• Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów. Studium administracyjnoprawne

Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów. Studium administracyjnoprawne

 • Autor: Maciej Błażewski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-604-2
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 396/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 85.00 zł

  76.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
W książce poruszono problematykę interoperacyjności, czyli właściwości urządzeń i systemów do automatycznego współdziałania z innymi urządzeniami i systemami. Podkreślono znaczenie roli człowieka, który projektuje te urządzenia i systemy, jak również inicjuje oraz organizuje ich współdziałanie. W pracy przyjęto dwie perspektywy: podmiotu wprowadzającego do eksploatacji urządzenie oraz system, jak również organu administracji publicznej oceniającego stan techniczny tego urządzenia i systemu, a także wydającego zgodę na jego eksploatację. Porównano zakres ochrony interesu publicznego związanej ze stosowaniem poszczególnych rodzajów urządzeń i systemów, które są stosowane w kilku obszarach, w tym: transportu kolejowego, transportu lotniczego oraz publicznych systemów teleinformatycznych. Badano w szczególności dopuszczenie do stosowania tych urządzeń i systemów oraz ingerencję organów administracji publicznej w ich eksploatację.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Rozdział I. Wstęp

Rozdział II. Przedmiot, metody i cele badań naukowych


1. Przedmiot badań
2. Cele i tezy opracowania
3. Metody badawcze

Rozdział III. Zagadnienia podstawowe
 

1. Wprowadzenie
2. Pojęcie zapewnienia interoperacyjności urządzenia i systemu
3. Pojęcie interoperacyjności
3.1. Aspekty interoperacyjności
3.2. Warstwy interoperacyjności  
4. Interoperacyjne urządzenie lub system
5. Obszary procesu osiągania interoperacyjności
6. Normy techniczne i normy prawne wobec interoperacyjności
6.1. Norma techniczna a norma prawa
6.2. Normy techniczne i prawne wobec standardów interoperacyjności i procesu osiągania interoperacyjności
7. Prawna ochrona wartości a stosowanie interoperacyjnych urządzeń i systemów
7.1. Bezpieczeństwo użytkownika i osoby trzeciej oraz użyteczność interoperacyjnego urządzenia i systemu jako wartości prawnie chronione
7.2. Funkcje prawnej ochrony bezpieczeństwa użytkownika i osoby trzeciej oraz użyteczność interoperacyjnego urządzenia i systemu
8. Interoperacyjność w ujęciu historycznym
9. Interoperacyjność w ujęciu przyszłych regulacji
10. Interoperacyjność w ujęciu komparatystycznym na przykładzie porządku prawnego Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki
11. Konkluzje

Rozdział IV. Standardy interoperacyjności

1. Wprowadzenie
2. Standardy interoperacyjności ustanowione w przepisach prawa
2.1. Standardy interoperacyjności ustanowione w przepisach prawa Unii Europejskiej
2.2. Standardy interoperacyjności ustanowione w przepisach  prawa polskiego
3. Standardy interoperacyjności przyjęte w pozasystemowych normach technicznych
4. Wieloaspektowość standardów interoperacyjności
4.1. Standardy interoperacyjności w obszarze transportu kolejowego
4.1.1. Techniczne specyfikacje interoperacyjności – TSI
4.1.2. Zasadnicze wymagania
4.1.3. Specyfikacje europejskie  
4.1.4. Przepisy krajowe
4.2. Standardy interoperacyjności w obszarze transportu lotniczego
4.2.1. Zasadnicze wymogi
4.2.2. Przepisy wykonawcze
4.2.3. Specyfikacje Wspólnoty
4.3. Standardy interoperacyjności w obszarze publicznych systemów teleinformatycznych
4.4. Standardy interoperacyjności w obszarze sieci telekomunikacyjnych
4.5. Standardy interoperacyjności w obszarze żeglugi śródlądowej  
4.6. Standardy interoperacyjności w obszarze współpracy wojskowej  
5. Dynamiczne ujęcie standardów interoperacyjności
5.1. Proces etapowego wdrażania interoperacyjności  
5.2. Proces ciągłego wdrażania interoperacyjności
6. Konkluzje

Rozdział V. Proces osiągania interoperacyjności

1. Wprowadzenie
2. Prawne uwarunkowania procesu osiągania interoperacyjności
2.1. Prawne uwarunkowania procesu osiągania interoperacyjności w przepisach prawa Unii Europejskiej
2.2. Prawne uwarunkowania procesu osiągania interoperacyjności w przepisach prawa polskiego  
3. Zasady procesu osiągania interoperacyjności
3.1. Zasada swobody wprowadzenia i stosowania urządzenia lub systemu zapewniającego interoperacyjność
3.2. Zasada obciążenia podmiotu wprowadzającego kosztami procesu osiągania interoperacyjności
4. Podmiotowe ujęcie procesu osiągania interoperacyjności
4.1. Podmiot wprowadzający
4.2. Podmiot autoryzujący
4.3. Organ nadzorujący
4.4. Osoba trzecia
4.5. Inne organy administracji publicznej
5. Przedmiotowe ujęcie procesu osiągania interoperacyjności
5.1. Płaszczyzny procesu osiągania interoperacyjności
5.2. Sfery procesu osiągania interoperacyjności
6. Konkluzje

Rozdział VI. Dopuszczenie do stosowania urządzenia lub systemu

1. Wprowadzenie
2. Kontrola prewencyjna warunkująca dopuszczenie do stosowania urządzenia lub systemu
2.1. Kontrola prewencyjna w obszarze transportu kolejowego
2.1.1. Kontrola prewencyjna składnika interoperacyjności
2.1.2. Kontrola prewencyjna podsystemu strukturalnego
2.1.3. Kontrola prewencyjna pojazdu (kolejowego)
2.1.4. Kontrola prewencyjna urządzenia lub budowli niezgodnych z TSI
2.2. Kontrola prewencyjna w obszarze transportu lotniczego
2.3. Kontrola prewencyjna w obszarze publicznych systemów teleinformatycznych
3. Zgoda na dopuszczenie do stosowania interoperacyjnego urządzenia lub systemu
3.1. Zgoda na dopuszczenie do stosowania podsystemu strukturalnego
3.2. Zgoda na dopuszczenie do stosowania pojazdu (kolejowego)
3.2.1. Zezwolenie na wprowadzenie pojazdu (kolejowego) do obrotu
3.2.2. Zezwolenie na dopuszczenie typu pojazdu (kolejowego) do eksploatacji
3.2.3. Zezwolenie na wprowadzenie do obrotu pojazdu (kolejowego) zgodnego z typem
3.2.4. Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia
4. Przekazywanie informacji związanych z dopuszczeniem do stosowania urządzenia lub systemu
5. Konkluzje

Rozdział VII. Ingerencja w stosowanie urządzenia lub systemu

1. Wprowadzenie
2. Bezpośrednia ingerencja w stosowanie interoperacyjnych urządzeń lub systemów
2.1. Kontrola prewencyjna stosowania urządzenia lub systemu
2.2. Postępowanie naprawcze w przedmiocie sanacji stosowania urządzenia lub systemu
2.2.1. Postępowanie naprawcze w przedmiocie sanacji stosowania składnika interoperacyjności
2.2.2. Postępowanie naprawcze w przedmiocie sanacji stosowania podsystemu strukturalnego
2.2.3. Postępowanie naprawcze w przedmiocie sanacji stosowania pojazdu (kolejowego)
2.2.4. Postępowanie naprawcze w przedmiocie sanacji stosowana urządzenia lub budowli niezgodnych z TSI
2.2.5. Postępowanie naprawcze w przedmiocie sanacji części składowych i systemów służących zapewnieniu interoperacyjności sieci zarządzania europejskim ruchem lotniczym (EATMN)
2.3. Przekazywanie informacji o bezpośredniej ingerencji w stosowanie interoperacyjnych urządzeń lub systemów
3. Pośrednia ingerencja w stosowanie publicznych systemów teleinformatycznych
3.1. Kontrola stosowania publicznych systemów teleinformatycznych
3.2. Środki nadzoru wydawane w związku ze stosowaniem publicznego systemu teleinformatycznego
4. Konkluzje

Rozdział VIII. Sytuacja prawna podmiotów procesu osiągania interoperacyjności

1. Wprowadzenie
2. Stosunki prawne w procesie osiągania interoperacyjności
2.1. Stosunki prawne pomiędzy podmiotem wprowadzającym a podmiotem autoryzującym
2.2. Stosunek prawny pomiędzy podmiotem wprowadzającym a organem nadzorującym
3. Ochrona interesów faktycznego i prawnego oraz praw podmiotowych w procesie osiągania interoperacyjności
3.1. Ochrona interesu faktycznego w procesie osiągania interoperacyjności
3.2. Ochrona interesu prawnego w procesie osiągania interoperacyjności
3.3. Prawo podmiotowe w procesie osiągania interoperacyjności
4. Odpowiedzialność podmiotów procesu osiągania interoperacyjności
4.1. Odpowiedzialność podmiotu wprowadzającego  
4.2. Odpowiedzialność podmiotu autoryzującego
4.3. Odpowiedzialność organu nadzorującego
5. Konkluzje

Rozdział IX. Zakończenie

Bibliografia

Dr hab. Piotr Szreniawski, prof. UMCS:

(…) merytorycznie dopracowana – ale także dotycząca niekiedy trudnych kwestii – książka, wywołuje podziw dla wysiłku i dla poziomu fachowości Autora. W publikacji w sposób wnikliwy przedstawione zostały zagadnienia ważne, aktualne i jednocześnie dotychczas niezbadane z perspektywy administracyjnoprawnej. (…) Praca stanowi przekrojowe, cenne i aktualne, spojrzenie na szereg zagadnień prawa administracyjnego dotyczących interoperacyjności urządzeń i systemów. Problematyka interoperacyjności została ukazana w kontekście szeregu ważnych dla nauki prawa administracyjnego kwestii, wiążących się z kontrolą, sytuacją prawną czy też z zagadnieniami przekazywania informacji. Znaczna część treści pracy łączy się ze specjalistycznymi problemami technicznymi, które jednak ukazane zostały w sposób klarowny i zrozumiały. Szczególnie istotne jest ukazywanie zakresu działania podmiotów procesu osiągania interoperacyjności, jak też innych podmiotów biorących udział w tworzeniu i stosowaniu określonych urządzeń. Dostrzeganie kompleksowości systemów obejmujących m.in. kwestie transportu, jest wielką zaletą pracy. Bardzo istotną wartością pracy jest odpowiednie przedstawienie znaczenia norm technicznych, i zestawienie tych norm z normami prawnymi.

Maciej Błażewski
dr, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego, Instytutu Nauk Administracyjnych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania naukowe: prawo administracyjne, prawne uwarunkowania nowych technologii, prawo samorządu terytorialnego, prawo organizacji pozarządowych oraz prawo budowlane. Autor monografii: Zasada ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich w procesie budowlanym; Polski proces budowlany; Proces rozbiórki obiektu budowlanego oraz Zasada wolności budowlanej w procesie budowlanym. Studium administracyjnoprawne. Współautor monografii naukowych: Rozgraniczenie nieruchomości. Administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe w orzecznictwie; Nakaz rozbiórki w prawie budowlanym oraz Środki prawne ochrony danych osobowych. Dorobek naukowy obejmuje także kilkadziesiąt innych opracowań naukowych, w tym artykułów naukowych oraz rozdziałów w opracowaniach zbiorowych.

Książki tego autora

Ablewicz J., Działalność regulowana. Ograniczenia swobody działalności gospodarczej  
z uwzględnieniem projektów zmian, [w:] A. Babińśki, M. Jurgilewicz, N. Malc (red.),
Państwo, prawo, bezpieczeństwo. T. 1, Wydawnictwo Wyżśzej Szkoły Policji, Szczytno
2015
Adamiak B., Zagadnienia ogólne procesowego prawa administracyjnego, [w:] R. Hauser,  
Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 9. Prawo
procesowe administracyjne, C.H. Beck, Warszawa 2014
Adamska I., Czy nowela ustawy o informatyzacji i KPA zrewolucjonizuje e-administrację?,
CI 2010, nr 1
Adamus R., Reglamentacja działalności gospodarczej-próba systematyki, Opolskie Studia
Administracyjno-prawne 2013, nr XI/2
Amsterdamski S., O obiektywnych interpretacjach pojęcia prawdopodobieństwa, [w:] S. Am-
sterdamski, Z. Augustynek, W. Mejbaum (red.), Prawo konieczność prawdopodobień-
stwo, Kśiążka i Wiedza, Warśzawa 1964
Antonów D., Szczególne opłaty administracyjne, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna
Biblioteka  Cyfrowa.  Wydział  Prawa,  Adminiśtracji  i  Ekonomii  Uniwerśytetu  Wro-
cławśkiego, Wrocław 2017
Bagińśki W., Romaniuk F., Podstawy prawne postępu technicznego, Wydawnictwo Praw-
nicze, Warszawa 1967
Bałaban A., Dubiel L., Leśzczyńśki L., Zasady tworzenia prawa, Wydawnictwo UMCS, Lublin
1986
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2012  
Barcikowski W., Zarządzanie usługami informatycznymi – wprowadzenie, Biuletyn WAT
2016, nr 1 Bibliografia | 367
Bertowicz M., Dąbek W., Jurkowśki M., Siwicki R., Włodarśki J., Zmyśłowśki A., Rola do-
zoru jądrowego i zakres jego działania, Bezpieczeńśtwo Jądrowe i Ochrona Radiolo-
giczna 1989, nr 1
Będkowśki-Kozioł M., Status i zadania Europejskiej Agencji Kolejowej – stan obecny i per-
spektywy w świetle projektu IV pakietu kolejowego UE, IKAiR 2014, nr 7(3)
Będźmirowśka P., O roli orzecznictwa TSUE w procesie harmonizacji prawa Unii Europej-
skiej z prawem krajowym, Studia Iuridica Agraria 2016, nr 14
Bielecki L., Ruczkowski P. (red.), Prawo administracyjne. Część ogólna, Difin, Warszawa
2011
Biernat S., Dostęp osób prywatnych do sądów unijnych po Traktacie z Lizbony (w świetle
pierwszych orzeczeń), Europejśki Przegląd Sądowy 2014, nr 1
Biernat S., Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich, [w:] J. Barcz (red.),
Prawo Unii Europejskiej: zagadnienia systemowe, prawo materialne i polityki, omówie-
nie wybranych orzeczeń ETS, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspól-
notę Europejską, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2004
Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Wydawnictwo Nau-
kowe PWN, Warszawa–Kraków 1994
Biernat S., Zasada pierwszeństwa prawa unijnego po Traktacie z Lizbony, Gdańśkie Studia
Prawnicze 2011, T. XXV
Bigo  T.,  Związki  publiczno-prawne  w  świetle  ustawodawstwa  polskiego,  Wydawnictwo
Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1928
Biskup R., Polityka reglamentacyjna państwa, [w:] J. Łukaśiewicz (red.), Polityka admini-
stracyjna.  Administrative  policy.  IV  międzynarodowa  konferencja  naukowa,  Stryków  
7–9  września  2008  r.,  Towarzyśtwo  Naukowe  Organizacji  i  Kierownictwa.  Oddział  
w Rzeszowie, Rzeszów 2008
Bliźniuk G., O kilku warunkach zapewniających interoperacyjność systemów informacyj-
nych i informatycznych, Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych 2009, nr 3
Błaś A., Formy działania administracji w warunkach prywatyzacji zadań publicznych, [w:]
Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały Konfe-
rencji Naukowej Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydawnictwo Uni-
werśytetu Łódzkiego, Łódź 2000
Błaś A., Komentarz do art. 7, [w:] J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz
do Konstytucji RP z 1997 roku, Kolonia Limited, Wrocław 1998
Błaś A., Pojęcie faktów administracyjnoprawnych. Studium z badań nad działaniami admi-
nistracji państwowej nie uregulowanymi wyczerpująco normami prawnymi, Wydaw-
nictwo Uniwerśytetu Wrocławśkiego, Wrocław 1989
Błażewśki M., Znaczenie elektronicznej administracji dla funkcjonowania organizacji po-
zarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
[w:] J. Blicharz, L. Zacharko (red.), Trzeci sektor i ekonomia społeczna. Uwarunkowania 368 | Bibliografia
prawne.  Kierunki  działań,  E-Wydawnictwo.  Prawnicza  i  Ekonomiczna  Biblioteka  
Cyfrowa, Wrocław 2017
Bochenek W., Procedura administracyjna dla urzędników, Gaśkor, Wrocław 2011
Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wrocław 2007
Boć J., Chajbowicz A. (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego,
Kolonia Limited, Wrocław 2009
Boć J., Liśowśki P., Normatywizacja wartości w prawie administracyjnym, [w:] J. Zimmer-
mann (red.), Wartości  w prawie administracyjnym, Wolters Kluwer business, War-
szawa 2015
Bogucki D., Plan Informatyzacji Państwa – Czas na zmiany, Czas Informatyzacji 2011, nr 4
Bojanowski E., Lang J., Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, LexisNexis, War-
szawa 2002
Bonusiak E., Prawo do dobrej administracji jako prawo podstawowe Unii Europejskiej, Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza 2010, z. 64, Prawo 9
Borkowśki A., Chełmońśki A., Guzińśki M., Kiczka K., Kiereś L., Kocowśki T. (red.), Admi-
nistracyjne prawo gospodarcze. Zagadnienia wybrane, Kolonia Limited, Wrocław 2000
Borkowski J., Postępowanie w sprawach skarg i wniosków, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski
(red.), Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, LexisNexis, Warszawa
2007
Borkowski J., Zasady ogólne wyznaczające przebieg postępowania zwykłego, [w:] R. Hau-
ser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Prawo procesowe administracyjne. Tom 9, C.H.
Beck, Warszawa 2010
Borras J., International Technical Standards for e-Government, Electronic Journal of e-Gov-
ernment 2004, Vol. 2, Issue 2
Brodecki Z., Przedmiot sztuki porównań, [w:] Z. Brodecki, M. Konopacka, A. Brodacka-Cha-
mara (red.), Komparatystyka kultur prawnych, Wolters Kluwer business, Warszawa
2010
Brzezińśki W., Nowe typy norm prawnych w prawie administracyjnym, PiP 1966, z. 9
Buczkowski S., Obrót gospodarczy a metoda jego regulacji prawnej, PiP 1960, z. 3
Bugdol M., Organizacyjne problemy wdrażania e-usług w administracji samorządowej, ST
2015, nr 7-8
Bukowska J., Funkcje administracji publicznej, [w:] Z. Cieślak (red.), Nauka administracji,
Wolters Kluwer, Warszawa 2017
Casalino N., Anohina-Naumeca A., Sitikovs V., Georgogianni N., Goetzen P., Manolov S.,
Ubrich T., Organizational Aspects and Needs of E-Government: A Knowlegde Path for
Designing and Implementing Value Interoperable Services, [w:] R. Neves-Silva, G.A.
Tsihrintzis, V. Uskov, R.J. Howlett, L.C. Jain (red.), Smart Digital Futures, IOS Press, Am-
sterdam–Berlin–Tokyo–Washington D.C. 2014
Chaba  D.,  Reglamentacja  jako  funkcja  państwa,  Wydawnictwo  Uniwerśytetu  Jagielloń-
skiego, Kraków 2018 Bibliografia | 369
Chaberek M., Karwacka G., Railway interoperability as a factor of developing transporta-
tion flows in 21st century supply chains, Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Wy-
działowe Uniwerśytetu Ekonomicznego w Katowicach 2012, nr 121
Chajbowicz A., Kilka aspektów czasu w działalności policji administracyjnej, [w:] J. Zim-
mermann  (red.),  Czas  w  prawie  administracyjnym,  Wolters  Kluwer  business,  War-
szawa 2011
Chałubińśka-Jentkiewicz K., Audiowizualne usługi medialne: reglamentacja w warunkach
konwersji cyfrowej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013
Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, C.H. Beck, Warszawa 2018
Chełmońśki A., Akty kwalifikacyjne administracji jako przedmiot badań, Acta Universitatis
Wratislaviensis. Prawo 1999, nr 266
Chełmońśki A., Ciąg działań prawnych w gospodarce państwowej jako przedmiot badań.
Propozycja metodologiczna, Acta Universitatis Wratislaviensis No. 169, Prawo 1972,  
T. XXXVIII
Chełmońśki A., Kocowśki T., Reglamentacja działalności gospodarczej (prawne problemy),
[w:] K. Podgórski (red.), Instytucje prawne. Zarządzania państwowymi organizacjami
gospodarczymi, Uniwerśytet Śląśki, Katowice 1985
Chełmońśki A.,  Przedsiębiorstwo państwowe wobec organów zwierzchnich, Prace Wro-
cławśkiego Towarzyśtwa Naukowego, Wrocław 1966
Chełmońśki A., Typy norm prawa materialnego administracyjnego i ich rola w kształtowa-
niu sytuacji prawnej jednostki, Acta Universitatis Wratislaviensis. PPiA 1972, nr 167
Chróścielewśki W., Tarno J. P., Postępowanie administracyjne. Zagadnienia podstawowe,
Difin, Warszawa 2002
Chudzikiewicz A., Bezpieczeństwo systemu kolejowego vs uczestniczący w realizacji pro-
cesu transportowego, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 2017, z. 118
Chudzińśki T. P., Proces dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych na obszarze RP
– przegląd aktualnych procedur, IKAiR 2015, nr 4
Ciapała J., Konstytucyjna zasada wolności działalności gospodarczej, RPEiS 2001, z. 4
Cieślak Z., Aksjologiczne podstawy jawności. Perspektywa nauk o administracji, [w:] Z. Cie-
ślak (red.), Jawność i jej ograniczenia. T. 2, Podstawy aksjologiczne, C.H. Beck, War-
szawa 2014
Cieślak Z., Podstawy aksjologiczne administracji publicznej w Polsce – próba oceny, Studia
Iuridica 2000, nr 38
Coman-Kund F., Europol's International Exchanges of Data and Interoperability of AFSJ
Databases, European Public Law 2020, Vol. 26(1)
Cresswell K. M., Robertson A., Sheikh A., Lessons Learned from England’s National Elec-
tronic Health Record Implementation: Implications for the International Community,
[w:] Proceedings of the 2nd ACM SIGHIT International Health Informatics Symposium,
ACM New York 2012
Czerwińśki W., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Udział prokura-
tora, Zakamycze, Kraków–Warszawa 2001 370 | Bibliografia
da Silva Serapião Leal G., Guédria W., Panetto H., Interoperability assessment: A systematic
literature review, Computers in Industry 2019, Vol. 106
Daniel P., Bezpłatne udostępnianie danych zawartych w rejestrze prowadzonym przez or-
gan administracji publicznej – uwagi o stosowaniu art. 15 ustawy z 17.02.2005 r. o in-
formatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ST 2014, nr 1–2
Davies J., Welch J., Milward D., Harris S., A formal, scalable approach to semantic interop-
erability, Science of Computer Programming 2020, Vol. 192
Dawidowicz W., Administratywiści a teoria prawa administracyjnego, PiP 1992, z. 9
Dawidowicz W., Nauka prawa administracyjnego. Zarys Wykładu. Tom I. Zagadnienia Pod-
stawowe, PWN, Warszawa 1965
Dawidowicz W., Zagadnienie ustroju administracji państwowej w Polsce, Warszawa 1970
Dereń J., Dekadę po Waszyngtonie: standaryzacyjny sukces czy porażka NATO?, Rocznik
Bezpieczeńśtwa Międzynarodowego 2013, Vol. 7
Dereń J., Standaryzacja w siłach zbrojnych sojuszu w aspekcie procesu planowania obron-
nego NATO, Bezpieczeńśtwo. Teoria i Praktyka 2012, nr 3
Dobkowski J., Policja administracyjna. Zagadnienia doktrynalno-instytucjonalne, ST 2004,
nr 7–8
Dobosz P., Problemy metodologii współczesnej nauki prawa administracyjnego na tle me-
tody historyczno-prawnej, KPP 2001, nr 1
Dolnicki B., Policyjne funkcje państwa w Polsce, [w:] K. Nowacki (red.), Problemy prawa
angielskiego i europejskiego oraz reform w Europie Środkowej (Polska, Węgry), Acta
Universitatis Wratislaviensis. Prawo 2000, nr CCLXXII
Dolnicki B., Zagadnienie nadzoru nad samorządem terytorialnym, [w:] Z. Janku, M. Szew-
czyk, M. Waligórski, K. Wojtczak, K. Ziemski (red.), Z problematyki prawa administra-
cyjnego i nauki administracji. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia uro-
dzin Profesora Zbigniewa Leońskiego, Terra, Poznań 1999
Duda M., Pojęcie sankcji prawnej w polskim prawie administracyjnym, Knowledge, Educa-
tion, Law, and Management 2014, Vol. 7, nr 3
Duniewska Z., Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego, [w:] M. Stahl (red.), Prawo
administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Difin, Warszawa
2009
Dziedziak W., Próba charakterystyki sankcji prawnych i moralnych, Annales UMCS 1992,
Vol. 39
Dziewięcka-Bokun L., Sankcja prawa w prawie administracyjnym, Acta Universitatis Wra-
tislaviensis No. 169, Prawo XXXVI, Wrocław 1972
E-Government Interoperability: A Review of Government Interoperability Frameworks in
Selected Countries, United Nations Development Programme, Bangkok 2007
Ehrlich S., Kilka uwag w sprawie metodologii nauk prawnych, PiP 1964, z. 11
Ehrlich S., Przyczynek do problematyki normy i stosunku prawnego, (na marginesie opubli-
kowanej pośmiertnie pracy Jerzego Landego „Nauka o normie prawnej"), PiP 1956, z. 8–9 Bibliografia | 371
Ehrlich S., Wstęp do nauki o państwie i prawie, PWN, Warszawa 1979
Fajgiewski P., Informacja w administracji publicznej. Prawne aspekty gromadzenia, udo-
stępniania i ochrony, Preśścom, Wrocław 2007
Filipek J., Jeszcze o sankcji prawnej, PiP 1965, z. 4
Filipek J., Metoda badań w nauce prawa administracyjnego, ST 2000, nr 1-2
Filipek J., Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Część II, Zakamycze, Kraków 2001
Filipek J., Sankcja prawna w prawieadministracyjnym, PiP 1965, z. 12
Filipek  J.,  Stosunek  administracyjnoprawny,  Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Jagielloń-
skiego. Prace Prawnicze 1968, z. 34
Fischer B., Prawne aspekty norm technicznych. Normalizacja jako wsparcie legislacji admi-
nistracyjnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2017
Fleszer D., Wokół problematyki e-administracji, Roczniki Administracji i Prawa 2014, Rok
XIV, nr 1  
Folak Ł., Zasada proporcjonalności w tworzeniu prawa administracyjnego, RPEiS 2017, z. 4
Frańczuk M., Podstawy aksjologiczne współczesnej administracji, Zeszyty Naukowe. Uni-
wersytet Ekonomiczny w Krakowie 2016, nr 3
Gandor K., System prawny normalizacji technicznej w warunkach intensywnej gospodarki,
PiP 1974, z. 6
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa 2011
Gartner  D.,  Miejsce  policji  administracyjnej  w  systemie  społeczno-gospodarczym  –  stan
obecny i przewidywania, OMT 1989, nr 12
Gatner  D.,  Funkcje  „policji  administracyjnej”  we  współczesnej  administracji  publicznej,
OMT 1988, nr 10
Gatner D., Policja administracyjna (studium z teorii myśli administracyjnej), OMT 1988,
nr 8–9
Gaździcki J., Interoperacyjność, [w:] J. Gaździcki, J. Michalak, E. Muśiał (red.), Internetowy
Leksykon Geomatyczny, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, https://www.-
ptip.info/LMB/INTEROPERACYJNO%C5%9A%C4%86 (dośtęp: 11.03.2019)
Gilas J., Czy istnieje prawo gospodarcze?, RPEiS 1993, z. 1
Głębocki  K.,  Bezpośrednia  skuteczność  dyrektyw  wspólnotowych  w  krajowym  porządku
prawnym, Studia Europejskie 1999, nr 3
Gniewek E., Machnikowski P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016
Gocuł M., Współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju Sił Zbrojnych RP, Kwar-
talnik Bellona 2014, nr 1
Gojny F., Norma prawna a norma techniczna (z problematyki przepisów technicznych), SP
1966, z. 13
Goss M., Charakter prawny zadań i kompetencji Prezesa UTK w obszarze interoperacyjno-
ści europejskiej sieci kolejowej ze szczególnym uwzględnieniem zezwoleń na dopuszcze-
nie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI, IKAiR 2017, nr 4
Góra I., Siudecki J., Wdrożenie filaru technicznego IV pakietu kolejowego, IKAiR 2017, nr 4 372 | Bibliografia
Górka M., Organy doradcze i agencje UE, [w:] J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska (red.),
Instytucje  i  prawo  Unii  Europejskiej.  Podręcznik  dla  kierunków  prawa,  zarządzania  
i administracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
Gradowski P., Kycko M., Modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym w obsza-
rach, dla których wystawiono certyfikat weryfikacji WE podsystemu sterowanie, ZNT
SITK RP 2019, nr 2
Grelowski Z., Samorząd specjalny – gospodarczy – zawodowy – wyznaniowy według obo-
wiązujących ustaw w Polsce, Katowice 1947
Gryśzczyńśka A. (red.), Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność, C.H. Beck, War-
szawa 2016
Grzybowski M., Administracja publiczna a ład konstytucyjny, [w:] J. Hausner (red.), Admi-
nistracja publiczna, PWN, Warszawa 2003
Guijarro L., Semantic Interoperability in eGovernment initiatives, Computer Standards &
Interfaces 2009, Vol. 31, Issue 1
Haładyj A., Luki konstrukcyjne w prawie ochrony środowiska – wykładnia i stosowanie, Stu-
dia Prawnicze KUL 2018, nr 3
Harassek A., Europejska Agencja Kolejowa i rozwój TSI dla europejskiej sieci kolejowej, TTS
2015, nr 7–8
Hauser R., Niewiadomski Z. (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesie-
niami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, C.H. Beck,
Warszawa 2011
Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego. Tom I. In-
stytucje prawa administracyjnego., C.H. Beck, Warszawa 2015
Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego. Publiczne
prawo gospodarcze. Tom 8A, C.H. Beck, Warszawa 2018
Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 3.
Europeizacja prawa administracyjnego., C.H. Beck, Warszawa 2014
Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 5,
Prawne formy działania administracji, C.H. Beck, Warszawa 2013
Hauser R., Wierzbowski M. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz,
C.H. Beck, Warszawa 2015
Helios  J.,  Jedlecka  W.,  Podstawowe  pojęcia  prawa  i  prawoznawstwa  dla  ekonomistów,  
E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Ad-
miniśtracji i Ekonomii Uniwerśytetu Wrocławśkiego, Wrocław 2015
Helios J., Jedlecka W., Skarga o stwierdzenie nieważności z art. 230 TWE, Prawo i Podatki
Unii Europejskiej 2007, nr 10
Hoff W., Recepcja pojęcia regulacji i organu regulacyjnego na przykładzie prawa polskiego,
PiP 2005, nr 8
Hoffa W., Granice prywatyzacji zadań i kompetencji władz publicznych, Krytyka Prawna
2012, T. 4 Bibliografia | 373
Hoffmann T., Prawne podstawy systemu kontroli administracji w Polsce, Zarządzanie Pu-
bliczne 2008, nr 3
Horubski K., Kontrola udzielania zamówień publicznych a nadzór w materialnym prawie
administracyjnym, Studia Prawa Publicznego 2015, nr 4
Iserzon E., Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje, Wydawnictwo Prawnicze, War-
szawa 1968
Iserzon E., Uwagi o  kryterium  stosunku administracyjno-prawnego  (próba rewizji), PiP
1965, z. 11
Iwaniak A., Kopańczyk B., Budowa krajowej infrastruktury danych przestrzennych – inter-
operacyjność usług katalogowych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2007, Vol. 17a
Izdebski H., Kulesza M.,  Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa
2000
Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Zakamycze, Kraków 2002
Jakimowicz W., Wykładnia w prawie administracyjnym, Kantor Wydawniczy Zakamycze.
Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006
Janik M., Policja administracyjna – wybrane zagadnienia, Ius et Administratio 2003, Vol. 7,
nr 3
Janik M., Policja administracyjna jako funkcja państwa  – prolegomena, [w:] S. Pikulski,  
W. Pływaczewśki, J. Dobkowśki (red.), Przemiany doktrynalne i systemowe prawa pu-
blicznego, Zakład Poligraficzny Uniwerśytetu Warmińśko-Mazurskiego, Olsztyn 2002
Janku Z., Leońśki Z., Szewczyk M., Waligórśki M., Wojtczak K. (red.),  Europeizacja pol-
skiego prawa administracyjnego, Kolonia Limited, Wrocław 2005
Jarecki S. A., Związek pomiędzy aksjologicznymi podstawami prawa regulacji rynku trans-
portu kolejowego i prawa ochrony środowiska, KPP 2008, nr 3–4, T. 8
Jarońśka A., Normalizacja – zasady, metody i organizacja, Bibliotheca Nośtra Śląśki Kwar-
talnik Naukowy 2013, nr 4
Jarośzyńśki A., Problematyka zasad ogólnych prawa administracyjnego, PiP 1975, z. 7
Jarośzyńśki K., Funkcje administracji gospodarczej, [w:] H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierz-
bowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, LexisNexis,
Warszawa 2011
Jarośzyńśki  K.,  Wierzbowśki  M.,  Organy  regulacyjne,  [w:]  R.  Hauser,  Z.  Niewiadomski,  
A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Tom 6. Podmioty administrujące,
C.H. Beck, Warszawa 2011
Jasiuk E., Komentarz do art. 20, [w:] Żylicz Marek (red.), Prawo lotnicze. Komentarz, Wol-
ters Kluwer 2016  
Jedlińśka R., Rogowśka B., Rozwój e-administracji w Polsce, Ekonomiczne Problemy Uśług
2016, nr 123
Jellinek J., Ogólna nauka o państwie, (tłum.) A. Peretiatkowicz, Kśięgarnia F. Hoesicka,
Warszawa 1921 374 | Bibliografia
Jellinek J., Ogólna nauka o państwie. Ks. II–III, Warszawa 1924
Jełowicki M., Funkcje współczesnej administracji. Próba klasyfikacji, OMT 1982, nr 4–5
Jełowicki M., Reglamentacyjne funkcje administracji państwowej. Część I, OMT 1986, nr 10
Jełowiecki M., Organy administracji specjalnej, PWN, Warszawa 1990
Jendrośka J., Kary administracyjne, [w:] R. Mastalskiego (red.), Księga jubileuszowa profe-
sora Marka Mazurkiewicza: studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyj-
nego i ochrony środowiska, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2001
Jendrośka J., Ogólne postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Kolonia Li-
mited, Wrocław 2005
Jerzyło P., Modelowanie strumienia ruchu środków transportu śródlądowego w delcie Wisły
– analiza dostępnych połączeń transportowych, TTS 2015, nr 12
Jeżewśki J., Funkcje administracji – zagadnienia wstępne, AUWr. Prawo 1985, nr 143
Jędrzejewśki S., W kwestii ustawowej definicji pojęcia „nadzór”, OMT 1989, nr 8–9
Jędrzejewśki T., Organy i funkcje regulacyjne administracji w relacji pomiędzy Unią Euro-
pejską i porządkami krajowymi, Toruńśkie Studia Polśko-Włośkie. Studi pollaco-ita-
liani di Toruń 2013, nr 9
Joffe O. S., Szarogorodzki M. D., Zagadnienia teorii prawa, PWN, Warszawa 1963
Kalińśki M., Odpowiedzialność odszkodowawcza, [w:] A. Olejniczak (red.), System Prawa
Prywatnego. Tom. 6. Prawo zobowiązań – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2014
Kalisz A., Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Wolters Kluwer business, War-
szawa 2007
Kamińśki M., Stosowanie dyrektyw unijnych w działalności kontrolnej polskich sądów ad-
ministracyjnych, Studia Gdańśkie. Wizje i Rzeczywiśtość 2010, nr 7
Kampczyk A., Prawo transportu kolejowego na poziomie Unii Europejskiej, TTS 2016, nr 12
Kapińśki Z., Organy administracji rządowej, [w:] R. Stec (red.), Prawne formy działalności
administracji publicznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008
Karciarz M., Stosowanie przez ustawodawcę reżimu odpowiedzialności administracyjnej  
w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Prawniczy Uniwerśytetu
im. Adama Mickiewicza 2014, nr 3
Karpus K., Zasady stosowania prawa unijnego w działalności polskich organów administra-
cji publicznej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowśka Lublin–Polonia 2017,
Vol. LXIV, Nr. 2
Kaśiewicz S., Kurklińki L., Zasada proporcjonalności jako narzędzie wspomagania polityki
gospodarczej Unii Europejskiej i Polski w sferze rynków finansowych, Problemy Zarzą-
dzenia 2015, nr 13/3 (2)
Kasznica S., Polskie prawo administracyjne. Pojęcie i instytucje zasadnicze, Kśięgarnia aka-
demicka, Poznań 1946
Kawa J., Metodologia, metodyka, metoda jako podstawa wywodu naukowego, Studia Praw-
noustrojowe 2013, nr 21
Kawka W., Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939 Bibliografia | 375
Kiczka K., Administracyjne akty kwalifikujące w działalności gospodarczej, Kolonia Limi-
ted, Wrocław 2006
Kiczka K., Wybrane zagadnienia kontroli współdziałania podmiotów publicznych i prywat-
nych w sferze gospodarki komunalnej, Acta Universitatis Wratislaviensis, PPiA 2014,
nr XCVIII
Kiełkowśki T., Nabycie prawa na mocy decyzji administracyjnej, Wolters Kluwer business,
Warszawa 2012
Kijowski D. R., Pozwolenia w administracji publicznej, Temida 2, Białyśtok 2000
Klat-Wertelecka L., Niedopuszczalność egzekucji administracyjnej, Acta Universitatis Wra-
tiślavienśiś No 3134, Wydawnictwo Uniwerśytetu Wrocławśkiego, Wrocław 2009
Kmieciak R., Wielowymiarowość pojęcia samorządu – od związków terytorialnych do spe-
cjalnych, Środkowoeuropejśkie Studia Polityczne 2015, z. 4
Kmieciak Z.,  Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, PWN, Warszawa
2000
Kmieciak Z., Podstawy teoretyczne badania skuteczności regulacji prawnej jawności i jej
ograniczeń, [w:] Z. Kmieciak (red.), Jawność i jej ograniczenia, Tom 3, Skuteczność re-
gulacji, C.H. Beck, Warszawa 2014
Kmieciak Z., Zasada autonomii proceduralnej państw członkowskich UE i jej konsekwencje
dla procesu orzekania przez sądy administracyjne i organy administracji publicznej, Ze-
śzyty Naukowe Sądownictwa Adminiśtracyjnego 2009, nr 2
Kocińśki  C.  (red.), Nadzór administracyjny. Od prewencji do weryfikacji, Wydawnictwo
Dolnośląśkiej Wyżśzej Szkody Służb Publicznych ASESOR, Wrocław 2006
Kocourek V.,  Interoperabilita  evropského železničního  systému,  Scientific Papers of the
University of Pardubice. Serieś B, The Jan Perner Tranśport Faculty 2003, č. 9
Kocowski T., O zezwoleniach policyjnych oraz reglamentacyjnych, [w:] J. Supernat (red.),
Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa
dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wydawnictwo Uniwerśytetu Wrocławskiego,
Wrocław 2009
Kocowski T., Ograniczenia działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne.
Reglamentacyjna funkcja państwa na przykładzie ustawy z 21 sierpnia 1997, [w:] B. Popo-
wska (red.), Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana Pro-
fesor Teresie Rabskiej, Wydawnictwo Poznańśkie, Poznań 2006
Kocowski T., Przedsiębiorcy, [w:] A. Borkowski (red.), Administracyjne prawo gospodar-
cze, Wrocław 2005
Kocowski T., Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim administracyjnym pra-
wie gospodarczym, Kolonia Limited, Wrocław 2009
Kocowski T., Reglamentacja gospodarcza, [w:] L. Kieres (red.), Administracyjne prawo go-
spodarcze, Kolonia Limited, Wrocław 2005
Kocowski T., Stanowienie i stosowanie norm prawa administracyjnego w obszarze regla-
mentacji działalności gospodarczej, AUWr Prawo CCLIII 1996, No 1900 376 | Bibliografia
Kohtamaki N., Autonomia instytucjonalna urzędów regulacyjnych Unii Europejskiej: przy-
kład Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, IKAiR 2016, nr 2
Kohtamaki N., Rola agencji regulacyjnych w tworzeniu europejskiej kultury administracyj-
nej na przykładzie unijnej agencji nowego typu – Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd
i Papierów Wartościowych, Ius Novum 2016, nr 3
Komnata W.,  Interoperacyjność rejestrów medycznych  – zastosowanie  federacyjnej hur-
towni danych, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 2015, nr 38
Kopiczko O., Skarga osób fizycznych i prawnych o uznanie  aktu instytucji za nieważny,
Prawo Unii Europejskiej 2004, nr 6
Korzeniowski P., Normy techniczne ochrony wód i powietrza w procesie dostosowania pol-
skiego prawa ochrony środowiska do standardów obowiązujących w ustawodawstwie
Unii Europejskiej, Przegląd Legiślacyjny 2000, nr 4
Kosikowski C., Idea prawa gospodarczego i jego działy, RPEiS 1993, z. 1
Kosikowski C., Koncesje i zezwolenia na działalność gospodarczą, LexisNexis, Warszawa
2002
Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, LexisNexis, War-
szawa 2010
Kosikowski C., Zasada wolności działalności gospodarczej, [w:] W. Sokolewicz (red.), Za-
sady podstawowe polskiej Konstytucji, Warszawa 1998
Koszowski  M.,  Wykładnia  prawa  krajowego  w  zgodzie  z  prawem  Unii  Europejskiej  po
uwzględnieniu  zmian  spowodowanych  wejściem  w  życie  Traktatu  z  Lizbony,  Studia
Prawa Prywatnego 2012, z. 2
Kość A., Relacja prawa i wartości w społeczeństwie otwartym, [w:] I. Bogucka, Z. Tobor
(red.), Prawo a wartości. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, Zakamy-
cze, Kraków 2003
Kotarbińśki T., Elementy teorii poznania logiki formalnej i metodologii nauk, Ossolineum,
Wrocław–Warszawa–Kraków 1961
Kotarbińśki T., Sprawność i błąd (z myślą o dobrej robocie nauczyciela), Pańśtwowe Za-
kłady Wydawnictw Szkolnych, Warśzawa 1966
Kotulska M., Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu admini-
stracyjnym, PPP 2012, nr 9
Kowalczyk  B.,  Kilka  uwag  o  praktycznym  znaczeniu  komparatystyki  prawniczej,  [w:]  
J.  Korczak  (red.),  Cywilizacja  administracji  publicznej.  Księga  jubileuszowa  z  okazji  
80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego, E-Wydawnictwo. Praw-
nicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa,  Administracji i Ekonomii
Uniwerśytetu Wrocławśkiego, Wrocław 2018
Kowalewski M., Kowalczyk B., Chojnacki B., Parapura H., Interoperacyjność inteligentnych
systemów transportowych, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne 2012, nr 1–2
Krasuski A., Chmura obliczeniowa. Prawne aspekty zastosowania, Wolters Kluwer, War-
szawa 2018 Bibliografia | 377
Kraśniewśki M., Konkurencja w polskim sektorze transportu kolejowego, IKAiR 2016, nr 2
Kubicek H., Cimander R., Scholl H. J., Organizational Interoperability in E-Government: Les-
sons from 77 European Good-Practice Cases, Springer, Berlin–Heidelberg 2011
Kuczma P., Konstytucyjne ujęcie wolności działalności gospodarczej, Prace naukowe Uni-
werśytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014, nr 372
Kulesza M., Z problematyki badań nad metodami działania administracji, [w:] Z. Rybicki,
M. Gromadzka-Grzegorzewska, M. Wyrzykowski (red.), Zbiór studiów z zakresu nauk
administracyjnych. Zbiór studiów poświęcony pamięci Profesora Jerzego Starościaka,
Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańśk 1978
Kumela-Romańśka M., Status administracyjno-prawny, ST 2009, nr 7–8
Kurcz B., Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego, Wy-
dawnictwo Zakamycze, Kraków 2004
Kuta T., Aspekty prawne działań administracji publicznej w organizowaniu usług, Prace
Wrocławśkiego Towarzyśtwa Naukowego, Wrocław 1969
Kuta T., Miejsce wewnętrznego prawa administracyjnego w całokształcie prawa admini-
stracyjnego, [w:] Kryteria prawidłowości działań wewnętrznych administracji: (refe-
raty na konferencję naukową – Karpacz, 1981), Wydawnictwo Uniwerśytetu Wrocław-
śkiego, Wrocław 1981
Kuta T., Pojęcie działań niewładczych w administracji na przykładzie administracji rolnic-
twa, Zakład Narodowy im. Ośśolińśkich, Wrocław 1963
Kuta T., Prawo administracyjne i nauka o nim, [w:] J. Boć, T. Kuta (red.), Prawo administra-
cyjne. Zagadnienia podstawowe, PWN, Warszawa 1984
Kuzionko-Ochrymiuk E., Informatyzacja administracji publicznej w województwach Pol-
ski, Optimum Economic Studies 2018, nr 1
Kycko M., Zabłocki W., Certyfikacja podsystemu sterowanie i jej znaczenie w procesie inwe-
stycyjnym, ZNT SITK RP 2018, nr 2
Lallana E.C., e-Government Interoperability, Keen Media (Thailand) Co., Ltd., Bangkok 2008
Lande J., Nauka o normie prawnej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowśka Lublin-
Polonia 1956, Vol. III. 1, Sectio G
Lande J., Studia z filozofii prawa, PWN, Warszawa 1959
Lang J., Z rozważań nad podjęciem interesu w prawie administracyjnym, PPiA 1997, nr 38
Lang J., Zagadnienia wstępne, [w:] L. Jaśtrzębśki, J. Lang, J. Służewśki, M. Wierzchowśki
(red.), Polskie prawo administracyjne. Część pierwsza, PWN, Warszawa 1985
Lang W., Struktura odpowiedzialności prawnej, Zeszyty Naukowe Uniwerśytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Nauki Humanistyczno-Społeczne 1968, z. 31
Langrod J. S., Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej. Kraków 1948
Lanza J., Sánchez L., Gómez D., Ramón Santana J., Sotres P., A Semantic-Enabled Platform
for Realizing an Interoperable Web of Things, Sensor 2019, Vol. 19 (4)
Leońśki Z., Działanie administracji publicznej w stanach zagrożenia (stanach nadzwyczaj-
nych). Policja administracyjna, [w:] Z. Leońśki (red.), Zarys prawa administracyjnego,
LexisNesix, Warszawa 2006 378 | Bibliografia
Leońśki Z., Istota i rodzaje policji administracyjnej (zagadnienia wybrane), [w:] Z. Niewia-
domśki, J. Buczkowśki, J. Łukaśiewicz, J. Pośłuśzny, J. Stelmaśik, (red.), Administracja
u progu XXI wieku, Wydawnictwo Wyżśzej Szkoły Adminiśtracji I Zarządzania, Prze-
mysl 2000
Leońśki Z., Materialne prawo administracyjne, C.H. Beck, Warszawa 2006
Leońśki Z., Organy administracji państwowej w RP, Zachodnie Centrum Organizacji, Po-
znań 1995
Leońśki Z., Podstawowe zasady ustrojowe administracji, [w:] J. Starościak (red.), System
prawa administracyjnego. Tom I, Ośśolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańśk
1977
Leońśki Z., Prawo narzędziem kształtowania stosunków społecznych i oddziaływania na
obywatela przez administrację państwową, OMT 1972, nr 4
Leońśki  Z.,  Problematyka  wyodrębnienia  materialnego  prawa  administracyjnego,  Acta
Universitatis Wratislaviensis. Prawo 1985, nr CXLIII
Leońśki Z., Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 2002
Leśzczyńśki L. (red.), Wykładnia prawa. Odrębności w wybranych gałęziach prawa, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowśkiej, Lublin 2006
Leśzczyńśki L., Wykładnia systemowo-aksjologiczna, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski,
A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Wykładnia w prawie administra-
cyjnym. Tom 4, C.H. Beck, Warszawa 2012
Lewicki M., Funkcje sankcji prawnych w prawie administracyjnym – zagadnienia wybrane,
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 2009, nr 69
Lewicki M., Pojęcie sankcji prawnej w prawie administracyjnym, PiP 2002, z. 8
Lipowicz I., Europeizacja administracji publicznej, RPEiS 2008, z. 1
Lis S., Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności dla podsystemu Energia a normy euro-
pejskie, TTS 2014, nr 12
Lisboa A., Soares D., E-Government interoperability frameworks: a worldwide inventory,
Procedia Technology 2014, nr 16
Longchamps F., O pojęciu stosunku administracyjno-prawnego w gospodarce państwowej,
PiP 1958, z. 1
Longchamps F., O pojęciu stosunku prawnego w prawie administracyjnym, Acta Universi-
tatis Wratislaviensis Prawo XII, 1964, nr 19
Longchamps F., Współczesne kierunki w nauce prawa administracyjnego na Zachodzie Eu-
ropy, Ośśolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968
Longchamps F., Współczesne problemy podstawowych pojęć prawa administracyjnego, PiP
1966, z. 6
Longchamps F., Z badań porównawczych w dziedzinie prawa. Refleksja metodologiczna,
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 1970, nr 32
Longchamps F., Z problemów poznania prawa, Prace Wrocławśkiego Towarzyśtwa Nau-
kowego, Seria A, nr 129, Wrocław 1968 Bibliografia | 379
Longchamps  F.,  Założenia  nauki  administracji,  Wydawnictwo  Uniwerśytetu  Wrocław-
śkiego, Wrocław 1994
Łetowśka  E.,  Normy  techniczne  i  dyspozycje  umowne  jako  czynniki  określające  jakość
przedmiotu świadczenia, Studia Cywilistyczne 1978, nr XXIX
Łętowśka E.,  Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, PiP
2005, z. 4
Łętowśki J., Kontrola i nadzór w systemie administracji, [w.] J. Łętowśki, T. Rabśka (red.)
System prawa administracyjnego, Tom 3, Wyd. Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kra-
ków–Gdańśk 1978
Łętowśki J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, PWN, Warszawa 1990
Łopatka A. (red.), Metody badania prawa. Materiały sympozjum. Warszawa 28–29 IV 1971 r.,
Wydawnictwo Polśkiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańśk 1973
Łukaśiewicz J. (red.), Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa:
międzynarodowa konferencja naukowa, Cisna 2–4 czerwca 2002 r., Towarzystwo Nau-
kowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Rześzowie, Rześzów 2002
Łukaśik Z., Nowakowśki W., Ciśzewśki T., Ocena zgodności z wymaganiami TSI dla podsys-
temu tabor kolejowy, Prace Naukowe Politechniki Wrocławśkiej 2017, z. 119
Łukaśik Z., Nowakowśki W., Kuśmińśka-Fijałkowśka A., Procedury oceny zgodności, przy-
datności i weryfikacji WE składników interoperacyjności kolei  wspólnotowych,  Logi-
styka 2014, nr 6
Łyśkowśki I., O metodzie w badaniach prawno-historycznych, RPEiS 1929, nr 1
Maciołek M., O publicznym prawie podmiotowym, ST 1992, nr 1–2
Maćkowiak J., Miruć A., Policja administracyjna a organy administracji niezespolonej, [w:]
J. Łukaśiewicz (red.), Jakość administracji publicznej. The quality of public administra-
tion. Międzynarodowa konferencja naukowa, Cedzyna k. Kielc, 24–26 września 2004 r.,
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Rześzowie, Rześzów 2004
Majchrzak B., Problemy związane z określeniem prawa administracyjnego (na podstawie
poglądów doktryny), KPP 2006, nr 3
Majone G., Od państwa pozytywnego do państwa regulacyjnego: przyczyny i skutki zmian
sposobu rządzenia, Zarządzanie Publiczne 2015, nr 1
Małecka-Łyśzczek M., Pojęcie i podziały zadań publicznych ze szczególnym uwzględnie-
niem zadań samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w
Krakowie 2013, nr 921
Markiwicz T. M., Cywilno-wojskowy wymiar jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej,
Zeszyty Naukowe AON 2014, nr 3
Matan A., Akt administracyjny „osobowo-rzeczowy” – zagadnienie następstwa prawnego,
Roczniki Administracji i Prawa 2008, T. 7/8
Matan A., Podmiotowość prawna w sferze prawa administracyjnego (w poszukiwaniu kry-
teriów jej ustalania), [w:] A. Bielska-Brodziak (red.), O czym mówią prawnicy, mówiąc
o podmiotowości, Wydawnictwo Uniwerśytetu Śląśkiego, Katowice 2015 380 | Bibliografia
Matuszczak A., Ocena prywatyzacji z różnych punktów widzenia na przykładzie Polski, Ze-
śzyty Naukowe Uniwerśytetu Szczecińśkiego Wśpółcześne Problemy Ekonomiczne
2015, nr 1
Maurer H., Ogólne prawo adminstracyjne, Allgemeines Verwaltungsrecht, Kolonia Limited,
Wrocław 2003
Maziarz J., Czy historia prawa jest nauką historyczną czy prawną?, Czasopismo Prawno-
-Historyczne 2015, z. 1
Mężyk A., Zmiany regulacji unijnego rynku transportu kolejowego ujęte w propozycjach
czwartego pakietu kolejowego, TTS 2013, nr 5
Miąśik D., Zasada efektywności a egzekwowanie uprawnień opartych na prawie unijnym,
[w:] A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Wolters Kluwer
business, Warszawa 2010
Michalska A., Charakter prawny norm technicznych, PiP 1967, z. 4–5
Michalska A., Normy techniczne w PRL powstające w procesie normalizacji, RPEiS 1966,
z. 1
Michalska A., Pojęcie normy technicznej, RPEiS 1965, z. 2
Michalska A., Prawne i ekonomiczne aspekty stanowienia i realizacji norm technicznych, SP
1975, z. 32
Michalska A., Prawo a normy techniczne w państwie socjalistycznym, PWN, Poznań 1968
Miedzińśka I., Zapewnienie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej – wybrane
zagadnienia, IKAiR 2016, nr 2 (5)
Miemiec M., Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, [w:] A. Blaś (red.), Studia
nad samorządem terytorialnym. Kolonia Limited 2002
Miemiec  M.,  Nawiązanie  stosunku  administracyjnoprawnego,  Acta  Universitatis  Wra-
tislaviensis. Prawo 1990, nr CLXVIII
Możdżeń-Marcinkowski M., Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Wolters Kluwer
business, Warszawa 2009
Napieralski J., Niezależność Jednostki Notyfikowanej w procesie weryfikacji WE podsyste-
mów strukturalnych kolei, ZNT SITK RP 2018, nr 2
Nedovic-Budic Z., Pinto J.K., Organizatinal (soft) GIS interoperability: lessons from the U.S.,
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Vol. 3, No. 3
Niczyporuk J. (red.), Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Pro-
fesora Jerzego Stefana Langroda, PAN, Paryż 2011
Niedźwiedź M., Rola agencji europejskich w strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej  
a  postanowienia  traktatu  ustanawiającego  Konstytucję  dla  Europy,  [w:]  S.  Dudziak
(red.), Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej, Zakamycze, Kra-
ków 2005
Niewiadomśki Z., Jarośzyńśki K., Komentarz do art. 6, [w:] A. Mudrecki (red.), Kodeks po-
stępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Ośrodek Doradztwa i Do-
śkonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańśk 2008 Bibliografia | 381
Nowacki K., Kontrola decyzji opartych na uznaniu administracyjnym, Wydawnictwo Uni-
werśytetu Wrocławśkiego, Wrocław 1986
Nowak B., System Regulacji Energetyki – niezależny organ regulacyjny w kontekście trze-
ciego pakietu energetycznego, Studia Europejskie 2010, nr 3
Nowak  L.,  Interpretacja  prawnicza.  Studium  z  metodologii  prawoznastwa,  PWN,  War-
szawa 1973
Nowicka A., Metoda zarządzania przez rezultaty w agencjach Unii Europejskiej jako sposób
efektywnego zarządzania publicznego, Acta Erasmiana 2012, nr 4
Nowicki T. R., Ewolucja prawnego statusu organów nadzorujących bezpieczeństwo wyko-
rzystania energii jądrowej w Polsce, Zeszyty Prawnicze 2018, nr 3
Ogiegło L., Zlecenie, [w:] J. Rajski (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań  
– część szczegółowa, C.H. Beck, Warszawa 2011
Olpińśki W., Specyfikacja TSI dla podsystemu Sterowanie (sterowanie ruchem kolejowym),
TTS 2009, nr 4–5
Oniszczuk J., Zasada legalności, [w:] J. Ośińśki (red.), Administracja publiczna na progu XXI
wieku, Wyzwania i oczekiwania, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa
2011
Opalińśki  M.,  Europejskie  standardy  dobrej  administracji,  Ześzyty  Naukowe  Wyżśzej
Szkoły Bankowej we Wrocławiu 2011, nr 26
Opałek K., Budowa normy prawnej, [w:] S. Ehrlich (red.), Teoria państwa i prawa. Wykłady,
PWN, Warszawa 1957
Pankowska  M., National frameworks’ survey on  standardization of  e-Government docu-
ments and processes for interoperability, Journal of Theoretical and Applied Electronic
Commerce Research 2008, Vol. 3, Issue 3
Pawlik M. (red.), Interoperacyjność systemu kolei Unii Europejskiej. Infrastruktura. Stero-
wanie. Energia. Tabor, Wydawnictwo KOW, Warszawa 2015
Pawlik M., Interoperacyjność kolei skonsolidowana i uzupełniona dyrektywą 2008/57/WE,
TTS 2008, nr 10
Pawlik M., Interoperacyjność systemu kolei Unii Europejskiej, TTS 2016, nr 1–2
Pawlik M., Interopercyjność kolei – bariera czy szansa dla kolei w Polsce, ZNT SITK RP
2018, nr 2
Pawluczuk A., Drożdżewicz P., Grudzińśka E., Hołubowicz K.,  Strony internetowe gmin
jako element wsparcia e-administracji w gminie, ST 2014, nr 5
Peczenik A., Płaszczyzny badania prawa, PiP 1968, z. 2
Peretiatkowicz A., Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego, Kśięgarnia Wł. Wilczak
w Poznaniu, Poznań 1947
Peretiatkowicz A., Teoria prawa i państwa H. Kelsena, RPEiS 1937, z. 4
Pieriegud J., Rola i funkcje regulatorów w transporcie kolejowym, IKAiR 2015, nr 4
Pogasz W., O legitymowaniu zasad prawa, RPEiS 1987, z. 2 382 | Bibliografia
Polcyn J., Koncepcja zastosowania interoperacyjności w rozwiązaniach informatycznych
dla polskiego systemu edukacji, Piła 2010
Półtorak N., Kto jest związany zasadą efektywnej ochrony prawnej:uwagi na tle orzeczenia
Trybunału  Sprawiedliwości  w sprawie "Unión  de Pequenos  Agricultores", KPP 2002,
nr 3
Półtorak N., Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowa-
niach krajowych, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010
Pruś Ł., Koncepcja osoby trzeciej w projektach kodyfikacji postępowania administracyjnego
przed organami Unii Europejskiej, [w:] J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo admi-
nistracyjne dziś i jutro, Wolters Kluwer, Warszawa 2018
Przybysz P., Egzekucja administracyjna, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999
Rabska T., Jakie prawo gospodarcze – próba odpowiedzi, RPEiS 1993, z. 1
Raczyńśki J., ABC prawa unijnego w transporcie (4). Dyrektywy o interoperacyjności kolei,
TTS 2003, nr 10
Raczyńśki J., Kierunki rozwoju taboru do kolejowych przewozów pasażerskich, TTS 2006,
nr 4
Radwańśki Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2010
Radwańśki Z., Prawo cywilne. Część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2007
Rogalski  M.,  Odpowiedzialność  karna  a  odpowiedzialność  administracyjna,  Ius  Novum
2014, Numer specjalny
Rojek A., Zagadnienia interoperacyjności kolei w polskim prawie i reguły oceny zgodności,
TTS 2006, nr 4
Rot A., Sobińśka M., Skalowalność, bezpieczeństwo i interoperacyjność jako kluczowe wy-
zwania dla projektowania systemów Internetu rzeczy, Zeszyty Naukowe Politechniki
Częśtochowśkiej. Zarządzanie 2018, nr 31
Rot H., Kilka uwag o strukturze normy prawnej, PiP 1957, z. 10
Rotko J., Normy techniczne w prawie ochrony środowiska, Towarzystwo Naukowe Prawa
Ochrony Środowiśka, Wrocław 2000
Rowińśki W., Dyskusja nad modelem wykładni prounijnej w polskiej nauce prawa, Przegląd
Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2012, nr 1
Rowińśki W., Nakaz dokonywania wykładni prounijnej jako dyrektywa wykładni systemo-
wej, RPEiS 2016, z. 1
Ruszkowski J., Pierwotne i wtórne delegowanie kompetencji w wielopoziomowym systemie
zarządzania Unii Europejskiej, Rocznik Integracji Europejskiej 2012, nr 6
Rybicki Z., System rad narodowych w PRL, Warszawa 1971
Rysz N., O istocie funkcji reglamentacyjno-policyjnej administracji publicznej wobec gospo-
darki, Administracja–Teoria–Dydaktyka–Praktyka 2015, nr 1
Sand K., Strachowski S., Normy techniczne w prawie administracyjnym (ze szczególnym
uwzględnieniem norm prawnych z zakresu rolnictwa), Annales Universitatis Maries
Curie-Skłodowśka Lublin Polonia. Sectio G 1970, Vol. XVII 3 Bibliografia | 383
Scheuring K., Kwestionowanie aktów prawa UE – nowy obszar aktywności prawników kra-
jowych, SL 2011, T. VII
Scheuring K., System źródeł prawa pochodnego UE oraz sposoby jego tworzenia po wejściu
w życie Traktatu z Lizbony, SL 2015, T. 11
Schmidt-Aßmann E., Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku: założenia i zada-
nia tworzenia systemu prawnoadministracyjnego, (tł. A. Waśilewśki), C.H. Beck, War-
szawa 2011
Sęk A., Róg M., Prawo a bezpieczeństwo. Analiza wybranych aspektów, Studia Prawnicze.
Rozprawy i Materiały 2017, nr 1
Siarkiewicz K., Nadzór nad radami narodowymi i ich organami, Warszawa 1968
Sikora K., Rola nadzoru w funkcjonowaniu administracji publicznej, Studia Iuridica Lubli-
nensia 2004, nr 3
Skorczyńśka E., Luka w prawie. Istota zjawiska oraz jego znaczenie dla prawa administra-
cyjnego, C.H. Beck, Warszwa 2017
Skorupka S., Auderśka H., Łempicka Z., Mały Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa
1968
Skrzydło-Niżnik I., Dobośz P., Dąbek D., Smaga M. (red.), Instytucje współczesnego prawa
administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Wydaw-
nictwo Uniwerśytetu Jagiellońśkiego, Kraków 2001
Sługocki  J.,  Prawo  administracyjne.  Zagadnienia  ustrojowe,  Wolters  Kluwer  business,
Warszawa 2012
Smoktunowicz E., Związanie administracji publicznej prawem, wartościami i interesem pu-
blicznym (zarys problematyki), [w:] Z. Niewiadomśki, Z. Cieślak (red.), Prawo do dobrej
administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego,
Warszawa–Dębe, 23–25 września 2002 r., UKSW, Warszawa 2003
Snażyk Z., Szafrańśki A., Publiczne prawo gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2017
Sobczak A., Przegląd wybranych zagadnień związanych z interoperacyjnością w kontekście
modernizacji  infrastruktury  informacyjnej  państwa,  [w:]  J.  Golińśki,  A.  Kobylińśki,  
A. Sobczak (red.), IT w służbie efektywnego państwa. Technologie informatyczne w ad-
ministracji publicznej i służbie zdrowia, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlo-
wej w Warszawie, Warszawa 2011
Sobczak K. (red.), Problemy metodologiczne nauki prawa administracyjnego (przedmiot,
metody badawcze i kooperacja interdyscyplinarna) (materiały ze zjazdu specjalistów z
zakresu prawa administracyjnego), Uniwerśytet Śląśki, Katowice 1976
Sobczak K., Postęp naukowo-techniczny. Studium z prawa administracyjnego, PWN, War-
szawa 1974
Sobeśtiańczyk T., Norma ISO/IEC 20000 w zarządzaniu serwisem IT, Zeszyty Naukowe
Wydziału Nauk Ekonomicznych, 2012, nr 16
Solli-Sæther H., A framework for analysing interoperability in electronic government, Int.j.
Electronic Finance 2011, Vol. 5, No. 1 384 | Bibliografia
Stachowski M., Koncepcja Wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego rodzaju Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (materiał dyskusyjny), Bezpieczeńśtwo. Teoria i Praktyka
2017, nr 3
Stahl M., Akty prawne powszechnie obowiązujące, pochodzące od naczelnych organów wła-
dzy wykonawczej, akty prawa wewnętrznego i swoiste źródła prawa, [w:] M. Stahl (red.),
Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wolters Klu-
wer, Warszawa 2016
Stahl M., Lewicka R., Lewicki M. (red.), Sankcje administracyjne, Wolters Kluwer business,
Warszawa 2011
Staniszewska L., Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkodę wyrządzoną decyzją admi-
nistracyjna  oraz  prawomocnym  orzeczeniem  sądu  administracyjnego,  Studia  Prawa
Publicznego 2013, nr 2
Stanula M., Normy i normalizacja, Bibliotheca Nośtra: Śląśki Kwartalnik Naukowy 2013,
nr 4
Starościak J., Decentralizacja administracji, Warszawa 1960
Starościak J., Podstawy prawne działania administracji (Źródła prawa administracyjnego),
PWN, Warszawa 1973
Starościak J., Prawo administracyjne, PWN, Warszawa 1978
Starościak J., Studia z teorii prawa administracyjnego, Ośśolineum, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1967
Starościak J., Źródła prawa administracyjnego, [w:] J. Starościak (red.), System prawa ad-
ministracyjnego. Tom 1, Wydawnictwo Polśkiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–
Kraków–Gdańśk 1977
Staryszak J., Prawo nadzoru nad administracją samorządową w Polsce, Warszawa 1931
Stasikowski  R.,  Funkcja  regulacyjna  administracji  publicznej.  Studium  z  zakresu  nauki
prawa administracyjnego oraz nauki administracji, Branta, Bydgoszcz–Katowice 2009
Stasikowski R., Regulacja jako nowe zjawisko administracyjnoprawne, [w:] L. Zacharko, G.
Łaśzczyca, A. Matan (red.), Ewolucja prawnych form działania administracji publicznej.
Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, Wolters
Kluwer business, Warszawa 2008
Stefanowicz B., Informacja, Warszawa 2004
Stelmachowski A., Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1984
Stępień U., Słodkowśki M., Tekielśka A., Interoperacyjność systemów informacji geoprze-
strzennych związanych z wdrożeniem standardu wymiany danych geologicznych Geo-
SciML – pierwsze przykłady zastosowań w geologii, Roczniki Geomatyki 2011, T. IX, z. 1
Stopa D., Bojar-Fijałkowśki T., Prawa podstawowe obywateli Unii Europejskiej i ich ochrona
prawna,  Prześtrzeń,  Ekonomia,  Społeczeńśtwo  2017,  nr 11,  https://www.ssw-so-
pot.pl/wp-content/uploads/2018/12/7.-Prawa-podstawowe-obywateli-Unii-Euro-
pejskiej.pdf (dostęp: 8.08.2019) Bibliografia | 385
Strzyczkowski K., Rolna współczesnej administracji (zagadnienia prawne), Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992
Supernat J., Administracja w Unii Europejskiej – podziały i postacie, PPiA 2015, nr C/1
Supernat J., Z zagadnień komparatystyki prawniczej, Acta Universitatis Wratislaviensis.
PPiA 2018, nr 114
Sylwestrzak A., Herbert L. A. Hart – pozytywizm umiarkowany, Miscellanea Historico-
-Iuridica 2016, z. 2  
Szewc A., Jyż G., Regulacja prawna działalności informacyjnej w Polsce (Wybrane zagad-
nienia), PiP 1988, z. 7
Szewc T., Administracja wobec rozwoju e-usług, PPP 2012, nr 7–8
Szewczyk M., Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Wydawnictwo Naukowe
UAM, Poznań 1995
Szkopińśki J., Kochan A., Istota identyfikacji granic podsystemów w procesie certyfikacji
infrastruktury kolejowej, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 2017,
z. 116
Szlachetko J.H., Bochentyn A., Współpraca Think Tanków z organami administracji pu-
blicznej  przy  stanowieniu  prawa,  Acta  Universitatis  Lodziensis.  Folia  Oeconomica
2013, z. 270
Szmulik B., Serafin S., Miaskowska-Daszkiewicz K., Zarys prawa administracyjnego, C.H. Beck,
Warszawa 2011,
Szpor G., [w:] Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne. Część materialna, Warszawa
1999
Szpor G., Martysz Cz., Wojsyk K. (red.), Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne. Komentarz, Wolters Kluwer business, Warszawa 2015
Szpunar M., Bezpośredni skutek dyrektywy w postępowaniu przed sądem krajowym (Uwagi
na tle najnowszego orzecznictwa), PiP 2004, z. 9
Szreniawski J., Niczyporuk J., Nadzór nad samorządem terytorialnym, [w:] E. J. Nowacka
(red.), Ustrój administracji publicznej, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000
Szustakiewicz P., Stosowanie podpisu elektronicznego w postępowaniu sądowoadministra-
cyjnym na tle innych postępowań sądowych, PPP 2014, nr 1
Szwarc-Kuczer M., Komentarz do art. 256, [w:] A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej. Tom III, Wolters Kluer business, Warszawa 2012
Szydło M., Charakter i struktura prawna administracyjnych kar pieniężnych, SP 2003, z. 4
Szydło M., Reglamentacja działalności gospodarczej w krajowych porządkach prawnych w
świetle swobód traktatowych, SP 2003, z. 2
Szydło M., Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec go-
spodarki, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005
Szymczak I., Metoda nauki o porównywaniu systemów prawnych, RPEiS 2014, z. 3
Świtała K., Prawnoadministracyjne aspekty problematyki bezpieczeństwa informacji w pod-
miotach publicznych, PPP 2013, nr 10 386 | Bibliografia
Taborska I., Konkurencyjne sposoby kwestionowania legalności aktów prawnych Wspól-
noty przez osoby fizyczne i prawne, Prawo Unii Europejskiej 2004, nr 7–8
Tarka M., Kontrola funkcjonowania a nadzór w gospodarce narodowej, RPEiS 1979, z. 2
Telecka K., Skuteczne doręczanie elektronicznych dokumentów i oferty w postaci elektro-
nicznej zamawiającemu będącemu podmiotem publicznym, CI 2011, nr 1
Tizzano A., Kontrola działań instytucji Unii Europejskiej, [w:] R. Adam, M. Safjan, A. Tizzano
(red.), Zarys prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
Ura E., Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2010
Van  Kędzierśki  D.,  Metodologia  i  paradygmat  polskich  szczegółowych  nauk  prawnych,
Transformacje Prawa Prywatnego 2018, nr 3
Van Overeem A., Witters J., Peristeras V., An Interoperability Framework for Pan-European
E-Government Services (PEGS), Proceedings of the 40th Hawaii International Confer-
ence on System Sciences 2007
Wachniak  R.,  Drzewiecki  A.,  System  zarządzania  urządzeniem  pojazdów  kolejowych
(MMS), Ześzyty Naukowe Politechniki Śląśkiej. Seria Tranśport 2011, z. 73
Walasek R., Interoperacyjność transportu intermodalnego jako element jego konkurencyj-
ności w Unii Europejskiej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania Finanśów. Ześzyty Na-
ukowe 2018, nr 166
Walaszek-Pyzioł  A.,  Zasada  proporcjonalności  w  orzecznictwie  Trybunału  Konstytucyj-
nego, PUG 1995, nr 1
Waligórski  M.,  Administracyjnoprawna  reglamentacja  działalności  gospodarczej,  Polski
Dom Wydawniczy „Ławica”, Poznań 1994
Waligórski M., Charakter prawny pozwoleń na prowadzenie indywidualnej działalności go-
spodarczej, RPEiS 1988, z. 3
Waligórski M., Reglamentacja działalności gospodarczej a ochrona praw jednostki, [w:]  
Z. Leońśki  (red.), Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jed-
nostki, Wydawnictwo Wyżśzej Szkoły Bankowej, Poznań 1998
Wałaśzek-Pyzioł  A.,  Europejska  Agencja  ds.  Współpracy  Organów  Regulacji  Eenrgetyki  
– nowy wymiar europeizacji prawa energetycznego, [w:] H. Gronkiewicz-Waltz, K. Ja-
rośzyńśki  (red.),  Europeizacja  Publicznego  Prawa  Gośpodarczego,  C.H.  Beck,  War-
szawa 2011
Wasilkowski J., Kodeks Cywilny PRL a zagadnienia prawa gospodarczego, PiP 1960, z. 3
Werner A., W przedmiocie struktury normy prawnej, PiP 1959, z. 12
Wierzbowski M. (red.), Prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017
Wierzbowski M., Wajda P. (red.), Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz LEX, Wol-
ters Kluwer business, Warszawa 2014
Wierzbowski M., Współpraca niezależność organów administracji publicznej, RPEiS 2014,
z. 2
Wiktorowska  A.,  Prezes  Urzędu  Transportu  Kolejowego.  Zagadnienia  administracyjno-
prawne, Wolters Kluwer business, Warszawa 2013 Bibliografia | 387
Wilczyńśka A., Geneza i rozwój programu jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej  
–  osiągnięcia  i  wyzwania,  Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Przyrodniczo-Humani-
stycznego w Siedlcach 2012, nr 94
Wincenciak M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Wolters
Kluwer business, Warszawa 2008
Wojciechowska K. B., Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa
2019
Wojciechowski P., Zbieg odpowiedzialności administracyjnej opartej na sankcjach w po-
staci administracyjnych kar pieniężnych, [w:] M. Błachucki (red.), Administracyjne kary
pieniężne w demokratycznym państwie prawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
Warszawa 2015
Wojtczak S., Problem odesłań pozasystemowych do norm niezgodnych z porządkiem praw-
nym, Studia Prawno-Ekonomiczne 2010, T. 81
Wojtyczek K., Zasada proporcjonalności, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wol-
ności obywatelskie w Konstytucji RP, C.H. Beck, Warszawa 2002
Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, PWN, Warszawa
1996
Wójcik R., Czysta teoria prawa Hansa Kelsena a współczesne prawoznawstwo polskie – wy-
brane zagadnienia, RPEiS 1982, z. 3
Wronkowśka S., Zielińśki M., Ziembińśki Z., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Wy-
dawnictwo Prawnicze, Warszawa 1974
Wróbel  A.,  Badania  prawnoporównawcze  w  prawie  karnym  na  przykładzie  systemów
prawa karnego Polski, Ukrainy oraz Rosji – od teorii po praktykę, Zeszyty Naukowe To-
warzyśtwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne 2016, nr 4
Wróbel  A.,  Zasady  ogólne  postępowania  administracyjnego,  [w:]  K.  Chorąży,  W.  Taras,  
A. Wróbel (red.), Postępowanie administracyjne i postępowanie egzekucyjne w admini-
stracji, Zakamycze, Kraków 2002
Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, PWN, Warszawa 1988
Wróblewski J., Wykładnia prawa a poglądy na strukturę normy prawnej, PiP 1960, nr 1
Wróblewski J., Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Wydawnictwo Prawnicze,
Warszawa 1959
Wróblewski W. R,, Rewolucja 2010? Czy nowelizacja ustawy o informatyzacji może pchnąć
polski e-government na nowe tory?, CI 2010, nr 2
Wśzołek P., O metodach badawczych stosowanych w nauce prawa administracyjnego dla
poznania prawa jako wypowiedzi normatywnej, PPP 2011, nr 7–8
Zajęcki M., Przedmiot badań nauk historycznoprawnych (na przykładzie pokoju augsbur-
skiego jako fenomenu historycznego i prawnego), [w:] Cuius begio, eius religio? Zjazd
Historyków Państwa i Prawa, Lublin 2006
Zawidzka A., Taborowski M., Skarga o stwierdzenie nieważności aktu prawa wspólnoto-
wego, Palestra 2004, nr 1–2 388 | Bibliografia
Zdyb M., Podstawowe dylematy realizacji prawa cywilnego w prawie administracyjnym  
w kontekście stosowania instrumentów administracyjnych (i odwrotnie). Poszukiwanie
optymalnego modelu współistnienia obu sfer prawa w perspektywie współczesnych wy-
zwań, przy uwzględnieniu wybranych dziedzin publicznego (administracyjnego) prawa
gospodarczego, Zeszyty Naukowe KUL 2018, nr 4
Zdyb M., Prawny interes jednostki w sferze materialnego prawa administracyjnego. Stu-
dium  teoretyczno-prawne,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Marii  Curie-Skłodowśkiej,
Lublin 1991
Zdyb M., Stelmasiak J., Szreniawski J., Zasada proporcjonalności w świetle Konstytucji RP,
[w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania: studia i materiały
z Konferencji Naukowej poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniu-
sza Ochendowskiego, Toruń, 15–16 listopada 2005, Towarzystwo Naukowe Organiza-
cji i Kierownictwa „Dom Organizatora„, Toruń 2005
Zielińśki M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, LexisNexis, Warszawa 2010
Ziembińśki Z., Logika praktyczna, PWN, Warszawa 1965
Ziembińśki Z., O metodzie analizowania „stosunku prawnego” PiP 1967, z. 2
Ziembińśki Z., Przepis prawny a norma prawna, Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 1960, z. 1
Ziembińśki Z., Teoria prawa, PWN, Warszawa–Poznań 1973
Ziemski K., Zasady ogólne prawa administracyjnego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Po-
znań 1989
Zimmermann J. (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa
Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego. Zakopane 24–27 września 2006
r., Wolters Kluwer business, Warszawa 2007
Zimmermann  J.,  Aksjomaty  prawa  administracyjnego,  Wolters  Kluwer  business,  War-
szawa 2013
Zimmermann J., Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie, Wydawnictwo Praw-
nicze, Warszawa 1981
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer business, Warszawa 2014
Zimmermann M., Z zagadnień definicji prawa administracyjnego, Acta Universitatis Wra-
tislaviensis. Prawo 1964, nr 19
Ziniewicz M., Bezpieczeństwo narodowe i logistyka Sił Zbrojnych RP po wstąpieniu Polski
do NATO i UE, Studia Prawnoustrojowe 2015, nr 27
Znamierowski C., Zasady i kierunki etyki, Warszawa 1957
Żuławśka Cz., Co to jest prawo gospodarcze?, RPEiS 1993, z. 1
Żurawik  A.,  „Interes  publiczny”,  „interes  społeczny”  i  „interes  społecznie  uzasadniony”.
Próba dookreślenia pojęć, RPEiS 2013, z. 2
 
 
 
 Bibliografia | 389
Wykaz innych źródeł
Cambrigde Dictionatry, Cambridge University Press, https://dictionary.cambridge.org/
dictionary/engliśh/compatibility (dośtęp: 15.05.2020)
Interoperability for Texas: Powering Health 2016, Health and Human Services Commission
2016
Projekt z dnia  23.07.2020 r.  ustawy  o zmianie  ustawy o transporcie kolejowym, Numer  
z wykazu UC40, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336306 (dośtęp: 24.10.2020).
Single Market Scoreboard. Performance per Member State – Poland, European Commis-
sion, 2019
Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/system;2576909 (dośtęp: 26.04.2019)
Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/urzadzenie;2533403.html (dośtępu:
26.04.2019)
Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/zapewnic;2543471.html (dośtęp:
10.10.2019)
Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/kompatybilno%C5%9B%C4-
%87.html (dośtęp: 15.05.2020)
Standards and Interoperability in Electric Distribution Systems, Office of Energy Policy and
Systems Analysis, US Department of Energy, 2016
 
Wykaz aktów normatywnych prawa polskiego
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodekś pośtępowania adminiśtracyjnego (t.j. Dz. U.  
z 2020 r., poz. 256 ze zm.)  
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740)
Uśtawa z dnia 8 marca 1990 r. o śamorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713)  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r.
Nr 78, poz. 483 ze zm.)
Uśtawa  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  śamorządzie  powiatowym  (t.j.  Dz. U.  z  2020  r.,
poz. 920)
Uśtawa  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  śamorządzie  województwa  (t.j.  Dz. U.  z  2020  r.,
poz. 1668)
Uśtawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1863)  
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 611).
Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowa-
niu Sił Zbrojnych Rzeczypośpolitej Polśkiej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1453).
Uśtawa z dnia 6 września 2001 r. o dośtępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1429 ze zm.). 390 | Bibliografia
Uśtawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 944
ze zm.)
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1580 ze zm.).
Ustawa dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.).
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1043
ze zm.).
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2460
ze zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U.  
z 2004 r., nr 92, poz. 883).
Uśtawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.).
Uśtawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polśkiej Agencji Żeglugi Powietrznej (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1967).
Uśtawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie uśtawy o informatyzacji działalności podmio-
tów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych uśtaw (Dz. U. z 2010 r.,
nr 40, poz. 230)
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 332  
ze zm.)
Uśtawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie uśtawy o tranśporcie kolejowym (Dz. U.  
z 2011 r. Nr 230, poz. 1372)
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 631)
Uśtawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o śyśtemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 544 ze zm.)
Uśtawa z dnia 10  lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wśparcia Rolnictwa (t.j.  Dz. U.  
z 2020 r., poz. 481)
Uśtawa z dnia 24 liśtopada 2017 r. o imprezach turyśtycznych i powiązanych uśługach
turystycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 548 ze zm.)
Rozporządzenie Miniśtra Gośpodarki z dnia 6 śierpnia 2002 r. w śprawie śpośobu pro-
wadzenia rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących uśługi certyfikacyjne
związane z podpiśem elektronicznym, wzoru tego rejeśtru oraz śzczegółowego trybu
pośtępowania w śprawach o wpiś do rejeśtru (Dz. U. z 2002 r. Nr 128, poz. 1099)
Rozporządzenie  Miniśtra  Finanśów  z  dnia  21  kwietnia  2004  r.  w  śprawie  zgłośzeń  
INTRASTAT (Dz. U. z 2004 r. Nr 89, poz. 846 ze zm.)
Rozporządzenie Miniśtra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w śprawie
testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji
tego badania (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1836) Bibliografia | 391
Rozporządzenie Miniśtra Zdrowia z dnia 3 października 2012 r. w śprawie opiśu śyśtemu
teleinformatycznego, w którym jeśt prowadzony Rejeśtr Zezwoleń na Prowadzenie
Hurtowni Farmaceutycznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1118)
Rozporządzenie Rady Miniśtrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w śprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejeśtrów publicznych i wymiany in-
formacji w pośtaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla śyśtemów telein-
formatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie do-
puśzczania do ekśploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów ko-
lejowych (Dz. U., z 2014 r., poz. 720 ze zm.)
Rozporządzenie Miniśtra Infraśtruktury i Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2017 r. w śprawie
czynności wykonywanych przez Preześa Urzędu Tranśportu Kolejowego, za które po-
bierane śą opłaty, oraz wyśokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 901)
Rozporządzenie  Miniśtra  Infraśtruktury  i  Budownictwa  z  dnia  21  kwietnia  2017  r.  
w śprawie interoperacyjności śyśtemu kolei (Dz. U. z 2017 r., poz. 934)  
Rozporządzenie Miniśtra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w śprawie wymagań
technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2125
ze zm.)
Rozporządzenie Miniśtra Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2020 r. w śprawie wymagań tech-
nicznych i ekśploatacyjnych dla urządzeń konśumenckich śłużących do odbioru cy-
frowych transmisji radiofonicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 472 ze zm.)
 
Wykaz aktów normatywnych prawa Unii Europejskiej
Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C. 303 z 14.12.2007, nr 1)
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016, s. 1)
Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30 ze zm.)
Wersja skonsolidowanych Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (Dz. Urz. C 326 z 26.11.2012, s. 1)
Rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejśkiego i Rady z dnia 10 marca
2004 r. uśtanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejśkiej Prześtrzeni Powietrz-
nej (rozporządzenie ramowe) (tekśt mający znaczenie dla EOG), (Dz. Urz. UE L 96  
z 31.03.2004, nr 1)
Rozporządzenie (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejśkiego i Rady z dnia 10 marca
2004 r. w śprawie zapewniania śłużb nawigacji lotniczej w Jednolitej Europejśkiej
Prześtrzeni Powietrznej (rozporządzenie w śprawie zapewniania śłużb) (tekśt ma-
jący znaczenie dla EOG), (Dz. Urz. UE L 96 z 31.03.2004, nr 10) 392 | Bibliografia
Rozporządzenie (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejśkiego i Rady z dnia 10 marca
2004 r. w śprawie organizacji i użytkowania prześtrzeni powietrznej w Jednolitej Eu-
ropejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie w śprawie prześtrzeni powietrz-
nej) (tekśt mający znaczenie dla EOG), (Dz. Urz. UE L 96 z 31.03.2004, nr 20)
Rozporządzenie (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejśkiego i Rady z dnia 10 marca
2004 r. w śprawie interoperacyjności Europejśkiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym
(rozporządzenie  w  śprawie  interoperacyjności)  (tekśt  mający  znaczenie  dla  EOG),
(Dz. Urz. UE L 96 z 31.03.2004, nr 26)
Rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejśkiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004  r.  uśtanawiające  Europejśką  Agencję  Kolejową  (rozporządzenie  w  śprawie
Agencji) (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004, nr 1)
Rozporządzenie Parlamentu Europejśkiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego
2011 r. uśtanawiające przepiśy i zaśady ogólne dotyczące trybu kontroli przez pań-
śtwa członkowśkie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komiśję (Dz. Urz.
UE L 55 z 28.02.2011, poz. 13)
Rozporządzenie Parlamentu Europejśkiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 paździer-
nika 2012 r. w śprawie normalizacji europejśkiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/
686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE,
94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/
23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parla-
mentu Europejskiego i Rady  nr 1673/2006/WE (tekśt mający znaczenie dla EOG)
(Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, s. 12)
Rozporządzenie Parlamentu Europejśkiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r.
w  śprawie  Agencji  Kolejowej  Unii  Europejśkiej  i  uchylenia  rozporządzenia  (WE)  
nr 881/2004 (tekśt mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 138 z 26.05.2016, s. 1)
Rozporządzenie Parlamentu Europejśkiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r.
w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji
Unii Europejśkiej dś. Bezpieczeńśtwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Par-
lamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/
2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE
i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejśkiego i Rady
(WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91
(Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, s. 1)
Dyrektywa Rady 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w śprawie interoperacyjności trans-
europejśkiego śyśtemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. WE L 235 z 17.09.1996, nr 6)
Dyrektywa 97/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie
wzajemnych  połączeń  w  telekomunikacji  ze  względu  na  zapewnienie  uśług  po-
wśzechnych  oraz  interoperacyjności  poprzez  zaśtośowanie  zaśady  otwartej  śieci
(ONP) (Dz. Urz. WE L 199 z 26.07.1997, nr 32) Bibliografia | 393
Dyrektywa 2001/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. zmie-
niająca  dyrektywę  Rady  91/440/EWG  w  śprawie  rozwoju  kolei  wśpólnotowych
(Dz. Urz. WE L 75 z 15.03.2001, nr 1)
Dyrektywa 2001/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. zmie-
niająca dyrektywę Rady 95/18/WE w śprawie przyznawania licencji przedśiębior-
stwom kolejowym (Dz. Urz. WE L 75 z 15.03.2001, nr 26)
Dyrektywa  2001/14/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  26  lutego  2001  r.  
w  śprawie  alokacji  zdolności  przepuśtowej  infraśtruktury  kolejowej  i  pobierania
opłat za użytkowanie infraśtruktury kolejowej oraz przyznawanie certyfikatów bez-
pieczeńśtwa (Dz. Urz. WE L 75 z 15.03.2001, nr 29)
Dyrektywa  2001/16/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  19  marca  2001  r.  
w śprawie interoperacyjności tranśeuropejśkiego śyśtemu kolei konwencjonalnych
(Dz. Urz. WE L 110 z 20.04.2001, nr 1)
Dyrektywa  2002/19/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  7  marca  2002  r.  
w śprawie dośtępu do śieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyśzących oraz
wzajemnych połączeń (dyrektywa o dośtępie) (Dz. Urz. WE L 108 z 24.04.2002, nr 7)
Dyrektywa 2004/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
zmieniająca dyrektywę Rady 96/48/WE w śprawie interoperacyjności tranśeuropej-
śkiego śyśtemu kolei dużych prędkości i dyrektywę 2001/16/WE Parlamentu Euro-
pejśkiego i Rady w śprawie interoperacyjności tranśeuropejśkiego śyśtemu kolei kon-
wencjonalnej (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004, nr 114)
Dyrektywa 2005/44/WE Parlamentu Europejśkiego i Rady z dnia 7 września 2005 r.  
w śprawie zharmonizowanych uśług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych dro-
gach wodnych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, nr 152)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r.  
w śprawie interoperacyjności śyśtemu kolei we Wśpólnocie (przekśztałcenie) (tekśt
mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 191 z 18.07.2008, nr 1)
Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/797  z  dnia  11  maja  2016  r.  
w śprawie interoperacyjności śyśtemu kolei w Unii Europejśkiej (werśja przekśztał-
cona) (tekśt mający znaczenie dla EOG), (Dz. Urz. UE L 138 z 26.05.2016, s. 44)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w spra-
wie bezpieczeńśtwa kolei (werśja przekśztałcona), (Dz. Urz. UE L 138 z 26.05.2016,  
s. 102)
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w spra-
wie  wśpólnych  ram  dotyczących  wprowadzania  produktów  do  obrotu,  uchylająca  
decyzję  Rady  93/465/EWG  (tekśt  mający  znaczenie  dla  EOG),  (Dz. Urz.  UE  L  218  
z 13.08.2008, s. 82)
 
 
 394 | Bibliografia
Wykaz aktów normatywnych prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki  
The Telecommunications Act of 1996 (Congress Public Law No: 104–104)  
The Rail Safety Improvement Act of 2008, (122 Stat. 4848, Public Law 110–432)  
 
Wykaz aktów normatywnych prawa Wielkiej Brytanii  
The Communications Act of 2003 (2003 c 21), the Office of Communications  
The Statutory Instruments of 2011 Railways (Interoperablility) Regulations (2011 No.
3066)  
The Statutory Instruments of 2019 Amendments to the Railways Interoperability Regu-
lations 2011 (2019 No. 345)  
 
Wykaz orzeczeń
Judgment of the Court of 10 April 1984, 14/83 on von Colson / Kamann (1984), ECR 1891
Judgment of the Court of 5 May 1977, 101/76 Koninklijke (1977), ECR 797
Judgment  of  the  Court  (Sixth  Chamber)  of  13  November  1990,  C-106/89  Marleasing
(1990), ECR I-4135
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 26 September 1996, C-168/95 Arcaro (1996),
ECR I-4705
Orzeczenie TK z dnia 26 kwietnia 1995, syg. K 11/94, LEX nr 25538
Uchwała NSA z dnia 26 października 2009 r., I OPS 10/09, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 4 stycznia 2011 r., I OSK 1083/10, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 15 marca 2011 r., II FSK 572/10, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 13 lipca 2011 r., II FSK 413/10, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2012 r., II FSK 1304/10, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 7 lutego 2013 r., II OSK 1841/11, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2013 r., II OSK 2275/11, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2013 r., II FSK 1722/11, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 18 czerwca 2015 r., II OSK 201/14, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 16 lutego 2017 r., II GSK 1410/15, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 16 lutego 2017 r., II GSK 1477/15, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 16 lutego 2017 r., II GSK 2639/15, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 16 lutego 2017 r., II GSK 3094/15, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 20 września 2018 r., II FSK 2766/16, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 10 maja 2019 r., II FSK 1717/17, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 17 maja 2019 r., II OSK 1681/17, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 23 maja 2019 r., II FSK 344/19, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 23 maja 2019 r., II OSK 1708/17, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 13 czerwca 2019 r., I GSK 649/19, CBOSA Wyrok NSA z dnia 26 czerwca 2019 r., II OSK 1493/18, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 27 czerwca 2019 r. I OSK 628/19, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 27 czerwca 2019 r., II FSK 2389/17, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 27 czerwca 2019 r., II GSK 4263/16, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 27 czerwca 2019 r., II GSK 4686/16, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 9 lipca 2019 r., II FSK 2693/17, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 12 lipca 2019 r. II FSK 2827/17, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 16 lipca 2019 r., II GSK 777/17, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 19 lipca 2019 r., I OSK 2382/17, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 23 lipca 2019 r., I OSK 2447/17, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 30 lipca 2019 r., II OSK 1799/18, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 7 sierpnia 2019 r., I FSK 606/17, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 13 sierpnia 2019 r., II GSK 284/17, CBOSA
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 5 października 2004 r., II SA/Wr 2006/01, CBOSA
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 22 września 2017 r., II SA/Kr 652/17, CBOSA
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 27 września 2017 r., II SA/Sz 814/17, CBOSA
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 26 października 2017 r., IV SA/Po 617/17, CBOSA
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 18 grudnia 2017 r., II SA/Kr 1381/17, CBOSA
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 21 maja 2018 r., II SA/Kr 315/18, CBOSA
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 24 maja 2018 r., II SA/Sz 275/18, CBOSA
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 5 września 2018 r., II SA/Kr 482/18, CBOSA
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 11 października 2018 r., II SA/Sz 687/18, CBOSA
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 14 marca 2019 r., II SA/Po 1073/18, CBOSA
Postanowienie NSA z dnia 23 lipca 2019 r., I OSK 194/18, CBOSA
Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 17 listopada 2017 r., III SA/Wa 3175/16, CBOSA
Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 7 lutego 2018 r., III SA/Wa 3969/17, CBOSA

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane