• Wybrane systemy prawnej i instytucjonalnej ochrony praw i interesów państwa

Wybrane systemy prawnej i instytucjonalnej ochrony praw i interesów państwa

 • Autor: Bronisław Włodzimierz Sitek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-872-5
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 262/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Monografia omawia siedem różnych współczesnych systemów ochrony praw i interesów państwa. Punktem wyjścia jest przedstawienie pierwowzoru dla współczesnych modeli, czyli advocatus fisci. Instytucja ta, powołana do życia przez cesarza Hadriana, pozwoliła na wyodrębnienie ze sfery imperium działań zaliczanych dzisiaj do sfery dominium. W konsekwencji stało się możliwe stworzenie koncepcji odpowiedzialności odszkodowawczej państwa. Obecnie systemy prawnej i instytucjonalnej ochrony praw i interesów państwa są zróżnicowane. Niniejsza publikacja stanowi novum na polskim rynku wydawniczym ze względu na zakres omawianych systemów. Również w literaturze światowej nie ma opracowania, które przedstawiałoby aż tyle modeli prawnej i instytucjonalnej ochrony praw i interesów państwa z jednoczesnym omówieniem historycznej instytucji advocatus fisci.

Spis treści:

Wstęp
Status quaestionis
Znaczenie zwrotu „prawo i interesy państwa”
Bibliografia

Rozdział I. Advocatus fisci – system ochrony praw i interesów Imperium Rzymskiego jako inspiracja dla współczesnych rozwiązań


1. Wprowadzenie
2. Koncepcja państwa według Cycerona
3. Status populus Romanus
4. Status aerarium populi Romani
5. Zmiany konstytucji państwa przez Oktawiana
6. Fiscus – status prawny
7. Fiscus w sferze prawa prywatnego
8. Advocatus fisci jako obrońcy praw i interesów fiskusa
9. Udział advocatus fisci w procesie
10. Wymogi formalne do pełnienia funkcji advocatus fisci
11. Reforma systemu ochrony praw i interesów fiskusa za panowania cesarzy Leona i Anastazjusza
12. Wnioski
Bibliografia

Rozdział II. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej – system ochrony praw i interesów w Polsce


1. Wprowadzenie
2. Rys historyczny  
2.1. Instygator w Rzeczypospolitej szlacheckiej
2.2. Zabory
2.2.1. Okres Księstwa Warszawskiego
2.2.2. Okres Królestwa Polskiego
2.3. Prokuratoria w okresie międzywojennym XX w.
2.4. Losy Prokuratorii w okresie PRL (1945–1951)
3. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
4. Reforma ochrony praw i interesów państwa w 2016 r. – Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
5. Zadania Prokuratorii
6. Struktura organizacyjna Prokuratorii
6.1. Prezes i wiceprezesi Prokuratorii
6.2. Radcowie Prokuratorii Generalnej
6.3. Referendarze Prokuratorii Generalnej
6.4. Inni pracownicy urzędu Prokuratorii Generalnej
7. Kolegium Prokuratorii Generalnej
8. Polubowne rozstrzyganie sporów przy Prokuratorii Generalnej
8.1. Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej
8.2. Komisja Rozjemcza przy Sądzie Polubownym
9. Wnioski
Bibliografia

Rozdział III. Finanzprokuratur – system ochrony praw i interesów Republiki Austrii

1. Wprowadzenie
2. Historia Prokuratorii Skarbu w Austrii
3. Podstawa prawna i pozycja ustrojowa obecnej Prokuratorii Skarbu w Austrii
4. Struktura organizacyjna urzędu Prokuratora Skarbu
4.1. Prezes i prezydium
4.2. Departamenty
5. Zakres działania Prokuratorii
6. Podmiotowy zakres kompetencji Prokuratorii
7. Podstawa prawna czynności podejmowanych przez Prokuratorię
8. Reguły kolizyjne
9. Ścieżka kariery adwokatów Prokuratorii
10. Prawne ramy pracy adwokatów Prokuratorii
11. Finanse Prokuratorii – zasady wynagradzania adwokatów i innych pracowników
12. Ocena pracy pracowników Prokuratorii
11. Wnioski
Bibliografia

Rozdział IV. Avvocatura dello Stato – Rzecznik Generalny ds. ochrony praw i interesów Republiki Włoskiej

 
1. Wprowadzenie
2. Historia i ustrój państwa
3. Historia ochrony praw i interesów państwa włoskiego
3.1. Ochrona praw i interesów państwa w latach 1861–1930
3.2. Ochrona praw i interesów państwa po 1930 r.
4. Podstawa prawna działania instytucji Avvocatura dello Stato
4.1. Pozycja ustrojowa i struktura urzędu adwokata państwa
4.1.1. Avvocatura dello Stato w Rzymie
4.1.2. Oddziały zamiejscowe – avvocature distrettuali
5. Kompetencje Avvocatura dello Stato
6. Struktura wewnętrzna urzędu Rzecznika Generalnego
7. Rzecznik Generalny
8. Profesjonalna kadra urzędu Avvocatura dello Stato
8.1. Adwokaci państwa (avvocati dello stato)
8.2. Prokuratorzy państwowi (procuratori dello stato)
8.3. Postanowienia wspólne dla adwokatów i prokuratorów
9. Wnioski
Bibliografia

Rozdział V. Abogacía General del Estado – system prawnej ochrony praw i interesów Hiszpanii


1. Wprowadzenie
2. Historia i ustrój państwa
2.1. Historia Hiszpanii
2.2. Ustrój Hiszpanii
3. Historia systemu ochrony praw i interesów państwa hiszpańskiego
4. Współczesny system ochrony praw i interesów państwa hiszpańskiego
5. Status adwokatów państwowych
5.1. Wymogi formalne dla kandydatów na stanowisko adwokata państwowego
5.2. Procedura konkursowa
5.3. Zakres kompetencji adwokatów państwowych
6. Struktura urzędu
7. Ochrona interesu państwa
8. Wnioski
Bibliografia
 
Rozdział VI. Eidgenössischen Finanzverwaltung – system ochrony prawa i interesów Konfederacji Szwajcarskiej

1. Wprowadzenie
2. Rys historyczny kształtowania się państwowości ustroju politycznego Szwajcarii
3. Ustrój polityczny Szwajcarii
4. System prawa i ustrój sądowniczy w Szwajcarii
5. Podstawy prawne odpowiedzialności Federacji
6. Rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej Federacji
6.1. Czynna i bierna legitymacja w przypadku odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu działalności publicznej
6.2. Odpowiedzialność Federacji na podstawie prawa administracyjnego
6.3. Odpowiedzialność Federacji na podstawie prawa cywilnego
7. Organ odpowiedzialny za prowadzenie procesów cywilnych
8. Procedura
9. Wnioski
Bibliografia

Rozdział VII. Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht – system ochrony praw i interesów Republiki Federalnej Niemiec

1. Wprowadzenie
2. Pojęcie fiskusa
3. Charakterystyka systemu ochrony praw i interesów w Niemczech
4. Zasady reprezentacji państwa niemieckiego
5. Instytucja Rzecznika Interesu Publicznego
5.1. Podstawowe informacje o Rzeczniku Interesu Publicznego
5.2. Charakterystyka działalności Rzecznika
5.3. Kompetencje Rzecznika Interesu Publicznego
5.4. Pojęcie interesu publicznego
6. Zakończenie
Bibliografia

Rozdział VIII. Attorney General – system prawnej ochrony praw i interesów Stanów Zjednoczonych

1. Wprowadzenie
2. Geneza i początki powstania Attorney General – okres do 1790 r.
3. Zmiana pozycji ustrojowej instytucji Attorney General – okres do 1870 r.
4. Utworzenie Departamentu Sprawiedliwości – okres do 1933 r.
5. Ostateczne ukształtowanie się instytucji Attorney General
6. Struktura Departamentu Sprawiedliwości
7. Prokurator Generalny Stanów Zjednoczonych
8. Ograny wspomagające Prokuratora Generalnego
9. Status adwokatów zatrudnionych w Departamencie Sprawiedliwości
10. Wnioski
Bibliografia

Wnioski końcowe
Bibliografia

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, KUL :

Omawiana publikacja stanowi novum w literaturze prawniczej, w której brak całościowego opracowania obejmującego analizę i prezentację systemów ochrony praw i interesów państwa. Praca zatem wnosi istotny wkład na rzecz wypełnienia tej luki. […] monografia stanowi wartościowe, napisane z dużą erudycją studium prawnohistoryczne, ukazujące różne modele ochrony praw i interesów państwa funkcjonujące współcześnie w różnych porządkach prawnych. Niezaprzeczalnym walorem studium jest ukazanie wpływu myśli starożytnych jurystów rzymskich na współczesne rozwiązania prawne wdrażane celem zabezpieczenia dobra państwa.

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, UMK:

Autor zresztą ma w swoim profesjonalnym życiorysie etap intensywnej pracy na niwie państwowotwórczej w najlepszym tego słowa znaczeniu, bowiem pracował na stanowisku szefa Prokuratorii Generalnej RP. Kto zatem jak nie On, łącząc z tym fragmentem swojej aktywności zawodowej, będąc Uczonym akademikiem, byłby bardziej predestynowany do zajęcia się tym niezwykle ważnym fragmentem problematyki, niewystarczająco eksplorowanej w polskim i międzynarodowym środowisku naukowym. W ten sposób pojawił się zamysł solidnego opracowania i szerokiej analizy wybranych systemów ochrony w pełni uzasadnionych praw i interesów państwa w świecie współczesnym. [...] recenzowana monografia jest dziełem w pełni oryginalnym, o bardzo wysokim poziomie merytorycznych analiz i prezentacji wszystkich podlegających tym analizom i wymagających analiz problemów związanych z tytułowym zagadnieniem pracy.

Bronisław Włodzimierz Sitek
Prof. dr hab. dr h.c., polski prawnik, nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, cywilnego, prawa porównawczego, prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Studiował na uczelniach wyższych w Polsce (Warszawa - ATK), Włoszech (Uniwersytet w Rzymie - La Spienza) i Niemczech (Uniwersytet w Monachium). W latach 2001-2008 był prodziekanem oraz w latach 2008-2013 dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. W latach 2013-2015 Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. W latach 2015-2023 członek Komitetu Nauk Prawnych PAN. W latach 2017-2020 sekretarz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, W latach 2019-2023 Sekretarz Rady Doskonałości Naukowej. Prowadzi wykłady na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Jest autorem ponad 250 prac naukowych i popularnonaukowych. Realizował liczne granty badawcze krajowe i zagraniczne, finansowane m.in. przez NCN, CNR we Włoszech, Włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i DAAD w Niemczech.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane