• Wykonywanie zawodu ratownika medycznego w świetle ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego w świetle ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych

 • Autor: Małgorzata Paszkowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-201-9
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 228/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 53.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce przedstawiono organizację Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz zasady wykonywania zawodu ratownika medycznego po wejściu w życie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Stanowi ona pierwsze omówienie powyższej ustawy w postaci publikacji zwartej. W zamierzeniu autorki ma ona stanowić przejrzyste kompendium wiedzy o zawodzie – w aspekcie organizacyjnym i ustawowym – dla każdej osoby wykonującej zawód ratownika medycznego oraz dla zarządzających ratownictwem medycznym.

Posługując się przystępnym językiem autorka wskazuje m.in.:

-  jakie są elementy (w tym jednostki) systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
-  jakie są warunki formalne dostępu do zawodu ratownika medycznego oraz ograniczenia w wykonywaniu tego zawodu,
-  jakie są ustawowe standardy wykonywania zawodu ratownika medycznego,
-  jakie są formy ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych,
-  jakie są formy wykonywania zawodu ratownika medycznego i możliwe miejsca jego wykonywania,
-  jak zorganizowany jest i jakie ma zadania samorząd zawodowy ratowników medycznych,
-  jakie są przesłanki ponoszenia odpowiedzialności zawodowej, zasady postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej i możliwe sankcje dla ratowników medycznych.

Książka adresowana jest przede wszystkim do ratowników medycznych oraz do osób zarządzających podmiotami, w których udzielane są świadczenia zdrowotne przez ratowników medycznych, a także do studentów kierunku ratownictwo medyczne oraz do innych osób zainteresowanych problematyką organizacji systemu zdrowotnego, a szczególnie ratownictwa medycznego w Polsce.

Patronat:    

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. System Państwowe Ratownictwo Medyczne

1.1. Organizacja systemu PRM
1.2. Jednostki systemu PRM
1.3. Ratownictwo medyczne jako świadczenie gwarantowane

Rozdział 2. Prawo i zakres wykonywania zawodu ratownika medycznego

2.1. Nabycie, ograniczenia oraz utrata prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego
2.2. Zakres i miejsca wykonywania czynności zawodowych ratownika medycznego

Rozdział 3. Prawne standardy wykonywania zawodu ratownika medycznego

3.1. Ustawowe obowiązki i prawa ratownika medycznego
3.2. Ustawiczny rozwój zawodowy
3.3. Ochrona karnoprawna ratownika medycznego

Rozdział 4. Formy wykonywania zawodu ratownika medycznego

4.1. Stosunek pracy i stosunek służbowy
4.2. Umowa cywilna i wolontariat

Rozdział 5. Samorząd zawodowy ratowników medycznych

5.1. Tworzenie i organizacja samorządu zawodowego ratowników medycznych
5.2. Zadania i organy Krajowej Izby Ratowników Medycznych

Rozdział 6. Odpowiedzialność zawodowa ratownika medycznego

6.1. Rodzaje odpowiedzialności prawnej i przewinienia zawodowe
6.2. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej

Załącznik
Ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych w pytaniach i odpowiedziach

Bibliografia
Wykaz tabel

Małgorzata Paszkowska
dr, absolwentka prawa i studiów podyplomowych menedżerskich, adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz zajęcia dydaktyczne m.in. z prawa w ochronie zdrowia. Autorka programów i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych dla ochrony zdrowia m.in. Zarządzanie w ochronie zdrowia, MBA w ochronie zdrowia, a także opiekun merytoryczny studiów podyplomowych dla pracowników pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zainteresowania zawodowe koncentruje przede wszystkim wokół zagadnień związanych z prawem i zarządzaniem w ochronie zdrowia. Autorka ponad 250 publikacji, w tym 10 książek. Ekspert serwisu informacji prawnej LEX Ochrona Zdrowia Wolters Kluwer. Współpracownik wielu czasopism branżowych dla ochrony zdrowia.

Książki tego autora


Bibliografia

1.  Antoszewski A. (red.), Leksykon politologii, PWN, Warszawa 1996.
2.  Augustynowicz A., Budziszewska-Makulska A., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, CeDeWu, Warszawa 2010.
3.  Bugaj R., Klarzyńska K., Po co tworzyć kodeks etyczny fizjoterapii?, „Głos Fizjoterapeuty” nr specjalny z 2017.
4.  Dercz M., Rek T., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, wyd. III, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
5.  Główny Urząd Statystyczny, Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2021 r., Informacje sygnalne, 2022.
6.  Gotkowska A., Umowa o pracę a kontrakt, https://sip.lex.pl/#/publication/469834153.
7.  https:// www.kcmrm.pl/swdprm/rozwoj-2/rfc-2022.
8.  https://sjp.pwn.pl/sjp/;2462219.
9.  https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/pomoc-dorazna-i-ratownictwo-medyczne-w-2018-roku,14,3.html.
10.  Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne zawody, „Opracowanie tematyczne” OT-625, 2013.
11.  Karkowska D., Prawa pacjenta, Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
12.  Kubiak R., Liszewska A., Prawo medyczne dla fizjoterapeutów , C.H. Beck, Warszawa 2020.
13.  Niżnik J., W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Kraków 2004.
14.  Nojszewska E., System ochrony zdrowia w Polsce, Lex Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
15.  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2019 r. w sprawie algorytmu zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego (Dz.Urz. MZ z 2019 r., poz. 71).
16.  Paszkowska M., Co reguluje nowa ustawa o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych?, „ Na Ratunek” nr 1/2023.
17.  Paszkowska M., Czy ratownik medyczny to funkcjonariusz publiczny?, „Na Ratunek” nr 4/2016.
18.  Paszkowska M., Odpowiedzialność zawodowa ratownika medycznego – przesłanki i sankcje, LEX/el. 2023 – komentarz praktyczny.
19.  Paszkowska M., Polski system ochrony zdrowia, Difin, Warszawa 2020.
20.  Paszkowska M., Prawo dla lekarzy, Difin, Warszawa 2016.
21.  Paszkowska M., Prawo dla ratowników medycznych, Difin, Warszawa 2018.
22.  Paszkowska M., Prawo i ograniczenia wykonywania zawodu ratownika medycznego w świetle nowej ustawy, „Na Ratunek” nr 2/2023.
23.  Paszkowska M., System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, Difin, Warszawa 2015.
24.  Paszkowska M., Śmierć pacjenta-wybrane aspekty prawne, „Na Ratunek” nr 6/2022.
25.  Paszkowska M., Ubezwłasnowolnienie, „Jurysta” nr 6/2008.
26.  Paszkowska M., Ustawiczny rozwój zawodowy ratownika medycznego, LEX/el. 2022 – komentarz praktyczny.
27.  Paszkowska M., Zgoda na udzielanie świadczeń ratownictwa medycznego i jej brak, „Na Ratunek” nr 5/2022.
28.  Pietraszewska-Macheta A. (red.), Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz , wyd. III, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
29.  Poździoch S. (red.), Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
30.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 2067).
31.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie centrum urazowego (Dz.U. z 2010 r. nr 118, poz. 803).
32.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia   z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 420).
33.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu  leczenia szpitalnego (t.j. Dz.U. z 2017 r.,  poz. 2295).
34.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2075).
35.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 787).
36.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie centrum urazowego dla dzieci (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1948).
37.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 587).
38.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 342).
39.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1655).
40.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2001).
41.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu PRM (Dz.U. z 2018 r., poz. 2154).
42.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz.U. z 2019 r., poz. 237).
43.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2048).
44.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1310)
45.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1703).
46.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2464).
47.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r., poz. 666).
48.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1448).
49.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. z 2023 r., poz. 118).
50.  Ślęzak D., Żuratyński P., Krzyżanowski K., Kalis A., Państwowe ratownictwo medyczne w Polsce, „Logistyka” nr 4/2015.
51.  Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1947).
52.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 i 2185).
53.  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1359).
54.  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93).
55.  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 43, poz. 296).
56.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1974 r. nr 24, poz. 14, z późn. zm.).
57.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 i 2469 oraz z 2022  r., poz. 24, 218, 1700 i 2185).
58.  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 171).
59.  Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 1061, 1115, 1855 i 2600).
60.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1969).
61.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r., nr 14, poz. 89).
62.  Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1731).
63.  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1138).
64.  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r. nr 89, poz. 555, z późn. zm.).
65.  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 859).
66.  Ustawa z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz.U. z 2001 r. nr 138, poz. 1545).
67.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1897).
68.  Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1235).
69.  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327).
70.  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710).
71.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2561).
72.  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1720).225 Bibliografia
73.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 261 i 583).
74.  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1876).
75.  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2470).
76.  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2022 r., poz. 498).
77.  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 633).
78.  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2021 r., poz. 666).
79.  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2022 r., poz. 1072, 1261, 1504, 2185 i 2687).
80.  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 147).
81.  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1425).
82.  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2022 r., poz. 515, 1604, 2185 i 2687).
83.  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2175).
84.  Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1646 oraz z 2022 r., poz. 1616).
85.  Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2021 r., poz. 1297).
86.  Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2527).
87.  Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2021 r., poz. 575, 1728 i 2333 oraz z 2022 r., poz. 655, 1115 i 2600).
88.  Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 162, z późn. zm.).
89.  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.).
90.  Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz.U. poz. 447 oraz z 2020 r., poz. 567).
91.  Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 2022 r., poz. 1873).
92.  Ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2705).
93.  Włodarczyk C., Paździoch S., Systemy zdrowotne, zarys problematyki, UJ, Kraków 2001.
94.  www. encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3898970.
95.  www. etykapraktyczna.pl/encyklopedia/etyka.
96.  www. kcmrm.pl/o-nas.
97.  www.gopr.pl.
98.  www.gov.pl/web/zdrowie/centra-urazowe.
99.  www.gov.pl/web/zdrowie/ogloszenie-o-naborze-kandydatur-do-skladu-komitetu-organizacyjnego-samorzadu-ratownikow-medycznych.
100.  www.gov.pl/web/zdrowie/zespoly-ratownictwa-medycznego.
101.  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 października 2012 r., II GSK 1369/11 LEX nr 1233974.
102.  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 listopada 2011 r. sygn. III SA/Gd 313/11 CBOSA.
103.  Zarządzenie nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
104.  Zawadzki A. (red.), Medycyna ratunkowa i katastrof, PZWL, Warszawa 2007.
105.  Zielińska E. (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Wolter Kluwer, Warszawa 2022.
106.  Zięba-Załucka H., Samorząd zawodowy w świetle Konstytucji RP, „Monitor Prawniczy” nr 10/2005.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Psychologia w ratownictwie

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Polski system ochrony zdrowia

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane