• Zarządzanie kryzysowe zintegrowane. Wydanie 2

Zarządzanie kryzysowe zintegrowane. Wydanie 2

 • Autor: Stanisław J. Rysz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-881-7
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 342/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 69.00 zł

  62.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
W drugim wydaniu zaktualizowano podstawy prawne, przedstawiono zmiany w klastrze podmiotów powołanych do udziału w zarządzaniu kryzysowym (uwzględniono WOT) oraz zmiany w organizacji systemu PRM. W przystępny sposób zarysowane zostały zagadnienia związane z kryzysami wywoływanymi przez cyberprzestrzeń i niestochastycznymi ryzykami (niepewnościami) dotyczącymi ich występowania. Odniesiono się także do bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych oraz kryzysów hybrydowych i społecznych oraz zmieniającego się terroryzmu. Całość zilustrowano rycinami, które pozwalają lepiej zrozumieć specyfikę rozważanych zagadnień.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Katalog pojęć

1.1. Bezpieczeństwo
1.2. Postrzeganie i poczucie bezpieczeństwa
1.3. Zagrożenie i ryzyko
1.4. Cyberzagrożenia i cyberryzyka
1.5. Kryzys i sytuacja kryzysowa
1.6. Zarządzanie kryzysowe
1.6.1. Zasady kardynalne
1.6.2. Charakterystyka systemu
1.6.3. Fazy i etapy procesu
1.6.4. Infrastruktura krytyczna
1.6.5. Szczebel krajowy
1.6.5.1. Prezes i Rada Ministrów
1.6.5.2. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
1.6.5.3. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
1.6.5.4. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
1.6.6. Szczebel wojewódzki
1.6.6.1. Wojewoda
1.6.6.2. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
1.6.6.3. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
1.6.7. Zarządzanie kryzysowe w samorządach
1.6.7.1. Szczebel samorządu wojewódzkiego
1.6.7.2. Szczebel powiatu
1.6.7.2.1. Starosta powiatu
1.6.7.2.2. Komisja bezpieczeństwa i porządku
1.6.7.2.3. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
1.6.7.2.4. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
1.6.7.2.5. Środki na zarządzanie kryzysowe w budżecie powiatu
1.6.7.3. Szczebel gminny
1.6.7.3.1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta
1.6.7.3.12. Gminny (miejski) zespół zarządzania kryzysowego
1.6.7.3.3. Środki na zarządzanie kryzysowe w budżecie gminy (miasta)
1.6.8. Siły Zbrojne w zarządzaniu kryzysowym
1.6.9. Zarządzanie kryzysowe w stanach nadzwyczajnych

Rozdział 2. Integracja zarządzania kryzysowego

2.1. Założenia procesu integracji
2.2. Koncepcje integracji
2.2.1. Integracja przez cele
2.2.1.1. Wyznaczanie celów na podstawie misji oraz wizji systemu
2.2.1.2. Wdrażanie integracji przez cele w systemie zarządzania kryzysowego
2.2.2. Integracja w klastrze – hybrydowa formuła zarządzania kryzysowego
2.2.3. Integracja wokół systemu informacji przestrzennej

Rozdział 3. Zintegrowane zarządzanie kryzysowe – przykład dobrej praktyki


3.1. Charakterystyka województwa podkarpackiego
3.1.1. Fizjografia regionu
3.1.2. Sieć dróg
3.1.3. Linie kolejowe
3.1.4. Przejścia graniczne
3.1.5. Potencjalne zagrożenia w regionie
3.1.6. Siatka bezpieczeństwa w województwie podkarpackim
3.1.7. Integrowanie środowisk wokół zadań
3.1.7.1. Powiadamianie ratunkowe
3.1.7.2. Ratownictwo medyczne
3.1.7.3. Ratownictwo autostradowe
3.1.7.4. Organizacje pozarządowe
3.1.8. Lokalne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa
3.2. Komputerowy system geoprzestrzenny w województwie podkarpackim
3.2.1. Architektura systemu
3.2.2. Funkcjonalności projektu
3.2.2.1. Analityka i symulacje scenariuszy przebiegu zdarzeń
3.2.2.2. Gospodarka zasobami – System Państwowe Ratownictwo Medyczne
3.2.2.3. Gospodarka zasobami – Państwowa Straż Pożarna
3.2.2.4. Ratownictwo autostradowe
3.2.2.5. Szkolenia i ćwiczenia
3.3. Efekty integracji systemu zarządzania kryzysowego

Rozdział 4. Podsumowanie – zarządzanie w warunkach szczególnych

Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Prof. dr hab. Bernard Wiśniewski:

(…) monografia dotyczy niezwykle interesującego fragmentu kierowania bezpieczeństwem państwa, jakim niewątpliwie jest zarządzanie kryzysowe. (…) Recenzowane opracowanie oparto na wnikliwej analizie wartościowej literatury naukowej oraz popularnonaukowej z zakresu zarządzania kryzysowego, przepisów prawa regulujących kwestie tego zarządzania, a także na doświadczeniu wynikającym z działalności bieżącej administracji publicznej w zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych.

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Rajchel:

Przedstawiane przez autora w treści utworu poglądy i tezy mają charakter odkrywczy, innowacyjny, nowatorski, a niekiedy wręcz precedensowy. Dzieło stanowi przez to wartościowe opracowanie naukowe ukazujące kształt i zasady funkcjonowania skomplikowanego, wielowymiarowego i interdyscyplinarnego systemu zarządzania kryzysowego w Polsce – aktywnego procesu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie kraju. Kreuje przy tym nowe i ciekawe punkty widzenia i ukazuje nowe kierunki jego rozwoju, przez co wnosi istotny merytoryczny wkład do progresji dziedziny nauk o bezpieczeństwie.

Stanisław J. Rysz
dr hab. inż. nauk o bezpieczeństwie, praktyk i teoretyk. Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych (ERESJOT.pl). Twórca i współtwórca wielu praktycznych rozwiązań wdrożonych w systemach bezpieczeństwa, ochrony i zarządzania kryzysowego. Wykładowca akademicki. Autor książek i artykułów poświęconych zagadnieniom integracji i zarządzania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony. Absolwent Politechniki im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Filii w Rzeszowie i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Habilitowany na podstawie m.in. pierwszego wydania tej książki w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Książki tego autora

Książki i opracowania:
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
Aronson E., Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
Arrow J., Eseje z teorii ryzyka, PWN, Warszawa 1979.
Bembenek B., Zarządzanie wiedzą w klastrze, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego” 2012, z. 23.
Borowicz A., Dzierżanowski M., Rybacka M., Szultka S., Tworzenie i zarządzanie inicjatywą
klastrową, IBnGR, Gdańsk 2009.
Cygler J., Kooperencja – nowy typ relacji między konkurentami, „Organizacja i Kierowanie”
2007, nr 2.
Czupryński A., Bezpieczeństwo w ujęciu teoretycznym, [w:] Bezpieczeństwo – teoria – badania –
praktyka, Czupryński A., Wiśniewski B., Zboina J. (red.),Wydawnictwo CNBOP-PIB,
Józefów 2015.
Dobbnis R., Frąckowiak W., Witt S.F., Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy , Poznań 1992.
Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego, t. 10, PWN, Warszawa 1968.
Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Wydawnictwo AE, Kraków 1998 r.
Dworecki S., Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, AON, Warszawa 2001.
Dziel E., Niepewność i ryzyko w działalności gospodarczej, „Periodyk Naukowy Akademii Po-
lonijnej” nr 1 (5), Częstochowa 2011.
Dzik J., Zastosowanie narzędzi systemów informacji przestrzennej (GIS) w systemie zarządzania
kryzysowego województwa podkarpackiego, [w:] Elementy ochrony infrastruktury krytycznej
w zarządzaniu kryzysowym, Kosowski B. (red.), WSZOP, Katowice 2014.
Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz-Sas A., Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowi-
skiem i bezpieczeństwem pracy, Białystok 2012.
Frei D., Grundfragen der Weltpolitik, Stuttgart 1977.
Gaździcki  J.,  Systemy  informacji  przestrzennej,  Państwowe  Przedsiębiorstwo  Wydawnictw
Kartograficznych, Warszawa 1990.
Gołębiewski J., Podręcznik menedżera programów kryzysowych, Kraków 2003.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2004.
Gruszka B., Zawadzka Z., Ryzyko w działalności bankowej, PWN, Warszawa 1992.326 Bibliografia
Holstein-Beck  M.,  Uwspółcześnione  funkcje  menedżerskie,  „Problemy  Zarządzania”  2008,  
4 (22).
Jajuga K., Zarządzanie  ryzykiem  bankowym  –  czy  rewolucja  końca  XX  wieku, [w:] Ryzyko
w działalności banków komercyjnych, Stacharska-Targosz J. (red.), Poznań 1996.
Jaremczuk K., Dyrektywność a integratywność w zarządzaniu kryzysowym, [w:] Prakseologiczne
aspekty zarządzania kryzysowego, Jaremczuk K. (red.), WSPiA Rzeszów–Przemyśl 2013.
Jaremczuk K., Kalita W., Kędra J., Niemczuk P., Rysz S.J., Sowa B., Przesłanki prakseologiczne
zarządzania kryzysowego, WSPiA, Przemyśl–Rzeszów 2013.
Jędralska K., Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych, AE w Kato-
wicach, Katowice 1992.
Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa
2005.
Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 1997.
Klamut R., Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rze-
szowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne” 2012, z. 19.
Korcz I., Inteligencja emocjonalna – gwarantem bezpieczeństwa i determinantą rozwoju uczniów,
[w:] Edukacja dla bezpieczeństwa – bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń, Czajkowska-Zio-
browska D., Zduniak A. (red.), Poznań 2007.
Korzeniowski  L.F.,  Podstawy  nauk  o  bezpieczeństwie.  Zarządzanie  bezpieczeństwem,  Difin,
Warszawa 2012.
Kuśmierek Z., Udział wojska w sytuacjach kryzysowych, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2014, nr 10 (1).
Kwiatkowska-Basałaj B., Lisiecki M., Pojęcie bezpieczeństwa oraz prognostyczny model jego za-
pewnienia, [w:] Tyrała P. (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem, Wydawnictwo Profesjonal-
nej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
Maslow A., Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.
Matuszak-Flejszman A., Integracja systemów zarządzania, [w:] Łańcucki J. (red.), Znormalizo-
wane systemy zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.
Mazur M., Cybernetyka a zarządzanie, MSW DSiW, Warszawa 1969.
Misiuk A., O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, „Historia i Polityka”, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Warszawskiego, 2018, z. 23 (30).
Nocoń W., Kokot-Góra S., Cytawa A., Grzyb P., Podstawy zabezpieczenia i ratowania stra-
żaków podczas wewnętrznych działań gaśniczych, Wydawnictwo Szkoły Aspirantów Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Kraków 2012.
Pieńkowski  P.,  Społeczeństwa  Unii  Europejskiej  wobec  kryzysów.  Aspekty  funkcjonalne,  [w:]
Bodziany M., Kotasińska A., Löffler B., Jędrzejczyk-Kuliniak K. (red.), Społeczeństwo
a wojna. Wojna – kryzys – bunty mas, Wyd. WSOWL, Wrocław 2015.
Pokruszyński W., Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospo-
darki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów 2012.
Pomykała M., Bezpieczeństwo jako kategoria prawna, [w:] Państwo, administracja, policja, Let-
kiewicz A., Misiuk A. (red.), Szczytno 2012.
Porter M.E., Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.327 Bibliografia
Pyszka A., Modele i determinanty efektywności zespołu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach” 2015, nr 230.
Rysz S.J., Bezpieczeństwo – obiektywny stan czy subiektywne wrażenie, „Policja” 2015, 4.
Rysz S.J., Bezpieczeństwo – potrzeba i usługa pod jednym mianem, „Policja” 2016, 2.
Rysz S.J., Bezpieczeństwo jako wartość ekonomiczna, „Policja” 2016, 3.
Rysz S.J., Głusi w systemie powiadamiania ratunkowego. Analiza zagadnienia z perspektywy koń-
ca roku 2014, „Zeszyty Naukowe WSIZiA w Warszawie” 2015, z. 1 (30).
Rysz S.J., Kierowanie działaniami w zależności od fazy zarządzania kryzysowego, [w:] Prakseolo-
giczne aspekty zarządzania kryzysowego, K. Jaremczuk (red.), WSPiA, Rzeszów–Przemyśl
2013.
Rysz S.J., Lokalne systemy ostrzegania powodziowego na Podkarpaciu, III Międzynarodowa
Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2012 „Infrastruktura komunalna i go-
spodarka wodna”, Rzeszów–Kraków 2012.
Rysz S.J., Obronność i cyberprzestrzeń – analiza koherencji pojęć, [w:] M. Marciniak (red.), Dy-
lematy współczesnej obronności Polski. Pozamilitarne uwarunkowania obronności państwa,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.
Rysz S.J., Powódź – przykłady dobrych praktyk współpracy pomiędzy podmiotami zarządzania
kryzysowego, „Zeszyty Naukowe WSIZiA w Warszawie” 2014, 3 (28).
Rysz S.J., Powódź w maju i czerwcu 2010 roku – pięć wymiarów żywiołu na Podkarpaciu, „Ze-
szyty Naukowe PRz. Ekonomia i Nauki Humanistyczne” 2011, z. 18.
Rysz S.J., Specyfika zarządzania bezpieczeństwem na poziomie samorządu gminy , [w:] Przed-
siębiorczość perspektywą zmian, K. Jaremczuk (red.), PSOiZ WSPiA, Rzeszów–Przemyśl
2015.
Rysz S.J., Specyfika zarządzania bezpieczeństwem , [w:] K. Jaremczuk (red.), Przedsiębiorczość
perspektywą zmian, PSOiZ WSPiA, Przemyśl–Rzeszów 2015.
Rysz S.J., Specyfika zarządzania kryzysowego na poziomie wojewódzkim – podstawy , [w:] Mo-
dern Management Review, 2/2015.
Rysz S.J., Światowe Dni Młodzieży 2016 – analiza zagrożeń i szacowanie ryzyk komunikacyj-
nych. Studium na przykładzie dni diecezjalnych w województwie podkarpackim, [w:] Huma-
nities and Social Sciences, 4/2015.
Rysz S.J., Światowe Dni Młodzieży 2016 – analiza zagrożeń i szacowanie ryzyk populacyjnych.
Studium na przykładzie dni diecezjalnych w województwie podkarpackim. [w:] Humanities
and Social Sciences, 1/2016.
Rysz S.J., The Potential of Specific Local Initiatives by Example Warning against Flooding in
Selected Counties of the South-East of Poland, „Zeszyty Naukowe PRz. Budownictwo i In-
żynieria Środowiska” 2012, z. 59, nr 2/1.
Rysz S.J., Zmiany w powiadamianiu ratunkowym w Polsce – saldo korzyści i deficytów , [w:]
Modern Management Review, 2/2016.
Rysz S.J., Zarządzanie kryzysowe zintegrowane, wydanie 1, Difin, Warszawa 2016.
Siekierkowski M., W świecie prawa Murphy’ego, Wydawnictwo XXL, Wrocław 2007.
Skłodkowski H., Psychologiczne wyzwania kryzysu, [w:] Człowiek w kryzysie – psychospołecz-
ne aspekty kryzysu, Skłodkowski H. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie, Seria SWSPiZ,
Łódź 2010.328 Bibliografia
Szajna W. (red.), Jak stworzyć klaster, WSIiZ, Rzeszów 2011.
Szmyd J., Bezpieczeństwo jako wartość. Refleksja aksjologiczna i etyczna, [w:] Tyrała P. (red.), Za-
rządzanie bezpieczeństwem, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
Szubrycht T., Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, AON, Warszawa 2001.
Szyszko L. (red.), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000.
Ullman R.H., Redefining Security , „International Security” 1983, vol. 5, nr 1.
Willett A.H., The Economic Theory of Risk Insurance, The University of Pennsylvania Press,
Philadelphia 1951.
Wójcik K., Public Relations, Wydawnictwo A.W. Placet, Warszawa 1997.
Ziobro J., Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w kra-
jowym systemie ratowniczo-gaśniczym, t. 1, Aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-prze-
strzenne, Difin, Warszawa 2019.
Netografia:
Adamczyk  M.,  Teoretyczne  wprowadzenie  do  badań  nad  bezpieczeństwem,  [w:]  Debita  M.,
Adamczyk M. (red.), Polska – Europa – świat wczoraj i dziś. Publikacja dostępna na stro-
nie:  https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/14938/Polska-Europa-Swiat._
Wczoraj_i_dzis.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 4.05.2019).
Dziel E., Niepewność i ryzyko w działalności gospodarczej, „Periodyk Naukowy Akademii Po-
lonijnej” 2011, nr 1 (5), Częstochowa 2011. Publikacja dostępna na stronie: https://do-
cplayer.pl/10168814-Niepewnosc-i-ryzyko-w-dzialalnosci-gospodarczej.html (dostęp:
20.05.2019).
Firma  zarabia  krocie,  ukrywa  się  w  Londynie  i  nie  płaci  pracownicom,  http://wyborcza.
pl/1,87648,16500307,Wyzysk_sprzataczek__Firma_zarabia_krocie__ukrywa_sie.htm-
l#ixzz4171ACX7f (dostęp: 24.02.2016).
Gołaś K., Pojęcie bezpieczeństwa, http://geopolityka.net/pojecie-bezpieczenstwa/ (dostęp:
3.05.2019).
Holstein-Beck M., Uwspółcześnione funkcje menedżerskie, „Problemy Zarządzania” 2008, 4 (22),
http://pz.wz.uw.edu.pl/pl/numer/menedzer-i-praca-kierownicza (dostęp: 18.05.2016).
Izdebski W., Wykłady z przedmiotu SIT: modele danych przestrzennych, http://www.izdebski.
edu.pl/index.php?akcja=pokaz_kat&kat=18 (dostęp: 16.02.2016).
Jarosławska K. (red.), OST 112 – ogólnopolska sieć teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru
112, CPI Warszawa 2012. Publikacja otwarta na stronie: http://www.cca.gov.pl/ksiazka-
_o_projekcie_ost_112,163.html (dostęp: 14.06.2016).
Kamieniak J., Potrzeby i motywacje a manipulacja, Warszawa 1967, artykuł otwarty na stro-
nie: www.racjonalista.pl/pdf.php/s,4651 (dostęp: 29.12.2015).
Kołodziński E., Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem, artykuł dostępny na stronie:
www.uwm.edu.pl/mkzk/download/wprowadzenie.pdf (dostęp: 27.04.2016).
Kożuch A., Kożuch B., Podstawy organizacji i zarządzania, kozuch.info/wp…/kozuch_ko-
zuch_podstawy_zarzadzania_2008.pdf, s. 16, 20 (dostęp: 26.04.2016).
Krzemiński T., Zarządzanie przez cele – najlepsze praktyki, http://www.sudeckibiznes.hb.pl/
pigulki/5-6.pdf (dostęp: 25.02.2016).329 Bibliografia
Kwaśniewski J., Kundzewicz Z.W. , Juda-Rezler K., Aksjologia zagrożeń, www.pan.poznan.
pl/nauki/N_410_03_Kwasniewski.pdf (dostęp: 21.04.2016).
Majer P., W poszukiwaniu uniwersalnej definicji bezpieczeństwa wewnętrznego , artykuł na stro-
nie: https://www.abw.gov.pl/download/1/1756/Majer.pdf (dostęp: 3.05.2019).
Malak  K.,  Typologia  bezpieczeństwa.  Nowe  wyzwania,  artykuł  na  stronie:  http://sto-
sunki-miedzynarodowe.pl/bezpieczenstwo/954-typologia-bezpieczenstwa-nowe-
wyzwania?format=pdf (dostęp: 28.08.2016).
Mizerski G., Główne aspekty pojęciowe w marketingu usług: usługi i ich specyfika , publikacja na
stronie:  www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Ekspertyza%20Ryszard%20Szar-
fenberg.pdf (dostęp: 10.05.2016).
Osiatyński W., Wprowadzenie do praw człowieka, http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/WOsia-
tynski_HistIFilo.pdf (dostęp: 20.09.2014).
Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju, https://
www.nik.gov.pl/plik/id,3953,vp,5028.pdf (dostęp: 6.07.2016), s. 6, 10, 11, 23, 34, 35.
Przygotowanie systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi oraz sytuacjami kryzysowy-
mi, https://www.nik.gov.pl/plik/id,5308,vp,6885.pdf (dostęp: 6.07.2016).
Pyszka A., Modele i determinanty efektywności zespołu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach” 2015, nr 230, Artykuł otwarty na stronie: www.ue.katowi-
ce.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/03_34.pdf (dostęp: 13.06.2016).
Rysz S.J., Głusi w systemie powiadamiania ratunkowego. Analiza zagadnienia z perspektywy koń-
ca roku 2014, Artykuł otwarty na stronie: http://www.dobrauczelnia.pl/images/zeszy-
tyNaukowe/1_30_2015/00_zn_rysz.pdf (dostęp: 15.12.2015).
Serafin  R.,  Koncepcja  systemu  adaptacyjnego  zarządzania  ryzykiem  dostaw  w  procesach  pro-
dukcyjnych, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” 2013, vol. 16, nr 3. Artykuł na stronie:
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-38741b0f-b597-
-4fbc-b441-30aca6b67ce4 (dostęp: 16.05.2019).
Skłodkowski H., Psychologiczne wyzwania kryzysu, [w:] Człowiek w kryzysie – psychospołecz-
ne aspekty kryzysu, Skłodkowski H. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie, Seria SWSPiZ,
Łódź 2010, http://piz.san.edu.pl/docs/e-XI-1.pdf (dostęp: 8.05.2013).
Słownik  języka  polskiego  PWN,  http://sjp.pwn.pl/sjp/ryzyko;2518509.html  (dostęp:
15.03.2015).
Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., publi-
kacja dostępna na stronie: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1414 (dostęp:
9.03.2016).
Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., pu-
blikacja  dostępna  na  stronie:  http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3459  
(dostęp: 9.03.2016).
Stec M., Płoskonka J., Portius S., Etel L., Srocki S., System zarządzania państwem w sytu-
acjach  kryzysowych.  Raport  programu  reformy  administracji  publicznej,  Instytut  Spraw
Publicznych, Warszawa 1998. Artykuł dostępny na stronie: http://www.isp.org.pl/fi-
les/18959958810162588001206460161.pdf (dostęp: 27.05.2013).330 Bibliografia
Szubrycht T., Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe AMW” 2006,
nr 4 (167), udostępnione na stronie: www.amw.gdynia.pl/library/File/ZeszytyNauko-
we/…/Szubrycht_T3.pdf (dostęp: 21.04.2016).
Weiner N., Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, publika-
cja dostępna: www.allen-riley.com/utopia/cybernetics.pdf (dostęp: 11.05.2019).
Wróblewska A., Gochnio M., Zarządzanie przez cele, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/zarzadzanie_przez_cele_-_informa -
tor.pdf (dostęp: 24.02.2016).
Zapas  na  kryzys.  Gmina  ma  obowiązek  zarezerwować  co  najmniej  0,5  proc.,  http://www.
samorzad.pap.pl/depesze/rio/128720/Zapas-na-kryzys--Gmina-ma-obowiazek-
zarezerwowac-co-najmniej-0-5-proc--- (dostęp: 31.05.2014).
Zarządzenie Nr 23 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 grudnia 2013 r. w spra-
wie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego, Załącznik 1. Wy-
tyczne do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego, http://www.infor.pl/akt-
-prawny/U38.2013.020.0000036,zarzadzenie-nr-23-ministra-administracji-i-cyfryzac
ji-w-sprawie-wytycznych-do-wojewodzkich-planow-zarzadzania-kryzysowego.html,
(dostęp: 19.06.2016).
Zestawienie jednostek podziału terytorialnego – stan w dniu 01.01.2016 r., dostępne na stronie:
http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-teryt/zakres-rejestru-
-teryt/ (dostęp: 10.03.2016).
http://cocreation.bblog.pl/wpis,misja;wizja;strategia;-;jak;z;tym;pracowac,76327.html
(dostęp: 26.02.2016).
http://conadrogach.pl/droga-krajowa/4/ (dostęp: 5.05.2016).
http://conadrogach.pl/wojewodztwo/podkarpackie/mapa-samochodowa/ (dostęp: 5.05.2016).
http://download.geofabrik.de/europe/poland/podkarpackie.html (dostęp: 21.06.2016).
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kryzys;4011371.html (dostęp: 21.04.2016).
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/terroryzm;3986796.html (dostęp: 10.07.2016).
http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/potrzeba.html (dostęp: 10.05.2016).
http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/us%C5%82uga.html (dostęp: 10.05.2016).
http://epodkarpacie.com/index.php?page=podkarpackie#Klimat (dostęp: 4.05.2016).
http://fakty.interia.pl/tylko-u-nas/news-swiat-w-szoku-drastyczne-zdjecia-i-relacja-z-
egzekucji,nId,1025809 (dostęp: 9.06.2016).
http://finansopedia.forsal.pl/encyklopedia/finanse/hasla/912182,rentownosc.html
(dostęp: 24.02.2016).
http://gecco.geohub.eu/System_gecco (dostęp: 22.06.2016).
http://gisplay.pl/gis/modele-danych-przestrzennych/model-rastrowy.html  (dostęp:
16.02.2016).
http://home.agh.edu.pl/~bartus/index.php?action=dydaktyka&subaction=internet&ite
m=historia (dostęp: 11.05.2019).
http://it-pomoc.pl/komputer/SMS (dostęp: 8.10.2014).
http://katarzynanowak.studiomoff.pl/kryzys-po-chinsku/ (dostęp: 15.02.2016 ).).
http://kolejka.bieszczady.pl/ (dostęp: 5.05.2016).331 Bibliografia
http://monitoruj.podkarpackie.pl/4.1-zagro%C5%BCenia-oraz-usuwanie-ich-negatywnych-
skutk%C3%B3w.html (dostęp: 4.05.2016).
http://nagle.mp.pl/aktualnosci/show.html?id=66900 (dostęp: 12.05.2013).
http://nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/cyberzagrozenie.html (dostęp: 10.05.2019).
http://openstreetmap.org.pl/o-openstreetmap/ (dostęp: 21.06.2016).
http://openstreetmap.org.pl/o-openstreetmap/wykorzystanie-mapy/warunki-licencyj-
ne/licencja-odbl/ (dostęp: 21.06.2016).
http://pcpm.org.pl/zespol-ratunkowy-pcpm (dostęp: 22.06.2016).
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Myczkowskie (dostęp: 29.12.2010).
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Soli%C5%84skie (dostęp: 29.12.2010).
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczownik_ods%C5%82owny (dostęp: 13.05.2013).
http://pl.wikipedia.org/wiki/System_Informacji_Geograficznej (dostęp: 11.03.2014).
http://pogorzanin.powiatprzeworsk.pl/ (dostęp: 5.05.2016).
http://portalwiedzy.onet.pl/21794,,,,prakseologia,haslo.html (dostęp: 27.05.2013).
http://portalwiedzy.onet.pl/34242,,,,zarzadzanie,haslo.html (dostęp: 2.05.2013).
http://portalwiedzy.onet.pl/87534,,,,kryzys_definicja,haslo.html (dostęp: 2.05.2013).
http://pulshistorii.pb.pl/4390027,2894,stan-wojenny-1981-1983 (dostęp: 16.06.2016).
http://rcb.gov.pl/narodowy-program-ochrony-infrastruktury-krytycznej-2/ (dostęp:
10.06.2016).
http://rcb.gov.pl/o-rcb/ (dostęp: 28.04.2016).
http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/ (dostęp: 28.04.2016).
http://rzeszow.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opraco-
wania/komunikat-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztwa-podkarpackiego-
marzec-2016-r-,2,45.html (dostęp: 2.05.2016).
http://sg.jskinternet.pl/dokumenty/zalaczniki/14/14-81607.png (dostęp: 5.05.2016).
http://sjp.pl/kierowanie (dostęp: 15.02.2016).
http://sjp.pl/koordynacja (dostęp: 15.02.2016).
http://sjp.pwn.pl/sjp/cyberprzestrze%C5%84;2553915 (dostęp: 9.05.2016).
http://sjp.pwn.pl/sjp/cyberprzestrze%C5%84;2553915 (dostęp: 9.05.2016).
http://sjp.pwn.pl/sjp/integracja;2561723.html (dostęp: 10.03.2016).
http://sjp.pwn.pl/sjp/monitoring;2568296.html (dostęp: 11.03.2016).
http://sjp.pwn.pl/sjp/ostrzec;2496720.html (dostęp: 11.03.2016).
http://sjp.pwn.pl/sjp/zagro%C5%BCenie;2542384 (dostęp: 21.04.2016).
http://sjp.pwn.pl/slowniki/klastry.html (dostęp: 16.06.2016).
http://sjp.pwn.pl/slowniki/rz%C4%85d.html (dostęp: 7.06.2016).
http://sjp.pwn.pl/slowniki/zam%C4%99t.html (dostęp: 15.03.2016).
http://sjp.pwn.pl/szukaj/alarmowanie.html (dostęp: 11.03.2016).
http://sjp.pwn.pl/szukaj/decyzja.html (dostęp: 11.03.2016).
http://sjp.pwn.pl/szukaj/powiadamianie.html (dostęp: 11.03.2016).
http://sjp.pwn.pl/szukaj/prognoza.html (dostęp: 11.03.2016).
http://sjp.pwn.pl/szukaj/raport.html (dostęp: 11.03.2016).
http://sjp.pwn.pl/szukaj/symulacja.html (dostęp: 11.03.2016).
http://synonim.net/synonim/klaster (dostęp: 6.03.2016).332 Bibliografia
http://www.archiwum.podkarpackie.pl/wrota_kopia/kopia/pl/bip/gminy.htm  (dostęp:
27.02.2016).
http://www.autonom.edu.pl/publikacje/mazur_marian/cybernetyka_a_zarzadzanie-tiff.
pdf (dostęp: 11.05.2019).
http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/prg.html (dostęp: 21.06.2016).
http://www.commint.pl/slownik-outsourcingu/definicja-incydent (dostęp: 27.04.2019).
http://www.cotojest.info/usluga_633.html (dostęp: 10.05.2016).
http://www.economist.com/node/11848432 (dostęp: 6.03.2016).
http://www.findict.pl/slownik/rentownosc (dostęp: 24.02.2016).
http://www.gisplay.pl/gis/numeryczny-model-terenu.html (dostęp: 19.06.2016).
http://www.gmdss.republika.pl/filesgmdss/inmarsat.html (dostęp: 22.06.2016).
http://www.gopr.bieszczady.pl/images/File/teren%20dzialania%20grupy.jpg  (dostęp:
30.09.2014).
http://www.gopr.bieszczady.pl/index.php?p=historia/ (dostęp: 30.09.2014).
http://www.hej.mielec.pl/miasto2/komunikaty2/art495,powiat-promuje-system-moni-
toringu-powodziowego-zapisz-sie-na-liste-dostaniesz-sms-a-z-ostrzezeniem.html (do-
stęp: 3.06.2016).
http://www.hydroprojekt.pl/obiekty,hydrotechniczne,5.html (dostęp: 29.12.2010).
http://www.igeomap.pl/pub/GMW/DOC/GEO-MAP/4wektoryzacjaobrazowrastro-
wych.pdf (dostęp: 16.02.2016).
http://www.lhs.pl/ (dostęp: 5.05.2016).
http://www.lubaczow.com.pl/ (dostęp: 28.02.2016 r.) oraz strony internetowej Miasta Lu-
baczów: http://www.lubaczow.pl/ (dostęp: 28.02.2016).
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Alfred_Marshall#Legacy  oraz  http://
www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/druk.php?p=&strona=biul_macia34_1&nr=39 (do-
stęp: 6.03.2016).
http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_96055.asp?soid=ABA85996052E43148185A87171
D15678 (dostęp: 10.06.2016).
http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/11385?t=Zarzadzanie-kryzysowe-
zmiany-w-systemie (dostęp: 13.06.2016).
http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/11385?t=Zarzadzanie-kryzysowe-
zmiany-w-systemie (dostęp: 14.05.2016).
http://www.ropczyce.prospect.pl/index.php (dostęp: 5.06.2016).
http://www.ropczyce.prospect.pl/wizualizacja/punkt_opadowy.php?prze=NGWI  (dostęp:
5.06.2016).
http://www.ropczyce.prospect.pl/wizualizacja/punkt_pomiarowy.php?prze=OLBY (dostęp:
5.06.2016).
http://www.rp.pl/artykul/236205-Czy-starosta-musi-byc-radnym-.html (dostęp: 30.03.2016).
http://www.udyomedia.pl/def-GRID_(odwzorowanie).html (dostęp: 19.06.2016).
http://www.vetopedia.pl/article296-1-Choroba_Aujeszkyego.html (dostęp: 21.06.2016).
http://www.wiedza24h.pl/pojecie/496/infrastruktura_definicja.html (dostęp: 9.06.2016).
http://www.wroclaw.pl/telefony-alarmowe-zaufania-infolinie-we-wroclawiu  (dostęp:
9.12.2015).333 Bibliografia
http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/D2A5D97A-2514-47E8-AB9C-3315759
31A13/443470/OKVI32217_siwz_zal7_Program.pdf (dostęp: 11.01.2011).
http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/reprezentacja-samorzadowych-
jednostek-organizacyjnych/ (dostęp: 16.03.2016).
http://www.zarzyccy.pl/p_piramida-potrzeb-maslowa.html (dostęp: 10.05.2016).
http://wzk.poznan.uw.gov.pl/samodzielna-aplikacja-arcus-2005 (dostęp: 14.05.2014).
http://zoz.cbk.waw.pl/demonstracja-wybranych-technik-satelitarnych-dla-zarzadzania-i-
ratownictwa/ (dostęp: 22.06.2016).
https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/pozostale-informacje/panstwowe-ratownictwo-medyczne/
tekst-jednolity-wojewodzkiego-planu-dzialania-systemu-panstwowe-ratownictwo-
medyczne/ (dostęp: 10.06.2016).
https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/pozostale-informacje/panstwowe-ratownictwo-medyczne/
projekt-aktualizacji-nr-10-do-wojewodzkiego-planu-dzialania-systemu-panstwowe-rat
ownictwo-medyczne/ (dostęp: 28.06.2016).
https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/pozostale-informacje/panstwowe-ratownictwo-medycz-
ne/aneks-nr-3-do-wojewodzkiego-planu-dzialania-systemu-panstwowe-ratownictwo-
medyczne-2/ (dostęp: 6.07.2016).
https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/pozostale-informacje/panstwowe-ratownictwo-medyczne/
projekt-aktualizacji-nr-10-do-wojewodzkiego-planu-dzialania-systemu-panstwowe-rat
ownictwo-medyczne/ (dostęp: 28.06.2016).
https://dobryslownik.pl/slowo/cyber-/217597/ (dostęp: 10.05.2019).
http://geopolityka.net/konstanty-chodkowski-czym-jest-wojna-hybrydowa/ (dostęp:
24.05.2019).
https://mfiles.pl/pl/index.php/Styl_kierowania (dostęp: 7.03.2016).
https://mfiles.pl/pl/index.php/Wymaganie,_potrzeba,_oczekiwanie (dostęp: 10.05.2016).
https://pl.glosbe.com/pl/pl/wirtualno%C5%9B%C4%87 (dostęp: 11.05.2019).
https://pl.wikipedia.org/wiki/Shapefile (dostęp: 21.06.2016).
https://rzeszow.uw.gov.pl/wojewodztwo-podkarpackie/transport-i-komunikacja/grani-
ce/ (dostęp: 5.05.2016).
https://sjp.pwn.pl/slowniki/kryzys.html (dostęp: 6.05.2019).
https://sjp.pwn.pl/slowniki/poczucie.html (dostęp: 4.05.2019).
https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/minislownik-bbn-propozy/603-
5,MINISLOWNIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpieczenst
wa.html (dostęp: 5.05.2019).
https://www.gddkia.gov.pl/pl/631/siec-drog-krajowych-na-podkarpaciu (dostęp: 5.05.2016).
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/21044/Via-Carpathia-jedna-z-najbardziej-strategicznych-
inwestycji (dostęp: 5.05.2016).
https://www.synonimy.pl/synonim/rentowno%C5%9B%C4%87/ (dostęp: 24.02.2016).
https://www.worldcongress.com/speakerBio.cfm?speakerID=1282&confcode=NW700
(dostęp: 6.03.2016).
www.uwm.edu.pl/mkzk/download/wprowadzenie.pdf, s. 6 (dostęp: 27.04.2016).334 Bibliografia
artykuły prasowe:
Mamy czyste powietrze, „Gazeta Codzienna Nowiny” z dnia 4.04.2005 r.
Podkarpacie w liczbach, „Dziennik Polski” z dnia 27.12.2004 r.
akty prawne:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78,
poz. 483).
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2013 r., poz. 482 ze zm.).
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 1990 r., nr 16, poz. 95 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101,
poz. 926 ze zm.).
Ustawa  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  1998  r.,  nr  91,  
poz. 578 ze zm.).
Ustawa  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  1998  r.,  nr  91,  
poz. 578 ze zm.).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (Dz.U. z 1998 r., nr 91,  
poz. 576 ze zm.).
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału
terytorialnego państwa (Dz.U. z 1998 r., nr 96, poz. 603 ze zm.).
Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska  (Dz.U.  z  2001  r.,  nr  62,  
poz. 627 ze zm.).
Ustawa  z  dnia  18  kwietnia  2002  r.  o  stanie  klęski  żywiołowej  (Dz.U.  z  2002  r.,  nr  62  
poz. 558).
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2002 r., nr 113, poz. 985
ze zm.).
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wy-
wiadu (Dz.U. z 2018 r., poz. 2387).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego
Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r., nr 156, poz. 1301 ze zm.).
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 210, poz. 2135 ze zm.)
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r.,
nr 191, poz. 1410 ze zm.).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r., nr 89,  
poz. 590 ze zm.).
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. z 2009 r., nr 1, poz. 59).
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
(Dz.U. z 2009 r., nr 31, poz. 206).335 Bibliografia
Ustawa  z  dnia  17  lipca  2009  r.  o  zmianie  ustawy  o  zarządzaniu  kryzysowym  (Dz.U.
z 2009 r., nr 131, poz. 1076).
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.
z 2010 r., nr 240, poz. 1600).
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r., nr 112, poz. 654
ze zm.).
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (Dz.U., nr 208, poz. 1240)
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 867).
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2018 r., poz. 408).
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2016 r.,  
poz. 904).
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2016 r.,  
poz. 904).
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 2138).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
(Dz.U. z 2011 r., nr 46, poz. 239).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (Dz. Urz. UE L119, t. 59, 4 maja 2016).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji
i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (Dz.U. z 2011 r., nr 86, poz.
471).
Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie
usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw
użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) (Dz.U. UE L 108 z 24.04.2002, s. 51
z dnia 24 kwietnia 2002).
Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.
w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej, L 288, 6 listopada 2007).
Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych
(Dz.U. z 1953 r., nr 23, poz. 93 ze zm.).Zarządzenia Nr 23 Ministra Administracji i Cy-
fryzacji z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wytycznych do wojewódzkich planów za-
rządzania kryzysowego, Załącznik 1. Wytyczne do wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego.
Zarządzenie  Nr  248/2012  Wojewody  Podkarpackiego  –  Szefa  Obrony  Cywilnej  Woje-
wództwa z dnia 6 września 2012 roku w sprawie powołania wojewódzkiej formacji
obrony cywilnej Drużyny Ratownictwa i Poszukiwania Górskiego.336 Bibliografia
Zarządzenie  Nr  173/2014  Wojewody  Podkarpackiego  –  Szefa  Obrony  Cywilnej  Woje-
wództwa z dnia 08 października 2014 roku w sprawie powołania wojewódzkiej forma-
cji obrony cywilnej Tarnobrzeskiej Drużyny Ewakuacji i Ratownictwa Wodnego.
Zarządzenie Nr 79/14 Wojewody Podkarpackiego w sprawie powołania Zespołu do spraw
Systemu Powiadamiania Ratunkowego i Państwowego Ratownictwa Medycznego na
terenie województwa podkarpackiego.
Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wy-
kazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.
Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu
przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.
Zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wykazu
przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.
Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  13  kwietnia  2018  r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowe-
go (Dz.U. z 2018 r., poz. 867).
Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  22  lutego  2019  r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa (Dz.U.
z 2019 r., poz. 512).
Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  23  listopada  2018  r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2018 r., poz. 2387).
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w spra-
wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1313).
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w spra-
wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 408).
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1115).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektó -
rych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2500).
inne:
Plan  Zarządzania  Kryzysowego  Ministerstwa  Obrony  Narodowej,  http://www.polska-
-zbrojna.pl/home/articleshow/11385?t=Zarzadzanie-kryzysowe-zmiany-w-systemie
(dostęp: 13.06.2016).
Pismo WBiZK PUW w Rzeszowie (znak: ZK.II.644.16.2008, z dnia 8.06.2008 r. skierowa-
nego w odpowiedzi na pismo Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP
w Warszawie (znak: BL-IV-0760/1-1/11, z dnia 23.05.2008 r.).
Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego województwa podkarpackiego.
Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego powiatu jasielskiego.
Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego gminy Skołyszyn.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Zarządzanie organizacją w sytuacjac...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Najczęściej kupowane