• Zarządzanie działalnością leczniczą. Problematyka prawna

Zarządzanie działalnością leczniczą. Problematyka prawna

 • Autor: Małgorzata Paszkowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-799-5
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 310/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 68.00 zł

  61.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Na zarządzanie każdą działalnością leczniczą bardzo istotny wpływ ma prawo. Prawo określa wymogi niezbędne do założenia i prowadzenia działalności leczniczej, a także ma duży wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiocie leczniczym oraz na zarządzanie prawami pacjenta. Nie można skutecznie zarządzać podmiotem leczniczym bez znajomości prawa.

W książce przedstawiono najważniejsze regulacje prawne dotyczące działalności leczniczej i personelu medycznego w kontekście zarządzania. Publikacja stanowi przystępne i skondensowane kompendium aktualnej wiedzy prawnej w aspekcie zarządzania podmiotami leczniczymi. Książka ma pomóc w efektywnym zarządzaniu podmiotami leczniczymi zgodnie z prawem i w jego granicach. Dodatkowo poruszono w niej medialny ostatnio problem mediacji w sporach zbiorowych. Publikacja zawiera wiele odniesień do problemów i praktyki podmiotów leczniczych.

Stan prawny na dzień 1 marca 2019 r. z uwzględnieniem ważniejszych zmian obowiązujących od 1 kwietnia i 1 czerwca 2019 r.

Patronat:      

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. System ochrony zdrowia w Polsce

1.1. Świadczeniobiorca, świadczeniodawca, płatnik
1.2. Świadczenia gwarantowane
1.3. Polityka zdrowotna

Rozdział 2. Formy i zasady prowadzenia działalności leczniczej

2.1. Rodzaje podmiotów wykonujących działalność leczniczą
2.2. Spółka jako forma prowadzenia działalności leczniczej
2.3. Wymogi dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą
2.4. Reklama działalności leczniczej

Rozdział 3. Zarządzanie personelem medycznym

3.1. Zawody medyczne
3.2. Formy i procedury zatrudniania

Rozdział 4. Zarządzanie prawami pacjenta

4.1. Przegląd praw pacjenta i warunki ich realizacji
4.2. Dokumentacja medyczna

Rozdział 5. Kontrole działalności leczniczej

5.1. Kontrola organu rejestrowego, ministra zdrowia oraz podmiotu tworzącego
5.2. Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej
5.3. Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia

Rozdział 6. Mediacje W działalności leczniczej

6.1. Mediacje w sporach zbiorowych ze stosunku pracy
6.2. Mediacje sądowe w sprawach cywilnych

Rozdział 7. Źródła finansowania działalności leczniczej

7.1. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia
7.2. Prywatna Opieka Zdrowotna
7.3. Medycyna pracy

Bibliografia

Małgorzata Paszkowska
dr, absolwentka prawa i studiów podyplomowych menedżerskich, adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz zajęcia dydaktyczne m.in. z prawa w ochronie zdrowia. Autorka programów i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych dla ochrony zdrowia m.in. Zarządzanie w ochronie zdrowia, MBA w ochronie zdrowia, a także opiekun merytoryczny studiów podyplomowych dla pracowników pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zainteresowania zawodowe koncentruje przede wszystkim wokół zagadnień związanych z prawem i zarządzaniem w ochronie zdrowia. Autorka ponad 250 publikacji, w tym 10 książek. Ekspert serwisu informacji prawnej LEX Ochrona Zdrowia Wolters Kluwer. Współpracownik wielu czasopism branżowych dla ochrony zdrowia.

Książki tego autora


  1. Amstrong  M.,  Zarządzanie  zasobami  ludzkimi.  Strategia  i  działanie,  Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
  2. Augustynowicz A., Budziszewska-Makulska A., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, CeDeWu, Warszawa 2010.
  3. Auleytner J., Głąbicka K., Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Warszawa 2000.
  4. Baka  K.,  Machulak  G.,  Pietraszewska-Macheta  A.,  Sidorko  A.,  Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, ABC, Warszawa 2010.
  5. Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2010.
  6. Bieliński  A.,  Mediacja w polskim postępowaniu cywilnym,  „Administracja Publiczna”, nr 2/2005.
  7. Bieniek G., Ciepła H. i in., Komentarz do kodeksu cywilnego. Zobowiązania, LexisNexis, Warszawa 2009.
  8. Borowicz K., Puzoń W., Ryba M., Ustawa o działalności leczniczej z komentarzem oraz wybranymi aktami wykonawczymi, Infor, Warszawa 2012.
  9. Brzezińska-Grabarczyk D., Narolski M. (red.), Prawo o działalności leczniczej w praktyce, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
10. Costa J., Demand for private health insurance: how important is the quality gap? „Health Economics”, nr 7/2003.
11. Dawydzik L., Ochrona zdrowia pracujących, PZWL, Warszawa 2003.
12. Dercz M., Rek T., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
13. Dobska M., Dobski P., Marketing usług medycznych, Infor, Warszawa 1999.
14. Filip R., Marketing specjalistycznych ambulatoryjnych usług medycznych, Czelej, Lublin 2002.
15. Gmurzyńska E., Morek R. (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer 2018.
16. GUS, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r., Warszawa 2017.
17. GUS, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r., Warszawa–Kraków 2018.
18. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2003.
19. Karkowska D., Prawa pacjenta, Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
20. Karkowska D., Zawody medyczne, LEX, Warszawa 2012.
21. Karkowski T., Telemedycyna i eHealth w sektorze opieki zdrowotnej, serwis „Prawo i Zdrowie”, komentarz nr 72487.
22. Kostera M.,  Zarządzanie personelem, Polskie  Wydawnictwo  Ekonomiczne, Warszawa 1999.
23. Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000/2011.
24. Kubot Z., Kuczyński T., Masternak Z., Szurgacz H., Prawo pracy, Difin, Warszawa 2010.
25. Majchrowska A. (red.), Wybrane elementy socjologii, Czelej, Lublin 2003.
26. Nestorowicz M., Prawo medyczne, TNOIK, Toruń 2016.
27. Niżnik  J.,  W  poszukiwaniu  racjonalnego  systemu  finansowania  ochrony zdrowia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Kraków 2004.
28. Paszkowska M., Badania profilaktyczne pracowników cz. I , „Praca i Zdrowie”, nr 5/2007.
29. Paszkowska M., Badania profilaktyczne pracowników cz. II, „Praca i Zdrowie”, nr 6/2007.
30. Paszkowska M., Dokumentacja medyczna w świetle zmian przepisów, „MEDIUM Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej”, nr 2/2016.
31. Paszkowska M.,  Formy  prywatnego  finansowania  opieki  medycznej  przez pacjentów w Polsce, „e-Finanse”, nr 3/2011.
32. Paszkowska M., Formy zatrudniania i czas pracy w podmiotach leczniczych, „Praca i Zdrowie”, nr 6/2012.
33. Paszkowska M., Komentarze serwisu i programu specjalistycznego Lex „Prawo w ochronie zdrowia”, Wolters Kluwer.
34. Paszkowska M., Kompetencje UE w ochronie zdrowia, „Wspólnoty Europejskie”, nr 4/2007.
35. Paszkowska M., Kontrola PIS w zakładzie rehabilitacji leczniczej, „Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja”, nr 95, czerwiec 2018.
36. Paszkowska  M.,  Kontrola  zakładu  rehabilitacji  przez  NFZ,  „Rehabilitacja w Praktyce”, nr 2/2016.
37. Paszkowska M., Mediacje w ochronie zdrowia cz. 1, „Ogólnopolski Przegląd Medyczny”, nr 6/2015.
38. Paszkowska M., Mediacje w ochronie zdrowia cz. 2, „Ogólnopolski Przegląd Medyczny”, nr 7–8/2015.
39. Paszkowska  M.,  Mediacje  w  sprawach  związanych  ze  stosunkiem  pracy, „Praca i Zdrowie”, nr 1/2015.
40. Paszkowska M., Medycyna pracy w podmiotach leczniczych, „Ogólnopolski Przegląd Medyczny”, nr 3/2016.
41. Paszkowska M., Normatywne ograniczenia reklamy działalności leczniczej, „Przegląd Prawa Publicznego”, nr 4/2013.
42. Paszkowska M., Obowiązki szpitala w przypadku śmierci pacjenta, „MEDIUM Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej”, nr 11/2018.
43. Paszkowska  M.,  Odpowiedzialność  prawna  „etatowca”  i  „kontraktowca”, „MEDIUM Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej”, nr 10/2015.
44. Paszkowska M., Podstawy prawne prowadzenia działalności leczniczej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 8/2012.
45. Paszkowska M., Podstawowe standardy prawne wykonywania zawodu lekarza, „Wiadomości Lekarskie”, nr 6/2018.
46. Paszkowska  M.,  Pracodawca  jako  klient  na  rynku  usług  medycznych, [w:] Ochrona zdrowia i gospodarka, K. Ryć, Z. Skrzypczak (red.), UW Wydział Zarządzania, Warszawa 2008.
47. Paszkowska M., Prawa pacjenta w nowej ustawie, „Jurysta”, nr 2/2010.
48. Paszkowska M., Prawa pacjenta w szpitalu, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego”, nr 1/2011.
49. Paszkowska M., Prawo dla fizjoterapeutów , Difin, Warszawa 2018.
50. Paszkowska M., Prawo dla lekarzy, Difin, Warszawa 2016.
51. Paszkowska M., Prawo dla pielęgniarek, Difin, Warszawa 2017.
52. Paszkowska M., Prawo dla ratowników medycznych, Difin, Warszawa 2019.
53. Paszkowska M., Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej a lekarski obowiązek jej udostępnienia, „Wiadomości Lekarskie”, nr 8/2018.
54. Paszkowska M., Prawo pacjenta do uzyskania informacji od świadczeniodawcy medycznego, „Ogólnopolski Przegląd Medyczny”, nr 7/2010.
55. Paszkowska M., Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne, „e-Finanse”, nr 2/2008.
56. Paszkowska M., Rola abonamentu medycznego w zarządzaniu organizacją, „Ogólnopolski Przegląd Medyczny”, nr 9–10/2007.
57. Paszkowska M., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ochronie zdrowia, „Ogólnopolski Przegląd Medyczny”, nr 7/2012.
58. Paszkowska M., System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, Difin, Warszawa 2015.
59. Paszkowska  M.,  Ubezwłasnowolniony  pacjent  w  gabinecie  stomatologicznym, „Twój Przegląd Stomatologiczny”, nr 1–2/2017.
60. Paszkowska M., Umowa o pracę czy umowa cywilna dla lekarza? „MEDIUM Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej”, nr 8–9/2015.
61. Paszkowska M., Ustawowe zyski, „Menadżer Zdrowia”, nr 3/2007.
62. Paszkowska M., Uzdrowiska w systemie ochrony zdrowia, Difin, Warszawa 2017.
63. Paszkowska M. (red.), Zarządzanie podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, Difin, Warszawa 2015.
64. Paszkowska M., Zgoda pacjenta podstawą legalności udzielania świadczeń zdrowotnych, „Ogólnopolski Przegląd Medyczny”, nr 8/2010.
65. Ponikowska I. (red.), Encyklopedia balneologii i medycyny fizykalnej, Aluna, Konstancin-Jeziorna 2015.
66. Poździoch S., Guła P. (red.), Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
67. Pyzioł  W.,  Szumański  A.,  Weiss  I.,  Prawo  spółek,  C.H.  Beck,  Warszawa 2016.
68. Raport OECD „Health at a Glance: Europe 2017”.
69. Rajkiewicz A., Supińska J., Księżopolski M., Polityka społeczna, Śląsk, Katowice 1998.
70. Sordyl G., Umowa ubezpieczenia, [w:] W. Sułkowska (red.), Ubezpieczenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
71. Sozański J., Prawo europejskie, Juris, Poznań 2010.
72. Sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium RP za rok 2016 i 2017.
73. Stachura R., Rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, Polityka zdrowotna, t. II, 2004.
74. Stoner  J.,  Wankel  Ch.,  Kierowanie,  Polskie  Wydawnictwo  Ekonomiczne, Warszawa 1996.
75. Suchar M., Zarządzanie personelem w praktyce. Poradnik dla menadżerów z zestawem narządzi, ODDK, Gdańsk 2007.
76. Suchecka J., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
77. Sygit M., Zdrowie publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
78. Syrkiewicz-Świtała M., Holecki T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia, ŚAM, Katowice 2007.
79. Ściborek Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2010.
80. The  World  Health  Report  2000.  Health  Systems:  improving  Performance. WHO, Genewa 2000.
81. Ura E., Ura E., Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2006.
82. Urbaniec M., Stec P. (red.), Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia, Akademia Polonijna, Częstochowa 2010.
83. Włodarczyk C., Poździoch S., Systemy zdrowotne, zarys problematyki, UJ, Kraków 2001.
84. Włodarczyk  C.,  Wprowadzenie  do  polityki  zdrowotnej,  Oficyna a   Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
85. www.gov.pl/web/zdrowie.
86. www.nfz.gov.pl.
87. www.politykazdrowotna.com.
88. www.piu.org.pl.
89. www.produkty.lex.pl/ochrona-zdrowia.
90. www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie.
91. www.stat.gov.pl.
92. Zimna T., Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
93. Zielińska  E.,  Ustawa  o  zawodach  lekarza  i  lekarza  dentysty.  Komentarz, Wolters Kluwer, Kraków 2014.
94. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
95. Żołyński J., Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Akty prawne

  1. Kodeks cywilny z 1964 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1025).
  2. Kodeks  postępowania  cywilnego  z  1964  r.  (tekst  jedn.:  Dz.U.  z  2018  r., poz. 1360).
  3. Kodeks  rodzinny  i  opiekuńczy  z  1964  r.  (tekst  jedn.:  Dz.U.  z  2017  r., poz. 682).
  4. Kodeks pracy z 1974 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917).
  5. Ustawa  z  dnia  31  stycznia  1959  r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 912).
  6. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1491).
  7. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 59).
  8. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 210).
  9. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 174).
10. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1878).
11. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 617).
12. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1155).
13. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1577).
14. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2211).
15. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1878).
16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1510).
17. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2196).
18. Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1318).
19. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 151).
20. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 175).
21. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2190).
22. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 408).
23. Ustawa  z  dnia  12  maja  2011  r.  o  refundacji  leków,  środków  spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1844).
24. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 123).
25. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1492).
26. Ustawa z dnia 25 września 2015 o zawodzie fizjoterapeuty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 505).
27. Ustawa  z  dnia  27  października  2017  r.  o  podstawowej  opiece  zdrowotnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 357).
28. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 646).
29. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w  sprawie  przeprowadzania  badań  lekarskich  pracowników,  zakresu  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  nad  pracownikami  oraz  orzeczeń  lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2067).
30. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 129, poz. 1068).
31. Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  20  lipca  2011  r.  w  sprawie  kwalifikacji  wymaganych  od  pracowników  na  poszczególnych  rodzajach  stano wisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 r., poz. 896).
32. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 393).
33. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 420).
34. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., 1331).
35. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń  gwarantowanych  z  zakresu  lecznictwa  uzdrowiskowego  (tekst  jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2027).
36. Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  24  września  2013  r.  w  sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 86).
37. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 357).
38. Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  22  listopada  2013  r.  w  sprawie świadczeń  gwarantowanych  z  zakresu  leczenia  szpitalnego  (tekst  jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2295).
39. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 188).
40. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 465).
41. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz.U. z 2013 r., poz. 1562).
42. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu  ogłaszania  o  postępowaniu  w  sprawie  zawarcia  umowy  o  udzielanie świadczeń  opieki  zdrowotnej,  składania  ofert,  powoływania  i  odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1897).
43. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1146).
44. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r., poz. 2069).
45. Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
46. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1492).
47. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1372).
48. Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń  zapobiegawczych,  diagnostycznych,  leczniczych  i  rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. z 2017 r., poz. 497).
49. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz.U. z  2017 r., poz. 1225).
50. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1783).
51. Rozporządzanie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  5  października  2017  r.  w  sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1975).
52. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu  substancji  czynnych  zawartych  w  lekach,  środków  spożywczych  specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne (Dz.U. z 2018 r., poz. 299).
53. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 469).
54. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 941).
55. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty (Dz.U. z  2018 r., poz. 1319).
56. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1738).
57. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 2459).
58. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r., poz. 595).
59. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. z 2019 r., poz. 605).
60. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2019 r., poz. 602).
61. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r., poz. 866).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Prawo dla lekarzy

37.50 zł 75.00 zł Cena netto: 35.71 zł

Prawo dla fizjoterapeutów. Wydanie ...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Polski system ochrony zdrowia

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Medycyna pracy w systemie ochrony z...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Położna w systemie ochrony zdrowia ...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane