• Zakres ochrony prawa do zabezpieczenia społecznego z art. 67 Konstytucji RP

Zakres ochrony prawa do zabezpieczenia społecznego z art. 67 Konstytucji RP

 • Autor: Grzegorz Szklarski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-990-6
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 388/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 85.00 zł

  76.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 76.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Przedmiotem niniejszej książki jest konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego w kontekście zakresu jego ochrony prawnej na gruncie ustawy zasadniczej, gwarantowane przez wyrażający to prawo art. 67 Konstytucji RP. Książka stanowi pierwszą publikację, w której poddano szczegółowej analizie problematykę dopuszczalnych granic ingerencji ustawodawcy zwykłego w gwarantowane przez Konstytucję RP prawo do zabezpieczenia społecznego, w szczególności w kontekście orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zagadnienie będące przedmiotem książki ma istotne znaczenie z punktu widzenia swobody ustawodawcy do ustalania treści praw z zakresu zabezpieczenia społecznego w procesie stanowienia prawa na poziomie ustawodawstwa zwykłego. Ustawodawca zwykły powinien znać dozwolone granice ingerencji w prawo do zabezpieczenie społecznego, a tym samym znać konstytucyjny zakres ochrony tego prawa. Kwestia ta ma również istotne znaczenie w procesie oceny konstytucyjności przepisów aktów podkonstytucyjnych przez Trybunał Konstytucyjny, z punktu widzenia konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego. Książka adresowana jest do sędziów, w szczególności sędziów Trybunału Konstytucyjnego, pracowników administracji rządowej, legislatorów, jak również przedstawicieli środowisk naukowych i akademickich zainteresowanych takimi dziedzinami prawa, jak: prawo konstytucyjne, prawo ubezpieczeń społecznych, teoria prawa.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Normatywny charakter postanowień określających prawa i wolności socjalne w Konstytucji RP z 1997 r.

1. Wprowadzenie
2. Definicja normy prawnej według szkoły poznańskiej
3. Modyfikacje definicji normy prawnej stworzonej przez szkołę poznańską sporządzone na potrzeby prawa konstytucyjnego
3.1. Konstytucja jako akt o w pełni normatywnym charakterze w rozumieniu przyjętym przez S. Rozmaryna
3.2. Definicja normy prawnej zaproponowana przez K. Działochę
3.3. Normatywizm ustawy zasadniczej według L. Garlickiego
3.4. Rozumienie pojęcia normatywnego charakteru postanowień zawartych w konstytucji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
3.5. Ustalanie normatywnego charakteru postanowień konstytucyjnych w koncepcjach R. Dworkina i R. Alexy’ego

Rozdział 2. Normy programowe a postanowienia konstytucyjne określające cele i zadania państwa


1. Wprowadzenie
2. Normy programowe na gruncie Konstytucji PRL z 1952 r.
3. Rozumienie pojęcia norm programowych na gruncie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.
4. Pojęcie normy programowej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
5. Wnioski

Rozdział 3. Konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego a zagadnienie podmiotowości prawnej

1. Wprowadzenie
2. Pojęcie prawa podmiotowego – zagadnienia ogólne
3. Pojęcie prawa podmiotowego na gruncie prawa konstytucyjnego
4. Pojęcie publicznych praw podmiotowych
4.1. Definicja publicznych praw podmiotowych według  Georga Jellinka
4.2. Publiczne prawa podmiotowe w polskiej doktrynie prawa
5. Treść publicznego praw podmiotowego
6. Konstytucyjne prawa podmiotowe jako publiczne prawa podmiotowe
7. Prawo do zabezpieczenia społecznego z art. 67 konstytucji jako publiczne prawo podmiotowe
7.1. Prawo do zabezpieczenia społecznego jako prawo podmiotowe w doktrynie prawa konstytucyjnego
7.2. Prawo do zabezpieczenia społecznego jako prawo podmiotowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
8. Wnioski

Rozdział 4. Treść konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego z art. 67 konstytucji


1. Wprowadzenie
2. Obecna regulacja prawa do zabezpieczenia społecznego a brzmienie art. 60  Konstytucji z 1952 r.
3. Ustalanie treści normy prawnej w oparciu o powszechnie aprobowane kanony wykładni prawa
3.1. Wprowadzenie
3.2. Wykładnia językowa
3.3. Wykładnia systemowa
3.4. Wykładnia celowościowa
3.5. Ustalanie treści normy prawnej w oparciu o koncepcję granic językowego znaczenia wykładni
3.5.1. Założenia modelu językowego znaczenia granic wykładni
3.5.2. Założenie istnienia znaczenia interpretowanej normy prawnej
3.5.3. Typy granic wykładni możliwego znaczenia językowego
3.5.4. Założenie istnienia procedury umożliwiającej ustalenie znaczenia językowego interpretowanej normy prawnej
3.5.5. Koncepcja argumentacyjna jako podstawa wykładni w ramach granic możliwego znaczenia językowego
3.5.6. Koncepcja hermeneutyczna jako podstawa wykładni w ramach granic możliwego znaczenia językowego
3.5.7. Teoria derywacyjna jako podstawa wykładni w ramach granic możliwego znaczenia językowego
3.5.8. Pozajęzykowe determinanty wykładni norm prawnych
3.5.9. Subsydiarność a zupełność kanonów wykładni
3.5.10. Problem wieloznaczności i niejednoznaczności
3.6. Zarzuty stawiane koncepcji granic znaczenia językowego wykładni
3.7. Granice znaczenia językowego wykładni – konkluzje
4. Teoria argumentacyjna jako podstawa wykładni art. 67 konstytucji
4.1. Granica wykładni jako granica argumentacyjna
4.2. Procedura „ważenia” jako podstawa ustalania treści interpretowanej normy prawnej
5. Kanony wykładni w odniesieniu do art. 67 konstytucji
6. Pojęcie zabezpieczenia społecznego z art. 67 konstytucji
6.1. Pojęcie zabezpieczenia społecznego ukształtowane w doktrynie prawa
6.2. Pojęcie konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
7. Podmiotowy zakres ochrony konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego
8. Zakres normowania konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego
9. Zakres zastosowania normy prawnej z art. 67 konstytucji
9.1. Cel regulacji z art. 67 konstytucji
9.2. Środki realizacji celu określonego w art. 67 konstytucji

Rozdział 5. Istota prawa do zabezpieczenia społecznego z art. 67 konstytucji jako wyznacznik granicy ochrony konstytucyjnej

1. Istota prawa do zabezpieczenia społecznego z art. 67 konstytucji w polskiej doktrynie prawa konstytucyjnego
1.1. Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw człowieka
1.2. Zakaz naruszania istoty prawa do zabezpieczenia społecznego z art. 67 konstytucji
2. Istota prawa do zabezpieczenia społecznego jako element ograniczający swobodę działalności ustawodawcy w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
3. Istota prawa do zabezpieczenia społecznego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
3.1. Istota prawa do zabezpieczenia społecznego na gruncie Konstytucji z dnia 22 lipca 1952 r.
3.2. Istota prawa do zabezpieczenia społecznego z art. 67 na gruncie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.
3.2.1. Wprowadzenie
3.2.2. Przesłanki wyznaczające istotę prawa do zabezpieczenia społecznego
3.2.3. Pojęcie minimum zabezpieczenia społecznego odpowiadające istocie prawa do zabezpieczenia społecznego
3.2.4. Sposób ustalania wysokości minimum świadczeń odpowiadających istocie prawa do zabezpieczenia społecznego
3.2.5. Kształtowanie istoty konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego w oparciu o inne normy i zasady konstytucyjne
3.2.6. Istota prawa do zabezpieczenia społecznego a zagadnienie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych
4. Wnioski

Rozdział 6. Zasada proporcjonalności w procesie ograniczania prawa do zabezpieczenia społecznego z art. 67 konstytucji

1. Wprowadzenie
2. Zasada proporcjonalności w polskiej doktrynie prawa konstytucyjnego
3. Zasada proporcjonalności z art. 31 ust. 3 konstytucji na gruncie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
3.1. Wprowadzenie
3.2. Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego przed wejściem w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.
3.3. Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego na gruncie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.
4. Zasada proporcjonalności a prawo do zabezpieczenia społecznego z art. 67 konstytucji na gruncie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
4.1. Zasada proporcjonalności a prawo do zabezpieczenia społecznego przed wejściem w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.
4.2. Zasada proporcjonalności a prawo do zabezpieczenia społecznego z art. 67 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r.
5. Wnioski

Rozdział 7. Wpływ innych zasad i wartości konstytucyjnych na zakres ochrony prawa do zabezpieczenia społecznego z art. 67 konstytucji


1. Zakres ochrony konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego wynikający z zasady ochrony praw słusznie nabytych i zasady zaufania obywatela do państwa oraz stanowionego przez nie prawa
2. Zasady sprawiedliwości społecznej i zasada równości jako wyznaczniki zakresu ochrony konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego
3. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia

Grzegorz Szklarski
dr, absolwent prawa oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr nauk prawnych, adwokat z kilkunastoletnim stażem, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie, autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, teorii prawa. Zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje wokół prawa konstytucyjnego, praw i wolności człowieka, teorii prawa, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa cywilnego.

Książki tego autora

 1. Alexy R., Teorie der Grundrechte, Baden-Baden 1985.
  2. Alexy R., Die juristische Argumentation als rationale Diskurs, [w:] Elemente einer ju-
ristischen Begruendungslehre, R. Alexy, H.J. Koch., L. Kuhlen, H. Ruesmann, Baden-
Baden 2003.
  3. Antonów K., Prawo do emerytury, Kraków 2004.
  4. Arnio A., Taking Rules Seriously, Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie Beiheft
1990, nr 42.
  5. Atienza M., Ruiz Manero J., Las Piezas del Derecho (Teoria de los enunciados juridi-
cos), Barcelona 1996.
  6. Banaszak B., Prawa człowieka i obywatela w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Przegląd Sejmowy 1997, nr 5.
  7. Banaszak B., Jabłoński M. [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komentarz
do Konstytucji RP z 1997 r., Wrocław 1998.
  8. Banaszak B., Aktywizm orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Sejmowy
2009, nr 4.
  9. Barak A., Purposive Interpretation in Law, Princeton, Oxford 2005.
10. Bielska-Brodziak A., Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podat-
kowego, Warszawa 2009.
11. Biernat S., Problemy prawne sprawiedliwego rozdziału dóbr przez państwo, Kra-
ków 1985.
12. Bińczycka-Majewska T., Konstrukcje zabezpieczenia ryzyka starości w nowym syste-
mie prawnym, [w:] Konstrukcje prawa emerytalnego, T. Bińczycka-Majewska (red.),
Kraków 2004.
13. Borowski M., Grundrechte als Prinzipien. Die Unterscheidung von prima facie Position
und  definitive  Position  als  fundamentaler  Konstruktionsgrundsatz  der  Grudnrechte ,
Baden-Baden 1998.
14. Brzeziński B., Szkice z wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2002.
15. Bura A., Pojmowanie sprawiedliwości w orzecznictwie TK, Przegląd Sejmowy, nr 2(43),
2001.
16. Burda A., Niektóre zagadnienia treści i stosowania Konstytucji PRL, Studia Prawnicze
1966, z. 13.
17. Bydlinski F., Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 2 Aufl., Wien–New York 1991.376 Bibliografia
18. Canaris C.-W., Die Festellung von Luecken im Gesetz, Berlin 1964.
19. Canaris  C.-W.,  Das  Rangverhaeltnis  der  „klassischen”  Auslegungskriterien,  demon-
striert an Standardproblemen an dem Zivilrecht, [w:] Festschrift fuer Dieter Medicus
zum 70. Geburtstag, Heymanns 1999.
20. Christensen R., Was heissst Gesetzesbindung. Eine rechtlislinguistische Untersuchung,
Berlin 1989.
21. Complak K., Konstytucyjne postanowienia programowe czy normy o celach państwa?,
[w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, L. Gar-
licki, A. Szmyt (red.), Warszawa 2003.
22. Doperheuer O., Der Worlaut als Grenze. Thesen zu einem Topos der Verfassungsinter-
pretation, Heidelberg 1988.
23. Dreier R., Zur Problematik und Situation der Verfassungsinterpretation, [w:] Recht,
Moral, Ideologie, R. Dreier, Frankfurt am Main 1981.
24. Duhamel O., Meny Y. (red.), Dictionnaire constitutionnel, Paryż 2000.
25. Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2006.
26. Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998.
27. Działocha K., Stosowanie Konstytucji PRL, AUNC, Prawo XXIV 1985.
28. Działocha K., Konstytucyjne zasady treści prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytu-
cyjnego, Acta Univeristatis Wratislaviensis 1992, No. 1290, Prawo CC.
29. Działocha K., W. Gromski, Niepozytywistyczna koncepcja państwa prawnego a Trybu-
nał Konstytucyjny, PiP 1995, z. 3.
30. Działocha K., Hierarchia norm konstytucyjnych i jej rola w rozstrzyganiu kolizji norm,
[w:] Charakter i struktura norm Konstytucji, J. Trzciński (red.), Warszawa 1997.
31. Engisch K., Einfuehrung in das juristische Denken, 8 Aufl., Stuttgart-Berlin-Koeln 1983.
32. Esser J., Einfuehrung in die Grundbegriffe des Rechtes und Staates, Wien 1949.
33. Esser J., Vorverstaendnis und Methodenwahl in die Rechtfindung , Frankfurt am Main
1972.
34. Fikentscher W., Methoden des Rechts, Band IV, Tuebingen 1977.
35. Florczak-Wątor M., O pojęciu „ekspektatywa maksymalnie ukształtowana”, [w:] Prawa
człowieka – społeczeństwo obywatelskie – państwo demokratyczne. Księga jubileuszowa
dedykowana profesorowi Pawłowi Sarneckiemu, P. Tuleja, M. Florczak-Wątor, S. Kubas
(red.), Warszawa 2010.
36. M. Florczak-Wątor, O „minimum” wyznaczanym przez istotę prawa do zabezpieczenia
społecznego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Państwo demo-
kratyczne, prawne i socjalne. Tom II. Studia historyczno-prawne i ustrojowo porównaw-
cze. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi,
M. Grzybowski, B. Naleziński (red.), Kraków 2014.
37. Florczak-Wątor M., Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych, Kraków 2014.
38. Frąckiewicz L., Polityka społeczna: Zarys wykładu wybranych problemów, Katowice 2002.
39. Gadamer H.G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej , Kraków 1993.
40. Garlicki L., Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego za 1990 rok, PS 1991,
nr 3.
41. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1998.377 Bibliografia
42. Garlicki  L.,  Normatywna  wartość  ustawy  zasadniczej,  [w:]  Konstytucyjne  podstawy
systemu prawa, M. Wyrzykowski (red.), Warszawa 2001.
43. Garlicki L., Konstytucja RP. Komentarz (komentarz do art. 67), tom III, Warszawa 2003.
44. Garlicki L., Komentarz do Konstytucji RP (komentarz do art. 31 ust. 3), tom III, War-
szawa 2003.
45. Gizbert-Studnicki T., Wykładnia celowościowa, Studia Prawnicze 1985, z. 3–4.
46. Gizbert-Studnicki T., Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej, Zeszyty Nauko-
we Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych, 1986, z. 26.
47. Gizbert-Studnicki T., Grabowski A., Zasady i reguły prawne, PiP 1988.
48. Gizbert-Studnicki  T.,  Płeszka  K.,  Obraz  systemu  prawa  w  dogmatyce  prawniczej,
[w:] Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, Poznań 1990.
49. Gizbert-Studnicki T., Grabowski A., Normy programowe w konstytucji, [w:] Charakter
i struktura norm konstytucji, J. Trzciński (red.), Warszawa 1997.
50. Guenter K., Der Sinn fuer Angemessenheit: Anwandungsdiskurse in Moral und Recht,
Frankfurt am Main 1992.
51. Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie: teoria dyskursu wobec zagadnień prawa
i demokratyczne państwa prawnego, Warszawa 2005.
52. Hegenbarth R., Juristische Hermeneutyk und linguistische Pragmatyk, Athaeneum
1982.
53. Hubmann H., Die Methode der Abwaegung, [w:] Wertung und Abwaegung im Recht,
Heymann 1977.
54. Ineichen  H.,  Philosophische  Hemrnmeneutik  (Handbuch  Philosophie),  Freiburg-
-Muenchen 1991.
55. Jabłoński M., Zasada różnicowania zakresu realizacji konstytucyjnych wolności i praw
jednostki w oparciu o kryterium obywatelstwa polskiego, [w:] Wolności i prawa jednost-
ki w Konstytucji RP. Tom I: Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności
i praw jednostki w RP, M. Jabłoński, Warszawa 2010.
56. Jackowski M., Zasada ochrony praw nabytych, Wrocław 2006.
57. Jackowski M., Glosa do wyroku TK z dnia 10.04.2006 r., SK 30/04, PiP 2007, z. 4.
58. Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Zakamycze 2002.
59. Jarosz-Żukowska S., Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2003.
60. Jaskiernia J., Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu
ustawodawczym, Warszawa 1999.
61. Jaskiernia  J.,  Ochrona  praw  słusznie  nabytych  jako  przesłanka  procesu  decyzyjnego
w  parlamentarnym  postępowaniu  ustawodawczym,  [w:]  Środki  ochrony  praw  słusz-
nie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa UE, H. Zięba-Załucka, P. Chmielnicki
(red.), Warszawa 2012.
62. Jellinek G., System der subjektiven oeffentlichen Rechte , Tuebingen 1919.
63. Jędrasik-Jankowska I., Prawo do emerytury i rent z ubezpieczenia społecznego, Warsza-
wa 1992.
64. Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2003.
65. Kaczyński L., Renta socjalna, Gdańsk 1989.
66. Kelsen H., Reine Rechtslehre, Wien 1943.378 Bibliografia
67. Kelsen H., Zur Theorie der Interpretation , [w:] Die Wiener rechtstheoretische Schule,
t. 2, H.R. Klecatsky, R. Marcic, H. Klinghoffer (red.), Wien 2010.
68. Kędzia Z., Pojęcie i wolności obywatelskie (Uwagi na tle ustawy o Rzeczniku Praw Oby-
watelskich), PiP 1989, z. 3.
69. Koch H.J., Der unbestimmte Rechtsbegriff im Verwaltungsrecht, [w:] Juristische Metho-
denlehre ind analitysche Philosophie, H.J. Koch (Hrsg.), Kronberg 1976.
70. Koch H.J., Ruessmann H., Juristische Begruendungslehre, Muenchen 1982.
71. Koch H.J., Deduktive Entscheidungbegruendung, [w:] Elemente einer juristischen
Begruendungslehre, R. Alexy, H.J. Koch, L. Kuhlen, H. Ruesmann, Baden-Baden
2003.
72. Kolasiński K., Konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego a nowy system ubez-
pieczeń społecznych, PiP, 1999 nr 5.
73. Kolasiński K., Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, Toruń 2001.
74. Kordela  M.,  Formalna  interpretacja  klauzuli  demokratycznego  państwa  prawnego
w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Zasada demokratycznego państwa
prawnego w Konstytucji RP, S. Wronkowski (red.), Warszawa 2006.
75. Kordela M., Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012.
76. Kriele M., Teorie der Rechtsgewinnung, Berlin 1976.
77. Krings H., Der Grundsatz und die Massnahme. Annerkung zu einer Logik der Normen-
begruendung, [w:] Normen und Geschichte, Hrsg. W. Oelmueller, Paderborn 1979.
78. Księżopolski M., Magnuszewska-Otulak G., Gierszewska R., Zabezpieczenie społecz-
ne, [w:] Polityka społeczna, A. Rajkiewicz (red.), Gdańsk 2004.
79. Kubiak A., O interpretacji przepisów programowych Konstytucji, PiP 1987, z. 4.
80. Kuczma P., Prawo do zabezpieczenia społecznego, [w:] Realizacja i ochrona konstytu-
cyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, M. Jabłoński (red.),
Wrocław 2014.
81. Kulesza E., Konstytucyjne gwarancje prawa do zabezpieczenia społecznego obywateli,
[w:] Prawa człowieka a nowa Konstytucja RP, A. Łabno (red.), Warszawa 1998.
82. Kurowski P., Koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji – dotychczasowe po-
dejście, Warszawa 2002.
83. Kurowski P., Poziom i struktura minimum egzystencji w 2011 r. (na podstawie danych
średniorocznych), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012.
84. Larenz K., Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6 Aufl., Springer 1991.
85. Leszczyński L., WojciechowskiB., Zirk-Sadowski M., Wykładnia w prawie administra-
cyjnym, [w:] System prawa administracyjnego, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel
(red.), Warszawa 2012.
86. Maciejko W., Instytucje pomocy społecznej, Warszawa 2009.
87. Miąsik D., Zasada proporcjonalności w prawie wspólnotowym i jej zastosowanie przez
sądy krajowe, [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, A. Wróbel (red.),
Kraków 2005.
88. Meinhold H., Oekonomische Probleme der sozialen Sicherheit, [w:] Kieler Vertraege,
NF 1978, nr 86.
89. Morawski L., Spór o pojęcie państwa prawnego, PIP 1994, z. 4.379 Bibliografia
  90. Morawski  L.,  Zasady  prawa  –  komentarz  krytyczny,  [w:]  Studia  z  filozofii  prawa
– praca zbiorowa, J. Stelmach (red.), Kraków 2001.
  91. Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów, Toruń 2002.
  92. Mueller F., Juristische Methodik, 7 Aufl., Berlin 1997.
  93. Mureinik E., Expressio Unius: Exclusio Alterius?, South African Law Journal 1987.
  94. Nawacki  L.,  Obowiązek  ubezpieczenia  społecznego,  Przegląd  Ubezpieczeń,
nr 8/1999.
  95. Niżnik-Dobosz  I.,  Uwagi  nad  mechanizmem  nabywania  praw  podmiotowych,
[w:] Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa UE,
H. Zięba-Załucka, P. Chmielnicki (red.), Warszawa 2012.
  96. Niżnik-Mucha A., Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw w Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
  97. Nozick R., Anarchy, State und Utopia, New York 1974.
  98. Ohly A., Generalklausel und Richterrecht, AcP 2001, nr 1.
  99. Oniszczuk J., Państwo prawne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (zasady
państwa prawnego), Warszawa 1996.
100. Oniszczuk J., Konstytucja RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Kraków
2000.
101. Oniszczuk J., Prawo do dobrej demokracji i zasada zaufania jednostki do państwa,
[w:] Dziesięć lat konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, E. Gdulewicz, H. Zięba-Załuc-
ka (red.), Rzeszów 2007.
102. Opałek K., Prawo podmiotowe, Warszawa 1957.
103. Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969.
104. Pacud  R.,  Rola  państwa  w  organizacji  i  funkcjonowaniu  systemu  emerytalnego,
[w:] Konstrukcje prawa emerytalnego, Kraków 2004.
105. Papier H.J., Moeller J., Das Bestimmtheitsgebot und seine Durchsetzung, AoeR 1997,
nr 122.
106. Perelman Ch., Logika prawnicza. Nowa retoryka, Warszawa 1884.
107. Pietrzykowski T., Intuicja prawnicza. W stronę zewnętrznej integracji teorii prawa,
Warszawa 2012.
108. Piotrowski J., Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Warszawa 1966.
109. Płeszka K., Gizbert-Studnicki T., Dwa ujęcia wykładni. Próba konfrontacji, Zeszyty
Naukowe UJ, Prace z Nauk Politycznych, 1984, z. 20.
110. Płeszka K., Językowe znaczenie tekstu prawnego jako granica wykładni, [w:] Filozo-
ficzno-teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa , M. Zirka-Sadowski (red.),
Łódź 1997.
111. Płeszka  K.,  Reguły  preferencji  w  prawniczych  rozumowaniach  interpretacyjnych,
[w:] Studia z filozofii prawa , J. Stelmach, Kraków 2003.
112. Pułło A., Idee ogólne a zasady prawa konstytucyjnego, PiP 1995, z. 8.
113. Pułło A., Z problematyki zasad prawa: idee ogólne w prawie konstytucyjnym, Prze-
gląd Sejmowy 1996, z. 1.
114. Radwański Z., Zarys części ogólnej prawa cywilnego, Warszawa 1979.
115. Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994.380 Bibliografia
116. Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, Warsza-
wa 1994.
117. Romanowicz  M.,  Pomiędzy  uniwersalnym  a  partykularnym  wymiarem  wykład-
ni prawa. Wpływ teorii prawa i nauki prawa konstytucyjnego na wzorce wykładni
konstytucji, [w:] Wykładnia konstytucji. Inspiracje, Teorie, argumenty, T. Stawecki,
J. Winczorek (red.), Warszawa 2014.
118. Rozmaryn S., Konstytucja jako ustawa zasadnicza PRL, Warszawa 1967.
119. Rundstein S., Zasady teorii prawa, Warszawa 1924.
120. Rymsza M., Podstawowe dylematy reformowania zabezpieczenia społecznego w Pol-
sce, PiZS 1997, nr 7.
121. Sadurski W., Teoria sprawiedliwości: podstawowe zagadnienia, Warszawa 1988.
122. Sarnecki P., Normy programowe w konstytucji i odpowiadające im wolności obywatel-
skie, [w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje,
Warszawa 2003.
123. Scalia A., Garner B.A., Reading law. The interpretation of legal text, St. Paul, Minn.
2012.
124. Schlink B., Abwaegung im Verfassunsgrechs, Berlin 1976.
125. Schwarz K.A., Vertrauensschutz als Verfassungsprinzip, Baden-Baden 2002.
126. Sieckmann J.-R., Regel- und Prinzipienmodelle des Rechtssystems, Baden-Baden 1990.
127. Sieckmann J.-R., Zur Begruendung von Abwaegungsurteilen, Rechtstheorie 1995.
128. Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom I. Teoria publicznego i pry-
watnego indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2013.
129. Sokolewicz W., O osobliwościach wykładni przepisów konstytucyjnych, [w:] Państwo
prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Warszawa 2012.
130. Sowiński G., Wokół rozumienia, Kraków 1993.
131. Spyra T., Granice wykładni prawa, Kraków 2006.
132. Stawecki T., Wykładnia konstytucji jako przedmiot analiz teoretycznych, porównaw-
czych oraz badań empirycznych, [w:] Wykładnia konstytucji. Inspiracje, Teorie, argu-
menty, T. Stawecki, J. Winczorek (red.), Warszawa 2014.
133. T.  Stawecki,  Koncepcje  wykładni  konstytucji  we  współczesnych  polskich  naukach
prawnych,  [w:]  Wykładnia  konstytucji.  Inspiracje,  Teorie,  argumenty,  T.  Stawecki,
J. Winczorek (red.), Warszawa 2014.
134. Stelmach J., Współczesna filozofia interpretacji prawniczej , Kraków 1999.
135. Stelmach J., Brożek B., Metody prawnicze, Kraków 2006.
136. Stelmach  J.,  Dyskrecjonalność  sędziowska  w  pozytywistycznych  i  niepozytywistycz-
nych koncepcjach prawa, [w:] Dyskrecjonalność w prawie, Materiały XVIII Ogólno-
polskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Warszawa, 22–24  września 2008 r.,
W. Staśkiewicz, T. Stawecki (red.), Warszawa 2010.
137. Stern K., Das Staatrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. I, Grundbegriffe und
Grundlagen des Staatrechts, Strukturprinzipien der Verfassung, Muenchen 1984.
138. Szczur M.A., System zabezpieczenia społecznego w Polsce, Warszawa 2004.
139. Szklarski G., Konstytucyjne prawa socjalne na tle zasad sprawiedliwości społecznej,
Przegląd Prawa Publicznego 2014, nr 3.381 Bibliografia
140. Szklarski G., Granice swobody ustawodawcy w określaniu zakresu i form prawa do
zabezpieczenia  społecznego  w  świetle  orzecznictwa  Trybunału  Konstytucyjnego,
[w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, A. Świątkowski (red.), Kra-
ków 2014.
141. Szubert W., Studia z polityki społecznej, Warszawa 1973.
142. Szubert W., Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, Warszawa 1987.
143. Szymański  Z.,  Zabezpieczenie  społeczne.  Ubezpieczenia  społeczne  i  wzajemne,
[w:] Polityka społeczna, A. Rajkiewicz (red.), Warszawa 1973.
144. Ślebzak K., Ochrona emerytalnych praw nabytych, Warszawa 2009.
145. Ślebzak K., Komentarz do art. 67 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz
* Art. 1–86, M. Safjan, L. Bosek (red.), Warszawa 2016.
146. Tuleja P., Interpretacja konstytucji, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania.
Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, Warszawa 1996.
147. Tuleja P., Normatywna treść praw jednostki w ustawach konstytucyjnych RP, War-
szawa 1997.
148. Tuleja P., Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności, Kraków
2003.
149. Tuleja P., Podstawowe problemy związane z interpretacją Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Księga XX-lecia orzecznic-
twa Trybunału Konstytucyjnego, M. Zubik (red.), Warszawa 2006.
150. Turnowiecki W., Polityka społeczna, Gdańsk 2004.
151. von Savigny E., Philosophie der normalen Sprache, Frankfurt am Main 1974.
152. von Savigny F.C., Juristische Methodenlehre, Stuttgart 1951.
153. von Savigny F.C., System des heutigen Roemischen Rechts, Band I, Berlin 1840.
154. Wank R., Die juristische Begriffsbildung , Muenchen 1985.
155. Wantoch-Rekowski J., System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa. Studium
prawnofinansowe , Warszawa 2014.
156. Wierczyński G., Komentarz do zał. § 1 rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, [w:] Zasady techniki prawodawczej. Ko-
mentarz do rozporządzenia, K. Waryjewski (red.), T. Bąkowski, P. Bielski, K. Kaszu-
bowski, M. Kołoszczyński, J. Stelina, G. Wierczyński, Warszawa 2003.
157. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa
2000.
158. Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji
RP, Kraków 1999.
159. Wojtyczek K., Zasada proporcjonalności, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Kon-
stytucji RP, B. Banaszak, A. Preisner (red.), Warszawa 2002.
160. Woleński J., Logiczne problemy wykładni prawa, Kraków 1972.
161. Wronkowska S., Analiza pojęcia prawa podmiotowego, Prace Wydziału Prawa UAM,
nr 61, Poznań 1973.
162. Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa. Zagadnienia podstawo-
we, Warszawa 1974.
163. Wronkowska S., W sprawie bezpośredniego stosowania Konstytucji, PiP 2001, z. 9.382 Bibliografia
164. Wronkowska  S.,  Charakter  prawny  klauzuli  demokratycznego  państwa  prawnego
(art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej), [w:] Zasada demokratycznego państwa prawne-
go w Konstytucji RP, S. Wronkowski (red.), Warszawa 2006.
165. Wróblewski J., Interpetatio extensiva, RPEiS 1965, z. 1.
166. Wróblewski  J.,  Nieostrość  systemu  prawa,  Studia  Prawno-Ekonomiczne  1983,
t. XXXI.
167. Wróblewski J., Teoria racjonalnego tworzenia prawa, Wrocław 1985.
168. Wróblewski J., Trybunał Stanu a Trybunał Konstytucyjny – związki instytucjonalne
i problemy wspólne, PiP 1986, nr 2.
169. Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988.
170. Wróblewski J., Zasady tworzenia prawa, Warszawa 1989.
171. Wyrzykowski M., Komentarz do Konstytucji RP, Warszawa 1995.
172. Zakolska J., Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego,
Warszawa 2008.
173. Zakrzewska  J.,  Konstytucyjna  zasada  państwa  prawnego  w  praktyce  Trybunału
Konstytucyjnego, PiP 1992, z. 7.
174. Zakrzewski W., Konstytucja państwa a konstytucja społeczeństwa, PiP 1969, z. 11.
175. Zalewska M., Czysta teoria wykładni prawa/ Hans Kelsen – teoretyk i konstytucjona-
lista, [w:] Wykładnia konstytucji. Inspiracje, Teorie, argumenty, T. Stawecki, J. Win-
czorek (red.), Warszawa 2014.
176. Zieleniecki M., Prawo do zabezpieczenia społecznego, Gdańskie Studia Prawnicze,
t. XIII, 2005.
177. Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002.
178. Zieliński M., Podstawowe zasady współczesnej wykładni prawa, [w:] Teoria i prakty-
ka wykładni, P. Winczorek (red.), Warszawa 2005.
179. Zieliński M., Radwański Z., Wykładnia prawa cywilnego, Studia Prawa Prywatnego
2006, nr 1.
180. Zieliński T., Ochrona praw nabytych – zasada państwa prawnego, PiP 1992, z. 3.
181. Zieliński T., Ubezpieczenia społeczne pracowników, Warszawa 1994.
182. Zieliński T., Klauzule generalne w nowym porządku konstytucyjnym, PiP 1997,
z. 11–12.
183. Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.
184. Ziembiński Z., Stan dyskusji nad problematyką klauzul generalnych, PiP 1989.
185. Ziembiński Z., Wartości konstytucyjne, Warszawa 1993.
186. Ziembiński Z., Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne, Warszawa 1996.
187. Zięba-Załucka H., Zasada ochrony praw nabytych jako element zasady demokra-
tycznego państwa prawnego, [w:] Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle
Konstytucji  RP  i  prawa  UE,  H.  Zięba-Załucka,  P.  Chmielnicki  (red.),  Warsza-
wa 2012.
188. Zippelius R., Einfuehrung in die juristische Methodenlehre, Muenchen 1971.
189. Zirk-Sadowski M., Uczestniczenie prawników w kulturze, PiP 2002, z. 9.383 Bibliografia
Orzecznictwo
Orzeczenia sądów administracyjnych
  1. Wyrok NSA z dnia 14.12.2000 r., NSA 2/01, ONSA 2001, nr 2, poz. 49.
  2. Wyrok NSA z dnia 30.10.2002 r., I SA/Ka 1607/01, POP 2003, nr 3, poz. 73.
  3. Wyrok WSA z dnia 8.10.2004 r., I SA/Bk 197/04, POP 2005, nr 4.
  4. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13.12.2005 r., V SA/Wa 2098/05, LEX nr 190855.
  5. Wyrok NSA z dnia 31.07.2006 r., I FSK 311/06, LEX nr 293153.
Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
  1. Postanowienie TK z dnia 22.03.2000 r., P 12/98, OTK ZU 2000, nr 2, poz. 67.
  2. Postanowienie TK z dnia 27.02.2006 r., Ts 198/05, OTK ZU 2006, nr 4B, poz. 155.
  3. Postanowienie TK z dnia 19.07.2006 r., Ts 198/05, OTK ZU 2006, nr 4B, poz. 156.
  4. Postanowienie TK z dnia 15.07.2010 r., S 2/10, OTK ZU 2010, nr 6A, poz. 65.
  5. Postanowienie TK z dnia 24.06.2012 r., Tw 2/16, OTK ZU 2014, nr 6B, poz. 524.
  6. Postanowienie TK z dnia 18.12.2012 r., Tw 2/14, OTK ZU 2014, nr 6B, poz. 524.
  7. Orzeczenie TK z dnia 28.05.1986 r., U 1/86, OTK ZU 1986, poz. 2.
  8. Orzeczenie TK z dnia 5.11.1986 r., U 5/86, OTK ZU 1986, poz. 1.
  9. Orzeczenie TK z dnia 9.03.1988 r., U 7/87, OTK ZU 1988, poz. 1.
10. Orzeczenie TK z dnia 30.11.1988 r., K 1/88, OTK ZU 1988, poz. 6.
11. Orzeczenie TK z dnia 4.10.1989 r., K 3/88, OTK ZU 1989, poz. 2.
12. Orzeczenie TK z dnia 8.11.1989 r., K 7/89, OTK ZU 1989, poz. 8.
13. Orzeczenie TK z dnia 22.08.1990 r., K 7/90; OTK ZU 1990, poz. 5.
14. Orzeczenie TK z dnia 28.05.1991 r., K 1/91, OTK ZU 1991, poz. 4.
15. Orzeczenie TK z dnia 29.01.1992 r., K 15/91, OTK ZU 1992, poz. 8.
16. Orzeczenie TK z dnia 11.02.1992 r., K 14/91, OTK ZU 1992, poz. 7.
17. Orzeczenie TK z dnia 3.11.1992 r., sygn. K. 12/92, OTK ZU 1992, poz. 24.
18. Orzeczenie TK z dnia 26.01.1993 r., U 10/92, OTK ZU 1993, poz. 2.
19. Orzeczenie TK z dnia 23.02.1993 r., K 10/92, OTK ZU 1993 r., poz. 5.
20. Orzeczenie TK z dnia 6.04.1993 r., K 7/92, OTK ZU 1993, poz. 7.
21. Orzeczenie TK z dnia 20.04.1993 r., P 6/92, OTK ZU 1993, cz. 1, poz. 8.
22. Orzeczenie TK z dnia 29.09.1993 r., K 17/92, OTK ZU 1993, poz. 33.
23. Orzeczenie TK z dnia 6.10.1993 r., W 15/92, OTK ZU 1993, nr 2, poz. 49.
24. Orzeczenie TK z dnia 12.10.1993 r., K 4/93, OTK ZU 1997, poz. 34.
25. Orzeczenie TK z dnia 19.10.1993 r., K 14/92, OTK ZU 1993, poz. 35.
26. Orzeczenie TK z dnia 15.02.1994 r., K 15/93, OTK ZU 1994, poz. 4.
27. Orzeczenie TK z dnia 11.04.1994 r., K 10/93, OTK ZU 1994, poz. 7.
28. Orzeczenie TK z dnia 24.05.1994 r., K 1/94, OTK ZU 1994, poz. 10.
29. Orzeczenie TK z 28.06.1994 r., K 6/93, OTK ZU 1994, poz. 14.
30. Orzeczenie TK z dnia 14.03.1995 r, K 13/94; OTK ZU 1995, poz. 6.
31. Orzeczenie TK z dnia 26.04.1995 r., K 11/94; OTK ZU 1995; poz. 12.384 Bibliografia
32. Orzeczenie TK z dnia 27.06.1995 r., K 4/94, OTK ZU 1995, poz. 16.
33. Orzeczenie TK z dnia 17.10.1995 r., K. 10/95, OTK ZU 1995, nr 2, poz. 10.
34. Orzeczenie TK z dnia 24.10.1995 r., K 14/95, OTK ZU 1995, poz. 32.
35. Orzeczenie TK z dnia 20.11.1995 r., K 23/95, OTK ZU 1995, poz. 33.
36. Orzeczenie TK z dnia 21.11.1995 r., K 12/95, OTK ZU 1995, poz. 35.
37. Orzeczenie TK z dnia 17.07.1996 r., K 8/96, OTK ZU 1996, nr 4, poz. 32.
38. Orzeczenie TK z dnia 3.09.1996 r., K 10/96; OTK ZU 1996, nr 4, poz. 33.
39. Orzeczenie TK z dnia 19.11.1996 r., K 7/95, OTK ZU 1996, nr 6, poz. 49.
40. Orzeczenie TK z dnia 20.11.1996 r., K 27/95, OTK ZU 1996, nr 6, poz. 50.
41. Orzeczenie TK z dnia 25.02.1997 r., K 21/95, OTK ZU 1997, nr 1, poz. 7.
42. Orzeczenie TK z dnia 9.06.1997 r., K. 24/96, OTK ZU 1997, nr 2, poz. 20.
43. Orzeczenie TK z dnia 23.09.1997 r., K 25/96, OTK ZU 1997, nr 3–4, poz. 36.
44. Wyrok TK z dnia 15.10.1997 r., K 11/97, OTK ZU 1997, nr –4, poz. 39.
45. Wyrok TK z dnia 27.11.1997 r., U 11/97, OTK ZU 1997, nr 5–6, poz. 67.
46. Wyrok TK z dnia 16.12.1997 r., K 8/97; OTK ZU 1997, nr 5–6, poz. 70.
47. Wyrok TK z dnia 22.12.1997 r., K 2/97, OTK ZU 1997, nr 5–6, poz. 72.
48. Wyrok TK z dnia 9.06.1998 r., K 28/97, OTK ZU 1998, nr 4, poz. 50.
49. Wyrok TK z dnia 23.11.1998 r., SK 7/98, OTK ZU, nr 7, poz. 114.
50. Wyrok TK z dnia 12.01.1999 r., P 2/98, OTK Z.U. 1999, nr, poz. 2.
51. Wyrok TK z dna 13.04.1999 r., K 36/98, OTK ZU 1999, nr 3, poz. 40.
52. Wyrok TK z dnia 11.05.1999 r., K 13/98, OTK ZU 1999, nr 4, poz. 74.
53. Wyrok TK z dnia 25.05.1999 r., SK 9/98, OTK ZU 1999, nr 4, poz. 78.
54. Wyrok TK z dnia 2.06.1999 r., K 34/98, OTK 1999, nr 5, poz. 94.
55. Wyrok TK z dnia 22.06.1999 r., K 5/99, OTK ZU 1999, nr 5, poz. 100.
56. Wyrok TK z dnia 8.12.1999 r., SK 19/99, OTK ZU 1999, nr 7, poz. 161.
57. Wyrok TK z dnia 20.12.1999 r., K 4/99, OTK ZU 1999, nr 7, poz. 165.
58. Wyrok TK z dnia 4.01.2000 r., K 18/99, OTK ZU 2000, nr 1, poz. 1.
59. Wyrok TK z dnia 18.01.2000 r., K 17/99, OTK ZU 2000, nr 1, poz. 4.
60. Wyrok TK z dnia 12.01.2000 r., P 11/98, OTK ZU 2000, nr 1, poz. 3.
61. Wyrok TK z dnia 8.03.2000 r., Pp 1/99, OTK ZU 2000, nr 2, poz. 58.
62. Wyrok TK z dnia 11.04.2000 r., K 15/98, OTK ZU 2000, nr 3, poz. 86.
63. Wyrok TK z dnia 12.04.2000 r., K 8/98, OTK ZU 2000, nr 3, poz. 87.
64. Wyrok TK z dnia 8.05.2000 r., SK 22/99, OTK ZU 2000, nr 4, poz. 107.
65. Wyrok TK z dnia 28.06.2000 r., K 34/99; OTK ZU 2000, nr 5, poz. 142.
66. Wyrok TK z dnia 12.09.2000 r., K 1/00, OTK ZU 2000, nr 6, poz. 185.
67. Wyrok TK z dnia 8.11.2000 r., SK 18/99, OTK ZU 2000, nr 7, poz. 258.
68. Wyrok TK z dnia 14.11.2000 r., K 7/00; OTK ZU 2000, nr 7, poz. 259.
69. Wyrok TK z dnia 15.11.2000 r., P 12/99, OTK ZU 2000, nr 7, poz. 260.
70. Wyrok TK z dnia 4.12.2000 r., K 9/00, OTK ZU 2000, nr 8, poz. 294.
71. Wyrok TK z dnia 27.02.2001 r., K 27/00, OTK ZU 2001, nr 2, poz. 29.
72. Wyrok TK z dnia 4.04.2001 r., K 11/00, OTK ZU 2001, nr 3, poz. 54.
73. Wyrok TK z dnia 7.05.2001 r., K 19/00, OTK ZU 2001, nr 4, poz. 82.
74. Wyrok TK z dnia 19.07.2001 r., SK 14/00, OTK ZU 2001, nr 2A, poz. 31.385 Bibliografia
  75. Wyrok TK z dnia 22.10.2001 r., SK 16/01, OTK ZU 2001, nr 7, poz. 214.
  76. Wyrok TK z dnia 30.10.2001 r., K 33/00; OTK ZU 2001, nr 7, poz. 217.
  77. Wyrok TK z dnia 6.02.2002 r., SK 11/01, OTK ZU 2002, nr 1A, poz. 2.
  78. Wyrok TK z dnia 16.04.2002, SK 23/01; OTK ZU 2002, nr 3A, poz. 26.
  79. Wyrok TK z dnia 12.06.2002 r., K 26/00, OTK ZU 2002, nr 2A, poz. 18.
  80. Wyrok TK z dnia 2.07.2002 r., U 7/01, OTK ZU 2002, nr 4A, poz. 48.
  81. Wyrok TK z dnia 5.11.2002 r., P 7/01, OTK ZU 2002, nr 6A, poz. 80.
  82. Wyrok TK z dnia 27.01.2003 r., SK 27/02, OTK ZU 2003, nr 1A, poz. 2.
  83. Wyrok TK z dnia 18.02.2003 r., K 24/02; OTK ZU 2003, nr 2A, poz. 11.
  84. Wyrok TK z dnia 16.04.2003 r., K 41/02; OTK ZU 2002, nr 6A, poz. 83.
  85. Wyrok TK z dnia 14.04.2003 r., K 34/02; OTK ZU 2003, nr 4A, poz. 30.
  86. Wyrok TK z dnia 16.06.2003 r., K 52/02, OTK ZU 2003, nr 6A, poz. 54.
  87. Wyrok TK z dnia 24.02.2004 r., K 54/02, OTK ZU 2004, nr 2A, poz. 10.
  88. Wyrok TK z dnia 4.05.2004 r., K 8/03; OTK ZU 2004, nr 5A, poz. 37.
  89. Wyrok TK z dnia 7.09.2004 r., SK 30/03, OTK ZU 2004, nr 8A, poz. 82.
  90. Wyrok TK z dnia 25.10.2004, SK 33/03, OTK ZU 2004, nr 9A, poz. 94.
  91. Wyrok TK z dnia 15.12.2004 r., K 2/04, OTK ZU 2004, nr 11A, poz. 117.
  92. Wyrok TK z dnia 31.01.2005 r., SK 27/03, OTK ZU 2005, nr 1A, poz. 8.
  93. Wyrok TK z dnia 29.06.2005 r., SK 34/04, OTK ZU 2005, nr 6A, poz. 69.
  94. Wyrok TK z dnia 19.07.2005 r., SK 20/03, OTK ZU 2005, nr 7A, poz. 82.
  95. Wyrok TK z dnia 22.09.2005 r., Kp 1/05, OTK ZU 2005, nr 8A, poz. 93.
  96. Wyrok TK z dnia15.11.2005 r., P 3/05, OTK ZU 2005, nr 10A, poz. 115.
  97. Wyrok TK z dnia 18.01.2006 r., K 21/05, OTK ZU 2006, nr 1A, poz. 4.
  98. Wyrok TK z dnia 31.01.2006 r., K 23/03, OTK ZU 2006, nr 1A, poz. 8.
  99. Wyrok TK z dnia 7.02.2006 r., SK 45/04, OTK ZU 2006, nr 2A, poz. 15.
100. Wyrok TK z dnia 23.03.2006 r., K 4/06, OTK ZU 2006, nr 3A, poz. 32.
101. Wyrok TK z dnia 17.05.2006 r., K 33/05, OTK ZU 2006, nr 5A, poz. 57.
102. Wyrok TK z dnia 3.07.2006 r., SK 56/05, OTK ZU 2006, nr 7A, poz. 77.
103. Wyrok TK z dnia 2.10.2006 r., SK 34/06, OTK ZU 2006, nr 9A, poz. 118.
104. Wyrok TK z dnia 3.10.2006 r., K 30/05, OTK ZU 2006, nr 9A, poz. 119.
105. Wyrok TK z dnia 30.10.2006 r., P 10/06, OTK ZU 2006, nr 9A, poz. 128.
106. Wyrok TK z dnia 11.12.2006 r., SK 15/06, OTK ZU 2006, nr 11A, poz. 170.
107. Wyrok TK z dnia 20.11.2006 r., SK 66/06, OTK ZU 2006, nr 10A, poz. 152.
108. Wyrok TK z dnia 13.02.2007 r., K. 46/05, OTK ZU 2007, nr 2A, poz. 10.
109. Wyrok TK z dnia 20.02.2007 r., P 1/06; OTK ZU 2007, nr 2A, poz. 11.
110. Wyrok TK z dnia 13.03.2007 r., K 8/07, OTK ZU 2007, nr 3A, poz. 26.
111. Wyrok TK z dnia 19.03.2007 r., K 47/05, OTK ZU 3A, poz. 27.
112. Wyrok TK z dnia 26.03.2007 r., K 29/06, OTK ZU 2007, nr 3A, poz. 30.
113. Wyrok TK z dnia 29.05.2007 r., P 8/06, OTK ZU 2007, nr 6A, poz. 57.
114. Wyrok TK z dnia 10.07.2007 r., SK 50/06, OTK ZU 2007, nr 7A, poz. 75.
115. Wyrok TK z dnia 30.10.2007 r., P 36/06, OTK ZU 2007, nr 9A, poz. 110.
116. Wyrok TK z dnia 13.12.2007 r., SK 37/06, OTK ZU 2007, nr 11A, poz. 157.
117. Wyrok TK z dnia 20.02.2008 r., K 30/07, OTK ZU 2008, nr 1A, poz. 6.386 Bibliografia
118. Wyrok TK z dnia 23.04.2008 r., SK 16/07, OTK ZU 2008, nr 8A, poz. 45.
119. Wyrok TK z dnia 5.03.2008 r., SK 82/06, OTK ZU 2008, nr 2A, poz. 34.
120. Wyrok TK z dnia 1.04.2008 r., SK 96/06, OTK ZU 2008, nr 3A, poz. 40.
121. Wyrok TK z dnia 29.04.2008 r., P 38/06, OTK ZU 2008, nr 3A, poz. 46.
122. Wyrok TK z dnia 3.06.2008 r., K 42/07, OTK ZU 2008, nr 5A, poz. 77.
123. Wyrok TK z dnia 10.06.2008 r., SK 17/07, OTK ZU 2008, nr 5A, poz. 78.
124. Wyrok TK z dnia 24.06.2008 r., SK 16/06, OTK ZU 2008, nr 5A, poz. 85.
125. Wyrok TK z dnia 8.07.2008 r., K 46/07; OTK ZU 2008, nr 6A, poz. 104.
126. Wyrok TK z dnia 30.09.2008 r., K 44/07, OTK ZU 2008, nr 7A, poz. 126.
127. Wyrok TK z dnia 18.11.2008 r., P 47/07, OTK ZU 2008, nr 9A, poz. 156.
128. Wyrok TK z dnia 11.12.2008 r., K 33/07, OTK ZU, nr 10A, poz. 177.
129. Wyrok TK z dnia 7.04.2009 r., P 7/08; OTK ZU 2009, nr 4A, poz. 46.
130. Wyrok TK z dnia 9.07.2009 r., K 31/08, OTK ZU 2009, nr 7A, poz. 107.
131. Wyrok TK z dnia 15.07.2009 r., K 64/07; OTK ZU 2009, nr 7A, poz. 110.
132. Wyrok TK z dnia 23.11.2009 r., P 61/08, OTK ZU 2009, nr 10A, poz. 150.
133. Wyrok TK z dnia 27.01.2010 r., SK 41/07, OTK ZU 2010, nr 1A, poz. 5.
134. Wyrok TK z dnia 9.02.2010 r., P 58/08, OTK ZU 2010, nr 2A, poz. 9.
135. Wyrok TK: z dnia 24.02.2010 r., K 6/09, OTK ZU 2010, nr 2A, poz. 15.
136. Wyrok TK z dnia 15.07.2010 r., K 63/07, OTK ZU 2010, nr 6A, poz. 60.
137. Wyrok TK z dnia 28.10.2010 r., P 25/09, OTK ZU 2010, nr 8A, poz. 82.
138. Wyrok TK z dnia 18.01.2011 r., P 44/08, OTK ZU 2011, nr 1A, poz.1.
139. Wyrok TK z dnia 19.04.2011 r., P 41/09, OTK ZU 2011, nr 3A, poz. 25.
140. Wyrok TK z dnia 28.02.2012 r., K 5/11, OTK ZU 2012, nr 2A, poz. 16.
141. Wyrok TK z dnia 29.05.2012 r., SK 17/09, OTK ZU 2012, nr 5A, poz. 53.
142. Wyrok TK z dnia 13.11.2012 r, K 2/12, OTK ZU 2012, nr 10A, poz. 121.
143. Wyrok TK z dnia 19.12.2012 r., K 9/12, OTK ZU 2012, nr 11A, poz. 136.
144. Wyrok TK z dnia 31.01.2013 r., K 14/11; OTK ZU 2013,. nr 1A, poz. 7.
145. Wyrok TK z dnia 25.06.2013 r., P 11/12, OTK ZU 2013, nr 5A, poz. 62.
146. Wyrok TK z dnia 11.07.2013 r., SK 16/12, OTK ZU 2013, nr 6A, poz. 75.
147. Wyrok TK z dnia 7.05.2014 r., K 43/12, OTK ZU 2014, nr 5A, poz. 50.
148. Wyrok TK z dnia 3.06.2014 r., K 19/11, OTK ZU 2014, nr 6A, poz. 60.
149. Wyrok TK z dnia 30.09.2015 r., K 3/13, OTK ZU 2015, nr 8A, poz. 125.
150. Wyrok TK z dnia 21.10.2015 r., P 32/12; OTK ZU 2015 r., nr 9A, poz. 148.
151. Wyrok TK z dnia 28.10.2015 r., K 21/14, OTK ZU 2015, nr 9A, poz. 152.
152. Wyrok TK z dnia 25.11.2015 r., K 5/08; OTK ZU 2008, nr 9A, poz. 159.
Zdania odrębne do orzeczeń i wyroków
Trybunału Konstytucyjnego
  1. Dybowski T., zdanie odrębne do orzeczenia z dnia 20.11.1995 r., K 23/95.
  2. Gintowt-Jankowicz M., zdanie odrębne do wyroku TK z dnia 19.12.2012 r., K 9/12.
  3. Granat  M.,  Kotlinowski  M.,  zdania  odrębne  do  wyroku  TK  z  dnia  19.12.2012  r.,
K 9/12.387 Bibliografia
  4. Granat M., zdanie odrębne do wyroku TK z dnia 7.05.2014 r., K 43/12.
  5. Łętowska E., zdanie odrębne do wyroku z dnia 13.02.2007 r., K 46/05.
  6. Łętowska E., zdanie odrębne do wyroku TK z dnia 24.02.2010 r., K 6/09.
  7. Łętowska E., zdanie odrębne do wyroku TK z dnia 15.07.2010 r., K 63/07.
  8. Kotlinowski M., zdanie odrębne do postanowienia TK z dnia 18.12.2012 r., Tw 2/14.
  9. Mazurkiewicz M., zdanie odrębne do wyroku TK z dnia 24.02.2010 r., K 6/09.
10. Rzepliński A., zdanie odrębne do wyroku z dnia 13.11.2012 r., K 2/12.
11. Tuleja P., zdanie odrębne do wyroku z dnia 13.11.2012 r., K 2/12.
12. Tuleja P., zdanie odrębne do wyroku TK z dnia 19.12.2012 r., K 9/12.
13. Wyrzykowski M., zdanie odrębne do wyroku TK z dnia 24.02.2010 r., K 6/09.
14. Zoll A., zdanie odrębne do orzeczenia z dnia 20.11.1995 r., K 23/95.
Orzecznictwo Federalnego Trybunału Konstytucyjnego
  1. Uchwała FTK z dnia 10.11.1998 r., sygn. 2 BvL 42/93, BVefrGE 99, 246, nb. 65.
  2. Uchwała FTK z dnia 25.09.1992 r., sygn. 2 BvL 5/91, BVerfGE 87, 153, nb. 69.
  3. Uchwała FSK z dnia 13.02.2008 r., sygn. 2 BvL 1/06, BVerfGE 120, 125.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane