• Zarządzanie procesami logistycznymi we współczesnych przedsiębiorstwach

Zarządzanie procesami logistycznymi we współczesnych przedsiębiorstwach

 • Autor: Magdalena K. Gąsowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-091-6
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 222/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  52.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Duża dynamika otoczenia, gwałtowny postęp technologiczny, rosnące napięcia polityczne, wzmożenie znaczenia interesów narodowych i pandemia COVID-19, związane z coraz większą złożonością, niepewnością i podwyższonym ryzykiem, spowodowały powstanie wielu wyzwań znacząco wpływających na zmiany w sposobach zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami i kreowaniu ich systemów logistycznych. Procesy logistyczne coraz bardziej determinują wyniki współczesnych przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw. Monografia jest szczególnie wartościową pozycją ze względu na aktualność tematu, a zwłaszcza jej walory naukowe oraz aplikacyjne. Książka przedstawia rozważania koncentrujące się na problematyce zarządzania procesami logistycznymi we współczesnych przedsiębiorstwach i kreowanych przez nie łańcuchach dostaw w kontekście kształtowania wyników przedsiębiorstwa. Rozważania i analizy oparto na najbardziej aktualnej, krajowej i zagranicznej, literaturze z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów i logistyki oraz najnowszych badaniach empirycznych przeprowadzonych przez ośrodki naukowe i instytuty badawcze z różnych krajów. Prezentowane w pracy autorskie wyniki badań empirycznych istotnie powiększają wiedzę o zarządzaniu procesami logistycznymi we współczesnych polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych w kontekście kształtowania wyników ekonomicznych i rynkowych przedsiębiorstwa przed pandemią COVID-19 i w pierwszych miesiącach pandemii.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem we współczesnych uwarunkowaniach


1.1. Współczesne kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.2. Pojęcie i istota logistyki w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem
1.3. Koncepcje zarządzania systemami logistycznymi przedsiębiorstw

Rozdział 2. Zarządzanie procesami logistycznymi jako determinanta wyników współczesnych przedsiębiorstw w ujęciu teoretycznym

2.1. Istota procesów logistycznych
2.2. Procesy logistyczne w systemach logistycznych przedsiębiorstw
2.3. Strategiczne i operacyjne zarządzanie procesami logistycznymi w kontekście kształtowania wyników przedsiębiorstwa

Rozdział 3. Zarządzanie procesami logistycznymi a wyniki polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych w świetle badań empirycznych

3.1. Metodyka badań i charakterystyka próby badawczej
3.2. Logistyka w zarządzaniu badanymi polskimi przedsiębiorstwami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi – wybrane aspekty
3.3. Zarządzanie procesami logistycznymi a wyniki polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych w optyce wyników badań empirycznych

Podsumowanie
Bibliografia

Prof. zw. dr hab. Leszek Mindur:

Podjęta problematyka jest bardzo ważna z punktu widzenia praktyki zarządzania. Prezentowane w publikacji badania empiryczne, przeprowadzone w 2021 r., powiększają wiedzę o zarządzaniu procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych w kontekście kształtowania wyników przedsiębiorstwa.

Magdalena K. Gąsowska

doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Pracuje w Zakładzie Innowacji Rynkowych i Logistyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Do jej głównych obszarów zainteresowań naukowych należą: strategie logistyczne, zarządzanie systemami logistycznymi, logistyka zaopatrzenia, logistyka produkcji, logistyka dystrybucji, innowacje logistyczne, logistyka w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa, strategiczne i operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie procesami, zarządzanie łańcuchem dostaw. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu logistyki. Organizatorka i kierownik specjalności Zarządzanie logistyką, Podyplomowego Studium Logistyki, Podyplomowych Studiów Innowacyjna Logistyka w MŚP oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich

Książki tego autora

Acioli  C.,  Scavarda  A.,  Reis  A.,  Applying  Industry  4.0  technologies  in  the  
COVID-19  sustainable  chains,  „International  Journal  of  Productivity  and
Performance Management” 2021, Vol. 70, No. 5.
Adamczyk  J.,  Społeczna  odpowiedzialność  przedsiębiorstw,  PWE,  Warszawa
2009.
Adhikari A., Bisi A., Avittathur B., Coordination mechanism, risk sharing, and
risk aversion in a five-level textile supply chain under demand and supply un -
certainty, „European Journal of Operational Research” 2020, Vol. 282, No. 1.
Adobor H., McMullen R.S., Supply chain resilience: a dynamic and multidi-
mensional approach, „The International Journal of Logistics Management”
2018, Vol. 29, No. 4.
Afum E., Agyabeng-Mensah Y., Acquah I.S.K., Baah C., Dacosta E., Owusu C.S.,
Amponsah  Owusu  J.,  Examining  the  links  between  logistics  outsourcing,
company  competitiveness  and  selected  performances:  the  evidence  from
an emerging country, „The International Journal of Logistics Management”
2021, Vol. 32, No. 3.
Agyabeng-Mensah Y., Ahenkorah E., Afum E., Nana Agyemang A., Agnikpe C.,
Rogers F., Examining the influence of internal green supply chain practices,
green human resource management and supply chain environmental coope-
ration on firm performance , „Supply Chain Management” 2020, Vol. 25, No. 5.
Aharonovitz M.C.S., Vidal Vieira J.G., Suyama S.S., How logistics performance
is affected by supply chain relationships , „The International Journal of Logi-
stics Management” 2018, Vol. 29, No. 1.
Ahmed M.U., Kristal M.M., Pagell M., Gattiker T.F., Building high performan-
ce supply-chain relationships for dynamic environments, „Business Process
Management Journal” 2020, Vol. 26, No. 1.198 Bibliografia
Ajayi O.A., Mmutle T., Corporate reputation through strategic communication
of corporate social responsibility, „Corporate Communications: An Interna-
tional Journal” 2021, Vol. 26, No. 5.
Akbari M., McClelland R., Corporate social responsibility and corporate citi-
zenship in sustainable supply chain: a structured literature review, „Bench-
marking: An International Journal” 2020, Vol. 27, No. 6.
Ali A., Mahfouz A., Arisha A., Analysing supply chain resilience: integrating
the constructs in a concept mapping framework via a systematic literature
review, „Supply Chain Management” 2017, Vol. 22, No. 1.
Aloini D., Fronzetti Colladon A., Gloor P., Guerrazzi E., Stefanini A., Enhancing
operations management through smart sensors: measuring and improving
well-being, interaction and performance of logistics workers, „The TQM Jo-
urnal” 2021. https://doi.org/10.1108/TQM-06-2021-0195.
Anderson  C.,  Bieck  C.,  Marshall  A.,  How  business  is  adapting  to  COVID-19:
Executive insights reveal post-pandemic opportunities, „Strategy & Leader-
ship” 2021, Vol. 49, No. 1.
Anderson J.C., Håkansson H., Johanson J., Dyadic business relationships wi-
thin a business network context, „Journal of Marketing” 1994, Vol. 58, No. 4.
Aslam H., Blome C., Roscoe S., Azhar T.M., Determining the antecedents of dy-
namic supply chain capabilities, „Supply Chain Management” 2020, Vol. 25,
No. 4.
Aslam H., Khan A.Q., Rashid K., Rehman S.-u., Achieving supply chain resilien-
ce: the role of supply chain ambidexterity and supply chain agility, „Journal
of Manufacturing Technology Management” 2020, Vol. 31, No. 6.
Bacq  S.,  Aguilera  R.V.,  Stakeholder  governance  for  responsible  innovation:
A theory of value creation, appropriation, and distribution, Journal of Ma-
nagement Studies” 2021, Vol. 59, No. 1.
Badakhshan  P.,  Conboy  K.,  Grisold  T.,  vom  Brocke  J.,  Agile  business  process
management: A systematic literature review and an integrated framework,
„Business Process Management Journal” 2020, Vol. 26, No. 6.
Ballou R.H., The evolution and future of logistics and supply chain manage-
ment, „European Business Review” 2007, Vol. 19, No. 4.
Banaszyk P., Deszczyński P., Gorynia M., Malaga K., Przesłanki modyfikacji wy -
branych koncepcji ekonomicznych na skutek pandemii COVID-19, „Gospo-
darka Narodowa” 2021, nr 1.
Banaszyk P., Kauf S., Szołtysek J., Logistyka jako czynnik dobrostanu, PWE,
Warszawa 2021.
Banaszyk P., Przepływy finansowe jako przesłanka konkurencyjności łańcuchów
dostaw przedsiębiorstw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2018, nr 2.199 Bibliografia
Bełz G., Skalik J., Rozumienie systemu zarządzania. Próba definicji, Prace Na-
ukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 178, Wrocław 2011.
Bititci U.S., Ackermann F., Ates A., Davies J., Garengo P., Gibb S., MacBryde J.,
Mackay D., Maguire C., van der Meer R., Shafti F., Bourne M., Firat S.U., Ma-
nagerial processes: business process that sustain performance, „Internatio-
nal Journal of Operations & Production Management” 2011, Vol. 31, No. 8.
Bitkowska A., Biuro zarządzania procesami w teorii i w praktyce gospodarczej,
Difin, Warszawa 2018.
Bitkowska A., Funkcjonowanie i budowanie zespołów w przedsiębiorstwie N.O,
[w:] Zarządzanie w przedsiębiorstwie N.O. Droga do przyszłości, red. Gier-
szewska G., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2020.
Bitkowska A., Od klasycznego do zintegrowanego zarządzania procesowego,
C.H. Beck, Warszawa 2019.
Bitkowska  A.,  Zarządzanie  procesowe  w  organizacjach.  Podejście  klasyczne
i nowe koncepcje, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warsza -
wa 2021.
Black S., Glaser-Segura D., Supply chain resilience in a pandemic: the need for
revised  contingency  planning,  „Management  Dynamics  in  the  Knowledge
Economy” 2020, Vol. 8, No. 4.
Blaik P., Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy, PWE, Warszawa
2015.
Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa
2017.
Blaik P., O wymiarach współczesnej logistyki i potrzebie ich kompleksowego
wdrażania w praktyce przedsiębiorstw, „Gospodarka Materiałowa i Logisty-
ka” 2019, nr 6.
Blaik P., Matwiejczuk R., Logistyczny łańcuch tworzenia wartości, Wydawnic-
two Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Nauki o zarządzaniu w świetle paradygma-
tów, „Przegląd Organizacji” 2018, nr 4.
Bozarth C.C., Handfield R.B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łań-
cuchem dostaw, Helion, Gliwice 2021.
Bratianu  C.,  Bejinaru  R.,  COVID-19  induced  emergent  knowledge  strategies,
„Knowledge & Process Management” 2021, Vol. 28, No. 1.
Bratnicki  M.,  Przedsiębiorczość  i  przedsiębiorcy  współczesnych  organizacji,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
Brzeziński M., Inżynieria systemów logistycznych, Wojskowa Akademia Tech-
niczna, Warszawa 2015.200 Bibliografia
Buldeo Rai H., Verlinde S., Macharis C., Schoutteet P., Vanhaverbeke L., Logi-
stics outsourcing in omnichannel retail: State of practice and service recom-
mendations, „International Journal of Physical Distribution & Logistics Ma-
nagement” 2019, Vol. 49, No. 3.
Buła P., Schroeder T., Wpływ wybranych aspektów czwartej rewolucji przemy-
słowej na zmiany w ekosystemie biznesu, [w:] Wyzwania społeczne i techno-
logiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, red.
Urbaniak M., Tomaszewski A., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020.
Buła P., Żak A., Dyfuzja wspólnych działań w kierunku idei społecznej odpowie-
dzialności biznesu – CSR 3.0+, [w:] Wyzwania współczesnego zarządzania
strategicznego, red. Sopińska A., Wachowiak P., Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2017.
Carter C.R., Rogers D.S., A framework of sustainable supply chain manage-
ment: moving toward new theory, „International Journal of Physical Distri-
bution & Logistics Management” 2008, Vol. 38, No. 5.
Caws  P.,  General  systems  theory:  its  past  and  potential,  „Systems  Research  
& Behavioral Science” 2015, Vol. 32, No. 5.
Chaberek  M.,  Logistyka  –  zarządzanie  logistyczne  –  zarządzanie  logistyką,
„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2000, nr 9.
Chaberek  M.,  Makro-  i  mikroekonomiczne  aspekty  wsparcia  logistycznego,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
Chaberek M., Karwacka G., Logistyka jako praktyczne urzeczywistnienie prak-
seologicznych  zasad  dobrej  roboty,  Acta  Universitatis  Nicolai  Copernici,
Ekonomia XL, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 391, Toruń 2009.
Chang Y., Wong S.F., Eze U., Lee H., The effect of IT ambidexterity and cloud
computing absorptive capacity on competitive advantage, „Industrial Ma-
nagement & Data Systems” 2019, Vol. 119, No. 3.
Chaudhuri  A.,  Ghadge  A.,  Gaudenzi  B.,  Dani  S.,  A  conceptual  framework  
for improving effectiveness of risk management in supply networks , „The
International Journal of Logistics Management” 2020, Vol. 31, No. 1.
Chen  C.J.,  Developing  a  model  for  supply  chain  agility  and  innovativeness
to  enhance  firms’  competitive  advantage ,  „Management  Decision”  2019,  
Vol. 57, No. 7.
Chen M., Chen Y., Liu H., Xu H., Influence of information technology capabi-
lity on service innovation in manufacturing firms , „Industrial Management  
& Data Systems” 2021, Vol. 121, No. 2.
Chen Y., Chen I.J., Mediated power and sustainable supplier management (SSM):
