• Wyzwania rewizji finansowej

Wyzwania rewizji finansowej

 • Autor: Katarzyna Chłapek Sylwia Krajewska Paweł Zieniuk redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-760-5
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 206/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
W monografii zaprezentowano rozważania teoretyczne i badania empiryczne dotyczące aktualnych i ważnych problemów szczegółowych współczesnej rewizji finansowej, które stanowią wyzwania dla biegłych rewidentów w warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i wzrostu zapotrzebowania na wiarygodną informację sprawozdawczą wśród szerokiego grona interesariuszy. Książka jest rezultatem prac badawczych prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uwzględnia najnowsze zmiany proceduralne, metodologiczne i systemowe współczesnej rewizji finansowej.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Wiarygodność sprawozdania finansowego, potwierdzona badaniem przez biegłego rewidenta, elementem polityki zrównoważonego rozwoju (Ewa Grabowska-Kaczmarczyk)


1.1. Wprowadzenie
1.2. Standaryzacja usług  
1.3. Raportowanie informacji niefinansowych
1.4. Proces potwierdzania wiarygodności danych niefinansowych
1.5. Raportowanie danych niefinansowych za lata 2017 i 2018 na przykładzie spółek notowanych na GPW
1.6. Podsumowanie

Rozdział 2. Weryfikacja raportów społecznej odpowiedzialności biznesu – przykłady spółek z reSpect index (Magdalena Wójcik-Jurkiewicz)

2.1. Wprowadzenie
2.2. Raportowanie społecznie odpowiedzialne w świetle uwarunkowań prawnych
2.3. Raportowanie społecznie odpowiedzialne w głównych nurtach – przegląd literatury
2.4. RESPECt Index jako narzędzie wykorzystywane w raportowaniu z zakresu CSR
2.5. Cel, etapy i metodyka badań własnych
2.6. Raportowanie społeczne wyzwaniem dla biegłego rewidenta
2.7. Podsumowanie

Rozdział 3. Rola biegłego rewidenta w identyfikacji oraz eliminowaniu oszustw w sprawozdaniu finansowym (Tomasz Maślanka, Iwona Mazur-Maślanka)


3.1. Wprowadzenie
3.2. Sprawozdanie finansowe – podstawowe źródło informacji o przedsiębiorstwie
3.3. Opinia z badania sprawozdania finansowego
3.4. Identyfikacja oszustw przez biegłego rewidenta  
3.5. Podsumowanie

Rozdział 4. Znaczenie komitetów audytu w monitorowaniu jakości sprawozdawczości finansowej (Anna Mazurczak-Mąka, Paweł Zieniuk)


4.1. Wprowadzenie
4.2. Istota i zadania komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego
4.3. Obszary współpracy biegłego rewidenta z komitetami audytu
4.4. Kierunki badań empirycznych związanych z monitorowaniem sprawozdawczości finansowej przez komitety audytu
4.5. Podsumowanie

Rozdział 5. Organizacja systemu nadzoru nad czynnościami rewizji finansowej w Polsce (Monika turek-Radwan, Witold Furman)


5.1. Wprowadzenie
5.2. Krajowa Komisja Nadzoru i jej zadania
5.3. Analiza wyników Kontroli Komisji Nadzoru Audytowego w latach 2014–2018
5.4. Podsumowanie

Rozdział 6. Identyfikacja kluczowych spraw badania i procedur weryfikacyjnych na przykładzie spółek branży budowlanej notowanych na GpW w Warszawie (Katarzyna Natkaniec)

6.1. Wprowadzenie
6.2. Przyczyny zmian regulacyjnych w zakresie badania sprawozdań finansowych  
6.3. Międzynarodowy Standard Badania 701 – krótka charakterystyka
6.4. Analiza kluczowych spraw badania i procedur weryfikacyjnych zawartych w sprawozdaniach z badania spółek budowlanych notowanych na GPW w Warszawie
6.4.1. Przychody ze sprzedaży
6.4.2.  Utrata wartości (wartość firmy, rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne)
6.4.3. Roszczenia, sprawy sporne, zobowiązania warunkow
6.4.4. Zapasy
6.4.5. Kontynuacja działalności – analiza ryzyka płynności
6.5. Podsumowanie

Rozdział 7. Biegły rewident wobec wyzwań kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Anna Mucha)


7.1. Wprowadzenie  
7.2. Wyzwania kontroli zarządczej  
7.3. Wyzwania audytu wewnętrznego
7.4. Podsumowanie

Rozdział 8. Analiza wysokości wynagrodzenia firm audytorskich badających sprawozdania finansowe spółek giełdowych z  WiG30 (Paweł Łojek)
 
8.1. Wprowadzenie
8.2. Obowiązek badania sprawozdań finansowych
8.3. Zalety przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz potrzeby jednostek gospodarczych w tym zakresie
8.4. Odpowiedzialność biegłego rewidenta, nadzór oraz poziom istotności badania
8.5. Główne czynniki determinujące ceny usług biegłych rewidentów
8.6. Ocena wysokości wynagrodzenia biegłych rewidentów przeprowadzających badania sprawozdań finansowych spółek giełdowych
8.7. Podsumowanie

Rozdział 9. Praktyczne aspekty badania instrumentów finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania (Bogusław Wacławik)

9.1. Wprowadzenie
9.2. Wykorzystanie instrumentów finansowych przez przedsiębiorstwa krajowe
9.3. Praktyczne aspekty Międzynarodowych Standardów Badania w odniesieniu do instrumentów finansowych
9.4. Ryzyko modelu wyceny instrumentów finansowych
9.5. Podsumowanie

Rozdział 10. Wpływ sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 na audyt zdarzeń po dacie bilansu i inne procedury badania  sprawozdań finansowych (Paweł Zieniuk)

10.1. Wprowadzenie
10.2. Obszary badania wymagające szczególnej uwagi biegłego rewidenta
10.3. Badanie zdarzeń po dacie bilansu
10.4. Podsumowanie

Literatura  
Spis tabel
Spis rysunków

Katarzyna Chłapek
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Czynny doradca podatkowy oraz certyfikowany tutor, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz International Sustainable Development ResearchSociety (ISDRS). Autorka licznych publikacji z zakresu finansowych i niefinansowych aspektów rachunkowości. Jako Członek Zespołu ds. Wielokierunkowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej w Instytucie Finansów UEK oraz wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce rozwija w teorii i stosuje w praktyce edukację spersonalizowaną w rachunkowości i podatkach.

Książki tego autora

Sylwia Krajewska
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Certyfikowany specjalista ds. controllingu oraz certyfikowany i akredytowany tutor, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz International Sustainable Development ResearchSociety (ISDRS). Autorka licznych publikacji z zakresu finansowych i niefinansowych aspektów rachunkowości. Jako Koordynator Zespołu ds. Wielokierunkowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej w Instytucie Finansów UEK oraz Uczelniany Koordynatora programu MNiSW "Szkoła Orłów" (w latach 2018-2020) rozwija w teorii i stosuje w praktyce edukację spersonalizowaną w rachunkowości.

Książki tego autora

Paweł Zieniuk
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, biegły rewident, dyplomowany księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wykładowca kursów certyfikowanych z zakresu rachunkowości, członek zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ? oddział w Krakowie, członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką zawodową.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Literatura przedmiotu
Abbasi K., Alam A., Bhuiyan M.B.U. (2020), Audit committees, female directors and the
types of female and male financial experts: further evidence, „Journal of Business Rese-
arch”, vol. 114.
Abbott L.J., Parker S. (2000), Auditor selection and audit committee characteristics, „Audi-
ting a Journal of Practice & Theory”, vol. 19(2).
Adjaoud F., Zeghal D., Andaleeb S. (2007), The effect of board’s quality on performance:
A  study  of  canadian  firms, „ Corporate  Governance:  An  International  Review”, 
vol. 15(4).
Alzeban A. (2019), The impact of audit committee, ceO, and external auditor quality on
the quality of financial reporting, „Corporate Governance (Bingley)”, vol. 20, nr 2.
Amato N. (2020), pandemic-specific guidance for auditors and preparers, „Journal of Acco-
untancy”, 07.04.2020.
Ambroziak M., Chmielewski A. (2011), Komitet audytu a jakość audytu zewnętrznego,
„Problemy Zarządzania”, 9, 4 (34), t. 2.
Andrzejewski M. (2009), Anatomia i mechanizm działania wirusa wywołującego kryzys
finansowy w polsce czyli rzecz o asymetrycznych, złożonych instrumentach pochodnych
w ujęciu mikro- i makroekonomicznym – wyniki badań naukowych, Uniwersytet Eko-
nomiczny w Krakowie, Kraków.
Andrzejewski M. (2011), system rewizji finansowej z uwzględnieniem funkcji korygującej
sprawozdanie finansowe, „Zeszyty teoretyczne Rachunkowości”, t. 62(118).
Andrzejewski M. (2012), Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Andrzejewski M. (2014), Zmiany regulacyjne w systemie rewizji finansowej i ich wpływ
na politykę jakości w firmach audytorskich , „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznegow Katowicach”, nr 201.
Andrzejewski M., Grabiński K. (2016), Wpływ jakości systemu nadzoru właścicielskiego na
sytuację finansową spółek giełdowych w czasach kryzysu finansowego – przegląd badań
empirycznych, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach”, nr 268.186 Literatura
Antkowiak  P.  (2013),  polskie  i  europejskie  standardy  wykonywania  wolnych  zawodów,
„Przegląd Politologiczny”, nr 1.
Ariningum I., Diyanty V. (2017), The impact of political connections and the effectiveness of
board of commissioner and audit committees on audit fees, „Australasian Accounting,
Business and Finance Journal”, vol. 11, nr 4.
Bauer  K.  (2018),  Hierarchia  cech  jakościowych  sprawozdań  finansowych  przedsiębiorstw
w postępowaniu upadłościowym, „Zeszyty teoretyczne Rachunkowości” nr 98(154).
Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2014), społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a finan -
sowe  miary  dokonań,  „Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego”  nr  804,
„Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 67.
Berniak-Woźny J., Wilks D.C. (2017), The role of csR in corporate social capital creation,
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing
Customers’    Demands.
Better Communication in Financial Reporting (2017), IFRS Foundation, Londyn.
Biegły rewident – twój nowy doradca w rozwoju biznesu, Polska Izba Biegłych Rewidentów,
https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/398,Biegly-rewident-twoj-nowy-doradca-
w-rozwoju-biznesu, (dostęp: 09.06.2020).
Bielawski P. (2010), Modele wyceny bilansowej instrumentów finansowych w świetle ogól-
nej teorii rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Kraków.
BIS (2019), triennial central bank survey of foreign exchange and over-the-counter (Otc)
Derivatives  Markets  in  2019,  dokument  elektroniczny,  https://www.bis.org/stati-
stics/rpfx19.htm (dostęp: 15.05.2020).
Brink V.Z., Cashin J.A., Witt H. (1973), modern internal auditing – an operational appro-
ach, wyd. 3, Nowy Jork.
Burzym E. (1990), Rachunkowość jako podstawa rozrachunku z tytułu społeczno-ekonomicz-
nej odpowiedzialności przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej
w Krakowie”, nr 329.
Burzym E. (2008), społeczna funkcja rachunkowości, „Zeszyty teoretyczne Rachunkowo-
ści”, t. 45 (101).
Chung    J.O.Y.,    Cullinan    C.P.,    Frank    M.,    Long    J.H.,    Mueller-Phillips    J.,    O’Reilly    P.M.   
(2013), The auditor’s approach to subsequent events: insights from academic literature,
„A Journal of Practice & Theory”, nr 32.
Collins B.M., Fabozzi F.J. (1999), Derivates and equity portfolio management, John Wiley
& Sons, Hoboken.
Czekaj  J.,  Dresler  Z.  (2002),  Zarządzanie  finansami  przedsiębiorstw.  podstawy  teorii,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Czerniawski R. (2007), pomiędzy prawem a finansami. poradnik członka rady nadzorczej
spółki akcyjnej, Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Deloitte (2018), Respect index. Indek spółek odpowiedzialnych, dokument elektroniczny,
http://www.deloitte.com/pl/respectindex (dostęp: 20.06.2020).187 Literatura
Dobija  D.  (2011),  Audyting  jako  element  ładu  korporacyjnego,  „Zeszyty  teoretyczne
Rachunkowości”, t. 64 (120), Wydawnictwo SKwP, Warszawa.
Dobija D., Koładkiewicz I., Cieślak I., Klimczak K. (2011), Komitety rad nadzorczych,
Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Domańska  J.  (2012),  Ocena  wdrożenia  systemu  kontroli  zarządczej  w  Urzędzie  Miej-
skim w Złocieńcu, [w:] Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza. studium przypadku, 
B. Gumińska, K. Marchewka-Bartkowiak, B. Szeląg (red.), CeDeWu, Warszawa.
Dratwińska-Kania  B.  (2009),  Wycena  instrumentów  finansowych  w  warunkach  braku
aktywnego  rynku,  [w]:  Zasoby  i  procesy  w  rachunkowości  jednostek  gospodarczych, 
t. Kiziukiewicz (red.), Difin, Warszawa.
Dudycz t. (2002), Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydaw-
nictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Ettredge M.L., Xu Y., Yi H.S. (2014), Fair value measurements and audit fees: evidence
from the banking industry, „A Journal of Practice & Theory”, vol. 33, nr 3.
EU Directive on Disclosure of Non-financial and Diversity Information (2016), FEE,
Brussels.
FEE (2016), Wpływ reformy audytu na rolę komitetów ds. audytu w europie, Federation
of European Accountants, dokument elektroniczny, https://www.pibr.org.pl/static/
items/publishing/FEE-Wplyw-reformy-audytu-na-role-komitetow-ds-audytu-w-
Europie.pdf (dostęp: 10.03.2020).
Fijałkowska J., Krasodomska J., Macuda M., Mućko P. (2019), sprawozdawczość niefi-
nansowa. Regulacje i standaryzacja raportowania niefinansowego przedsiębiorstw , Uni-
wersytet Szczeciński.
Forfa M. (2009), przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw , „Zeszyty
Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościo-
wej”, nr 78, Warszawa.
Francis J.R. (1984), The effect of audit firm size on audit prices. A study of the Australian
market, „Journal of Accounting & Economics”, vol. 6.
Gabrusewicz W. (2014), Analiza finansowa przedsiębiorstwa. teoria i zastosowanie, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Gabrusewicz  W.  (red.)  (2010),  Audyt  sprawozdań  finansowych ,  Wydawnictwo  PWE,
Warszawa.
Ghafran    C.,    O’Sullivan    N.    (2017),    The impact of audit committee expertise on audit quality:
evidence from UK audit fees, „British Accounting Review”, vol. 49, nr 6.
Górowski I. (2016), Weryfikacja założenia kontynuacji działalności – rola biegłego rewi-
denta w systemie ładu korporacyjnego, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. CI.
Grabowska-Kaczmarczyk E., Jonas K., Szulc M., Świetla K., Zieniuk P. (2020), Rola księ-
gowych i biegłych rewidentów w zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym,
Difin, Warszawa.188 Literatura
Grabowska-Kaczmarczyk E., Mazur-Maślanka I. (2018), International standards on audi-
ting – risk-based audit – directions of change, IFRS: Global Rules & Local Use, Anglo-
-American University, Prague.
GRI Standards, https://www.globalreporting.org/standards/ (dostęp: 01.12.2019).
GRI  (2020),  The  benefits  of  sustainability  reporting ,  dokument  elektroniczny,  https://
www.globalreporting.org/resourcelibrary/The-benefits-of-sustainability-reporting.
pdf (dostęp: 14.06.2020).
GUS (2019), Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 roku , doku-
ment  elektroniczny,  https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodar-
cze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/instrumenty-finansowe-
przedsiebiorstw-niefinansowych-w-2018-roku,20,8.html (dostęp: 15.05.2020).
Hąbek, P. (2015), sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie ich społecznej odpowiedzial-
ności, CeDeWu.
Hapsoro  D.,  Handayani  N.  (2020),  Does  managerial  ownership,  audit  committee,  and
audit quality moderate the effect of fraudulent financial reporting on company value?,
„International Journal of Scientific and technology Research”, vol. 9, nr 4.
Harari Y.N. (2018), 21 lekcji na XXI wiek, Wydawnictwo Literackie.
Hay D., Knechel W.R., Ling H. (2008), evidence on the impact of internal control and
corporate governance on audit fees, „International Journal of Auditing”, vol. 12(1).
Hejnar J. (2012), Weryfikacja stwierdzeń zawartych w podlegającym badaniu sprawozdaniu
finansowym – dowody, metody i procedury badania, [w:] Rewizja sprawozdań finanso -
wych, D. Krzywda (red.), SKwP, Warszawa.
Herman A., Szablewski A. (red.) (1999), Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.
Hołda A. (2006), Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich
realiach gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Hołda A. (2013), MsR/MssF w polskiej praktyce gospodarczej, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa.
Hołda A., Pociecha J. (2005), Rewizja finansowa , Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
Hołda A., Pociecha J. (2009), probabilistyczne metody badania sprawozdania finansowego ,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Hull J.C. (1998), Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG PRESS, Warszawa.
Hull J.C. (2011), Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych , Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa.
IAASB  (2020a),  Obszary  wymagające  szczególnej  uwagi  w  zmieniającym  się  środowisku
badania sprawozdań finansowych w związku z cOVID-19, International Auditing
and Assurance Standards Board, dokument elektroniczny, https://www.pibr.org.pl/
static/items/publishing/Staff%20Alert%20-%20Audit%20Considerations%20Ari-
sing%20from%20Changes%20Due%20to%20Coronavirus_PL_fin.pdf  (dostęp:
30.04.2020).189 Literatura
IAASB (2020b), Going concern in the current evolving environment – audit considerations
for the impact of cOVID-19, International Auditing and Assurance Standards Board,
dokument  elektroniczny,  https://www.ifac.org/system/files/publications/files/
IAASB-Staff-Alert-Going-Concern-April-2020.pdf (dostęp: 15.05.2020).
IAASB (2020c), subsequent events in the current evolving environment – audit considera-
tions for the impactof cOVID-19, International Auditing and Assurance Standards
Board,  dokument  elektroniczny,  https://www.ifac.org/system/files/publications/
files/IAASB-Staff-Alert-Subsequent-Events-in-the-Current-Evolving-Environment-
Audit-Considerations-for-the-Impact-of-COVID-19_0.pdf (dostęp: 15.05.2020).
Idris M.I., Abu Siam Y.I., Ahmad A.L. (2018), The impact of external auditor size on the
relationship between audit committee effectiveness and earnings management, „Invest-
ment Management and Financial Innovations”, vol. 15, nr 3.
Ignatowski  R.,  Wójcik-Jurkiewicz  M.  (2016),  Raportowanie  spółek  w  zakresie  społecz-
nie odpowiedzialnego biznesu, [w:] Instrumenty polityki społecznej, Z. Dobrowolski, 
G. Ignatowski, Ł. Sułkowski (red.), Difin, Warszawa.
ISO 26000, https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html (dostęp: 01.12.2019).
Jajuga K., Jajuga t. (2006), Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko
finansowe, inżynieria finansowa , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Janvrin D.J., Jeffrey C. (2007), An investigation of auditor perceptions about subsequent
events and factors that influence this audit task , „Accounting Horizons”, nr 21(3).
Kędzior  M.  (2012),  Nowa  forma  prezentacji  sprawozdań  finansowych  według  wspólnej
koncepcji IAsB i FAsB [w:] Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, 
B. Micherda (red.) Difin, Warszawa.
Kegalj  G.  (2020),  How  should  companies  assess  covid-19  events  after  the  reporting
date?,  KPMG,  dokument  elektroniczny,  https://home.kpmg/xx/en/home/insi-
ghts/2020/03/covid-19-period-end-8a.html (dostęp: 30.04.2020).
Khemakhem H., Fontaine R. (2019), The audit committee chair’s abilities. Beyond finan -
cial expertise, „International Journal of Auditing”, vol. 23(3).
Kiedrowska M. (2016), Ryzyko badania sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń ,
„Prace Naukowe, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 415, „Ubezpie-
czenia  wobec  wyzwań  XXI  wieku”, Wydawnictwo  Uniwersytet  Ekonomiczny  we
Wrocławiu, Wrocław.
Kieżun W. (1998), sprawne zarządzenie organizacjami, SGH, Warszawa.
Kizirian t.G., Mayhew B.W., Sneathen L.D. (2005), The impact of management integrity
on audit planning and evidence, „Journal of Practice&Theory”, vol. 24, nr 2.
Kiziukiewicz t., Szymańska H. (2013), Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów
publicznych, [w:] Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej, t. Kiziukiewicz
(red.), Difin, Warszawa.190 Literatura
KNF  (2019),  Dobre  praktyki  dla  jednostek  zainteresowania  publicznego  dotyczące  zasad
powołania,  składu  i  funkcjonowania  komitetu  audytu,  24.12.2019,  dokument
elektroniczny,  https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Dobre_praktyki_
dot_zasad_powolania_skladu_i_funkcjonowania_komitetu_audytu_konsulta-
cje_24-12-2019_68378.pdf (dostęp: 10.03.2020).
Kogut J. (2017), Kierunki zmian w systemie rewizji finansowej oraz ich wpływ na jakość
i postrzeganie badania sprawozdań finansowych , „Prace Naukowe Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu” nr 479.
Koh H. C., Woo E.S. (1998), The expectation GAp in auditing, „Managerial Auditing
Journal”, vol. 13(3).
Kotyla  C.  (2009),  Instrumenty  finansowe  w  sprawozdaniach  finansowych  jednostek  i  ich
audyt,  [w:]  sprawozdawczość  i  rewizja  finansowa  wobec  kryzysu  ekonomicznego , 
B. Micherda, M. Stępień (red.), Katedra Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.  
Krakowiak A. (2020), KpMG zwycięzcą tegorocznego zestawienia, dodatek Ranking audyto-
rów do Rzeczpospolita polska, dokument elektroniczny, https://www.rp.pl/assets/pdf/
RP32240748.PDF (dostęp: 06.06.2020).
Krasodomska J. (red.) (2017), społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości. teoria
i praktyka, Difin, Warszawa.
Krzywda D. (2005), Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych, [w:] 
Rewizja sprawozdań finansowych , D. Krzywda (red.), COSZ SKwP, Warszawa.
Kuchenbeker J. (2008), Komitet audytu zbędnym balastem, „Przegląd Corporate Gover-
nance”, nr 2 (14).
Kulisa B., Sierpińska M. (2017), Nowa rola komitetów audytu w spółkach zainteresowania
publicznego, „Studia i Prace WNEiZ US”, nr 50/3.
Kulpa W., Lew G., Pacana A. (2017), Rating the quality of implementation of environ-
mental management system, „Journal of Business and Retail Management Research”
(JBRMR), vol. 11, nr 2.
Kumor I. (2016), Identyfikacja i klasyfikacja zjawisk zagrażających kontynuacji działalności
i ich ujęcie sprawozdawcze, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 2(80),
cz. 2.
Kutera  M.  (2010),  Rola  audytu  finansowego  w  wykrywaniu  przestępstw  gospodarczych ,
Difin, Warszawa.
Kutera M. (2019), Kluczowe kwestie badania – nowy element w raportowaniu biegłych rewi-
dentów, „Zeszyty teoretyczne Rachunkowości”, t. 101 (157), Wydawnictwo SKwP,
Warszawa.
Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.t. (2006), Oszustwa księgowe. teoria i praktyka,
Difin, Warszawa.
Kwasiborski A. (2002), Inne usługi biegłego rewidenta, Krajowa Izba Biegłych Rewiden-
tów, Warszawa. 191 Literatura
Latif Al, Nawaiseh M.A., Jaber J.J. (2015), Auditing subsequent events from the perspective
of auditor’s: study from Jordan, „International Journal of Financial Research”, vol. 6,
nr 3.
Lee t.H., Ali A., Gloeck J. (2009), The audit expectation gap in malaysia: an investigation
into its causes and remedies, „South African Journal of Accountability and Auditing
Research”, nr 9.
Łętek M. (2017), Główne standardy raportowania społecznej odpowiedzialności, [w:] spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości. teoria i praktyka, J. Krasodomska
(red.), Difin, Warszawa.
Lew A. (2015), Badanie przez biegłego rewidenta przychodów i kosztów jako elementów
podatnych na oszustwa księgowe, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu”,  nr  399,  „Rachunkowość  i  Controlling”,  Wydawnictwo  Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
Lew G. (2018), customer relations in building value for the customer in commercial enter-
prises, „Humanities and Social Sciences”, vol. XXIII, nr 25 (4).
Lisic L.L., Myers L.A., Seidel t.A., Zhou J. (2019), Does audit committee accounting exper-
tise help to promote audit quality? evidence from auditor reporting of internal control
weaknesses, „Contemporary Accounting Research”, vol. 36(4).
Lulek A., Sadowska B. (2020), corporate spocial responsibility (csR) in the annual repor-
ting of oil companies worldwide – modern business management, „Scentific Journal of
the Maritime University of Szczecin”, vol. 51 (133).
Luty Z. (1999), Jakość informacji w systemie rachunkowości finansowej. tezy do dyskusji,
„Zeszyty teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, t. 51,
Warszawa.
Luty  Z.  (2010),  Kierunki  zmian  sprawozdawczości  finansowej,  „Zeszyty  teoretyczne
Rachunkowości” t. 56 (112), Wydawnictwo SKwP, Warszawa.
Macuda M., Matuszak Ł., Różańska E. (2015), The concept of csR in accounting theory
and practice in poland: an empirical study, „Zeszyty teoretyczne Rachunkowości”, 
t. 84 (140), SKwP, Warszawa.
Marcinkowska M. (2010), społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ich wyniki ekono-
miczne: aspekty teoretyczne, „Przegląd Organizacji”, nr 10.
Martyniuk t., Szawczak K. (2013), Raportowanie społecznej Odpowiedzialności przedsię-
biorstw, [w:] przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości – założenia, zasady, definicje.
Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym, Z. Luty, A. Łakomiak, A. Mazur
(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Maślanka t. (2009), Wartość czy zysk – rozważania na temat głównego celu zarządzania
finansami przedsiębiorstwa , [w:]  Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy
rozwoju regionów, t. III, przedsiębiorstwo wobec kryzysu finansowego , S. Owsiak (red.),
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.192 Literatura
Matuszak Ł., Różańska E. (2017), csR disclosure in polish-listed companies in the light of
directive 2014/95/eU requirements: empirical evidence, „Sustainability”, vol. 9 (12).
Mazars, dokument elektroniczny, https://pol.mazars.pl/ (dostęp: 01.12.2019).
Mazurek A., Knedler K. (2010), Kontrola zarządcza. Ujęcie praktyczne, Handikap,
Warszawa.
Meigs  (1989),  principles  of  auditing,  Irwin  Professional  Publishing,  Halethorpe,  MD,
USA.
Micherda B. (2003), sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifi-
kacji kadry menedżerskiej, B. Micherda (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicz-
nej w Krakowie.
Micherda B. (2004), Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działal-
ności jednostki gospodarczej, „Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie”,
Kraków.
Micherda B. (2009), cel i uwarunkowania badania sprawozdania finansowego w świetle
sytuacji kryzysowej [w:] sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekono -
micznego, B. Micherda, M. Stępień (red.), Katedra Rachunkowości Finansowej Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Micherda B. (2010), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Difin, Warszawa.
Micherda B. (2010), prospektywny cel badania sprawozdania finansowego , „Zeszyty teore-
tyczne Rachunkowości”, t. 56 (112), Warszawa.
Micherda B. (2012), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Difin, War-
szawa.
Międzynarodowy kodeks etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowe stan-
dardy niezależności) (Kodeks IESBA), Międzynarodowa Rada Standardów Etyki dla
Księgowych, Załącznik nr 1 do uchwały Nr 3431/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów z dnia 25 marca 2019 r.
Mikulska t., Michalczuk G. (2014), Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstwa,  „Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego.  Finanse,  Rynki  Finan-
sowe, Ubezpieczenia”, nr 69 (827).
Milewski D., Milewska B. (2018), Outsourcing of logistic services in the clothing industry,
„European Journal of Service Management”, vol. 28(2).
Ministerstwo  Finansów  (2020),  dokument  elektroniczny,  https://www.mf.gov.pl/c/
document_library/get_file?uuid=998e1e9e-c0de-4a17-8c45-2427080e0c89&gro -
upId=764034 (dostęp: 14.06.2020).
Muth J.F. (1961), Rational expectations and the theory of price movements, „Econometrica”,
vol. 29, nr 3.
Nita B., Hasik W. (2020), sprawozdanie finansowe według M ssF, Wydawnictwo Wolters
Kluwers, Warszawa.
Nobes Ch., Parker R. (2010), comperative international accounting, Harlow.193 Literatura
Nowak A. (2013), Modele badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa , Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa.
Oleksyk P. (2016), Nadużycia i przestępstwa pracownicze jako przedmiot audytu wewnętrz-
nego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 6(84), cz. 1.
Ozdemir Z., Gokcen B.A. (2016), Auditing of subsequent events: a survey of auditors in the
city of Istanbul in turkey, „Accounting and Finance Research”, vol. 5, nr 2.
PANA  (2020a),  Zadania  nadzorcze  pANA,  Polska  Agencja  Nadzoru  Audytowego,
dokument  elektroniczny,  https://pana.gov.pl/zadania-nadzorcze/zadania  (dostęp:
11.02.2020).
PANA (2020b), Nowe komunikaty IAAsB dotyczące audytu w okresie pandemii cOVID-
19, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, dokument elektroniczny, https://pana.
gov.pl/media/vz2hlq5q/nowe-komunikaty-iaasb-dotycz%C4%85ce-audytu-w-
okresie-pandemii-covid-19.pdf (dostęp: 15.05.2020).
Park B.J. (2019), Audit committee compensation, best practices and audit fees, „South Afri-
can Journal of Business Management”, vol. 50, nr 1.
Pfaff J. (2015), Niezależność biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe jed -
nostek zainteresowania publicznego w świetle nowych regulacji Ue, „Studia Ekono-
miczne”, nr 240, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Pfaff J. (2018), Rewizja finansowa, Wydanie III zmienione i zaktualizowane, Wydawnic-
two Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Pfaff,  J.  (2007),  Wpływ  rewizji  finansowej  na  wiarygodność  sprawozdania  finansowego ,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Phang S.Y., Fargher N.L. (2019), Auditors’ evaluation of subsequent events. The effects of prior
commitment and type of accountability, „A Journal of Practice & Theory”, vol. 38, nr 3.
PIBR (2020a), Badanie sprawozdań finansowych za 2019 rok – szczególne rozważania doty-
czące KsB 570 (Z) –„Kontynuacja działalności” w warunkach pandemii koronawirusa,
Krajowa  Rada  Biegłych  Rewidentów,  dokument  elektroniczny,  https://www.pibr.
org.pl/assets/meta/5164,Wskaz%C3%B3wki_badanie%20i%20koronawirus_kon-
tynuacja%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci_fin.pdf (dostęp: 30.04.2020).
PIBR  (2020b),  Wpływ  pandemii  koronawirusa  sARs-cOV-2  na  badanie  sprawozdań
finansowych za 2019 rok, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, dokument elektro-
niczny,  https://www.pibr.org.pl/assets/meta/5142,Alert%20dla%20BR%20ws%20
koronawirusa_fin.pdf (dostęp: 30.04.2020).
PIBR (2020c), Apel do biegłych rewidentów z dnia 12 marca 2020 r., dokument elektro-
niczny, https://www.pibr.org.pl/assets/meta/5132,Apel_na_strone_koronawirus.pdf
(dostęp: 30.04.2020).
Piłacik J. (2019), Raportowanie społecznej odpowiedzialności zgodnie z wytycznymi Glo-
bal Reporting Inititive w krajach Unii europejskiej, [w:] Ujawnianie informacji niefi-
nansowych z zakresu csR. Dobre praktyki, M. Wójcik-Jurkiewicz, I. Emerling (red.),
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.194 Literatura
podmioty zobowiązane do badania sprawozdań finansowych , „Zeszyty Metodyczne Rachunko-
wości”, dokument elektroniczny, https://www.gofin.pl/bilans/17,8,307,395,podmioty-
zobowiazane-do-badania-sprawozdan-finansowych.html (dostęp: 6.06.2020).
próbkowanie, Polska Izba Biegłych Rewidentów, dokument elektroniczny https://www.
pibr.org.pl/assets/file/4125,1.20%20KSB%20530.pdf, (dostęp: 06.06.2020).
Rejestr biegłych rewidentów (2020), dokument elektroniczny, https://www.pibr.org.pl/pl/
search/auditor?search= (dostęp: 03.06.2020).
Rojek-Nowosielska M. (2017), społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Model, dia-
gnoza, ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Rubik J. (2018), Raportowanie niefinansowe spółek R espect INDeX po zmianach, „Stu-
dia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”,
nr 369.
Ruth O., Urhoghide Ph.D., Izedonmi F.O.I. (2015), An empirical investigation of audit
fee determinants in Nigeria, „International Journal of Business and Social Research”,
vol. 05, nr 08.
Sadowska B. (2018), społeczna odpowiedzialność biznesu – rachunkowość i raportowanie,
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 532.
Salehi M., Rostami V. (2009), Audit expectation gap: international evidence, „International
Journal of Academic Research”, 1(1).
Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzial-
nego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Poznaniu, Poznań.
Sargent t.J., Wallace N. (1971), market transaction costs, asset demand functions, and the
relative potency of monetary and fiscal policy, „Journal of Money, Credit and Banking”,
vol. 3, nr 2.
Savitri M., Widuri R., Mulyo D.P. (2020), The effect of managerial ownership, board of
commissioners size, effectiveness of the audit committee, company size and profitability
on the selection of qualified external auditors, „International Journal of Scientific and
technology Research”, vol. 9, nr 4.
Simunic D.A. (1980), The pricing of audit services. Theory and evidence , „Journal of Acco-
unting Research”, vol. 18(1).
Skoczylas W. (2000), problemy pomiaru osiągnięć przedsiębiorstwa wynikające z wprowa-
dzenia systemu zarządzania wartością, „Zeszyty teoretyczne Rady Naukowej Stowa-
rzyszenia Księgowych w Polsce”, nr 56.
Sławińska-tomtała E. (2010), Kontrola zarządcza w sektorze publicznym. praktyczne wska-
zówki i wdrożenia systemu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Ślebzak M., Ślebzak K. (2014), spodziewane zmiany ustawy o rachunkowości a obligato-
ryjne badania sprawozdań finansowych, „Rachunkowość”, nr 8.
Śnieżek E. (2016), Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.195 Literatura
Sobczyk M. (2006), statystyka. Aspekty praktyczne i teoretyczne, Wydawnictwo UMCS,
Lublin.
Sobińska E. (2017), Omówienie systemu wewnętrznej kontroli jakości jednoosobowego pod-
miotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych , „ABC” nr 155723, www.
wolterskluwer.pl (dostęp: 01.12.2019).
Sobińska E., Zakrzewska B. (2018), Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich
jednostek  według  Międzynarodowych  standardów  Badania,  Wydawnictwo  ODDK,
Gdańsk.
Spoz A. (2016), system informacyjny rachunkowości jako podstawowe źródło informacji do
prowadzenia gospodarki finansowej i system generowania informacji o przedsiębiorstwie
[w:]  sprawozdawczość  w  procesie  zarządzania  i  oceny  działalności  przedsiębiorstwa, 
H.  Żukowska, A. Spoz, G. Zasuwa (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin.
Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za rok 2014 (2015), Warszawa, http://www.
mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/komisja-nadzoru-
-audytowego/sprawozdania, (dostęp: 11.02.2020).
Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za rok 2015 (2016), Warszawa, http://www.
mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/komisja-nadzoru-
-audytowego/sprawozdania, (dostęp: 11.02.2020).
Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za rok 2016 (2017), Warszawa, http://www.
mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/komisja-nadzoru-
-audytowego/sprawozdania, (dostęp: 11.02.2020).
Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za rok 2018 (2019), Warszawa, http://www.
mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/komisja-nadzoru-
-audytowego/sprawozdania, (dostęp: 11.02.2020).
Sroka R. (red.) (2017), Analiza esG spółek w polsce. Raportowanie niefinansowe: wymaga -
nia ustawy o rachunkowości a praktyka rynkowa, Stowarzyszenie Emitentów Giełdo-
wych, Ernst & Young, Warszawa.
Staszel A., Zieniuk P. (2017), Audyt informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biz-
nesu,  [w:]  społeczna  odpowiedzialność  biznesu  w  rachunkowości. teoria  i  praktyka, 
J. Krasodomska (red.), Difin, Warszawa.
Stefańska M. (2014), Rola społecznej odpowiedzialności w tworzeniu przewagi konkuren-
cyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Poznaniu, Poznań.
Stępień K. (2005), Nadrzędne cele działalności jednostek gospodarczych, „Zeszyty Naukowe
Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 674, Kraków.
Stępień K. (2015), sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [w:] spra-
wozdawczość i rewizja finansowa. Uwarunkowania ekonomiczne, społeczne, regulacyjne,
B. Micherda (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Stępień K. (2020), polityka rachunkowości w kreowaniu wartości informacyjnej sprawozdań
finansowych , Wydawnictwo PWN, Warszawa. 196 Literatura
Stępień M. (2011), sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [w:] spra-
wozdawczość i rewizja finansowa. Uwarunkowania ekonomiczne, społeczne, regulacyjne,
B. Micherda (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Sultana N., Cahan S.F., Rahman A. (2020), Do gender diversity recommendations in cor-
porate governance codes matter? evidence from audit committees, „Auditing”, vol. 39,
nr 1.
Sultana N., Singh H., Rahman A. (2019), experience of audit committee members and
audit quality, „European Accounting Review”, vol. 28(5).
Świderska G.K., Więcław W. (2009), sprawozdanie finansowe według polskich i międzyna -
rodowych standardów rachunkowości, MacConsulting i Difin, Warszawa.
Świetla K., Zieniuk P. (2017), polityka rachunkowości w praktyce jednostek gospodarczych
w kontekście jej oceny przez biegłych rewidentów, „Zeszyty teoretyczne Rachunkowo-
ści”, t. 92, nr (148), Wydawnictwo SKwP.
Szczepankiewicz E.I. (2013), przyjęcie założenia o kontynuacji działalności jednostki według
krajowych i międzynarodowych regulacji, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol. 1,
nr 8 (257).
Szczepankiewicz E. I. (2017), Modele współpracy biegłego rewidenta z audytorami wewnętrz-
nymi  w  polskich  jednostkach,  „Zeszyty teoretyczne  Rachunkowości”,  t.  92  (148),
Wydawnictwo SKwP, Warszawa.
Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa.
Szczotka J. (2014), Rewizja finansowa niezbędnym elementem bezpieczeństwa obrotu gospo -
darczego, „Zeszyty Naukowe WSFiP”, nr 3.
Szewc-Rogalska A. (2012), Wpływ struktur własnościowych spółek giełdowych na kreację
wartości dla akcjonariuszy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Szopa A. (2013), podstawy inżynierii finansowej, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer
business, Warszawa.
Szpor A. (2011), Kontrola zarządcza, a mediacja w administracji publicznej. Alternatywne
metody  rozwiązywania  konfliktów ,  „Kontrola  Państwowa”,  nr  5,  Najwyższa  Izba
Kontroli, Warszawa.
Szulc M., Zieniuk P. (2018), Wykorzystanie w procesie badania sprawozdania finansowego
wyników prac ekspertów w świetle badań empirycznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 522.
Szulc M., Zieniuk P. (2020), The Disclosure of events after the reporting period – the example
of listed companies from selected european countries, „Zeszyty teoretyczne Rachunko-
wości”, nr 109(165).
The Future of  corporate Reporting – creating the Dynamics for change (2015), FEE,
Brussels.
The  Global  Risks  Report  (2016),  dokument  elektroniczny,  http://www3.weforum.org/
docs/Media/TheGlobalRiskReport2016.pdf (dostęp: 1.12.2019).197 Literatura
tysiac K. (2020), Remote auditing comes to forefront during pandemic, „Journal of Acco-
untancy”, 24.03.2020.
Urbaniak M. (2004), Zarządzanie jakością. teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
Value of sustainability Reporting (2013), Boston College Center for Corporate Citizen-
ship and Ernst & Young, dokument elektroniczny, http://www.ey.com/Publication/
vwLUAssets/EY_-_Value_of_sustainability_reporting/$FILE/EY-Value-of-Susta-
inability-Reporting.pdf (dostęp: 04.06.2020).
Wacławik B. (2013), The increasing importance of companies using financial instruments
from the non-financial segment as a contemporary aspect of managing company finances
in polish conditions, [w:] Business and non-profit organizations facing increased com -
petition and growing customers’ demands, A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (red.), Wyższa
Szkoła Biznesu, Nowy Sącz.
Wacławik  B.  (2014),  Światowe  regulacje  instrumentów  finansowych  a  nadrzędne  zasady
rachunkowości,  [w:]  teoria  rachunkowości  a  jej  współczesne  regulacje,  B.  Micherda
(red.), Difin, Warszawa.
Wacławik B. (2015), Rola instrumentów pochodnych w ograniczaniu zmienności wyników
finansowych  przedsiębiorstw ,  [w:]  Współczesne  uwarunkowania  sprawozdawczości
i rewizji finansowej, J. Krasodomska, K. Świetla (red.), Fundacja Uniwersytetu Eko-
nomicznego, Kraków.
Wacławik B., Zieniuk P. (2016), Ujawnienia informacji o metodach wyceny instrumentów
finansowych według regulacji międzynarodowych – zarys problemu, [w:] Współczesne
problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej, t. 1, Współczesne
problemy rachunkowości i rewizji finansowej, A. Kuzior, A. Szewieczek (red.), Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Waniak-Michalak H., Macuda M, Krasodomska J. (2016), corporate social Responsibility
and accounting in poland: a literature review, „Accounting and Management Infor-
mation Systems”, vol. 15(2).
Wędzki D. (2002), strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. przepływy pieniężne,
a wartość dla właścicieli. Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Węgrzyńska M. (2017), symptomy i obszary ryzyka w sprawozdaniu finansowym gospodar-
stwa rolnego identyfikowane w trakcie rewizji finansowej, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Wielgórska-Leszczyńska J. (2011), Odpowiedzialność biegłego rewidenta i firmy audytorskiej
za jakość czynników rewizji finansowej, [w:] Rewizja finansowa w warunkach nadzoru
publicznego. Materiały pokonferencyjne Jachranka 3–5 listopada 2010, KIBR, Warszawa.
Winiarska K. (2019), Audyt wewnętrzny. teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Difin,
Warszawa.
Winiarska K., Postuła M. (2012), Kontrola zarządcza w systemie kontroli finansów publicz -
nych, [w:] Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych , K. Winiar-
ska (red.), Wolters Kluwer, Warszawa.198 Literatura
Włodarczyk  A.,  Białek-Jaworska  A.  (2018),  Determinanty  zastrzeżeń  w  opinii  biegłego
rewidenta z badania sprawozdania finansowego , „Folia Oeconomica, Acta Universita-
tis Lodziensis” vol. 5(338).
Wójcik-Jurkiewicz M., Jurkiewicz R. (2014), Kierunki zmian w zakresie wiarygodności
sprawozdań  finansowych, „ Studia  Ekonomiczne.  Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach”, t. 164.
Wójcik-Jurkiewicz M. (2016), Idea społecznie odpowiedzialnego biznesu a kształtowanie
wyniku finansowego , „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach”, nr (253).
Wójcik-Jurkiewicz M. (2017), Role of csR reporting. evidence from poland, „Zeszyty teo-
retyczne Rachunkowości”, nr 94(150), SKwP, Warszawa.
Wójcik-Jurkiewicz  M.,  Emerling  I.  (red.)  (2019),  Ujawnianie  informacji  niefinanso -
wych z zakresu csR. Dobre praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, Katowice.
Wszelaki  A.  (2017),  Istota  i  szacowanie  istotności  w  badaniu  sprawozdania  finansowego
w ujęciu polskich regulacji prawnych oraz praktyki gospodarczej, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 345.
Wybór odpowiedniej usługi. porównanie usługi badania, przeglądu, kompilacji i uzgodnio-
nych procedur, Polska Izba Biegłych Rewidentów, dokument elektroniczny, https://
www.pibr.org.pl/static/items/publishing/Wybor_odpowiedniej_uslugi.pdf,  (dostęp: 
3.06.2020).
Zakrzewska J. (2017), szacowanie istotności – część 2, dokument elektroniczny, https://
datev.pl/szacowanie-istotnosci-2/ (dostęp: 06.06.2020).
Zakrzewska  J.,  Analiza  porównawcza  szacowania  istotności,  dokument  elektroniczny,
https://www.account-pl.eu/publikacje/analiza-porownawcza-szacowania-istotnosci
(dostęp: 6.06.2020).
Zielona Księga, polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu  (2010),
Komisja Europejska, Bruksela z dnia 13 października 2010, KOM(2010) 561.
Żukowska-Kalita J. (2017), symptomy oszustw w sprawozdaniach finansowych i ich identy-
fikacja w procesie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta , „Zeszyt
Naukowy Kolegium Zarządzania i Finansów, Studia i Prace”, nr 154.
Akty prawne
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE z dnia 17 maja 2006 r. w spra-
wie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych spra -
wozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG
oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG, Dz.U. UE L 157 z dnia 9 czerwca
2006 r.199 Literatura
Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2013/34/UE  w  sprawie  rocznych  spra-
wozdań  finansowych,  skonsolidowanych  sprawozdań  finansowych  i  powiązanych
sprawozdań  niektórych  rodzajów  jednostek,  zmieniająca  dyrektywę  Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG
i 83/349/EWG, Dz.U. L. 182 z dnia 29 czerwca 2013 r.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r.
zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych spra-
wozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Dz.U. UE L.
158/196 z dnia 27 maja 2014 r.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014
r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji nie-
finansowych i informacji różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy,
Dz.U. UE L 330 z dnia 15 listopada 2014 r.
Dyrektywa  UE  w  sprawie  ujawniania  danych  niefinansowych  i  informacji  na  temat
różnorodności,  (2016),  dokument  elektroniczny,  FEE_position_paper_EU_NFI_
Directive_final_PL_v8_vP t.docx,  (dostęp: 1.12.2019).
Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów
kontroli  zarządczej  dla  sektora  finansów  publicznych,  Dz.  Urz.  Min.  Fin.  2009, 
Nr 15, poz. 84.
Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych
wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów
publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. 2011, Nr 2, poz. 11.
Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie stan-
dardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz.U.
2016, poz. 1870 i 1948.
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483.
KSR 7 (2018), Krajowy Standard Rachunkowości nr 7, Zmiany zasad (polityki) rachun-
kowości,  wartości  szacunkowych,  poprawianie  błędów,  zdarzenia  następujące  po  dni
bilansowym – ujęcie i prezentacja, Uchwała nr 3/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.
Komitetu Standardów Rachunkowości, Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 4 stycznia 2019 r.
MSB  200,  Międzynarodowy  Standard  Badania  200,  Ogólne  cele  niezależnego  biegłego
rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z Międzynarodowymi standardami
Badania, IFAC, 2016 (załącznik nr 1.1 do uchwały Nr 2041/37a/2018 Krajowej
Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 r.).
MSB 240, Międzynarodowy Standard Badania 240, Obowiązki biegłego rewidenta podczas
badania sprawozdania finansowego dotyczące oszustw ( załącznik nr 1.5 do uchwały
Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r.).
MSB 260, Międzynarodowy Standard Badania 260, Komunikowanie się z osobami spra-
wującymi nadzór (załącznik nr 1.7 do uchwały Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r.).200 Literatura
MSB 315, Międzynarodowy Standard Badania 315, Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istot-
nego zniekształcenia poprzez zrozumienie jednostki i jej otoczenia (załącznik nr 1.10 do
uchwały Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca
2019 r.).
MSB 530, Międzynarodowy Standard Badania 530, próbkowanie (załącznik nr 1.20 do
uchwały Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca
2019 r.).
MSB 560, Międzynarodowy Standard Badania 560, późniejsze zdarzenia (załącznik nr 1.23
do uchwały Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca
2019 r.).
MSB 700, Międzynarodowy Standard Badania 700, Formułowanie opinii i sprawozdanie
na temat sprawozdań finansowych  (załącznik nr 1.29 do uchwały Nr 3430/52a/2019
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r.).
MSB 701, Międzynarodowy Standard Badania 701, przedstawianie kluczowych spraw bada-
nia  w  sprawozdaniu  niezależnego  biegłego  rewidenta  (załącznik  nr  1.30  do  uchwały 
Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r.).
MSB  705,  Międzynarodowy  Standard  Badania  705  (zmieniony),  Modyfikacja  opi-
nii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta (załącznik nr 1.31 do uchwały 
Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r.).
MSB  720,  Międzynarodowy  Standard  Badania  720  (zmieniony),  Obowiązki  biegłego
rewidenta dotyczące innych informacji, IFAC, 2016 (załącznik nr 1.34 do uchwały
Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r.).
MSR 1, Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1, prezentacja sprawozdań finanso -
wych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/5, z dnia 29 listopada 2008 r.
MSR 10 (2016), Międzynarodowy Standard Rachunkowości 10, Zdarzenia następujące
po zakończeniu okresu sprawozdawczego, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawoz-
dawczości Finansowej, Wydawnictwo SKwP, Warszawa.
MWPB  1000  (2015),  Międzynarodowe  wskazówki  dotyczące  praktyki  badania  1000,
szczególne  rozważania  podczas  badania  instrumentów  finansowych ,  International
Federation of Accountants.
NaDiVeG, Ustawa o zróżnicowanym rozwoju i poprawie różnorodności, dokument elek-
troniczny, https://www.parlament.gv.at/PAKt/VHG/XXV/ME/ME_00257/fname
_568007.pdf (dostęp: 01.12.2019).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalno-
ści i sprawozdania z jego wykonania, Dz.U. 2010 Nr 187, poz. 1254.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadcze-
nia o stanie kontroli zarządczej, Dz.U. 2010 Nr 238, poz. 1581.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrz-
nego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, Dz.U. 2017, poz. 2077 oraz
Dz.U. 2018, poz. 62.201 Literatura
Rozporządzenie  Ministra  Finansów  z  dnia  25  maja  2016  r.  zmieniające  rozporządzenie
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papie-
rów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaga-
nych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz.U. 2016,
poz. 860.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listo-
pada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania
i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001
oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE, Dz.U. L. 342/1 z dnia 22
grudnia 2009.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań spra-
wozdań finansowych jednostek interesu publicznego, Dz.U. L. 158 z dnia 27 maja
2014.
SIN,  Standard  Informacji  Niefinansowych,  https://standardy.org.pl/sin/  (dostęp:
01.12.2019).
Uchwała nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. 
w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej.
Uchwała nr 2784/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r.
w sprawie zasad wewnętrznej kontroli jakości w podmiocie uprawnionym do bada-
nia sprawozdań finansowych.
Uchwała nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 r.
w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. Dz.U.
2019, poz. 865.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2019, poz. 351.
Ustawa  z  dnia  30  czerwca  2005  r.  o  finansach  publicznych,  Dz.U.  2005  Nr  249, 
poz. 2104.
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych  do  badania  sprawozdań  finansowych  oraz  nadzorze  publicznym,
Dz.U. 2016, poz. 1000 z późn. zm.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2019, poz. 869.
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzo -
rze publicznym, tj. Dz.U. 2019 poz. 1421.
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020, poz. 374.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Badanie wartości szacunkowych w pra...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Wartość informacyjna sprawozdania b...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Najczęściej kupowane