• Zarządzanie procesem produkcji

Zarządzanie procesem produkcji

 • Autor: Ewa Kulińska Adam Busławski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-968-5
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 234/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 53.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka obejmuje swoim zakresem fragment wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej efektywnego zarządzania i sterowania procesami produkcyjnymi poprzez zestaw wskaźników odnoszących się do kosztów, jakości, dostaw, bezpieczeństwa i morale zespołów produkcyjnych przedsiębiorstw gospodarczych. Autorzy przedstawili metody oraz narzędzia kontroli i sterowania procesami produkcji. Oprócz podstawowych informacji dotyczących struktur i harmonogramów produkcji autorzy zamieścili szczegółowe dane empiryczne ponad 60 badanych przedsiębiorstw. Dane te posłużyły do wytypowania wskaźników priorytetowych, które mają kluczowy wpływ na sprawne, skuteczne i efektywne zarządzanie procesami produkcyjnymi.

Książka jest adresowana zarówno do pracowników naukowych, jak i menadżerów średniego i wysokiego szczebla oraz praktyków zarządzania produkcją.

Spis treści:

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ I. PROCES PRODUKCJI JAKO OBIEKT ZARZĄDZANIA

1.1. Struktura procesów przedsiębiorstwa produkcyjnego
1.2. Zdefiniowanie istoty i determinant procesów produkcyjnych
1.3. Klasyfikacja procesów produkcyjnych
1.4. Cykl produkcyjny, przebieg produkcji, typy produkcji
1.5. Przegląd wybranych mierników produkcji

ROZDZIAŁ 2. Q, C, D, S, M JAKO SYSTEM NARZĘDZI W PROCESIE PRODUKCJI

2.1. Istota wskaźników Q, C, D, S, M jako systemu zarządzania procesem produkcyjnym
2.2. Monitoring pracy zespołu produkcyjnego
2.2.1. Q – Jakość jako wskaźnik procesu produkcji
2.2.2. C – Koszt jako wskaźnik procesu produkcji
2.2.3. D – Dostawy jako wskaźnik procesu produkcji
2.2.4. S – Bezpieczeństwo jako wskaźnik procesu produkcji
2.2.5. M – Morale jako wskaźnik procesu produkcji
2.2.6. Q, C, D, S, M ‒ ocena zbiorcza
2.3. Audyt procesów produkcyjnych na potrzeby analizy wskaźników Q, C, D, S, M
2.4. Plan akcji wyznaczony systemem wskaźników Q, C, D, S, M

ROZDZIAŁ 3. PROCESOWE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PRODUKCYJNYCH

3.1. Reakcja na problemy – procesowe rozwiązywanie problemów produkcyjnych
3.2. Ocena procesu rozwiązywania problemów
3.3. Komunikacja – spotkania kierownictwa z pracownikami

ROZDZIAŁ 4. ANALIZA MODELOWA NARZĘDZI Q, C, D, S, M

4.1. Analiza Q, C, D, S, M w ujęciu matematycznym
4.2. Analiza Q, C, D, S, M w ujęciu obiektowym
4.2.1. Analiza procesu rozwiązywania problemów w produkcji systemu wskaźników Q, C, D, S, M
4.2.2. Analiza procesu audytu procesu produkcji systemu wskaźników Q, C, D, S, M
4.2.3. Analiza działań zapobiegawczych procesu produkcji systemu wskaźników Q, C, D, S, M
4.2.4. Analiza działań korygujących procesu produkcji systemu wskaźników Q, C, D, S, M

ROZDZIAŁ 5. WSKAŹNIK Q JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA PROCESEM PRODUKCJI

5.1. Analiza wskaźnika jakości Q – kontrola procesu
5.2. Analiza wskaźnika Q – monitoring odpadu i reject line
5.3. Analiza wskaźnika jakości Q – rejestracja kart Q, C, D, S, M
5.4. Analiza wskaźnika jakości Q – realizacja akcji naprawczych
5.5. Analiza wskaźnika jakości Q – szkolenia i ocena pracowników na liniach produkcyjnych

ROZDZIAŁ 6. WSKAŹNIK C JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA PROCESEM PRODUKCJI

6.1. Analiza wskaźnika kosztów C jako składowej modelu
6.2. Analiza wskaźnika kosztów C – kontrola procesu zużycia materiałów na linii głównej

ROZDZIAŁ 7. WSKAŹNIK D JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA PROCESEM PRODUKCJI

7.1. Analiza wskaźnika dostaw D jako składowej modelu
7.2. Analiza wskaźnika dostaw D – całkowita efektywność O.E.E

ROZDZIAŁ 8. WSKAŹNIK S JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA PROCESEM PRODUKCJI

8.1. Analiza wskaźnika bezpieczeństwa S jako składowej modelu
8.2. Analiza wskaźnika bezpieczeństwa S – analiza środków ochrony zbiorowej badanych podmiotów
8.3. Analiza wskaźnika bezpieczeństwa S – analiza środków ochrony indywidualnej badanych podmiotów gospodarczych
8.4. Analiza wskaźnika bezpieczeństwa S – analiza oznaczeń materiałów chemicznych i niebezpiecznych
8.5. Analiza wskaźnika bezpieczeństwa S – analiza przechowywania materiałów i narzędzi
8.6. Analiza wskaźnika bezpieczeństwa S – analiza dotycząca zagrożeń – rejestr zagrożeń
8.7. Podsumowanie dotyczące wskaźnika S ‒ bezpieczeństwo badanych podmiotów gospodarczych za 2017 rok

ROZDZIAŁ 9. WSKAŹNIK M JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA PROCESEM PRODUKCJI

9.1. Analiza wskaźnika morale M jako składowej modelu
9.2. Analiza wskaźnika morale M – absencje chorobowe
9.3. Analiza wskaźnika morale M – housekeeping (gospodarność)
9.4. Analiza wskaźnika morale M – rozwiązywanie problemów, akcje naprawcze
9.5. Analiza wskaźnika morale M – zespoły usprawniające – QIT
9.6. Analiza wskaźnika morale M – nowe szkolenia stanowiskowe, procesowe i BHP
9.7. Analiza wskaźnika morale M – opracowanie materiałów szkoleniowych
9.8. Analiza wskaźnika morale M – szkolenia przypominające
9.9. Podsumowanie wyników analizy wskaźnika morale M

ROZDZIAŁ 10. PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA


10.1. System Q, C, D, S, M – plan 10 kroków eliminacji i problemu w procesie produkcji

Zakończenie
Bibliografia

prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik:

Publikacja stanowi analityczne studium identyfikacji i charakterystyki problemów związanych z zarządzaniem każdego systemu wytwórczego. Należy pamiętać, że firma to system połączonych ze sobą procesów, które od siebie zależą. Każdy, kto kieruje działaniami przedsiębiorstwa, powinien znać złożoność procesów i ich zależności między sobą, aby móc efektywnie oceniać ich skuteczność. (...) monografia w odniesieniu do przedstawionych treści charakteryzuje się dużą oryginalnością podejmowanych kwestii. Należy przy tym podkreślić, że jest jednym z nielicznych i tak obszernych opracowań, opartych o przeprowadzone badania, podejmujących rozpatrywaną problematykę.

Ewa Kulińska
Prof. PO dr hab. inż. Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Opolskiej, kierownik Katedry Logistyki na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, pełnomocnik Rektora Politechniki Opolskiej ds. zarządzania ryzykiem. Główne zainteresowania naukowo-badawcze: praktyczne aspekty zarządzania logistyką, zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw, strategie rozwoju organizacji, podejście procesowe w zarządzaniu, nowoczesne techniki informacyjne, kontrola zarządcza.

Książki tego autora

Adam Busławski
dr inż., wykładowca akademicki i wdrożeniowiec systemów ERP. Manager z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem stosujący metody i narzędzia z grupy Lean Manufacturing i Lean Management, specjalizujący się w zarządzaniu i optymalizacji modelów systemów biznesowych. Inspektor ochrony danych, wieloletni pełnomocnik ds. jakości, doradca ds. przewozu towarów niebezpiecznych, specjalista od szeroko pojętego controllingu finansowego.

Książki tego autora

Alderich H.E., Organizations and Environments, Englewood Cliffs 1979.
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
Bartoszewicz G., Projektowanie wdrożenia modułów logistycznych zintegrowanych systemów klasy ERP: podejście procesowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2007.
Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkim,. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Bellabara A., Radtke Ph., Wilmes D., Skuteczne zarządzanie kontaktami z klientem, Oficyna Wydawnicza Spectrum, Warszawa 2001.
Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2002.
Blackstone J., Capacity Management, Cincinnati, Ohio, 1989 BLOHM, Hans u.a.: Produktionswirtschaft, Berlin 1987.
Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2001.
Blanchard K., O’Connor M., Zarządzanie poprzez wartości. Studio EMKA, Warszawa 1998.
Błeszyński T., Z ISO 9000 pod rękę. ALFA-WERO, Warszawa 1994.
Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją – Systemy produkcyjne, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2009.
Boschken H.L., Strategy and Structure: Reconceiving the relationship, Journal of Management, March 1990.
Bounine J., Suzaki K., Produire Juste a Temps – Les Sources de la Productivite Industrielle Japonaise, Masson 1986.
Bozarth C., Handfield R.B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Gliwice 2007.
Bross I., Design for Decision, Macmillan New York 1953.
Brzeziński M., Organizacja produkcji, Politechnika Lubelska, Wyd. Uczelniane, Lublin 2000.
Chaberek M., Logistyka informacji zarządczej w kontrolingu przedsiębiorstwa, WUG, Gdańsk 2001.
Chodyński A., Projakościowe zarządzanie rozwojem produkcji w przedsiębiorstwie. WSZiM, Bielsko-Biała 2000.
Choudhary P.R., Optimization of Load-Haul-Dump Mining System by OEE and Match Factory for Surfrance Mining, International Journal of Applied Engineering and Technology Aprli–June 2015, vol. 5 (2).
Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, strategie obniżki kosztów
i poprawy poziomu usług, PCDL, 2000.
Creveling C. M., Fowlkes W., Engineering Methods for Robust Design: Advanced Taguchi Methods. Reading. MA, Addison-Wesley 1995.
Deming E., Quality, Productivity and Competitive Position, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1982.
Deming W.E., Foundation for Management of Quality in the Western World, odczyt w Institute of Management Sciences w Osace 24 lipca 1989 r.
Deming W.E., The New Economics,. Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study, Cambridge, MA 1993.
Dendura K., Metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością w kształceniu akademickim, Fundacja WSM, Gdynia 2002.
Dilworth J., Operations Management, Design, Planning, and Control for Manufacturing and Services, New York 1976.
Drucker P. F., Praktyka zarządzania, Kraków 1994.
Drucker P., The Best of Peter Drucker on Management, London 1997.
Drummond H., W pogoni za jakością – Total Quality Management, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
Durlik I., Inżynieria zarządzania, Warszawa 1996.
Dwiliński L,: Wybrane zagadnienia jakości i niezawodności wyrobów, OW PW, Warszawa 1997.
Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów. OW PW, Warszawa 2000.
Fernandez Q., Performance Indicator Design and Implementation on Semi – Automated Production Lines, Overall Equipment Effectiveness (OEE) Philosophy Adaptation, Master of Science Thesis, Production Engineering and Management, KTH Royal Institute of Technology School of Industrial Engineering and Management, Stockholm 2015.
Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł., Logistyka produkcji. Teoria i praktyka, Poznań 2010.
Fertsch M., Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach, Poznań 2003.
Ford H., Today and Tomorrow, Garden City Publishing Company, 1926.
Ford H., My Life and Work. Heinemann, London 1922.
Fukuda, R. Managerial Engineering, Productivity, Inc., Stamford, Connecticut 1983.
Gawlik J., Plichta J., Świeć A., Procesy produkcyjne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników. PWE, Warszawa 1999.
Giera K., Werpachowski W., Księga jakości. WITiE, Radom 1995.
Góralczyk A., Sato K., Kosieradzki W., Praktyki 5S – Fundamenty poprawy efektywności i jakości. PCP, Warszawa 1995.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami. WN PWN, Warszawa 1999.
Grouard B., Meston F., Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie – Jak osiągnąć sukces. Poltext, Warszawa 1997.
Gupta H.N., Gupta R.C., Arun Mittal, Manufacturing processes, Copyright, 2009.
Hall R., Inventories, Dow Jones Irwin, Homewood, listopad 1983.
Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością: teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Warszawa 2005.
Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Hamrol A., Zapewnienie jakości w procesach wytwarzania. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1995.
Hayes R. and Wheelwright S., Restoring Our Competitive Edge: Competing Through Manufacturing, John Wiley, New York 1984.
Higgins J., The Management Challange, New York 1991.
Hillter F., Liebermann G., Introduction to Operations Research, Sixth Edition, Singapore 1995.
Imai M., Kaizen, Random House, New York 1986.
Ishikawa K., Guide to Quality Control, 2nd Revised Edition, Asian Productivity Organization, Tokyo 1986.
Ishikawa K., What Is Total Quality Control? Japanese Way, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ 1985.
J.M. Juran, Quality – Control Handbook, Section I, The Economics of Quality, McGraw-Hill, Nowy Jork 1951.
James P. Womack, Daniel T. Jones, Lean thinking. Banish waste and create wealth in your corporation, Copyright, 1996.
Janczarek M., Zarządzanie procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie, Lubelskie Wydawnictwo Naukowe, Lublin 2011.
Jasiński Z., Przepływ informacji wewnątrz zespołu produkcyjnego, Materiały Konferencyjne, Zakopane 2012.
Joiner B.L., Fourth Generation Management. The New Business Consciousness. Madison. WI, Joiner Associates 1994.
Jonsson P., Lesshammar M., Evaluation and Improvement of Manufacturing Perfor-mance Measurement, vol. 19, issue 1, 1999.
Karpiński T., Inżynieria produkcji, WNT, Warszawa 2004.
Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001.
Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Warszawa 1999.
Knosala R. i in., Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007.
Knosala R., Inżynieria produkcji kompendium wiedzy, Warszawa 2017.
Kolman R., Poradnik o jakości dla praktyków, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu
Organizacyjnego, Bydgoszcz 1995.
Kosieradzka A., Lis S., Produktywność. Metody analizy, oceny i tworzenia programów poprawy, Warszawa 2000.
Kosieradzka A., Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie, C.H. Beck, Warszawa 2012.
Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 1996.
Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, Warszawa 2001.
Krawczyk St., Metody ilościowe w planowaniu działalności przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2001.
Kulińska E., Analiza wpływu zarządzania ryzykiem na efektywność procesów, [w:]
E. Skrzypek (red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstw, tom I, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2008.
Kulińska E., Charakterystyka wybranych metod mapowania procesów biznesowych (logistycznych), [w:] I. Hejduk, J. Korczak (red.), Teoria I Praktyka Modelowania Systemów Logistycznych, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2004.
Kulińska E., Dornfeld A., Zarządzanie ryzykiem procesów. Identyfikacja – modelowanie
– zastosowanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2009.
Kulińska E., Fundamentals of Logistics and Supply Chain Management. A textbook for
logistics Faculty, Wyd. MS, Opole 2009.
Kulińska E., Implementacja koncepcji kluczowych kompetencji w procesową strukturę
organizacyjną, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Oficyna Wyd. PTZP, Opole 2006.
Kulińska E., Kompetencyjno-procesowe zarządzanie logistyczne a kreowanie wartości przedsiębiorstwa, [w:] L. Bukowski (red.), Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej, Rocznik 2006, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk nr 3, Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków 2006.
Kulińska E., Krupa T., Koncepcja oceny efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych – logistyczne podejście procesowe, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom I, WNT, Warszawa 2003.
Kulińska E., Problemy poszukiwania metod optymalizacji systemów logistycznych, [w:]
T. Ambroziak (red.), Systemy Logistyczne Teoria I Praktyka, materiały konferencyjne I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej, Politechnika Warszawska, Komitet Transportu PAN, Warszawa 2005.
Kulińska E., Risk mapping in supply chain, Finančni A Logistickė Řizeni – 2007, Republika Czeska, Malenovice 2007.
Kulińska E., Ryzyko ekologiczne w łańcuchu dostaw, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom I, Oficyna Wyd. PTZP, Opole 2007.
Kulińska E., Ryzyko procesów logistycznych w aspekcie tworzenia wartości dodanej
– macierz relacji, Logistyka 2009, nr 2.
Kulińska E., System informatyczny wspomagający budowę struktury organizacyjnej i symulację przez pryzmat oceny efektywności, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom I, WNT, Warszawa 2004.
Kulińska E., Wpływ procesów logistycznych na tworzenie wartości dodanej, Logistyka 2008, nr 6.
Kulińska E., Zarządzanie ryzykiem a optymalizacja łańcucha dostaw, [w:] Zarządzanie produkcją i logistyką ‒ koncepcje, metody i rozwiązania praktyczne, Monografia Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.
Kulińska E., Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw, Logistyka 2007, nr 1.
Kulińska E., Znaczenie zarządzania ryzykiem w logistycznym procesie transportu, [w:] Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej, Rocznik 2007, Komitet Transportu PAN 2007, nr 4, Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków 2007.
Latzko W.J., Quality and Productivity for Bankers and Financial Managers, Marcel Dekker, New York, 1987.
Laux H., Entscheidungstheorie, Grundlagen, Berlin/Heidelberg/New York 1982.
Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
Mann N.R., The Keys to Excellence. Third Edition. Los Angeles. Prestwick Books 1989.
Matczewski A., Zarządzanie produkcją przemysłową. Problemy, Metody, Środki, PWE Warszawa 2007.
Mazurek W., Efektywność pracy maszyn ‒ wskaźnik OEE – Wskaźnik wykorzystania wyposażenia (www.automatyka.pl/artykuly/efektywnosc-pracy-maszyn-wskaznik-oee
wskaznik-wykorzystania-wyposazenia-37100), 2009.
Miller P., Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji, Difin, Warszawa 2011.
Moen R.D., Nolan T.W., Provost L.P., Improving Quality Through Planned Experimentation, McGraw-Hill, New York 1991.
Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer G.K., Zarządzanie, PWN, Warszawa 1997.
Muller R., Rupper P., Process Reengineerg, optymalizacja procesów zorientowanych na klienta, Astrum, Wrocław 2000.
Nakajima S. i in., TPM Evolution Program, Japan Institute of Plant Maintenance, Tokyo 1982.
Nalepka A., Struktura organizacyjna, Kraków 2001.
Narski Z., Praktyka zarządzania przedsiębiorstwem, Adam Marszałek, Toruń 2001.
Krupa T. (red.), New challenges and old problems in enterprise management, WNT, Warszawa 2002.
Nowicka-Skowron M., Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2000.
Nowosielski S., Podejście procesowe w organizacjach. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009.
Pająk E., Klimkiewicz M., Kosieradzka A., Zarządzanie produkcją i usługami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Penc J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie, Warszawa 1996.
Pfohl H.Ch., Logistic systeme, Berlin 1985.
Pfohl H.Ch., Systemy logistyczne, Podstawy organizacji i zarządzania, Poznań 2001.
Phadke M.S., Quality Engineering Using Robust Design, Englewood Cliffs. NJ. Prentice Hall 1989.
Pisz I., Sęk T., Zielecki W., Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
Pitt H., SPC for the Rest of Us. Reading, MA, Addison-Wesley 1994.
Plinata D., Optymalizacja procesów produkcyjnych z wykorzystaniem symulacji komputerowej, Produktywność i Innowacje 2007, nr 1 (4), Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2007.
Q, C, D, S, M, Wskaźniki produkcji, Praca zbiorowa przedsiębiorstwa produkcyjnego województwa śląskiego, 2005.
Romanowska M., Trocki M., Podejście procesowe w zarządzaniu. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
Rummler G., Brache A., Podnoszenie Efektywności Organizacji, PWE, Warszawa 2000.
Sarjusz-Wolski Z., Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, Warszawa 2000.
Sarjusz-Wolski Z., Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Warszawa 1998.
Seicht G., Moderne Kosten- und Leistungsartenrechnung, 9. Auflage, Wien 1997.
Shingo S., A Revolution in Manufacturing: The SMED System, Productivity, Inc., Stam-ford Connecticut 1985.
Shingo S., Study of Toyota Production System from Industrial Engineering Viewpoint. Tokyo, Japan Management Association, 1981.
Skowron-Mielnik B., Efektywność pracy – próba uporządkowania pojęcia, Zarządzanie zasobami ludzkimi 2009, nr 1.
Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne, Katowice 1996.
Stoma M., Modele i metody pomiaru jakości, Q&R Polska Sp. z o.o., Lublin 2012.
Strzelecki T., Organizacja i normowanie pracy, Politechnika Warszawska, Warszawa 1992.
Suzaki K., Application of JIT Concept at Fireplace Manufacturers, Inc. APICS fall seminar, Las Vegas 1985.
Suzaki K., Japanese Manufacturing Practices and Their Diffusion in U.S. Industries. Liaisons Sociales’ Conference on Prospects of Employment in Industrial Societies, Paris, October 1985.
Suzaki, K., Just-in-Time Revolution, Diamond Publishing Company, Tokyo 1987.
Szałek B., Logistyka. Wstęp do problematyki, Szczecin 1994.
Szymonik A., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Difin, Warszawa 2010.
Szymonik A., Logistyka produkcji. Procesy, systemy, organizacja, Difin, Warszawa 2012.
Szymonik A., Bielecki M., Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu, Difin, Warszawa 2015.
Szymonik A., Informatyka dla potrzeb logistyki, Difin, Warszawa 2015.
Śliwczyński B., Controlling w zarządzaniu logistyką, Poznań 2007.
Taguchi G., Introduction to Quality Engineering White Plains, Asia Productivity Organization, NY 1986.
Taylor F.W., The Principles of Scientific Management, Hive Publishing Company, Easton, PA. 1985.
Tonndorf H.G., Logistyka w handlu i przemyśle, Kraków 1998.
Twaróg J., Mierniki i wskaźniki logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003.
Waters D., Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, Warszawa 2001.
Wawak T., Zarządzanie przez jakość, WIE, Kraków 1995.
Wheeler D.J., Chambers D.S., Understanding Statistical Process Control, Second Edition, SPC Press, Knoxville, TN 1992.
Whitney J.O., The Trust Factor: Liberating Profits and Restoring Corporate Vitality, McGraw-Hill, New York 1993.
Więznowski A., Sosnowski M., Szlachetka P., Analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych i usług, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Wirkus M., Kukułka A., Ocena przebiegu procesów produkcyjnych, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2015.
Witkowski J., Logistyka firm japońskich, Wrocław 1999.
Witkowski J., Strategia logistyczna przedsiębiorstw przemysłowych, Wrocław 1995.
Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Warszawa 2010.
Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, Warszawa 2003.
Wojciechowski Ł., Wojciechowski A., Kosmatka T., Infrastruktura magazynowa i transportowa, Poznań 2009.
Wojciechowski T., Dystrybucji i logistyka na rynku towarowym, Sochaczew 2010.
Spis stron internetowych
https://www.pcp.com.pl/upload/artykuly/13112014012941
https://www.google.com/search?q=PDCA
https://www.streamsoft.pl/
https://www.comarch.pl/
http://www.naukowiec.org/
https://mfiles.pl/pl/index.php/Koszty_produkcji

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Zarządzanie procesami logistycznymi...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Najczęściej kupowane