania zdywersyfikowanym ryzykiem. Zajmuje się również problematyką globalnej gospodarki i ładu gospodarczego. Jest wykładowcą finansów i rozliczeń międzynarodowych oraz zarządzania ryzykiem w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

Książki tego autora

Wstęp

Wprowadzenie do nowej normy ISO 31000:2009

Rozdział 1. Filozofia ryzyka – nowe tendencje

1. Z historii badań nad ryzykiem
2. Metodologia badań naukowych
2.1. Nauka a ryzyko
2.2. Metodologia badań naukowych
2.2.1. Metodologia badania ryzyka
3. Istota nauki opartej na doświadczeniu
3.1. Początki badań nad ryzykiem
3.2. W poszukiwaniu pewności
3.3. Doskonalenie narzędzi pomiaru ryzyka
3.4. Potrzeba badania i mierzenia ryzyka
3.5. Początki teorii gier i poszukiwanie optymalnych korzyści
4. Nowe tendencje i kierunki badań nad ryzykiem
4.1. Strategie zmierzające do ograniczenia globalnego ryzyka i zagrożeń dla środowiska naturalnego
4.2. Działania człowieka a zmiany klimatyczne (The Human Choice and Climate Change)
4.3. Obiektywizm badań prowadzonych nad ryzykiem
4.4. Optymistyczna i pesymistyczna postawa w ocenie ryzyka
4.5. Eksplozja zasobów informacji i jej wpływ na badania nad ryzykiem. Jaka perspektywa?
4.6. Znaczenie badań transdyscyplinarnych
4.7. Odpowiedzialność uczonych za skutki prowadzonych badań
Podsumowanie rozdziału 1

Rozdział 2. Pojęcie, taksonomia i typologia zdywersyfikowanego ryzyka

1. Stan zagadnienia
2. Pojęcie ryzyka
2.1. Ryzyko, przypadek i lęk (strach)
2.2. Losowość i nieprzewidywalność
2.3. Pojęcie lęku
2.4. Przypadek czy determinizm?
3. Taksonomia i typologia ryzyka
3.1. Ryzyko ubezpieczeniowe
3.2. Ryzyko ekonomiczne
3.3. Ryzyko kursu walutowego i stopy procentowej
3.3.1. Ryzyko kredytowe
3.4. Ryzyko produkcyjne
3.5. Ryzyko prawne a bezpieczeństwo
3.6. Ryzyko organizacyjne
3.7. Ryzyko polityczne
3.8. Ryzyko związane z nowymi technologiami i ekologią
3.9. Ryzyko medyczne i epidemiologiczne
3.10. Ryzyko farmaceutyczne
3.11. Ryzyko chemiczne
3.12. Ryzyko psychologiczne
3.13. Ryzyko socjologiczne
3.14. Medialne ryzyko środków przekazu
3.15. Ryzyko cywilizacyjne i kulturowe
3.16. Ryzyko filozoficzne, etyczne i religijne
3.17. Ryzyko siły wyższej
4. Prawo do podejmowania działań obciążonych ryzykiem
Podsumowanie rozdziału 2

Rozdział 3. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka

Wprowadzenie
1. Ryzyko a niepewność
2. Wybór w warunkach ryzyka – model oczekiwanej korzyści
3. Unikanie ryzyka
4. Odchylenie standardowe jako miara ryzyka
5. Wzrost poziomu ryzyka
6. Analiza wartości ekstremalnych
Podsumowanie rozdziału 3

Rozdział 4. Generalne zasady interdyscyplinarnego zarządzania ryzykiem

1. Określenie zasad zarządzania ryzykiem
1.1. Identyfikacja i analiza ryzyka
1.2. Ocena ryzyka i sformułowanie wariantów
1.3. Ograniczanie i eliminowanie przyczyn ryzyka
1.3.1. Zwiększanie zasobu informacji
1.3.2. Skutki asymetrii informacji
2. Przeciwdziałanie zdywersyfikowanemu ryzyku
2.1. Klasyfikacja sposobów przeciwdziałania ryzyku
2.2. Ponoszenie ryzyka, czyli własne pokrycie ryzyka
2.2.1. Wkalkulowanie ryzyka w cenę
2.2.2. Zapobieganie ryzyku przez tworzenie rezerwy
2.2.3. Przeniesienie ryzyka
2.2.4. Kompensacja ryzyka
3. Problemy związane z zarządzaniem ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach
4. Inne sposoby radzenia sobie z wybranym rodzajem ryzyka – na przykładzie ryzyka eksportowego
Podsumowanie rozdziału 4

Rozdział 5. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
1. Sprzężenie zwrotne pomiędzy zarządzaniem ryzykiem i kierowaniem przedsiębiorstwem
2. Miejsce zarządzania ryzykiem w systemie celów przedsiębiorstwa
3. Identyfikowanie i analizowanie ryzyka w przedsiębiorstwie
3.1. Rodzaje ryzyka występujące w przedsiębiorstwie
3.1.1. Ryzyko produkcyjne
3.1.2. Ryzyko logistyczne
3.1.3. Ryzyko w badaniach i rozwoju
4. Poszukiwanie skutecznych metod zarządzania ryzykiem
5. Zagadnienie pomiaru i oceny ryzyka w przedsiębiorstwie
6. Wybór narzędzi zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
6.1. Ogólny przegląd
6.2. Zarządzanie kosztami przy stosowaniu odpowiednich narzędzi
7. Kontrola jako ważny instrument zintegrowanego zarządzania ryzykiem
8. Controlling i Reporting w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa
9. Symptomy przedsiębiorstwa zagrożonego ryzykiem upadłości
10. Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa – regulacje prawne
10.1. Podmiotowy zakres upadłości
10.2. Podstawy ogłoszenia upadłości
10.3. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
10.4. Orzeczenie sądu o ogłoszeniu upadłości
10.5. Skutki ogłoszenia upadłości
10.6. Postępowanie układowe i likwidacja masy upadłości
Podsumowanie rozdziału 5

Rozdział 6. Rola informacji w zarządzaniu ryzykiem i gospodarką – społeczeństwo informacyjne

1. Istota współczesnej rewolucji informacyjnej
2. Informacja jako narzędzie diagnostyczne w gospodarce
3. Informacja i wiedza – paradygmat trzeciej cywilizacji
4. Cel gospodarczy inicjatywy „eEurope – An Information Society for All”
5. Internet i jego znaczenie dla obywateli i dla państwa
Podsumowanie rozdziału 6

Rozdział 7. Ryzyko a przestępczość komputerowa

Wprowadzenie
1. Rodzaje ryzyka i przestępstw komputerowych
2. Analiza zagrożeń komputerowych
2.1. Podstawowe zagrożenia
2.2. Naturalne zagrożenia komputerowe
2.3. Bierne ataki przestępców komputerowych
2.4. Aktywne ataki przestępców komputerowych
2.5. Przypadkowe błędy
2.6. Przestępczość komputerowa
2.7. Przestępstwa komputerowe w Internecie – podsumowanie
3. Analiza słabych miejsc w przedsiębiorstwie
3.1. Czynnik ludzki
3.2. Słabości organizacyjne przedsiębiorstwa
3.3. Technicznie słabe miejsca
4. Zarządzanie ryzykiem komputerowym oraz środki zapobiegawcze
5. Prawo informatyczne i odpowiedzialność karna
Podsumowanie rozdziału 7

Rozdział 8. Źródła informacji ekonomicznych oraz danych o wiarygodności finansowej partnerów biznesowych

1. Rodzaje informacji i ich znaczenie
1.1. Rodzaje informacji gospodarczych
2. Podstawowe źródła informacji ekonomicznych i finansowych
2.1. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
2.2. Specjalistyczna prasa fachowa
2.3. Sprawozdania publikowane przez spółki
2.4. Skonsolidowane sprawozdania finansowe
2.5. Unia Europejska a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
2.6. Biznesplan jako źródło informacji
3. Wywiadownie gospodarcze jako źródło informacji
3.1. Międzynarodowa Federacja Wywiadowni Gospodarczych
3.2. Zdywersyfikowane źródła pozyskiwania informacji
3.2.1. Niezależne źródła informacji
3.2.2. Zależne źródła informacji
3.3. Obowiązek udostępniania informacji gospodarczych
3.4. Techniki przygotowywania i przekazywania raportów
3.4.1. Sposób i czas przekazywania raportów
3.5. Ochrona danych
4. Banki jako źródło informacji
5. Źródła informacji ekonomicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej
5.1. Francja
5.2. Niemcy
5.3. Wielka Brytania
5.3.1. Informacje o spółkach
5.3.2. Szybki dostęp do informacji przez Internet
5.3.3. Analiza branży i sektora
5.3.4. Ocena makrootoczenia
Podsumowanie rozdziału 8

Rozdział 9. Metody i kryteria oceny wiarygodności finansowej podmiotów gospodarczych – stosowane przez agencje ratingowe

Wprowadzenie
1. Przyczyny zapotrzebowania na rating
2. Pojęcie ratingu
3. Globalne i lokalne agencje ratingowe
4. Podstawowe zadania agencji ratingowych
5. Dane liczbowe, wskaźniki i metodyka przygotowywania ocen ratingowych
5.1. Wybrane dziedziny działalności
5.2. Podstawowe dane liczbowe i wskaźniki
5.3. Metodyka przygotowania ocen ratingowych
6. Rodzaje ryzyka uwzględniane przy formułowaniu ratingów
7. Procedura nadanie ratingów
7.1. Zasady funkcjonowania komitetów ratingowych
7.2. Oznaczenia literowe stosowane w ratingach
7.3. Case study: rating dla Polski
8. Obecny kryzys finansowy a błędy w ocenach agencji ratingowych
Podsumowanie rozdziału 9

Rozdział 10. Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie

1. Taksonomia metod pomiaru i oceny ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie
2. Zagadnienie pomiaru ryzyka
2.1. Proste miary powstałych strat
2.1.1. Maksymalna strata – ryzyko ekstremalne
2.1.2. Oczekiwana strata
3. Badanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przy zastosowaniu analizy wskaźnikowej
3.1. Wskaźniki płynności finansowej
3.2. Wskaźniki rentowności
3.2.1. Wskaźniki rentowności sprzedaży
3.2.2. Wskaźnik rentowności kapitału
3.2.3. Wskaźniki rentowności majątku
3.3. Wskaźnik zadłużenia i obsługi długu
3.4. Wskaźnik efektywności wykorzystania aktywów
3.5. Wskaźniki reakcji rynkowej
4. Modelowanie finansowe i zestawy wskaźników finansowych
4.1. Modelowanie finansowe
4.2. Zestawy wskaźników finansowych
4.2.1. Zestaw siedmiu wskaźników analizy finansowej
5. Zasady posługiwania się wskaźnikami w analizie finansowej
5.1. Analiza sytuacji finansowej spółki w czasie
5.2. Porównanie wskaźników kilku spółek
5.3. Badanie sytuacji finansowej spółek o zróżnicowanym profilu działalności
5.4. Stosowanie wskaźników w porównaniach międzynarodowych
6. Wybrane modele oceny kondycji finansowej spółek
6.1. Analiza dyskryminacyjna Altmana
6.2. Inne wielowskaźnikowe modele oceny kondycji finansowej spółek
6.2.1. System wczesnego ostrzegania H. Koha i L. Killougha
6.2.2. Model CA – Score
6.2.3. Model J. Fulmera
6.2.4. Model Springate’a
7. Zastosowanie metody oceny wielowskaźnikowej w Polsce
Podsumowanie rozdziału 10

Rozdział 11. Nowe obszary ryzyka w globalnej gospodarce

1. Ryzyko ekonomiczne w globalnej gospodarce
2. Korporacje transnarodowe źródłem zdywersyfikowanego ryzyka
3. Proces fuzji i przejęć w globalnej gospodarce
3.1. Przyczyny fuzji i przejęć
4. Mafijne struktury przestępcze
4.1. Organizacje mafijne zagrożeniem dla ładu gospodarczego i społecznego w krajach Unii Europejskiej
4.2. Włoska mafia w Niemczech
4.3. Rosyjska mafia
4.4. Białoruskie struktury mafijne
5. Ryzyko związane z funduszami hadgingowymi
6. Nowe rodzaje ryzyka w globalnym handlu międzynarodowym
6.1. Kradzież ładunków i całych statków
6.2. Oszustwa czarterowe – ryzyko utraty ładunku
6.3. Oszustwa bankowe w internecie
6.4. Oszustwa finansowe – przy użyciu telefonu
6.5. Oszustwa finansowe tzw. szkoły nigeryjskiej
7. Metody walki z przestępczością zorganizowaną
Podsumowanie rozdziału 11

Rozdział 12. Metody przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

1. Pojecie procederu prania pieniędzy
2. Regulacje międzynarodowe
3. Zagrożenia dla obrotu finansowego
4. Metody prania brudnych pieniędzy
5. Funkcjonowanie zorganizowanej przestępczości kryminalnej
6. Zwalczanie procederu prania pieniędzy
6.1. Założenia ogólne organizacji kryminalnych
6.2. Specyficzne aspekty zwalczania procederu prania pieniędzy
6.2.1. Kolejne fazy
6.2.2. Zwalczanie transferów pranych pieniędzy
6.2.3. Zwalczanie procederu w fazie placement
6.3. Zwalczanie procederu w fazie layering (maskowanie)
6.4. Zwalczanie procederu w fazie integracji
7. Rola państwa w zwalczaniu prania pieniędzy
7.1. Rys historyczny
7.2. Wytyczne Rady Europejskiej UE
7.3. Uregulowania w prawie polskim
7.4. Instytucje i organizacje międzynarodowe zobowiązane do zapobiegania przestępczości zorganizowanej
8. Sankcje karne
Podsumowanie rozdziału 12

Bibliografia

Indeks

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane