• Przestępczość zorganizowana. Aspekty prawne i kryminalno-kryminalistyczne

Przestępczość zorganizowana. Aspekty prawne i kryminalno-kryminalistyczne

 • Autor: Paweł Łabuz Irena Malinowska Mariusz Michalski redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-097-8
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 338/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 79.00 zł

  71.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 71.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi naukowo-praktyczne kompendium wiedzy z zakresu zarówno analitycznego, jak i obejmującego sferę kryminalistyczno-kryminologiczną przestępczości zorganizowanej. Zespół autorski ukazał i usystematyzował wiedzę z zakresu analizy problematyki mechanizmów przestępczych i metod działania sprawców. W publikacji zostały zawarte tematycznie elementy odnoszące się do identyfikacji, jak również do przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej, co stanowić może cenne źródło informacji dla funkcjonariuszy służb państwowych zajmujących się zwalczaniem przedmiotowego rodzaju przestępczości, a także przedstawicieli zawodów prawniczych oraz innych profesji mogących mieć styczność w swojej codziennej służbie lub pracy z elementami przestępczości.

Patronat:            

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Pojęcia i definicje przestępczości zorganizowanej

Rozdział 2. Przestępczość zorganizowana w prawie międzynarodowym

Rozdział 3. Przestępczość zorganizowana w polskim prawie
 
Rozdział 4. Przestępczość zorganizowana w doktrynie i orzecznictwie

Rozdział 5. Przestępczość zorganizowana i inne zbliżone formy przestępczości

Rozdział 6. Terror kryminalny, terroryzm i ekstremizm

Rozdział 7. Przestępczość pseudokibiców
 
Rozdział 8. Eksploatacja seksualna

Rozdział 9. Kradzieże i rozboje

Rozdział 10. Handel ludźmi

Rozdział 11. Przestępczość zorganizowana o charakterze narkotykowym

Rozdział 12. Przestępczość podatkowa

Rozdział 13. Przestępczość paliwowa

Rozdział 14. Przestępczość akcyzowa

Rozdział 15. Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu w obrocie nieruchomości

Rozdział 16. Pranie pieniędzy

Rozdział 17. Przestępczość korupcyjna
 
Rozdział 18. Scamming

Rozdział 19. Przestępczość hazardowa

Zakończenie
Bibliografia

Dr hab. Aneta Michalska-Warias, prof. UMCS:

Publikacja poświęcona jest problematyce przestępczości zorganizowanej w ujęciu prawa karnego, a także z perspektywy kryminalistyczno-kryminologicznej. (…) Monografia została pomyślana jako swoiste kompendium podstawowych informacji na temat przestępczości zorganizowanej. Zebranie w jednym miejscu wiedzy na temat zagadnień prawnych, kryminologicznych i kryminalistycznych przydatnych z punktu widzenia zwalczania przestępczości zorganizowanej świadczy o niewątpliwym walorze poznawczym pracy. W poszczególnych rozdziałach autorzy omawiają najpierw kluczowe kwestie odnoszące się do prawnych regulacji przestępczości zorganizowanej i wybranych problemów interpretacji tych przepisów, następnie zaś przedstawione zostały najbardziej charakterystyczne przejawy przestępczości zorganizowanej w aspekcie kryminalistyczno- kryminologicznym.     

Prof. dr hab. Katarzyna Laskowska:

Monografia, która doskonale wpisuje się w nurt literatury naukowej poszerzającej i aktualizującej wiedzę polskiego czytelnika na temat przestępczości zorganizowanej. (…) W części prawnej monografii autorzy dokonali operacjonalizacji podstawowych pojęć dotyczących przestępczości zorganizowanej. Przedstawili zakres, złożoność oraz problemy interpretacyjne zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym. W kryminalistyczno-kryminologicznej części monografii autorzy poszczególnych rozdziałów ukazali trzy podstawowe płaszczyzny działalności zorganizowanych struktur przestępczych w Polsce. W ramach omówienia przestępczości o charakterze kryminalnym opisali wybrane, najbardziej dokuczliwe i zagrażające społeczeństwu, zjawiska w postaci: terroru kryminalnego, terroryzmu i ekstremizmu; przestępczości pseudokibiców; eksploatacji seksualnej; kradzieży i rozbojów; handlu ludźmi. W ramach omówienia przestępczości o charakterze narkotykowym przedstawili trzy podstawowe przestępstwa narkotykowe, stanowiące znaczące źródło przestępczych dochodów, tj.: produkcję, handel i przemyt narkotyków.  (…) Polecam ją studentom, naukowcom oraz praktykom z zakresu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Paweł Łabuz
doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ma za sobą ponad dwadzieścia lat doświadczenia w strukturach policyjnych. Od 2020 r. działa na rynku prywatnym jako niezależny ekspert ds. bezpieczeństwa i biegły sądowy z zakresu czynności zwalczania przestępczości operacyjno-rozpoznawczych i detektywistyki. Jest autorem lub współautorem ponad 130 publikacji z zakresu bezpieczeństwa wydanych w kraju i zagranicą. Wykładowca akademicki ? starszy wykładowca Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego w Przemyślu. Z autorem możesz skontaktować się, pisząc na adres e-mail: ekspertyzaoperacyjna@gmail.com.
ORCID:0000-0002-7795-1571

Książki tego autora


Irena Malinowska
doktor nauk społecznych. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainteresowania naukowe: kryminologia, mediacje i negocjacje, szara strefa. Stały mediator sądowy w sprawach gospodarczych, pracowniczych i cywilnych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Autorka ponad 100 publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii. Wykładowca akademicki, adiunkt Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach.
ORCID: 0000-0002-9194-3121

Książki tego autora

Mariusz Michalski
doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: kryminalistyka, prawo karne, prawo policyjne oraz nauki o bezpieczeństwie. Autor ponad 100 publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii. Wykładowca akademicki, adiunkt Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach.
ORCID: 0000-0002-2268-9537

Książki tego autora

redakcja naukowa

Pozycje książkowe:
 
Adamczyk M., Świadek koronny. Analiza prawno-kryminalistyczna, Warszawa 2011.
Al-Dulaimy  A.,  Sharma  Y.,  Khan  M.G.,  Taheri  J.,  Introduction  to  Edge  Computing,  [w:]  
J. Taheri, S. Deng (red.), Edge Computing: Models, Technologies and Applications, Chi-
cago 2020.
Aleksandrowicz T.R., Kulczyński S., Bóbińska H., Zjawisko współczesnego terroryzmu, [w:]
K. Jałószyński (red.), Współczesne zagrożenie terroryzmem, Szczytno 2013.
Badziak J., Przestępstwo z art. 258 Kodeksu karnego z 1997 r. (Studium prawnodogma-
tyczne), Łódź 2014.
Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1971.
Barwina Z., Ujawnienie informacji jako przesłanka stosowania instytucji małego świadka
koronnego z art. 60 § 3 i 4 k.k. (uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego), „Prze-
gląd Sądówy” 2006, nr 7–8.
Beale. P, A Concise Dictionary of Slang and Unconventional English: from a Dictionary of
slang and unconventional English by Eric Partridge, London 1992.  
Bertrand M., The Old and the New, [w:] idem (red.), Fraud! How to Protect Yourself from
Schemes, Scams, and Swindles, New York 1999.
Białek T., Terroryzm manipulacja strachem, Warszawa 2005.
Białócerkiewicz J., Konwencja ONZ w przedmiocie zwalczania procedur finansowania ter-
roryzmu (Przegląd zagadnień i analiza wstępna), [w:] V. Kwiatkowska-Darul (red.),
Terroryzm. Materiały z sesji naukowej, Tóruń 2002, s. 96.J. Braucher, B. Orbach, Scam-
ming: The Misunderstood Confidence Man.
Bolechów B., Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Tóruń 2002.
Bóżyczkó Z., Kradzież kieszonkowa i jej sprawca, Warszawa 1962.  
Bryk J., Malinowska I., Sprawca handlu ludźmi w aspekcie międzynarodowej zorganizowa-
nej przestępczości, „Przegląd Pólicyjny” 2013, nr 1(109).
Bryła M., Porozumienie, zorganizowana grupa, związek przestępczy jako formy organiza-
cyjne przestępczości zorganizowanej, „Prókuratura i Prawó” 2000, nr 3. Bibliografia | 323
Chaikin D.A., Money Laundering: An Investigatory Perspective, „Criminal Law Fórum” 1991.
Chlebowicz P., Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne, Warszawa 2009.
Chodubski A., Cywilizacja i polityka, „Zeszyty Naukówe” 2016, nr 14, Tóruń 2014.
Chwała K., Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie współpracy polsko-ukra-
ińskiej, [w:] L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk (red.), Nauka o bezpieczeństwie.
Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały, t. II, Szczytno 2011.
Cichomski M., A. Fraj-Milczarska, Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorgani-
zowanej i terroryzmu, Warszawa 2009.
Czeszkiewicz M., Przestępczość zorganizowana i jej uwarunkowania w Polsce, Białystók
1998.  
Czop Juszczak A., Geneza i ewolucja subkultury pseudokibiców jako ważnego determinantu
zagrożenia  przestępczością  w  aglomeracjach,  „Studia  de  Securitate  et  Educatióne
Civili” 2017, nr 7.
Czyżak M., Sprawstwo polecające w zorganizowanej strukturze przestępczej, „Prokuratura
i Prawó” 2004, nr 6.
Dalecka A., Specyfika postępowania karnego i postępowania podatkowego na tle proble-
matyki odstępstw od zasady bezpośredniości, [w:] S. Pawelec (red.), Karuzele VAT. Wy-
brane regulacje prawa karnego materialnego i procesowego, Warszawa 2020.
Danilewicz-Dudek A., Z. Dudek, Współczesne oblicze hazardu na przykładzie automatów
do gier, [w:] P. Łabuz, I. Malinówska, M. Michalski (red.), Przestępczość gospodarcza.
System zwalczania, cz. 1,Warszawa 2020.
Dąbkiewicz. K, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, miejsce wydania 2015, s. 403. Lexis
Nexis 2014.
Dąbrówska-Kardas. M, P. Kardas, [w:] W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szcze-
gólna, t. III, Komentarz do art. 278–363 k.k., wyd. 5, Warszawa 2022.
Dela P., Teoria walki w cyberprzestrzeni, Warszawa 2020.
Drozdek A., Rola podatku akcyzowego w rozwoju gospodarczym – wybrane zagadnienia,
„Kwartalnik Prawnó-Finansówy” 2019, nr 2.  
Duda M., J. Narodowska, Nielegalny rynek paliw w Polsce, [w:] W. Pływaczewski, P. Chle-
bowicz (red.), Nielegalne rynki. Geneza. Skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziała-
nia, Olsztyn 2012.  
Dudała J., Fani – chuligani. Rzecz o polskich kibolach. Studium socjologiczne, Warszawa
2004.  
Dudek D., P. Rakowski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania prze-
stępczości narkotykowej w Unii Europejskiej – spojrzenie na problem z polskiego punktu
widzenia, Warszawa 2005.
Duży J., Etiologia zorganizowanej przestępczości nadużywającej mechanizmów podatko-
wych, [w:] Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Zwalczanie przestęp-
czego nadużycia mechanizmów podatków VAT i akcyzowego, Warszawa 2013.
Duży. J, Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Zwalczanie przestępnego nad-
użycia mechanizmów podatków VAT i akcyzowego. Warszawa 2013. 324 | Bibliografia
EU SOCTA 2021: A Córrupting Influence: The Infiltratión and Undermining óf Európe’s
Economy and Society by Organised Crime, Luxemburg 2021.
Farbaniec D., Cyberwojna. Metody działania hakerów, Gliwice 2018.
Filipkowski W., Pływaczewski W.E., [w:] M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, War-
szawa 2012.
Filipkowski W., System przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej, [w:]
W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.  
Flemming. M, W. Kutzman, Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (rozdz. XXXII
k.k.). Komentarz, Warszawa 1999.
Gaberle A., Przestępczość grupowa w Polsce jako zjawisko kryminologiczne i prawnokarne,
„Czasópismó Prawa Karnegó i Nauk Penalnych” 1998, z. 1–2.
Gadecki  B.,  Związek  przestępczy  de  lege  lata  i  de  lege  ferenda,  [w:]  W.  Pływaczewski,  
B. Gadecki (red.), Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania przestępczości, War-
szawa 2018.
Garnier J., A. Dóśpiał (óprac.), Prawa człowieka a handel kobietami i młodymi ludźmi w
Europie. Projekt Prawa Człowieka a Handel Kobietami i Młodymi Ludźmi w Europie.
Przybornik edukacyjny. Raport krajowy – Polska, Padwa, Włóchy 2007.
Gółębiówski J., Terror kryminalny w Polsce, [w:] W. Jasiński, W. Mądrzejowski, K. Wiciak,
Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współczesne zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie
praktyczne, Szczytno 2013.
Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2009.
Grześkówiak A., Komentarz do art. 258 k.k., [w:] K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz,
wyd. 7, Warszawa 2021.
Grzybowski P., F. Borselli, Organised VAT Fraud: Features, Magnitude, Policy Perspectives,
„Bank óf Italy Occasiónal Paper” 2011, nr 106.
Grzybowski P., J. Swinkels, Carousel Fraud in the European Union, IVM 2008, nr 3–4.  
Grzywacz J (red.), Pranie brudnych pieniędzy, Warszawa 2005.
Guzik-Makaruk E. (red.), Przepadek korzyści i przedmiotów pochodzących z przestępstwa,
Warszawa 2012.
Hanausek T., W sprawie pojęcia współczesnego terroryzmu, „Próblemy Kryminalistyki”
1980, nr 143.
Hartikainen. E.I, The Nigerian Scam: Easy Money on the Internet, but for Whom?, Michigan
2006,  
Herman P., Zorganizowana przestępczość – przyczynek do dyskusji, „Przegląd Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznegó” 4/11, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznegó 2011.
Herzog A., Komentarz do art. 258 k.k., [w:] R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz,
wyd. 26, Warszawa 2021.
Heywood P., J.H. Meyer-Sahling, Corruption Risks and the Management of the Ministerial
Bureaucracy in Poland, Warszawa 2008.
Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Warszawa 1999. Bibliografia | 325
Hółyst B., Kube E., Schulte R. (red.), Przestępczość zorganizowana w Niemczech i w Polsce.
Zwalczanie i zapobieganie, Warszawa 1998.
Hółyst B., Kryminalistyka, Warszawa 2010.  
Hółyst B., Socjologia kryminalistyczna, t. 1, Warszawa 2007.  
Hood C., The Risk Game and the Blame Game, „Góvernment and Oppósitión” 2002, nó. 37,  
Hunniford G., A Little Book of Big Scams, 5 th  ed., Los Angeles 2020.  
IPSOS na zlecenie Komisji Europejskiej, Survey on: Scam and Fraud Experienced by Consu-
mers. Final Report, Bruksela, styczeń 2020.
Janicki M., M. Pęczak, Polska siła, Warszawa 1994.
Jarószyński K., Koncepcja współczesnych działań antyterrorystycznych, „Zeszyty Naukówe
AON. Dódatek” 2003.  
Jasiecki K., Korupcja na wysokich szczeblach władzy jako wyróżnik transformacji ustrojo-
wej w Polsce, Warszawa 2003.
Jasiński W., Pranie pieniędzy. Zwalczanie i przeciwdziałanie, [w:] W. Jasiński, W. Mądrze-
jowski, K. Wiciak (red.), Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współczesne zagro-
żenia. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne, Szczytno 2014.
Jasiński W., Relacje między przestępstwami podatkowymi a praniem pieniędzy, „Kóntróla
Państwówa” 2000, nr 1.
Jasiński W., Zwalczanie korupcji w Polsce, [w:] W. Jasiński, W. Mądrzejówski, K. Wiciak
(red.), Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współczesne zagrożenia. Zwalczanie.
Ujęcie praktyczne, Szczytno 2014.  
Jędrzejkó M., M. Safjański, E. Wawrzała, Najpopularniejsze substancje psychoaktywna i ich
charakterystyka, [w:] M. Jędrzejkó (red.), Pułapki współczesności – narkotyki i środki
zastępcze rozpoznawanie zachowań ryzykownych, Póznań–Warszawa 2013.
Jurewicz  J.,  Handel  ludźmi  w  polskim  prawie  karnym  i  prawie  ponadnarodowym,  Łódź
2011.  
Karpiel  D.,  Przestępczość  zorganizowana,  „Internetówy  Przegląd  Prawniczy  TBSP  UJ”
2017, nr 7.
Karpiński. M, Najstarszy zawód świata. Historia prostytucji, Londyn 1997.
Kędzierski M.A., Przeciwdziałanie i zwalczanie finansowania terroryzmu w Polsce, Tóruń
2019.
Kędzierski  M.A.,  Sieciowość  współczesnych  organizacji  przestępczych  funkcjonujących  
w  obszarze  przestępczości  zorganizowanej  i  terroryzmu,  „Przegląd  Bezpieczeństwa
Wewnętrznegó” 2014, nr 10.
Koba  L.,  Prostytucja  i  pornografia  dziecięca,  Biuro  Rzecznika  Praw  Dziecka,  Fundacja
Przeciwkó handlówi Ludźmi i Niewólnictwu La Strada, http://przeciwkóhandlówi-
ludzmi.pl/handel.html  
Kółódziejski P., Skuteczność ścigania przestępczości skarbowej a zmiany systemowe, „Pró-
kuratura i Prawó” 2015, nr 3.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Spółecznegó i Kómitetu Regiónów EMPTY strategia UE w zakresie zwalczania 326 | Bibliografia
handlu ludźmi na lata 2021–2025, Bruksela, dnia 14 kwietnia 2021 r., COM(2021) 171
final.  
Konarska-Wrzosek V., Oczkowski T., Skorupka J., Prawo i postępowanie karne skarbowe,
Warszawa 2013.
Kosmynka S., Przemyt narkotyków do Hiszpanii jako element transnarodowej przestępczo-
ści zorganizowanej, „Przegląd Geópólityczny” 2021, t. 35.  
Kotowska M., Kariery kryminalne członków zorganizowanych grup przestępczych, Warszawa
2019.
Kotowska M., Przestępczość przemytnicza w kontekście teorii przestępcy zawodowego. Stu-
dium przypadku, [w:] W. Pływaczewski, M. Duda (red.), Nielegalny obrót wyrobami ty-
toniowymi. Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku, Szczytno 2014.
Kovacs I., Przestępczość zorganizowana i prostytucja: Dubai-ing jako nowe pojęcie w wę-
gierskiej prostytucji, „Przegląd Pólicyjny” 2019, nr 136.  
Kowalski R., Potomkowie Hooligana – szalikowcy. Społeczno-kulturowe źródła agresji wi-
downi sportowych, Tóruń 2000.
Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
Krajniak O., Zorganizowane grupy przestępcze. Studium kryminalistyczne. Warszawa 2011.
Krajówa  Ocena  Ryzyka  Prania  Pieniędzy  Oraz  Finansówania  Terróryzmu,  Warszawa
2019.  
Krawczuk A., Poczet cesarzy bizantyjskich, Warszawa 1992.
Krawiec J., Internet rzeczy (IoT). Problemy cyberbezpieczeństwa, wyd. 1, Warszawa 2020.
Krevert P., Zjednoczenie Europy a przestępczość zorganizowana: konsekwencje dla służb
policyjnych wywiadu, gospodarki i społeczeństwa, Łódź 1998.
Kubacki R., Bartosiewicz A., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2010.
Kubacki R., Bartosiewicz A., Kodeks karny skarbowy. Przestępstwa i wykroczenia podat-
kowe oraz dewizowe, wyd. 3, Warszawa 2005.
Kudła J., Bielecki Z., Wybrane aspekty zakupu kontrolowanego w pracy policji, „Przegląd
Pólicyjny” 2005, nr 1.
Kumar R., Kidney Transplants and Scams: India’s Troublesome Legacy, New Delhi 2020.
Kurowski W., Pojęcie organizacji przestępczej i przestępczości zorganizowanej, „Prókura-
tura i Prawó” 2006, nr 1.
Kurzępa B., Świadek koronny – co dalej z ustawą, „Prókuratura i Prawó” 2006, nr 5.
Lachowski J., [w:] J. Lachowski (red.), Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa
2016.
Laskowska K., Działalność służby Policji do walki z przestępczością zorganizowaną. Deter-
minanty poprawy skuteczności, „Przegląd Pólicyjny” 1999, nr 4.
Laskowska K., Etiologia przestępczości zorganizowanej w Polsce, [w:] E.W. Pływaczewski
(red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.
Laskowska K., Fenomen zjawiska, [w:] E.W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorgani-
zowana. Warszawa 2011.
Laskowska K., Nielegalny handel narkotykami w Polsce, Białystók 1999. Bibliografia | 327
Laskowska K., Obszary działalności zorganizowanych grup przestępczych w Polsce, [w:]
E.W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.
Laskowska K., Przestępczość zorganizowana. Aspekty kryminologiczne, [w:] E.W. Pływa-
czewski (red.), Przestępczość zorganizowana,  Warszawa 2011.
Lasocik Z., Zabójca zawodowy i na zlecenie, Zakamycze 2003.
Lewkowicz A., Metody przemycania narkotyków oraz sposoby ich rozpoznawania, „Zeszyty
Naukówe WSOWL” 2011, nr 4(162).
Liedel K., Zwalczanie terroryzmu lotniczego. Aspekty prawnomiędzynarodowe, Warszawa
2003.  
Łabuda G., [w:] P. Kardas, G. Łabuda, T. Razówski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz,
Warszawa 2017.
Łabuz P., Proces werbowania ofiar oraz struktury grup przestępczych zajmujących się han-
dlem ludźmi, [w:] P. Łabuz, I. Malinówska,  M.  Michalski, T. Safjański (red.),  Handel
ludźmi. Przestrzeń prawnokarna i kryminalistyczno-kryminologiczna, Warszawa 2017.
Łabuz P., Przestępczość zorganizowana w świetle polskiego prawodawstwa, „Zeszyty Nau-
kówe WSFiP” 2014 nr 3.
Łabuz P., Struktury przestępczości zorganizowanej w bojówkach pseudokibiców, „Kwartal-
nik Kadry Kierówniczej Pólicji” 2013, nr 1.
Madej K., Cichomski M., Zagrożenie terrorystyczne w Polsce. Określanie poziomu zagroże-
nia terrorystycznego i prognozowanie możliwości wystąpienia zamachów terrorystycz-
nych. Aktualne tendencje, [w:] W. Zubrzycki (red.), Przeciwdziałanie zagrożeniom ter-
rorystycznym w Polsce, Warszawa 2011.
Madej M., Międzynarodowy terroryzm polityczny, Warszawa 2001.
Majewski M., Przemyt środków odurzających i substancji psychotropowych w przesyłkach
skonteneryzowanych  do  portów  morskich  Unii  Europejskiej  na  przykładzie  kokainy,
„Rócznik Bezpieczeństwa Międzynaródówegó” 2021, t. 15, nr 1.
Malinowska I., Handel ludźmi. Metody działania sprawców, Póznań 2015.
Malinowska  I.,  Wybrane  doświadczenia  Wyższej  Szkoły  Policji  w  Szczytnie  w  szkoleniu
służb  zajmujących  się  zwalczaniem  i  zapobieganiem  przestępstwa  handlu  ludźmi,
„Przegląd Pólicyjny” 2021, nr specjalny 2.
Marciniak M., Zorganizowana grupa i związek przestępczy w świetle orzecznictwa sądo-
wego oraz poglądów doktryny –wybrane zagadnienia, WPP 2017, nr 4.  
Marek A., Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, wyd. C. H.  Beck, Warszawa, 2020.  
Marek A., Prawo karne, wyd. 10, Warszawa 2010.
Marek A., Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1997.
Marek  A.,  Przestępczość  zorganizowana,  zarys  problematyki,  [w:]  A.  Marek,  W.  Pływa-
czewski  (red.),  Kryminologiczne  i  prawne  aspekty  przestępczości  zorganizowanej,
Szczytno 1992.  
Marek A., T. Oczkówski, [w:] R. Zawłócki (red.), System prawa karnego, t. 9, C.H Beck, War-
szawa 2011.
Maróń H., Integracja europejska a prawo karne, Tóruń 2003.  328 | Bibliografia
Mądrzejówski W., Legalizacja środków pochodnych konopi innych niż włókniste a zorgani-
zowana przestępczość narkotykowa, „Przegląd Pólicyjny” 2008, nr 2(130).
Mądrzejówski W., Pojęcie przestępczości zorganizowanej i działalność zorganizowanych
struktur przestępczych w Polsce, [w:] W. Jasiński, W. Mądrzejówski, K. Wiciak (red.),
Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współczesne zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie
praktyczne, Szczytno 2013.
Mądrzejówski W., Przestępczość zorganizowana – system zwalczania, Warszawa 2015.
McQuade S.C., Encyclopedia of Cybercrime, wyd. 3, Westport–Connecticut–London 2021.
Michalska-Warias A., Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdzia-
łania, Lublin 2006.
Miczkowska A., Problematyka przestępczości zorganizowanej, [w:] M. Sadowski, P. Szyma-
niec (red.), Prace wydawnicze, administratywistyczne i historyczne, Wrócław 2009.  
Milcarz T., Rycerze w szalikach. Subkultura chuliganów piłkarskich w świetle koncepcji Eri-
cha Fromma, Szczecin 2006.  
Mitnick K., W.L. Simon, Duch w sieci. Autobiografia największego hakera wszech czasów,
Gliwice 2011.
Modzelewski W., Podatek od towarów i usług (VAT), Warszawa 1993.  
Mórgała D., Definicja i zakres pojęcia „chuligaństwo stadionowe”, „Prókuratura i Prawó”,
2012, nr 7–8.
Nitkowski K., Przestępstwa w obrocie gospodarczym, Warszawa 2014.
Nowak  A.,  Współpraca  organów  ścigania  w  zwalczaniu  zorganizowanej  przestępczości
międzynarodowej, cz. 2, „Przegląd Pólicyjny” 2006, nr 4(84).
Olbrycht P., Problematyka przestępczości zorganizowanej – jej socjologiczne źródła i spo-
łeczne uwarunkowania, „Zeszyty Naukówe Ruchu Studenckiegó” 2016, nr 1.
Paczocha J., Cyberbezpieczeństwo systemów Internetu rzeczy,  [w:] W.M. Maziarz (red.),
Kierunki rozwoju cywilizacji informacyjnej, wyd. 1, Szczecin 2020.  
Paprzycki L., Zaznania świadka anonimowego i świadka koronnego w rzetelnym procesie
karnym,  [w:]  E.W.  Pływaczewski  (red.),  Przestępczość  zorganizowana.  Świadek  ko-
ronny, terroryzm w ujęciu praktycznym, Kraków 2005.
Patora K., Współsprawstwo, „Prókuratura i Prawó” 2020, nr 3.  
Pawłówski A., Terroryzm polityczny w Europie w XIX i XX wieku, Zielona Góra 1980.
Pawłówski J., Terroryzm we współczesnym świecie, Warszawa 2001.
Pinheiro P., The World Report on Violence against Children, United Nations Secretary, Ge-
neva 2006.  
Płachta M., Projekt Konwencji Narodów Zjednoczonych o Zwalczaniu Zorganizowanej Prze-
stępczości Międzynarodowej, „Prókuratura i Prawó” 1998, nr 2.
Płachta M., Zwalczanie przestępczości zorganizowanej na arenie międzynarodowej, [w:] H.
Machińska (red.), Przeciwdziałanie korupcji i zorganizowanej przestępczości, „Biule-
tyn” 1999, nr 3–4. Bibliografia | 329
Pływaczewski  E.,  Kierunki  zagrożeń  przestępczością  zorganizowaną  w  nowych  krajach
członkowskich na przykładzie Polski, [w:] M. Zdanowicz (red.), Bezpieczni w Europie,
materiały pokonferencyjne, Warszawa 2007.
Pływaczewski E., Przestępczość zorganizowana w Polsce i kierunki jej przeciwdziałania,
[w:] L. Tyszkiewicz (red.), Problemy nauk penalnych. Prace ofiarowane Pani Profesor
Oktawii Górniok, Katowice 1996.
Pływaczewski E.W., E. Jurgielewicz-Delegacz, Zorganizowana przestępczość narkotykowa
w Polsce, „Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiegó” 2020,
nr 2.
Pływaczewski E.W., Główne tendencje rozwojowe przestępczości zorganizowanej w Polsce,
„Białóstóckie Studia Prawnicze” 2009, z. 6.
Pływaczewski E.W., Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.
Pływaczewski E.W., Wokół związków terroryzmu z przestępczością zorganizowaną, „Póli-
cja” 2008, nr 1.
Pływaczewski W., Kradzieże pojazdów: studium kryminologiczne, Szczytno 1996.
Pływaczewski  W.,  M.  Duda  (red.),  Nielegalny  obrót  wyrobami  tytoniowymi.  Taktyczno-
techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku, Szczytno 2014.
Pływaczewski W., Zorganizowane formy przestępczości w sektorze żywności – obszary za-
grożeń i przeciwdziałanie zjawisku, [w:] A. Lewkówicz, W. Pływaczewski (red.), Prze-
ciwdziałanie patologiom na rynku żywności, Szczytno 2015.  
Pływaczewski W., Zorganizowane formy przestępstwa na tle tzw. przestępczości stadiono-
wej, [w:] W. Pływaczewski, J. Kudrelek (red.), Przestępczość stadionowa, etiologia fe-
nomenologia przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno 2010.
Pływaczewski W., Handel ludźmi – współczesne niewolnictwo, Olsztyn 2006.
Potakowski D., Przestępczość samochodowa w Polsce i na świecie oraz jej zwalczanie, War-
szawa 2013.  
Potakowski D., Zwalczanie legalizacji pojazdów, Szczytno 2007.
Prengel M., Pranie pieniędzy  – formy  i zagrożenia  społeczne, „Ruch Prawniczy,  Ekónó-
miczny i Sócjólógiczny” 2000.
Przegląd Európólu, Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu, Haga 2011.  
Raczyński K., Kobieta niewolnicą XX wieku, [w:] R. Antonów (red.), Drogi hańby. Piśmien-
nictwo polskie przełomu XIX i XX wieku o handlu „żywym towarem”, „Bibliotheca Era-
smiana” 2013, nr 3.
Radwaniak K., Z zagadnień charakterystyki i zwalczania chuligaństwa oraz przestępczości
stadionowej z uwzględnieniem wykorzystania metody białego wywiadu, „Bezpieczeń-
stwó, Teória i Praktyka” 2011, nr 3.
Rapacki  A.,  Stan  zagrożenia  przestępczością  zorganizowaną  w  Polsce,  [w:]  B.  Hółyst,  
E. Kube, R. Schulte (red.), Przestępczość zorganizowana w Niemczech i Polsce, War-
szawa–Münster–Łódź 1996.
Rau. Z, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków–Zakamycze 2002. 330 | Bibliografia
Report on Money Laundering Typologies, FATF, Paris 2005.
Ryszka C., Targi ohydy i poniżenia godności. Seksbiznes po polsku, „Niedziela. Tygódnik
Katólicki” 2004, nr 43.  
Sawicka J., E. Marcinkowska, A. Stronczek, Ujawnianie przestępstw prania pieniędzy przez
pracowników zawodów księgowych, „Zeszyty Naukówe Uniwersytetu Ekónómicznegó
w Katówicach” 2017.  
Scams  &  Swindles:  Phishing,  Spoofing,  ID  Theft,  Nigerian  Advance  Schemes,  Investment
Frauds, False Sweethearts: How to Recognize and Avoid Financial Rip-offs in the Inter-
net Age, wyd. 1, Los Angeles 2006.  
Skalski D., A. Rybicki, Wykorzystanie sieci teleinformatycznych w procesie prania pienię-
dzy, [w:] S. Lelental, D. Potakowski (red.), Pozbawianie sprawców korzyści uzyskanych
w wyniku przestępstwa, Szczytno 2004.
Skała J., Normatywne mechanizmy zwalczania przestępczości zorganizowanej w świetle
przepisów Kodeksu karnego (cz. 1), „Prókuratura i Prawó” 2004, nr 7–9.  
Skibicka S., Narkomania jako czynnik kryminogenny, „Róczniki Pedagógiczne” 2019, t. 11(47).
Skowronek G., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2020.
Smolak  M.,  Formy  zwalczania  procederu  prania  brudnych  pieniędzy,  „Przegląd  Bezpie-
czeństwa Wewnętrznegó” 2013, nr 9.
Smyk G., Kwalifikacja czynów nierządnych w nowożytnych kodyfikacjach prawa karnego
przełomu XIX i XX w., [w:] M. Mozgawa (red.), Prostytucja, Warszawa 2014.
Sochacka J., Chuligaństwo stadionowe, jako samodzielne zjawisko społeczne i przedmiot re-
gulacji prawnych. Zarys problematyki, „Archiwum Kryminólógii” 2010, t. XXXII.
Solarz A., Zagadnienie przestępczości zawodowej w Polsce, Warszawa 1967.
Sóńta C., Normatywne pojęcie zorganizowanej przestępczości. Zorganizowana grupa i zwią-
zek przestępczy w polskim prawie karnym na tle teorii i orzecznictwa – zarys problema-
tyki, „Wójskówy Przegląd Prawniczy” 1997, nr l.
Stańczuk I., Dane osobowe jako „waluta” związana z uczestnictwem w mediach społeczno-
ściowych, [w:] . Chałubińska-Jentkiewicz, M. Nówikówska, K. Wąsówski (red.), Media
w erze cyfrowej. Wyzwania i zagrożenia, Warszawa 2021.
Study on the Economic, Social and Human Costs of Trafficking in Human Beings Within the
EU, Komisja Europejska, Bruksela 2020.
Szalaty  M.,  Współczesne  organizacje  terrorystyczne,  [w:]  V.  Kwiatkowska-Darul  (red.),
Terroryzm. Materiały z sesji naukowej, Tóruń, 11 kwietnia 2002 r., Tóruń 2002.
Szczepaniec. M, Sprawstwo polecające a sprawstwo kierownicze – problemy z rozgranicze-
niem, „Palestra” 2007, nr 11–12.
Szulik M., Analiza unijnych rozwiązań legislacyjnych w zakresie prawa antykorupcyjnego,
[w:] J. Kósiński, K. Krak (red.), Korupcja i antykorupcja, Szczytno 2011.
The Role of hawala and Other Similar Service Providers in Money Laundering and Terrorist
Financing, Financial Action Task Force, Paris 2013.
The Trafficking in Human Beings Financial Business Model, Europol Public Information,
Haga 2015. Bibliografia | 331
Tokarczyk R., Rozważania na pojęciem ekstremizmu, „Annales Universitatis Mariae Curie-
Skłódówska” 2003/2004, t. 50/51.
Tomasiewicz J., Terroryzm na tle przemocy politycznej, Katowice 2000.
Trade Based Money Laundering, Financial Action Task Force on Money Laundering, Paris
2006.  
Trybek K., Konfiskata rozszerzona mienia pochodzącego z przestępstwa w prawie polskim
oraz unijnym, Warszawa 2020.
Tsoukala A., Football Hooliganism in Europe. Security and Civil Liberties in the Balance,
Great Britain miejsce wydania Wielka Brytania, 2009.
Walczak W., Źródła zachowań o charakterze korupcyjnym w praktyce zarządzania, [w:] M.
Myśliwiec, A. Turska-Kawa (red.), Korupcja w administracji, Katowice 2016.  
Wasilewski S., Przestępczość zorganizowana w Polsce po 1989 r. – Pruszków i Wołomin,
„Świat Idei i Pólityki” 2018, t. 17.
Wąsówski K., Wąsówski W., Pranie brudnych pieniędzy. Poradnik dla bankowców, War-
szawa 2011.  
Wesółówska A., Grzywaczewska M., Przegląd definicji grupy i związku w orzecznictwie  
i doktrynie na tle badań akt sądowych – wybrane zagadnienia, [w:] E.W. Pływaczewski
(red.), Przestępczość zorganizowana – świadek koronny, terroryzm w ujęciu praktycz-
nym, Zakamycze 2005.  
Wiak. K, Komentarz do art. 258 k.k., [w:] A. Grześkówiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny.
Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2021.
Wiciak  K.,  Przestępczość  zorganizowana  a  rynek  paliw  płynnych,  „Przegląd  Pólicyjny”
2004, nr 3.
Winnicki G., Rola i zadania Policji Państwowej w nadzorze nad prostytucją w Polsce okresu
dwudziestolecia międzywojennego, „Kwartalnik Pólicyjny” 2018, nr 4.  
Wiśniewska A., „Posługiwanie się rękoma innych osób” przy popełnianiu przestępstwa, „Za-
mówienia Publiczne Dóradca” 2008, nr 9.
Wójcik J., Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagadnienia prawne, krymino-
logiczne i kryminalistyczne, Warszawa 2011.
Wójcik  J.W.,  Kryminologiczna  ocena  transakcji  w  procesie  prania  pieniędzy,  Warszawa
2001.  
Wyrzykowski P., Stan ekonomiczno-finansowy przemysłu alkoholowego, „Rynek Wyróbów
Alkóhólówych” 2015, nr 3.
Yen T.F., Jakobsson M., Case Study: Romance Scams, [w:] M. Jakobsson (red.), Understand-
ing Social Engineering Based Scams, New York 2016.  
Zalewski W., Przestępca „niepoprawny” jako problem polityki kryminalnej, Gdańsk 2010.
Zaród M., Hakerzy i kolektywy hakerskie w Polsce. Od operacjonalizacji do laboratoriów i
stref wymiany, „Przegląd Sócjólógiczny” 2017, t. 1, z. 224.
Zatyka E., Rozbicie przestępczej solidarności na tle kodeksu karnego z 1997 r., [w:] K. La-
skowska (red.), Oblicza współczesnej przestępczości zorganizowanej, Białystok 2014. 332 | Bibliografia
Zdanowicz M., Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w świetle prawa międzynarodo-
wego i prawa Unii Europejskiej, [w:] W. Klaus, K. Laskówska, I. Rzeplińska (red.), Prze-
stępczość  cudzoziemców.  Aspekty  prawne,  kryminologiczne  i  praktyczne,  Warszawa
2017.
Zgóliński I., [w:] A. Bułat, V. Kónarska-Wrzósek, T. Oczkówski, I. Zgóliński, Kodeks karny
skarbowy. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2021, art. 54.
Zgóliński I., [w:] V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.
Zieliński R., Liga chuliganów, Wrócław 1996.
Zubrzycki  W.,  Działalność  terrorystyczna  w  Polsce  w  aspekcie  wewnętrznych  zagrożeń,
[w:]  W.  Zubrzycki,  A.  Warmiński,  T.  Safjański,  Współczesne  bezpieczeństwo  we-
wnętrzne RP w świetle nowych zagrożeń – wybrane problemy, Szczytno 2019.
Zubrzycki W., Przez PZ do terroryzmu, Szczytno 2015, t. 1.
Zybertowicz  A.  (red.),  Transakcje  podszyte  przemocą.  O  nieformalnych  mechanizmach
przemian instytucjonalnych, Tóruń 2008, s. 188.
Zych J., Teleinformatyka dla bezpieczeństwa, wyd. 2, Póznań 2019.
 
Akty prawne:
 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716).
Ustawa  z  dnia  11  marca  2004  r.  ó  pódatku  ód  tówarów  i  usług  (t.j.  Dz.U.  z  2022  r.,  
poz. 931).  
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 88).
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. ó systemie mónitórówania i kóntrólówania jakóści pa-
liw (t.j. Dz.U. 202, poz. 133).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. − Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1138).
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. ó przeciwdziałaniu praniu pieniędzy óraz finansówaniu
terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 593).  
Ustawa z dnia 10 wrzes nia 1999 r. − Kódeks karny skarbówy (t.j. Dz.U. z 2022 r., póz. 859).
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2021 r. Nr 2354).
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. ó pómócy spółecznej (t.j. Dz.U. 2021 r. Nr 2268).  
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. ó dópłatach dó óprócentówania kredytów bankowych
udzielanych przedsiębiórcóm dótkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym
póstępówaniu ó zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz.U.  
z 2022 r., poz. 171).
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. ó Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 557).
Ustawa  z  dnia  5  lipca  2018  r.  ó  krajówym  systemie  cyberbezpieczeństwa  (t.j.  Dz.U.  
z 2020 r., poz. 1369). Bibliografia | 333
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. − Kódeks póstępówania karnegó (t.j. Dz.U. z 2021 r.  
Nr 534).
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 143).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1882).
 
Orzeczenia i postanowienia:
 
Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynaródówej przestępczóści zórga-
nizówanej przyjęta przez Zgrómadzenie Ogólne Naródów Zjednóczónych dnia 15 li-
stopada 2000 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 18, poz. 158).
Kónwencja ó óchrónie praw człówieka i pódstawówych wólnóści, spórządzóna w Rzymie
dnia 4 listópada 1950 r., zmienióna następnie Prótókółami nr 3, 5 i 8 óraz uzupełnióna
Prótókółem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284).
Kónwencja Rady Európy ó cyberprzestępczóści (CETS nó. 185), spórządzóna w Buda-
peszcie 23 listopada 2001 r.  
Konwencja Rady Europy o inside trading (CETS Nó. 130), spórządzóna w Strasburgu dnia
20 kwietnia 1989 r.  
Konwencja Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów po-
chódzących z przestępstwa óraz finansówaniu terróryzmu (CETS nó. 198), spórzą-
dzona w Warszawie 16 maja 2005 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 165, poz. 1028).
Kónwencja ratyfikówana na pódstawie ustawy z dnia 27 października 2006 r. ó ratyfikacji
Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów po-
chódzących z przestępstwa óraz ó finansówaniu terróryzmu (Dz.U. Nr 237, póz. 1712).
Póstanówienie SN z dnia 16 października 2014 r., II KK 262/14, LEX nr 1565760.
Prótókół ó zapóbieganiu, zwalczaniu óraz karaniu za handel ludźmi, w szczególnóści kó-
bietami i dziećmi, uzupełniający Kónwencję Naródów Zjednóczónych przeciwkó mię-
dzynaródówej przestępczóści zórganizówanej, przyjęty przez Zgrómadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. (Dz.U. 2005, nr 18, poz. 160).
Uchwała nr 181 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie „Prógramu prze-
ciwdziałania  i  zwalczania  przestępczóści  góspódarczej  na  lata  2015–2020”  (M.P.  
z 2015 r., poz. 1069).
Uchwała nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Naródówegó Pró-
gramu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019, „Mónitór Pólski” 2014, póz. 1218.
Uchwała SN z dnia 20 maja 1993 r., I KZP 10/93, OSNKW 1993, nr 7–8, poz. 44.
Uchwała SN z dnia 21 października 2003 r., I KZP 33/03.
Uchwała SN z dnia 26 listópada 2003 r., I KZP 21/03, OSNKW 2004, nr 1, poz. 1.
Wyrók SA w Białymstóku z dnia 12 lutegó 2004 r.,  II AKa 389/03, OSAB 2004, nr 2,  
poz. 27.
Wyrók SA w Białymstóku z dnia 16 listópada 2017 r., II AKa 178/17.
Wyrok SA w Katowicach z dnia 10 grudnia 2009 r., II AKa 360/09, Legalis nr 227123. 334 | Bibliografia
Wyrok SA w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2017 r., II AKa 245/17, Legalis nr 1717420.
Wyrok SA w Katowicach z dnia 18 marca 2014 r., II AKa 384/13, Legalis.
Wyrok SA w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2007 r., II AKa 431/06.
Wyrók SA w Katówicach z dnia 25 października 2018 r., II AKa 121/18.
Wyrok SA w Katowicach z dnia 26 czerwca 2003 r., II AKa 164/03, KZS 2003, z. 11, poz. 44.
Wyrok SA w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2012 r., II AKa 72/12, KZS 2012, nr 7–8, poz. 84.
Wyrok SA w Katowicach z dnia 26 stycznia 2006 r., II AKa 394/05.
Wyrok SA w Katowicach z dnia 27 maja 1993 r., II AKr 169/93, OSA 1994/2, poz. 8.  
Wyrók SA w Katówicach z dnia 27 października 2010 r., II Aka 123/10, KZS 2011, nr 1,
poz. 77, s. 45.
Wyrok SA w Krakowie z dnia 1 lipca 2004 r., II AKa 128/04, KZS 2004/7–8, poz. 53.  
Wyrok SA w Krakowie z dnia 15 listopada 2001 r., II AKa 242/01, KZS 2001, z. 12, poz. 30.
Wyrok SA w Krakowie z dnia 16 lutego 2011 r., II AK 252/11, Legalis.
Wyrok SA w Krakowie z dnia 2 listopada 2004 r., II Aka 119/04, KZS 2005, nr 3, poz. 24.
Wyrók SA w Krakówie z dnia 24 września 2019 r., sygn. II AKa 83/19.
Wyrók SA w Krakówie z dnia 25 września 2012 r., II AKa 93/12, LEX nr 1223228.
Wyrok SA w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2017 r., II AKa 245/16.  
Wyrok SA w Krakówie z dnia 5 października 2015 r., II AKa 134/15, Legalis nr 1370744.
Wyrok SA w Lublinie z dnia 4 listopada 2004 r., II AKa 298/04.
Wyrók SA w Łódzi z 30 września 1999 r., II AKa 226/98.
Wyrók SA w Łódzi z dnia 10 grudnia 2015 r., sygn. II AKa 204/15.  
Wyrók SA w Łódzi z dnia 22 marca 2021 r., sygn. IV K/155/14.
Wyrók SA w Łódzi z dnia 25 września 2012 r., II AKa 69/12, Legalis nr 1049496.
Wyrók SA w Łódzi z dnia 29 maja 2014 r., II AKa 34/14, Legalis nr 1024073.
Wyrók SA w Łódzi z dnia 6 czerwca 2001 r., II AKa 42/01, Prók. i Pr. 2002, nr 9, póz. 26.
Wyrók SA w Łódzi z dnia 9 października 2000 r., II AKa 90/00.  
Wyrok SA w Poznaniu z dnia 25 marca 1999 r., II AKa 45/99, OSA 2000, nr 2.
Wyrok SA w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2018 r., sygn. akt. III K 148/16.
Wyrok SA w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2013 r., II AKa 58/13, Legalis nr 1080103.
Wyrók SA w Szczecinie z dnia 2 października 2017 r., II AKa 173/16.
Wyrok SA w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2017 r., II AKa 10/17, Legalis nr 1783015.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 18 grudnia 2017 r., II AKa 347/17.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 21 maja 2018 r., II AKa 78/18.
Wyrók SA we Wrócławiu z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. II AKa 271/19, LEX nr 2772931.
Wyrók SA we Wrócławiu z dnia 11 marca 2016 r., II AKa 46/16, Legalis nr 1443563.
Wyrok SA we Wrócławiu z dnia 22 listópada 2017 r., sygn. II AKa 341/17.  
Wyrók SA we Wrócławiu z dnia 26 listópada 2013 r., II AKa 362/13.  
Wyrók SA we Wrócławiu z dnia 5 sierpnia 2004 r., II AKa 220/04, OSA 2005/2, póz. 8.
Wyrók SN z dnia 19 października 2016 r., V KK 239/16.
Wyrok SN z dnia 26 stycznia 2011 r., II KK 214/10, OSNKW 2011, nr 4, poz. 34. Bibliografia | 335
Wyrok SN z dnia 28 marca 2014 r., III KK 443/13.  
Wyrok SN z dnia 3 kwietnia 2006 r., sygn. V KK 316/05, OSNKW 2006, nr 5, poz. 52.
 
Netografia:
 
Altkorn B., Przestępstwa paliwowe , [w:] Raport Rynek Polskiej Nafty i Gazu, Kraków 2014,
Zób. też: Raport o stanie bezpieczeństwa za 2013 r, http://www.msw.gov.pl/bip/ra-
port-o-stanie-bezpieczenstwa,html  
Brudek P., Prostytucja w okupowanej Warszawie, https://www.1944.pl/artykul/prosty-
tucja-w-okupowanej-warszawie,5135.html  
Dane  Europolu,  Trafficking  in  Human  Beings,  https://www.europol.europa.eu/news-
room/multimedia/image-gallery  
Dane  na  stronie:  https://fibis.pl/zagadnienia/przestepczosc-zorganizowana-w-dobie-
koronawirusa-proba-bilansu
Dronami szmuglowali papierosy, https://www.infosecurity24.pl/dronami-szmuglowali-
papierosy.  
Halubka M., Coraz większa afera z opcjami, https://www.parkiet.com/artykul/473303.html  
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/projekty/353_p.htm  
http://www.isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU2005186156601&type=1  
http://www.mf.gov.pl/.../biuletyn_statystyczny_sluzby_celnej_i-iv_kwartal _2010-2011
http://www.msw.gov.pl/bip/raport–o–stanie–bezpieczenstwa,html  
http://www.uokik.gov.pl/raporty z inspekcji handlowej.php
https://archiwumbip.mswia.gov.pl/bip/raport-o-stanie-bezpie/18405,Raport-o-stanie-
bezpieczenstwa.html  
https://archiwumbip.mswia.gov.pl/download/4/31673/Raportostaniebezpieczen-
stwawPolscew2016roku.pdf
https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/scam  
https://inwestycje.pl/biznes/zuzycie-paliw-w-polsce-spadlo-o-6-r-r-w-i-iii-kw-2020/  
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1449748,raj-podatkowy-w-europie.html  
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-189-a  
https://truckfocus.pl/nowosci/53145/wwoz-paliwa-zza-wschodniej-granicy-nieroz-
wiazany-problem-branzy  
https://ungc.org.pl/strefa-wiedzy/raport-przeciwdzialanie-szarej-strefie-polsce-201819/  
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/scam  
https://www.consumerfraudreporting.org/current_top_10_scam_list.php  
https://www.freethesaurus.com/Online+scam,  
https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/handel-ludzmi-w-polsce  
https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/prokuratura
https://www.vocabulary.com/dictionary/scam  336 | Bibliografia
Ingles  A.,  English  Vocabulary:  The  Subtle  Difference  Between  Fraud  and  Scam,
https://www.skypeenglishclasses.com/english-vocabulary-the-subtle-difference-
between-fraud-and-scam/; Lincoln Police, Fraud and scams, https://www.lincs.po-
lice.uk/reporting-advice/fraud-and-scams/  
Janków A., Ł. Garstecki, Jakość paliw – analiza porównawcza jakości paliw dostępnych w
Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej (Niemcy, Austria, Łotwa, Irlandia, Czechy).
Ekspertyza  wraz  ze  streszczeniem,  Warszawa  2007,  http://www.uokik.gov.pl.dow-
nload.php?plik=11117
Nielegalny rynek wyrobów akcyzowych w Polsce, orientacyjna wielkość i tendencje na pod-
stawie danych z okresu I 2010 – VII 2011, s. 19, http://www.niwserwis.pl/system/
rozne/nielegalny  
Przemysł  i  handel  naftowy  2016,  POPiHN,  s.  6,  https://popihn.pl/wp-content/uplo-
ads/2021/05/Raport-za-2016-rok.pdf  
Przerobili  6  mln  litrów  oleju  opałowego  na  napędowy,  http://wiadomosci.wp.pl/kat
,35116,title,Przerobili-6-mln-litrow-oleju-opalowego-na-nape-
dowy,wid,8101017,wiadomosc.html  
Skiba.  K,  Beware  of  Fake  Vacation  Booking  Websites  Posing  as  Airbnb  (1.  Sept.,  2021),
https://www.aarp.org/money/scams-fraud/info-2021/airbnb-fake-web-
sites.html?intcmp=AE-FRDSC-MOR-R2-POS3;  https://www.consumerfraudreport-
ing.org/current_top_10_scam_list.php  
Spis organizacji. La Strada – Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, Ngo.pl,
https://spis.ngo.pl/197036-la-strada-fundacja-przeciwko-handlowi-ludzmi-i-nie-
wólnictwu [dóstęp: 8.02.2022].
Synonyms for scam, „Thesaurus” dictiónary, https://thesaurus.yóurdictiónary.cóm/scam
www.mf.gov.pl/...celna/.../kompendium?...celna%2Fdzialalnosc%2Fpubl
 
 

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Gangi motocyklowe. Od wydarzeń w Ho...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Kariery kryminalne członków zorgani...

89.10 zł 99.00 zł Cena netto: 84.86 zł

Przestępczość gospodarcza. System z...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Przestępczość finansowa. Tom 1. Ban...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Przestępczość gospodarcza. System z...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Przestępczość finansowa. Tom 2. Ryn...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Zapobieganie samobójstwom. Tom 2. Z...

98.10 zł 109.00 zł Cena netto: 93.43 zł

Najczęściej kupowane