Linking power use, justice, and supplier performance, „International Journal
of Physical Distribution & Logistics Management” 2019, Vol. 49, No. 8.201 Bibliografia
Chou S., Chen C.-W., Kuo Y.-T., Flexibility, collaboration and relationship quali-
ty in the logistics service industry: An empirical study, „Asia Pacific Journal
of Marketing and Logistics” 2018, Vol. 30, No. 3.
Chowdhury P., Paul S.K., Kaisar S., Moktadir M.A., COVID-19 pandemic related
supply chain studies: A systematic review, „Transportation Research Part E:
Logistics and Transportation Review” 2021, Vol. 148, 102271.
Christopher M., Logistics and supply chain management. Strategies for reducing
cost and improving service, Financial Times, Prentice Hall, London 1998.
Ciesielski M., Logistyka jako dziedzina wiedzy i zarządzania, [w:] Logistyka
we współczesnym zarządzaniu, red. Ciesielski M., Wydawnictwo AE w Po-
znaniu, Poznań 2003.
Ciesielski M., Logistyka na tle problemów nauk o zarządzaniu, [w:] Strategia
i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach, red.
Witkowski J., Baraniecka A., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, nr 234, Wrocław 2011.
Ciesielski M., Logistyka – problemy rozwoju dyscypliny praktycznej, [w:] Osią-
gnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. Lachiewicz S., Nogalski B.,
Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Cooper M.C., Lambert D.M., Pagh J.D., Supply chain management: more than
a new name for logistics, „International Journal of Logistics Management”
1997, Vol. 8, No. 1.
Cricelli L., Greco M., Grimaldi M., An investigation on the effect of inter-orga -
nizational collaboration on reverse logistics, „International Journal of Pro-
duction Economics” 2021, Vol. 240, 108216.
Cyfert S., Dyduch W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A., Subdyscy-
pliny w naukach o zarządzaniu – logika wyodrębnienia, identyfikacja mo -
delu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna, „Organizacja i Kierowanie”
2014, nr 1.
Cyfert S., Krzakiewicz K., Dynamiczne zdolności polskich przedsiębiorstw, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.
Czakon  W.,  Krótkowzroczność  strategiczna  menedżerów,  Wydawnictwo  Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020.
Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer business, War-
szawa 2012.
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W., Marketing usług, Oficyna a  Wol-
ters Kluwer business, Warszawa 2012.
Daghar A., Alinaghian L., Turner N., The role of collaborative interorganizatio-
nal relationships in supply chain risks: a systematic review using a social
capital perspective, „Supply Chain Management” 2021, Vol. 26, No. 2.202 Bibliografia
Dagnino  G.B.,  Picone  P.M.,  Ferrigno  G.,  Temporary  competitive  qdvantage:
a state-of-the-art literature review and research directions, „International
Journal of Management Reviews” 2021, Vol. 23, No. 1.
Damodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2017.
Damodaran A., Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem, Wydaw-
nictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
Daugherty P.J., Bolumole Y., Grawe S.J., The new age of customer impatien-
ce: An agenda for reawakening logistics customer service research, „Inter-
national  Journal  of  Physical  Distribution  &  Logistics  Management”  2019,  
Vol. 49, No. 1.
Davenport T.H., Short J.E., The new industrial engineering: information tech-
nology and business process redesign, „Sloan Management Review” 1990,
Vol. 31, No. 4.
de Oliveira M.P.V., Handfield R., An enactment theory model of supplier finan -
cial disruption risk mitigation, „Supply Chain Management” 2017, Vol. 22,
No. 5.
Długosz J., Logistyka dystrybucji, [w:] Logistyka w biznesie, red. Ciesielski M.,
PWE, Warszawa 2006.
Długosz J., Znaczenie logistycznej obsługi klienta w strategiach łańcuchów do-
staw, [w:] Strategie łańcuchów dostaw, red. Ciesielski M., Długosz J., PWE,
Warszawa 2010.
Dos Santos L.M.A.L., da Costa M.B., Kothe J.V., Benitez G.B., Schaefer J.L., Ba-
ierle  I.C.,  Nara  E.O.B,  Industry  4.0  collaborative  networks  for  industrial
performance,  „Journal  of  Manufacturing  Technology  Management”  2021,
Vol. 32, No. 2.
Dos Santos T.F., Goncalves A.T.P., Leite M.S.A., Logistics cost management: In-
sights on tools and operations, „International Journal of Logistics Systems
and Management” 2016, Vol. 23, No. 2.
Dubey R., Bryde D.J., Foropon C., Tiwari M.,Gunasekaran A., How frugal inno-
vation shape global sustainable supply chains during the pandemic crisis:
lessons from the COVID-19, „Supply Chain Management” 2021. https://doi.
org/10.1108/SCM-02-2021-0071.
Dubey R., Gunasekaran A., Childe S.J., Papadopoulos T., Skills needed in sup-
ply chain-human agency and social capital analysis in third party logistics,
„Management Decision” 2018, Vol. 56, No. 1.
Dyduch W., Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach, Katowice 2013.
Ellram L.M., Cooper M.C., Supply chain management: It’s all about the journey,
not the destination, „Journal of Supply Chain Management” 2014, Vol. 50, No. 1.203 Bibliografia
Engler T., Steuerung der Effizienz und Effektivität im Vertrieb zur Unterneh -
menswertsteigerung, Diplomica Verlag, Hamburg 2012.
Famiyeh  S.,  Kwarteng  A.,  Asante-Darko  D.,  Dadzie  S.A.,  Green  supply  chain
management initiatives and operational competitive performance, „Bench-
marking: An International Journal” 2018, Vol. 25, No. 2.
Fan Y., Stevenson M., A review of supply chain risk management: definition,
theory, and research agenda, „International Journal of Physical Distribution
& Logistics Management” 2018, Vol. 48, No. 3.
Farooq M.U., Hussain A., Masood T., Habib M.S., Supply chain operations ma-
nagement in pandemics: a state-of-the-art review inspired by COVID-19,
„Sustainability” 2021, Vol. 13, No. 5.
Fasan M., Zaro E.S., Zaro C.S., Porco B., Tiscini R., An empirical analysis: Did
green supply chain management alleviate the effects of COVID-19? , „Busi-
ness Strategy and the Environment” 2021, Vol. 30, No. 5.
Fawcett S.E., Fawcett A.M., Knemeyer A.M., Brockhaus S., Webb G.S., Overco-
ming the collaborative challenge: commitment as a super-ordinate enabler
of value co-creation, „International Journal of Physical Distribution & Logi-
stics Management” 2021, Vol. 51, No. 9.
Fayezi S., Zutshi A., O’Loughlin A., Understanding and development of supply
chain agility and flexibility: a  structured literature review, „International
Journal of Management Reviews” 2017, Vol. 19, No. 4.
Ficoń K., Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne, BEL Studio, Warszawa
2008.
Ficoń  K.,  Procesy  logistyczne  w  przedsiębiorstwie,  Impuls  Plus,  Consulting,
Gdynia 2001.
Fischer-Preßler D., Eismann K., Pietrowski R., Fischbach K., Schoder D., Informa-
tion technology and risk management in supply chains, „International Jour-
nal of Physical Distribution & Logistics Management” 2020, Vol. 50, No. 2.
Flaeschner O., Wenking M., Netland T.H., Friedli T., When should global manu-
facturers invest in production network upgrades? An empirical investiga-
tion, „International Journal of Operations & Production Management” 2021,
Vol. 41, No. 1.
Flöthmann C., Hoberg K., Gammelgaard B., Disentangling supply chain mana-
gement competencies and their impact on performance: A knowledge-ba-
sed view, „International Journal of Physical Distribution & Logistics Mana-
gement” 2018, Vol. 48, No. 6.
Foerstl K., Kähkönen A.K., Blome C., Goellner M., Supply market orientation:
a dynamic capability of the purchasing and supply management function,
„Supply Chain Management” 2020, Vol. 26, No. 1.204 Bibliografia
Forslund H., Mattsson S.A., In search of supplier flexibility performance me -
asurement, „International Journal of Productivity and Performance Manage-
ment” 2021. https://doi.org/10.1108/IJPPM-11-2020-0599.
Frankowska M., Jedliński M., Efektywność systemu dystrybucji, PWE, Warsza-
wa 2011.
Frankowska M., Nowicka K., Technologie Smart Industry a zarządzanie łańcu-
chami dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2018, nr 6.
Frankowska  M.,  Współdziałanie  przedsiębiorstw  w  klastrowych  łańcuchach
dostaw, CeDeWu, Warszawa 2018.
Frederico G.F., Kumar V., Garza-Reyes J.A., Impact of the strategic  sourcing
process on the supply chain response to the COVID-19 effects , „Business Pro-
cess Management Journal” 2021, Vol. 27, No. 6.
Free C., Hecimovic A., Global supply chains after COVID-19: the end of the road
for neoliberal globalisation?, „Accounting, Auditing & Accountability Jour-
nal” 2021, Vol. 34, No. 1.
Friday D., Ryan S., Sridharan R., Collins D., Collaborative risk management:
a systematic literature review, „International Journal of Physical Distribu-
tion & Logistics Management” 2018, Vol. 48, No. 3.
Fuks K., Kawa A., Sieci przedsiębiorstw, [w:] Sieci w gospodarce, red. Ciesielski
M., PWE, Warszawa 2013.
Gadde L.E., From channel management towards network coordination – chan-
ging perspectives on distribution arrangements, „Journal of Business & In-
dustrial Marketing” 2021, Vol. 36, No. 13.
Garay-Rondero C.L., Martinez-Flores J.L., Smith N.R., Caballero Morales S.O.,
Aldrette-Malacara A., Digital supply chain model in Industry 4.0, „Journal  
of Manufacturing Technology Management” 2020, Vol. 31, No. 5.
Gaschi-Uciecha A., Zarządzanie ryzykiem w realizacji procesów logistycznych
w  przedsiębiorstwach  produkcyjnych,  Wydawnictwo  Politechniki  Śląskiej,
Gliwice 2019.
Gattorna J., Supply chains are the business, „Supply Chain Management Review”
2006, Vol. 10, No. 6.
Gąsowska M.K., Innowacje logistyczne w przedsiębiorstwie usługowym, „Gospo-
darka Materiałowa i Logistyka” 2015, nr 12.
Gąsowska M.K., Logistics supply chain strategies of manufacturing and trading
enterprises, Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organiza -
tion and Management Series, z. 149, Gliwice 2020.
Gąsowska M.K., Logistyka a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warsza -
wa 2018. 205 Bibliografia
Gąsowska M.K., Logistyka jako determinanta konkurencyjności przedsiębior-
stwa usługowego – wyniki badań (cz. I), „Gospodarka Materiałowa i Logi-
styka” 2020, nr 11.
Gąsowska M.K., Logistyka jako determinanta konkurencyjności przedsiębior-
stwa usługowego – wyniki badań (cz. II), „Gospodarka Materiałowa i Logi-
styka” 2020, nr 12.
Gligor D., Bozkurt S., Gölgeci I., Maloni M.J., Does supply chain agility create
customer value and satisfaction for loyal B2B business and B2C end-custo-
mers?, „International Journal of Physical Distribution & Logistics Manage-
ment” 2020, Vol. 50, No. 7/8.
Gligor D., Gligor N., Holcomb M., Bozkurt S., Distinguishing between the concepts
of supply chain agility and resilience: A multidisciplinary literature review,
„The International Journal of Logistics Management” 2019, Vol. 30, No. 2.
Gołembska E., Gołembski M., Transport w logistyce, CeDeWu, Warszawa 2020.
Gołembska E., Istota, cel i zakres logistyki, [w:] Logistyka, red. Gołembska E.,
C.H. Beck, Warszawa 2012.
Gołembska E., Logistyka w gospodarce światowej, C.H. Beck, Warszawa 2009.
Gołembska E., Miejsce współczesnej logistyki w ekonomii i zarządzaniu, [w:]
Logistyka  i  inne  koncepcje  zarządzania  w  naukach  ekonomicznych,  red.
Kauf S., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012.
Gołembska  E.,  Tyc-Szmil  K.,  Brauer  J.,  Logistyka  w  usługach,  Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Gorynia M., Współczesne nauki ekonomiczne – tożsamość, ewolucja, klasyfi-
kacje, [w:] Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje
do innych nauk, problemy klasyfikacyjne , red. Gorynia M., Komitet Nauk
Ekonomicznych PAN, Warszawa 2019.
Gottge S., Menzel T., Forslund H., Industry 4.0 technologies in the purchasing
process, „Industrial Management & Data Systems” 2020, Vol. 120, No. 4.
Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2016.
Grajewski P., Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa 2012.
Grant D.B., Lambert D.M., Stock J.R., Ellram L.M., Fundamentals of Logistics
Management, McGraw-Hill, New York 2006.
Grimm C., Knemeyer M., Polyviou M., Ren X., Supply chain management rese-
arch in management journals: A review of recent literature (2004–2013),
„International  Journal  of  Physical  Distribution  &  Logistics  Management”
2015, Vol. 45, No. 5.
Gruchmann T., Schmidt I., Lubjuhn S., Seuring S., Bouman M., Informing lo-
gistics social responsibility from a consumer-choice-centered perspective,
„The International Journal  of Logistics Management” 2019, Vol. 30, No. 1.206 Bibliografia
Hadaś  Ł.,  Stachowiak  A.,  Cyplik  P.,  Production-logistic  system  in  the  aspect  
of strategies for production planning and control and for logistic customer
service, „LogForum” 2014, Vol. 10, No. 3.
Hall A.D., Podstawy techniki systemów. Ogólne zasady projektowania, PWN,
Warszawa 1968.
Halldórsson Á., Hsuan J., Kotzab H., Complementary theories to supply cha-
in management revisited – from borrowing theories to theorizing, „Supply
Chain Management” 2015, Vol. 20, No. 6.
Hammer M., Reengineering work: don’t automate, obliterate, „Harvard Busi-
ness Review” 1990, Vol. 68, No. 4.
Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Mana-
gement Institute, Warszawa 1996.
Hanczar  P.,  Modele  decyzyjne  w  koordynacji  strumieni  podaży  produktów
w łańcuchu dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu, Wrocław 2013.
Handfield R.B., Graham G., Burns L., Corona virus, tariffs, trade wars and sup -
ply chain evolutionary design, „International Journal of Operations & Pro-
duction Management” 2020, Vol. 40, No. 10.
Handfield R., Jeong S., Choi T., Emerging procurement technology: data analy-
tics and cognitive analytics, „International Journal of Physical Distribution
& Logistics Management” 2019, Vol. 49, No. 10.
Harrison A., van Hoek R., Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010.
Ho J., Lu C., Lucianetti L., Does engaging in corporate social responsibility ac-
tivities influence firm performance? The moderating effects of risk preferen -
ces and performance measurement systems, „Management Decision” 2021,
Vol. 59, No. 13.
Hofmann E., Rutschmann E., Big data  analytics  and demand forecasting  in
supply chains: a conceptual analysis, „The International Journal of Logistics
Management” 2018, Vol. 29, No. 2.
Hong Z., Lee C.K.M., Zhang L., Procurement risk management under uncer-
tainty: a review, „Industrial Management & Data Systems” 2018, Vol. 118,
No. 7.
Hou H., Chaudhry S., Chen Y., Hu M., Physical distribution, logistics, supply
chain management, and the material flow theory: a  historical perspective,
„Information Technology and Management” 2017, Vol. 18, No. 2.
Huang  Y.-C.,  Borazon  E.Q.,  Liu  J.-M.,  Antecedents  and  consequences  of  gre-
en supply chain management in Taiwan’s electric and electronic industry,  
„Journal of Manufacturing Technology Management” 2021, Vol. 32, No. 5.207 Bibliografia
Huo B., Gu M., Wang Z., Supply chain flexibility concepts, dimensions and out-
comes:  an  organisational  capability  perspective,  „International  Journal  
of Production Research” 2018, Vol. 56, No. 17.
Ikram M., Shen Y., Ferasso M., D’Adamo I., Intensifying effects of COVID-19 on
economic growth, logistics performance, environmental sustainability and
quality management: evidence from Asian countries, „Journal of Asia Busi-
ness Studies” 2021. https://doi.org/10.1108/JABS-07-2021-0316.
In J., Bradley R., Bichescu B.C., Autry C.W., Supply chain information gover-
nance: toward a conceptual framework, „The International Journal of Logi-
stics Management” 2019, Vol. 30, No. 2.
Iqbal T., Jajja M.S.S., Bhutta M.K., Qureshi S.N., Lean and agile manufactu-
ring: complementary or competing capabilities?, „Journal of Manufacturing
Technology Management” 2020, Vol. 31, No. 4.
Irfan M., Wang M., Akhtar N., Enabling supply chain agility through process
integration and supply flexibility: Evidence from the fashion industry , „Asia
Pacific Journal of Marketing and Logistics” 2020, Vol. 32, No. 2.
Jacyna-Gołda I., Inżynieria oceny efektywności sieci dostaw, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 2019.
Jacyna M., Lewczuk K., Projektowanie systemów logistycznych, PWN, Warsza-
wa 2016.
Jajuga K., Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – wprowadzenie,
[w:] Zarządzanie ryzykiem, red. Jajuga K., Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2019.
Jaki A., Prowartościowy paradygmat i koncepcja zarządzania wartością – me-
chanizmy i obszary ewolucji, „Przegląd Organizacji” 2016, nr 1.
Jeble S., Dubey R., Childe S.J., Papadopoulos T., Roubaud D., Prakash A., Impact
of big data and predictive analytics capability on supply chain sustainabili-
ty, „The International Journal of Logistics Management” 2018, Vol. 29, No. 2.
Jedliński M., Wyzwania i dylematy wobec mistrzostwa logistycznego – między
praktyką logistyczną a nauką, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2012,
nr 6.
Jena S.K., Ghadge A., An integrated supply chain – human resource manage-
ment approach for improved supply chain performance, „The International
Journal of Logistics Management” 2021, Vol. 32, No. 3.
Jeszka  A.M.,  Logistyka  zwrotna.  Potencjał,  efektywność,  oszczędności,  Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014.
Jędrzejczyk  W.,  Zdolności  intuicyjne  kadry  kierowniczej  przedsiębiorstw,
[w:]  Przełomy  w  zarządzaniu.  Zarządzanie  zasobami  ludzkimi.  Tom  II,  
red. Czerska M., Gableta M., Dom Organizatora, Toruń 2011.208 Bibliografia
Johnson J.E., Haug P., Modifications to global supply chain management stra -
tegies resulting from recent trade disruptions: an exploratory study, „Jour-
nal of Global Operations and Strategic Sourcing” 2021, Vol. 14, No. 4.
Kaplan R.S., Mikes A., Risk management – the revealing hand, „Journal of Ap-
plied Corporate Finance” 2016, Vol. 28, No. 1.
Kaplan R.S., Norton D.P., Mastering the management system, „Harvard Busi-
ness Review” 2008, Vol. 86, No. 1.
Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię
na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Kauf S., Tłuczak A., Logistyczna obsługa klienta. Metody ilościowe, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2018.
Kawa A., Konfigurowanie łańcucha dostaw. Teoria, instrumenty i technologie,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
Kawa  A.,  Orientacja  sieciowa  przedsiębiorstw  branży  usług  logistycznych,  
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017.
Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001.
Kempny  D.,  Obsługa  klienta  jako  podstawa  konkurencyjności  firm w   łań-
cuchach  dostaw,  [w:]  Logistyka,  red.  Kisperska-Moroń  D.,  Krzyżaniak  S.,  
Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.
Kempny D., Obsługa logistyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach, Katowice 2008.
Khanuja A., Jain R.K., Supply chain integration: a review of enablers, dimen-
sions  and  performance,  „Benchmarking:  An  International  Journal”  2020,
Vol. 27, No. 1.
Kiełtyka L., Charciarek K., Model zarządzania procesowego z wykorzystaniem
nowoczesnych narzędzi Przemysłu 4,0, „Przegląd Organizacji” 2019, nr 8.
Kisperska-Moroń  D.,  Sołtysik  M.,  System  logistyczny  przedsiębiorstwa,  Wy-
dawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1996.
Klumpp M., Zijm H., Logistics innovation and social sustainability: how to pre-
vent an artificial divide in human-computer interaction , „Journal of Busi-
ness Logistics” 2019, Vol. 40, No. 3.
Konecka  S.,  Romanow  P.,  Stajniak  M.,  Procesy  transportowe  w  warunkach
zakłóceń  łańcuchów  dostaw,  Instytut  Naukowo-Wydawniczy  „Spatium”,  
Radom 2019.
Kotzab H., Teller C., Bourlakis M., Wünsche S., Key competences of logistics and
SCM professionals – the lifelong learning perspective, „Supply Chain Mana-
gement: An International Journal” 2018, Vol. 23, No. 1.
Kovács G., Sigala I.F., Lessons learned from humanitarian logistics to mana-
ge supply chain disruptions, „Journal of Supply Chain Management” 2021,  
Vol. 51, No. 1.209 Bibliografia
Kramarz  M.,  Elementy  logistyczne  obsługi  klienta  w  sieciach  dystrybucji.  
Pomiar, ocena, strategie, Difin, Warszawa 2014.
Kramarz  W.,  Modelowanie  przepływów  materiałowych  w  sieciowych  łańcu-
chach  dostaw.  Odporność  sieciowego  łańcucha  dostaw  wyrobów  hutni-
czych, Difin, Warszawa 2013.
Kramarz M., Kramarz W., Elastyczność i adaptacyjność w budowaniu odpor-
nych łańcuchów dostaw, [w:] Granice strukturalnej złożoności organizacji,
red. Sopińska A., Gregorczyk S., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
Krawczyk S., Logistyka w przedsiębiorstwie, [w:] Logistyka. Teoria i praktyka.
Tom 1, red. Krawczyk S., Difin, Warszawa 2011.
Krawczyk  S.,  Planowanie  procesów  logistycznych,  [w:]  Logistyka.  Teoria
i praktyka. Tom 2, red. Krawczyk S., Difin, Warszawa 2011.
Krawczyk S., Podstawy logistyki, CeDeWu, Warszawa 2020.
Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001.
Kulińska E., Aksjologiczny wymiar zarządzania ryzykiem procesów logistycz-
nych. Modele i eksperymenty ekonomiczne, Oficyna Wydawnicza Politechni-
ki Opolskiej, Opole 2011.
Kulińska E., Dendera-Gruszka M., Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw,
Difin, Warszawa 2019.
Kulińska E., Parametryzacja kosztów ryzyka procesów logistycznych, Placet,
Warszawa 2015.
Kulińska  E.,  Zarządzanie  ryzykiem  w  logistyce  –  zarys  problematyki,  [w:]  
Logistyka w zarysie – wybrane problemy badawcze, red. Kulińska E., Oficy -
na Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2013.
Langley  Jr.  C.J.,  The  evolution  of  the  logistics  concept,  „Journal  of  Business  
Logistics” 1986, Vol. 7, No. 2.
Larson P.D., Poist R.F., Halldórsson Á., Perspectives on logistics vs. SCM: a su-
rvey of SCM professionals, „Journal of Business Logistics” 2007, Vol. 28, No. 1.
Leavy B., Decoupling: customer-centric perspectives on disruption and compe-
titive advantage, „Strategy & Leadership” 2020, Vol. 48, No. 1.
LeMay S., Helms M.M., Kimball B., McMahon D., Supply chain management:
the elusive concept and definition , „The International Journal of Logistics
Management” 2017, Vol. 28, No. 4.
Leroi-Werelds S., An update on customer value: state of the art, revised typology,
and research agenda, „Journal of Service Management” 2019, Vol. 30, No. 5.
Liao  Y.,  An  integrative  framework  of  supply  chain  flexibility ,  „International  
Journal of Productivity and Performance Management” 2020, Vol. 69, No. 6.
Lichtarski J., Koncepcyjno-instrumentalny dorobek nauk o zarządzaniu oraz
jego skuteczność w radzeniu sobie z typowymi sprzecznościami i dylematami 210 Bibliografia
w praktyce zarządzania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, nr 340, Wrocław 2014.
Lichtarski J., O relacji między podejściem funkcjonalnym i procesowym w za-
rządzaniu, [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu. Tom pierwszy, red. Ro-
manowska M., Trocki M., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
Lichtarski J., O rozwoju systemu zarządzania przedsiębiorstwem w perspek-
tywie  strategicznej,  [w:]  Wyzwania  współczesnego  zarządzania  strate-
gicznego, red. Sopińska A., Wachowiak P., Oficyna Wydawnicza SGH, War -
szawa 2017.
Liu H.M., Yang H.F., Network resource meets organizational agility: Creating
an idiosyncratic competitive advantage for SMEs, „Management Decision”
2020, Vol. 58, No. 1.
Liu J., Tong T.W., Sinfield J.V., Toward a resilient complex adaptive system view
of business models, „Long Range Planning” 2021, Vol. 54, No. 3, 102030.
Liu S., Tan J., Mao H., Gong Y., Does national culture matter? Understanding
the impact of supply chain integration in multiple countries, „Supply Chain
Management” 2021, Vol. 26, No. 5.
Liu W., Wei S., Liang Y., Wang D., Wang J., Influencing factors on organiza -
tional efficiency  of smart logistics ecological chain: a  multi-case study in
China, „Industrial Management & Data Systems” 2021, Vol. 121, No. 3.
Liu Y., Li W., Li Y., Ambidexterity between low cost strategy and CSR strategy:
contingencies of competition and regulation, „Asia Pacific Journal of Mana -
gement” 2020, Vol. 37, No. 3.
Lorentz H., Laari S., Meehan J., Eßig M., Henke M., An attention-based view  
of supply disruption risk management: balancing biased attentional pro-
cessing  for  improved  resilience  in  the  COVID-19  context,  „International  
Journal of Operations & Production Management” 2021, Vol. 41, No. 13.
Lou Y., Feng L., He S., He Z., Zhao X., Logistics service outsourcing choices in
a retailer-led supply chain, „Transportation Research Part E: Logistics and
Transporation Review” 2020, Vol. 141, 101944.
Luciano M.M., DeChurch L.A., Mathieu J.E., Multiteam systems: A structural
framework  and  meso-theory  of  system  functioning,  „Journal  of  Manage-
ment” 2018, Vol. 44, No. 3.
MacCarthy B.L., Blome C., Olhager J., Srai J.S., Zhao X., Supply chain evolution
– theory, concepts and science, „International Journal of Operations & Pro-
duction Management” 2016, Vol. 36, No. 12.
Magableh G.M., Supply chains and the COVID-19 pandemic: A comprehensive
framework, „European Management Review” 2021, Vol. 18, No. 3.211 Bibliografia
Mahadevan K., Collaboration in reverse: a conceptual framework for reverse
logistics operations, „International Journal of Productivity and Performance
Management” 2019, Vol. 68, No. 2.
Majchrzak-Lepczyk J., Logistyczna obsługa klienta wyznacznikiem konkuren-
cyjności przedsiębiorstw, [w:] Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
wobec  wyzwań  gospodarki  światowej,  red.  Bentyn  Z.,  Szymczak  M.,  Wy-
dawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2016.
Majchrzak-Lepczyk J., Logistyczna obsługa klientów handlu elektronicznego,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2019.
Manders J.H.M., Caniëls M.C.J., Ghijsen P.W.T., Supply chain flexibility: A  sys-
tematic literature review and identification of directions for future research ,
„The International Journal of Logistics Management” 2017, Vol. 28, No. 4.
Marciszewska A., Nowosielski S., Podejście procesowe w usprawnianiu zarzą-
dzania projektami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu, nr 169, Wrocław 2011.
Mathiyazhagan K., Rajak S., Sampurna Panigrahi S., Agarwal V., Manani D., Re-
verse supply chain management in manufacturing industry: a systematic
review,  „International  Journal  of  Productivity  and  Performance  Manage-
ment” 2021, Vol. 70, No. 4.
Matwiejczuk R., Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej
przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014.
McGrath R.G., Continuous reconfiguration in the transient advantage econo -
my, „Strategy & Leadership” 2013, Vol. 41, No. 5.
Mentzer  J.T.,  DeWitt  W.,  Keebler  J.S.,  Min  S.,  Nix  N.W.,  Smith  C.D.,  Zacha-
ria Z.G., Defining supply chain management, „Journal of Business Logistics”
2001, Vol. 22, No. 2.
Michlowicz E., Logistics in production processes, „Journal of Machine Engine-
ering” 2013, Vol. 13, No. 4.
Michlowicz E., Metody inżynierii logistyki w przedsiębiorstwie, [w:] Logistyka.
Nauka – Badania – Rozwój, red. M. Mindur, Wydawnictwo Naukowe Insty-
tutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa-Radom 2017.
Mikus B., Strategisches Logistikmanagement. Ein markt-, prozess- und resso-
urcenorientiertes Konzept, Deutscher Universitäts Verlag/GWV Fachverla-
ge, Wiesbaden 2003.
Milagres R., Burcharth A., Knowledge transfer in interorganizational partner-
ships: what do we know?, „Business Process Management Journal” 2019,
Vol. 25, No. 1.
Min S., Zacharia Z.G., Smith C.D., Defining supply chain management: in the
past, present, and future, „Journal of Business Logistics” 2019, Vol. 40, No. 1.212 Bibliografia
Mindur  L.,  Mindur  M.,  Tendencje  rozwojowe  i  bezpieczeństwo  w  transpor-
cie intermodalnym, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo
Oświatowe, Wrocław 2021.
Minerbo  C.,  Kleinaltenkamp  M.,  Brito  L.A.L.,  Unpacking  value  creation  and
capture  in  B2B  relationships,  „Industrial  Marketing  Management”  2021,
Vol. 92.
Mitręga M., Forkmann S., Ramos C., Henneberg S.C., Networking capability in
supplier relationships and its impact on product innovation and firm per -
formance, „International Journal of Operations & Production Management”
2017, Vol. 37, No. 5.
Mitręga M., Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku
przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Ka-
towice 2010.
Moradlou H., Reefke H., Skipworth H., Roscoe S., Geopolitical disruptions and
the manufacturing location decision in multinational company supply cha-
ins: a Delphi study on Brexit, „International Journal of Operations & Produc-
tion Management” 2021, Vol. 41, No. 2.
Mróz B., Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wy -
dawnicza SGH, Warszawa 2013.
Naeem M., Ozuem W., Customers’ social interactions and panic buying beha-
vior: Insights from social media practices, „Journal of Consumer Behaviour”
2021, Vol. 20, No. 5.
Nath V., Agrawal R., Agility and lean practices as antecedents of supply chain
social sustainability, „International Journal of Operations & Production Ma-
nagement” 2020, Vol. 40, No. 10.
Negi S., Supply chain efficiency framework to improve business performance
in a competitive era, „Management Research Review” 2021, Vol. 44, No. 3.
Nguyen H., Harrison N., Leveraging customer knowledge to enhance process
innovation: Moderating effects from market dynamics , „Business Process
Management Journal” 2019, Vol. 25, No. 2.
Nikookar E., Yanadori Y., Preparing supply chain for the next disruption beyond
COVID-19: managerial antecedents of supply chain resilience, „Internatio-
nal Journal of Operations & Production Management” 2022, Vol. 42, No. 1.
Noga  B.,  Noga  M.,  Zarządzanie  ryzykiem  w  procesie  podejmowania  decyzji
ekonomicznych przez organizacje, CeDeWu, Warszawa 2019.
Norris J.I., Casa de Calvo M.P., Mather R.D., Managing an existential threat:
how a global crisis contaminates organizational decision-making, „Mana-
gement Decision” 2020, Vol. 58, No. 10.213 Bibliografia
Norta A., Grefen P., Narendra N.C., A reference architecture for managing dy-
namic inter-organizational business processes, „Data & Knowledge Engine-
ering” 2014, Vol. 91.
Nowak A.Z., Współczesny świat w erze turbulencji, [w:] Zarządzanie. Tradycja
i nowoczesność, red. Bogdanienko J., Piotrowski W., PWE, Warszawa 2013.
Nowicka K., Technologie cyfrowe jako determinanta transformacji łańcuchów
dostaw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.
Nowicka-Skowron M., Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa
2000.
Nowicka-Skowron M., Krawczyk-Sokołowska I., Mesjasz-Lech A., Strategie in-
nowacji w warunkach konkurencyjności, [w:] Wyzwania współczesnego za-
rządzania strategicznego, red. Sopińska A., Wachowiak P., Oficyna Wydaw -
nicza SGH, Warszawa 2017.
Ocicka B., Rola zakupów w działalności przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2019.
Onwuegbunga G.N., Nchuchuwe F.F., Ibrahim H.K., Human resource manage-
ment during COVID-19 pandemic: An insight on the challenges for human
resourse practitioners, „BVIMSR’s Journal of Management Research” 2021,
Vol. 13, No. 1.
Osbert-Pociecha G., Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności orga-
nizacji,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Ekonomicznego  we  Wrocławiu,  Wro-
cław 2011.
Pandey S., Singh R.K., Gunasekaran A., Kaushik A., Cyber security risks in glo-
balized supply chains: conceptual framework, „Journal of Global Operations
and Strategic Sourcing” 2020, Vol. 13, No. 1.
Papalexi M., Bamford D., Nikitas A., Breen L., Tipi N., Pharmaceutical supply
chains  and  management  innovation?  „Supply  Chain  Management”  2021.
https://doi.org/10.1108/SCM-12-2019-0456.
Paprocki W., Firma-Idea - funkcjonowanie w epoce IV rewolucji przemysłowej,
[w:] Biga B., Bralczyk J., Gadacz T., Grabiński K., Hausner J., Januchta-Szo-
stak A., Jessop B., Kundzewicz Z.W., Paprocki W., Sanetra-Szeliga J., Sławiń-
ski A., Turski Ł.A., Zachariasz I., Zaleski J., Zamyślony M., Open Eyes Book
nr 3, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2018.
Paprocki  W.,  Transformacja  ku  gospodarce  cyfrowej,  [w:]  Biga  B.,  Izdebski  H.,
Hausner J., Kudłacz M., Obłój K., Paprocki W., Sztompka P., Zmyślony M., Open
Eyes Book 2, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2017.
Park K.M., Navigating the digital revolution and crisis times: humanitarian
and innovation-inspired leadership through the pandemic, „Journal of Stra-
tegy and Management” 2021, Vol. 14, No. 3.214 Bibliografia
Patel B.S., Sambasivan M., A systematic review of the literature on supply chain
agility, „Management Research Review” 2022, Vol. 45, No. 2.
Paul S.K., Chowdhury P., Chowdhury M.T., Chakrabortty R.K., Moktadir M.A.,
Operational challenges during a pandemic: an investigation in the electro-
nics industry, „The International Journal of Logistics Management” 2021.
https://doi-1org-1000093p90b2c.han.buw.uw.edu.pl/10.1108/IJLM-05-
2021-0307.
Paul S.K., Chowdhury P., Moktadir M.A., Lau K.H., Supply chain recovery chal-
lenges in the wake of COVID-19 pandemic, „Journal of Business Research”
2021, Vol. 136.
Paul S.K., Chowdhury P., Strategies for managing the impacts of disruptions
during COVID-19: an example of toilet paper, „Global Journal of Flexible
Systems Management” 2020, Vol. 21, No. 3.
Pettit T.J., Croxton K.L., Fiksel J., The evolution of resilience in supply chain
management: a retrospective on ensuring supply chain resilience, „Journal  
of Business Logistics” 2019, Vol. 40, No. 1.
Pfohl H.C., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Instytut
Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.
Ponomarov S.Y., Holcomb M.C., Understanding the concept of supply chain re-
silience, „The International Journal of Logistics Management” 2009, Vol. 20,
No. 1.
Porter M.E., Competitive advantage. Creating and sustaining superior perfor-
mance, Free Press, New York 1985.
Prahalad C.K., Ramaswamy V., Co-creation experiences: The next practice in
value creation, „Journal of Interactive Marketing” 2004, Vol. 18, No. 3.
Prockl  G.,  Logistik-Management  im  Spannungsfeld  zwischen  wissenschaftli-
cher Erklärung und praktischer Handlung, Deutscher Universitäts-Verlag/
GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2007.
Procesy i projekty logistyczne, red. Nowosielski S., Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2008.
Purbawangsa I.B.A., Solimun S., Fernandes A.A.R., Mangesti Rahayu S., Corpo-
rate governance, corporate profitability toward corporate social responsi-
bility disclosure and corporate value (comparative study in Indonesia, Chi-
na and India stock exchange in 2013–2016), „Social Responsibility Journal”
2020, Vol. 16, No. 7.
Racela O.C., Thoumrungroje A., When do customer orientation and innovation
capabilities  matter?  An  investigation  of  contextual  impacts,  „Asia  Pacific  
Journal of Marketing and Logistics” 2020, Vol. 32, No. 2.215 Bibliografia
Ramos E., Dien S., Gonzales A., Chavez M., Hazen B., Supply chain cost rese-
arch: a bibliometric mapping perspective, „Benchmarking: An Internatio-
nal Journal” 2021, Vol. 28, No. 3.
Rane  S.B.,  Thakker  S.V.,  Kant  R.,  Stakeholders’  involvement  in  green  supply
chain:  a  perspective  of  blockchain  IoT-integrated  architecture,  „Manage-
ment of Environmental Quality” 2021, Vol. 32, No. 6.
Rantala T., Ukko J., Saunila M., Puolakoski H., Rantanen H., Creating sustaina-
ble customer value through digitality, „World Journal of Entrepreneurship,
Management and Sustainable Development” 2019, Vol. 15, No. 4.
Rialti R., Marzi G., Caputo A., Mayah K.A., Achieving strategic flexibility in the
era of big data: The importance of knowledge management and ambidexte-
rity, „Management Decision” 2020, Vol. 58, No. 8.
Rintala O., Solakivi T., Laari S., Töyli J., Ojala L., Drivers of logistics outsour-
cing: examining transaction costs, core competences and planned behavior,
„International  Journal  of  Physical  Distribution  &  Logistics  Management”
2021, Vol. 51, No. 3.
Rintamäki T., Spence M.T., Saarijärvi H., Joensuu J., Yrjölä M., Customers’ per-
ceptions  of  returning  items  purchased  online:  planned  versus  unplanned
product returners, „International Journal of Physical Distribution & Logi-
stics Management” 2021, Vol. 51, No. 4.
Romanowska M., Idea spójności w zarządzaniu strategicznym, „Przegląd Orga-
nizacji” 2018, nr 6.
Romanowska M., Kryzys w przedsiębiorstwie, [w:] Przedsiębiorstwo odporne
na kryzys, red. Romanowska M., Mierzejewska W., Oficyna a  Wolters Kluwer
business, Warszawa 2016.
Romanowska M., Podejmowanie decyzji w organizacji, [w:] Podstawy zarzą-
dzania, red. M. Strużycki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
Roscoe S., Skipworth H., Aktas E., Habib F., Managing supply chain uncerta-
inty arising from geopolitical disruptions: evidence from the pharmaceuti-
cal industry and brexit, „International Journal of Operations & Production  
Management” 2020, Vol. 40, No. 9.
Rummler G.A., Brache A.P., Improving performance. How to manage the white
space on the organization chart, Jossey-Bass, San Francisco 1990.
Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, War-
szawa 2000.
Russell D.M., Swanson D., Transforming information into supply chain agility:
an agility adaptation typology, „The International Journal of Logistics Ma-
nagement” 2019, Vol. 30, No. 1.216 Bibliografia
Rutkowski K., Restrukturyzacja globalnych łańcuchów dostaw a atrakcyjność
inwestycyjna Polski, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2013, nr 12.
Rutkowski K., Rola przełomowych technologii w budowaniu przewagi konku-
rencyjnej łańcuchów dostaw w XXI wieku, [w:] Zarządzanie łańcuchem do-
staw w XXI wieku. W poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyj-
nej, red. Rutkowski K., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
Rutkowski K., Zakupy w biznesie – potrzeba strategicznej reorientacji, „Kwar-
talnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2013, nr 4.
Rutkowski K., Zarządzanie łańcuchem dostaw – próba sprecyzowania termi-
nu i określenia związków z logistyką, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”
2004, nr 12.
Rutner S.M., Aviles M., Cox S., Logistics evolution: a comparison of military
and  commercial  logistics  thought,  „The  International  Journal  of  Logistics
Management” 2012, Vol. 23, No. 1.
Sadowska B., Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie, CeDeWu,
Warszawa 2021.
Saghiri S., Wilding R., Mena C., Bourlakis M., Toward a three-dimensional fra-
mework for omni-channel, „Journal of Business Research” 2017, Vol. 77.
Sahoo S., Aligning operational practices to competitive strategies to enhance
the performance of Indian manufacturing firms , „Benchmarking: An Inter-
national Journal” 2021, Vol. 28, No. 1.
Sajjad A., The COVID-19 pandemic, social sustainability and global supply cha-
in resilience: a review, „Corporate Governance” 2021, Vol. 21, No. 6.
Sandberg E., Dynamic capabilities for the creation of logistics flexibility –  a con-
ceptual  framework,  „The  International  Journal  of  Logistics  Management”
2021, Vol. 32, No. 2.
Sansone C., Hilletofth P., Eriksson D., Evaluation of critical operations capabi-
lities for competitive manufacturing in a high-cost environment, „Journal of
Global Operations and Strategic Sourcing” 2020, Vol. 13, No. 3.
Santarek K., Skołud B., Kosieradzka A., Organizacja i zarządzanie produkcją
oraz usługami, [w:] Inżynieria produkcji. Kompendium wiedzy, red. Knosa-
la R., PWE, Warszawa 2017.
Sarkis J., Kouhizadeh M., Zhu Q.S., Digitalization and the greening of supply
chains, „Industrial Management & Data Systems” 2021, Vol. 121, No. 1.
Sarkis  J.,  Supply  chain  sustainability:  learning  from  the  COVID-19  pande-
mic, „International Journal of Operations & Production Management” 2021,  
Vol. 41, No. 1.
Sarta A., Durand R., Vergne J.P., Organizational adaptation, „Journal of Mana-
gement” 2021, Vol. 47, No. 1.217 Bibliografia
Sato Y., Tse Y.K., Tan K.H., Managers’ risk perception of supply chain uncerta-
inties, „Industrial Management & Data Systems” 2020, Vol. 120, No. 9.
Scheibe K.P., Blackhurst J., Supply chain disruption propagation: a systemic
risk and normal accident theory perspective, „International Journal of Pro-
duction Research” 2018, Vol. 56, No. 1–2.
Schleper M.C., Gold S., Trautrims A., Baldock D., Pandemic-induced knowledge
gaps in operations and supply chain management: COVID-19’s impacts on
retailing, „International Journal of Operations & Production Management”
2021, Vol. 41, No. 3.
Schoemaker P.J.H., Leih S., Teece D.J., Innovation, dynamic capabilities and
leadership, „California Management Review” 2018, Vol. 61, No. 1.
Seclen-Luna J.P., Opazo-Basáez M., Narvaiza L., Moya Fernández P.J., Assessing
the effects of human capital composition, innovation portfolio and size on ma -
nufacturing firm performance , „Competitiveness Review” 2021, Vol. 31, No. 3.
Shapiro J.F., Modeling the supply chain, Duxbury, Australia 2001.
Sharma P., Leung T.Y., Kingshott R.P.J., Davcik N.S., Cardinali S., Managing un-
certainty during a global pandemic: An international business perspective,
„Journal of Business Research” 2020, Vol. 116.
Sharma V., Singh A., Rai S.S., Disruptions in sourcing and distribution practices
of  supply  chains  due  to  COVID-19  pandemic:  a  sustainability  paradigm,
„Journal  of  Global  Operations  and  Strategic  Sourcing”  2021.  https://doi.
org/10.1108/JGOSS-02-2021-0020.
Shou Y., Hu W., Kang M., Li Y., Park Y.W., Risk management and firm perfor -
mance:  the  moderating  role  of  supplier  integration,  „Industrial  Manage-
ment & Data Systems” 2018, Vol. 118, No. 7.
Singh S.K., Gupta S., Busso D., Kamboj S., Top management knowledge value,
knowledge sharing practices, open innovation and organizational perfor-
mance, „Journal of Business Research” 2021, Vol. 128.
Skowronek C., Aktywa obrotowe i procesy logistyczne przedsiębiorstw, „Go-
spodarka Materiałowa i Logiostyka” 2019, nr 8.
Skowronek  C.,  Procesy  logistyczne  w  kształtowaniu  ekonomiki  przedsiębior-
stwa, w: Logistyka w naukach o zarządzaniu, red. Bonk I., Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.
Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warsza-
wa 2012.
Słownik terminologii logistycznej, red. Fertsch M., Instytut Logistyki i Magazy-
nowania, Poznań 2006.
Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfi-
kowanie, pomiar, usprawnianie, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.218 Bibliografia
Slywotzky A., Morrison D.J., Andelman B., Strefa zysku, PWE, Warszawa 2000.
Smyk S., Elementy projektowania logistycznego, Wydawnictwo Akademii Sztu-
ki Wojennej, Warszawa 2019.
Smyk S., Logistyka dystrybucji, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2016.
Sołtysik M., Łańcuchy i sieci dostaw, [w:] Logistyka, red. Kisperska-Moroń D.,
Krzyżaniak S., Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.
Sołtysik M., Rozwój koncepcji logistyki, [w:] Logistyka, red. Kisperska-Moroń
D., Krzyżaniak S., Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.
Sołtysik  M.,  Zarządzanie  logistyczne,  Wydawnictwo  Akademii  Ekonomicznej
w Katowicach, Katowice 2003.
Son B.G., Chae S., Kocabasoglu-Hillmer C., Catastrophic supply chain disrup-
tions and supply network changes: a study of the 2011 Japanese earthqu-
ake, „International Journal of Operations & Production Management” 2021,
Vol. 41, No. 6.
Song G., Song S., Sun L., Supply chain integration in omni-channel retailing:
a  logistics  perspective,  „International  Journal  of  Logistics  Management”
2019, Vol. 30, No. 2.
Stabryła A., Projektowanie systemów zarządzania procesowego, Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpiecze-
nia, nr 56, Szczecin 2012.
Stabryła A., Projektowanie systemów zarządzania procesowego, [w:] Metodo-
logia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, red. Sta-
bryła A., C.H. Beck, Warszawa 2015.
Stankiewicz  M.J.,  Konkurencyjność  przedsiębiorstwa,  [w:]  Godziszewski  B.,
Haffer M., Stankiewicz M.J., Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka
zarządzania, PWE, Warszawa 2011.
Stańczyk-Hugiet E.I., Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Uniwer-
sytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2013.
Stańczyk-Hugiet E., Zdolności dynamiczne – w poszukiwaniu Świętego Gra-
ala?, [w:] Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsię-
biorstw, red. Krzakiewicz K., Cyfert S., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu, Poznań 2017.
Stevens G.C., Johnson M., Integrating the Supply Chain… 25 years on, „Inter-
national  Journal  of  Physical  Distribution  &  Logistics  Management”  2016,
Vol. 46, No. 1.
Stock J.R., Boyer S.L., Developing a consensus definition of supply chain mana -
gement: a qualitative study, „International Journal of Physical Distribution
& Logistics Management” 2009, Vol. 39, No. 8. 219 Bibliografia
Sudoł S., Nauki o zarządzaniu. Dylematy i wyzwania, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2019.
Sułkowski Ł., Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa 2012.
Sweeney E., Grant D.B., Mangan D.J., Strategic adoption of logistics and supply
chain management, „International Journal of Operations & Production Ma-
nagement” 2018, Vol. 38, No. 3.
Szelągowski M., Zarządzanie procesowe w gospodarce wiedzy. Tworzenie war-
tości z kapitału intelektualnego, Linia, Warszawa 2018.
Szołtysek J., Logistyka, [w:] Kauf S., Płaczek E., Sadowski A., Szołtysek J., Twa-
róg S., Vademecum logistyki, Difin, Warszawa 2016.
Szołtysek J., Paradygmat logistyki a paradygmaty w logistyce, [w:] Logistyka
i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych, red. Kauf S., Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012.
Szołtysek J., Pryncypium logistyki, „Logistyka” 2015, nr 1.
Szołtysek J., Twaróg S., Logistyka zwrotna. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa
2017.
Szozda  N.,  Świerczek  A.,  Transformacja  cyfrowa  struktur  omnikanałowych
w dystrybucji produktów, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2021, nr 1.
Szukalski  S.M.,  Metody  oceny  efektywności  rozwiązań  outsourcingowych,  
„Eknomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2016, nr 2.
Szymczak M., Ewolucja łańcuchów dostaw, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Po-
znań 2015.
Szymonik A., Bielecki M., Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowocze-
snym zarządzaniu, Difin, Warszawa 2015.
Szymonik A., Nowak I., Współczesna logistyka, Difin, Warszawa 2018.
Szymonik A., Stanisławski R., Błaszczyk A., Nowoczesna koncepcja ekologistyki,
Difin, Warszawa 2021.
Świerczek A., Rezylientne łańcuchy dostaw jako złożone systemy adaptacyjne,
PWE, Warszawa 2020.
Świerczek A., Zarządzanie łańcuchem dostaw w ujęciu zintegrowanym, PWE,
Warszawa 2019.
Tabesh P., Vera D.M., Top managers’ improvisational decision-making in cri-
sis: a paradox perspective, „Management Decision” 2020, Vol. 58, No. 10.
Tang C.S., Veelenturf L.P., The strategic role of logistics in the industry 4.0 era,
„Transportation Research Part E: Logistics and Transportation” 2019, Vol. 129.
Tarasewicz R., Jak mierzyć efektywność łańcuchów dostaw?, Oficyna Wydaw -
nicza SGH, Warszawa 2014.
Taschner A., Logistikkosten bestimmen und abgrenzen, „Controlling & Manage-
ment Review” 2016, H. 2.220 Bibliografia
Teece D.J., Dynamic capabilities as (workable) management systems theory,
„Journal of Management & Organization” 2018, Vol. 24, No. 3.
Thukral E., COVID-19: Small and medium enterprises challenges and respon-
ses  with  creativity,  innovation,  and  entrepreneurship,  „Strategic  Change”
2021, Vol. 30, No. 2.
Trocki M., Inteligencja procesowa, czyli inteligentne zarządzanie procesowe,
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, z. 149, Warszawa 2016.
Trocki M., Wachowiak P., Rozwój koncepcji zrównoważonego rozwoju i spo-
łecznej  odpowiedzialności,  [w:]  Społeczna  odpowiedzialność  działalności
projektowej, red. Trocki M., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.
Tseng M.L., Bui T.D., Lim M.K., Fujii M., Mishra U., Assessing data-driven su-
stainable supply chain management indicators for the textile industry un-
der industrial disruption and ambidexterity, „International Journal of Pro-
duction Economics” 2022, Vol. 245, 108401.
Tundys  B.,  Zielony  łańcuch  dostaw  w  gospodarce  o  okrężnym  obiegu  –  za-
łożenia,  relacje,  implikacje,  [w:]  Ekonomiczne,  społeczne  i  środowiskowe
uwarunkowania logistyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, nr 383, Wrocław 2015.
Tundys  B.,  Zielony  łańcuch  dostaw.  Zarządzanie,  pomiar,  ocena,  CeDeWu,
Warszawa 2018.
Twaróg J., Koszty logistyki przedsiębiorstw, Instytut Logistyki i Magazynowa-
nia, Poznań 2003.
Urbaniak M., Oczekiwania wobec dostawców w zakresie zapewnienia i dosko-
nalenia jakości produktów oraz procesów, [w:] Wyzwania społeczne i tech-
nologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, red.
Urbaniak M., Tomaszewski A., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020.
Urbaniak M., Rola społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w budowaniu
relacji z dostawcami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu, nr 419, Wrocław 2016.
Urbanowska-Sojkin  E.,  Ryzyko  w  wyborach  strategicznych  w  przedsiębior-
stwach, PWE, Warszawa 2013.
Urbanowska-Sojkin E., Weinert A., Wykorzystanie systemów IT w informacyj-
nym wspomaganiu wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach działa-
jących w różnych sektorach, „Przegląd Organizacji” 2019, nr 4.
Vadana I.I., Torkkeli L., Kuivalainen O., Saarenketo S., Digitalization of compa-
nies in international entrepreneurship and marketing, „International Mar-
keting Review” 2020, Vol. 37, No. 3.
van Assche K., Verschraegen G., Valentinov V., Gruezmacher M., The social, the
ecological, and the adaptive. Von Bertalanffy’s general systems theory and 221 Bibliografia
the  adaptive  governance  of  social-ecological  systems,  „Systems  Research
and Behavioral Science” 2019, Vol. 36, No. 3.
van Hoek R., Research opportunities for a more resilient post-COVID-19 supply
chain – closing the gap between research findings and industry practice ,
„International Journal of Operations & Production Management” 2020, Vol.
40, No. 4.
van Weele A.J., Purchasing and supply chain management: analysis, strategy,
planning and practice, Cengage Learning, Andover 2010.
Vitasek K., Strategic sourcing business models, „Strategic Outsourcing: An In-
ternational Journal” 2016, Vol. 9, No. 2.
von Bertalanffy L., General system theory. Foundation, development, applica-
tions, George Braziller, New York 1968.
Wan Q., Yuan Y., Lai F., Disentangling the driving factors of logistics outsour-
cing: a configurational perspective , „Journal of Enterprise Information Ma-
nagement” 2019, Vol. 32, No. 6.
Wegner  U.,  Einführung  in  das  Logistik-Management.  Prozesse  –  Strukturen
– Anwendungen, Verlag Gabler, Wiesbaden 1996.
Weiss  E.,  Instrumenty  podejścia  procesowego  w  zarządzaniu  przedsiębior-
stwem,  Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego.  Finanse,  Rynki  Fi-
nansowe, Ubezpieczenia, nr 56, Szczecin 2012.
Whitehead K., Zacharia Z., Prater E., Investigating the role of knowledge trans-
fer  in  supply  chain  collaboration,  „The  International  Journal  of  Logistics
Management” 2019, Vol. 30, No. 1.
Wiedmer R., Griffis S.E., Structural characteristics of complex supply chain ne-
tworks, „Journal of Business Logistics” 2021, Vol. 42, No. 2.
Wiengarten F., Ambrose E., The role of geographical distance and its efficacy on
global purchasing practices, „International Journal of Operations & Produc-
tion Management” 2017, Vol. 37, No. 7.
Winkelhaus S., Grosse E.H., Logistics 4.0: a systematic review towards a new
logistics  system,  „International  Journal  of  Production  Research”  2020,  
Vol. 58, No. 1.
Witkowski J., Geneza logistyki w naukach o zarządzaniu, [w:] Logistyka w na-
ukach o zarządzaniu, red. Bonk I., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
w Katowicach, Katowice 2010.
Witkowski J., Orientacja procesowa w różnych koncepcjach i modelach refe-
rencyjnych zarządzania łańcuchem dostaw, Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 52, Wrocław 2009.
Witkowski J., Uwarunkowania i perspektywy rozwoju outsourcingu logistycz-
nego w Europie, [w:] Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, 222 Bibliografia
red. Gołembska E., Schuster M., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Po-
znaniu, Poznań 2008.
Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje. Procedury. Doświad-
czenia, PWE, Warszawa 2010.
Witkowski J., Zarządzanie łańcuchami dostaw w warunkach globalizacji, [w:]
Japońskie łańcuchy dostaw w Europie. Zarządzanie i rozwój, red. Witkow-
ski J., Baraniecka A., PWE, Warszawa 2018.
Wu P.J., Chaipiyaphan P., Diagnosis of delivery vulnerability in a logistics sys-
tem for logistics risk management, „The International Journal of Logistics
Management” 2020, Vol. 31, No. 1.
Xiong Y., Lam H.K.S., Kumar A., Ngai E.W.T., Xiu C., Wang X., The mitigating
role of blockchain-enabled supply chains during the COVID-19 pandemic,
„International  Journal  of  Operations  &  Production  Management”  2021,
Vol. 41, No. 9.
Zacharia Z., Plasch M., Mohan U., Gerschberger M., The emerging role of coope-
tition within inter-firm relationships , „The International Journal of Logistics
Management” 2019, Vol. 30, No. 2.
Zahra S.A., International entrepreneurship in the post Covid world, „Journal  
of World Business” 2021, Vol. 56, No. 1, 101143.
Zakrzewska-Bielawska A., Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Nowe spojrzenie,
PWE, Warszawa 2018.
Zarbakhshnia  N.,  Soleimani  H.,  Goh  M.,  Razavi  S.S.,  A  novel  multi-objective
model  for  green  forward  and  reverse  logistics  network  design,  „Journal  
of Cleaner Production” 2019, Vol. 208.
Zhou  H.,  Wang  Q.,  Zhao  X.,  Corporate  social  responsibility  and  innovation:
a  comparative  study,  „Industrial  Management  &  Data  Systems”  2020,  
Vol. 120, No. 5.
Zinn W., Goldsby T.J., Global supply chains: globalization research in a chan-
ging world, „Journal of Business Logistics” 2020, Vol. 41, No. 1.
Zouari D., Ruel S., Viale L., Does digitalising the supply chain contribute to its
resilience?, „International Journal of Physical Distribution & Logistics Mana-
gement” 2021, Vol. 51, No. 2.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Vademecum logistyki

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Współczesna logistyka

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Zarządzanie procesem produkcji

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Nowoczesna koncepcja logistyki prod...

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Najczęściej kupowane