• Zarządzanie bezpieczeństwem miejskiej komunikacji zbiorowej

Zarządzanie bezpieczeństwem miejskiej komunikacji zbiorowej

 • Autor: Ewa Kulińska Dariusz Masłowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-330-0
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 296/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 53.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
W monografii przedstawiono metody, narzędzia kontroli i sterowania bezpieczeństwem pojazdów miejskiej komunikacji zbiorowej. Oprócz podstawowych informacji dotyczących logistyki miejskiej i telematyki autorzy zamieścili szczegółowe analizy miasta odnoszące się do przejazdów autobusów po mieście. Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno dla pracowników naukowych, jak i menedżerów średniego i wysokiego szczebla oraz praktyków zarządzających ruchem pojazdów miejskiej komunikacji zbiorowej.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Transport miejski w ujęciu systemowym

1.1. Systemowe aspekty funkcjonowania miast
1.2. Problemy transportowe w miastach
1.3. Publiczny transport zbiorowy
1.4. Realizacja procesów transportowych a ich wpływ na bezpieczeństwo ruchu w miastach
    
Rozdział 2. Zastosowanie rozwiązań telematycznych w podnoszeniu bezpieczeństwa miejskiej komunikacji zbiorowej

2.1. Istota telematyki transportu w kontekście bezpieczeństwa
2.2. Inteligentne systemy transportowe
2.3. Rozwiązania telematyczne w miastach
2.4. Podnoszenie bezpieczeństwa miejskiej komunikacji zbiorowej

Rozdział 3. Przegląd wybranych narzędzi modelowania w aspekcie bezpieczeństwa transportu miejskiego

3.1. Przegląd wybranych narzędzi optymalizacji tras
3.2. Przegląd wybranych narzędzi do planowania i zarządzania ruchem w mieście
3.3. Przegląd wybranych technik modelowania wielokryterialnego
3.4. Referencyjny model sterowania komunikacją zbiorową
3.5. Implikacja danych w opracowanym modelu wykorzystującym metodę PERT

Rozdział 4. Wyniki badań

4.1. Przestrzenny zakres badań
4.2. Publiczny transport zbiorowy w badanym podmiocie
4.3. Analiza badań ankietowych
4.4. Badanie natężenia ruchu będące kluczowym czynnikiem bezpieczeństwa
4.5. Analiza przykładowych przejazdów miejskiej komunikacji zbiorowej
4.6. Propozycja zmian w systemie miejskim

Zakończenie
Bibliografia

Dr hab. Maciej Stajniak, prof. WSL:

Oceniając pozytywnie recenzowaną monografię, pragnę podkreślić, że stanowi ona jednolite metodologicznie studium teoretyczno-empiryczne poświęcone zarządzaniu bezpieczeństwem miejskiej komunikacji zbiorowej oraz wielokryrerialnemu modelowi sterowania pojazdami komunikacji miejskiej. Treści publikacji stanowią znaczący wkład do teorii poznania uwarunkowań rozwoju komunikacji miejskiej.

Dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ:

Autorzy wykazali się dobrą znajomością problematyki związanej z obszarami funkcjonowania logistyki miasta, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa komunikacji zbiorowej. Monografia doskonale wpisuje się w potrzeby nauki i praktyki w dziedzinie nauk o zarządzaniu i jakości.

Ewa Kulińska
Prof. PO dr hab. inż. Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Opolskiej, kierownik Katedry Logistyki na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, pełnomocnik Rektora Politechniki Opolskiej ds. zarządzania ryzykiem. Główne zainteresowania naukowo-badawcze: praktyczne aspekty zarządzania logistyką, zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw, strategie rozwoju organizacji, podejście procesowe w zarządzaniu, nowoczesne techniki informacyjne, kontrola zarządcza.

Książki tego autora

Dariusz Masłowski
dr, w latach 2010-2019 studiował logistykę oraz zarządzanie i inżynierię produkcji na Politechnice Opolskiej. Od 2016 roku zatrudniony jest na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej na stanowisku naukowo-dydaktycznym. Oprócz współpracy ze środowiskiem akademickim pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych logistycznych w placówkach z województwa opolskiego. W swoim dorobku posiada ok. 40 publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Jego zakres badawczy obejmuje przede wszystkim: logistykę miasta, Smart City, telematykę, optymalizację działań transportowych oraz zarządzanie.

Książki tego autora

 
Bibliografia
Adamski A., Inteligentne systemy transportowe. Sterowanie, nadzór i zarządzanie, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2003.
Anand N., Quak H., Dunin R. van, Tavasszy L., City Logistics Modeling Efforts: Trends and Gaps – Review, The 7th International Conference on City Logistics, Mallorca Island, Spain, June 2011.
Bach-Głowińska J., Inteligentna przestrzeń. Trzeci wymiar innowacyjności, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Banak M., Brdulak J., Krysiuk C., Pawlak P., Kierunki rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w Polsce, ITS, Warszawa 2014.
Barcik J., Czech P., Wpływ infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu – część 1, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport” 2010, z. 67.
Barcik R., Bylinko L., Społeczne aspekty diagnozy stanu zarządzania logistycznego miejską infrastrukturą transportową, Logistyka 2012, nr 2.
Bartczak K., Technologie informatyczne i telekomunikacyjne jako podstawa tworzenia systemów telematycznych w transporcie. Współczesne procesy i zjawiska w transporcie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
Bartkowiak G., Czynniki kształtujące zachowania zdrowotne człowieka na przestrzeni życia, Wydawnictwo UM w Poznaniu, Poznań 2008.
Baumgartner M., Leonardi J., Krusch O., Improving computerized routing and scheduling and vehicle telematics: A qualitative survey, Transportation Research Part D: Trans-
port and Environment 2008, vol. 13, Issue 6.
Bąk J., Bąk-Gajda D., Psychologiczne czynniki bezpieczeństwa ruchu drogowego, „Eksploatacja i niezawodność” 2008, nr 3.
Benjelloun A., Crainic T.G., Trends, Challenges and Perspectives in City Logistics, Buletin AGIR 2009, nr 4.
Berdicka K., An introduction to road vulnerability: what has been done, is done and should be done, Transport Policy 2012, nr 9.
Białynicki-Birula I., Modelowanie rzeczywistości, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2002.
Bielecki M., Szymonik A., Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu, Difin, Warszawa 2015.
Biruk S., Jaworski K.M., Tokarski T., Podstawy organizacji robót drogowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Bladowski S., Metody sieciowe w planowaniu i organizacji pracy, PWE, Warszawa 1970.
Błaszkiewicz D., Algorytmy mrówkowe, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.
Brandenburg H., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
Brenac T., Clabaux N., The indirect involvement of buses in traffic accident processes, Safety Science 2005, nr 43.
Bryx M., Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, SGH, Warszawa 2014.
Cafiso S., Graziano A.D., Pappalardo G., Road safety issues for bus transport management, Accident Analysis and Prevention 2013, nr 60.
Cheng R., Gen M., Tsuijmura Y., A tutorial survey of job-shop scheduling problems using genetic algorithms. Part II. Hybrid genetic search strategies, „Computers and Industrial Engineering” 1999, nr 36.
Cho K.Y., Bae C.H., Chu Y., Suh M.W., Overview of Telematics: a System Architecture Approach, International Journal of Automotive Technology, The Korean Society of Automotive Engineers, Springer, New York 2006, vol. 7, no. 4.
Chodak G., Kwaśnicki W., Genetic Algorithms in seasonal demand forecasting. Information Systems Architecture and Technology, Wrocław University of Technology, Wrocław 2000.
Ciesielski M., Długosz J., Gługiewicz Z., Wyszomirski O., Gospodarowanie w transporcie miejskim, AE, Poznań 1992.
Ciesielski M., Koszty kongestii transportowej w miastach, ZN - Seria II, Z.87, Poznań 1986.
Ciura M., Rozwiązanie problemu dostawy za pomocą algorytmu genetycznego, Studia
Informatica 2000, nr 3(41), vol. 21.
Cormen T.H., Leiserson C.E., Ronald L.R., Clifford S., Wprowadzenie do algorytmów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Cybulski M., Bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) a psychologiczne podstawy zachowań ryzykownych na drogach, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2008.
Ćwiertniak R., Rola potencjału innowacyjnego w modelach biznesowych nowoczesnych organizacji – próba oceny, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2015, t. 26, nr 1.
Dembińska-Cyran I., Jedliński M., Milewska B., Logistyka. Wybrane zagadnienia do studiowania przedmiotu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
Dembińska-Cyran I., Logistyka miasta, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2001, nr 11.
Dethloff J., Vehicle routing and reverse logistics: The vehicle routing problem with simultaneous delivery and pick-up, OR-Spektrum 2001, vol. 23, Issue 1, https://doi.org/10.-
1007/PL00013346.
Dijkstra E.W., A note on two problems in connexion with graphs, Numerische Mathematik 1959, nr 1.
Domka P., Łokińska M., Programowanie strukturalne i obiektowe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2009.
Dorigo M. Stutzle T., Ant Colony Optimization, Bradford Company, Scituate. MA, 2004.
Dorigo M., Di Caro G., Gabaradella L.M., Ant Algorithms for Discrete Optimization, Artificial Life 1999, nr 5(2).
Duran M. Toksari, A hybrid algorithm of Ant Colony Optimization (ACO) and Iterated Local Search (ILS) for estimating electricity domestic consumption, International Journal of Electrical Power & Energy Systems 2015.
Dyczkowska J., Marketing usług logistycznych, Difin, Warszawa 2014.
Dyr T., Rozwój telematyki jako czynnik zmian popytu na rynku regionalnych przewozów pasażerskich. Współczesne procesy i zjawiska w transporcie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
Ehmke J.F., Integration of Information and Optimization Models for Routing in City Logistics, Springer, New York 2012.
Fechner I., Centra logistyczne i ich rola w procesach przepływu ładunków w systemie logistycznym Polski, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, z. 76, 2010.
Figura J., Lubieniecka-Kocon K., Telematics Systems in Supply Chains, 09.2017, Communications in Computer and Information Science, DOI: 10.1007/978-3-319-66251-0_11
Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008.
Galubiewski D., Porównanie algorytmów wyszukiwania najkrótszych ścieżek między wierzchołkami grafu, Instytut informatyki, Uniwersytet w Białymstoku, 2015.
Gao G., Wüthrich M.V., Feature extraction from telematics car driving heatmaps, European Actuarial Journal, December 2018, vol. 8, Issue 2, DOI: 10.1007/s13385-018-0181-7
Gauda K., Rola algorytmów genetycznych w procesie optymalizacji wyznaczania tras przejazdu. Autobusy 2016, nr 8.
Głuszek A., Rudziński F., Zastosowanie algorytmu przeszukiwania rozproszonego do problemu marszrutyzacji z ograniczeniem pojemności środków transportu, Logistyka 2015, nr 4.
Goh K.Ch., Currie G., Sarvi M., Logan D., Bus accident analysis of routes with/without bus priority, Accident Analysis and Prevention 2014, nr 65.
Goldberg D.E., Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, WNT, Warszawa 1998.
Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Gołembska E., Czajka P., Tomaszewski D., Logistyka miejska XXI wieku, Euro-Logistics nr 3, Eurologistics, Poznań 2001
Górecka D., Szałucka M., Country market selection in international expansion using multicriteria decision aiding methods, Multiple Criteria Decision Making 2013, nr 8.
Górecka D., Zastosowanie metod wielokryterialnych opartych na relacji przewyższania do oceny europejskich projektów inwestycyjnych, [w:] M. Nowak (red.), Metody i zastosowania badań operacyjnych’10, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
Górniak J., Znaczenie logistyki miejskiej w wybranych miastach europejskich. Analiza porównawcza, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie 2016, nr 24, t. 1.
Grant-Muller S., Usher M., Intelligent Transport Systems: The propensity for environmental and economic benefits, „Technological Forecasting & Social Change” 2014, vol. 82.
Grzelec K., Wyszomirski O., Transport miejski w aglomeracji gdańskiej jako system logistyczny, „Logistyka” 2002, nr 6.
Grześ A., Wykres Gantta a metoda ścieżki krytycznej (CPM), Czasopismo Optimum. Studia Ekonomiczne 2014, nr 4(70).
Guillen M., Nielsen J.P., Ayuso M., Perez-Marin A.M., The Use of Telematics Devices to Improve Automobile Insurance Rates: Telematics Devices to Improve Automobile Insurance Rates, 12.2018, Risk Analysis, DOI: 10.1111/risa.13172
Hadaś Ł., Logistyka miejska w strategii rozwoju miasta, CL Consulting i Logistyka, Oficyna Wydawnicza „Nasz dom i ogród”, Wrocław 2004.
Hamilton A., Managing Projects for Success: A Trilogy, Thomas Telford Publishing Ltd., London 2001.
Hanusik A., Charakterystyka kongestii transportowej w Katowicach, Transport miejski
i regionalny 2017, nr 3.
Haupt R.L., Haupt S.E., Practical Genetic Algorithms, John Wiley & Sons, 1998.
Hosmer D.W., Lemesbow S., Goodness of fit tests for the multiple logistic regression model, Communications in Statistics – Theory and Methods 1980, vol. 9, Issue 10.
Hwang C.L., Yoon K., Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications: A State of the Art Survey, Springer-Verlag, New York 1981.
Igliński H., Ograniczanie poziomu kongestii transportowej a zrównoważony rozwój miast, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2009.
Iwan S., An idea of genetic algorithm using for Urban Consolidation Centres localization, Polish Journal of Environmental Studies, Olsztyn 2008.
Iwan S., Implementation of telematics-based good practices to support urban freight transport systems, applying a city's adaptability level, Int. J. of Shipping and Transport Logistics 2016, vol. 8, no. 5.
Iwan S., Małecki K., Analiza wybranych krajowych architektur ITS i wskazania dla architektury dla Polski, Logistyka nr 6, Poznań 2010.
Iwan S., Małecki K., Korczak J., Impact of Telematics on Efficiency of Urban Freight Transport, Communications in Computer and Information Science, vol. 395, Springer-Verlag Berlin-Heidelberg 2013.
Iwan S., Małecki K., Stalmach D., Utilization of Mobile Applications for the Improvement of Traffic Management Systems, Communications in Computer and Information Science, vol. 471, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg 2014.
Iwan S., Nürnberg M., Kijewska K., Analysis of Fleet Management Systems as Solutions Supporting the Optimization of Urban Freight Transport, [w:] J. Mikulski (red.), Management Perspective for Transport Telematics, TST 2018. Communications in Computer and Information Science, vol 897. Springer, Cham, DOI 10.1007/978-3-319-97955-7_4.
Iwan S., Projektowanie struktury chromosomów dla algorytmów genetycznych wykorzystywanych do rozwiązywania problemów logistycznych w monografii Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2006.
Iwan S., Rozwiązywanie problemu lokalizacji punktów tranzytowych w sieci logistycznej
z zastosowaniem algorytmu genetycznego, Logistyka nr 3, Poznań 2007.
Iwan S., Thompson R.G., Macharis C., Application of genetic algorithms in optimizing the logistics network in an urban bicycle delivery system, TRB 94th Annual Meeting, Washington 2015.
Iwan S., Wdrażanie dobrych praktyk w obszarze transportu dostawczego w miastach, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2012.
Jachimowski R., Ambroziak T., Klasteryzacja punktów obsługi i wyznaczanie tras pojazdów w dwuszczeblowym systemie dystrybucji, Logistyka 2012, nr 4.
Jachimowski R., Zastosowanie algorytmów heurystycznych do rozwiązywania problemu układania tras pojazdów, Logistyka 2015, nr 2.
Jackiewicz J., Czech P., Barcik J., Polityka transportowa na przykładzie aglomeracji Śląskiej, ZNPŚ: Transport 2010, z. 69.
Jagiełło S., Żelazny D., Algorytm równoległy dla problemu marszrutyzacji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, [w:] (red.) R. Knosala, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane 2013, t. 5.
Jahanshahloo G.R., Hosseinzadeh Lotfi F., Izadikhah M., Extension of the TOPSIS method for decision-making problems with fuzzy data, „Applied Mathematics and Computation” 185.
Jakubowska A., Piechocka K., W poszukiwaniu optymalnej trasy – wybrane algorytmy
w zastosowaniu do problemu komiwojażera, Journal of Translogistics 2015.
Jamroz K., Oskarbski J., Wdrażanie ITS Tristar w aglomeracji trójmiejskiej przełamywanie barier, Polski Kongres ITS, Warszawa 2008.
Jozefowiez N., Semet F., El-Ghazali T., Multi-objective vehicle routing problems, „European Journal of Operational Research” 2008, nr 2(189), Elseiver.
Karkula M., Szymanowska A., Usprawnianie procesów transportowych z wykorzystaniem usług sieciowych na przykładzie przedsiębiorstwa komunalnego, Logistyka.net.pl, 2013.
Kaszubowski D., Oskarbski J., Telematyka w logistycznym zarządzaniu transportem w miastach, Logitrans – VIII Konferencja Naukowo-techniczna, Logistyka 2011.
Kiba-Janiak M., Tronina P., Wpływ systemów telematycznych na usprawnienie międzynarodowych łańcuchów dostaw, ZNPŚ: Organizacja i Zarządzanie 2017, z. 103.
Kiba-Janiak M., Witkowski J., Model referencyjny logistyki miejskiej w doskonaleniu jakości życia mieszkańców, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
nr 151, Wrocław 2011.
Kiba-Janiak M., Witkowski J., Modelowanie logistyki miejskiej, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2014.
Kiba-Janiak M., Wybrane rozwiązania w logistyce miejskiej na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, Studia Miejskie 2012, tom 6.
Kiełkowicz K., Kokosiński Z., Algorytm hybrydowy dla probabilistycznego problemu komiwojażera, Czasopismo Techniczne: Automatyka 2012, z. 25.
Kijewska K., Iwan S., Nürnberg M., Małecki K., Telematic tools as the suport for unlading bays utilization, Archives of Transport Systems Telematics vol. 11, Issue 4, ISSN 1899-8208.
Kijewska K., Torbacki W., Iwan S., Application of AHP and DEMATEL Methods in Choosing and Analysing the Measures for the Distribution of Goods in Szczecin Region, Sustainability 2018, nr 10(7), 2365; doi: 10.3390/su10072365; IF: 2,075
Klimek M., Wybrane możliwości wspomagania inwestycji giełdowych przy użyciu algorytmów genetycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Konferencja Matematyki i Informatyki Stosowanej, Edycja X, 2011.
Knosala R. (red.), Inżynieria produkcji. Kompendium wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017.
Kokubugata H., Itoyama H., Kawashima H., Vehicle Routing Methods for City Logistics Operations, IFAC Proceedings June 1997, vol. 30, Issue 8, https://doi.org/10.1016/
S1474- 6670(17)43907-3.
Kołodziejski H., (red.) O. Wyszomirski, Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2007
Komar D., Hybrydowy algorytm mrówkowy wykorzystujący algorytm genetyczny do wyznaczania trasy w systemie nawigacji, Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, 2013.
Kornaszewski M., Gwiazda A., Inteligentne systemy transportowe jako narzędzie w rozwiązywaniu problemów kongestii transportowej, Autobusy 2017, nr 6.
Kostrubiec A., Analiza skutków ekonomicznych zastosowania wybranych metaheurystyk w harmonogramowaniu projektów, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2007.
Koza J.R., Keane A., Streeter M.J., O dokonywaniu wynalazków drogą ewolucji, Świat Nauki, 2003, nr 4.
Koza J.R., Keane M.A., Streeter M.J., Mydlowec W., Yu J., Lanza G., Genetic Programming III: Videotape: Human-Competitive Machine Intelligence. Kluwer Academic Publishers, 2003.
Kozerska M., System GPS jako element telematyki w działalności transportowej, Ekonomika Transportu i Logistyka 2017, nr 74.
Kozielska B., Współczesne koncepcje rozwoju metropolii w kontekście paradygmatu miast globalnych, Uniwersytet Śląski, Katowice, Katowice 2008.
Koźlak A., Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy efektywności transportu, Logistyka 2008, nr 2.
Krawczyk S., Metody ilościowe w planowaniu (działalności przedsiębiorstwa), C.H. Beck, Warszawa 2001.
Krawczyk S., Modele procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] J. Witkowski, Skowrońska (red.), Zarządzanie projektami logistycznymi, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 11, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008
Krysiuk C., Nowacki G., Miasto, element systemy transportowego kraju, Autobusy 2016, nr 10.
Kulińska E., Aksjologiczny wymiar zarządzania ryzykiem procesów logistycznych. Modele
i eksperymenty ekonomiczne, Oficyna wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2011.
Kulińska E., Krupa T., Model oceny aksjologicznego wymiaru zarządzania ryzykiem procesów logistycznych, Logistyka 2009, nr 4, CD.
Kulińska E., Masłowski D., Dendera-Gruszka M., Analiza PEST/PESTEL jako narzędzie wspomagające rozwój miast. Studium przypadku na podstawie miasta Opola. Studia
i Materiały, Miscellanea Oeconomicae 2017, rok 21, nr 4, tom I.
Kulińska E., Masłowski D., Improving the Organization of Urban Transport by Using of Electronic Passenger's Cards – Case Study. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, [w:] Gajek M., Hachkevych O., Stanik-Besler Anida, Wołczański T. (red.), Manufacturing Processes. Actual Problems, vol. I: Basic science applications in manufacturing processes, Opole 2016.
Kulińska E., Model parametryzacji kosztów ryzyka w procesie transportu, Logistyka 2013, nr 6.
Kulińska E., Rut J., Partyka P., Ograniczenie zjawiska kongestii z wykorzystaniem elastycznych pasów ruchu, Logistyka 2014, nr 2.
Kulińska E., Znaczenie komunikacji elektronicznej w parametryzacji kosztów ryzyka w procesach logistycznych, Ekonomiczne Problemy Usług 2013, nr 104.
Kutschenreiter-Praszkiewicz I., Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w planowaniu prac przygotowania produkcji elementów maszyn, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Zakopane 2011.
Kwarciński T., Jaźwiński I., Zastosowanie telematyki w transporcie miejskim na przykładzie programu Tellus Unii Europejskiej. Współczesne procesy i zjawiska w transporcie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
Larichev O., Ranking multicriteria alternatives: The method ZAPROS III, „European Journal of Operational Research” 2001, nr 131.
Larichev O.I., Moskovich H.M., ZAPROS-LM – a method and system for ordering multiattribute alternatives, „European Journal of Operational Research” 1995, nr 82(3).
Lazarowska A., A trajectory base method for ship’s safe path planning, „Procedia Computer Science” 2016, vol. 96.
Lewicki W., Inteligentne systemy transportowe jako narzędzie inżynierii ruchu drogowego, Autobusy 2012.
Liana M., Pisula T., Problem wyboru tras dostaw z uwzględnieniem wielu okresów planowania, Logistyka 2015, nr 4.
Lock D., Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2009.
Lootsma F.A., The REMBRANDT system for multi-criteria decision analysis via pairwise comparisons or direct rating, Report 92–05, Faculty of Technical Mathematics and Informatics, Delft University of Technology, Delft 1992.
Lu X., Pas E.I., Socio-demographics, activity participation and travel behavior, Transportation Research Part A 33, Elsevier 1999.
Luck, M., Wu, J., A gradient analysis of urban landscape pattern: a case study from the Phoenix metropolitan region, Arizona, USA, Landscape Ecology 2002.
Ławrynowicz A., Zarządzanie produkcją w ogniwie sieci dostaw z zastosowaniem systemu eksperckiego i algorytmu genetycznego, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz 2006.
Malinowski T., Piersa K., Raport z badań symulacyjnych protokołów trasowania w sieciach ad-hoc, Przegląd Teleinformatyczny 2015, nr 1–2.
Małecki K., Iwan S., Kijewska K., Influence of Intelligent Transportation Systems on reduction of the environmental negative impact of urban freight transport based on Szczecin example, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 151, Elsevier 2014.
Małecki K., Iwan S., Zastosowanie rozwiązań telematycznych jako czynnik warunkujący efektywne zarządzanie miejskim transportem towarowym, Logistyka 3/2014, ILiM, Poznań 2014.
Małecki K., Kijewska K., Iwan S., Utilization of Internet application for visualization pollution in urban transport systems, Archives of Transport System Telematics, vol. 9, Issue 3, PSTT, September 2016.
Małecki K., Pietruszka P., Iwan S., Comparative Analysis of Selected Algorithms in the Process of Optimization of Traffic Lights, [w:] N. Nguyen, S. Tojo, L. Nguyen, B. Trawiński (red.), Intelligent Information and Database Systems, ACIIDS 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10192. Springer, Cham.
Manso M., Guerra B., Carian C., Sdongos E., Bolovingou A., Amditis A., Donaldson D., The Application of Telematics and Smart Devices in Emergencies, 06.2018, Integration, Interconnection, and Interoperability of IoT Systems, DOI: 10.1007/978-3-319-61300-0_9
Masłowski D., Inteligentne miasta remedium na kongestię, ZNPO Inżynieria Środowiska 2017, z. 10, nr 364.
Masłowski D., Kulińska E., Kulińska K., Application of routing methods in city logistics for sustainable road traffic, 3rd International Conference Green Cities 2018 – Green Logistics for Greener Cities, 13-14 September 2018, Szczecin, Poland.
Masłowski D., Kulińska E., Wojtynek L., Dendera-Gruszka M., Analiza rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie planowania przejazdów komunikacji miejskiej, Autobusy 2017, t. 18, nr 6, CD.
Michalewicz Z., Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, WNT, Warszawa 1996.
Michlowicz E., Rozwiązywanie problemów dostaw w systemach dystrybucji, Logistyka 2012, nr 4.
Mielniczuk S., Wybrane metody optymalizacji w rozwiązaniu sytuacji kolizyjnych na morzu, Autobusy 2017, nr 6.
Mikhailov L., Tzvetinov P., Evaluation of services using a fuzzy analytic hierarchy proces, Applied Soft Computing Journal 2004, nr 5.
Mikulski J., Advances in Transport Systems Telematics, Jacek Skalmierski Computer Studio, Katowice 2006.
Mikulski J., Kwaśny A., Role of Telematics in Reducing the Negative Environmental Impact of Transport, [w:] J. Mikulski (red.), Transport System Telematics, Springer, Berlin 2010.
Mikulski J., Telematyka – przyszłość transportu i logistyki, Logistyka 2010, nr 2.
Mikulski J., The Possibility of Using Telematics in Urban Transportation, [w:] J. Mikulski (red.), Modern Transport Telematics, Springer, Berlin 2011.
Milewski D., Ekonomiczne aspekty wdrażania telematyki w transporcie. Współczesne procesy i zjawiska w transporcie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
Mindur M., Stajniak M., Integracyjna rola transportu w systemach logistycznych przedsiębiorstw, Logistics and Transport 2019, t. 8, z. 1.
Modelowanie jako sposób opisu rzeczywistości, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, Politechnika Łódzka, Łódź 2015.
Molecki A., Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w kontekście polityki transportowej aglomeracji miejskiej na przykładzie Wrocławia, Mazowsze Studia Regionalne 2017, nr 20.
Muślewski Ł., Lewalski M., Skibcki A., Bojar P., Analiza i ocena zastosowania wybranych systemów telematycznych, Logistyka 2014, nr 3.
Naumann T., Wybór trasy w warunkach rozmytych, Autobusy 2016, nr 12.
Neumann T., The Importance of Telematics in the Transport System, TransNav, vol. 12,
nr 3, 09.2018, DOI: 10.12716/1001.12.03.22
Neumann T., Wykorzystanie systemów telematyki na przykładzie wybranych przedsię-biorstw transportu drogowego, Autobusy 2017, nr 12.
Nha VTN., Djahel S., Murphy J., A comparative study of vehicles' routing algorithms for route planning in smart cities, IEEE 2012, No 13229796, DOI: 10.1109/VTM.2012.6398701.
Nora S., Minc A., L'Informatisation de la societe, Rapport a M. le President de la Repu-blique, La Documentation Francaise, Paris 1978.
Nowacki G. (red.), Telematyka transportu drogowego, Wydawnictwo Instytutu Trans-portu Samochodowego, Warszawa 2008.
Nowacki G., Krysiuk C., Kopczewski R., Development and Standardization of Intelligent Transport Systems, 2012.
Nowak M., INSDECM – An interactive procedure for stochastic multicriteria decision problems, „European Journal of Operational Research” 2006, nr 175.
Nowak M., Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
Nowak M., Preference and veto thresholds in multicriteria analysis based on stochastic dominance, „European Journal of Operational Research” 2004, nr 158.
Nowak M., Trade-off analysis in discrete decision making problems under risk, [w:] Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 638, [w:] D. Jones, M. Tamiz, J. Ries (red.), New Developments in Multiple Objective and Goal Programming, Springer Verlag, Berlin 2010.
Oestereich B., Weiss Ch., Schröer C., Weilkiens T., Lenhard A., Objektorientierte Ge-schäftsprozessmodellierung mit der UML, dpunkt, Verlang, Heidelberg 2003.
Opricovic S., Multicriteria optimization of civil engineering systems. Technical report, Faculty of Civil Engineering, Belgrade 1998.
Parysek J., Rozwój miast a polityka miejska w Polsce po 1989 roku, [w:] S. Ciok, P. Migoń (red.), Przekształcenia struktur regionalnych, Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław 2010.
Parysek J., Urban Development Policy of the European Union and the Discretionary Nature of Polish Spatial Planning, [w:] P. Churski, W. Ratajczak (red.), Regional Development and Regional Policy in Poland: First Experiences and new Challenges of the European Union Membership, Part I, KPZK PAN, Studia Regionalia, t. 27, cz. 1, Warszawa 2010.
Pearn W.L., Chou J.B., Improved solutions for the Chinese postman problem on mixed networks, „Computers & Operations Research” 1999, nr 26(8), Elsevier.
Pidd M., Just Modeling Through: A Rough Guide to Modeling INTERFACES 29, 2 March-April 1999.
Proper P., Allen T., Intelligent Transportation System Benefits: 2000 Update, U.S. Department of Transportation, Washington D.C., 2001.
Pyza D., Wybrane aspekty racjonalizacji systemów przewozowych w łańcuchu dostaw przy ograniczonych zasobach, Logistyka 2012, nr 4.
Reksersbrink H., Makuschewitz T., Scholz-Reiter B., A distributed routing concept for vehicle routing problems, „Logistics Research” 2009, vol. 1, Issue 1.
Rudnicki A., Zrównoważona mobilność a rozwój przestrzenny miasta, Czasopismo techniczne. Architektura 2010, z. 3.
Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Rydzkowski W. (red.), Usługi logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2017.
Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.), Transport, PWN, Warszawa 2008.
Rzeczyński B., Logistyka miejska. Propedeutyka, pierwszy polski wykład, Instytut Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań 2007.
Saniuk S., Szopik-Depczyńska K., Cheba K., Rola innowacyjnych rozwiązań transporto-wych w modelowaniu zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast, Logistyka 2014, nr 6.
Saniuk S., Witkowski K., Zadania infrastruktury transportu miejskiego w logistyce miejskiej, Logistyka 2011, nr 2.
Sanjaya S., Perdana T., Logistics System Model Development on Supply Chain Management of Tomato Commodities for Structured Market, Procedia Manufacturing, Volume 4, 2015, https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.11.070
Saracin A., Cosarca C., Savu A., Caius D., Negrila A., Telematics and intelligent transport, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2018, 06.2018, DOI: 10.5593/sgem2018/2.2/S08.054
Sieregiejczyk M., Analiza możliwości wykorzystania systemów telematyki transportu w ochronie środowiska, „Logistyka” 2011, nr 6.
Sierpiński G., Zachowania komunikacyjne osób podróżujących a wybór środka transportu w mieście, PNPW: Transport 2012, z. 84.
Sokół P., Majcher J., Inteligentne sterowanie sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach za pomocą mikrokontrolera, „Poznan University of Technology Academic Journals: Electrical Engineering” 2018, nr 96.
Sosik K., Iwan S., Znaczenie sygnalizacji świetlnej do poprawy bezpieczeństwa transportu drogowego, Autobusy 2018, nr 6.
Spławińska M., Ocena szacowania średniego dobowego ruchu wykorzystującego wskaźniki przelicznikowe, Drogownictwo 2010, nr 7–8.
Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A., Transport i Spedycja, Instytut Logistyki
i Magazynowania, Poznań 2008.
Stajniak M., Koliński A., Identyfikacja działań operacyjnych wpływających na efektywność procesu transportowego, ZN WSH Zarządzanie 2016.
Stajniak M., Racjonalizacja transportu w logistycznych procesach zaopatrzenia i dystrybucji, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2012.
Suchorzewski W., Rola transportu w kształtowaniu aglomeracji miejsko-przemysłowych. za: Zbiór referatów krajowej konferencji Transport w dużych aglomeracjach miejskich, Warszawa 1975.
Supernat J., Zarządzanie strategiczne (pojęcia i koncepcje), Wrocław 1998.
Sussman J., Introduction to Transportation Systems. Artech House, Boston 2000.
Sysło M.M., Deo N., Kowalik J.S., Algorytmy optymalizacji dyskretnej, wyd. drugie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Sysło M.M., Skupień Z., Stosowana teoria grafów III, Rocznik Polskiego Towarzystwa Matematycznego 1977.
Szczuraszek T., Chmielewski J., Kempa J., Bebyn G., Zachowania komunikacyjne osób w obszarze miast, Drogi i Mosty 2005, nr 1.
Szłapczyński R., Evolutionary sets of safe ship trajectories: a new approach to collision avoidance, „The Journal of Navigation” 2011, vol. 64.
Szołtysek J., Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2005.
Szołtysek J., Podstawy Logistyki Miejskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2007.
Szołtysek J., Uspołecznienie procesu zarządzania logistycznego miastem, Logistyka 2014, nr 5.
Szpytko J., Kocerba A., Tekielak M., Telematic Based Transport Device Tracking and Supervision System. IFAC Proceedings 2006, vol. 39, DOI: 10.3182/20060517‐3‐FR‐2903.-
00060.
Szturc J., Teledetekcja satelitarna i radarowa w meteorologii i hydrologii, ATH, Bielsko-
-Biała 2004.
Szymczak M., Logistyka miejska, [w:] E. Gołembska (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, PWE, Warszawa 2013.
Szymonik A., Nowak I., Szymonik J., Zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw, Difin, Warszawa 2013.
Szymonik A., Stajniak M., Transport drogowy w obsłudze logistycznej rynku, Logistyka 2004, z. 4.
Taniguchi E. i in., Emerging Techniques for Enhancing the Practical Applications of City Logistics Models, The 7th International Conference on City Logistics, Mallorca Island, Spain, June 2011.
Taniguchi E., Thompson R.G., Yamada T., City Logistics – Network modeling and intelliegent transport systems, „Pergamon” 2001.
Taniguchi E., Thompson R.G., Yamada T., Modelling City Logistics, [w:] E. Taniguchi, R.G. Thompson (red.), City Logistics I, Institute of Systems Science Research, Kyoto 1999.
Taniguchi E., Thompson R.G., Yamada T., Recent Advances in Modelling City Logistics, [w:] City Logistics II, (red.) E. Taniguchi, R.G. Thompson, Institute of Systems Science Research, Kyoto 2001.
Taniguchi E., Thompson R.G., Yamada T., van Duin R., City Logistics. Network Modelling and Intelligent Transport Systems, Pergamon, Oxford 2001.
Tomaszewska J.E., Inteligentny system transportowy w mieście na przykładzie Białegostoku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 875, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 41, t. 2, 2015, DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-26
Topolska K., Model systemu telematycznego w zarządzaniu transportem wewnętrznym przedsiębiorstwa, Autobusy 2018, nr 6.
Topolski M., Planowanie optymalnej trasy przejazdu transportu samochodowego z wykorzystaniem miękkich metod obliczeniowych, „Autobusy” 2016, nr 6.
Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie Projektami, PWE, Warszawa 2003.
Trzaskalnik T., Modelowanie preferencji w wielokryterialnych dyskretnych problemach decyzyjnych - przegląd bibliografii, Praca Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 26, 2016.
Trzaskalnik T., Sitarz S., Dominiak C., Unified procedure for Bipolar method, [w:] L. Zadnik, J. Żerovnik, J. Poch, S. Drobne, A. Lisec (red.), SOR’13 Proceedings 2013.
Trzaskalnik T., Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Przegląd metod i zastosowań, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie 2014, z. 74.
Tubis A., Poskart A., Rydlewski M., Ocena ryzyka podróżowania wrocławską komunikacją publiczną z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i logistyki, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. 120, Transport 2018.
Tundys B., Logistyka miejska, Difin, Warszawa 2008.
Turing A.M., Computing Machinery and Intelligence, „Mind”, tom 59, nr 236, X/1950.
Unger R., Eder C., Mayr J.M., Wernig J., Child pedestrian injuries at tram and bus stops,
Injury International Journal of the Care of the Injured 2002, nr 33.
Wałek T., Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy bezpieczeństwa, Security, Economy & Law 2016, nr 2(XI).
Wasiak M., Modelowanie przepływu ładunków w zastosowaniu do wyznaczania potencjału systemów logistycznych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 2011, z. 79.
Wawrzyński W., Miejsce telematyki w dyscyplinie naukowej transport, maszynopis, Wydział Transportu PW, Warszawa 2003.
Wawrzyński W., Telematyka transportu – zakres pojęciowy i obszar zastosowań, Przegląd Komunikacyjny nr 11, Warszawa 1997
Ważna A., Wpływ inteligentnych systemów transportowych na oszczędność czasu w transporcie pasażerskim, Logistyka 2014, nr 6.
Wątróbski J., Małecki K., Kijewska K., Iwan S., Karczmarczyk A., Thompson R.G., Multi-Criteria Analysis of Electric Vans for City Logistics, Sustainability 2017, nr 9, doi:10.3390/su9081453
Wesołowski J., Miasto w ruchu. Przewodnik po dobrych praktykach w organizowaniu transportu miejskiego, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2008.
Wilk T., Pawlak P., Kongestia transportowa, Logistyka 2014, nr 6.
Witkowski J., Modelowanie logistyki miejskiej. W poszukiwaniu nadrzędnego celu i kryteriów oceny modelu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 234, Wrocław 2011.
Witkowski K., Saniuk S., Aspekt logistyczny zarządzania infrastrukturą komunalną miasta, Total Logistic Management – TLM 2010: XIV konferencja logistyki stosowanej, Zakopane 2010.
Witkowski K., Saniuk S., Logistics management aspects of the city infrastructure, Trade and freight: from soil to consumer: VIII, International Logistics & Supply Chain, Istanbul, Turcja, Istanbul: Logistics Association, 2010, Logistics Association Publication, nr 9.
Witkowski K., Saniuk S., Logistyka miejska a jakość życia mieszkańców Zielonej Góry
– wstęp do badań, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011, nr 234.
Witkowski K., Saniuk S., Oczekiwania mieszkańców wobec rozwiązań usprawniających system transportu miejskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011, nr 234.
Wojtas A., Szkoda M., Analiza wybranych czynników wpływających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, „Autobusy” 2018, nr 6.
Woropay M., Bojar P., Ocena stopnia ryzyka w komunikacji miejskiej, Artykuły XII konferencji „Diagnostyka Maszyn Roboczych i Pojazdów” 2005.
Wróbel M., Nozdrzykowski Ł., Metody zrównoleglania algorytmów wyznaczania najkrótszej drogi w transporcie morskim, Logistyka 2014, nr 6.
Wydro K.B., Analiza stanu i potrzeb prac rozwojowych w zakresie telematyki transportu
w Polsce, Instytut Łączności, Warszawa 2002.
Wydro K.B., Usługi i Systemy Telematyczne w Transporcie, Telekomunikacja i Techniki informacyjne 2008, nr 3–4.
Wysocki R., Efektywne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2013.
Wyszomirski O. (red.). Transport miejski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2008.
Wyszomirski O., Tendencje rozwoju komunikacji miejskiej w Polsce, Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne 2001, nr 12, z. 86.
Zagajewski A., Saniuk S., Innowacyjne systemy przepływu informacji jako czynnik determinujący jakość życia mieszkańców miasta w ujęciu logistyki miejskiej, Logistyka 2015, nr 2.
Zając A., Kijewska K., Iwan S., Świadomość mieszkańców miast w zakresie problemów logistyki miejskiej w kontekście budowania planów zrównoważonej mobilności miejskiej, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2018, nr 505.
Zamkowska S., Mężyk A., Zagrożenia bezpieczeństwa podróżnych w transporcie zbiorowym, Logistyka 2014, nr 4.
Zaraś K., Martel J.M., Multiattribute Analysis Based on Stochastic Dominance, [w:] B. Munier B., Machina M.J. (red.), Models and Experiments in Risk and Rationality, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1994.
Zasina J., Reurbanizacja w świetle dotychczasowych badań nad miastami europejskimi, Studia Miejskie, tom 20, 2015.
Zhang M., Sun Q., Chen J., Guo J., Travel behavior analysis of the females in Beijing, Journal of Transportation Systems Engineering And Information Technology April 2008, vol. 8, Issue 2.
Zhang Z., Model building strategy for logistic regression: purposeful selection, Annals Translational Medicine 2016 Mar, nr 4(6), doi: 10.21037/atm.2016.02.15.
Żak J., Wielokryterialne wspomaganie decyzji w transporcie drogowym, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005
Żochowska R., Karoń G., Model kształtowania mobilności miejskiej w ujęciu systemowo-funkcjonalnym, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport 2018, z. 120.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane