• Załatwianie spraw przedsiębiorców przez administrację publiczną

Załatwianie spraw przedsiębiorców przez administrację publiczną

 • Autor: Agnieszka Żywicka Leszek Bielecki
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-036-1
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 194/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 45.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja poświęcona jest kluczowym zagadnieniom dotyczącym podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce po zmianach wprowadzonych ustawami z pakietu Konstytucji Biznesu. Autorzy niniejszego opracowania skoncentrowali swoje rozważania wokół zasadniczych zagadnień z zakresu procedur gospodarczych, przedstawiając pozycję prawną przedsiębiorcy w relacjach z organami administracji gospodarczej oraz standardy załatwiania spraw gospodarczych. Omówione procedury takie jak: rejestracja działalności gospodarczej, zasady załatwiania spraw gospodarczych, reglamentacja działalności gospodarczej, kontrola działalności gospodarczej, opodatkowanie działalności gospodarczej, stanowią wspólną oś dla wszystkich podmiotów gospodarczych, bez względu na formę organizacyjno-prawną czy rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej.

Zaprezentowanie w książce najważniejszych zagadnień, z jakimi zetknie się przedsiębiorca - zwłaszcza na początkowym etapie prowadzenia działalności gospodarczej - czyni ją swoistego rodzaju przewodnikiem dla przedsiębiorców. Ukazanie problemów interpretacyjnych, które pojawiają się na styku przepisów wydanych w różnych okresach przemawia za tym, że pozycja będzie także przydatna dla praktyków prawa. Jednocześnie monografia w przystępny sposób omawia podstawowe kwestie związane z kształtowaniem stosunków gospodarczych przez państwo, dlatego będzie stanowić również pomoc dydaktyczną dla studentów kierunków: prawo i administracja.

Spis treści:

Wstęp

ROZDZIAŁ 1.  Przedsiębiorca i działalność gospodarcza – zagadnienia podstawowe

1.1. Definicja legalna przedsiębiorcy
1.2. Pojęcie działalności gospodarczej
1.2.1. Ekonomiczne a prawne definiowanie pojęcia działalności gospodarczej
1.2.2. Normatywne wyznaczniki działalności gospodarczej
1.2.3. Ustawowe wyłączenia działalności w prawie przedsiębiorców
1.3. Ogólne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
1.3.1. Podział zasad
1.3.2. Zasada społecznej gospodarki rynkowej
1.3.3. Zasada wolności działalności gospodarczej i równości przedsiębiorców
1.3.4. Zasada legalizmu
1.3.5. Zasady kształtujące relacje przedsiębiorców w obrocie gospodarczym
1.4. Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej

ROZDZIAŁ 2. Zasady załatwiania spraw z zakresu działalności gospodarczej w Prawie przedsiębiorców

2.1. Zasady stanowiące nakazy
2.2. Zasady stanowiące zakazy
2.3. Zasady stanowiące obowiązki

ROZDZIAŁ 3.  Sprawy zakresu rejestracji działalności gospodarczej

3.1. Ogólna charakterystyka postępowania rejestrowego
3.2. Rejestracja działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
3.2.1. Wniosek o wpis
3.2.2. Zmiana wpisu
3.2.3. Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej
3.2.4. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG
3.2.5. Instytucja „prawa do popełnienia błędu”
3.2.6. Zgłoszenie i publikowanie w CEIDG informacji o pełnomocnikach i prokurentach
3.3. Rejestracja działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym
3.3.1. Rejestracja w formie tradycyjnej
3.3.2. Rejestracja w spółki w systemie teleinformatycznym S24 – ogólne założenia

ROZDZIAŁ 4. Sprawy z zakresu reglamentacji działalności gospodarczej

4.1. Działalność gospodarcza i jej reglamentacja
4.2. Ograniczenia wolności gospodarczej a zasada proporcjonalności
4.3. Reglamentacja a zasada pomocniczości
4.4. Koncesja
4.5. Zezwolenie
4.6. Działalność regulowana

ROZDZIAŁ 5. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy w Prawie przedsiębiorców

5.1. Kontrola a nadzór
5.2. Wszczęcie kontroli
5.3. Czynności kontrolne i dokumentacja kontroli
5.4. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy
5.5. Miejsce i czas trwania oraz limity kontroli
5.6.  Równoczesność i zbieg kontroli, zakaz ponownej kontroli
5.7.  Środki ochrony prawnej przedsiębiorcy: sprzeciw, zażalenie, skarga

ROZDZIAŁ 6. Opodatkowanie działalności gospodarczej

6.1. Wprowadzenie
6.2. Podatki dochodowe od osób fizycznych
6.2.1. Podatek dochodowy na zasadach ogólnych
6.2.2. Podatek liniowy
6.2.3. Zryczałtowany podatek dochodowy
6.2.4. Karta podatkowa
6.3. Podatek dochodowy od osób prawnych
6.4. Podatek od towarów i usług
6.5. Podatek akcyzowy
6.6. Podatek od nieruchomości
6.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zakończenie
Bibliografia

Agnieszka Żywicka
doktor habilitowana nauk prawnych, profesor UJK, zatrudniona w Zakładzie Prawa Gospodarczego i finansowego Instytutu Nauk Prawnych, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, współpracuje z kancelarią radcy prawnego prowadząc sprawy podmiotów gospodarczych z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego i cywilnego. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. W pracy naukowej koncertuje się na zagadnieniach z zakresu prawa publicznego gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych uwarunkowań metrologii, w tym kompetencji administracji miar w gospodarce, problematyce bezpieczeństwa i jakości wyrobów, mechanizmach nadzoru rynku w systemie oceny zgodności oraz prawnych ograniczeniach działalności gospodarczej. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego i prawa administracyjnego.

Książki tego autora

Leszek Bielecki
doktor habilitowany nauk prawych; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierownik Zakładu Naukowego Prawa Finansowego i Gospodarczego Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania UJK w Kielcach; dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, urzędnik służby cywilnej II stopnia; członek założyciel Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes z siedzibą w Rzeszowie, członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w Warszawie; były pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, piastujący liczne stanowiska w administracji podatkowej; autor i współautor wielu publikacji z dziedziny prawa publicznego, w tym administracyjnego, gospodarczego, podatkowego i urzędniczego.

Książki tego autora

Adamczyk  A.,  Organ  administracji  publicznej  i  inne  podmioty  administrujące,
[w:] (red.) L. Bielecki, P. Ruczkowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Warsza-
wa 2011.
Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, War-
szawa 2010.
Adamiak B., Weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych , [w:] B. Ada-
miak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warsza-
wa 2010.
Adamięcki K., O nauce organizacji, Warszawa 1985.
Adonis A., Jones S., Subsidiarity and the European Community’s Constitutional Future,
[w:] Staatswissen schaften und Staatspraxis, Bern 1991.
Banasiński C., Bychowska M., Kontrola przedsiębiorcy w świetle ustawy o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej, PPH 2010, nr 1.
Bartosiewicz A., Konstytucja Biznesu. Omówienie pakietu zmian dla przedsiębiorców ze
wskazaniem korzyści, LEX/el, 2018.
Bartosiewicz A., Kubacki R., Samozatrudnienie i związane z tym ryzyko podatkowe, „Pra-
wo Podatkowe” 2007, nr 4.
Bąkowski T., Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości,
SIP LEX 2019.
Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, Mikroekonomia, Warszawa 2000.
Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodo-
wy, Warszawa 2009.
Bielecki L., Koncepcja rzeczy publicznej w prawie polskim. Zagadnienia administracyjno-
prawne, Kielce 2013.
Bielecki L., Załatwianie spraw z zakresu działalności gospodarczej, [w:] (red.) M. Wierz-
bowski, Konstytucja Biznesu. Komentarz, Warszawa 2019.
Bielecki  L.,  Zwyczajne  środki  zaskarżenia  w  postępowaniu  administracyjnym,
[w:] (red.) L. Bielecki, P. Ruczkowski, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2011.
Biliński  M.,  Żurawik  A.,  Zasady  ogólne  publicznego  prawa  gospodarczego,
[w:] (red.) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System prawa administracyjnego,
Prawo publiczne gospodarcze, t. 8A, Warszawa 2013.
Blicharz R. (red.), Kontrola przedsiębiorcy, Warszawa 2013.180 Bibliografia
Blicharz R., Pawełczyk M., Przedsiębiorca, czyli kto?, „Przegląd Ustawodawstwa Gospo-
darczego” 2004, nr 3.
Blicharz R., Podstawowe pojęcia. Wprowadzenie, [w:] (red.) R. Blicharz, Przedsiębiorca.
Zagadnienia wybrane, Katowice 2017.
Bliński M., Zasada rejestracji przedsiębiorców, [w:] (red.) R. Hauser, Z. Niewiadomski,
A. Wróbel, System Prawa Administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze, t. 8A, War-
szawa 2018.
Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 1994.
Boć J., Konstytucje Rzeczypospolitej oraz Komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wro-
cław 1998.
Bolkowiak I., Jak opodatkować wynagrodzenia za pracę, „Finanse” 1983.
Borszowski P., Komentarz do art. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne , LexisNexis 2012, SIP LEX.
Breuer R., Freiheit des Berufs, [w:] Handbuch des Staatsrecht BRD, t. VI, Berlin 1987.
Brolik J., Doręczanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego – znaczenie prawne
doręczenia, „Glosa” 2015, nr 1.
Brożyna M., Komentarz do Ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz.U.04.173.1807), LEX/el., 2005.
Buchanan J., Filozofia liberalizmu , (red.) J. Tarnowski, Warszawa 1993.
Czechowski L. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa  na  rynku turystycznym, Gdańsk
2007.
Czechowski L., Przedsiębiorczość w turystyce, Gdańsk 2011.
Dauses M.A., Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 1999.
Dawidowicz J., Zagadnienia ustroju administracji państwowej w Polsce, Warszawa 1970.
Demendecki T., Zarys polskiego prawa publicznego gospodarczego, Lublin 2011.
Deutsch R.L., Gates S.J., Gibson M.M., Hanley P.J., Payne G.L., Plummer W.S., Australian
Tax Handbook, Sydney 1997.
Długosz T., Społeczna gospodarka rynkowa jako kryterium organizacji gospodarki, „Gdań-
skie Studia Prawnicze” 2017, nr 1.
Dobaczewska  A.,  Powałowski  A.,  Wolska  H.,  Nowe  prawo  przedsiębiorców,  Warszawa
2018, Legalis.
Dorosz P., Antoniuk J.R., Prawne podstawy przedsiębiorczości, Warszawa–Kraków 2007.
Duda S., Mamcarz H., Mucha-Leszko B., Pakuła A., Materiały do studiowania ekonomii,
Lublin 1993.
Dylus A., Idea subsydiarności a integracja Europy, PiP, 1995, nr 5.
Komierzyńska-Orlińska E., Komentarz do art. 34, 39 ustawy z 6.03.2018 r. o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsię-
biorcy, [w:] (red.) M. Wierzbowski, Konstytucja Biznesu. Komentarz, Warszawa 2019.
Etel L., Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2018.
Etel M., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecz-
nictwie sądowym, Warszawa 2012.
Etel M., Regulowana działalność gospodarcza a zasada wolności gospodarczej, PiP 2007,
nr 2.181 Bibliografia
Filipczyk H., Indywidualne interpretacje prawa podatkowego – prawo i praktyka, Warsza-
wa 2011.
Friedman R., Wolny wybór, Sosnowiec 1996.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne – zarys wykładu, Warszawa 1999.
Gdulewicz E., Granat M., Kręcisz W., Mojak R., Orłowski W., Patyra S., Sobczak J., Za-
krzewski W., Zięba-Załucka H., W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lu-
blin 2002.
Grabowski J. (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Bydgoszcz–Katowice
2008.
Grabowski J., Rola i funkcje prawa w kształtowaniu stosunków gospodarczych, [w:] R. Hau-
ser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, (red.), System prawa administracyjnego. Publiczne
prawo gospodarcze, Warszawa 2013.
Granat  M.,  Konstytucyjne  zasady  ustroju.  Zasada  społecznej  gospodarki  rynkowej,
[w:] W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2010.
Gronkiewicz-Waltz H., Jaroszyński K., Przedsiębiorca, [w:] (red.) H. Gronkiewicz-Waltz,
M. Wierzbowski, Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa
2017.
Gudowski J., Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna, t. 3, LEX 2018.
Gudowski J., Rudnicki S. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, LEX 2014.
Gurba W., Interpretacja przepisów prawa podatkowego, „Biuletyn Skarbowy” 2007, nr 3,
poz. 2–4.
Hoc S., Prawo administracyjne gospodarcze. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.
Hołda-Wydrzyńska A., Protokół pokontrolny w świetle ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej, PUG 2015/1.
Hołda-Wydrzyńska A., Środki ochrony prawnej, [w:] (red.) R. Blicharz, Kontrola przedsię-
biorcy, Warszawa 2013.
Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna, Warszawa 1999.
Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2007.
Jagielski J., Wierzbowski M., Prawo administracyjne, Warszawa 2019.
Jagielski J., Wpisy do rejestrów, ewidencji i innych urzędowych wykazów, [w:] (red.) R. Hau-
ser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System prawa administracyjnego, t. 7, Prawo admi-
nistracyjne materialne, Warszawa 2013.
Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2000.
Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002.
Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus – do czcigodnych braci w episkopacie do kapła-
nów i rodzin zakonnych do wiernych Kościoła Katolickiego i wszystkich ludzi dobrej
woli w setną rocznicę encykliki Rerum novarum, www.opoka.org.pl.
Jaroszyński A., Reglamentacja i zarządzanie gospodarką socjalistyczną, PiP 1968, nr 10.
Jaroszyński  M.,  Zimmermann  J.,  Brzeziński  W.  (red.),  Polskie  prawo  administracyjne.
Część ogólna, Warszawa 1956.
Kabat A., Wiążące interpretacje przepisów prawa podatkowego – korzyści po zmianach?,
„Prawo i Podatki” 2007, nr 2, poz. 3–8.
Kallas M., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, PWN, Warszawa 1999.182 Bibliografia
Karasseva M., Tax Law in Russia, Hague–London–Boston 2001.
Kasztelan-Świetlik B., Komentarz do art. 27 ustawy – Prawo przedsiębiorców, [w:] M. Bo-
ryczka,  B.  Kasztelan-Świetlik,  M.  Korzeniewski,  A.  Kraszewski,  A.K.  Kruszewski,
K. Krzal, P. Kwiatkowski, M. Stępniak, M. Szeplik, P. Tracz, A. Pietrzak (red.), Prawo
przedsiębiorców, Warszawa 2019.
Katner W., Węgierski M., Charakter prawny i skutki rozdzielenia w prawie polskim reje-
stracji przedsiębiorców – osób fizycznych i innych przedsiębiorców , „Studia Prawnicze
KUL” 2012, nr 2, s. 35–59.
Katner W.J., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo,
Warszawa 2003.
Kawka I., Gospodarcza działalność usługowa w prawie polskim w świetle unijnych swobód
przedsiębiorczości i świadczenia usług, LEX 2015.
Kawka I., Zasada dobrej administracji w prawie wspólnotowym, [w:] (red.) C. Mik, Zasady
ogólne prawa wspólnotowego, Toruń 2007.
Kędzior J., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a dopuszczalne konstytucyjne ogra-
niczenia wolności działalności gospodarczej, „Glosa” 2001, nr 10.
Kędziora R., Czynności procesowe administracyjnego postępowania wyjaśniającego i do-
wodowego, [w:] (red.) L. Bielecki, P. Ruczkowski, Postępowanie administracyjne, War-
szawa 2011.
Kiczka K., Funkcje administracji gospodarczej jako przedmiot badań, [w:] (red.) B. Popo-
wska, Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana Profesor
Teresie Rabskiej, Poznań 2009.
Kiczka  K.,  O  ograniczaniu  wolności  w  prawie  gospodarczym  publicznym,  [w:]  J.  Boć,
A.  Chajbowicz  (red.),  Nowe  problemy  badawcze  w  teorii  prawa  administracyjnego,
Wrocław 2009.
Kiczka K., Podmioty pełniące funkcje administracji gospodarczej w Polsce, [w:] (red.) R. Hau-
ser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa Administracyjnego. Publiczne prawo
gospodarcze, Warszawa 2013.
Kmieciak Z., Glosa do wyroku NSA z 8.01.1988 r., IV SA 753/97, OSP 1991, nr 7–8.
Kocowski T., Działalność gospodarcza, [w:] (red.) J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-
-Pyzioł, System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze, t. 8A, Warsza-
wa 2013.
Kocowski T., Kontrola i nadzór (policyjny, reglamentacyjny, właścicielski), [w:] (red.) J. Gra-
bowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł, System prawa administracyjnego. Publiczne pra-
wo gospodarcze, t. 8A, Warszawa 2013.
Kocowski T., Podstawowe pojęcia publicznego prawa gospodarczego, [w:] (red.) J. Grabow-
ski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł, System prawa administracyjnego. Publiczne prawo
gospodarcze, t. 8A, Warszawa 2013.
Kocowski T., Przedsiębiorca, [w:] (red.) J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł, Sys-
tem prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2013.
Kohutek K., Zasady podejmowania działalności regulowanej, PPH 2005, nr 6.
Kokocińska K., Komentarz do Preambuły do ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębior-
ców, [w:] (red.) M. Wierzbowski, Konstytucja Biznesu. Komentarz, Warszawa 2019.183 Bibliografia
Kokocińska K., Wspieranie rozwoju działalności gospodarczej w ujęciu zasad i wartości,
RPEiS 2018, nr 4.
Komierzyńska-Orlińska E., Komentarz do art. 3, art. 4, art. 22 ustawy z 6.03.2018 r. – Pra-
wo  przedsiębiorców,  [w:]  (red.)  M.  Wierzbowski,  Konstytucja  Biznesu.  Komentarz,
Warszawa 2019.
Koroluk  S.,  Cechy  działalności  gospodarczej  w  świetle  ustawy  o  swobodzie  działalno-
ści gospodarczej, [w:] A. Mihułka T., Warchoł M., Ustawa – Prawo przedsiębiorców,
[w:] A. Borkowski (red.), Konstytucja Biznesu, dodatek do „Dziennika Gazeta Praw-
na”, Warszawa 2018.
Korycka-Zirk M., Teorie zasad prawa a zasada proporcjonalności, SIP LEX 2019.
Kosikowski C., Gospodarka i finanse publiczne w nowej Konstytucji RP , PiP 1997, nr 11–12.
Kosikowski C., Polskie publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2011.
Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2005.
Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Komentarz, Warszawa 2009.
Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2008.
Kosikowski C., Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995.
Kotecka S., Podpis elektroniczny, [w:] S. Kotecka, A. Burdziak, Ł. Cieślak, Ł. Godziaszek,
P. Pęcherzewski, P. Rodziewicz., A. Zalesińska, Technologia informacyjna dla prawni-
ków, Warszawa 2011.
Krawczyk P., Rejestry publiczne w prawie ochrony środowiska, „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego”, Seria: Administracja i Zarządzanie 2012,
nr 95.
Krok W., Budowla w podatku od nieruchomości, SIP LEX 2010.
Kubala W., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2000.
Lange O., Ekonomia polityczna, t. 1, Warszawa 1967.
Leoński Z., Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009.
Leśniak M., Nowe internetowe wzorce w prawie spółek handlowych – refleksje na temat
nowelizacji  Kodeksu  spółek  handlowych  z  28  listopada  2014  roku,  „Przegląd  Prawa
i Administracji” 2015, nr 3644.
Leśniak M., Wykorzystanie nowych technologii w procesie zakładania spółek handlowych
na przykładzie spółki z o.o., o której mowa w art. 1571 k.s.h. – tzw. spółki S24, „Studia
Prawnicze KUL” 2012, nr 2.
Łastawski K., Reglamentacja działalności przedsiębiorców i wykonywania wolnych zawo-
dów, „Studia Prawnicze i Administracyjne” z 2013 r., nr 1.
Łaszczyca G., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, T. I, (red.) G. Łaszczy-
ca, C. Martysz, A. Matan, Warszawa 2007.
Łoboda M., Strzelec D., Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego, Lex 2017.
Madej A., Mudrecki M., Niezgódka-Medek A., Wujek K., Zubrzycki J., Podatek dochodo-
wy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2005.
Małek J.M., Konstytucja III RP a gospodarka (cz. 1), www.kapitalizm.republika.pl.
Mariański A. (red.), Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, Warszawa 2016,
LEX.
Mariański M., Aspekty prawne kontroli podatkowej przedsiębiorców, Lex 2018.184 Bibliografia
Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2011.
Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, T. I, (red.) G. Łaszczyca,
C. Martysz, A. Matan, Warszawa 2007.
Mączyński D., Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim, Warszawa 2004.
Michalkiewicz S., Etyczne aspekty wolności gospodarczej, www.ilk.lublin.pl.
Michałowski J., Liberalizm kontra socjalizm (rozprawa doktorska KUL), Lublin 1993.
Michniewicz G., Prawo w działalności gospodarczej, Bydgoszcz 2011.
Michnik A., Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców, Warszawa 2009, LEX/el.
Milczek J.Z., Formy ewidencjonowania przedsiębiorców, [w:] J. Olszewski (red.), Publiczne
prawo gospodarcze, Warszawa 2005.
Milecka K., Prawo do dobrej administracji, [w:] (red.) E. Grzeszczak, Prawo administra-
cyjne Unii Europejskiej, Warszawa 2016.
Mojak J., Dobre obyczaje w polskim prawie kontraktowym – wybrane zagadnienia, „Studia
Iuridica Lubliniensa” 2016, vol. XXV, t. 2.
Moskwa  L.,  Udzielanie  prokury  przez  przedsiębiorców  będących  osobami  fizycznymi,
„Przegląd Prawa Handlowego” 2019, nr 8.
Mróz T., Stec M. (red.), Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, Lex.
Mućko P., Sokół A., Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych
krajach europejskich, Warszawa 2010.
Mueller F., The principle of subsidiarity in the christian tradition , [w:] Annual Christian
Sociological Review, New York 1943.
Norek E., Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe, Warszawa 2001.
Norek E., Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym, Warszawa 2008.
Odachowski J., Ciągłość działalności gospodarczej, „Glosa” 2003, nr 10.
Ofiarski Z., Prawo podatkowe, Warszawa 2006, SIP LEX.
Okolski J., Wajda D., Przedsiębiorcy, [w:] J. Okolski (red.), Prawo handlowe, Warszawa
2008.
Olejniczak A. (red.), System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 6,
Legalis 2018.
Olszewski J., Prawo gospodarcze. Kompendium, Warszawa 2001.
Olszewski J., Prawo gospodarcze. Kompendium, Warszawa 2016.
Penc J., Społeczna gospodarka rynkowa – social market economy, www.placet.com.pl.
Pieper S., Subsidiarität, Köln–Berlin–Bonn–München 1994.
Pietrzak A. (red.), Prawo przedsiębiorców, M. Boryczka, B. Kasztelan-Świetlik, M. Ko-
rzeniewski, A. Kraszewski, A.K. Kruszewski, K. Krzal, P. Kwiatkowski, M. Stępniak,
M. Szeplik, P. Tracz, Warszawa 2019.
Pius XI, Quadregesimo anno, tłum. ks. J. Piwowarczyk, „Znak”, 1982, nr 7–9.
Pokryszka K., Działalność gospodarcza i przedsiębiorca, [w:] R. Blicharz (red.), Publiczne
prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa 2017.
Popowska B., Zasady postępowania w sprawach z zakresu działalności gospodarczej unor-
mowane w ustawie Prawo przedsiębiorców, „Ruch Prawny, Ekonomiczny i Socjolo-
giczny” 2018, vol. 80, nr 4, https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.3.
Powałowski A. (red.), Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, Warszawa 2016.185 Bibliografia
Powałowski A. (red.), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warsza-
wa–Kraków 2009.
Powałowski A., Koroluk S., Podejmowanie działalności gospodarczej w świetle regulacji
prawnych, Bydgoszcz–Gdańsk 2005.
Powałowski A., Wykonywanie działalności gospodarczej we własnym imieniu, „Gdańskie
Studia Prawnicze” 2016, nr 35.
Powałowski A., Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, [w:] A. Powałowski
(red.), Leksykon prawa gospodarczego publicznego, Warszawa 2015.
Presnarowicz S., Komentarz aktualizowany do art. 125 ustawy – Ordynacja podatkowa,
LEX/el, 2018.
Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław–Warszawa–
–Kraków–Gdańsk 1978.
Radzikowski  K.,  Prawnopodatkowe  skutki  wadliwości  czynności  cywilnoprawnych,
LEX 2015.
Ritter C., „Wolna” czy „Społeczna” gospodarka rynkowa, www.ilk.lublin.pl.
Rogalska B., Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym, LEX 2014.
Rudnicki M., Spółka cywilna, [w:] R. Szczepaniak, M. Rudnicki, M. Knaflewski, Polskie
prawo spółek, Warszawa 2002.
Rudnicki M., Spółka komandytowo-akcyjna, [w:] R. Szczepaniak, M. Rudnicki, M. Kna-
flewski, Polskie prawo spółek, Warszawa 2002.
Rutkowski B., Źródła oraz zasady ogólne postępowania administracyjnego, [w:] (red.) L. Bie-
lecki, P. Ruczkowski, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2011.
Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz, Warszawa 2017.
Saint-Ouen F, Podział władzy w demokracji europejskiej, „Samorząd Terytorialny” 1991,
nr 6.
Selera P., Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków
przedsiębiorstw, LEX 2010.
Sieradzka M., Podstawowe zasady obowiązujące przy podejmowaniu wykonywaniu oraz
zakończeniu działalności oraz ich wpływ na sytuację prawną przedsiębiorcy, Ustawa
z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców – analiza i ocena najważniejszych przepisów,
(red.) M. Sieradzka, dodatek do „Monitora Prawniczego” 2018, nr 13.
Sieradzka M., Zdyb M., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, War-
szawa 2013.
Skóra  A.,  Zastosowanie  podpisu  elektronicznego  w  postępowaniu  administracyjnym
w świetle prawa obywatela do dobrej administracji, [w:] Prawo do dobrej administracji.
Materiały Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa–Dębe
23–25.09.2002 r., Warszawa 2003.
Snażyk Z., Szafrański A., Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2019.
Soler-Roch M.T., Tax law in Spain, Hague–London–New York 2002.
Sowiński R., Administracyjna reglamentacja działalności gospodarczej, Wrocław 2006.
Spyra M., Komentarz do art. 86 Kodeksu spółek handlowych, (red.) J. Bieniak, M. Bieniak,
G. Nita-Jagielski, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2020.
Stadler H., Subsidiaritätsprinzip und Föderalismus, Freiburg 1951.186 Bibliografia
Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1978.
Stawecki T., Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 2005.
Stefaniuk M., Publicznoprawne reguły konkurencji. Wprowadzenie do wykładu oraz teksty
wybranych aktów prawnych, Lublin 2005.
Strzelbicki M., Wpis do rejestru działalności regulowanej, RPEiS 2005, nr 4.
Strzelec D., Gromadzenie informacji podatkowych przez organy KAS, Prz. Pod. 2017, nr 5.
Strzelec D., Interpretacje podatkowe, ABC nr 100540, SIP LEX.
Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2007.
Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2008.
Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2010.
Strzyczkowski K., Uwagi o zadaniach nauki o prawnych formach działania administracji
gospodarczej, [w:] (red.) B. Popowska, K. Kokocińska, Instrumenty i formy prawne
działania administracji gospodarczej, Poznań, 2009.
Styczyński R., Najem nieruchomości a podatki, SIP LEX 2015.
Szafrański A., Przedsiębiorca publiczny wobec wolności gospodarczej, C.H. Beck, Warsza-
wa 2008.
Szafrański  D.,  Standardy  kontroli  działalności  gospodarczej  przedsiębiorcy,  St.Iur.
2011/53/259-275, LEX.
Szanciło T., Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagra-
niczne, Warszawa 2006.
Szreniawski J., Niczyporuk J., Społeczna gospodarka rynkowa, [w:] Конституционно-
правовые  проблемы  формированиа  социальново  правового  государства.
Материалы  международной  научно-практической  конференции  (Минск,
30–31 марта 2000 года), Mińsk 2000.
Szydło M., Kontrola koncesjonowanej działalności gospodarczej, „Studia Prawnicze” 2002,
nr 3.
Szydło M., Pojęcie działalności gospodarczej na gruncie nowej ustawy o swobodzie działal-
ności gospodarczej, „Prawo Spółek” 2005, nr 2.
Szydło M., Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005.
Szydło M., Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Bydgoszcz–Wro-
cław 2011.
Szymanek T., Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2010.
Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1981.
Szypliński M., Prawne formy realizacji zadań gospodarczych i społecznych samorządu te-
rytorialnego, Toruń 2009.
Śleszyńska E., Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszka-
niowej, LEX 2013.
Teszner K., Komentarz aktualizowany do ustawy Ordynacja podatkowa, SIP LEX.
Tkaczyński J.W., Zasada subsydiarności w Traktacie z Maastricht o Unii Europejskiej, „Sa-
morząd Terytorialny” 1998, nr 10.
Von Hayek F., Prawdziwi myśliciele naszych czasów, (red.) G. Sorman, Warszawa 1993.
Von Mises L., Planowany chaos, Lublin 1995.
Von Nell-Breuning O., Gerechtigkeit und Freiheit, München 1985.187 Bibliografia
Walaszek-Pyzioł A., Swoboda działalności gospodarczej, Kraków 2002.
Walaszek-Pyzioł A., Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjne-
go, PUG 1995, nr 1.
Waligórski M.A., Prawo przedsiębiorcy do zawieszania i wznawiania wykonywania dzia-
łalności gospodarczej, PUG 2009, nr 8, s. 2–10, LEX.
Weralski M., Współczesne systemy podatkowe. Zarys porównawczego prawa podatkowego,
Warszawa 1979.
Wieczorek, E. Komentarz do art. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, SIP
LEX 2007.
Wiktorowska A., Zasada subsydiarności, [w:] Instytucje współczesnego prawa administra-
cyjnego, Kraków 2001.
Witosz A., Prosta spółka akcyjna formą organizacyjno-prawną innowacyjnego przedsię-
biorstwa?,  „Studia  Ekonomiczne.  Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego
w Katowicach” 2018, nr 362.
Wróbel A., Jaśkowska M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, War-
szawa 2018.
Wrześniewski P., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa
2010.
Wyrzykowski M., Pojęcie interesu społecznego, Warszawa 2000.
Zalewski  D.,  Terminy  w  procedurze  rozpatrywania  sprzeciwów  przez  organy  skarbowe,
„Przegląd Podatkowy” 2010, nr 10.
Zdyb  M.,  Lubeńczuk  G.,  Wołoszyn-Cichocka  A.,  Prawo  przedsiębiorców.  Komentarz,
Warszawa 2019.
Zdyb M., Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, „Monitor Prawni-
czy” 2009, nr 17.
Zdyb  M.,  Podstawowe  zasady  (standardy)  ładu  gospodarczego  w  świetle  ustawy
z 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców, [w:] (red.) M. Sieradzka, Ustawa z 6.03.2018 r.
– Prawo przedsiębiorców – analiza i ocena najważniejszych przepisów, dodatek MoP
2018, nr 13.
Zdyb M., Publiczne prawo gospodarcze, Kraków–Lublin 1997.
Zdyb M., Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. Tom I. Wolność i reglamen-
tacja działalności gospodarczej. Handel zagraniczny, Warszawa 2008.
Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, Warszawa 1972.
Zieliński  M.,  Ziembiński  Z., Uzasadnianie  twierdzeń,  ocen  i  norm  w  prawoznawstwie,
PWN, Warszawa 1988.
Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.
Żurawik A., Pojęcie interesu publicznego, [w:] (red.) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wró-
bel, System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2013.
Żywicka  A.,  Komentarz  do  art.  59  ustawy  z  6.03.2018  r.  –  Prawo  Przedsiębiorców,
[w:] (red.) M. Wierzbowski, Konstytucja biznesu. Komentarz, Warszawa 2019.
Żywicka A., Kontrola działalności gospodarczej a zaufanie przedsiębiorców do organów
administracji publicznej. Uwagi na tle rozwiązań przyjętych w ustawie z 2.07.2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej, [w:] (red.) M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak, 188 Bibliografia
Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Warsza-
wa 2015.
Żywicka  A.,  Prawna  kontrola  metrologiczna  jako  szczególny  instrument  oddziaływania
państwa na gospodarkę, [w:] A. Powałowski (red.), Prawne instrumenty oddziaływa-
nia na gospodarkę, Warszawa 2016.
Żywicka  A.,  Prawne  rygory  podejmowania  oraz  prowadzenia  działalności  turystycznej
w Polsce, Warszawa 2013.
Żywicka A., Status przedsiębiorcy turystycznego w polskim systemie prawa, „Zeszyty Na-
ukowe WSEI”, Seria: Administracja 2011, Lublin 2012.
Akty normatywne
Ustawa  z  17.03.1921  r.  –  Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej,  Dz.U.  1921,  nr  44,
poz. 267.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r., Dz.U. 1997, poz. 483.
Ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. 2018, poz. 2096,
tekst jedn.
Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 2019, poz. 1145, tekst jedn.
Ustawa  z  17.06.1964  r.  –  Kodeks  postępowania  cywilnego,  Dz.U.  2019,  poz.  1460,
tekst jedn.
Ustawa z 17.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń, Dz.U. 2019, poz. 821, tekst jedn.
Ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
Dz.U. 2018, poz. 2137, tekst jedn.
Ustawa  z  14.07.1983  r.  o  narodowym  zasobie  archiwalnym  i  archiwach,  Dz.U.  2019,
poz. 553 tekst jedn.
Ustawa z 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej, Dz.U. 1988, nr 41, poz. 324, ze zm.
Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 2019, poz. 506, tekst jedn.
Ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. 2019, poz. 1170, tekst jedn.
Ustawa z 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie, Dz.U. 2019, poz. 540, tekst jedn.
Ustawa z 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, Dz.U. 2019, poz. 1355, tekst jedn.
Ustawa  z  26.07.1991  r.  o  podatku  dochodowych  od  osób  fizycznych,  Dz.U.  2019,
poz. 1387, tekst jedn.
Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2019, poz. 865,
tekst jedn.
Ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz.U. 2019, poz. 361, tekst jedn.
Ustawa  z  16.04.1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  Dz.U.  2019,  poz.  1010,
tekst jedn.
Ustawa  z  20.10.1994  r.  o  specjalnych  strefach  ekonomicznych,  Dz.U.  2019,  poz.  482,
tekst jedn.
Ustawa  z  13.10.1995  r.  o  zasadach  ewidencji  i  identyfikacji  podatników  i  płatników,
Dz.U. 2019, poz.63, tekst jedn.
Ustawa z 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym, Dz.U. 2019, poz. 283, tekst jedn.189 Bibliografia
Ustawa  z  13.09.1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach,  Dz.U.  2018,
poz. 1454, tekst jedn.
Ustawa  z  5.12.1996  r.  o  zawodach  lekarza  i  lekarza  dentysty,  Dz.U.  2019,  poz.  537,
tekst jedn.
Ustawa z 10.04.1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. 2019, poz. 755, tekst jedn.
Ustawa z 6.09.1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. 2019, poz. 1950, tekst jedn.
Ustawa z 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, Dz.U. 2018, poz. 1990, tekst jedn.
Ustawa z 20.08.1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądo-
wym, Dz.U. 1997, nr 121, poz. 770.
Ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz.U. 2019, poz. 1500, tekst jedn.
Ustawa z 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez oso-
by pełniące funkcje publiczne, Dz.U. 2017, poz. 1393.
Ustawa z 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia, Dz.U. 2018, poz. 2142, tekst jedn.
Ustawa  z  28.08.1997  r.  o  organizacji  i  funkcjonowaniu  funduszy  emerytalnych,
Dz.U. 2018, poz. 1906, tekst jedn.
Ustawa z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe, Dz.U. 2018, poz. 2187, tekst jedn.
Ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz.U. 2019, poz. 900, tekst jedn.
Ustawa  z  13.10.1998  r.  o  systemie  ubezpieczeń  społecznych,  Dz.U.  2019,  poz.  300,
tekst jedn.
Ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przycho-
dów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 2019, poz. 43, tekst jedn.
Ustawa z 21.05.1999 r. o broni i amunicji, Dz.U. 2019, poz. 284, test jedn.
Ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej, Dz.U. 1999, nr 101, poz. 1178.
Ustawa  z  30.06.2000  r.  –  Prawo  własności  przemysłowej,  Dz.U.  2017,  poz.  776,
tekst jedn.
Ustawa  z  30.08.2002  r.  –  Prawo  o  postępowaniu  przed  sądami  administracyjnymi,
Dz.U. 2018, poz. 1302, tekst jedn.
Ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2019, poz. 505, tekst jedn.
Ustawa z 26.10.2000 r. o giełdach towarowych, Dz.U. 2019, poz. 312, tekst jedn.
Ustawa z 29.11.2000 r. – Prawo atomowe, Dz.U. 2018, poz. 792, tekst jedn.
Ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz.U. 2019, poz. 1519,
tekst jedn.
Ustawa z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków, Dz.U. 2019, poz. 1437, tekst jedn.
Ustawa z 2.03.2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytonio-
wych,. Dz.U. 2018, poz. 2352, tekst jedn.
Ustawa z 22.06.2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowa -
nych, Dz.U. 2019, poz. 706, tekst jedn.
Ustawa z 8.06.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,
Dz.U. 2019, poz. 1026, tekst. jedn.
Ustawa z 6.07.2001 r. o usługach detektywistycznych, Dz.U. 2018, poz. 2163, tekst jedn.
Ustawa z 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne, Dz.U. 2019, poz. 499, tekst jedn.
Ustawa z 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, Dz.U. 2019, poz. 58, tekst jedn.190 Bibliografia
Ustawa z 24.08.2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach
rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami,
Dz.U. 2019, poz. 212, tekst jedn.
Ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz.U. 2018, poz. 2177,
tekst jedn.
Ustawa z 3.07.2002 r. – Prawo lotnicze, Dz.U. 2019, poz. 1580, tekst jedn.
Ustawa z 27.07. 2002 r. – Prawo dewizowe, Dz.U. 2019, poz. 160,tekst jedn.
Ustawa z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe, Dz.U. 2019, poz. 498, tekst jedn.
Ustawa z 18.12.2003 r. o ochronie roślin, Dz.U. 2019, poz. 972, tekst jedn.
Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2018, poz. 2174, tekst jedn.
Ustawa z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi fun-
duszami inwestycyjnymi, Dz.U. 2018, poz. 1355, tekst jedn.
Ustawa  z  2.07.2004  r.  o  swobodzie  działalności  gospodarczej,  Dz.U.  2017,  poz.  2168,
tekst jedn.
Ustawa z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. 2018, poz. 1954, tekst jedn.
Ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, Dz.U. 2019, poz. 1373.
Ustawa  z  17.02.2005  r.  o  informatyzacji  podmiotów  realizujących  zadania  publiczne,
Dz.U. 2019, poz.700 tekst jedn.
Ustawa  z  29.07.2005  r.  o  nadzorze  nad  rynkiem  kapitałowym,  Dz.U.  2018,  poz.  1417
tekst jedn.
Ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2018 r., poz. 2286,
tekst jedn.
Ustawa z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz.U. 2019, poz. 852, tekst jedn.
Ustawa  z  21.07.2006  r.  o  nadzorze  nad  rynkiem  finansowym,  Dz.U.  2019,  poz.  298,
tekst jedn.
Ustawa  z  25.08.2006  r.  o  systemie  monitorowania  i  kontrolowania  jakości  paliw,
Dz.U. 2019, poz. 660.
Ustawa z 25.08.2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, Dz.U. 2019, poz. 1155
tekst jedn.
Ustawa  z  6.02.2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów,  Dz.U.  2019,  poz.  369,
tekst jedn.
Ustawa z 6.12. 2008 r. o podatku akcyzowym, Dz.U. 2019, poz. 864, tekst jedn.
Ustawa z 19.12.2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i zmianie
niektórych innych ustaw, Dz.U. 2009, nr 18, poz. 97, z późn. zm.
Ustawa z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Dz.U. 2018,
poz. 2386, tekst jedn.
Ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych, Dz.U. 2019, poz. 847, tekst jedn.
Ustawa z 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami, Dz.U. 2019, poz. 341, tekst jedn.
Ustawa z 14.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz.U. 2019, poz. 409,
tekst jedn.
Ustawa z dn. 1.04.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych
innych ustaw, Dz.U. 2011, nr 92, poz. 531.191 Bibliografia
Ustawa z 13.05.2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nie-
których innych ustaw, Dz.U. 2011, nr 131, poz. 764.
Ustawa  z  15.07.2011  r.  o  zawodach  pielęgniarki  i  położnej,  Dz.U.  2019,  poz.  576,
tekst. jedn.
Ustawa z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych, Dz.U. 2019, poz. 659 tekst jedn.
Ustawa z 19.08.2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych, Dz.U. 2019, poz. 382,
tekst jedn.
Ustawa z 9.06.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U. 2019, poz. 868, tekst jedn.
Ustawa z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, Dz.U. 2018, poz. 2188, tekst jedn.
Ustawa z 8.03.2013 r. o środkach ochrony roślin, Dz.U. 2018, poz. 1310, tekst jedn.
Ustawa z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych
innych ustaw, Dz.U. 2015 r., poz. 4.
Ustawa z 19.12.2014 r. o rybołówstwie morskim, Dz.U. 2019, poz. 586, tekst jedn.
Ustawa z 24.07.2015 r. o kontroli niektórych inwestycji, Dz.U. 2017, poz. 1857, tekst jedn.
Ustawa z 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz.U. 2019,
poz. 381, tekst jedn.
Ustawa z 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2018, poz. 2389, tekst jedn.
Ustawa z 5.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, Dz.U. 2019,
poz. 162, tekst jedn.
Ustawa z 23.03.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu
hipotecznego i agentami, Dz.U. 2017, poz. 819, ze zm.
Ustawa z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, Dz.U. 2018, poz. 2210, tekst jedn.
Ustawa z 6.03.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz
inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, Dz.U. 2018, poz. 850, tekst jedn.
Ustawa z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Dz.U. 2019, poz.1292, tekst jedn.
Ustawa z 6.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Dz.U. 2019, poz.1291, tekst jedn.
Ustawa z 6.03.2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych
osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Dz.U. 2019, poz. 1079, tekst jedn.
Ustawa  z  6.03.2018  r.  o  Rzeczniku  Małych  i  Średnich  Przedsiębiorców,  Dz.U.  2018,
poz. 648.
Ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018, poz. 1000, tekst jedn.
Ustawa  z  5.07.2018  r.  o  zarządzie  sukcesyjnym  przedsiębiorstwem  osoby  fizycznej,
Dz.U. 2018, poz. 1629.
Ustawa z 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regula-
cyjnych, Dz.U. 2019, poz. 1495.
Rozporządzenie  Prezydenta  Rzeczypospolitej  z  7.06.1927  r.  o  prawie  przemysłowym,
Dz.U. 1927, nr 53, poz. 468.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych (PKOB), Dz.U. 1999, nr 112, poz. 1316.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działal-
ności (PKD), Dz.U. 2007, nr 251, poz. 1885.192 Bibliografia
Rozporządzenie Rady Ministrów z 4.09.2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów
i Usług (PKWiU), Dz.U. 2015, poz. 1676, ze zm.
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 10.09.2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpi-
su zaufanego Dz.U. 2018, poz. 1760.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z 8.10.2001 r. w sprawie statutu spółki europej-
skiej (SE), Dz.Urz. WE L 294 z 10.11.2001 r., s. 1, z późn. zm.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spra-
wie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (RODO), Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016.
Orzecznictwo
Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
Wyrok TK z 12.02.1991 r., K 6/90, OTK 1991, poz. 1.
Wyrok TK z 20.01.1992 r., K 4/92,OTK nr 2/1992, poz. 22.
Wyrok TK z 26.04.1995 r., K 11/94,OTK nr 1/1995, poz. 12.
Wyrok TK z 9.08.1998 r., K 28/97, OTK 1998, nr 4, poz. 50.
Wyrok TK z 26.04.1999 r. K 10/97,OTK 1998, nr 3, poz. 29.
Wyrok TK z 12.01.2000 r., P 11/99,OTK 2000, nr 1, poz. 3.
Wyrok TK z 30.01.2001 r., K 17/00,OTK ZU 2001/1, poz. 4.
Wyrok TK z 21.03.2001 r., 24/00, OTK 2001, nr 3 poz. 51.
Wyrok TK z 10.04. 2001 r., U 7/00,OTK, 2000/7, poz. 259.
Wyrok TK z 7.05.2001 r., K 19/00, otkzu.trybunal.gov.pl/2001/4/82, dostęp: 1.07.2019 r.
Wyrok TK z 22.05.2002 r., K 6/02, OTK 2002, nr 3A, poz. 33.
Wyrok TK z 28.10.2009 r., KP 3/09, OTK 2009, nr 9A, poz. 138.
Wyrok TK z 11.08.2016 r., K 39/16, OTK-A 2016/71.
Postanowienie TK z 12.12.2011 r., P 1/11, LEX nr 1093263.
Orzeczenia Sądu Najwyższego
Wyrok SN z 29.03.1988 r., III ARN 7/88, LEX nr 9521.
Wyrok SN z 10.01.1990 r., OSN 1990, nr 6, poz. 74.
wyrok SN z 13.12.1990 r., III ARN 31/90, LEX nr 10765.
Wyrok SN z 23.11.1994 r., III ARN 55/94, OSNAPiUS 1995/7, poz. 83.
Wyrok SN z 18.12.1996 r., I CKN 28/96, OSNCP 1992, z. 12, poz. 225.
Wyrok SN z 8.05.1998 r., III RN 34/98, LEX nr 34019.
Wyrok SN z 4.01.2008 r., I UK 208/07, LEX nr 1878022.
Wyrok SN z 6.04.2017 r., II UK 98/16, LEX nr 2307127.193 Bibliografia
Uchwały Sądu Najwyższego
Uchwała SN z 6.12.1991 r., III CZP 197/91, OSN 1992, poz. 65.
Uchwała SN z 11.06.1992 r., III CZP 64/92, OSNCP 1992, z. 12, poz. 225.
Uchwała SN z 30.11.1992 r., III CZP 134/92, OSN 1992, nr 5, poz. 79.
Uchwała SN z 9.03.1993 r., III CZP 156/92, LEX 3892.
Orzeczenia Naczelnego Sadu Administracyjnego
Wyrok NSA z 26.05.1981 r., SA 810/81, ONSA 1981/1, poz. 45.
Wyrok NSA z 3.11.1987 r., I SA 1406/86, ONSA 1987, nr 2, poz. 81.
Wyrok NSA z 8.01.1988 r., IV SA 806/87, ONSA 1988, nr 1, poz. 24.
Wyrok NSA z 29.08.1991 r., III SA 625/91, LEX nr 10316.
Wyrok NSA z 27.05.1992 r., SA/Po 1794/91, LEX nr 9353.
Wyrok NSA z 15.09.1994 r., SA/Po 1070/94, ONSA 1995, nr 3, poz. 123.
Wyrok NSA z 6.11.1995 r., SA/Ka 767/95.
Wyrok NSA z 9.10.1996 r., II SA/2097/95, LEX 28731.
Wyrok NSA z 14.11.1996 r., SA/Rz 1162/95, LEX nr 27375.
Wyrok NSA z 17.09.1997 r., II SA 1089/96, LEX nr 31312.
Wyrok NSA z 9.06.1998 r., II SA/Gd 986/97, LEX nr 44085.
wyrok NSA z 15.09.2005 r., I SA/Ka 631/02, LEX 81536.
Wyrok NSA z 20.02.2007 r., II OSK 350/06, LEX nr 344615.
Wyrok NSA z 20.01.2009 r., II GSK 644/08, LEX nr, 516035.
Wyrok NSA z 23.07.2009 r., II FSK 354/08, LEX nr 529426.
Wyrok NSA z 15.01.2010 r., I FSK 1976/08, LEX nr 593716.
Wyrok NSA z 16.12.2011 r. II GSK1314/10, LEX nr 1112030.
Wyrok NSA z 9.08.2012 r., II FSK 75/11, POP 2013/2/144-146.
Wyrok NSA z 21.09.2012 r., IGSK 1042/11, ONSAiWSA, 2013/6/115 LEX nr 1243867.
Wyrok NSA z 20.11.2012 r., II GSK 1593/11, LEX nr 1291730.
Wyrok NSA z 28.11.2012 r., I OSK 641/12, LEX nr 1291400.
Wyrok NSA z 4.12.2013 r., II GSK 1256/12, LEX nr 1430669.
Wyrok NSA z 3.02.2016 r., II FSK 2744/13, SIP LEX nr 2025652.
Wyrok NSA z 27.04.2016 r., II FSK 56/14, LEX nr 2111084.
Wyrok NSA z 24.02.2017 r., II OSK 1574/15 LEX nr 2283258.
Wyrok NSAz12.04.2017 r., II SA/Ke 99/17, LEX nr 2289707.
Wyrok NSA z 13.06.2017 r., II GSK 2278/15, LEX nr 2408934.
Wyrok NSA z 10.11.2017 r., I FSK 267/16, SIP LEX nr 2417420.
Wyrok NSA z 16.01.2018 r., II OSK 771/16, Legalis.
Orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
Wyrok WSA w Łodzi z 10.02.2003 r., I SA/Łd 603/01, ONSA 2004/1, poz. 28, LEX nr 79401.
Wyrok WSA w Warszawie z 21.03.2006 r., VI/SA/Wa 2215/05, LEX nr 257125.194 Bibliografia
Wyrok WSA w Szczecinie z 7.08.2006 r., I ACz 441/06, LEX nr 279953.
Wyrok WSA w Warszawie z 7.11.2006 r., VI/SA/Wa 1852/05, LEX nr 312029.
Wyrok WSA w Warszawie z 14.05.2007 r., VI SA/Wa 2230/06, LEX nr, 342075.
Wyrok WSA w Warszawie z 13.12.2007 r., VI SA/Wa 1834/07, LEX nr 438609.
Wyrok WSA w Warszawie z 28.10, 2009 r., III SA/Wa 1081/09, publ.: Internetowa Cen-
tralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
Wyrok z 18.04. 2013 r., III SA/Lu 112/13 LEX nr 1326339.
Wyrok WSA w Gdańsku z 20.03.2014 r., III SA/Gd 54/14 LEX nr 1471573.
Wyrok WSA w Łodzi z 1.04.2014 r., I SA/Łd 1336/13, SIP LEX nr 1457555.
Wyrok WSA w Gliwicach z 5.08.2014 r., III SA/Gl 329/14 LEX nr 1513667.
Wyrok WSA w Łodzi z 8.01.2015 r., I SA/Łd 1163/14, LEX nr 1646686.
Wyrok WSA w Poznaniu z 25.01.2017 r., I SA/Po 501/16, SIP LEX nr 2239395.
Wyrok WSA w Warszawie z 15.02.2017 r., I SAB/Wa 1624/16, LEX nr 2293599.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane