• Zagadnienia proceduralne sędziowskiego stanu spoczynku

Zagadnienia proceduralne sędziowskiego stanu spoczynku

 • Autor: Zbigniew Czarnik
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-948-7
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 136/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka jest pierwszą publikacją na rynku wydawniczym, w której podjęto tematykę proceduralnych aspektów sędziowskiego stanu spoczynku. Zatem stanowi uzupełnienie zagadnień materialnych związanych ze stanem spoczynku. Zagadnień, które w obecnym czasie stały się przedmiotem licznych wypowiedzi naukowych i publicystycznych. Celem pracy jest wykazanie znaczenia problematyki proceduralnej sędziowskiego stanu spoczynku w realizacji konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziowskiej oraz przedstawienie standardów jakie powinna spełniać taka procedura. Dokonane w tym zakresie ustalenia odnoszą się nie tylko do poglądów prezentowanych w nauce, ale także do orzecznictwa, w tym rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na tym tle sformułowana została teza, że niezawisłość sędziowska jako mechanizm zabezpieczający poprawne funkcjonowanie demokratycznego państwa prawnego wymaga, aby ustawodawca jednoznacznie uregulował kontekst procesowy sędziowskiego stanu spoczynku, a zwłaszcza zagwarantował środki ochrony prawnej przejścia w stan spoczynku.

W publikacji zostały podjęte kwestie takie jak:
• przesłanki przejścia w stan spoczynku,
• rola organów państwa w stwierdzeniu stanu spoczynku,
• postępowanie potwierdzające stan spoczynku,
• tryb weryfikacji aktów stwierdzających stan spoczynku.

Książka jest adresowana do środowiska naukowego i akademickiego, ale także do praktyków: sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, zainteresowanych tematyką sędziowskiego stanu spoczynku.

Spis treści:

Wstęp

I. Przesłanki przekształcenia stosunku sędziowskiego w stan spoczynku

1. Semantyczne ujęcie podstaw przekształcenia stosunku służbowego sędziego
2. Konstytucyjne ramy nabycia stanu spoczynku
3. Ustawowe przyczyny uzyskania stanu spoczynku

II. Stwierdzenie sędziowskiego stanu spoczynku


1. Rola organów państwa w potwierdzeniu stanu spoczynku
2. Charakter prawny aktów potwierdzających sędziowski stan spoczynku

III. Postępowanie potwierdzające stan spoczynku sędziego

1. Stwierdzenie przez Prezydenta RP stanu spoczynku
2. Zawiadomienie Ministra Sprawiedliwości o przejściu w stan spoczynku

IV. Weryfikacja aktów stwierdzających sędziowski stan spoczynku


1. Sądowa kontrola aktów stwierdzających stan spoczynku
2. Formy kontroli działań organów w sprawie stwierdzenia stanu spoczynku
3. Kontrola przejścia sędziego w stan spoczynku a prawo unijne

Zakończenie
Bibliografia

Zbigniew Czarnik
doktor habilitowany nauk prawnych, profesor WSPIA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, autor kilkudziesięciu opracowań naukowych za zakresu prawa administracyjnego, sądowoadministracyjne, prawa zamówień publicznych i gospodarki nieruchomościami.

Książki tego autora

Literatura
Adamiak B., Z problematyki właściwości sądów administracyjnych (art. 3 § 2
pkt 4 p.p.s.a.), „ZNSA” 2006, nr 2.
Berman H., Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji praw-
nej, Warszawa 1995.
Bogusz M., Pojęcie aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej do-
tyczących przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obo-
wiązku wynikającego z przepisów prawa w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 4
ustawy o NSA, „ST” 2000, nr 1–2.
Borkowski J., Adamiak B., Kodeks postępowania administracyjnego, Warsza-
wa 2011.
Buczak K., Dębiński A., Jońca M., Łacińskie sentencje i powiedzenia prawni-
cze, Warszawa 2007.
Chróścielewski W., Kmieciak Z. (red.), Kodeks postępowania administracyjne-
go. Komentarz, Warszawa 2019.
Ciapała J., Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989–1997), Warsza-
wa 1999.
Czarnik Z., Podstawy zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego,
Przemyśl 2007.
Dauter B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postępowaniu przed sąda-
mi administracyjnymi. Komentarz, LEX el. 2019.
Dąbek D., Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym, Warsza-
wa 2010.127 Bibliografia
Defecińska-Tomczak  K.,  Kmieciak  Z.,  Dylematy  typologii  prawnych  form
działania administracji publicznej, [w:] Ewolucja prawnych form admini-
stracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin prof.
E. Knosali, Warszawa 2008.
Dobosz P., Milczenie i bezczynność w prawie administracyjnym, Kraków 2011.
Drachal  J.,  Jagielski  J.,  Stankiewicz  R.,  [w:]  Hauser  R.,  Wierzbowski  M.
(red.),  Prawo  o  postępowaniu  przed sądami administracyjnymi,  War-
szawa 2011.
Dudek D., Autorytet Prezydenta a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
Lublin 2013.
Dudek D., Konstytucja. Komentarz II.
Duxbury N., Patternsof American Jurisprudence, Oxford 1995.
Dworkina R., Imperium prawa, Warszawa 2006.
Dybowski T., Konstytucyjne i cywilnoprawne pojęcie własności, [w:] Sądow-
nictwo a obowiązujący system prawny. Materiały z konferencji zorgani-
zowanej przez SN w dniach 13–14 lutego 1992 r., Warszawa 1992.
Dziedziak W., O prawie słusznym, Lublin 2015.
Ereciński T., Gudowski J., Iwulski J., Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, Warszawa 2009.
Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 4,
Warszawa 2005.
Garlicki L., [w:] Garlicki L. (red.), Konstytucja, t. 2, Warszawa 2001.
Gizbert-Studnicki T., Dyrektywy wykładni drugiego stopnia, [w:] W poszu-
kiwania  dobra  wspólnego.  Księga  jubileuszowa  prof.  M.  Zielińskiego,
Szczecin 2010.
Gołąb S., Ustrój sądów powszechnych, Warszawa 1929.
Gonera K., [w:] Piotrowski R. (red.), Dąbrowski S., Gonera K., Górski A., La-
skowski M., Łazarska A., Piebiak Ł., Sanetra W., Strączyńska M., Pozycja
ustrojowa sędziego, Warszawa 2015, wersja elektroniczna LEX.
Gonera K., Piotrowski R. (red.), Dąbrowski S., Gonera K., Górski A., Laskowski
M., Łazarska A., Piebiak Ł., Sanetra W., Strączyński M., Pozycja ustrojowa
sędziego, Warszawa 2015, LEX 2015.
Gudowski J. (red.), Gudowski J., Ereciński T., Iwulski J., Prawo o ustroju są-
dów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz,
Warszawa 2009, wersja elekt.
Gutowski M., Kardas P., Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym
na konstytucji, Warszawa 2017.
Hauser R., Trzciński J., Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Kon-
stytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, War-
szawa 2008.128 Bibliografia
Hauser R., Właściwość sądów administracyjnych, „RPEiS” 2004, nr 2.
Heraklit, cyt. za L. Kołakowski, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania,
Kraków 2009.
Jakimowicz W., Wykładnia w prawie administracyjnym, Zakamycze 2006.
Jarosz-Żukowska S., Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2003.
Kaczmarczyk K., [w:] Zięba-Załucka H. (red.), System organów państwowych
w Konstytucji RP, Warszawa 2007.
Kamiński  M.,  Nieważność  decyzji  administracyjnej.  Studium  teoretyczne,
Kraków 2006.
Kardas P., Gutowski M., Konstytucja RP z 1997 roku a model kontroli konsty-
tucyjności prawa, „Palestra” 2017, nr 4.
Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warsza-
wa 2008.
Kiełkowski T., Sprawa administracyjna, Kraków 2004.
Klonowski K., Kompetencje sądów administracyjnych do reformatoryjne-
go orzekania a definicja sprawy sądowo administracyjnej, [w:] Jakość
prawa administracyjnego, (red.) D.R. Kijowski, P. J. Suwaj, t. 1, War-
szawa 2012.
Kmieciak Z., Glosa do postanowienia NSA z dnia 7.12.2017 r., I OSK 857/17,
„OSP” 2018, nr 5, poz. 54, 55.
Kmieciak  Z.,  Glosa  krytyczna  do  postanowienia  NSA  z  dnia  7.12.2017  r.,
I OSK 957/17.
Kmieciak Z., Odwołanie w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011.
Knosala E., Zarys teorii decyzji w nauce administracji, Warszawa 2019.
Koehler K., Palus sarmatica, Warszawa 2016.
Kołakowski L., Obecność mitu, Warszawa 2003.
Kotarbiński T., Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1961.
Kozłowski K., Konstytucja. Komentarz II, Warszawa 2016.
Krawczyk  A.,  [w:]  Polskie  sądownictwo  administracyjne  –  zarys  systemu,
(red.) Z. Kmieciak, Warszawa 2015.
Kuczyński T., [w:] Kuczyński T., Masternak-Kubłak M., Prawo o ustroju sądów
administracyjnych.  Komentarz,  Warszawa  2008,  komentarz  do  art.  29,
LEX 2009.
Kwiatkowski T., Wykłady i szkice z logiki ogólnej, Lublin 2008.
Lawson R., Ochrona niezawisłości sądownictwa – możliwości i ograniczenia
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, cz. I, „EPS” 2018, nr 8.
Leszczyński L., Zagadnienie teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecz-
nictwa, Zakamycze 2004.
Lewandowski S., Malinowski A., Petzel J., Logika dla prawników. Słownik en-
cyklopedyczny, Warszawa 2004.129 Bibliografia
Łętowska E., Łętowski J., Co wynika dla sądów z konstytucyjnej zasady po-
działu władz, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pa-
miątkowa ku czci prof. J. Zakrzewskiej, Warszawa 1995.
Masternak-Kubiak  M.,  Przesłanki  i  tryb  przechodzenia  sędziego  sądu  po-
wszechnego w stan spoczynku, [w:] Transformacja systemów wymiaru
sprawiedliwości, t. 2, Proces transformacyjny i dylematy wymiaru spra-
wiedliwości, (red.) J. Jaskiernia, Toruń 2011.
Matan A., [w:] System prawa administracyjnego procesowego, (red.) G. Łasz-
czyca, A. Matan, tom 2, cz. 5, Warszawa 2019.
Matczak  M.,  Summa  iniuria.  O  błędzie  formalizmu  w  stosowaniu  prawa,
Warszawa 2007.
Mączyński A., Łyszkowska A., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez
Trybunał Konstytucyjny, [w:] Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej, K. Działocha (red.), Warszawa 2005.
Mączyński A., Podkowik J., Konstytucja. Komentarz II, Warszawa 2016.
Mik B., Kilka refleksji na temat artykułu B . Wagner o sędziowskim stanie spo-
czynku... i nie tylko, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 9.
Mojak  R.,  Instytucja  Prezydenta  RP  w  okresie  przekształceń  ustrojowych
1989–1995, Lublin 1995.
Monteskiusz, O duchu praw, przeł. T. Boy-Żeleński, Kraków 2016.
Morawski L., Czy sądy mogą się angażować politycznie?, „PiP” 2006, z. 3.
Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa . Prawo w toku
przemian, Warszawa 2000.
Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów, Toruń 2002.
Murzynowski  A.,  Zieliński  A.,  Ustrój  wymiaru  sprawiedliwości  w  przyszłej
konstytucji, „PiP” 1992, nr 9.
Niczyporuk J., Podmiotowość administracyjnoprawna, Lublin 2016.
Niezgódka-Medek M., Pęk R., Krajowa Rada Sądownictwa. Komentarz, War-
szawa 2013, komentarz do art. 29, wersja elekt. LEX 2013.
Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2004.
Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2006.
Passer J.M., Nowakowski M.J., Prezydent Republiki jako organ administracji
publicznej – z orzecznictwa Najwyższego Sądu Administracyjnego Repu-
bliki Czeskiej. Sądownictwo administracyjne w Polsce i Czechach, War-
szawa 2016.
Perelman Ch., Logika prawnicza. Nowa retoryka, Warszawa 1984.
Piątek W., Skoczylas A., Kasacyjny czy merytoryczny model orzekania – kwestia
zmiany modelu sądowej kontroli decyzji administracyjnych, „PiP” 2019, z. 1.
Pilipiec  S.,  Teoretyczno-prawne  aspekty  zasady  prawa  do  sądu,  „AUMCS”
2000, nr 47.130 Bibliografia
Piotrowski R., Sędziowie a władza wykonawcza. Wybrane problemy konsty-
tucyjne, „SI” 2008, nr 48.
Plesnarowicz-Durska E., Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komen-
tarz, Warszawa 2014, wersja elektroniczna, LexisNexis.
Potrzeszcz J., Opinia prawna w sprawie zgodności z przepisami Konstytucji RP
poselskiego projektu ustawy o SN, Druk sejmowy 1727.
Sanetra  W.,  Bezpośrednie  stosowanie  Konstytucji  RP  w  orzecznictwie  Sądu
Najwyższego, [w:] Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, Warszawa 2005.
Sanetra W., Sąd właściwy w rozumieniu Konstytucji RP, „PS” 2011, nr 9.
Sarnecki P., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008.
Słownik języka polskiego, (red.) M. Szymczak, t. L–P, Warszawa 2002.
Spyra  T.,  Granice  wykładni  prawa.  Znaczenie  językowe  tekstu  prawnego
jako granica wykładni, Kraków 2006.
Stępień-Załucka  B.,  Sędziowski  stan  spoczynku.  Studium  konstytucyjno-
prawne, Warszawa 2019.
Sułkowski J., Uprawnienia Prezydenta RP do powoływania sędziów, „Prze-
gląd Sejmowy” 2008, nr 4.
Szczucki K., Komentarz do art. 39 ustawy o Sądzie Najwyższym, LEX.
Szczucki K., Konstytucja. Komentarz II, Warszawa 2016.
Szczucki K., Ustawa o Sądzie Najwyższym. Komentarz, Warszawa 2018.
Szewczyk  E.,  Szewczyk  M.,  Generalny  akt  administracyjny,  Warszawa
2014.
Szmulik B., Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją RP poselskie-
go projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.
Ślebzak K., Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP. Zagad-
nienia podstawowe, Warszawa 2015.
Talmon J., Źródła demokracji totalitarnej, przeł. A. Elirlich, Kraków 2015.
Tarno J.P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komen-
tarz, Warszawa 2010.
Tokarski J., Moment Tukidydesa. Eseje o rewolucji, demokracji i naturze czło-
wieka, Warszawa 2019.
Trzciński J., Kształtowanie się kognicji sądów administracyjnych od 1980 do
2013 roku, [w:] Waniek D., Janik K. (red.), Droga ku zmianom. Księga
Jubileuszowa w sześćdziesiątą rocznicę urodzin Prezydenta A. Kwaśniew-
skiego, t. 1, Warszawa–Kraków 2014.
Tuleja P., Kozłowski K., [w:] Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja. Komen-
tarz, t. 11, Warszawa 2016.
Weitz K., Grzegorczyk P., [w:] Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja. Komen-
tarz, t. 1, Warszawa 2016.131 Bibliografia
Wiącek  M.,  Glosa  do  wyroku  SN  z  dnia  8  października  2015  r.,  III  KRS
34/12, BO SN.
Wiącek M., [w:] Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja. Komentarz, t. 2,
Warszawa 2016.
Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych, (red.) M. Banko, Warszawa 2007.
Wiliński P., Karlik P., [w:] Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja. Komentarz,
t. 2, Warszawa 2016.
Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej,
Warszawa 1996.
Woś T. (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2015.
Wróblewski S., Sądownictwo, [w:] Nasza Konstytucja. Cykl audytów urzą-
dzonych  staraniem  dyrekcji  szkoły  nauk  politycznych  w  Krakowie  od
12–25 maja 1921 r., Kraków 1922.
Zaradkiewicz K., Instytucjonalizacja wolności majątkowej. Koncepcja prawa
podstawowego własności i jej urzeczywistnienie w prawie prywatnym,
Warszawa 2013.
Zaradkiewicz K., Własność i jej ochrona jako wzorzec kontroli konstytucyjno-
ści. Wybrane problemy, „KPPr” 2009, nr 3.
Zieliński A., O statusie prawnym Krajowej Rady Sądownictwa, „PiP” 1993,
nr 6.
Zieliński M., Zirk-Sadowski M., Klaryfikacyjność i derywacyjność w integro-
waniu polskich teorii wykładni prawa, „RPEiS” 2011, nr 2.
Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 1976.
Ziemski K., Indywidualny akt administracyjny, jako forma prawna działania
administracji, Poznań 2005.
Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2005.
Ziółkowski M., Prerogatywa Prezydenta RP do powoływania sędziów, „Prze-
gląd Sejmowy” 2013, nr 1.
Wykaz orzeczeń i aktów prawnych
Wyrok TK z 7.03.1995 r., W 9/94, OTK 1995, nr 1, poz. 20.
Wyrok TK z 24.06.1998 r., K 3/98, OTK 1998, nr 4, poz. 52.
Wyrok TK z 6.10.1998 r., K 36/97, OTK 1998, nr 5, poz. 65.
Wyrok TK z 21.10.1998 r., K 24/98, OTK 1998, nr 6, poz. 97.
Wyrok TK z 8.03.2000 r., Pp 1/99, OTK 2000, nr 2, poz. 98.
Wyrok TK z 14.03.2000 r., P 5/99, OTK 2000, nr 2, poz. 60.
Wyrok TK z 21.03.2000 r., K 14/99, OTK 2000, nr 2, poz. 61.132 Bibliografia
Wyrok TK z 10.05.2000 r., K 21/99, OTK 2000, nr 4, poz. 109.
Wyrok TK z 11.07.2000 r., K 30/99, OTK 200, nr 5, poz. 145.
Wyrok TK z 12.12.2001 r., SK 26/01, OTK 2001, nr 8, poz. 258.
Wyrok TK z 13.05.2002 r., SK 32/01, OTK 2002, nr 3, poz. 31.
Wyrok TK z 12.05.2003 r., SK 38/02, OTK 2003, nr 5, poz. 38.
Wyrok TK z 14.07.2003 r., SK 42/01, OTK 2003, nr 6, poz. 63.
Wyrok TK z 26.04.2005 r., SK 36/03, OTK 2005, nr 4, poz. 40.
Wyrok TK z 11.05.2005 r., K 18/04, OTK 2005, nr 5, poz. 49.
Wyrok TK z 19.07.2005 r., K 28/04, OTK 2005, nr 7, poz. 81.
Wyrok TK z 7.11.2005 r., P 20/04, OTK 2005, nr 10, poz. 111.
Wyrok TK z 29.11.2007 r., SK 43/06, OTK 2007, nr 10, poz. 130.
Wyrok TK z 15.01.2009 r., K 45/07, OTK 2009, nr 1, poz. 3.
Wyrok TK z 15.06.2011 r., K 2/09, OTK 2011, nr 5, poz. 42.
Wyrok TK z 18.10.2011 r., SK 39/09, OTK 2011, nr 8, poz. 84
Wyrok TK z 5.06.2012 r., K 18/09, OTK 2012, nr 6, poz. 63.
Wyrok TK z 25.06.2012 r., K 9/10, OTK 2012, nr 6, poz. 66.
Wyrok TK z 7.03.2013 r., SK 30/09, OTK 2013, nr 3, poz. 26.
Wyrok TK z 27.03.2013 r., K 27/12, OTK 2013, nr 3, poz. 29.
Wyrok TK z 7.05.2014 r., K 43/12, OTK 2014, nr 5, poz. 50.
Wyrok TK z 13.01.2015 r., SK 34/12, OTK 2015, nr 1, poz. 1.
Wyrok TK z 25.03.2019 r., K 12/18, publ. Dz.U. z 2019 r., poz. 609.
Wyrok SN z 6.01.1990 r., III RN 180/98, LEX.
Wyrok SN z 6.01.1999 r., III RN 180/90, OSNAPiUS 1999, nr 21, poz. 670.
Wyrok SN z 19.11.1999 r., II UKN 199/99, OSNP 2001, nr 4, poz. 129.
Wyrok SN z 18.07.2002 r., III RN 38/02, OSNP 2003, nr 14, poz. 326.
Wyrok SN z 16.02.2006 r., III PO 12/04, OSNP 2006, nr 17–18, poz. 287.
Wyrok SN z 4.12.2009 r., III KRS 19/09, OSNP 2011, nr 15–16, poz. 220.
Wyrok SN z 13.04.2015 r., SNO 13/15
Wyrok SN z 16.06.2016 r., SNO 21/16.
Wyrok SN z 26.03.2018 r., I NO 57/18, OSN elekt. baza orzeczeń.
Wyrok NSA z 17.12.1985 r., III SA 988/85, ONSA 1985, nr 2, poz. 31.
Wyrok NSA z 4.02.1998 r., II SA 1367/97, ONSA 1998, nr 4, poz. 139.
Wyrok NSA z 10.06.1998 r., I SA/Lu 504/97, niepubl.
Wyrok NSA z 29.06.2005 r., II GSK 96/05, ONSAiWSA 2006, nr 1, poz. 4.
Wyrok NSA z 21.06.2011 r., I OSK 2102/10, CBOiS.
Wyrok NSA z 4.04.2013 r., I OSK 2129/12, CBOiS.
Wyrok NSA z 13.08.2019 r., II GSK 2297/17, CBOIS.
Wyrok NSA z 23.10.2019 r., I FSK 1423/19, CBOIS.133 Bibliografia
Wyrok TSUE z 6.11.2012 r., Komisja – Węgry, C–286/12, EU.C.2012.687.
Wyrok TSUE z 24.10.2013 r., Stoiłow i Ko, C–180/12, EU.C.2013.693.
Wyrok TSUE z 19.12.2013 r., Fish Legal i Shirley, C–279/12, EU.C.2013.853.
Wyrok TSUE z 27.02.2018, Associҫăo Sindical dos Juizes Portugueses, C–64/16,
EU.C.2018.117.
Wyrok TSUE z 13.11.2018 r., Raugevicius, C–247/17, EU.C.2018.898.
Wyrok TSUE z 10.12.2018 r., Wightman i in., C–621/18, EU.C.2018.999.
Wyrok TSUE z 26.02.2019 r., Rimšĕvicš i EBC/Łotwa, C–202/18 i C–238/18,
EU.C.2019.139.
Wyrok TSUE z 24.06.2019 r., C–619/18, Polska/Komisja, EU.C.2019.531.
Wyrok TSUE z 5.11.2019 r., C–192/18, EU.C.2019.924.
Wyrok TSUE z 19.11.2019 r., C–585/18, C–624/18 i C–625/18 curia.europa.eu.
Wyrok  ETPC  z  27.09.2011  r.,  Menarini  Diagnostics  S.r.l.  v.  Włochy,  skarga
nr 60860/00.
Wyrok ETPC z 23.06.2016 r., Baka v. Węgry, skarga nr 20261/12, EU.C.2012.687.
Postanowienie TK z 3.06.2008 r., Kpt 1/08, OTK 2008, nr 5, poz. 97.
Postanowienie TK z 19.06.2012 r., SK 37/08, OTK 2012, nr 6, poz. 69.
Postanowienie SN z 9.08.2005 r., III KRS 5/05, LEX 1620470.
Postanowienie SN z 15.12.2011 r., III KRS 21/11, LEX.
Postanowienie SN z 8.10.2015 r., III KRS 34/12.
Postanowienie SN z 11.01.2016 r., III SO 3/16, LEX 2051075.
Postanowienie SN z 24.11.2016 r., V CZ 86/16, Legalis.
Postanowienie SN z 30.08.2018 r., III PO 7/18, BO SN.
Postanowienie SN z 19.09.2018 r., III PO 8/18, LEX.
Postanowienie SN z 19.09.2018 r., III PO 9/18, LEX.
Postanowienie NSA z 14.01.2009 r., II OPS 7/08, ONSAiWSA 2009, nr 3,
poz. 51.
Postanowienie NSA z 7.12.2017 r., I OSK 857/17, CBOiS.
Postanowienie NSA z 25.04.2019 r., II GZ 62/19, CBOIS.
Postanowienie NSA z 15.10.2019 r., II GSK 92/19, CBOiS.
Postanowienie NSA z 15.10.2019 r., II GSK 93/19, CBOiS.
Postanowienie NSA z 27.01.2020 r., I OSK 1917/18, CBOIS.
Postanowienie NSA z 5.02.2020 r., I OSK 1394/18, CBOIS.
Postanowienie NSA z 5.02.2020 r., I OSK 1969/18, CBOIS.
Postanowienie WSA w Warszawie z 13.09.2018 r., VI SA/Wa 1223/18, CBOiS.134 Bibliografia
Uchwała SN z 15.09.1995 r., III CZP 110/95, BO SN.
Uchwała SN z 7.06.2001, III CZP 29/01, OSNC nr 12/2001, poz. 171.
Uchwała SN z 18.12.2001 r., III ZP 25/01, BO SN.
Uchwała SN z 31.05.2017 r., I KZP 4/17, Legalis.
Uchwała SN z 23.01.2020 r., BSA–I–4110–1/2, teza 18 uzasadnienia OSN, LEX.
Uchwała SN z 23.01.2020 r., BSA I–4110–1/20, BOSN.
Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia
2003 r., w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego (M.P. nr 57, poz. 898).
Uchwała NSA z 17.06.1997 r., FPS 2/97, ONSA 1997, nr 4, poz. 17.
Uchwała NSA z 12.10.1998 r., OPS 5/98, ONSA 1999, nr 1, poz. 1.
Uchwała NSA z 28.05.2001 r., OPK 10/01, ONSA 2001, nr 4, poz. 159, CBOiS.
Uchwała NSA z 13.10.2003 r., OPS 4/03, ONSA 2004, nr 1, poz. 8.
Uchwała NSA z 26.10.2009 r., I OPS 10/09, ONSAiWSA 2010, nr 1, poz. 1.
Uchwała NSA z 7 lipca 2014 r., II FPS 1/14, ONSA i WSA 2015, nr 1, poz. 3.
Uchwała NSA z 27.06.2017 r., I FPS 1/16, OSP 2017, nr 3, poz. 22.
Ustawa z dnia 15 lutego 1960 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. nr 11, poz. 54).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2020 r., poz. 256).
Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. nr 11, poz. 54).
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 4,
poz. 8).
Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. nr 101, z 2002 r.,
poz. 924 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. nr 73,
z 1990 r., poz. 435 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.
z 2020 r., poz. 365 z późn. zm.).
Ustawa  z  dnia  25  lipca  2002  r.  –  Prawo  o  ustroju  sądów  administracyjnych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2167).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2325).
Ustawa  z  dnia  23  listopada  2002  r.  o  Sądzie  Najwyższym  (Dz.U.  z  2016  r.,
poz. 1254 ze zm.).
Ustawa  z  dnia  23  listopada  2002  r.  o  Sądzie  Najwyższym  (Dz.U.  z  2016  r.,
poz. 1254 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 84).Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi, Dz.U. z 2015 r., poz. 658.
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 631).
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym, Druk sejmowy nr 1727,
Sejm VIII kadencji.
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2019 r., poz. 825
z późn. zm.).
Ustawa  z  dnia  21  listopada  2018  r.  o  zmianie  ustawy  o  Sądzie  Najwyższym
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2507).
Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2020 r., poz. 190).
Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 6 lutego 1928 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz.U. nr 12, poz. 93).
Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 6 lutego 1928 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz.U. nr 102, z 1932 r., poz. 863).
Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 6 lutego 1928 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz.U. nr 39, z 1950 r., poz. 360 z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r., w sprawie zasad
techniki prawodawczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 283).
Umowa z 25 marca 1957 r. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U.
nr 90, z 2004 r., poz. 864).
Dekret Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji Władz
Naczelnych w Królestwie Polskim (Dz. Praw, nr 1, poz. 1).
Dz.U. nr 44, z 1921 r., poz. 267.
Dz.U. nr 23, z 1990 r., poz. 138.
Dz.U. nr 78, z 1997 r., poz. 483.
Dz.U. nr 74, poz. 368.
Dz.U. nr 124, poz. 782.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Układy zbiorowe pracy. Od charakter...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Najczęściej kupowane