• Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej

Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej

 • Autor: Mariusz Andrzejewski Katarzyna Chłapek Sylwia Krajewska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-55-7
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 250/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 54.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Monografia jest rezultatem badań prowadzonych przez pracowników, doktorantów, studentów i tutorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Mälardalen University ze Szwecji, Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. W skład zespołu wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, certyfikowani tutorzy, księgowi z długoletnim doświadczeniem teoretycznym i praktycznym w zakresie raportowania finansowego i niefinansowego, rewizji finansowej i prawa podatkowego.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny przedsiębiorstwa

Ewa Wiktoria Babuśka

1.1. Wprowadzenie
1.2. Sprawozdania finansowe i ich analiza
1.3. Wstępna analiza jednostkowych sprawozdań finansowych PGNiG SA za lata 2009–2018
1.4. Wskaźniki analityczne według jednostkowych sprawozdań finansowych PGNiG SA
1.5. Podsumowanie

Rozdział 2. Użyteczność informacyjna sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń z punktu widzenia rachunkowości  
Krzysztof Jonas

2.1. Wprowadzenie
2.2. Podstawy prawne i zawartość sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej
2.3. Problematyka badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej
2.4. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej na przykładzie PZU Życie S.A.
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3. Walory poznawcze sprawozdań finansowych i budżetowych w jednostkach samorządu terytorialnego
Bartłomiej Wrona, Halina Rechul

3.1. Wprowadzenie
3.2. Specyfika rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych
3.3. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4. Finansowe skutki kasowej i memoriałowej zasady ewidencjonowania budżetu jednostek samorządu terytorialnego
Wioletta Bień

4.1. Wprowadzenie
4.2. Użyteczność informacyjna sprawozdań finansowych i budżetowych JST
4.3. Konwencje pomiarowe prezentacji budżetu i analiza ich skutków
4.4. Memoriałowe ukierunkowanie sprawozdawczości finansowej JST
4.5. Podsumowanie

Rozdział 5. XBRL – obowiązkowy format sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych notowanych na regulowanych rynkach Unii europejskiej
Hanna Janulek

5.1. Wprowadzenie
5.2. Początki i ekspansja XBRL na świecie
5.3. XBRL w Unii Europejskiej
5.4. Koncepcja XBRL
5.5. Korzyści i koszty XBRL
5.6. Podsumowanie

Rozdział 6. Wiarygodność raportu niefinansowego wyzwaniem dla rachunkowości

Mariusz Andrzejewski, Katarzyna Chłapek, Sylwia Krajewska

6.1. Wprowadzenie
6.2. Uregulowania podstaw prezentacji danych niefinansowych
6.3. Wiarygodność sprawozdawczości z perspektywy funkcji rachunkowości
6.4. Audyt zewnętrzny (finansowy) jako gwarancja wiarygodności danych w świetle dyrektywy 2014/95/UE
6.5. Zakres usług atestacyjnych a kompetencje biegłych rewidentów
6.6. Prezentacja danych niefinansowych w praktyce polskich jednostek na podstawie raportu Ministerstwa Finansów
6.7. Podsumowanie

Rozdział 7. Idea Fair Trade wyzwaniem dla raportowania niefinansowego  
Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Magdalena Szymczak, Artur Ochot

7.1. Wprowadzenie
7.2. Idea Fair Trade
7.3. Metodyka badania
7.4. Światowe marki kawy w raportach zrównoważonego rozwoju – określenie próby badawczej
7.5. Ocena raportów zrównoważonego rozwoju światowych sprzedawców kawy Fair Trade
7.6. Podsumowanie

Rozdział 8. Raportowanie niefinansowe w  sektorze MŚP w aspekcie gospodarki obiegu zamkniętego
Sylwia Krajewska, Katarzyna Chłapek, Bożena Guziana

8.1. Wprowadzenie
8.2. Sektor MŚP i jego znaczenie w Polsce
8.3. Raportowanie niefinansowe – podstawowe zagadnienia
8.4. Raport European Federation of Accountants and Auditors for SMEs na temat badania wymogów w zakresie sprawozdawczości niefinansowej dla sektora MŚP w Europie
8.5. Gospodarka obiegu zamkniętego jako postulat raportowania niefinansowego w sektorze MŚP
8.6. Podsumowanie

Rozdział 9. Koncepcja zrównoważonego łańcucha wartości w teorii i praktyce

Agnieszka Hydzik

9.1. Wprowadzenie
9.2. Teoria i ewolucja łańcucha wartości
9.3. Pozytywne i negatywne aspekty związane z koncepcją zrównoważonego łańcucha wartości
9.4. Mexican Coolture jako jednostka realizująca ideę wartości społecznej
9.5. Sfruttazero – spółdzielnia a problem wyzysku na południu Włoch
9.6. Podsumowanie

Rozdział 10. Raportowanie zintegrowane jako nowa forma sprawozdawczości – przegląd polskich i zagranicznych badań empirycznych  
Katarzyna Natkaniec

10.1. Wprowadzenie
10.2. Istota sprawozdawczości zintegrowanej
10.3. Koncepcja kapitału i model biznesu w procesie kreowania wartości
10.4. Przegląd polskich i zagranicznych badań z zakresu sprawozdawczości zintegrowanej
10.5. Podsumowanie

Rozdział 11. Zmiana sposobu audytowania w świetle teorii legitymizacji  

Michał Stawinoga

11.1. Wprowadzenie
11.2. Przyczyny zmian sposobu audytowania
11.3. Wcześniejsze zmiany sposobu audytowania
11.4. Zastosowanie nowoczesnych technologii w audycie finansowym
11.5. Nowy sposób audytowania poprzez wykorzystanie analityki danych
11.6. Działania firm audytorskich w celu zmiany sposobu audytowania
11.7. Istota teorii legitymizacji
11.8. Legitymizacja nowego sposobu audytowania
11.9. Legitymizacja pragmatyczna
11.10. Legitymizacja moralna
11.11. Legitymizacja kognitywna
11.12. Podsumowanie

Literatura
Spis rysunków i wykresów
Spis tabel

dr hab. Beata Sadowska, prof. US Uniwersytet Szczeciński:

Przedstawiona książka wzbogaca literaturę w zakresie wyzwań, przed jakimi stoi dzisiaj sprawozdawczość finansowa oraz niefinansowa. Wynika to głównie z tego, że sprawozdawczość jest nieodłącznym elementem ujawniania i raportowania informacji o prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorstw, w tym o osiąganych wynikach. Stanowi również ważny element komunikowania się przedsiębiorstwa z interesariuszami (…). Aktualność poruszanej problematyki w recenzowanej monografii poparta została przykładami będącymi efektem badań empirycznych oraz bieżącego monitorowania projektowanych zmian w zakresie sprawozdawczości, zarówno w kraju, jak i za granicą. Wnioski sformułowane w formie postulatywnej inspirują czytelnika do dalszych badań w obszarze szeroko pojętej sprawozdawczości finansowej oraz niefinansowej, nakierowanej na zaspokojenie potrzeb informacyjnych różnych grup użytkowników informacji. Monografia jest ciekawym i wartościowym dziełem, wpisującym się w nurt współczesnych zainteresowań otoczenia wewnętrznego oraz zewnętrznego jednostek gospodarczych.

Mariusz Andrzejewski
dr hab., prof. UEK, kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej. W latach 2016-2019 pełnił funkcję dziekana Wydziału Finansów i Prawa, a w latach 2019-2020 był dziekanem Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa. Posiada stopień naukowy dra hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. W latach 2013-2019 pracował także na stanowisku prof. nadzw. w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. W latach 2003-2013 pracował w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, gdzie również pełnił funkcję kierownika Katedry Finansów.

Ukończył trzy fakultety, studiował rachunkowość na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a także automatykę i robotykę na specjalności: sztuczna inteligencja oraz informatykę na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W trakcie studiów był trzykrotnie stypendystą Ministra Edukacji Narodowej. W 2001 roku podczas realizacji grantu KBN przygotował i obronił pracę doktorską, która została opublikowana w formie książki przez Wydawnictwo Naukowe PWN pt. Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe.

Posiada doświadczenie biznesowe uzyskane poprzez zasiadanie w radach nadzorczych m. in. takich spółek jak: Zakłady Chemiczne Alwernia S.A., Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A., Północ Nieruchomości S.A. (spółka notowana na NewConnect), PolRest S.A. (spółka notowana na GPW w Warszawie), Media Nieruchomości S.A., Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sp. z o.o. w Czechowicach? Dziedzicach, AWSA Holland II BV. Był także prezesem Zarządu Altair sp. z o.o., członkiem Zarządu ds. finansowych w TBS Złocień sp. z o.o. oraz doradcą Zarządu w Instytucie Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych - IPSiZ sp. z o. o. Był arbitrem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przewodniczącego rady nadzorczej spółki INSTAL Kraków S.A. oraz wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Tauron Sprzedaż sp. z o. o. Posiada tytuł zawodowy biegłego rewidenta. W latach 2005-2006 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

Jest członkiem European Accounting Association (EAA) oraz International Association for Accounting Education & Research (IAAER). Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Autor lub współautor ponad 150 publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu ekspertyz gospodarczych.

Książki tego autora

Katarzyna Chłapek
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Czynny doradca podatkowy oraz certyfikowany tutor, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz International Sustainable Development ResearchSociety (ISDRS). Autorka licznych publikacji z zakresu finansowych i niefinansowych aspektów rachunkowości. Jako Członek Zespołu ds. Wielokierunkowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej w Instytucie Finansów UEK oraz wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce rozwija w teorii i stosuje w praktyce edukację spersonalizowaną w rachunkowości i podatkach.

Książki tego autora

Sylwia Krajewska
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Certyfikowany specjalista ds. controllingu oraz certyfikowany i akredytowany tutor, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz International Sustainable Development ResearchSociety (ISDRS). Autorka licznych publikacji z zakresu finansowych i niefinansowych aspektów rachunkowości. Jako Koordynator Zespołu ds. Wielokierunkowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej w Instytucie Finansów UEK oraz Uczelniany Koordynatora programu MNiSW "Szkoła Orłów" (w latach 2018-2020) rozwija w teorii i stosuje w praktyce edukację spersonalizowaną w rachunkowości.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Adamek-Hyska D. (2011a), Polityka rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych
w świetle aktualnych przepisów prawa, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 60
(116), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
Adamek-Hyska  D.  (2011b),  Kierunki  harmonizacji  rachunkowości  jednostek  sektora
publicznego [w:] Problemy harmonizacji rachunkowości, A.M. Kostur (red.), „Studia
Ekonomiczne.  Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Katowicach”,  
nr 73/11, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Adamek-Hyska D. (2013), Sprawozdania budżetowe jako element zarządzania finansami
w  jednostce  samorządu  terytorialnego,  „Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczeciń-
skiego”, nr 786, „Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 64/2, Szczecin.
Adamek-Hyska D. (2015), Funkcja sprawozdawcza rachunkowości jednostki sa”, nr 388,
Wrocław.
AICPA  (2018),  dokument  elektroniczny,  https://www.aicpa.org/content/dam/aicpa/
interestareas/frc/accountingfinancialreporting/xbrl/downloadabledocuments/xbrl-
-costs-for-small-companies.pdf, dostęp: 8.12.2020.
Albertini E. (2019), Integrated reporting: an exploratory study of French companies, „Journal
of Management and Governance”, nr 23.  
Alles M. (2015), Drivers of the use and facilitators and obstacles of the evolution of big data
by the audit profession, „Accounting Horizons”, vol. 29, nr 2.
Alles M., Gray G. (2016), Incorporating big data in audits: Identifying inhibitors and a rese-
arch agenda to address those inhibitors, „International Journal of Accounting Informa-
tion Systems”, vol. 22.
Almășan A., Circa C., Dumitru M., Gușe R.G, Mangiuc D.M. (2019), Effects of integra -
ted reporting on corporate disclosure practices regarding the capitals and performance,
„Amfiteatru Economic”, nr 21(52).
Amin K., Eshelman J., Feng C. (2018), The effect of the SEC’s XBRL mandate on audit
report lags, „Accounting Horizons”, vol. 32, nr 1.
Anam L. (2017), Raportowanie niefinansowe – więcej niż regulacja. Korzyści sporządza -
nia raportów [w:] Raportowanie niefinansowe. Poradnik dla raportujących , L. Anam,  
J. Kacprzak (red.), Wydawnictwo Ministerstwa Rozwoju, Warszawa.230 Literatura
Andrzejewski M. (2011), Zmiany regulacyjne w systemie rewizji finansowej jako pochodne kry-
zysów gospodarczych, „Zeszyty Naukowe”, nr 10, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
Kraków.
Andrzejewski M. (2014), Zmiany regulacyjne w systemie rewizji finansowej i ich wpływ
na politykę jakości w firmach audytorskich , „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 201.
Andrzejewski M. (2016), Sprawozdawczość i rewizja finansowa – czynniki determinujące
kierunki zmian w Polsce [w:] Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w syste-
mie rachunkowości, M. Andrzejewski (red.), Difin, Warszawa.
Andrzejewski M., Barska M. (2012), Wyniki badań szacowania przez biegłych rewidentów
ryzyka w procedurach rewizji sprawozdań finansowych , [w:] B. Micherda (red.), Kie-
runki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Difin, Warszawa
Aneks MF (2019), Aneks do Raportu „Raportowanie informacji niefinansowych za 2017 r.
zgodnie z ustawą o rachunkowości – pierwsze doświadczenia i dobre praktyki”
Antkowiak  P.  (2013),  Polskie  i  europejskie  standardy  wykonywania  wolnych  zawodów,
„Przegląd Politologiczny”, nr 1.
Aureli S.,  Salvatori F. and Magnaghi E. (2020), A Country-Comparative Analysis of the
Transposition of the EU Non-Financial Directive: An Institutional Approach, Publi-
shed online: 24 Mar 2020 https://www.degruyter.com/view/journals/ael/ahead-of-
-print/article-10.1515-ael-2018-0047/article-10.1515-ael-2018-0047.xml,  dostęp:
09.07.2020.
Austin A., Carpenter T., Christ M., Nielson C. (2019), The data analytics transformation:
evidence from auditors, CFOs, and standard-setters, University of Richmond and Uni-
versity of Georgia.
Babuśka E.W. (2016), Organizacja prac sprawozdawczych, kontrolno-analitycznych i rewizyj-
nych przesłanką jakości informacji finansowych , „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 307, „Współczesne Finanse” nr 8,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Bacon C., Sundstrom W., Flores Gómez M.E., Méndez V.E., Santos R., Goldoftas B.,
Dougherty I. (2014), Explaining the ‘hungry farmer paradox’: Smallholders and fair
trade cooperatives navigate seasonality and change in Nicaragua’s corn and coffee mar-
kets, „Global Environmental Change”, vol. 25.
Bai Z., Sakaue M., Takeda F. (2014), The impact of XBRL adoption on the information
environment: Evidence from Japan, „The Japanese Accounting Revie”, nr 4.
Beasley M. S., R. Clune R., Hermanson D. R. (2005), Enterprise risk management: An
empirical analysis of factors associated with the extent of implementation, Journal of
Accounting and Public Policy, vol. 24, issue 6.
Bednarski L. (2007), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
Bek-Gaik B. (2017), Sprawozdawczość zintegrowana – przegląd badań, „Zeszyty Teore-
tyczne Rachunkowości”, t. 92 (148), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.231 Literatura
Bek-Gaik  B.,  Rymkiewicz  B.  (2016),  Model  biznesu  w  raportowaniu  zintegrowanym,
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 442.
Bell G. (2013), Innovating for a sustainable future: An interview with Patrick Deconinck,
Senior Vice President Western Europe for 3M, „Strategic Direction”, vol. 29, nr 3.
Bergeron B. (2003), Essentials of XBRL: Financial Reporting in the 21st Century, John
Wiley & Sons, New Jersey.
Bezverkhyi K., Kovach S., Zolkover A. (2019), Integrated reporting: Econometric model of
quality assessment, „Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania)”, vol. 28(5).
Bhattacharya N., Cho Y., Kim J. (2018), Leveling the playing field between large and small
institutions:  Evidence  from  the  SEC’s  XBRL  mandate,  „The  Accounting  Review”,  
vol. 93, nr 5.
Bieniaszewska A., Wołczak B. i inni (2020), Sprawozdania budżetowe jednostek samorzą-
dowych, C.H. Beck, Warszawa.
Blome C., Foerstl K., Schleper M.C. (2017), Antecedents of green supplier championing
and greenwashing: An empirical study on leadership and ethical incentives, „Journal of
Cleaner Production”, vol. 152.
Blome  C.,  Schoenherr T.  (2011),  Supply  chain  risk  management  in  financial  crises  –
A multiple case-study approach, „International Journal of Production Economics”,
vol. 134, nr 1.
Botero M.E., Diaz A.M.A., Cadavid C.M., Muhss M. (2011), CSR practices in the coffee
industry: A preliminary review of Kraft Foods, Nestlé and Starbucks, „Revista de Nego-
cios Internacionales”, vol. 4, no 2.
Brigham E., Houston J. (2012), Zarządzanie finansami, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.
Brown-Liburd H., Issa H., Lombardi D. (2015), Behavioral implications of Big Data’s
impact on audit judgment and decision making and future research directions, „Acco-
unting Horizons”, vol. 29, nr 2.
CA ANZ (2020), The Future of Financial Reporting, dokument elektroniczny, https://
www.charteredaccountantsanz.com/-/media/e7eccfbb1bc347c98ed9f3f4d3ad86ac.
ashx, dostęp: 01.12.2020.
Camilleri M.A. (2018), Theoretical insights on integrated reporting. The inclusion of non -
-financial capitals in corporate disclosures, „Corporate Communications: An Interna-
tional Journal”, vol. 23, nr 4.
Cellary M. (2020), Zamknięcie roku 2019 w jednostkach finansów publicznych , C.H. Beck,
Warszawa.
CESR (2009), Call for evidence: The use of a standard reporting format for financial reporting
of issuers having securities admitted to trading on regulated markets, dokument elek-
troniczny,  https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/09_859.
pdf, dostęp: 02.12.2020.232 Literatura
Chanatup S., Aujirapongpan S., Suttipun M. (2019), The integrated financial reporting of
listed companies on the Stock Exchange of Thailandi, „Revista Evidenciação Contábil
& Finanças João Pessoa”, vol. 7, nr 2.
Chen G., Kim J.-B., Lim J.-H., Zhou J. (2018), XBRL adoption and Bank Loan Contrac-
ting: Early evidence, Journal of Information Systems”, vol. 32, nr 2.
Chen S., Harris L., Li W., Wu D. (2015), How does XBRL affect the cost of equity capital?
Evidence from an emerging market, „Journal of International Accounting Research”,
vol. 14, nr 2.
Chen Y., Zhang R., Liu B. (2017), Joint decisions on production and pricing with strategic
consumers for green crowdfunding products, „International Journal of Environmental
Research and Public Health, vol. 14, nr 9.
Chong D., Shi H., Fu L., Ji H., Yan G. (2017), The impact of XBRL on information asymme-
try: Evidence from loan contracting, „Journal of Management Analytics”, vol. „4, nr 2.
Claar V., Haight E. (2015a), Correpondence – Fair Trade coffee, „Journal of Economic
Perspectives”, nr 1 – Winter.
Claar V., Haight E. (2015b), Is Fair Trade worth it’s cost?, „Faith & Economics”, nr 65 –
Spring.
Coffee Beanery (2020): https://www.coffeebeanery.com/, dostęp: 20.06.2020.
Coffee’s Commitment to Sustainability (2020), Sustainable coffee challenge, Conservation
International.
Companies Act 1862, Commencement 7 August 1862, https://assets.publishing.service.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/386497/com -
m7Aug1862CoAct1862_P1.pdf dostęp: 07.07.2020
Cosmulese C.G., Socoliuc M., Ciubotariu M.S., Mihaila S., Grosu V. (2019), V An empi-
rical analysis of stakeholders’ expectations and integrated reporting quality, „Economic
Research – Ekonomska Istrazivanja”, vol. 32, nr 1.
Costa Coffee (2020): https://www.costa.co.uk/, dostęp: 20.06.2020.
Craig J.B., Dibrell C., Davis P. (2008), Leveraging family‐based brand identity to enhance
firm competitiveness and performance in family businesses, „Journal of Small Business
Management”, vol. 46, nr 3.
Dadacz J. (2018), Raportowanie niefinansowe – zmiany w Ustawie o rachunkowości, pre-
zentacja z dnia 2 marca 2018 roku, https://mf-arch2.mf.gov.pl/c/document_library/
get_file?uuid=998e1e9e-c0de-4a17-8c45-2427080e0c89&groupId=764034,
dostęp: 08.08.2020
Dadacz  J.  (2017),  Rola  biegłego  rewidenta  w  odniesieniu  do  raportowania  niefinansowego
–  Parkiet  –  6  grudnia  2017  r.,  https://mf-arch2.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/
dla-mediow/wywiady/eksperci-mf/-/asset_publisher/P3qp/content/dyrektor-joanna-
dadacz-rola-bieglego-rewidenta-w-odniesieniu-do-raportowania-niefinansowego-
parkiet-6-grudnia-2017-r/pop_up?_101_INSTANCE_P3qp_viewMode=print,
dostęp: 09.11.2019233 Literatura
Dai J., Vasarhelyi M. (2016), Imagineering Audit 4.0, „Journal of Emerging Technologies
in Accounting”, vol. 13, nr 1.
Danielak W., Mierzwa D., Bartczak K. (2017), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce.
Szanse i zagrożenia rynkowe, Wydawnictwo Exante, Poznań.
Debreceny R., Farewell S., Piechocki M., Felden C., Gräning A. (2010), Does it add up?
Early evidence on the data quality of XBRL filings to the SEC , „Journal of Accounting
and Public Policy”, vol. 29, nr 3.
Deephouse D., Suchman M. (2008), Legitimacy in organizational institutionalism [w:]
The  Sage  handbook  of  organizational  institutionalism ,  R.  Greenwood,  Ch.  Oliver,  
R. Suddaby, K. Sahlin (red.), SAGE Publications, London.
Deloitte (2018), Zamknięty obieg – otwarte możliwości.
D’heur M. (2015), Sustainable value chain management: Delivering sustainability through
the core business, „Springer International Publishing”, 2015.
Doluca H., Wagner M., Block J. (2018), Sustainability and environmental behaviour in
family firms: A longitudinal analysis of environment – related activities, „Innovation
and Performance: Sustainability in Family Firms: A Longitudinal Analysis, Business
Strategy and the Environment”, vol. 27, nr 1.
Dragusanu R., Giovannucci D., Nunn N. (2014), The economics of Fair Trade, „Journal of
Economic Perspectives”, nr 3 – Summer.
Dudwick N. (2013), Creating jobs in Africa’s fragile states: Are value chains an answer?,
World Bank, Washington, D.C.
Dunkin’ (2020): https://www.dunkinbrands.com/, dostęp: 20.06.2020.
Dunkin’  Brands  Reports  Fourth  Quarter  and  Fiscal Year  2018  Results  (2019),  Dunkin’
Brands.
Dyczkowska J. (2015), Nowe wyzwania dla spółek w zakresie sprawozdawczości: ujawnienia
finansowe i pozafinansowe według międzynarodowych ram raportowania zintegrowa -
nego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 374.
Earley C. (2015), Data analytics in auditing: Opportunities and challenges, „Business Hori-
zons”, vol. 58, nr 5.
EFAA (European Federation of Accountants and Auditors for SMES) (2018), Survey of non-
-financial  reporting  requirements  for  SMEs  in  Europe,  (https://www.efaa.com/cms/
upload/efaa_files/pdf/News/20181119_NFRbySMEsReport-FINAL.pdf),  dostęp:
15.03.2020.
Efendi J., Park J., Subramaniam C. (2016), Does the XBRL reporting format provide incre-
mental information value? A Study using XBRL disclosures during the voluntary filing
program, „Abacus”, vol. 52, nr 2.
ESMA (2015), Consultation Paper on the Regulatory Technical Standards on the European
Single Electronic Format (ESEF), dokument elektroniczny, https://www.esma.europa.
eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-1463_esma_consultation_paper_on_
esef.pdf, dostęp: 03.12.2020.234 Literatura
ESMA (2016), Feedback Statement on the Consultation Paper on the Regulatory Technical
Standard on the European Single Electronic Format (ESEF), dokument elektroniczny,
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2016-1668_esma_feed-
back_statement_on_the_rts_on_esef_0.pdf, dostęp: 03.12.2020.
ESMA (2017a), Call for Volunteers – Field Test European Single Electronic Format (ESEF),
dokument  elektroniczny,  https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/
esma32-60-196_call_for_volunteers.pdf, dostęp: 03.12.2020.
ESMA (2017b), Final Report on the RTS on the European Single Electronic Format, doku-
ment elektroniczny, https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-
60-204_final_report_on_rts_on_esef.pdf, dostęp: 03.12.2020.
ESMA (2019), ESEF Reporting Manual Preparation of Annual Financial Reports in Inline
XBRL,  dokument  elektroniczny,  https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/
library/esma32-60-254_esef_reporting_manual.pdf.pdf, dostęp: 05.12.2020.
ESMA  (2020a),  https://www.esma.europa.eu/about-esma/esma-in-brief,  dostęp:
08.12.2020.
ESMA  (2020b),  Final  Report  on  the  RTS  on  the  European  Single  Electronic  Format,
dokument  elektroniczny,  https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/
esma32-60-607_final_report_draft_rts_amending_rts_on_esef_2020.pdf, dostęp:
03.12.2020.
Fair Trade, World Fair Trade Organization (2020), https://wfto.com/, dostęp: 20.06.2020.
Felo A., Kim J., Lim J.-H. (2018), Can XBRL detailed tagging of footnotes improve financial
analysts’ information environment?, „International Journal of Accounting Informa-
tion Systems”, nr 28.
Fijałkowska  J.,  Jaruga‐Baranowska  M.  (2010),  XBRL  –  standard  wymiany  informacji
biznesowej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XI, z. 4, Wydawnictwo Społecznej
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.
Filipiak  B.  (2009),  Metodyka  kompleksowej  oceny  gospodarki  finansowej  jednostki  samo -
rządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
Fischer M. (1996), “Real-izing” the benefits of new technologies as a source of audit evidence:
An interpretive field study, „Accounting, Organizations and Society”, vol. 21, nr 2–3.
Flower J. (2015), The international integrated reporting council: A story of failure, „Critical
Perspectives on Accounting”, nr 27.
Gloria Jean’s (2020): https://gloriajeanscoffees.com.au/, dostęp: 20.06.2020.
Godlewska  J.  (2014),  Możliwości  finansowania  działań  z  zakresu  zielonej  gospodarki
w  latach  2014–2020  na  przykładzie  województwa  podlaskiego,  „Economics  and
Management”, nr 4.
Gold  S., Trautrims  A., Trodd  Z.  (2015),  Modern  Slavery  Challenges  to  Supply  Chain
Management, „Supply Chain Management: An International Journal”, vol. 20, nr 5.
Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2015), Dysfunkcje systemu sprawozdawczości w jednostkach
sektora finansów publicznych  [w:] Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego 235 Literatura
rozwoju – odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa , „Prace Naukowe Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, t. 1, „Finanse”, nr 395, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Gos W., Janowicz M., Mućko P., Niemiec A., Skoczylas W. (2017), Sprawozdania finan -
sowe i ich analiza, SKwP ZG ICZK, Warszawa.
GRI, IOE, Small-Business, Big Impact – Making the Case for SME Sustainability Repor-
ting, dokument elektroniczny, https://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/
publications/Policy%20Areas/sustainability/EN/20171113_Small_business__big_
impact_-_publication_ENGLISH_version.pdf, dostęp: 15.03.2020.
GRI Reports List (Limited Version), Global Reporting Initiative (2018): https://www.glo-
balreporting.org/, dostęp: 20.06.2020.
GRI, https://www.globalreporting.org/standards/download-the-standards/, dostęp:
13.01.2021
Grzesiak  L.,  Kabalski  P.  (2018),  Wybrane  teorie  ekonomiczne  i  społeczne  jako  podstawa
badań  audytu  wewnętrznego,  „Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  we
Wrocławiu”, nr 522.
Guénin-Paracini H., Gendron Y. (2010), Auditors as modern pharmakoi: Legitimacy para-
doxes and the production of economic order, „Critical Perspectives on Accounting”, 
vol. 21, nr 2.
Guerra de Sousa R., Fernandes de Vasconcelos A., Lira Caneca R., Katsumi Niyama J.
(2013), Accrual basis accounting in the Brazilian public sector: Empirical research on
the usefulness of accounting information, „Revista Contabilidade & Finanças”, vol. 24,
nr 63, São Paulo.
GUS (2020), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 r., Warszawa.
Hahn R., Lülfs R. (2014), Legitimizing negative aspects in GRI-Oriented Sustainability
Reporting: A qualitative analysis of corporate disclosure strategies, „Journal of Business
Ethics”, vol. 123, nr 3.
Hau L.L., Schmidt G. (2017), Using value chains to enhance innovation, „Production and
Operations Management”, vol. 26, nr 4.
Hellich E.B. (2011), Podstawowe problemy rachunkowości sektora finansów publicznych ,
„Monografie i Opracowania”, nr 583, Oficyna Wydawcza Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie, Warszawa.
Helin A., Stephens M. (1997), Techniki i metody badania sprawozdań finansowych , Fun-
dacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Hendriksen E.A, van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa.
HMRC (2009), Explanatory Memorandum to the Income and Corporation Taxes (Electronic
Communications) (Amendment) Regulations 2009, dokument elektroniczny, https://
www.legislation.gov.uk/uksi/2009/3218/pdfs/uksiem_20093218_en.pdf,  dostęp:
30.11.2020.236 Literatura
Hodge F., Kennedy J., Maines L. (2004), Does search-facilitating technology improve the
transparency of financial reporting?, „The Accounting Review”, vol. 79, nr 3.
https://www.government.nl/topics/circular-economy/from-a-linear-to-a-circular-eco-
nomy, dostęp: 15.06.2020.
https://www.pressenza.com/it/2018/07/salsa-di-pomodoro-sfruttazero-un-progetto-di-
denuncia-solidarieta-e-speranza/ dostęp: 23.05.2019.
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/
innowacje/raport-zamkniety-obieg-otwarte-mozliwosci.html, dostęp: 15.06.2020.
IFAC  (2017),  https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Creating-Value-for-
SMEs-through-Integrated-Thinking.pdf, dostęp: 15.06.2020.
IIRC finalises its Framework for integrated reporting, 9 December 2013, UK Accounting Plus,
Delloite, http://www.iasplus.com/en-gb/news/2013/12/iirc, dostęp: 09.04.2020.
IIRC, http://integratedreporting.org/the-iirc-2/, dostęp: 11.01.2021
ISO  26000  Social  Responsibility,  https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.
html, dostęp: 13.01.2021
Jastrzębowski A. (2014), Teoria legitymizacji a funkcje rachunkowości, „Studia Oecono-
mica Posnaniensia”, vol. 2, nr 4.
Jastrzębska E. (2012), Korporacje transnarodowe a Fair Trade, „Kwartalnik Kolegium Eko-
nomiczno-Społecznego. Studia i Prace”, Szkoła Główna Handlowa, nr 4.
Jastrzębska M. (2012), Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wolters
Kluwer, Warszawa.
Jednostkowe raporty roczne PGNiG SA za lata 2009–2018.
Jeffery C., Tenwick J., Bicciolo G. (2017), Comparing the implementation of the EU Non
Financial Reporting Directive in the UK, Germany, Italy and France, http://en.frank-
bold.org/sites/default/files/tema/comparing_the_eu_non-financial_reporting_
directive_annexes.pdf, dostęp: 14.07.2020
Jones  R.  (2005),  Harmonizacja  rachunkowości  budżetowej  w  Europie:  ogień  i  woda,
„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” t. 27(83), Stowarzyszenie Księgowych w Pol-
sce, Warszawa.
Kaczmarek M. (2011), Księgowe uwarunkowania wdrożenia budżetu zadaniowego w jed-
nostce  samorządu  terytorialnego,  „Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego.
Finanse”, nr 625, „Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 32, Szczecin.
Kaczurak-Kozak M., Walczak P., Culepa M. (red.) (2014), Vademecum głównego księgo-
wego jednostki finansów publicznych , C.H. Beck, Warszawa.
Kalideen  N.  (2018),  “Agromafia”  exploits  hundreds  of  thousands  of  agricultural  workers
in  Italy,  Inter  Press  Service  –  North  America,  New  York,  https://infoweb-news-
bank-com.ezproxy.gvsu.edu/apps/news/document-view?p=AWNB&docref=new-
s/16D6CB114C07B640 dostęp: 10.06.2019.237 Literatura
Kamela-Sowińska A. (2014), Dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefi-
nansowych – nowe wyzwania dla rachunkowości, „Studia Oeconomica Posnaniensia”,
nr 4 (265), Poznań.
Karlikowska M. Miemiec W., Ofiarski Z., Sawicka K. (2010), Ustawa o finansach publicz -
nych. Komentarz, Pressom, Wrocław.
Karwacka M. (2016), Raportowanie niefinansowe stanie się obowiązkiem dla największych
firm. Wywiad z Wiesławem Janczykiem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów ,
Odpowiedzialny  biznes  –  Kompendium  CSR:  http://www.csrkompendium.pl/,
dostęp: 20.06.2020.
Kaya D., Pronobis P. (2016), The benefits of structured data across the information supply
chain: Initial evidence on XBRL adoption and loan contracting of private firms, „SSRN
Electronic Journal”, dokument elektroniczny, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2450858, dostęp: 07.12.2020.
Kaźmierczak M. (2017), Determinanty zarządzania społecznie odpowiedzialnego w sekto-
rze małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Poznań.
KE (2020), https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_2389, dostęp:
01.03.2021.
KE (2021), https://ec.europa.eu/info/publications/201211-esef-postponement_en, dostęp:
01.03.2021.
Kiron D., Kruschwitz N., Reeves M. (2013), The benefits of sustainability-driven innova -
tion, „Mit Sloan Management Review”, vol. 54, nr 2.
Klankespoor E., Miller B., White H. (2014), Initial evidence on the market impact of the
XBRL mandate, „Review of Accounting Studies”, vol. 19, nr 4.
Klimczak K. (2014), Standard XBRL jako koncepcja wspomagająca raportowanie finansowe,
„Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. 91, cz. 2, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
KNF  (2020),  Komunikat  Ministerstwa  Finansów  oraz  Urzędu  Komisji  Nadzoru  Finan-
sowego w sprawie odroczenia obowiązku stosowania ESEF, dokument elektroniczny,
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_MF_i_UKNF_ws_
odroczenia_obowiazku_stosowania_ESEF.pdf, dostęp: 01.03.2021.
Komunikat Komisji, Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinan -
sowych (metodyka sprawozdawczości niefinansowej), 2017/C 215/01, https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0705(01)&fro-
m=PL, dostęp: 04.01.2021
Kornberger-Sokołowska E., Bitner M. (2018), Prawo finansów samorządowych , Wolters
Kluwer, Warszawa.
Kosek-Wojnar M. (2006), Skutki kasowej i memoriałowej zasady ewidencjonowania budżetu
jednostek samorządu terytorialnego [w:] „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu”, Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej, nr 148,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław. 238 Literatura
Kostrzewa  T.  (2011),  Wdrożenie  skonsolidowanego  sprawozdania  finansowego  sektora
finansów publicznych w Polsce, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 41,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 668, Szczecin.
Krahel J., Titera W. (2015), Consequences of Big Data and formalization on accounting and
auditing standards, „Accounting Horizons”, vol. 29, nr 2.
Krajewska S., Chłapek K. (2018), Wpływ raportowania zintegrowanego na kształtowanie
wyników i wizerunku jednostki gospodarczej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu”, nr 522.
Krajewska S., Jonas K., Chłapek K. (2018), Sprawozdawczość zintegrowana odpowiedzią
na  potrzebę  standaryzacji  raportowania  niefinansowego ,  „Studia  i  Prace  Kolegium
Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowe”, nr 164.
Krasodomska J. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań nauko-
wych w rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 82 (138), Stowa-
rzyszenie Księgowych w Polsce.
Kruschwitz N. (2012), How dell turned bamboo and mushrooms into environmental-frien-
dly packaging, „MIT Sloan Management Review”, vol. 54, nr 1.
Krzysztofek  A.  (2018),  Zintegrowane  raportowanie  na  przykładzie  spółek  Respect  Index,
„Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Financ”, vol. 16, nr 2.
Kurek R. (2011), Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubez -
pieczeń – nowy element dyscypliny rynkowej w świetle Solvency II, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 182.
Kwiecień J. (2010), Dwie strony fair trade [w:] Fair Trade w globalizującej się gospodarce,  
K. Żukrowska (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Kwiecień  M.  (2007),  Tendencje  rozwojowe  rachunkowości,  [w:]  T.  Cebrowska  (red.),
Rachunkowość finansowa i podatkowa , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Lavazza (2019a), Board of directors approves draft company and consolidated financial state-
ments at 31 December 2018.
Lavazza (2019b), A Goal in every cup, Lavazza Sustainability Report 2018.
Lavazza (2020), https://www.lavazza.com/, dostęp: 20.06.2020.
Leung I. (2014), Widespread forced labour in Malaysian electronics manufacturing industry,
Electronics News, South Melbourn, https://search-proquest-com.ezproxy.gvsu.edu/
docview/1566682155?pq-origsite=summon, dostęp: 23.03.2019.
Li O., Lin Y., Ni Ch. (2012), Does XBRL Adoption Reduce the Cost of Equity Capital?,
„SSRN Electronic Journal”, dokument elektroniczny, https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=2131001, dostęp: 07.12.2020.
Liu C., Wang T., Yao L. (2013), XBRL’s impact on analyst forecast behavior: An empirical
study, „Journal of Accounting and Public Policy”, vol. 33, nr 1.
Liu Ch., Luo X., Wang F. (2017), An empirical investigation on the impact of XBRL adop-
tion on information asymmetry: Evidence from Europe, „Decision Support System”,
nr 93.239 Literatura
Longoni A., Cagliano R. (2016), Human resource and customer benefits through sustaina -
ble operations, „International Journal of Operations & Production Management”,
vol. 36, nr 12.
Łada M. (2016a), Teoria legitymizacji w badaniach nad zarządzaniem uczelnią wyższą,
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 420.
Łada M. (2016b), Big Data wyzwaniem dla zarządzania i rachunkowości, „Studia Ekono-
miczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 299.
Łada M., Kozarkiewicz A. (2013), Teoria legitymizacji w badaniach z zakresu rachunkowo-
ści, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 71 (127), Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce, Warszawa.
Łopuchowicz E., Szczepaniak J. (2017), Raportowanie danych niefinansowych – weryfi-
kacja  danych  (część  2),  https://www.blog.ey.pl/audytsledczy/raportowanie-danych-
niefinansowych-weryfikacja-danych-czesc-2/, dostęp: 12.05.2020
Makini Y., Masmoundi S., Boujelbene N. (2018), The effect of voluntary XBRL adoption
on audit fees: Evidence from Belgium, „Journal of Accounting and Finance”, vol. 18,
nr 9.
Malinowska-Misiąg  E.,  Misiąg  W.  (2006),  Finanse  publiczne  w  Polsce,  Wydawnictwo
Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
Maroun W. (2019), Does external assurance contribute to higher quality integrated reports?,
„J. Account. Public Policy”, nr 38.
Matthews D. (2006), From ticking to clicking: Changes in auditing techniques in Britain
from the 19th century to the present, „Accounting Historians Journal”, vol. 33, nr 2.
Mazurkiewicz P. (2018), Zdrowa żywność: cukier, sól i tłuszcz w nadmiarze usuwany z pro-
duktów  przez  producentów  i  sklepy,  „Rzeczpospolita”,  https://www.rp.pl/Przemysl-
spozywczy/302269885-Zdrowa-zywnosc-cukier-sol-i-tluszcz-w-nadmiarze-
usuwany-z-produktow-przez-producentow-i-sklepy.html, dostęp: 23.03.2019.
MCA (2015), http://www.mca.gov.in/XBRL/Benefits_of_XBRL.html, dostęp: 07.12.2020.
McDonalds (2019), McDonald’s Reports Fourth Quarter And Full Year 2018 Results And
Quarterly Cash Dividend, https://news.mcdonalds.com/, dostęp: 20.06.2020.
McDonalds (2020): https://corporate.mcdonalds.com/, dostęp: 20.06.2020.
Mefford R.N. (2011), The economic value of a sustainable supply chain: Business and society
review, „Business and Society Review”, vol. 116, nr 1.
Micherda  B.  (red.)  (2011),  Sprawozdania  finansowe  i  ich  analiza.  Analiza  finansowa  
(2011), SKwP, Warszawa.
Micherda B. (2000), Przesłanki i uwarunkowania realizacji analitycznej funkcji rachunko-
wości w praktyce gospodarczej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krako-
wie, nr 535, Kraków.
Micherda B. (2004a), Ustawa o rachunkowości, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.240 Literatura
Micherda B. (2004 b), Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu dzia-
łalności jednostki gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
Kraków.
Micherda B. (2006), Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego , Difin, Warszawa.
Micherda B., Stępień K. (2016), Integracja sposobu sporządzania analizy i badania spra-
wozdania finansowego , Difin, Warszawa.
Micherda B., Świetla K. (2013), Współczesna rachunkowość. Wybrane problemy metodolo-
giczne, Difin, Warszawa.
Miłoszewska-Podrażka  E.  (2018),  Ewolucja  koncepcji  tworzenia  wartości  dla  klienta,
„Zarządzanie i Finanse”, r. 16, nr 1.
Ministerstwo Finansów (2020), Czy usługa badania sprawozdania o wypłacalności i kondy-
cji finansowej, o którym mowa w art. 290 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej, należy do katalogu usług zabronionych, o którym mowa w art. 136
ustawy  o  biegłych  rewidentach?,  dokument  elektroniczny,  https://www.gov.pl/web/
finanse/czy-usluga-badania-sprawozdania-o-wyplacalnosci-i-kondycji-finansowej-
o-ktorym-mowa-w-art-290-ust-1-ustawy-o-dzialalnosci-ubezpieczeniowej-i-reas-
ekuracyjnej-nalezy-do-katalogu-uslug-zabronionych-o-ktorym-mowa-w-art-136-
ustawy-o-bieglych-rewidentach, dostęp: 30.04.2020.
Moberg M. (2010), Fair trade and social justice: Global ethnographies, New York Univer-
sity Press.
Moffitt K., Vasarhelyi M. (2013), AIS in an age of Big Data, „Journal of Information
Systems”, vol. 27, nr 2.
Monitoring the Scope and Benefits of Fairtrade: Overall (2020 ), Fairtrade International,
Monitoring Report, 10th edition.
Montfort A. (2016), Mexican Coolture – Handcrafted Masterpiece, https://www.mexican-
coolture.com/about dostęp: 06.04.2019.
MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych  [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdaw-
czości Finansowej (2016), SKwP, IFRS, Warszawa.
Muthu S.S. (2014), Roadmap to sustainable textiles and clothing: Environmental and social
aspects of textiles and clothing supply chain, Springer Singapore, 2014.
Non-financial  reporting  by  large  companies  (updated  rules)  (2020),  https://ec.europa.
eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-
Financial-Reporting-Directive/F506729, dostęp: 12.01.2021
Nowacka W. (2010), Fair trade i jego znaczenie w regionie Ameryki Łacińskiej [w:] Fair
Trade w globalizującej się gospodarce, K. Żukrowska (red.), Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie, Warszawa.
Nowak  E.  (2017),  Analiza  sprawozdań  finansowych ,  wydanie  IV  zmienione,  Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Nowak E. (2015), Klasyfikacyjna funkcja rachunkowości, Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 399, Wrocław.241 Literatura
Nowak W.A. (2004), Rachunkowość sektora publicznego. Koncepcje, metody, uwarunkowa-
nia, PWN, Warszawa.
Nowak W.A. (2010), Teoria sprawozdawczości finansowej. Perspektywa standardów rachun -
kowości, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Obeng V.A., Ahmed K., Miglani S. (2020), Integrated reporting and earnings quality: The
moderating effect of agency costs, „Pacific – Basin Finance Journal”, nr 60.
Peng E.Y., Shon J., Tan C. (2011), XBRL and accruals: Empirical evidence from China,
„Accounting Perspectives”, vol. 10, nr 2.
Pichola I., Ibisz M. (2016), Obowiązek raportowania niefinansowego od 1 stycznia 2017 r.,
„Sustainability Insights”, nr 6, aktualizacja 22 lutego 2018 r., https://www2.deloitte.
com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/sustainability-insights/
obowiazek-raportowania-niefinansowego-od-1-stycznia-2017.html, dostęp: 20.06.2020.
Pikoń K. (2018), Gospodarka obiegu zamkniętego w ujęciu holistycznym, Wydawnictwo
Politechniki Śląskiej, Gliwice.
PJCCFS (2020), Regulation of auditing in Australia: Interim report, dokument elektroniczny,
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/committees/reportjnt/024330/toc_
pdf/RegulationofAuditinginAustralia.pdf, dostęp: 01.12.2020.
PKF  (2020),  MSR/MSSF  obowiązujące  od  03.04.2019  r.,  dokument  elektroniczny,
https://www.pkfpolska.pl/msr-mssf-–-obowiazujace-od-03-04-2019-4579, dostęp:
30.04.2020.
Polo A. (2018), Salsa di pomodoro “SfruttaZero”, un progetto di denuncia, solidarietà e spe-
ranza, Pressenza – International Press Agency.
Porter M.E. (1985), Competitive advantage, The Free Press, New York.
Porter M.E., Millar V.E. (1985), How information gives you competitive advantage, Harvard
Business Review.
Power M. (2003), Auditing and the production of legitimacy, Accounting, Organizations
and Society, vol. 28, nr 4.
Preston B. (2015), Volkswagen scandal tarnishes hard-won US reputation as green company,
The  Guardian,  http://www.theguardian.com/business/2015/sep/25/volkswagen -
-scandal-us-reputation-emissions, dostęp: 24.03.2019.
Presutti W.D., Mawhinney J. (2013), Understanding the dynamics of the value chain, Busi-
ness Expert Press.
PwC  (2020),  Raportowanie  przyszłości  –  format  XBRL  w  sprawozdawczości  finansowej,
dokument  elektroniczny,  https://www.pwc.pl/pl/pdf-nf/2020/raportowanie-xbrl-
-cfocompass.pdf, dostęp: 04.12.2020.
Rafinejad  D.  (2017),  Sustainable  product  innovation:  entrepreneurship  for  human  well-
-being, J. Ross Publishing.
Raport Fairtrade Polska 2019 (2020), Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fair-
trade Polska, Kraków, www.fairtrade.org.pl, dostęp: 20.06.2020.242 Literatura
Raulinajtys-Grzybek M., Karwowski M., Świderska G.K. (2018), Raport zintegrowany
jako źródło informacji o podejściu przedsiębiorstwa do zarządzania ryzykiem, „Zeszyty
Teoretyczne Rachunkowości”, t. 98 (154), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Raulinajtys-Grzybek  M.,  Świderska  G.K.  (2017),  Practical  use  of  the  integrated  repor-
ting framework – an analysis of the content of integrated reports of selected companies,
„Zeszyty  Teoretyczne  Rachunkowości”,  t.  94  (150),  Stowarzyszenie  Księgowych
w Polsce.
Restaurant Brands International Inc. 2018 Form 10-K Annual Report (2019), Restaurant
Brands International Inc.
Retail Food Group 2018 Annual Report (2019), Retail Food Group.
Rezaee Z., Hoffman C. (2001), XBRL: Standardized electronic financial reporting, „Inter-
nal Auditor”, vol. 58, nr 4.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie uproszczonego
otoczenia  biznesu  dla  przedsiębiorstw  w  dziedzinie  prawa  spółek,  rachunkowości
i audytu (2007/2254(INI)).
Rizqiyanto S. (2017), Starbucks’s Fair Trade in the edge of globalization, Etikonomi.
Robson K., Humphrey C., Khalifa R., Jones J. (2007), Transforming audit technologies:
Business risk audit methodologies and the audit field , „Accounting, Organizations and
Society”, vol. 32, nr 4–5.
Roohani S., Xianming Z., Capozzoli E., Lamberton B. (2010), Analysis of XBRL litera-
ture: A decade of progress and puzzle, „International Journal of Digital Accounting
Research”, nr 10, dokument elektroniczny, https://digitalcommons.kennesaw.edu/
cgi/viewcontent.cgi?article=2400&context=facpubs, dostęp: 02.12.2020.
Rose A., Rose J., Sanderson K.-A., Thibodeau J. (2017), When should audit firms intro -
duce analyses of Big Data into the audit process?, „Journal of Information Systems”,
vol. 31, nr 3.
Ruggeri G., Orsi L., Corsi S. (2018), A bibliometric analysis of the scientific literature on
Fairtrade labelling, „International Journal of Consumer Studie”, vol. 43, nr 2.
Rup W. (2020), Sprawozdanie finansowe za 2019 rok , ODDK, Gdańsk.
Sadowska  B.  (2019),  Rachunkowość  podmiotów  gospodarki  komunalnej  z  perspektywy
ekonomii zrównoważonego rozwoju. Pomiar – ewidencja – raportowanie, CeDeWu,
Warszawa.
Sarioğlu M., Dalkiliç A.F., Durak M.G. (2019), The future of corporate reporting: Integra -
ted reporting, „International Journal of Contemporary Economics and Administra-
tive Sciences”, vol. 9, nr 2.
SEC  (2009),  Interactive  data  to  improve  financial  reporting,  dokument  elektroniczny,
https://www.sec.gov/rules/final/2009/33-9002.pdf, dostęp: 30.11.2020.
SEC (2018), Inline XBRL filing of tagged data , dokument elektroniczny, https://www.sec.
gov/rules/final/2018/33-10514.pdf, dostęp: 30.11.2020.243 Literatura
Shan Y., Troshani I. (2016), Does XBRL benefit financial statement auditing? , „Journal of
Computer Information Systems”, vol. 54, nr 4.
Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych,
PWN, Warszawa.
Sikacz H. (2017), Ocena raportów zintegrowanych grup kapitałowych na podstawie wskaź-
ników  szczegółowych,  „Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  we  Wrocła-
wiu”, nr 479.
Sikka P. (2009), Financial crisis and the silence of the auditors, „Accounting, Organizations
and Society”, vol. 34, nr 6–7.
SIN, https://seg.org.pl/pl/standard-informacji-niefinansowych-sin, dostęp: 13.01.2021
Skrzywan S. (1971), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
Spigarska E. (2018), Wielowymiarowość sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń (prawo
bilansowe, Wypłacalność II, BION, GUS), „Studia Oeconomica Posnaniensi”, vol. 6.
Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego (2013), Komisja Europejska,
W kierunku wdrożenia zharmonizowanych standardów rachunkowości sektora publicz-
nego w państwach członkowskich. Przydatność MSRSP dla państw członkowskich.
Sroufe R.P., Melnyk S.A. (2017), Developing sustainable supply chains to drive value,
vol. 1, Management issues, Insights, Concepts, and Tools – Foundations, Business
Expert Press.
Stanek-Kowalczyk A. (2013), Raportowanie zintegrowane – nowy trend, stare wyzwania
[w:] Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, N. Ćwik (red.), FOB.
Stanowisko FEE (2015), Dyrektywa UE w sprawie ujawniania danych niefinansowych
i  informacji  na  temat  różnorodności,  Rola  biegłych  rewidentów  w  weryfikacji
informacji niefinansowych, Stanowisko FEE, https://www.pibr.org.pl/static/items/
publishing/FEE-Dyrektywa-UE-w-sprawie-ujawniania-danych-niefinansowych-
i-informacji-na-temat-roznorodnosci-Rola-bieglych-rewidentow-w-weryfikacji-
informacji-niefinansowych.pdf, dostęp: 02.07.2020
Starbucks (2019a), Starbucks Fiscal 2018 Annual Report.
Starbucks (2019b), Global Social Impact Report, Starbucks 2018, Starbucks Corporation.
Stefańska M. (2014), Rola społecznej odpowiedzialności w tworzeniu przewagi konkuren-
cyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Poznaniu
Stone G.W., Lodhia S. (2019), Readability of integrated reports: an exploratory global study,
„Accounting, Auditing & Accountability Journal”, vol. 32, nr 5.
Suchman M. (1995), Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches, „Aca-
demy of Management Review”, vol. 20, nr 3.
Sustainability,  Starbucks  Corporation  (2020),  http://www.starbucks.pl/,  data  odczytu:
18.04.2020; https://www.starbucks.com/, dostęp: 20.06.2020.
Sustainable Coffee Challenge (2020): https://www.sustainablecoffee challenge.com/, dostęp:
20.06.2020.244 Literatura
Szczypa P. (2009), Funkcje systemu rachunkowości budżetowej [w:] Metodyka komplekso-
wej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego  B. Filipiak (red.),
Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Świderek I. (2018), Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej. Komentarz
do nowych przepisów, ODDK, Gdańsk.
Taglioni D., Winkler D. (2016), Making global value chains work for development, World
Bank Publications.
The Report of the board of PGNiG S.A. and GK PGNiG S.A. for 2016.
Thompson P. (2019), Reporting of non-financial information by SMEs in Europe, https://
www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/repor-
ting-non-financial-information-smes-europe, dostęp: 15.06.2020.
Thompson P., Integrated thinking and reportingfor SMEs: The why and how , https://www.
efaa.com/cms/upload/efaa_files/pdf/Publications/Articles/IRforSMEs_EFAA.pdf,
dostęp: 15.06.2020.
Tim Hortons, Sustainability Report (2020): http://sustainabilityreport.timhortons.com/,
dostęp: 20.06.2020.
Titera W.  (2013),  Updating  audit  standard  –  enabling  audit  data  analysis,  „Journal  of
Information Systems”, vol. 27, nr 1.
Tlili M., Othman H.B., Hussainey K. (2019), Does integrated reporting enhance the value
relevance of organizational capital? Evidence from the South African context, „Journal
of Intellectual Capital”, vol. 20, nr 5.
Tobin D., Bates R., Brennan M. (2018), Peru potato potential: Biodiversity conservation and
value chain development, „Renewable Agriculture and Food Systems”, vol. 33, nr 1.
Toshniwal R., Agrawal D. (2004), Tracing the roots of markup languages, „Communica-
tions of the ACM”, vol. 47, nr 5.
Tschakert N., Kokina J., Kozlowski S., Vasarhelyi M. (2017), How business schools can inte-
grate data analytics into the accounting curriculum, „The CPA Journal”, vol. 87, nr 9.
Turyna J. (2014), Rachunkowość finansowa, C.H. Beck, Warszawa.
Understanding the triple bottom line (2020), SCAA – Specialty Coffee Association of America.
Veland S., Scoville-Simonds M., Gram-Hanssen I. (2018), Narrative matters for susta-
inability: The transformative role of storytelling in realizing 1.5°C futures, „Current
Opinion in Environmental Sustainability”, vol. 31.
Vitolla F., Salvi A., Raimo N., Petruzzella F., Rubino M. (2019), The impact on the cost of
equity capital in the effects of integrated reporting quality,  „Business Strategy and the
Environment”, nr 29 (2).
Volkswagen  (2015),  Sustainability  Report  2014,  http://database.globalreporting.org/
reports/27850/ dostęp: 24.03.2019.
Wakuła  M.  (2016),  Standaryzacja  rachunkowości  budżetowej,  „Zeszyty  Naukowe  Uni-
wersytetu Szczecińskiego”, nr 80, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 2,  
Szczecin.245 Literatura
Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J. (2018), Informacje finansowe i niefinansowe w rapor -
cie zintegrowanym – praktyka spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 100 (156), Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce.
Walińska E., Urbanek G. (2015), Sprawozdanie finansowe spółki zorientowane na zarzą -
dzanie  wartością  –  propozycje  zmian,  „Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczeciń-
skiego”, nr 855, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, t. 2, nr 74.
Wang T., Seng J.-L. (2014), Mandatory adoption of XBRL and foreign institutional inve-
stors’ holdings: Evidence from China, „Journal of Information Systems”, vol. 28, nr 2.
Wasilik K. (2015), Idea Fair Trade – sprawiedliwe zachowania konsumpcyjne, jako forma
pomocy rozwojowej dla krajów globalnego Południa, „Handel Wewnętrzny”, nr 355,
Warszawa.
Waśniewski P. (red.) (2018), System pomiaru dokonań w zarządzaniu małymi i średnimi
przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Waśniewski T., Skoczylas W. (2004), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębior-
stwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Weber T., Stuchtey M. (Hrsg.) (2019), Deutschland auf dem Weg zur Circular Economy –
Erkenntnisse aus europäischen Strategien (Vorstudie), München, wersja elektroniczna:
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/circular_economy_
web_final.pdf, dostęp: 15.06.2020.
Wędzki D. (2015), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa
bilansowego, wydanie III zmienione, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Whitbread PLC Annual Report & Accounts 2018/19 (2019), Whitbread PLC.
Whitbread PLC Sustainability Report 2016/17 (2018), Whitbread PLC.
Wilusz W. (2010), Raportowanie finansowe z wykorzystaniem standardu XBRL – impli-
kacje dla interesariuszy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki
w Krakowie”, nr 6.
Winchester M., Arding R., Nenycz-Thiel M. (2015), An exploration of consumer attitudes
and purchasing patterns in fair trade coffee and tea , „Journal of Food Products Mar-
keting”, August 2015.
Winiarska K., (2007), Audyt wewnętrzny a audyt zewnętrzny, [w:] K. Czubakowska (red.),
Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa.
Winiarska  K.,  Kaczurak-Kozak  M.  (2013),  Rachunkowość  budżetowa,  Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Wojtczak  K.  (2012),  Reglamentacja  form  wykonywania  zawodu  zaufania  publicznego
w rozwiązaniach prawa polskiego i państw Unii Europejskiej [w:] Zawody zaufania
publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywa-
nia zawodu, Dział wydawniczy Kancelarii Senatu, Warszawa.
Wójcik-Jurkiewicz M. (red.) (2016), Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach , Katowice.246 Literatura
Wytyczne  dotyczące  sprawozdawczości  w  zakresie  informacji  niefinansowych:  Suplement
dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem, 2019/C 209/01, https://eur-
-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0620(01)&fro-
m=EN, dostęp: 12.01.2021
XBRL International (2020), https://www.xbrl.org/the-consortium/get-involved/, dostęp:
03.12.2020.
XBRL Samples (2002), https://www.xbrl.org/taxonomy/int/fr/ias/ci/pfs/2002-11-15/Sam-
ples.htm, dostęp: 05.12.2020.
XBRL UK (2015), Inline XBRL – Saving cost and effort for company reporting, dokument
elektroniczny, xbrl.org.uk/resources/whitepapers/inlineXBRL-benefits-v1.pdf, dostęp:
07.12.2020.
Yoon H., Zo H., Ciganek A. (2011), Does XBRL Adoption Reduce Information Asymme-
try?, „Journal of Business Research”, nr 64.
Yoon  K.,  Hoogduin  L.,  Zhang  L.  (2015),  Big  Data  as  complementary  audit  evidence,
„Accounting Horizons”, vol. 29, nr 2.
Zakrzewski R., Skowrońska A. (red.) (2020), Raport o stanie sektora małych i średnich
przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa, http://www.parp.gov.pl, dostęp: 01.03.2021.
Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej Międzynarodowych Standardów Spra -
wozdawczości Finansowej [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finanso-
wej (2016), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, IFRS, Warszawa.
Zastempowski M. (red.) (2016), Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przed-
siębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zhang C., Dai J., Vasarhelyi M. (2018), The impact of disruptive technologies on accoun -
ting and auditing education: How should the profession adapt?, „The CPA Journal”,
vol. 88, nr 9.
Zimny A. (2013), Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego. Plany kont, ewi-
dencja,  sprawozdawczość,  Wydawnictwo  Państwowej  Wyższej  Szkoły  Zawodowej
w Koninie, Konin.
Zysnarska A. (2019), Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej,
ODDK, Gdańsk.
Akty prawne
Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emiten-
tach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym
oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE, Dz.U. L 390 z 31.12.2004.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/50/UE z dnia 22 października 2013 r.
zmieniająca dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których
papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, dyrektywę 247 Literatura
2003/71/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  prospektu  emisyjnego
publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papie-
rów wartościowych oraz dyrektywę Komisji 2007/14/WE ustanawiającą szczegółowe
zasady  wdrożenia  niektórych  przepisów  dyrektywy  2004/109/WE,  Dz.U.  L  294
z 6.11.2013.
Dyrektywa  2014/95/UE,  Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2014/95/UE
z  22  października  2014  r.  zmieniająca  dyrektywę  2013/34/UE  w  odniesieniu  do
ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez
niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz.U. UE, L 330/1 z 15.11.2014.
ISAE 3000, Krajowy Standard Usług Atestacyjnych innych niż badanie i przegląd 3000
(Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 zmienio-
nego, https://www.pibr.org.pl/assets/file/4355,2.1_3436_%20KSUA%203000%20
(Z).pdf, dostęp: 22.08.2020
Komunikat wyjaśniający Komisji w odniesieniu do sporządzania, badania i publikowania
sprawozdań finansowych zawartych w rocznych raportach finansowych sporządzo -
nych zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/815 w sprawie
jednolitego elektronicznego formatu raportowania (ESEF) (2020/C 379/01), Dz.U.
UE C z 10.11.2020.
KSUA 3000, Krajowy Standard Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowego Stan-
dardu  Usług  Atestacyjnych  3000,  https://www.pibr.org.pl/assets/file/477,KRBR-
uchwala-2783-52-2015-KSRF-3000.pdf, dostęp: 14.07.2020
Rozporządzenie  delegowane  Komisji  (UE)  2015/35  z  dnia  10  października  2014  r.
uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w spra-
wie  podejmowania  i  prowadzenia  działalności  ubezpieczeniowej  i  reasekuracyjnej
(Wypłacalność II), Dz.U. L12, z 17.01.2015.
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupeł-
niające dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu
do  regulacyjnych  standardów  technicznych  dotyczących  specyfikacji  jednolitego
elektronicznego formatu sprawozdawczego, Dz.U. L 143 z 29.05.2019.
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/981 z dnia 8 marca 2019 r. zmienia-
jące rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35 uzupełniające dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia dzia-
łalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), Dz.U. L.2019.161.1
z 18.06.2019.  
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2100 z dnia 30 września 2019 r. zmie-
niające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/815 w odniesieniu do aktualizacji
taksonomii, która ma być stosowana na potrzeby jednolitego elektronicznego for-
matu raportowania, Dz.U. L 326 z 16.12.2019.248 Literatura
Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2021/337  z  dnia  16  lutego
2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 w odniesieniu do prospektu
UE  na  rzecz  odbudowy  i  ukierunkowanych  zmian  dotyczących  pośredników
finansowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w odniesieniu do jednolitego elektro -
nicznego formatu raportowania rocznych raportów finansowych w celu wsparcia
odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19, Dz.U. L 68 z 26.01.2021.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jed-
nostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, Dz.U. 2014,
poz. 1773.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz.U. 2020, poz. 156.
Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Finansów  z  dnia  13  września  2017  r.  w  sprawie
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samo-
rządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżeto-
wych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych
mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2017, poz. 1911.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie badania
sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu
reasekuracji przez firmę audytorską, Dz.U. 2017, poz. 2284.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie spra-
wozdawczości budżetowej, Dz.U. 2018, poz. 109.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2019, poz. 351 ze zm.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2019, poz. 885.
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finan -
sowego i o Rzeczniku Finansowym, Dz.U. 2015, poz. 1348 ze zm.
Ustawa  z  dnia  11  września  2015  r.  o  działalności  ubezpieczeniowej  i  reasekuracyjnej,
Dz.U. 2020, poz. 895 ze zm.
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzo -
rze publicznym, Dz.U. 2020, poz. 1415.
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Dz.U. 2019, poz. 1292 ze zm.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

MSR 14. Sprawozdawczość segmentów d...

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

MSR 29. Sprawozdawczość finansowa w...

6.75 zł 45.00 zł Cena netto: 6.43 zł

Kryzysy gospodarcze a wiarygodność ...

11.25 zł 45.00 zł Cena netto: 10.71 zł

Kierunki ewolucji sprawozdawczości ...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Pomiar ryzyka gospodarczego na pods...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Sprawozdawczość finansowa według kr...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Rachunkowość i sprawozdawczość fina...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Sprawozdawczość i rewizja finansowa...

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Procedury i dokumentacja badania sp...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Ewolucja sprawozdawczości i rewizji...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Sprawozdawczość i analiza finansowa

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Sprawozdawczość finansowa według po...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Ewolucja sprawozdawczości a potrzeb...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Accounting reporting and auditing. ...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Instrumenty finansowe. Wycena, ewid...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane